eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 627/19
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2019-04-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 627/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 23 kwietnia 2019 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Home Of Houses Sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

przy udziale wykonawcy R.G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Architekt
R.G.
w Olsztynie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać
Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz wykonawcy
Home Of Houses Sp. z o.o. w Poznaniu kwoty 7 500
zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący:
…………………………

Uzasadnienie
do postanowienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 627/19


Zamawiający Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie –
Skłodowskiej w Lublinie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie
budowy budynku Instytutu Pedagogiki wraz z parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej
w Lublinie”, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 8 stycznia 2019 r. pod numerem 501610-N-2019, o numerze nadanym
przez zamawiającego PN/02-2019/DOP-p, zwane dalej jako „postępowanie”.
Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 usta
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) dalej zwanej jako „p.z.p.”
W dniu 3 kwietni
a 2019 r. zamawiający przekazał wykonawcom uczestniczącym
w
postępowaniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Od tej czynności
zamawiającego, w dniu 8 kwietnia 2019 r., środek zaskarżenia wniósł wykonawca Home Of
Houses Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7 w Poznaniu, dalej zwany jako
„odwołujący”.
W odwo
łaniu postawiono zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p.
i wniesiono o
nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, ponowne zbadanie projektu koncepcyjnego
złożonego przez odwołującego
i przyznanie jego ofercie prawidłowej liczby punktów – obliczonej w sposób wskazany
w
odwołaniu. Ponadto odwołujący wniósł o powtórzenie badania i oceny oferty wykonawcy
Architekt R.G.
i przyznanie mu w ramach kryterium „funkcjonalność zaproponowanych
rozwiązań” podkryterium „zgodność ze wskazaniami OPZ” 0 punktów, bądź oferta tego
wykonawcy
– w ocenie odwołującego – winna zostać odrzucona, jako niespełniająca warunku
postawionego przez zamawiającego, dotyczącego wielkości powierzchni użytkowej, opisanej
w OPZ.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący przedstawił okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające, jego zdaniem, wniesienie środka ochrony prawnej.
Izba wskazuje również, iż wobec spełnienia przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 p.z.p.,
dopuszczono d
o udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę R.G., prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą Architekt R.G., ze stałym miejscem wykonywania
działalności gospodarczej przy ul. Spacerowej 12 w Olsztynie, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, dalej zwanego jako
„przystępujący”.

Na wyznaczonym posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania
odwoławczego, które odbyło się 23 kwietnia 2019 r., stawił się jedynie zamawiający,
odwołujący oraz uczestnik postępowania odwoławczego nie stawili się. Izba stwierdziła, że
zarówno odwołujący, jak i przystępujący, zostali prawidłowo powiadomieni o terminie
posiedzenia (zawiadomienia z 12 kwietnia 2019 r. w aktach sprawy).
Ponadto dnia 23 kwietnia 2019 r. zamawiający przekazał Izbie oświadczenie
o
uwzględnieniu odwołania w całości. Przedmiotowe stanowisko procesowe zostało złożone
przez osobę właściwie umocowaną do reprezentacji zamawiającego, zgodnie z dokumentami
dołączonymi do odpowiedzi na odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:

Zgodnie z
art. 186 ust. 3 p.z.p. „Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba
umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.”
Zatem, na kanwie omawianej normy, p
rzesłankami obligującymi Izbę do wydania
postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego, które muszą zaistnieć łącznie są:
1)
skuteczne oświadczenie woli zamawiającego o uwzględnieniu zarzutów zawartych
w
odwołaniu, a także 2) brak oświadczenia przystępującego co do wniesienia sprzeciwu,
względem autorewizji zamawiającego.
Dalej skład orzekający wskazuje, że sprzeciw – zgodnie z art. 186 ust. 5 p.z.p. –
przystępujący wnosi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Warto zaznaczyć, iż
u
stawodawca nie dokonał szczegółowej regulacji terminu w jakim przystępujący może złożyć
oświadczenie o sprzeciwie. Nie budzi to jednak wątpliwości interpretacyjnych, gdyż termin ten
skorelowany jest ze skutkami pr
ocesowymi określonymi w ustawie – w zależności od etapu,
na którym znajduje się postępowanie odwoławcze, w chwili uwzględnienia odwołania przez
zamawiającego.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt postępowania zainicjowanego odwołaniem
skład orzekający stwierdził, że zamawiający pismem z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sposób
skuteczny
wyraził wolę uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, natomiast na
wyznaczonym posiedzeniu przystępujący nie stawił się.
W ocenie Izby, w tym stanie rzeczy,
moment zamknięcia posiedzenia stanowił termin
stanowczy na złożenie oświadczenia o sprzeciwie, wobec uwzględnienia odwołania przez
zamawiającego. Zaznaczyć należy również, iż posiedzenie jest etapem na którym zapada
decyzja Izby o
skierowaniu odwołania do rozpoznania na rozprawie, zaś do tego konieczne

jest istnienie w
sprawie sporu, który Izba może rozstrzygnąć. Wniesienie sprzeciwu przez
przystępującego stanowi zatem conditio sine qua non kontynuacji postępowania
odwoławczego w sytuacji, gdy zamawiający uznaje za zasadne zarzuty postawione przez
odwołującego – ponieważ skutkiem prawnym braku sprzeciwu uczestnika postępowania jest
materialny zanik sporu. Natomiast
, w kontradyktoryjnym procesie przed Izbą, istnienie sporu
warunkuje możliwość wydania merytorycznego rozstrzygnięcia i wobec braku oświadczenia
przystępującego o sprzeciwie, sprawa nie zostanie skierowana na rozprawę. Zatem Izba
zobligowana jest
– w związku z brakiem możliwości wydania orzeczenia merytorycznego – do
podjęcia rozstrzygnięcia formalnego, poprzez umorzenie postępowania odwoławczego.
Skład orzekający wskazuje również, iż instrument w postaci możliwości zgłoszenia
sprzeciwu,
wobec uwzględnienia w całości odwołania przez zamawiającego, wprowadzony
został przez ustawodawcę w celu ochrony interesu wykonawcy przystępującego do
postępowania odwoławczego. Wykonawca R.G., prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Architekt R.G., miał więc możliwość stawienia się na posiedzeniu i skorzystania z prawa
do wniesienia sprzeciwu,
co do uwzględnienia odwołania, a także wykazania, że złożona przez
niego oferta winna pozostać wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu.
Przystępujący nie stawił się na posiedzeniu, co należało poddać ocenie przez pryzmat
§ 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.),
który stanowi, że „Niestawiennictwo strony oraz uczestnika postępowania odwoławczego
prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania odwołania.”
Przepis ten na mocy § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do
posiedzeń.
W ocenie Izby niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego przystępującego na
posiedzeniu stanowi o de facto rezygnacji z czynnego uczestnictwa w
postępowaniu
odwoławczym, a także wyczerpuje drugą przesłankę – braku zgłoszenia sprzeciwu, o której
mowa w art. 186 ust. 3 p.z.p., co znajduje potwierdzenie w jednolitej linii orzeczniczej Krajowej
Izby Odwoławczej (por. np. postanowienia Izby: z 06.02.2018 r. sygn. akt KIO 178/18,
z 12.06.2018 r. sygn. akt KIO 1053/18, z 19.11.2018 r. sygn. akt KIO 2280/18, z 03.01.2019 r.
sygn. akt KIO 2579/18, z 15.01.2019 r. sygn. akt KIO 2703/18).

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 186 ust. 3 p.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed rozprawy, zatem

koszty te znoszą się wzajemnie na mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b p.z.p. Jednocześnie
Izba nakazała dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu kwoty uiszczonego wpisu, z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie