eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 614/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 614/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie 19 kwietnia 2019 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
4 kwietnia 2019 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej
przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B. AB-
PROJEKT F.P.H.U., Kraków, CANEA Inżynieria i Komputery A. P., Kielce

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5
Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego –
zadanie nr 91575

(nr postępowania 1/ZP/2019)
prowadzonym przez zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
w Krakowie
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

przy udziale wykonawcy:
INDUSTRIA PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
zg
łaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2.

Kosztami postępowania obciąża odwołujących A. B. AB-PROJEKT F.P.H.U. z
Krakowa,
CANEA Inżynieria i Komputery A. P. z Kielc wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
i:
1)
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołujących A.
B. AB-PROJEKT F.P.H.U. z Krakowa,
CANEA Inżynierię i Komputery A. P. z
Kielc
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
tytułem wpisu od
Sygn. akt KIO 614/19


odwołania,
2)
zasądza od odwołujących A. B. AB-PROJEKTU F.P.H.U. z Krakowa, CANEA
Inżynierii i Komputerów A. P. z Kielc wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
na rzecz zamawiającego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z
Polikliniką w Krakowie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej

kwotę 4088 zł 36 gr (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt osiem
złotych trzydzieści sześć groszy) – stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu uzasadnionych kosztów strony obejmujących wynagrodzenie
pełnomocnika oraz koszty dojazdu na wyznaczone posiedzenie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni
od
dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.Sygn. akt KIO 614/19

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) {dalej również:
„ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia na usługi pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z
Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska
1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
– zadanie nr 91575
(nr postępowania
1/ZP/2019).

Ogłoszenie o tym zamówieniu 8 stycznia 2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S_005 pod poz. 006928.

Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

26 marca 2019 r. Zamawiający przesłał drogą elektroniczną wykonawcom
uczestniczącym w powyższym postępowaniu zawiadomienie o jego rozstrzygnięciu –
wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez INDUSTRIA PROJECT sp. z o.o.
z
siedzibą w Gdańsku {dalej również: „Industria”} oraz punktacji przyznanej poszczególnym
ofertom.

4 kwietnia 2019 r. A. B. AB-
PROJEKT F.P.H.U. z Krakowa oraz CANEA Inżynieria i
Komputery A. P. z Kielc
wspólnie ubiegający się o udzielenie tego zamówienia {dalej również:
„Konsorcjum AB-Projekt”} wnieśli w stosownej formie elektronicznej do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej odwołanie od powyższych czynności Zamawiającego.
Odwołujący zarzucili Zamawiającemu naruszenie art. 7, art. 87 oraz art. 91 ustawy
pzp, polegające na przyjęciu, że{lista zarzutów}:
1. Oferta Konsorcjum AB-Projekt
nie zawiera dokumentów potwierdzających wykazanie się
dwoma dodatkowymi referencjami doświadczenia Głównego Projektanta
.
2. Oferta Konsorcjum AB-Projekt w
kryterium doświadczenia projektanta uzyskała tylko 15
pkt.
3.
Wyboru oferty, która uzyskała mniej pkt niż powinna otrzymać oferta Konsorcjum AB-
Projekt i jest
droższa o 416.970,00 zł.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1.
Powtórzenia badania ofert, w którego następstwie nastąpi uznanie referencji Konsorcjum
Sygn. akt KIO 614/19


AB-
Projekt na poczet doświadczenia głównego projektanta.
2. Po
wtórzenia oceny ofert (przyznania punktacji) z uwzględnieniem dodatkowego
doświadczenia głównego projektanta Konsorcjum AB-Projekt i przyznania w tym
kryterium 30 pkt.
3. Wyboru oferty Konsorcjum AB-Projekt jako najkorzystniejszej.
4.
Równego traktowanie wszystkich wykonawców ubiegających się o to zamówienie.
w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji

Odwołujący sprecyzował powyższe zarzuty przez podniesienie następujących
okoliczności prawnych i faktycznych w uzasadnieniu odwołania.

{ad pkt 1. listy zarz
utów}
W odwołaniu przytoczono, że zgodnie z pkt 6.1.3.a) SIWZ Zamawiający wymagał,
aby osoba zgłoszona do pełnienia funkcji głównego projektanta posiadała:


co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie;


doświadczenie tj. wykonanie co najmniej dwóch projektów budowlanych obiektu służby
zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 –
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) o łącznej powierzchni całkowitej minimum
6.000 m2. Ka
żdy z projektów budowlanych musi dotyczyć budowy lub przebudowy bloku
operacyjnego, zawierającego minimum trzy sale operacyjne w tym jedną sala
hybrydową,doświadczenie tj. wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego obiektu służby zdrowia
(wg Polskiej Klasyfikacj
i Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 – budynki
szpitali i zakładów opieki medycznej), obejmujących budowę lub przebudowę oddziałów
łóżkowych na minimum 60 łóżkami łącznie,

Z kolei w pkt 8.2.3.2. SIWZ określono KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA,
o którym mowa w pkt 6.1 podpunkt 1.3. a) Część ISIWZ-IDW, polegające
na zaprojektowaniu bloku operacyjnego (zawierającego minimum trzy sale operacyjne) –
wykonawca otrzyma dodatkowe 15 % za przedstawienie trzeciej i kolejnej referencji w
stosunku do refere
ncji przedłożonych w celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa
pkt 6.1 podpunkt 1.3. a) Część I SIWZ-IDW, kolejne 15 % za przedstawienie czwartej
referencji dotyczącej bloku operacyjnego zgodnie z wymaganiami w piet. 6.1. podpunkt 1.3
a) SIWZ - maksymalnie 30%


W odwołaniu zrelacjonowano również, że wraz z ofertą Konsorcjum AB-projekt
złożyło wykaz osób, wskazując na głównego projektanta architekta A. B., oraz referencje, jak
Sygn. akt KIO 614/19


to określono, „potwierdzające warunek wejścia do postępowania doświadczenie Głównego
Projektanta
”:
- projekt dla Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, klasa obiektu 1264 o powierzchni
zabudowy ponad 6000 m
2
, min. 3 sale operacyjne, w tym sala hybrydowa;
- projekt dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie, klasa obiektu 1264 o powierzchni zabudowy ponad
6000 m
2
, min. 3 sale operacyjne, w tym sala hybrydowa;
- projekt dla USD w Lublinie, klasa obiektu 1264 o powierzchni zabudowy ponad 6000 m
2
,
min
. 60 łóżek.

Ponadto w odwołaniu opisano, że wraz z ofertą złożono na poczet oceny w powyżej
p
rzywołanym kryterium dotyczącym doświadczenia głównego projektanta:
-
projekt dla SPZOZ w Kraśniku, klasa obiektu 1264, min. 3 sale operacyjne;
- projekt dla USD w Lublinie, klasa obiektu 1264, min. 3 sale operacyjne, w tym hybrydowa;
- projekt dla Szpital
a MBNP w Wołominie, klasa obiektu 1264 o powierzchni zabudowy
ponad 6000 m
2
, min. 3 sale operacyjne w tym sala hybrydowa.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że bezpodstawnie nie uznał dwóch z tych
referencji
i przyznał ofercie Konsorcjum AB-Projekt tylko 15 pkt w tym kryterium.
Odwołujący zarzucił również Zamawiającemu, że złamał podstawową zasadę
udzielania zamówień, zasadę równego traktowania z art. 7 pzp, gdyż w stosunku do oferty
złożonej przez Zespół Projektowo-lnwestycyjny Kontrapunkt V-projekt A. M. z Krakowa był
mniej restrykcyjny w ocenie,
a wręcz bardzo liberalny. Niezgodnie z zapisami SIWZ przyznał
temu wyk
onawcy w kryterium doświadczenia głównego projektanta 15 pkt, pomimo
nieprzedstawienia dodatkowej referencji ponad warunki wymagane.
Ponieważ trzecia
pokazana w załączniku nr 3 referencja dotyczy obiektu poniżej 6000 m
2
, nie
powinna być
wzięta pod uwagę. Tym samym Zamawiający złamał podstawową zasadę udzielania
zamówień - zasadę równego traktowania zapisanej w art. 7 ustawy.
Odwołujący podniósł ponadto, że jeżeli Zamawiający nie doprecyzował jednoznacznie
opisu kryterium doświadczenia głównego projektanta, za które obniżył Konsorcjum AB-
Projekt punkty, „to w swoich wymaganiach oceny w sposób jednoznaczny i nie budzący
żadnych wątpliwości był obowiązany zapisać w siwz”.
Opis kryterium oceny ofert powinien być precyzyjny, jednoznaczny i odzwierciedlać
rzeczywiste potrzeby zamawiającego, jak również, zgodnie z zasadą równego traktowania,
zapewnia
ć wszystkim wykonawcom takie samo rozumienie opisu przedmiotu zamówienia
(wyrok Izby z 8 kwietnia 2016 r. sygn. akt. KIO 437/16, Lex nr 2019435).

Odwołujący powołał się na to, że w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że przy
ocenie ofert
muszą być stosowane procedury udzielania zamówień określone w dyrektywie.
Znaczy to w szczególności, że powinny być podane zawczasu do wiadomości potencjalnym

Sygn. akt KIO 614/19


oferentom-
w ogłoszeniu i w dokumentach przetargowych tak, żeby wszyscy oferenci byli ich
świadomi podczas przygotowania swoich ofert
(wyrok ETS z 18 października 2001 r.
w sprawie C-19/00.
Na co wskazuje również ugruntowane orzecznictwo Izby:
- wyrok z 16 kwietnia 2012 r. sygn. akt KIO 643/12
Siwz (wraz z wyjaśnieniami) jest dokumentem o szczególnym znaczeniu w postępowaniu
o
zamówienie publiczne. Z jednej strony określa wymagania, które mają spełniać wykonawcy
i
ich oferty, by uczynić zadość potrzebom zamawiającego, z drugiej zaś–- granice, w jakich
może poruszać się zamawiający dokonując oceny złażonych ofert. Z tego względu, badając
i
oceniając oferty, zamawiający zobowiązany jest interpretować siwz tak, jak wskazuje na to
jej brzmienie i okoliczności. Trzeba bowiem podkreślić zasadnicze reguły, którymi
zobowiązany jest kierować się zamawiający dokonując oceny ofert. Przede wszystkim nie
wolno mu oceniać ofert w sposób dowolny, lecz jedynie na podstawie sformułowanych
w
siwz zasad i wymagań, co służy, realizacji wyrażonej w art 7 ust 1 Pzp zasady równego
traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a także związanej z nimi zasady
transparentności postępowania. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu mają prawo
oczekiwać, że złożone przez nich oferty zostaną ocenione wyłącznie na podstawie kryteriów
oceny ofert zawartych w siwz. Jednocześnie podkreślić trzeba, iż zamawiający nie jest
uprawniony, aby na etapie
oceny ofert nadawać postanowieniom siwz inne, niż pierwotnie
ustalone, znaczenie. Żeby stwierdzić, iż w okolicznościach danej sprawy zaktualizowała się
przesłanka odrzucenia oferty wykonawcy określona w art. 89 ust 1 pkt 2 Pzp (niezgodność
treści oferty z treścią siwz niepodlegająca korekcie na podstawie art 87 ust 2 pkt 3 Pzp)
zamawiający zobowiązany jest porównać treść siwz z treścią oferty (oświadczenie woli
w
rozumieniu art. 60 kc w zw. z art 14 Pzp) i gdy stwierdzi niemożliwe do wyjaśnienia
w trybie art. 87 ust. 1
Pzp oraz nie dające się poprawić w trybie art 87 ust. 2 Pzp
niezgodności – zobowiązany jest do odrzucenia oferty. Badanie i ocenę ofert powinien
zamawiający prowadzić z uwzględnieniem zasady, że wszelkiego rodzaju niedopowiedzenia,
niejasności, niedoprecyzowania zawarte w postanowieniach siwz, należy interpretować na
korzyść wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
.
- wyrok z 17 kwietnia 2012 r. sygn. akt KIO 656/12
(...)
zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również w treści
załączników do niej nie przekazał jednoznacznego komunikatu o formie dokonywanej oceny
ofer
t, pod kątem ich zgodności z s.i.w.z., bazując w większości na oświadczeniach
wykonawców (np. oświadczenie o spełnieniu przez jednostkę centralną „urządzenia”
wymagania wydajnościowego mierzonego w programie testującym
(...). Jeżeli zatem
zamawiający, żądając spełnienia wymaganej funkcjonalności nie sprecyzował, w jaki sposób

Sygn. akt KIO 614/19


ta ocena będzie dokonywana, to nie może następnie obarczać Wykonawcy negatywnymi
konsekwencjami swojego zaniechania. Odwołujący odpowiadając na tak sformułowane
żądania, zinterpretował je w sposób prawidłowy i bez znaczenia pozostaje w tym zakresie
odmienna interpretacja zamawiającego, która nie została uszczegółowiona na etapie
ogłoszenia o zamówieniu i publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
a
przedstawiona została dopiero na etapie rozprawy. W powyższym zakresie rozstrzygającą
pozostaje treść s.lw.z. i załączników do niej, która nie budzi żadnych wątpliwości, co do
sposobu jej rozumienia.

-
wyrok z 21 października 2011 r. sygn. akt KIO 2154/11
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO, gdy z danego postanowienia
SIWZ można
wywieść więcej niż jedno logiczne, zgodne zasadami gramatyki i składni jego rozumienie,
należy je zaakceptować i nie jest dopuszczalne odrzucenie oferty z powodu niezgodności
z
treścią SIWZ. Wykonawcy nie mogą bowiem ponosić negatywnych konsekwencji braku
precyzji sformułowań SIWZ, ponieważ nie mają oni obowiązku ustalać, co było intencją
Zam
awiającego, o ile ta intencja nie została jasno i czytelnie wyrażona.

- wyrok z 3 lutego 2014 r. sygn. akt KIO 82/14
T
reść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do zrealizowania przedmiotu
zamówienia na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana
za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.
O
zgodności treści oferty z treścią SIWZ przesądza więc porównanie, przy czym badanie
i oc
enę ofert powinien zamawiający przeprowadzać z uwzględnieniem zasady, że wszelkiego
rodzaju, niedopowiedzeniu, niejasności , doprecyzowania, zawarte w postanowieniach SIWZ,
należy interpretować na korzyść wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
.
- wyrok z 28 czerwca 2018 r. sygn. akt KIO 1198/1
Wyrok z dnia 28 czerwca 2017 r.
Oceniając ustalony stan faktyczny i prawny Izba wzięła pod uwagę treść ort 91 ust. 2c i ust.
2d ustawy wskazując, że ustawodawca nałożył na zamawiającego określenie
jednoznacznych, zrozumiałych i weryfikowalnych kryteriów oceny ofert, oraz określił,
że wszelkie aspekty realizowanej dostawy, także w odniesieniu do etapów cyklu życia,
procesu produkcji, dostarczania i wprowadzania na rynek mogą być brane pod uwagę przy
ustalaniu kryterium oceny ofert, nawet jeśli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

W odwołaniu zasygnalizowano również wyroki Izby o sygn. akt KIO 2158/17 i KIO
2559/14 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie o sygn. akt XII Ca 152/12.
Odwołujący dodał, że stosownie do treści wyroku Izby z 24 sierpnia 2009 r. sygn.
KIO/UZP 1031/09 (Lex nr 5139650):
w związku z tym, te postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest postępowaniem sformalizowanym, to z nieprecyzyjnych

Sygn. akt KIO 614/19


zapisków SIWZ i niepoprawnych językowo Zamawiający nie ma praw wywodzić ujemnych
skutk
ów dla wykonawców.


Według Odwołującego Zamawiający winien mieć świadomość, że w treści referencji
wystawionych przez innych zamawiających czy zlecających nie zawsze można znaleźć
wszystkie inf
ormacje zakreślone ocenianymi wg SIWZ wymogami SIWZ, gdyż te instytucje
trzecie wzg
lędem wykonawców wystawiają im referencje, listy polecające, poświadczenia o
treści takiej, jaką uznają za właściwą, na co wykonawcy nie mają wpływu. Odwołujący
oświadczył, że stąd dla udowodnienia Zamawiającemu, że referencje przedstawione przez
Konsorcjum AB-Projekt
zasługują na dodatkową punktację w kryterium doświadczenia
głównego projektanta, do odwołania załącza uzupełnione referencje ze szpitala z Wołomina
oraz ze szpitala USD z Lublina
Odwołujący zarzucił, że jeżeli Zamawiający miał w tym względzie wątpliwości to
zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Izby winien wezwać do wyjaśnień w trybie art. 87
ust. 1 pzp,
czego zaniechał.

{ad pkt 2. listy zarzutów}
Odwołujący podtrzymał, że jak wskazał powyżej, oferta Konsorcjum AB-Projekt winna
mieć przyznane 30 pkt oceny za to kryterium.
Natomiast oferta
Zespołu Projektowo-lnwestycyjnego Kontrapunkt V-projekt A. M.
winna otrzymać o 15 pkt. mniej tj. 49,48 pkt.

{ad pkt 3. listy zarzutów}
Odwołujący stwierdził, że jak wykazano w pkt 1-2 jego oferta winna otrzymać 100 pkt,
co powoduje, że przewyższa punktowo wybraną przez Zamawiającego ofertę, która uzyskała
89,29 pkt.

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z 18 kwietnia 2019 r. wniósł o jego
o
ddalenie w całości, następująco odnosząc się do poszczególnych zarzutów.
W
pierwszej kolejności Zamawiający zwrócił uwagę, że jego zdaniem Odwołujący
konstruuje odwołanie na swoim mylnym subiektywnym odczuciu, jakoby sformułowanie pkt.
6.1. ppkt 1.3.a) IDW było niejasne (nieprecyzyjne), w następstwie czego Odwołujący nie był
w stanie w sposób prawidłowy wykazać doświadczenia na poczet spełniania kryterium
doświadczenia głównego projektanta w zakresie trzeciej i kolejnej referencji (pkt 8.2. ppkt
3.2. IDW).
Według Zamawiającego postanowienie z pkt 8.2. ppkt 3.2. IDW nie budzi
jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, jak też nie budziło takich wątpliwości na etapie
opracowy
wania przez Odwołującego oferty.
Sygn. akt KIO 614/19


Zamawiający stwierdził, że zestawiając to postanowienie {które zostało zacytowane
w odpow
iedzi na odwołanie w brzmieniu takim samym jak w odwołaniu} z pozostałymi
postanowieniami SIWZ należy wyprowadzić następujące wnioski:
Po pierwsze, żeby przystąpić do przetargu konieczne było wykazanie przez
wykonawcę, że wskazany przez niego główny projektant dysponuje doświadczeniem
w
zakresie zaprojektowania (projekty budowlane) obiektu służby zdrowia (wg Polskiej
Klasyfikac
ji Obiektów Budowlanych należącego do klasy 1264 – budynki szpitali i zakładów
opieki medycznej) o łącznej powierzchni całkowitej minimum 6.000 m
2
. Przy czym
każdy
z
projektów budowlanych winien dotyczyć budowy lub przebudowy bloku operacyjnego,
zawierającego minimum trzy sale operacyjne, w tym jedną sala hybrydową.
Po drugie, żeby wykonawca uzyskał dodatkowe 15 pkt w ramach kryterium oceny
ofert niezbędne było wykazanie dla tego samego głównego projektanta doświadczenia
przewyższającego wymagane powyżej, a obejmujące zaprojektowanie (projekt budowlany)
obiektu służby zdrowia (wg PKOB należący do klasy jw.) dotyczącego budowy lub
przebudowy bloku operacyjnego
zawierającego minimum trzy sale operacyjne.
Po trzecie, żeby wykonawca uzyskał kolejne 15 pkt w ramach kryterium oceny ofert
nie
zbędne było wykazanie dla tego samego głównego projektanta doświadczenia
przewyższającego wymagane i ocenione powyżej, a obejmujące zaprojektowanie (projekt
budowlany
) obiektu służby zdrowia (wg PKOB należący do klasy jw.) dotyczącego budowy
lub przebudowy bloku operacyjnego
zawierającego minimum trzy sale operacyjne.
Reasumując wspólnym mianownikiem dla warunku udziału i kryterium oceny ofert
było, aby każdy obiekt (wszystkie 4 projekty zrealizowane przez tego samego generalnego
p
rojektanta) dotyczył obiektu służby zdrowia z minimum 3 salami operacyjnymi.

W opinii Zamawiającego tak sformułowane kryteria oceny ofert odpowiadają,
oczekiwaniu wyrażanemu w orzecznictwie Izby odnośnie do wprowadzania w postępowaniu
jasnych, jednoznacznych i niesprzecznych reguł postępowania, które nie będą dawały jego
uczestnikom pola do odgadywania i snucia domysłów co było zamiarem zamawiającego i jaki
jes
t wymagany przedmiot zamówienia (wyrok z 28 stycznia 2015 r. sygn. akt KIO 110/15).
P
rzyjęte kryteria miały charakter jednoznaczny i konkretny, a w konsekwencji wyłączały
jakąkolwiek subiektywną ocenę Zamawiającego w tym przedmiocie (wyrok z 14 listopada
2011 r. sygn. akt KIO 2350/11, wyrok z2 marca 2017 r. sygn. akt KIO 307/17).
Nie można
w
tym przypadku mówić o niejasności SIWZ, która nakazywała by jego wykładnię na korzyść
Odwołującego.
Zamawiający ponadto zauważył, że Odwołujący, który obecnie wskazuje na rzekomą
wadliwości SIWZ, nie tylko nie skorzystał z przysługujących mu środków ochrony prawnej na
etapie
ogłaszania postępowania, lecz również nie zadał Zamawiającemu jakiegokolwiek
Sygn. akt KIO 614/19


pytania w trybie art. 38 ust. 1 pzp.
W
edług Zamawiającego zachowanie Odwołującego w toku postępowania przeczy
jego obecnemu stanowisku procesowemu,
gdyż Odwołujący prawidłowo (w sposób klarowny
i nie
budzący wątpliwości interpretacyjnych Zamawiającego) wskazał w wykazie osób, że jego
główny projektant zaprojektował 3 obiekty służby zdrowia (o powierzchni całkowitej minimum
6.000 m
2
), gdzie dwa z nich miały zawierać 3 sale operacyjne, w tym jedną hybrydową, a
trzeci 3 sale operacyjne, ale bez sali hybrydowej
. Brak przyznania przez Zamawiającego
do
datkowych punktów w tym kryterium wynikał z tego, że Odwołujący w ramach pkt 5
wykazu osób w odniesieniu do A. B. wskazał, że zaprojektowany przez niego obiekt służby
zdrowia posiada dwie sale operacyj
ne, a zatem nie spełnia powyżej wskazanego wspólnego
mianownika dla warunku udzia
łu w postępowaniu oraz kryterium, jakim był wymóg, aby
obiekt ten składał się z co najmniej 3 sal operacyjnych.
W przekonaniu Zamawiającego zasadniczy zarzut odwołania sprowadza się do
stwierdzenia, że Zamawiający nie wystąpił do Odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 pzp
z
zapytaniem o wyjaśnienie oferty Odwołującego w odniesieniu do wypełniania przez
głównego projektanta kryterium doświadczenia w sposób uprawniający do uzyskania w nie
tylko 15 pkt
, lecz w sumie 30 pkt. Wątpliwości Zamawiającego miało wzbudzić
zamieszczenie przez Wykonawcę w dokumencie „Wykaz usług” referencji, które mogłyby
potencjalnie spełnić owo kryterium. Zdaniem Zamawiającego podzielenie takiego stanowisko
prowadziłoby do naruszenia art. 87 ust. 1 pzp i nierównego traktowania wykonawców.
Zgodnie
z dyspozycją art. 87 ust. 1 pzp w toku badania i oceny ofert (a więc od chwili
ich otwarcia do wyboru najkorzystniejszej oferty)
zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Stąd odwołanie nie może opierać
się na zarzucie nieskorzystania przez zamawiającego ze swych uprawnień, ale wyłącznie na
wykazaniu, że ocena oferty została dokonana z naruszeniem prawa, którego można było
uniknąć, gdyby zwrócono się o stosowne wyjaśnienia do wykonawcy.
Co więcej, procedura wyjaśniania treści oferty nie może skutkować wprowadzeniem
zmian w treści oferty. Wyjaśnienia muszą wiec ograniczać się do wskazania sposobu
rozumienia treści zawartych w ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać.
Wyjaśnienia wykraczające poza wskazany zakres nie mogą mieć wpływu na ocenę ofert.
W
literaturze przedmiotu zauważa się przy tym, że funkcjonalny sposób rozumienia przez
pzp pojęcia oferty każe przyjąć, że wyjaśnienia, o których mowa, mogą dotyczyć nie tylko
oświadczenia woli wykonawcy, ale również załączników, które powinny być traktowane jako
integralna cz
eść oferty {por. W. Dzierżanowski [w:] Prawo zamówień publicznych.
Komentarz.

pod red. W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Warszawa 2018,
komentarz do art. 87 ust. 1 pzp, nb. 2}
. Wyjaśnienia treści oferty stanowią rodzaj wykładni
Sygn. akt KIO 614/19


oświadczenia woli wykonawcy (jego oferty), dlatego przyjęcie przez zamawiającego
wyjaśnień zmieniających treść złożonej oferty nie może być uznane za wyjaśnienie treści
oferty, tylko za negocjacje jej
treści, zakazane w art. 87 ust. 1 zdanie drugie pzp {por. J.
Nowicki [w:]
Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa 2018 r., komentarz do art.
87 ust. 1 pzp, nb. 4, W. Dzierżanowski [w:] Prawo… , op. cit., komentarz do art. 87 ust. 1
pzp, nb. 2}
Zamawiający powołał się na to, że pogląd ten znajduje odzwierciedlenie
w orzecznictwie
Izby, gdzie wskazuje się przykładowo, że:


niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych jest uzupełnienie złożonej
g
warancji ubezpieczeniowej, która w swojej treści nie spełnia wymogów określonych w
specyfikacj
i istotnych warunków zamówienia
(wyrok z 6 marca 2019 r. sygn. akt
KIO/UZP 209/09)


zmiana w formularzu ofertowym osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
stanowi niedopuszczalną zmianę treści oferty
(wyrok z 6 marca 2017 r. sygn. akt KIO
308/17)


Negocjowanie treści oferty i wprowadzanie niedozwolonych zmian w trakcie
prowadzonych wy
jaśnień może polegać np. na wprowadzaniu do oferty nowej treści,
takiej, która pierwotnie się tam nie znajdowała. Przykładowo, jeśli brak jest oznaczenia
modelu oferowanego urządzenia i model ten nie wynika z pozostałych informacji
zawartych w ofercie, nie
będzie dopuszczalne prowadzenie wyjaśnień mających na celu
uzupełnienie tej informacji
(wyrok z 20 marca 2017 r. sygn. akt: KIO 399/17, KIO 438/17,
KIO 439/17)
Przenosząc powyższe rozważania na okoliczności faktyczne tej sprawy, Zamawiający
stwierdził, że oczekiwał, aby wykonawcy w ramach oferty wskazali jedną osobę, która będzie
głównym projektantem i to jej doświadczenie miało być brane pod uwagę pod kątem oceny
istnienia podstaw dla przyznania danemu wy
konawcy dodatkowych punktów zgodnie z pkt
8.2. ppkt 3.2. IDW. Zatem z
ałącznik nr 3 do SIWZ pn. „Wykaz osób” miał być tym
dokumentem, w
którego ramach Odwołujący miał wykazać spełnianie tych kryteriów.
Według Zamawiającego nie można mu czynić zarzutu, jakoby uchybił normie art. 87
ust. 1 pzp,
gdyż mając uzasadnioną wątpliwość odnośnie rozumienia treści wykazu osób
złożonego przez Odwołującego, pismem z 8 marca 2019 r. zwrócił się do niego o wskazanie,
która osoba z wymienionych w wykazie osób jest głównym projektantem. Na co Odwołujący
udzielił 12 marca 2019 r. odpowiedzi, wskazując na A. B. . W rezultacie Odwołujący usunął
wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie treści załącznika wykazu osób, a
Zamawiający, po zweryfikowaniu treści tego dokumentu stwierdził, że brak jest podstaw do
Sygn. akt KIO 614/19


przyjęcia, że Odwołujący posiada 4. referencję podlegającą dodatkowej ocenie (brak 4.
projektu, który obejmowałby wybudowanie obiektu ochrony zdrowia zawierającego 3 sale
operacyjne).
Jakiekolwiek dalsze dopytywanie ze strony Zamawiającego w tym przedmiocie,
wiązało by się bowiem wręcz z prowadzeniem pewnej formy negocjacji z Odwołującym.
Odnosząc się natomiast do kwestii ujęcia przez Odwołującego w wykazie usług referencji,
które obecnie Odwołujący wskazuje jako spełniające kryteria dla przyznania dodatkowych
punktów w kryterium doświadczenia głównego projektanta, Zamawiający zauważył że
dokument ten miał wykazywać doświadczenie podmiotu gospodarczego, a nie konkretnej
osoby. Ponieważ powszechnie przyjętą praktyką biur projektowych jest wykonywanie usług
projektowych przez szere
g osób, oprócz samego właściciela, Zamawiający nie miał podstaw
do stwierdzenia,
że te prace projektowe zostały zrealizowane przez A. B. . W braku
wątpliwości utwierdzała Zamawiającego treść wykazu osób, gdzie oprócz A. B. występuje
szereg innych projektant
ów z osobno wyszczególnionymi dla nich projektami mającymi
wykazywać posiadanie przez nich doświadczenia na potrzeby postępowania. Skoro zatem
sam Odwołujący dokonując stosownego rozdzielenia projektów na poszczególnych
projektantów wskazanych w wykazie osób nie zamieścił jakiegoś projektu dla A. B., a
wprowa
dził taki projekt do wykazu usług, Zamawiający nie miał żadnych podstaw, aby
powziąć jakiekolwiek wątpliwości co do doświadczenia A. B. . Zdaniem Zamawiającego
dokonanie takiej zmiany przez Odwołującego w następstwie pytania Zamawiającego
spełniałoby dyspozycję uzupełnienia oferty niedozwolonego na gruncie pzp (por. mutatis
mutan
dis przytoczone wyżej: wyrok z 6 marca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 209/09, wyrok z6
marca 2017 r. sygn. akt KIO 308/17, wyrok z 20 marca 2017 r. sygn. akt: KIO 399/17, KIO
438/17, KIO 439/17).

Zama
wiający poinformował Izbę, że 8 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną przekazał
kopię odwołania pozostałym wykonawcom.
10 kwietnia 2019 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło w formie
pisemnej zgłoszenie przez INDUSTRIA PROJECT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.
Wobec dokonania powyższego zgłoszenia w odpowiedniej formie, z zachowaniem
3-dniowego terminu oraz wymogu
przekazania kopii zgłoszenia Stronom postępowania
(zgodnie z art. 185 ust. 2 pzp)
– Izba nie miała podstaw do stwierdzenia nieskuteczności
przystąpienia, co do którego nie zgłoszono również opozycji.

Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania jako w całości bezzasadnego.

Ponieważ odwołanie nie zawierało braków formalnych, a wpis od niego został
Sygn. akt KIO 614/19


uiszczony
– podlegało rozpoznaniu przez Izbę.
W
toku czynności formalnoprawnych i sprawdzających Izba nie stwierdziła,
aby
odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 189 ust. 2
pzp, nie zgłaszano w tym zakresie odmiennych wniosków.

Z uwagi na br
ak podstaw do odrzucenia odwołania lub umorzenia postępowania
odwoławczego, Izba skierowała sprawę do rozpoznania na rozprawie, podczas której
Odwołujący, Zamawiający i Przystępujący podtrzymali swoje dotychczasowe stanowiska

Po
przeprowadzeniu
rozprawy z udziałem Odwołującego, Zamawiającego
i
Przystępującego, uwzględniając zgromadzony materiał dowodowy, jak również
biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska zawarte w odwołaniu, odpowiedzi
na
odwołanie, zgłoszeniu przystąpienia, a także wyrażone ustnie na rozprawie
i odnotowane w
protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:


Zgodnie z
art. 179 ust. 1 pzp odwołującemu przysługuje legitymacja do wniesienia
odwołania, gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę
w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
W ocenie Izby Odwołujący jako wykonawca uczestniczący w postępowaniu
o
przedmiotowe zamówienie, który skarży zaniżenie punktacji złożonej przez siebie oferty, co
pozbawiło go możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia, wykazał spełnienie
powyższych przesłanek, co nie było też sporne.

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne dla rozstrzygnięcia:

Z postanowień instrukcji dla wykonawców {dalej zwanej w skrócie „IDW”}, stanowiącej
część I. s.i.w.z., w większości adekwatnie przytoczonych w treści odwołania lub odpowiedzi
na odw
ołanie, wynika, że Zamawiający określił m.in. następujące szczegółowe warunki
udziału w prowadzonym przez siebie postępowaniu.
Odnośnie wiedzy i doświadczenia dla zrealizowania zamówienia wykonawca według
brzmienia pkt 6.1.1.2. IDW miał wykazać łącznie, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie
prowadzenia tej działalności, zrealizował lub realizuje:
a)
Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskan
iem pozwolenia na budowę i projekty
wykonawcze, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu
służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane

Sygn. akt KIO 614/19


do klasy 1264 zgodnie z PKOB), obejmującego budowę lub przebudowę: min. 1 bloku
operacyjnego (minimum 4 sale operacyjne, w tym 1 sala hybrydowa) oraz budowę lub
przebudowę w ramach jednej inwestycji oddziałów łóżkowych (minimum 100 łóżek), o łącznej
wartości prac projektowych minimum 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy
złotych) brutto.

lub
Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty
wykonawcze, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu
służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane
do klasy 1264 zgodnie z PKOB), obejmującego budowę lub przebudowę: minimum 1 bloku
operacyjnego (minimum 4 sale operacyjne, w tym 1 sala hybrydowa)

oraz
Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę i projekty
wykonawcze, której przedmiotem była budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu
służby zdrowia (przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie budynki zakwalifikowane
do klasy 1264 zgodnie z PKOB), obejmującego budowę lub przebudowę oddziałów
łóżkowych (minimum 100 łóżek),
O łącznej wartości prac projektowych minimum 2.500.000 zł (słownie : dwa miliony pięćset
tysięcy złotych) brutto.
b)
Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej bryłowego modelu 3D, tj. projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia
na
budowę i projekty wykonawcze we wszystkich branżach, której przedmiotem była
budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont obiektu użyteczności publicznej
c)
Co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji
projektowej, tj. projekt budowlany z uzyskanie
m pozwolenia na budowę i projekty
wykonawcze we wszystkich branżach, której przedmiotem była budowa, nadbudowa,
przebudowa lub remont obiektu zabytkowego w rozumieniu właściwych przepisów.


Odnośnie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca
według brzmienia pkt 6.1.1.3. lit. a) IDW wykonawca miał dysponować jedną osobą będącą
Głównym Projektantem i koordynatorem prac projektantów, posiadającą uprawnienia
do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która posiada:
• co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie;
• doświadczenie tj. wykonanie co najmniej dwóch projektów budowlanych obiektu służby
zdrowia (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 -budynki

Sygn. akt KIO 614/19


szpitali i zakładów opieki medycznej) o łącznej powierzchni całkowitej minimum 6.000 m2.
Każdy z projektów budowlanych musi dotyczyć budowy lub przebudowy bloku operacyjnego,
zawierającego minimum trzy sale operacyjne w tym jedną sala hybrydową,
• doświadczenie tj. wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego obiektu służby zdrowia
(wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należący do klasy 1264 – budynki szpitali
i
zakładów opieki medycznej), obejmujących budowę lub przebudowę oddziałów łóżkowych
n
a minimum 60 łóżkami łącznie,


Ponadto
w pkt 8.2. IDW dotyczącym kryteriów oceny ofert Zamawiający oprócz ceny
(o wadze 60%) sprecy
zował następująco kryteria premiujące doświadczenia głównego
projektanta:
3.2.
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, o którym mowa w pkt 6.1 podpunkt
1.3. a) Część I SIWZ-IDW, polegające na zaprojektowaniu bloku operacyjnego
(zawierającego minimum trzy sale operacyjne) – wykonawca otrzyma dodatkowe 15 % za
przedstawienie trzeciej i kolejnej referencji w stosunku do referencji pr
zedłożonych w celu
wykazania spełniania kryterium, o którym mowa pkt 6.1 podpunkt 1.3. a) Część I SIWZ-IDW,
kolejne 15 % za przedstawienie czwartej referencji dotyczącej bloku operacyjnego zgodnie
z wymaganiami w pkt. 6.1. podpunkt 1.3 a) SIWZ
– maksymalnie 30 %
3.3.
KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, polegające na zaprojektowaniu Sali
operacyjnej hybrydowej
– wykonawca otrzyma 10 % za przedstawienie dodatkowej referencji
ponad referencje przedłożone w celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa pkt 6.1
podpunkt 1.3. a) Część I SIWZ-IDW w SIWZ – maksymalnie 10 %

(…)

Reasumując, z powyżej przytoczonych postanowień wynika, że doświadczenie
głównego projektanta jest zarówno elementem warunku udziału w tym postępowaniu, który
wykonawca obligatoryjnie
musi spełnić, jak i przedmiotem oceny w ramach kryteriów oceny
ofert, w których wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty, zwiększając swoją szansę na
uzyskanie przedmiotowego zamówienia. W ramach kryteriów oceny ofert premiowane jest
doświadczenie wykraczające ponad obligatoryjnie wymagane, ale jednocześnie zawężone
do zaprojektowania bloku operacyjnego zwierającego minimum trzy sale operacyjne,
(pierwsze kryterium) albo do zaprojektowania hybrydowej sali operacyjnej (drugie kryterium).
Przy czym w ramach p
ierwszego z kryteriów (którego dotyczy spór w tej sprawie
odwoławczej) za każdy kolejny wykonany projekt dotyczący bloku operacyjnego z co
najmniej trzema salami operacyjnymi
można było uzyskać 15 pkt, z tym że łącznie nie więcej
niż 30 pkt. Innymi słowy nie jest już dodatkowo punktowane doświadczenie większe niż
zaprojektowanie dwóch bloków operacyjnych zawierających minimum trzy sale operacyjne
przez głównego projektanta, który musi jednak obligatoryjnie posiadać doświadczenie
Sygn. akt KIO 614/19


obejmujące co najmniej dwa projekty budowlane obiektów służby zdrowia o łącznej
powierzchni całkowitej co najmniej 6 tys. m
2

dotyczące budowy lub przebudowy bloku
operacyjnego
zawierającego minimum trzy sale operacyjne, w tym jedną salę hybrydową.

Z IDW wynika
również, że ocena doświadczenia głównego projektanta – zarówno
w
odniesieniu do spełniania warunku udziału (patrz pkt 6.2.2.), jak i co do przyznania
punktacji w kryteriach oceny ofert (patrz pkt 8.2.5.)
– zostanie przeprowadzona w oparciu
o
informacje zawarte w wypełnionym i podpisanym przez wykonawcę formularzu załącznika
nr 3 do
IDW, czyli w wykazie osób. Formularz ten zawiera wzór oświadczenia wykonawcy
odnośnie wykazu osób przewidzianych do realizacji tego zamówienia, dla których zgodnie
z opisem trzeciej kolumny tabeli n
ależało podać doświadczenie zawodowe – szczegółowy
wykaz dozorowanych prac z podaniem da
t ich rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres
wykonywanych czynności. Bezpośrednio przez tabelą wzór zawiera stwierdzenie, że wykaz
osób jest składany w celu przyznania punktów w ramach kryterium doświadczenia
projektanta
(de facto
, jak to powyżej wskazano, dwóch kryteriów dotyczących doświadczenia
projektanta).

Z kolei spełnianie przytoczonego powyżej warunku udziału dotyczącego wiedzy
i
doświadczenia wykonawcy podlega weryfikacji na podstawie wykazu usług wykonanych
w
okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, i załączonych do nich dowodów należytego ich
wykonania (patrz pkt 6.7.2. IDW).

Ponadto w IDW określono, że Zamawiający dokona badania i oceny ofert
z
zastosowaniem przewidzianej w SIWZ procedury odwróconej, w oparciu o zasady
wy
nikające z art. 24aa ustawy pzp (pkt 6.3.1.), czego konsekwencją jest wskazanie,
że wypełniony i podpisany wykaz osób, na którego podstawie ma być przyznawana
punktacja w kryteriach dotyczących doświadczenia głównego projektanta, należało złożyć
wraz z ofertą (patrz pkt 6.2.2.).

Nat
omiast wykaz usług na potwierdzenie spełniania warunków udziału dotyczących
wiedzy i doświadczenia wykonawcy należało złożyć dopiero na odrębne wezwanie
Zamawiającego (patrz pkt 6.7. IDW). Koresponduje to z art. Art. 26 ust. 1 pzp, z którego
wynika, że zamawiający przed udzieleniem zamówienia (o wartości powyżej tzw. progów
unijnych)
wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, czyli w
szczególności dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sygn. akt KIO 614/19Konsorcjum AB-
Projekt załączyło jednak do oferty nie tylko wypełniony i podpisany
wykaz osób sporządzony według wzoru z załącznika nr 3 do IDW, ale również wykaz
wykonanych usług wraz dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

Zamawiający przyznał ofercie Konsorcjum AB-Projekt punktację w kryteriach
dotyczących doświadczenia głównego projektanta na podstawie informacji zamieszczonych
przez nie w załączniku nr 3 do IDW, w szczególności w kryterium dotyczącym
zaprojektowania
bloku operacyjnego (zawierającego minimum trzy sale operacyjne) przyznał
15 punktów, gdyż stwierdził, że poz. 1 i 3 z wykazu spełniają warunek udziału
w
postępowaniu dotyczący doświadczenia głównego projektanta, natomiast spośród
pozostałych wyszczególnionych w wykazie pozycji tylko poz. 2 spełniała opis tego kryterium.
Są to pozycje wykazu, które zostały przywołane w treści uzasadnienia odwołania.
Natomiast Zamawiający nie brał pod uwagę przy przyznawaniu punktów w kryteriach
dotyczących doświadczenia głównego projektanta informacji zawartych w wykazie usług
i
załączonych do niego na potwierdzenie należytego wykonania usług tam
wyszczególnionych, wśród których znalazły się trzy pozycje opisane powyżej za odwołaniem
Są to odpowiednio poz. tego wykazu: 9. (SPZOZ w Kraśniku), 2. (USD w Lublinie) i 10
(Szpital MBNP w Wołominie), których przedmiot zamówienia został opisany w kontekście
warunków udziału dotyczących wiedzy i doświadczenia wykonawcy. W szczególności
w
żadnym z tych opisów nie wskazano, że głównym projektantem był A. B. i nie wynika to
również z treści załączonych referencji.

W tych okolicznościach Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 7. ust. 1 pzp
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Art. 7
ust. 3 pzp stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie
z przepisami tej ustawy.

Według treści art. 87 ust. 1 pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty
oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 pzp z
amawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Przy czym art. 91 ust. 2c pzp określa, że kryteria oceny ofert są związane
Sygn. akt KIO 614/19


z przedmi
otem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają
być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu
do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania
lub wprowadzania na rynek, nawe
t jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. Art. 91
ust. 2d pzp stanowi, że zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny
i
zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

Zawarte w odwołaniu zarzuty naruszenia powyższych przepisów przez
Zamawiającego przy ocenie oferty Konsorcjum AB-Projekt w pierwszym kryterium
dotyczącym doświadczenia głównego projektanta są bezpodstawne, gdyż Zamawiający
przyznał punktację zgodnie z opisem sposobu oceny podanym w instrukcji dla wykonawców,
której postanowienia w tym zakresie były wystarczająco precyzyjne. W szczególności niezbyt
fortunne użycie sformułowania, że punktacja będzie przyznawana za przedstawienie „trzeciej
i kolejnej referencji w stosunku do refere
ncji przedłożonych w celu wykazania spełniania
kryterium (…)” (de facto warunku) udziału dotyczącego doświadczenia głównego projektanta,
nie wprowadza w błąd, gdyż już z niego wynika, że termin „referencje” jest tu użyty jako
synonim „usługi referencyjnej”, czyli takiej, której przedmiot referuje do warunku udziału
w
postępowaniu lub kryterium oceny ofert.
Ponadto z przywołanych powyżej postanowień IDW jednoznacznie wynika,
że spełnianie warunku udziału dotyczącego wiedzy i doświadczenia wykonawcy będzie
w
eryfikowane na podstawie wykazu usług (i załączonych do niego referencji), natomiast
wstępna weryfikacja warunku udziału dotyczącego doświadczenia głównego projektanta,
a
także przyznanie punktacji w kryteriach oceny ofert dotyczących głównego projektanta
nastąpi w oparciu o treść wykazu osób.
Wreszcie z dokumentów sporządzonych przez Konsorcjum AB-Projekt (oba wykazy)
wynika, że na tym etapie Odwołujący nie miał co do tego żadnych wątpliwości, gdyż treść
obu wykazów jednoznacznie referuje do treści warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego doświadczenia odpowiednio dla wykonawcy (wykaz usług) albo głównego
projektanta (wykaz osób), a w tym drugim przypadku nawiązuje również do treści kryteriów
oceny ofert dotyczących doświadczenia głównego projektanta. Również z tego względu
argumentacja odwołania jest zupełnie nieprzekonująca, gdyż najwyraźniej została
przygotowana na potrzeby wniesienia odwołania w sytuacji, gdy okazało się, jak niewiele
zabrakło punktów, aby to oferta Konsorcjum AB-Projekt okazała się najkorzystniejsza.
Przede wszystkim umknęło jednak uwadze Odwołującego, że wyłącznie sporządzone
przez niego wykazy stanowią w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jego oświadczenia
woli co do wywołania określonych skutków prawnych, w tym przypadku spełnienia warunków
Sygn. akt KIO 614/19


udziału lub uzyskania określonej punktacji w kryteriach oceny ofert. Stąd nie przypadkiem
według przepisów wykonawczych do ustawy pzp zawartych w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz.1126)
to
właśnie te oświadczenia własne wykonawcy w postaci wykazów są dokumentem, który
zamawiający może zażądać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Przy czym
tzw. referencje służą jedynie wykazaniu, że zamówienia opisane w wykazie przez
wykon
awcę zostały przez niego należycie wykonane. Taki dokument nie jest składany
w
załączeniu do wykazu osób, który jest samoistną podstawą do weryfikacji warunków
dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
odpowiednim doświadczeniem.
Powyższe oznacza, że treść tych wykazów podlega interpretacji według reguł
określonych w art. 65 § 1 Kc, zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak
tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia
społecznego oraz ustalone zwyczaje. Jak już powyżej wskazano, Konsorcjum AB samo
zdecydowało, co wykaże na poczet poszczególnych warunków udziału w postępowaniu
i kryt
eriów oceny ofert w poszczególnych wykazach. Stąd nie może mieć następnie
do
Zamawiającego pretensji, że gdyby odmiennie sformułowało wykaz osób, tj. wskazało
w
nim więcej projektów wykonanych przez zgłoszonego przez siebie głównego projektu,
mo
głoby uzyskać więcej punktów, a w konsekwencji jego oferta mogłaby okazać się najwyżej
ocenioną. Nie zasługuje na ochronę postepowanie Odwołującego, który być może nie
dochował należytej staranności w dbaniu o własne interesy przy sporządzeniu dokumentów
o
ferty, ale usiłuje uchylić się od skutków złożonych przez siebie oświadczeń woli,
bezpodstawnie
zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy pzp.
Niezależnie od powyższego oczywiste jest, że zarówno według przepisów ustawy
pzp, jak i Kodeksu cywil
nego nie można utożsamiać doświadczenia danej osoby fizycznej
jako autora konkretnego projektu z doświadczeniem wykonawcy w zrealizowaniu
zamówienia, które obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej. Stąd wymaga
wyraźnego sprecyzowania przez wykonawcę w wykazach odrębnie doświadczenia
wykonawcy i doświadczenia konkretnej osoby, nawet jeżeli zostały zdobyte przy okazji
realizacji tego samego zamówienia.
Sformułowany w odwołaniu zarzut nierównego traktowania jest również bezzasadny
z
tego względu, że oferta złożona przez Kontrapunkt V-projekt została niżej sklasyfikowana
niż oferta Konsorcjum AB-Projekt, więc nie miało to żadnego znaczenia dla wyniku tego
postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto Zamawiający przekonująco wyjaśnił
na
rozprawie, że w rzeczywistości dokonał oceny również tej oferty zgodnie z opisem
Sygn. akt KIO 614/19


warunk
ów udziału i kryteriów.

Z tych względów Izba – działając na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy pzp –
orzekła, jak w pkt 1 sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku
na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp w
zw. z § 3 pkt 1 i 2 lit. a oraz b rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972)
– obciążając Odwołującego kosztami tego
postępowania, na które złożył się uiszczony przez niego wpis oraz uzasadnione koszty
Zamawiającego w postaci wynagrodzenia jego pełnomocnika, na podstawie rachunku
złożonego do zamknięcia rozprawy, oraz koszty dojazdu samochodem osobowym na trasie
Katowice-Warszawa-Katowice, zgodnie z przedstawionymi w tym zakresie rachunkami
i
załączonymi wyliczeniami.


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie