eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 579/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-04-23
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 579/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Lubomira Matczuk - Mazuś Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:
1. Euvic Sp. z o.o. (lider), ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice
2. Blue Brain Sp. z o.o. Sp.k. (członek), ul. Ks. Trockiego 22, 30-394 Kraków
3. eo
Networks S.A. (członek), ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa


w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa


przy udziale wykonawcy: Konica Minolta Bussines Polska Sp. z o.o., ul. M
uszkieterów 15,
02-273 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
z
amawiającego


orzeka:

1. oddala
odwołanie;
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - konsorcjum: 1. Euvic Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Gliwicach, 2. Blue Brain
Sp. z o.o. Sp.k. (członek) z siedzibą w Krakowie, 3. eo Networks S.A. (członek) z siedzibą w
Warszawie, i:
2.1. zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum: 1. Euvic Sp. z o.o. (lider) z
siedzibą w Gliwicach, 2. Blue Brain Sp. z o.o. Sp.k. (członek) z siedzibą w Krakowie, 3.
eo
Networks S.A. (członek) z siedzibą w Warszawie – tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt KIO 579/19

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie – prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Świadczenie usługi wdrożenia systemu monitorowania i zarządzania wydrukami oraz
outsourcingu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących przeznaczonych dla jednostek i komórek
organizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(nr referencyjny: ILG8c-231-02/2018), na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „Pzp” lub
„ustawa”.

Wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. Unii Europejskiej w dniu 21
lipca 2018 r., pod numerem 2018/S 139-318754.

Odwołujący – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –
konsorcjum: 1. Euvic Sp. z o.o. (lider) z sied
zibą w Gliwicach, 2. Blue Brain Sp. z o.o. Sp.k.
(członek) z siedzibą w Krakowie, 3. eo Networks S.A. (członek) z siedzibą w Warszawie –
wniósł w dniu 1 kwietnia 2019 r. odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego,
zarzuc
ając naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1)
art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 przez uznanie, że Odwołujący nie wykazał
spełniania warunków udziału w zakresie posiadania sieci autoryzowanych punktów
serwisowych, podczas
gdy Odwołujący przedstawił zarówno listę punktów serwisowych oraz
przedstawił autoryzację producenta oferowanego sprzętu, czym wykazał spełnianie
warunków udziału w brzmieniu określonym w SIWZ i odpowiedziach na pytania
wykonawców;
2)
art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 przez uznanie, że Odwołujący nie wykazał
spełniania warunków udziału w zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej,
podczas gdy Odwołujący wykazał się posiadaniem odpowiedniego doświadczenia, zgodnie
z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ;
3) art. 7 ust. 1 przez p
rowadzenie postępowania w sposób niezapewniający realizacji zasad
uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości i
adekwatności w związku z wybiórczym stosowaniem zasad udziału w zakresie punktów
serwisowych i sposobu wykaz
ania ich spełniania w stosunku do różnych wykonawców,
4) art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 przez brak wskazania wymaganych prawem
informacji dotyczących podstaw decyzji Zamawiającego, w tym nie wskazania, których

elementów warunków udziału zarówno opisanych w Części szczegółowej I jak i Części
Szczegółowej II, Odwołujący nie wykazał w ofercie.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu;
2) dokonania
ponownego badania spełniania przez Odwołującego warunków udziału w
postępowaniu z uwzględnieniem treści odwołania.
O
dwołujący wskazał, że odwołanie zostało wniesione od czynności wykluczenia
Odwołującego z postępowania, o której Zamawiający poinformował Odwołującego drogą
elektroniczną w dniu 20 marca 2019 r. Termin do wniesienia odwołania upływał w dniu 1
kwietnia 201
9 r., a zatem odwołanie zostało wniesione w przepisanym terminie.
Odwołujący podniósł, że jego interes w uzyskaniu zamówienia, jako wykonawcy, który
złożył ofertę ważną i najwyżej ocenioną z ważnych ofert w postępowaniu, doznał uszczerbku.
Odwołujący również spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego w
SIWZ, co wykazał w toku procedury wyjaśniania złożonych dokumentów i oświadczeń. Złożenie
odwołania w powyższym zakresie na obecnym etapie jest konieczne w celu ochrony interesów
Odwołującego.
Uzasadnienie
I.
Część wstępna
1.
W dniu 20 marca 2019 r. Odwołujący został poinformowany przez Zamawiającego
(widomością e-mail) o wykluczeniu go z udziału w postępowaniu, gdyż, jak uznał Zamawiający,
Odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a zatem zaszła
przesłanka do zastosowania względem Odwołującego sankcji wynikającej z art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp.
Zamawiający wskazał, że podstawą wykluczenia Odwołującego jest niewykazanie
spełniania warunków udziału w zakresie warunków określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3
SIWZ, odnośnie posiadania sieci punktów serwisowych, a także określonych w Rozdziale XI
ust. 3 pkt 1 SIWZ, w zakresie umowy realizowanej na rzecz Poczty Polskiej S.A. oraz umowy
realizowanej na rzecz Xerox Polska Sp. z o.o., jako niepotwierdzających spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
2.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 41 miesięcy od dnia podpisania Umowy
usług związanych z Outsourcingiem urządzeń, Systemem Wydruku, Środowiskiem Urządzeń
Drukujących, Serwisem urządzeń, Serwisem systemu oraz Optymalizacją usługi, usługi
outsourcingu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz usługi w modelu SaaS, obejmującej
system monitorowania oraz zarządzania wydrukami. Przedmiotem dostawy w ramach
zamówienia było min. 280 sztuk urządzeń standardu D1, 527 sztuk urządzeń standardu D2
oraz 53 urządzenia standardu D3.
3.
Zamawiający w SIWZ określił (Rozdział XI) szczegółowe warunki udziału w postępowaniu. W
zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający za spełniających warunek
udziału w postępowaniu miał uznać wykonawców, którzy wykażą, między innymi, że:
1)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie co

najmniej dwie umowy/zamówienia o wartości co najmniej 5 000 000 zł każda, których
przedmiotem była dzierżawa przez okres co najmniej 3 lat, co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym co najmniej w 10 lokalizacjach (Rozdział
XI ust. 3 pkt 1 SIWZ),
3)
posiadają sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt
serwisowy na terenie każdego województwa), obejmujących zasięgiem wszystkie
lokalizacje Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia
w zakresie lokalizacji typu A i B (Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ).
4.
W postępowaniu zostały złożone 4 oferty:
1) oferta wykonawcy WASKO
S.A. na kwotę: 17 123 806,13 zł brutto - została odrzucona
w dniu 26 marca 2019 r.,
2) oferta wykonawcy Ricoh
Polska Sp. z o.o. na kwotę: 17 156 349,01 zł brutto,
3) oferta wykonawcy Konica Minolta Business Solutions
Polska Sp. z o.o. na kwotę:
14 381
498,02 zł brutto,
4)
oferta Odwołującego na kwotę 19 976 931,35 zł brutto.

Oferta Odwołującego, przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ,
została oceniona jako oferta najkorzystniejsza w postępowaniu.
5.
W odniesieniu do usługi realizowanej na rzecz Poczty Polskiej S.A. Zamawiający wzywał
Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Pzp pismami z dnia 29 stycznia
2019 r. oraz 6 marca 2019 r. Przedmiotem wezwań było wyjaśnienie okresu realizacji
zamówienia oraz jego wartości w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych. W dniu 13
marca 2019 r. w trybie art. 26 us
t. 3 Pzp Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia
uzupełnienia wykazu realizowanych umów o wartości co najmniej 5 000 000 zł każda, których
przedmiotem była dzierżawa przez okres co najmniej 3 lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych
urządzeń drukujących, w tym co najmniej w 10 lokalizacjach, gdyż uznał, że mimo złożonych
przez Odwołującego wyjaśnień, umowa realizowana na rzecz Poczty Polskiej nie potwierdza
spełniania warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący udzielał stosowanych wyjaśnień i
uzupełniał dokumentację w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Całość
korespondencji zawarta jest w dokumentacji przetargowej.
6.
W odniesieniu do wykazu punktów serwisowych przedstawionych przez Odwołującego
celem wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ,
Zamawiający wzywał Odwołującego w dniu 29 stycznia 2019 r. do uzupełnienia w trybie art. 26
ust. 3 Pzp dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta oferowanych urządzeń
wskazanych w wykazie punktów serwisowych. Następnie Zamawiający wezwał Odwołującego
w trybie art. 26 ust. 3 Pzp w piśmie z dnia 18 lutego 2019 r. do uzupełnienia wykazu punktów
serwisowych
na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń
drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie każdego województwa)
obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 4 do
Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B. Z kolei w piśmie z dnia 29
stycznia 2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących
zarzutów wykonawcy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. dotyczących sieci

punktów serwisowych podniesionych w piśmie z dnia 28 stycznia 2019 r. Odwołujący udzielał
stosowanych wyjaśnień oraz uzupełniał dokumentację w terminach wskazanych przez
Zamawiającego. Całość korespondencji zawarta jest w dokumentacji przetargowej.
II. Część szczegółowa - brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 1
pkt 3 SIWZ- a
utoryzowana sieć punktów serwisowych
1. W pierwsze
j kolejności Odwołujący wskazał, że całość uzasadnienia dotyczącego
wykluczenia Odwołującego z uwagi na niewykazanie spełniania warunków udziału, o którym
mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 Pzp, sprowadza się do opisu zdarzeń faktycznych, które
miały miejsce w postępowaniu, treści kolejnych wezwań Zamawiającego oraz odpowiedzi na
nie, natomiast nie zawiera nawet krótkiego uzasadnienia podjętej przez Zamawiającego
decyzji. Zamawiający nie wyciąga żadnego, innego niż niewykazanie spełniania warunku
udziału, wniosku z prowadzonej korespondencji, nie wskazuje dlaczego nie przyjmuje
wyjaśnień Odwołującego oraz dlaczego konkretnie w sposób wybiórczy rozumie udzielone
przez siebie wyjaśnienia. Uzasadnienie można zatem jedynie domniemywać z treści
poszczególnych wezwań kierowanych do Zamawiającego, ale nie z samej decyzji o
wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Ponieważ Zamawiający w informacji o wykluczeniu
odnosi się zarówno do kwestii samych punktów serwisowych i ich odmiennego rozumienia
przez strony oraz rzekomo uzupełnionego dwa razy dokumentu potwierdzającego autoryzację
producenta oferowanego sprzętu, Odwołujący nie ma jasnej informacji z jakiego konkretnie
powodu nastąpiło jego wykluczenie, to znaczy których elementów warunku udziału w
postępowaniu określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ nie spełnił i dlaczego.
Wskazana przez Zamawiającego podstawa wykluczenia Odwołującego, nie sprostowana przez
Zamawiającego w żaden sposób, nie koreluje jednocześnie z treścią SIWZ oraz opisanym
przebiegiem korespondencji pomiędzy stronami. Zamawiający zarzucił bowiem Odwołującemu
(str. 3 z 8 informacji z dnia 20 marca 2019 r.), że Odwołujący „nie wykazał spełniania warunku
udziału, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ” dalej cytując treść warunku
określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ. Ta rozbieżność jest istotna dla czynności
Zamawiającego wykluczającej Odwołującego, bowiem zgodnie z przepisami prawa
Zamawiający podejmując taką decyzję musi wskazać jej podstawę prawną, tj. przepis ustawy
Pzp a także, w przypadku wykluczenia wobec nie spełniania warunków udziału określonych
przez Zamawiającego, stosowny opis w SIWZ. O ile Zamawiający wskazał, że podstawą
wykluczenia Odwołującego jest art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, o tyle w zakresie SIWZ wskazał, że
Odwołujący nie wykazał spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ, a
nie w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3.
2.
Z ostrożności procesowej jedynie, bazując na opisie korespondencji, zakładając, że
podstawą wykluczenia Odwołującego był jednak warunek udziału określony w Rozdziale XI ust.
3
pkt 3 SIWZ, Odwołujący wskazał, że nie zgadza się z tezą, jakoby nie potwierdził on
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie tego warunku.
Zamawiający wymagał, by wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego posiadali sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt serwisowy na

terenie każdego województwa), obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego
zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B
(Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ). Zamawiający nie zamieścił bezpośrednio w SIWZ żadnych
innych wymogów dotyczących charakterystyki tych punktów czy ich sieci. Natomiast w toku
odpowiedzi na pytania wykonawców, na pytanie 28:sZamawiający w SIWZ str. 6 z 31 rozdział XI
pkt 3/3 wymagał posiadania przez Oferenta autoryzowanego punktu serwisowego dla oferowanych
urządzeń i systemów informatycznych instalowanych na urządzeniach w każdym województwie. Firma
nasza posiada pracowników zatrudnionych w województwie opolskim bez stałego punktu serwisowego
do obsługi regionu a samo województwo opolskie (ze względu na wielkość i komunikacje (autostrada)
obsługiwane jest administracyjnie przez punkty serwisowe z Katowic i Wrocławia), czy Zamawiający
dopuści takie rozwiązanie?, w dniu 17 sierpnia 2018 r. Zamawiający udzielił następującej
odpowiedzi:
Dopuszcza - Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń w każdym
województwie przez serwis posiadający autoryzację producenta tych urządzeń. Serwis powinien spełniać
wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie obsługi serwisowej (Certyfikat ISO 9001) oraz
spełniania w zakresie serwisu parametru SM.”
Definicja serwisu urządzeń a także opis wymagań dotyczących serwisu oraz parametry
SLA zostały określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia. I tak zgodnie z przyjętą definicją serwis urządzeń to „usługa obejmująca pełną
obsługę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dostarczonych przez Wykonawcę, w tym również ich
naprawę, konserwację, okresowe przeglądy wymagane wskazaniami producenta, wymianę zużytych lub
uszkodzonych części albo podzespołów, wymianę wszelkich zużytych materiałów eksploatacyjnych (za
wyjątkiem wymiany papieru)”. Opisy te zostały też doprecyzowane w dalszej części Załącznika nr
1, gdzie Zamawiający wskazał:
„5.5.3. Zakres Serwisu urządzeń obejmuje:
5.5.3.1.
konserwację urządzeń;
5.5.3.2. w
ykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta
urządzeń;
5.5.3.3.
zapewnienie sprawności urządzeń;
5.5.3.4.
wymianę części zamiennych;
5.5.3.5.
wyprowadzanie Incydentów związanych z eksploatacją urządzeń;
5.5.3.6. dla lokalizacji typu A - dos
tarczenie i wymianę tonerów;
5.5.3.7. dla lokalizacji typu B- dostarczenie nowego tonera;
5.5.3.8.
wymianę pozostałych materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru);
5.5.3.9.
wszelkie inne niewymienione powyżej czynności niezbędne do prawidłowego działania
dostar
czonych urządzeń drukujących.”
Wymagania dotyczące serwisu urządzeń zostały opisane przez Zamawiającego w pkt 5.5. tego
Załącznika i wynika z ich w szczególności to, że „Serwis urządzeń będzie wykonywany zgodnie z

poniższymi warunkami SLA:
5.5.4.1.
rozwiązanie zgłoszonego przez Zamawiającego lub wskazanego przez System Wydruku
Incydentu nastąpi w następnym dniu roboczym od zgłoszenia lub podjęcia przez Wykonawcę wiedzy o
Incydencie dotyczącym Systemu Wydruku;
5.5.4.2.
w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy w wymaganym czasie, Wykonawca w ww.
czasie na swój koszt dostarczy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach od urządzenia, które
uległo awarii (obejście);
5.5.4.
3. dostawa i wymiana pozostałych materiałów eksploatacyjnych lub konserwacyjnych w
lokalizacjach typu A i B,
realizowana w sposób gwarantujący ciągłą dostępność Usługi;”. W żadnym
miejscu Załącznika nr 1 Zamawiający nie wskazał, że jakakolwiek z usług objętych serwisem miałaby być
realizowana w punkcie serwisowym, a tym bardziej w lokalnym, stacjonarnym punkcie serwisowym
wykonawcy. Posiłkując się jednak opisanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ - projekcie Umowy zasadami
określonymi dla realizacji usługi gwarancyjnej, należy podnieść, że Zamawiający w § 9 ust.
wskazał, że „8. Naprawa urządzeń realizowana będzie w miejscu ich użytkowania, a jeżeli
będzie to niemożliwe, to Wykonawca na czas naprawy urządzeń w serwisie dostarczy
Zamawiającemu urządzenie zastępcze (zamienne) o parametrach nie gorszych niż parametry
urządzenia zdefektowanego.” Ponieważ w dalszej części opisów dotyczących realizacji uprawnień z
gwarancji w odniesieniu do urządzeń, Zamawiający zakładał ich realizację na zasadach określonych w
Załączniku nr 1 do SIWZ dla serwisu urządzeń, a także braku innych uregulowań w projekcie umowy w
odniesieniu d
o zasad świadczenia usług serwisowych, uznać należy, że przywołany opis ma analogiczne
zastosowanie do świadczenia usługi serwisu urządzeń. Jest to logiczne również z uwagi na tożsamy
przedmiotowo zakres serwisu i gwarancji dla urządzeń w zakresie ich naprawy.
W odniesieniu do usług serwisowych dotyczących dostarczenia i wymiany tonerów dla
lokalizacji A i B, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 113 „Czy Zamawiający: dla lokalizacji B,
dopuści możliwość dostarczania tonerów firmą kurierską i odbieranie pustych pojemników od tonera przy
okazji wizyt serwisowych w lokalizacji?,
w
skazał: Odpowiedź udzielona na pytanie 112. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza dostarczanie
tonerów firmą kurierską i odbieranie zużytych materiałów eksploatacyjnych, w tym pustych pojemników od
tonera,
przy okazji wizyt serwisowych lub za pośrednictwem firmy kurierskiej jednak nie rzadziej niż raz w
miesiącu.”
Z kolei przy pytaniu 112
Prosimy o potwierdzenie, że w lokalizacjach typu B, Zamawiający
przewiduje możliwość wymiany tonerów przez pracowników Zamawiającego, Zamawiający udzielił
odpowiedzi
„W lokalizacjach typu B Zamawiający przewiduje dostarczanie tonerów przez firmę kurierską
oraz wymianę zużytych tonerów przez pracowników Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca do
raportu z d
otrzymania parametrów SLA dla dostępności urządzeń drukujących za dany okres
rozliczeniowy musi załączyć kopię potwierdzenia dostarczenia/odbioru podpisanego przez
Zamawiającego. Raport SLA musi uwzględniać czas dostawy tonerów oraz czas instalacji tonera w

urządzeniu (w przypadku różnicy w czasie pomiędzy terminem dostawy a terminem instalacji różnica ta
nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu poziomu SLA).”
Zatem, r
ównież w przypadku wymiany tonerów i czynności z tym związanych, SIWZ nie
przewidywał dokonywania żadnych czynności poza lokalizacją urządzenia wielofunkcyjnego,
przez wszystkim zaś jakichkolwiek czynności w punkcie serwisowym.
3.
Odwołujący w celu wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ
przedstawił jako Załącznik nr 10 „Wykaz punktów serwisowych”, wskazując nazwę punktu serwisowego,
adres punktu serwisowego, nazwę województwa punktu serwisowego oraz obsługiwane lokalizacje.
Pu
nkty te obejmowały adresy punktów kurierskich DPD, w których autoryzowany serwisant mógł
nadawać lub odbierać nadane do niego części i materiały eksploatacyjne. Po wezwaniu przez
Zamawiającego do uzupełnienia w trybie art. 24 (26) ust. 3 Pzp tak sporządzonego wykazu punktów
serwisowych,
Odwołujący złożył nowy wykaz uzupełniony o nazwiska i dane kontaktowe pracowników eo
Networks w każdym województwie, ze wskazaniem za jaki obszar te osoby odpowiadają. Każda z tych
osób posiada certyfikat autoryzacyjny dla świadczenia usług serwisowych wystawiony przez producenta
dostarczanego sprzętu. Jednocześnie Odwołujący wyjaśnił Zamawiającemu jak rozumie opisy SIWZ, w
szczególności wskazał, że Zamawiający nie wymagał wykazania się stacjonarnymi punktami
serwisowymi, nie wskazał definicji punktu serwisowego, a także odwołał się do cytowanej wyżej
odpowiedzi na pytanie 28. W
yjaśnił też i poparł to wyjaśnienie oświadczeniem producenta urządzeń, że
nie prowadzi się odrębnej polityki autoryzującej regionalne stacjonarne punkty serwisowe rozumiane jako
działalność prowadzona pod określonym adresem, ale autoryzuje i certyfikuje kompetencje sieci
inżynierów zlokalizowanych na terenie Polski świadczących usługi serwisowe w siedzibie Klienta. Jest to
zaakceptowana polityka autoryzacji partnerów stosowana przez producenta sprzętu dostarczanego przez
Wykonawcę. W tak stworzonej i autoryzowanej sieci punktów serwisowych wykorzystywany jest punkt
kurierski,
z którym podmiot serwisujący – eo Networks, posiadający autoryzację producenta sprzętu - ma
zawartą umowę.
4.
W toku prowadzonej procedury badania spełniania przez Odwołującego warunków udziału w
p
ostępowaniu, wzywając do złożenia wyjaśnień odnośnie sieci punktów serwisowych, Zamawiający zajął
stanowisko, które zbiorczo zostało przedstawione w informacji o wykluczeniu Odwołującego z
p
ostępowania. Zamawiający twierdzi, że nie jest prawdą, że nie wymagał w SIWZ wykazania się
stacjonarnymi punktami serwisowymi, a taki wymóg wynika ze sformułowania „punkt serwisowy” użyty w
sformułowaniu warunku udziału, a także konieczność podania nazwy punktu serwisowego i adresu
punktu
serwisowego w Załączniku nr 10. Zamawiający twierdzi również, że odpowiedź na pytanie 28
dopuścił jedynie takie rozwiązanie, gdzie jedno z województw obsługiwane będzie administracyjnie przez
punkty serwisowe w innej lokalizacji, a nie przez pracowników zatrudnionych bez stałego punktu
serwisowego. Również nie uwzględnił on złożonego uzupełnionego wykazu punktów serwisowych
twierdząc, że żądał listy punktów serwisowych, a nie wykazu osób.
5.
Odwołujący nie może zgodzić się z interpretacją warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3

SIWZ przez Zamawiającego, w kontekście wskazanych wyżej opisów SIWZ, OPZ i projektu umowy oraz
odpowiedzi na pytania wykonawców. Odwołujący zwrócił uwagę, że warunek ten dotyczy wprost
urządzeń będących przedmiotem dostawy w ramach postępowania, a zatem należy uznać, że warunki
udziału w postępowaniu oraz zasady realizacji usługi serwisu urządzeń i gwarancji są ze sobą powiązane.
Deklarację spełniania warunku udziału należy zatem odczytywać przez pryzmat warunków świadczenia
usługi serwisowej i gwarancji, co znajduje też potwierdzenie w zasadzie proporcjonalności wynikającej z
art. 7 ust. 1 Pzp.
Usługa serwisu, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w OPZ, jak
również przedmiotowo tożsama usługa wynikająca z gwarancji, miała być świadczona w lokalizacjach
Zamawiającego, czyli tam, gdzie dostarczone są urządzenia. Dopiero w przypadku niemożności ich
naprawienia, urządzenia te miały być naprawiane „w serwisie”. Inne czynności dotyczące urządzeń, takie
jak ich konserw
acja, wymiana części, są realizowane w miejscu użytkowania i nie ma potrzeby ich
dostarczania
do jakiegoś punktu serwisowego.
Odwołujący zwrócił uwagę, że dostarczane urządzenia są wielkogabarytowe, ich
dostarczenie do stacjonarnego punktu serwisowego prze
z pracowników Zamawiającego jest
niemożliwe, gdyż urządzenie to wymaga odłączenia go od systemu informatycznego w ramach
którego funkcjonuje, a także zabezpieczenia (wymontowania) dysku. Takich czynności może
dokonać tylko autoryzowany serwisant i tylko w miejscu użytkowania urządzenia. Z tego punktu
widzenia rozumienie punktu serwisowego jako stacjonarnej lokalizacji jest bez znaczenia dla
procesu świadczenia usługi serwisu, a co ważne pomniejsza jego koszty. Nie znajduje
uzasadnienia twierdzenie Zamawiającego, że odpowiedzią na pytanie 28 dopuścił on
odstępstwo do warunków udziału w zakresie posiadania stacjonarnych punktów serwisowych
na terenie każdego województwa, ale tylko w odniesieniu do sytuacji, w której usługa
serwisowa w jednym z województw będzie świadczona przez punkty serwisowe zlokalizowane
w innych województwach, a nie do sytuacji, w której dopuszcza się posiadanie pracowników
zatrudnionych bez stałego punktu serwisowego. Interpretacja Zamawiającego nie ma pokrycia
ani w treści zadanego pytania („Firma nasza posiada pracowników zatrudnionych w
województwie opolskim bez stałego punktu serwisowego do obsługi regionu a samo
województwo opolskie (ze względu na wielkość i komunikację (autostrada) obsługiwane jest
administracyjnie przez punkty serwi
sowe z Katowic i Wrocławia, czy Zamawiający dopuści takie
rozwiązanie”) oraz odpowiedzi („Dopuszcza - Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i
obsługi urządzeń w każdym województwie przez serwis posiadający autoryzację producenta
tych urządzeń”). Obsługa administracyjna danego punktu serwisowego, o której wspomina
wykonawca zadający pytanie, nie oznacza świadczenia usług serwisowych przez ten punkt w
innym województwie. Wykonawca wyraźnie wskazuje, że posiada pracowników zatrudnionych
bez stałego punktu serwisowego, ale to oni obsługują region (Województwo Opolskie), to
znaczy dokonują napraw, a ich obsługa administracyjna - czyli kadry, płace, przełożeni,
administracja -
zlokalizowana jest w innym województwie. Ewidentnie zatem Zamawiający w tej
odpowiedzi
przyjął i dopuścił sytuację możliwości wykazania warunku udziału w postępowaniu
przez punkty serwisowe, nie koniecznie stacjonarne, rozumiane jako budynek czy biuro z
adresem. Tak samo mógłby stwierdzić Odwołujący, że posiada pracowników zatrudnionych w

ka
żdym województwie bez stałego punktu serwisowego do obsługi regionu, a te województwa
te obsługiwane są administracyjnie przez punkty serwisowe z Warszawy. Odwołujący nie widzi
tu różnicy, czy dotyczy to jednego punktu serwisowego czy 16, chodzi bowiem o zasadę, którą
Zamawiający dopuścił. Dodatkowo, co Zamawiający pomija w informacji o wykluczeniu
Odwołującego, istotne jest to jak skonstruował treść odpowiedzi - również w niej nie odwołał się
do wymogu stacjonarnych punktów serwisowych, ale odpowiedział, że wymaga zapewnienia
serwisu i obsługi urządzeń w każdym województwie przez serwis posiadający autoryzację
producenta sprzętu, a nie przez stacjonarne punkty serwisowe, które w większości przypadków
odnośnie do usług serwisu urządzeń wielofunkcyjnych świadczonych B2B, pełnią jedynie rolę
administracyjną. Istotą usługi serwisu i gwarancji kupowanej przez Zamawiającego jest
natomiast zapewnienie realizacji tej usługi i to zasadniczo w miejscu użytkowania urządzenia.
Jeżeli nawet początkowo Zamawiający, konstruując treść SIWZ, miał na myśli punkty
serwisowe rozumiane jako punkty stacjonarce (co nie wynika jednak z treści warunku), to
odpowiedź na pytanie 28 zmieniła wymaganie, uznając, że „co najmniej jeden punkt serwisowy
na terenie każdego województwa” oznacza również świadczenie serwisu bez stałego punktu
serwisowego na terenie województwa w sytuacji, gdy jest on obsługiwany administracyjnie
przez inny punkt serwisowy.
6.
Zamawiający w informacji o wykluczeniu Odwołującego podniósł, jakoby Odwołujący
dwukrotn
ie uzupełnił w trybie art. 26 ust. 4 Pzp dokument autoryzacji przez producenta
oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych sieci punktów serwisowych, przy czym z dokumentów
tych wynika inna treść. Zamawiający wskazywał, że dokumenty autoryzacyjne w rzeczywistości
nie potwierdzają posiadania i autoryzacji sieci serwisowej.
Odwołujący wskazał, że zgodnie z literalnym brzmieniem warunku udziału określonego
w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ, Zamawiający oczekiwał autoryzacji punktów serwisowych, a
nie sieci tych punkt
ów („posiada sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski
autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń drukujących
”).
Zamawiający
nie
wymagał
zgodnie
z
SIWZ
przedstawienia
dokumentu
potwierdzającego posiadaną autoryzację, jedynie wskazywał w Rozdziale XII ust. 10 lit. c, że
na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego „w Rozdziale XI ust 3 pkt 3 SIWZ -
wykaz punktów serwisowych potwierdzony przez producenta oferowanych urządzeń,
potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę sieci punktów serwisowych na terenie całej
Polski autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co
najmniej jeden punkt serwisowy na terenie każdego województwa) obejmujących zasięgiem
wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 10 do SIWZ”
Oprócz potwierdzenia przez producenta oferowanych urządzeń wykazu,
Zamawiający nie określił jaki dokument miałby stanowić wymagane potwierdzenie producenta.
Informacja potwierdzająca autoryzację producenta oferowanego sprzętu dla świadczenia usług
serwisowych natomiast wynika z przedłożonego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp certyfikatu HP
wystawionego dla eo
Networks S.A., ważnego do 31 października 2019 r. obejmującego
dostawę usług z pakietu opieki (serwisowych) oraz gwarancyjnych (HP Channel Service
Delivery Program).

Zamawiający natomiast wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia
nowego wykazu tylko raz - w dniu 21 lutego 2019 r. W dniu 29 stycznia 2019 r.
Zamawiający
natomiast wezwał Odwołującego do dokumentu potwierdzającego autoryzację punktów
serwisowych. W odpowiedzi na tak sformułowane wezwanie, Odwołujący przedstawił pismo z
dnia 1 lutego 2019 r. wystawione
przez dostawcę oferowanego sprzętu, w którym potwierdził
on, że eo Networks posiada status Autoryzowanego Partnera Serwisowego HP o specjalizacji
serwisu sprzętu drukującego HP. Wyjaśnił również, że autoryzacja i certyfikacja serwisowa jest
następstwem badania ogólnopolskiej sieci serwisowej eo Networks, jej zasobów oraz
zaakceptowanej metodologii wykonywania usługi serwisowych, a także pozytywnego wyników
egzaminu pracowników zajmujących się naprawą produktów HP. Tym samym producent
potwierdził, wbrew temu co uważa Zamawiający, że metodologia świadczenia usług
serwisowych przez punkty serwisowe rozumiane jako osoby posiadające odpowiednie
certyfikaty i pracujące na określonym obszarze bez administracyjnego punktu serwisowego -
jest przez niego objęta wyżej wskazanym certyfikatem. Pismo złożone przez HP w dniu 20
lutego 2019 r., jako załącznik do nowego wykazu punktów serwisowych rozumianych jako
miejsca zamieszkania osób świadczących usługę serwisu, nie jest w żaden sposób sprzeczna
z poprzednim pismem, tyl
ko wyjaśnia na czym polega metodologia świadczenia usług
serwisowych wzmiankowana w poprze
dnim piśmie. Odwołujący wskazał przy tym, że nie ma
on wpływu na politykę autoryzacji poszczególnych producentów sprzętu. To, że jedni
autoryzują proces serwisowy przez stacjonarny punkt, a inni przez punkt serwisowy rozumiany
jako kompetencję certyfikowanych inżynierów świadczących usługi serwisowe na terenie całej
Polski, nie może stanowić ograniczenia do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli finalnie usługa serwisowa jest świadczona w miejscu użytkowania urządzenia przez
wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych serwisantów, a stacjonarny punkt serwisowy
-
czy to jako miejsce administracyjnej obsługi czy miejsce naprawy urządzenia - to dla
świadczenia takiej usługi pozostaje bez znaczenia. Odwołujący nie kwestionuje opisów SIWZ,
bowiem one wyraźnie odnoszą się do sieci autoryzowanych punktów serwisowych, nie do
autoryzowanej sieci stacjonarnych punktów serwisowych. Potwierdza to również odpowiedź na
pytanie 28, a inne rozumienie warunku udziału mogłoby prowadzić do ograniczenia
konkurencji.
Część szczegółowa II - brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3
pkt 1 SIWZ -
doświadczenie.
1.
Zamawiający w SIWZ określił - Rozdział XI pkt 3 ust. 1 SIWZ - szczegółowe warunki udziału
w p
ostępowaniu i wymagał od wykonawców wykazania, że: w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie realizował/realizuje należycie co najmniej dwie umowy/zamówienia o wartości co
najmniej 5 000
000 zł każda
, których przedmiotem była dzierżawa przez okres co najmniej 3
lat
,
co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w tym co najmniej w 10
lokalizacjach.”

2. Warunek w SIWZ z
ostał określony w taki sposób, że każdy wykonawca musiał wykazać
Zamawiającemu, że:
a.
Realizował lub realizuje co najmniej dwie umowy lub zamówienia,

b.
Realizacja umowy lub zamówienia była - w przypadku umowy zakończone - lub jest - w
przypa
dku umowy lub zamówienia w toku - należyta,
c.
Każda umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł,
d.
Przedmiotem każdej umowy lub zamówienia była dzierżawa,
e.
Wskazany w umowie lub zamówieniu okres dzierżawy wynosił co najmniej 3 lata,
f.
Wskazanym w umowie lub zamówieniu przedmiotem dzierżawy było co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,
g.
Wskazane w umowie lub zamówieniu 400 wielofunkcyjne urządzenia drukujące musiały
znajdować się co najmniej w 10 lokalizacjach.
3.
Odwołujący spełnia to wymaganie co w sposób zgodny z SIWZ wykazał w swojej ofercie i
potwierdził złożonymi na wezwanie Zamawiającego oświadczeniami.
4.
Z pisma Zamawiającego z dnia 20 marca 2019 r. wynika jednoznacznie, że Zamawiający
dokonał niekorzystnej dla Odwołującego reinterpretacji postanowień SIWZ.
5. Istota dokonanej faktycznie zmiany SIWZ poprzez dokonanie jej-interp
retacji sprowadza się
do tego,
że:
a.
SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu jednoznacznie wymaga tego, by dla wykazania spełnienia
warunk
u należało wskazać umowę lub zamówienie o parametrach wskazanych w pkt 2
powyżej - co Odwołujący uczynił,
b.
Zamawiający uzasadniając wykluczenie Odwołującego i odrzucenie jego oferty wskazał, że
zawarta i realizowana umowa na rzecz Poczty Polskiej S.A. oraz umowa zawarta i
realizowana na rzecz Xerox Polska sp. z o.o. nie została zrealizowana w zakresie opisanym
w Rozdział XI pkt 3 ust. 1 SIWZ.
6.
Błąd Zamawiającego wydaje się oczywisty. W SIWZ nie ma zastrzeżenia o treści, z której by
wynikało, że realizacja umów, na które mogliby powoływać się wykonawcy dla wykazania
spełnienia warunku, muszą być wykonane w całości albo - jeśli realizacja jest toku - muszą być
wykonane w jakkolwiek zdefiniowanej części.
7.
Poza jakimkolwiek sporem jest to, że:
a.
Zamawiający mógł swobodnie - w granicach prawa - opisać w SIWZ zarówno warunek jaki i
sposób w jaki spełnienie tego warunku musiało być wykazane,
b.
spośród trzech umów/zamówień wskazanych na potrzeby wykazania spełniania warunku
Zamawiający zakwestionował dwie umowy będące w toku realizacji,
c.
Zamawiający nie kwestionuje tego, że przedmiot i wartość (cena) wskazanych umów (tj.
umowy z Pocztą Polską S.A. Xerox Polska sp. z o.o.) jest zgodna z treścią w Rozdział XI pkt
3 ust. 1.
8.
Zamawiający w swym piśmie z 20 marca br. informując o wykluczeniu Odwołującego nie
podał jednoznacznie, która część z wieloelementowego warunku udziału w postępowaniu
wskazanego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SIWZ nie została spełniona. Zaniechanie
Zamawiającego stanowi naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 Pzp.
9. W zakresie umowy z Pocztą Polską S.A. Zamawiający wskazuje w swym piśmie z 20 marca
br., że usługa realizowana była przez okres krótszy niż 3 lata (k. 4 pkt a akapit 2 in fine) a
wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych była mniejsza niż 5 000
000
zł.

a. Odwołujący podniósł, że dopiero w piśmie z 20 marca br. Zamawiający wskazał własne
rozumienie warunku SIWZ, jego zdaniem:
Wykonawca w wykazie miał przedstawić
umowy/zamówienia, obejmujące zamknięty okres 3 letniej dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, a
jeżeli umowa jeszcze się nie zakończyła to jej zrealizowana część powinna potwierdzać spełnienie
warunku tj. obejmować okres 3 lat dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych przed terminem składania
ofert - trak k.6 akapit przedostatni).
b. Zacytowane zdanie wskazuje intencje
Zamawiającego – jednak są one niezgodne z treścią
SIWZ.
c.
Można przypuszczać, że gdyby takie oświadczenie zostało przez Zamawiającego złożone
przed upływem terminu składania ofert, to sposób wykazania spełnienia warunku byłby inny.
d.
Najważniejsze jest jednak to, że dopiero w uzasadnieniu wykluczenia Odwołującego
Zamawiający podał, że w odniesieniu do umów trwających wymaga, by umowa taka
obejmowała 3 lata dzierżawy urządzeń - warunku takiego nie ma w SIWZ i nie ma w SIWZ
warunku, by wartość zrealizowanej części zamówienia wynosiła 5.000.000 zł.
e.
Podsumowując, wykluczenie jest niezasadne, gdyż SIWZ nie zawiera warunku o treści
wskazanej przez Zamawiającego.
10. W zakresie umowy z
Xerox Polska sp. z o.o. Zamawiający wskazuje w piśmie z 20 marca
br.,
że Odwołujący nie wykazał jaka była wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń
wielofunkcyjnych i jaki był okres realizacji w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych,
przy cz
ym uznał za niewystarczające oświadczenie, że wartość tej umowy przenosi 6.000.000
zł.
a.
Także w tym przypadku, Zamawiający wywodzi, że zrealizowana część zamówienia w
zakresie urządzeń wielofunkcyjnych musiała mieć wartość >5 mln zł i musiała trwać co
najmniej 3 lata - jednak takiego wymagania nie ma w SIWZ.
b.
Podsumowując, wykluczenie jest niezasadne, gdyż SIWZ nie zawiera warunku o treści
wskazanej przez Zamawiającego.
11.
W obu przypadkach, tj. zarówno w odniesieniu do umowy zawartej z Pocztą Polską S.A. jak
i w odniesieniu do umowy z Xerox Polska sp. z o.o. w
ykazanym zostało, m.in. to, że umowa
jest w toku realizacji, jest wykonywana należycie, ma wartość co najmniej 5 000 000 zł, a jej
przedmiotem jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych na czas dłuższy niż 3 lata.
12.
Ponieważ Zamawiający dopuścił powoływanie się na umowy w toku realizacji i nie zastrzegł
w SIWZ, że okres realizacji umowy musi przenosić 3 lata i w tym okresie wynagrodzenie za
dzierżawę urządzeń musi być równe lub wyższe niż 5 000 000 zł, to za brak wykazania takich
elementów wykluczenie wykonawcy i - co za tym idzie - odrzucenie jego oferty jest
niedopuszczalne.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o:
1) odrzuce
nie odwołania z uwagi na fakt, że zostało wniesione po upływie terminu określonego
w ustawie i w konsekwencji pozostawienie wniesionych zarzutów bez rozpoznania, a
przypadku niepodzielania wniosku, wn
iósł o:
2)
oddalenie odwołania z uwagi na bezzasadność podniesionej przez Odwołującego
argumentacji.

W uzasadnieniu Zamaw
iajacy wskazał:
Odwołujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 3 SIWZ, wobec czego Zamawiający (po wyczerpaniu procedur
określonych w art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp), był zobligowany do wykluczenia Odwołującego z
postępowania. W innym przypadku, Zamawiający naruszyłby przepisy ustawy Pzp przywołane
w treści odwołania.
W
ocenie Zamawiającego jako pierwszorzędne zagadnienie winno być dokonane
rozstrzygnięcie podstawy odrzucenia odwołania w świetle art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Zgodnie z tym przepisem Izba odrzuca o
dwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało wniesione po
upływie terminu określonego w ustawie i w konsekwencji pozostawia przedstawione zarzuty
bez rozpoznania. W wyroku KIO 1402/15 z dnia 20.07.2015 r. Izba
wskazała: Termin
wyznaczony w art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień
publicznych (..
.) na wniesienie odwołania ma charakter zawity i jego bezskuteczny upływ
powoduje wygaśnięcie tego uprawnienia. Z kolei Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie
odpowiednio stosowanego przepisu art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
pozostawia taki spóźniony zarzut bez rozpoznania.
Zgodnie z wyr. KIO z 05.07.2013 r., KIO
1526/13: Dodatkowo Izba s
twierdza, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie pozwala
przywrócić terminu do wniesienia odwołania (w tym przypadku zarzutu) w związku z brakiem
działania (wniesienia odwołania) przez wykonawcę w terminie ściśle określonym ustawą Prawo
zamówień publicznych. Termin do wniesienia odwołania - co wielokrotnie podkreślano w
orzecznictwie i w ustawie
Prawo zamówień publicznych jest terminem zawitym, a tym samym
nie podlega przywróceniu z żadnego powodu.

Stosownie do przepisu art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
odwołanie wnosi się w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia. Terminy do wniesienia
odwołania określone w art. 182 ustawy Pzp są terminami
zawitymi, których upływ powoduje wygaśnięcie prawa do wniesienia odwołania. Skoro już
pismem z dnia 13.03.2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy
do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w zakresie spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia, tj.:
Za
mawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wzywa Państwa do uzupełnienia
dokumentów i oświadczeń złożonej przez Państwa oferty w poniższym zakresie:
1) Zgodn
ie z Rozdziałem XI ust. 3 pkt 1 SIWZ, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca
wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej
dwie umowy/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych
00/100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez okres, co najmniej 3
lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach. W


dniu 09.01.2019 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwał Państwa do
przedłożenia wykazu wykonania należycie co najmniej dwóch umów/zamówień, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, o wartości co najmniej 5 000 000,00
(pięć milionów złotych 00/100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez
okres co najmniej 3 lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej
10 lokalizacjach. Na stronach 10-
11 pisma z dnia 17.01.2019 r. w części oznaczonej, jako
tajemnica przedsiębiorstwa, załączyli Państwo wykaz zrealizowanych umów/zamówień, w
zakresie którego:
a) W wierszu lp. 1, kolumna
„Zakres wykonywanych usług (należy opisać usługi w sposób
umożliwiający weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu)”,wpisali Państwo
„Kompleksowa dzierżawa urządzeń (dostawa, serwis, dostawy materiałów eksploatacyjnych,
oprogramowanie do zarz
ądzania i wydruku podążającego)”. W dniu 29.01.2019 r. Zamawiający
wezw
ał Państwa do złożenia wyjaśnień, jaki był okres, zakres oraz wartość zamówienia w
zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, realizowanego przez firmę Bluebrain Sp. z o.o.
W dniu 04.02.2019 r: w odpowiedzi na wezwanie przekazali Państwo wyjaśnienia, które w
dalszym ciągu budziły wątpliwości Zamawiajacego. Wezwano Państwa na podstawie art. 26
ust. 4 u
stawy do złożenia wyjaśnień, jaka była wartość zamówienia oraz okres realizacji w
zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych zamówienia zrealizowanego przez konsorcjum
firm Bluebrain Sp. z o.o. sp.k. oraz Euvic Sp. z o.o. dla Poczty Polskiej S.A.:
-
W piśmie z dnia 11.03.2019 r. w pkt 1 lit. b wyjaśnili Państwo, że „wartość dzierżawy w
ramach tego zamówienia na dzień składania ofert przekracza wartość 5 000 000 zł netto”. Z
listu referencyjnego zamieszczonego na str. 14 pisma z dnia 17.01.2019 r. w
części
oznaczonej, jako tajemnica przedsiębiorstwa, wynika, że zakres urządzeń, dla których
świadczona była usługa dzierżawy jest szerszy niż wymóg Zamawiającego.
Wyjaśnili Państwo wartość dzierżawy, jednak nie określili czy dzierżawa dotyczyła wyłącznie
urządzeń wielofunkcyjnych. W dalszym ciągu Zamawiajacy nie jest w stanie stwierdzić, jaka
część zamówienia wykonana za wartość przekraczajaca 5 000 000 zł netto dotyczyła
dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych.
-
W piśmie z dnia 11.03.2019 r. pkt 1 lit. c wskazali Państwo, że zamówienie trwa „od sierpnia
2016 roku i jest realizowane
do 4 lutego 2021 roku, to jest przez okres dłuższy niż 3 lata”. Nie
potwierdzil
i Państwo spełniania warunku, ponieważ usługa realizowana była przez okres
krótszy niż 3 lata do terminu składania ofert.
Przedstawiona przez Państwa umowa w lp. 1 wykazu zrealizowanych umów i zamówień oraz
przekazane wyjaśnienia nie potwierdzają spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3
pkt 1 SIWZ.
b) W wierszu lp. 2, kolumna „Zakres wykonywanych usług (należy opisać usługi w sposób


umożliwiający weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu)” wpisali Państwo
„Kompleksowa obsługa 1200 urządzeń w tym dzierżawa 500 urządzeń (dostawa, serwis,
dostawy materiałów eksploatacyjnych, oprogramowanie do zarządzania i wydruku
podążającego)”. W dniu 29.01.2019 r. Zamawiający wezwał Państwa do złożenia wyjaśnień,
jaki był okres, zakres oraz wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń
wielofunkcyjnych, realizowanego przez firmę E-Fish Sp. z o.o. W dniu 04.02.2019 r. w
odpowiedzi na wezwanie przekazali Państwo wyjaśnienia, które w dalszym ciągu budziły
wątpliwości Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający w dniu 06.03.2019 r. ponownie
wezwał Państwa na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy do złożenia wyjaśnień, jaki był okres
realizacji umowy w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakres zamówienia
faktycznie zrealizowanego przez firm
ę E-Fish Sp. z o.o. na rzecz firmy Diebold Nixdorf Sp. z
o.o. W wyjaśnieniach z dnia 11.03.2019 r. w pkt 2 lit. b wskazali Państwo, „że wartość
dzierżawy w ramach tego zamówienia na dzień składania ofert przekracza wartość 5 000 000 zł
netto”. Z listu referencyjnego zamieszczonego na str. 15 pisma z dnia 17.01.2019 r. w części
oznaczonej, jako tajemnica przedsiębiorstwa, wynika, że zakres urządzeń, dla których
świadczona była usługa jest szerszy niż wymóg Zamawiającego. W piśmie z dnia 11.03.2019 r.
w pkt 2 lit. b
wyjaśnili Państwo wartość dzierżawy, jednak nie określili czy dzierżawa dotyczyła
wyłącznie urządzeń wielofunkcyjnych. W dalszym ciągu Zamawiający nie jest w stanie
stwierdzić jaka część wykonana za wartość przekraczającą 5 000 000 zł netto urządzeń
wielofunkcyjnych.
Przedstawiona przez Państwa umowa w lp. 2 wykazu zrealizowanych umów / zamówień oraz
przekazane wyjaśnienia nie potwierdzają spełnienia warunku określonego Rozdziale XI ust. 3
pkt 1 SIWZ.
c)
W wierszu lp. 3, kolumna „Zakres wykonywanych usług (należy opisać usługi w sposób
umożliwiający weryfikację spełnienia warunku udziału w postępowaniu)” wpisali Państwo
„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa materiałów eksploatacyjnych, zestawy
naprawcze, usługi sewisowe, dostawa i maintenance systemu zarządzania środowiskiem
druku”. Zamawiający w dniu 29.01.2019 r. wezwał Państwa do złożenia wyjaśnień, jaki był
okres, zakres oraz wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych,
realizowanego przez firmę eo Networks S.A. W dniu 04.02.2019 r. w odpowiedzi na wezwanie
przekazali Państwo wyjaśnienia, które w dalszym ciągu budziły wątpliwości Zamawiającego. W
związku z tym Zamawiający w dniu 06.03.2019 r. wezwał Państwa do złożenia nownych
wyjaśnień, jaka była wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, jaki
był okres realizacji w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakres zamówienia
faktyczn
ie zrealizowanego przez firmę eo Networks S.A. na rzecz firmy Xerox Polska Sp. z o.o.
W piśmie z dnia 11.03.2019 r. nie udzielili Państwo odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w
zakresie:
jaka była wartość zamówienia w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, jaki


był okres realizacji w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych.
Przedstawiona przez Państwa umowa w lp. 3 wykazu zrealizowanych umów/ zamówień oraz
przekazane wyja
śnienia nie potwierdzają spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3
pkt 1 SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, wzywa Państwa do
uzupełnienia wykazu zrealizowanych umów i zamówień, o którym mowa w Rozdziale XII ust.
10 pkt 2 lit. a
SIWZ, potwierdzającego, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
realizował/realizuje należycie, o wartości co najmniej 5 000 000,00 (pięć milionów złotych
00/100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez okres co najmniej 3
lat,
co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach
(sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z dowodami określającymi
czy umowy/zamówienia, zostały wykonane należycie.”

– to tym samym Zamawiający już w ww. piśmie (w dniu 13.03.2019 r.) ocenił, że Odwołujący
nie
wykazał spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, co wyraźnie zaznaczył w piśmie
będącym podstawą wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia
dokumentów i oświadczeń. W konsekwencji, jeśli na skutek ww. wezwania Odwołujący jedynie
polemizuje z zasadnością oceny Zamawiającego skutkującej następnie wykluczeniem
Odwołującego, to tym samym nieuzasadnione jest przyjęcie interpretacji jakoby wyłącznie
dec
yzja Zamawiającego o wykluczeniu Odwołującego z dnia 20.03.2019 r. była pierwszą
cz
ynnością z zakresie oceny doświadczenia Odwołującego, albowiem we wcześniejszej
czynności z dnia 13.03.2019 r. Zamawiający wyraźnie stwierdził nie potwierdzenie spełniania
w
arunku udziału w postępowaniu, które - jeśli Odwołujący się nie zgadzał - winno być
zakwestionowane.
Analogicznie Zamawiajacy ocen
ił drugą z podstaw wykluczenia - również w zakresie
kwestionowanego wymogu
posiadania punktów serwisowych. Zamawiający w piśmie z dnia
18.02.2019 r. wyraził i sprecyzował swoją ocenę przedstawionych przez Odwołującego
dokumentów i oświadczeń. Pismem z dnia 18.02.2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego
do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dokumentów i oświadczeń albowiem,
jak wskazał w tym piśmie:
Zgodn
ie z Rozdziałem XI ust. 3 pkt 3 SIWZ, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał,
że posiada sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na
terenie każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego
zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B.
Na str. 18-
23 Państwa pisma z dnia 17.01.2019 r. części oznaczonej - jako tajemnica
przedsiębiorstwa zamieścili Państwo „Wykaz punktów serwisowych”. W dniu 29.01.2019 r.


Zamawiający wezwał na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Państwa do wyjaśnienia wykazu
punktów serwisowych w zakresie wskazanym w piśmie Konica Minolta Business Solutions
Polska Sp. z o.o. z dnia 28.01.2019 r. oraz na podstawie art. 26 ust. 3 u
stawy do uzupełnienia
dokumentu potwierdzającego autoryzację wykazanych w wykazie punktów serwisowych.
Prze
dstawiony przez Państwa wykaz punktów serwisowych jak również przekazane przez
Państwa wyjaśnienia z dnia 4.02.2019 r., nie potwierdzają posiadania przez Państwa sieci
punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta oferowanych
urządzeń drukujących obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte
w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B.
We wskazanych w wykazie lokalizacjach, za wyjątkiem lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-
301
Warszawa, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, nie występują żadne punkty serwisowe, a
jedynie punkty kurierskie DPD.
Punkty kurierskie DPD z pewnością nie posiadają wymaganych
przez Zamawiającego autoryzacji firmy HP.
Zgodnie z rozdziałam XI ust. 3 SIWZ Zamawiający sformułował warunek odnośnie punktów
serwisowych na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy, o której mowa
w art. 22 ust. 1b u
stawy. Zamawiający wymagał od Wykonawcy posiadania punktów
serwisowych, dlatego wykaz
ywanie punktów kurierskich innego podmiotu nie potwierdza
posiadania przez Państwa wymaganego potencjału w zakresie punktów serwisowych.
Dodatkowo w piśmie z dnia 04.02.2019 r. w pkt 6 lit. a wskazują Państwo, że Zamawiający „w
żadnym miejscu SIWZ nie wymagał wykazania się stacjonarnymi punktami serwisowymi”.
Zamawiający nie może zgodzić się z tą argumentacją tym bardziej, że takie sformułowania de
facto potwierdzą, że wykazywane przez Państwa lokalizacje nie stanowią sieci serwisowej
wymaganej przez
Zamawiającego na terenie całej Polski tj., co najmniej jednego punktu
serwisowego na terenie każdego województwa.
Ponadto Zamawiaj
ący nie widzi możliwości spełniania warunku udziału przez Wykonawcę w
zakresie wymaganej sieci serwisowej
przez wykazanie lokalizacji niebędących punktami
serwisowymi
Wykonawcy, nieposiadającymi wymaganej przez Zamawiającego autoryzacji
przez produ
centa oferowanych urządzeń drukujących.
W ocenie Zamawiającego załącznik nr 1 do pisma z dnia 04.02.2019 r. wystawiony przez HP
Inc. Polska Sp. z o.o. nie potwierdza autoryzacji przez producenta oferowanych urządzeń
drukujących wykazywanej przez Państwa sieci punktów serwisowych zawartej na str. 18-23
Państwa pisma z dnia 17.01.2019 r. w części oznaczonej, jako tajemnica ptzedsiębiorstwa -
wykaz punktów serwisowych”. (…) Wymóg dotyczący posiadania statusu producenta lub
partnerstwa z producentem oferowanyc
h urządzeń sformułowany został świadomie przez
Zamawiającego w innym warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 4 SIWZ,
ponieważ posiadanie statusu partnerstwa z producentem oferowanych urządzeń nie
potwierdza i nie gwarantuje posiadania przez Wy
konawcę ogólnopolskiej sieci serwisowej


autoryzowanej przez producenta.
Dokument wyjaśnia ogólne zasady współpracy związane ze
statusem partnerstwa HP. Dodatkowo dokument
wskazuje, że „autoryzacja i certyfikacja
serwisowa udzielona firmie eo Networks S
.A. jest następstwem badania ogólnopolskiej sieci
serwisowej eo Networks
”, co w żadnym wypadku nie potwierdza posiadania i autoryzacji
wykazywanej przez Państwa sieci serwisowej.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wzywa Państwa do
uzupełnienia wykazu punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na
terenie każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego
zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B.”

A zatem,
zarówno w odniesieniu do zarzutu wykluczenia Odwołującego z powodu
niespełniania warunku udziału w zakresie wymogu posiadania odpowiedniego doświadczenia
oraz wykazania stosownych punktów serwisowych, Zamawiający przedstawił swoje stanowisko
oraz
ocenę przedstawionych dokumentów i oświadczeń Odwołującego, odpowiednio w
pismach z dnia 13.03.2019 r. i 18.02.2019 r. W przypadku kwestionowania pr
zez Odwołującego
ocen
Zamawiającego, które zostały przedstawione w ww. pismach, zawity termin na ich
skuteczne podważanie mijał odpowiednio w dniu 23.03.2019 r. i 28.02.2019 r. Obecne
kwestionowanie czynności, które są tożsame i stanowią jedynie wynik wcześniejszej
przedstawionej przez Zamawiającego oceny dokumentów i oświadczeń Odwołującego, zostały
podniesione po terminie i przy uwzględnieniu treści art 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp należy
uznać je jako wniesione po terminie.
Z ostrożności procesowej, w przypadku niepodzielania przez Krajową Izbę Odwoławczą
ww. wniosku,
Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania z uwagi na bezzasadność
podniesionej przez Odwołującego argumentacji, wskazując jak niżej.
l. Ad - zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art 24 ust. 4 ustawy Pzp, przez
brak wskazania wymaganych prawem informacji dotyczących podstaw decyzji Zamawiającego.
Z
arzut jest całkowicie niezasadny. Obowiązki informacyjne zamawiającego dotyczące
wykluczenia wykonawcy określa art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, a nie jak błędnie wskazuje
Odwołujący - art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 ustawy. Przywołany przez Odwołującego
przepis stanowi, że „zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców (...) o
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności”. Z kolei, zgodnie z sart. 24 ust. 4
ustawy Pzp „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”
Z uwagi na to,
że podstawę decyzji Zamawiającego stanowiło wykluczenie
Odwołującego z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, należy stwierdzić, że
uznanie jego oferty za odrzuconą jest kwestią wtórną w stosunku do wykluczenia. Wobec

powyższego, Zamawiający był zobligowany do dostatecznego opisania podstaw wykluczenia, a
nie odrzucenia, dlatego też zarzut Odwołującego jest w tym zakresie całkowicie chybiony.
Abstrahując od wskazania niewłaściwej podstawy prawnej, nie ulega wątpliwości, że
Zamawiający zadośćuczynił obowiązkowi spoczywającemu na nim na mocy art. 92 ust. 1
ustawy Pzp, ponieważ w sposób wyczerpujący określił powody wykluczenia wykonawcy,
podając bardzo szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne tej czynności. Jak wskazano w
wyroku KIO z dnia 4 maja 2016 r. (KIO 588/16)
stopień szczegółowości uzasadnienia jest
kwestią ocenną, jednak w zakresie podstawy faktycznej odrzucenia oferty wystarczające jest
podanie najważniejszych i zrozumiałych dla wykonawcy przyczyn, które legły u podstaw takiej
decyzji zamawiającego. Dodatkowo nie jest niezbędne popieranie decyzji zamawiającego
orzeczeniami KIO albo stanowiskiem doktryny.

Zamawiający już w uzasadnieniu Zawiadomienia o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania z dnia 20 marca 2019 r. zawarł wszelkie podstawy faktyczne i prawne podjętej
przez niego czynności, a zatem ww. zarzut jest całkowicie niezasadny.
Il. Ad - zarzuty naruszenia:
-
art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez uznanie, że Odwołujący nie
wykazał spełniania warunków udziału w zakresie posiadania sieci autoryzowanych punktów
serwisowych,
-
art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez uznanie, że Odwołujący nie
wykazał spełniania warunków udziału w zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej,
- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie p
ostępowania w sposób niezapewniający
realizacji zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady
przejrzystości i adekwatności,
w związku z wybiórczym stosowaniem zasad udziału w postępowaniu w zakresie punktów
serwisowych i sposobu wykazania ich spełniania w stosunku do różnych wykonawców.
Zgodnie z Rozdziałem XI ust. 3 SIWZ:
3. W zakresie warunku określonego w rozdziale X ust. 2 pkt 3 SIWZ, za spełniających warunek
udziału w postępowaniu zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) okresie ostatnich
5 lat rzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej dwie
umowy/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych 00/
1
00) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach,
2) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej dwie
umowy/zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemu umożliwiającego
zarządzanie i monitorowanie wydruku, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,


w co najmniej 10 lokalizacjach. Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w
ramach jednej umowy (tj. umowy na wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie i
monitorowanie wydruku oraz dzierżawę urządzeń dla co najmniej 400 wielofunkcyjnych
urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach).
Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w ramach jednei umowy (tj. umowy
na
wdrożenie systemu umożliwiaiącego zarządzanie i monitorowanie wydruku oraz dzierżawę
urządzeń dla co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10
lokalizacjach).
3)
posiada sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta
oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie
każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte
w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B. W
przypadku zaoferowania
urządzeń różnych producentów Wykonawca musi zapewnić sieć
serwisową dla urządzeń każdego z producentów.
4)
posiada aktualny status producenta lub partnerstwa z producentem oferowanych urządzeń
oraz oferowanego systemu monitorowania i
zarządzania wydrukami,
5)
firma świadcząca usługi serwisowe w ramach umowy posiada certyfikat ISO 9001 na
świadczenie usług serwisowych” .

a)
Brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ
Odwołujący zarzuca, że Zamawiający w Zawiadomieniu o wykluczeniu z dnia 20 marca
2019 r. określił, że Odwołujący „nie wykazał spełniania warunku udziału, o którym mowa w
Rozdziale XI ust. 3 pkt 2
SIWZ, dalej cytując treść warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3
pkt 3 SIWZ. Ta rozbieżność jest istotna dla czynności Zamawiającego wykluczającej
Odwołującego, bowiem zgodnie z przepisami prawa Zamawiający podejmując taką decyzję
musi wskazać jej podstawę prawną, tj. przepis ustawy Pzp a także, w przypadku wykluczenia
wobec nie spełniania warunków udziału określonych przez Zamawiającego, stosowny zapis
SIWZ. O ile Zamawiający wskazał, że podstawą wykluczenia Odwołującego jest art. 24 ust. 1
pkt 12 Pzp, o tyle w zakresie SIWZ wskazał, że Odwołujący nie wykazał spełniania warunku
określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ, a nie w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3.
T
wierdzenia Odwołującego dotyczące niemożności zidentyfikowania z jakiego powodu
Odwołujący został wykluczony z postępowania są nieuprawnione, ponieważ z analizy
uzasadnie
nia Zawiadomienia, w którym Zamawiający przytoczył szczegółowo brzmienie
warunku udziału w postępowaniu i kilkukrotnie wskazał na Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ oraz
okoliczności faktyczne dotyczące wykazania spełniania tego warunku, wynika w sposób
ni
ewątpliwy, że Odwołujący nie wykazał spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale XI
ust. 3 pkt 3 SIWZ
, a zawarta w jednym miejscu długiego 8-stronicowego pisma wzmianka o
Rozdziale XI ust. 3 pkt 2
SIWZ jest oczywistą omyłką pisarską.

Odwołujący dokonuje w sposób dowolny, oderwany od literalnego brzmienia SIWZ, a
także wbrew regułom logiki, niedopuszczalnej nadinterpretacji omawianego warunku udziału w
postępowaniu twierdząc, że Zamawiający nie wymagał, żeby sieć punktów serwisowych na
terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń drukujących (w
tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie każdego województwa) miała charakter
punktów stacjonarnych
Odwołujący wykazał się punktami kurierskimi DPD, które z całą pewnością nie posiadają
wymaganej przez
Zamawiającego autoryzacji, o której jest mowa w omawianym warunku
udziału w postępowaniu. Uzupełnione przez Odwołującego oświadczenie wystawione przez
firmę HP Inc. Polska Sp. z o.o. stanowiące załącznik nr 1 do pisma z dnia 4 lutego 2019 r. nie
potwierdza autoryzacji przez producenta oferowanych urządzeń drukujących wykazywanej
przez niego sieci punktów serwisowych zawartej na str. 18-23 pisma z dnia 17 lutego 2019 r. w
części oznaczonej, jako tajemnica przedsiębiorstwa - „Wykaz punktów serwisowych”. Z
dokumentu wystawionego przez firmę HP Inc. Polska Sp. z o.o. wynika jedynie, że firma eo
Networks S.A. posiada status Autoryzowanego Partnera Serwisowego HP o specjalizacji
serwisu sprzętu drukującego HP. Dokument wyjaśnia ogólne zasady współpracy związane ze
statusem partnerstwa HP. Dodatkowo dokument wskazuje, że „autoryzacja i certyfikacja
serwisowa udzielona firmie eo
Networks S.A. jest następstwem badania ogólnopolskiej sieci
serwisowej eo Networks
”, co w żadnym wypadku nie potwierdza posiadania autoryzacji
wykazywanej przez Odwo
łującego sieci serwisowej.
Ponadto wymóg dotyczący posiadania statusu producenta lub partnerstwa z producentem
oferowanych
urządzeń sformułowany został przez Zamawiającego świadomie w odrębnym
warunku udzia
łu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 4 SIWZ, ponieważ posiadanie
statusu partnerstwa z producentem oferowanych urządzeń nie potwierdza i nie gwarantuje
posiadania przez wykonawcę ogólnopolskiej sieci serwisowej autoryzowanej przez producenta
urządzeń
Zarówno wykaz punktów serwisowych złożony przez Odwołującego wraz z ofertą, jak i ten
złożony w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w piśmie
z dnia 21 lutego 2019 r.,
nie potwierdzają spełniania omawianego warunku udziału w
postępowaniu. Wykonawca w piśmie z dnia 21 lutego 2019 r. załączył „wykaz uzupełniony o
nazwiska i dane kontaktowe pracowników eo Networks w każdym województwie, ze
wskazaniem za jaki obszar te osoby odpowiadają”. Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz
osób (techników) w żadnym wypadku nie potwierdza posiadania przez Wykonawcę sieci
punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta oferowanych
urządzeń drukujących. Zamawiający zgodnie z Rozdziałem XI ust. 3 pkt 2 SIWZ na
potw
ierdzenie spełnienie warunku wymagał przedstawienia listy punktów serwisowych, a nie
wykazu osób.

Dodatkowo Wykonawca na stronie 6 pisma dnia 21.02.2019 r., pomimo wcześniejszego
już uzupełnienia na mocy art. 26 ust. 3 ustawy dokumentu potwierdzającego autoryzację
wykazanych w wykazie punktów serwisowych, ponownie go uzupełnił załączając kolejne
oświadczenie o innej treści wystawione przez firmę HP Inc. Polska Sp. z o.o. z dnia 20.02.2019
r. Z oświadczenia wynika, że „autoryzacja i certyfikacja serwisowa udzielona firmie eo Networks
S.A. dotyczy kompetencji
sieci inżynierów zlokalizowanych na terenie całej Polski i upoważnia
firmę eo do świadczenia usług serwisu sprzętu drukującego HP - bezpośrednio w siedzibie
klienta - zgodnie z procesem i wymaganiami stawianymi przez HP. (...) Regionalne punkty
serwisowe bez recepcji nie wymagają oddzielnej autoryzacji po stronie HP w ramach procesu
autor
yzacji partnerów serwisowych HP”.
Zacytowane stwierdzenie producenta oferowanych urządzeń potwierdza, że lokalizacje
wskazane przez
Wykonawcę na str. 18-23 pisma z dnia 17.01.2019 r. w części oznaczonej,
jako tajemnica przedsiębiorstwa - „Wykaz punktów serwisowych” nie posiadają
autoryzowanych przez producenta oferowanych urządzeń drukujących.
P
odkreślenia wymaga, że warunek udziału sformułowany w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ
określa jasno, że Zamawiający oczekuje konkretnych lokalizacji punktów serwisowych, tj. co
najmniej jednego punktu serwisowego na terenie
każdego województwa. Świadczy o tym
również treść załącznika nr 10 do SIWZ stanowiącego wzór wykazu punktów serwisowych,
który zawiera m.in. kolumnę „Nazwa punktu serwisowego” oraz „Adres punktu serwisowego”.
Zgodnie z definicją określoną w Słowniku Języka Polskiego PWN przez „punkt” rozumie się
„określone miejsce w terenie lub jakiejś przestrzeni”, „miejsce przeznaczone do wykonywania
specjalnych czynności lub prac” (https://sjp.pwn.pl/slowniki/punkt.html).
W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że na potwierdzenie omawianego
warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymagał wykazania się posiadaniem
stacjonarnych
punktów serwisowych, a nie - jak twierdzi Odwołujący - serwisu rozumianego
jako „osoby posiadające odpowiednie certyfikaty”. Kwestia ta nie wzbudziła wątpliwości
pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Odwołujący dokonuje dowolnej, wadliwej nadinterpretacji tego warunku, oderwanej od
jego literalnej wykładni i rzeczywistości, opierając ją na wnioskach wynikających z analizy
postanowień OPZ i umowy, a także odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 17 sierpnia 2018 r.
Zgodnie z tym pytaniem: „Zamawiający w SIWZ str. 6 z 31 rozdział XI pkt 3/3 wymagał
posiadania przez Oferenta autoryzowanego punktu serwisowego dla oferowanych urządzeń i
systemów informatycznych instalowanych na urządzeniach w każdym województwie. Firma
nasza posiada pracowników zatrudnionych w województwie opolskim bez stałego punktu
serwisowego do obsługi regionu a samo województwo opolskie (ze względu na wielkość i
komunikację (autostrada) obsługiwane jest administracyjnie przez punkty serwisowe z
Katowic i Wrocławia, czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?”

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: „Dopuszcza -
Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń w każdym województwie przez
serwis posiadający autoryzację producenta tych urządzeń. Serwis powinien spełniać
wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie obsługi serwisowej (Certyfikat ISO
9001) oraz spełniania w zakresie serwisu parametru SLA”.
Odwołujący dokonując wadliwej wykładni uznał, że z ww. odpowiedzi wynika, że:
„ewidentnie zatem Zamawiający w tej odpowiedzi przyjął i dopuścił sytuację możliwości
wykazania warunku udziału w postępowaniu przez punkty serwisowe, niekoniecznie
stacjonarne, rozumiane jako budyne
k czy biuro z adresem. Tak samo mógłby stwierdzić
Odwołujący, że posiada pracowników zatrudnionych w każdym województwie bez stałego
punktu serwisowego do obsługi regionu, a te województwa te obsługiwane są administracyjnie
przez punkty serwisowe z Warszawy.
” Odwołujący nie widzi tu różnicy, czy dotyczy to jednego
punktu serwisowego czy 16, chodzi bowiem o zasadę, którą Zamawiający dopuścił.
Dodatkowo, co Zamawiający pomija w informacji o wykluczeniu Odwołującego, istotne jest to
jak skonstruował treść odpowiedzi - również w niej nie odwołał się do wymogu stacjonarnych
punktów serwisowych, ale odpowiedział, że wymaga zapewnienia serwisu i obsługi urządzeń w
każdym województwie przez serwis posiadający autoryzację producenta sprzętu, a nie przez
stacjonarne p
unkty serwisowe, które w większości przypadków usług serwisu urządzeń
wielofunkcyjnych świadczonych B2B, pełnią jedynie rolę administracyjną. Istotą usługi serwisu i
gwarancji kupowanej przez Zamawiającego jest natomiast zapewnienie realizacji tej usługi i to
zasadniczo w miejscu użytkowania urządzenia.
Jeżeli nawet początkowo Zamawiający, konstruując treść SIWZ miał na myśli punkty
serwisowe rozumiane jako punkty stacjonarne,
to odpowiedź na pytanie 28 zmieniła
wymaganie, uznając, że „co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie każdego województwa”
oznacza również świadczenie serwisu bez stałego punktu serwisowego na terenie
województwa w sytuacji, gdy jest on obsługiwany administracyjnie przez inny punkt serwisowy.”
Nie sposób zgodzić się z ww. argumentacją, ponieważ z analizy odpowiedzi na pytanie
nr 28 wynika niezbicie, że Zamawiający dopuścił wyłącznie rozwiązanie gdzie jedno z
województw (opolskie) obsługiwane będzie administracyjnie przez punkty serwisowe w innej
lokalizacji (Katowice i Wrocław).
Z t
reści pytania jasno wynika, że nie chodziło o dopuszczenie posiadania pracowników
zatrudnionych bez stałego punktu serwisowego, tylko o możliwość świadczenia usług
serwisowych w jednym z województw (a nie we wszystkich 16) przez punkty serwisowe
zlokalizow
ane (posadowione) w innych województwach i na taki wyjątek wyraził zgodę
Zamawiający. Zamawiający dopuścił taką ewentualność z uwagi na niewielką odległość
pomiędzy poszczególnymi miastami leżącymi w województwach objętych zakresem pytania.
Wobec powyższego, nieuprawnione jest twierdzenie Odwołującego, że wymóg ten został

rozciągnięty na wszystkie 16 województw, bo zdaniem Odwołującego „chodzi bowiem o
zasad
ę, którą Zamawiający dopuścił.”
Ponadto
wskazał, że budzi zdziwienie Zamawiającego wniosek Odwołującego, że
„odpowiedź na pytanie 28 zmieniła wymaganie, uznając, że co najmniej jeden punkt serwisowy
na terenie każdego województwa oznacza również świadczenie serwisu bez stałego punktu
serwisowego na terenie województwa w sytuacji, gdy jest on obsługiwany administracyjnie
przez inny punkt serwisowy.”
Zamawiajacy podkreślił, że w przypadku zmiany warunku udziału w postępowaniu lub
sposobu oceny spełniania tego warunku (która byłaby zmianą istotną mogącą mieć wpływ na
krąg potencjalnych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z art. 12a
ust. 1 i 2 ustawy Pzp musiałoby dojść do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przedłużenia
terminu składania ofert. W postępowaniu Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia po
udzieleniu odpowiedzi na pytanie nr 28, wobec c
zego twierdzenie Odwołującego, że odpowiedź
zmieniła warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego pierwotnie w
ogłoszeniu i w SIWZ, jest całkowicie niezasadne.
Zamawiający sformułował omawiany warunek udziału w postępowaniu w sposób
jednoznaczny, a w przypadku gdy Odwołujący powziął w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości,
był zobowiązany do zwrócenia się do Zamawiającego o wyjaśnienie tej kwestii na podstawie
art. 38 ust.
1 ustawy Pzp. To na Odwołującym, jako na profesjonaliście działającym zgodnie z
należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy zgodnie z art. 355 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r.
poz. 1025), spoczywał taki obowiązek. Zgodnie
z regulacją art. 355 kc. „dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w
stosunkach danego rodzaju (należyta staranność)”, „należytą staranność dłużnika w zakresie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru tej działalności”. O takim obowiązku rozstrzygnął Sąd Najwyższy w
wyroku z dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 626/2013. W wyroku KIO z
dnia 25 maja 2015 r., KIO 1000/15, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Po wyroku
Sądu Najwyższego z dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze IV CSK 626/2013, tracą
na ostrości prezentowane poglądy, które opierały się na założeniu, że ryzyko wątpliwości
wynikających z niejasnych postanowień SIWZ, nie dających usunąć się w drodze wykładni
dokonywanej przez wykona
wcę powinna ponieść zawsze strona, która ten SIWZ zredagowała
czyli Zamawiający. Sąd Najwyższy w ww. wyroku w sposób odmienny ocenił pogląd, że
zadawanie pytań Zamawiającemu należało uważać tylko za uprawnienie wykonawcy. S.N.
wskazał na znaczenie art. 38 Pzp w kontekście przepisów Kodeksu cywilnego wyznaczających
ogólne reguły wykonywania zobowiązań. Zgodnie z omawianym wyrokiem art. 38 Pzp w
związku z art. 354 § 2 k.c. w okolicznościach konkretnego zamówienia publicznego nie tylko
daje wykonawcy uprawnienie, ale także nakłada na niego obowiązek zwrócenia się do

Zam
awiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Sąd wskazał także, że od profesjonalisty w danej dziedzinie uzasadnione jest wymaganie
większej staranności niż od innych uczestników rynku, a to skutkuje potrzebą zwrócenia się do
Zamawiającego o udzielenie potrzebnych interpretacji postanowień SIWZ celem przygotowania
takiej
oferty, która po pierwsze, będzie spełniała wymagania SIWZ, a po drugie, aby możliwe
było prawidłowe wykonanie zamówienia”.
Podobne stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 maja 2016 r., KIO
757/16, stwierdzając, że profesjonalista nie powinien mieć wątpliwości, jakie znaczenie winien
nadać wykonawca spornym pojęciom i nie przekonuje argument, że wątpliwości należy
tłumaczyć na korzyść wykonawcy, ze względu właśnie na profesjonalny charakter jego
działalności”.

Stanowisko to znajduje swoje odzwierciedlenie również w orzecznictwie sądów powszechnych,
gdzie wyrażono przekonanie, że „artykuł 38 ust. 1 p.z.p. nakłada na wykonawcę obowiązek
zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie powziętych co do treści SIWZ wątpliwości, a
zaniechanie tej
powinności może być podstawą zarzucenia przyjmującemu zamówienie braku
dochowania należytej staranności przedsiębiorcy, o której mowa w art. 355 § 2 k.c.” (wyrok
S.A. w Krakowie z dnia 12 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 1666/14).
J
ako kolejny argument przemawiający za tym, że warunek udziału w postępowaniu nie
dotyczy stacjonarnych punktów serwisowych Odwołujący wskazał, że (na s. 9 odwołania)
„rozumienie punktu serwisowego jako stacjonarnej lokalizacji jest bez znaczenia dla procesu
świadczenia usługi serwisu, a co ważne pomniejsza jego koszty”. Twierdzenie to nie znajduje
odzwierciedlenia w realiach niniejszego postępowania, ponieważ pozostali wykonawcy
wykazali się posiadaniem stacjonarnych punktów serwisowych, w których mogą świadczyć
usługi objęte przedmiotem zamówienia, a ceny ofert tych wykonawców są dużo niższe niż cena
ofer
ty Odwołującego, który wywodzi że świadczenie usług przez punkt serwisowy rozumiany
jako „osoby” obniża koszty - różnica między ofertą Odwołującego a najtańszą ofertą złożoną w
postępowaniu wynosi ponad 5,5 mln złotych.
Nie można zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że „Zamawiający nie wymagał
zgodnie z SIWZ przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadaną autoryzację”.
Zamawiający, formułując treść ogłoszenia i SIWZ, w Rozdziale XII ust. 2 lit. c skorzystał z
uprawnienia przewidzianego w art. 138c ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i żądał przedstawienia
dokumentu producenta oferowanych urządzeń, potwierdzającego posiadanie przez
Wykonawcę sieci punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
prod
ucenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt serwisowy na
terenie każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego
zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B -
sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.

Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu, poświadczenie to miało dotyczyć punktów
serwisowych stacjonarnych, a nie osób świadczących usługi serwisowe, wobec czego
Odwołujący przedstawiając omówione powyżej dokumenty nie wykazał spełnienia warunku
udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ.
b)
Brak wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SIWZ.
Odwołujący w treści odwołania wyjaśnił w jaki sposób - w jego ocenie - przedmiotowy
warunek udziału w postępowaniu powinien być rozumiany, wskazując że:
„2. Warunek w SIWZ został określony w taki sposób, że każdy wykonawca musiał wykazać
Zamawiającemu, że:
a.
Realizował lub realizuje co najmniej dwie umowy lub zamówienia,
b. Realiza
cja umowy lub zamówienia była - w przypadku umowy zakończone - lub jest - w
przypad
ku umowy lub zamówienia w toku - należyta,
c.
Każda umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł,
d.
Przedmiotem każdej umowy lub zamówienia była dzierżawa,
e.
Wskazany w umowie lub zamówieniu okres dzierżawy wynosił co najmniej 3 lata,
f.
Wskazanym w umowie lub zamówieniu przedmiotem dzierżawy było co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,
g. Wskazane w umowie lub zam
ówieniu 400 wielofunkcyjne urządzenia drukujące musiały
znajdować się co najmniej w 10 lokalizacjach”.
Z powyższej analizy Odwołujący wysnuwa wniosek, że w świetle tego warunku
Zamawiający nie wymagał, aby dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych trwała co najmniej przez
okres 3 lat. Podkreślenia wymaga, że wniosek ten stoi w sprzeczności z twierdzeniami
zawartymi
w przytoczonych powyżej lit. d, e, gdzie Odwołujący wyjaśnił, że „Wskazany w
umowie lub zamówieniu okres dzierżawy co najmniej 3 lata”, a „przedmiotem każdej umowy
lub zamówienia była dzierżawa”. W przytoczonych zdaniach Odwołujący użył czasu
przeszłego, który dotyczy czynności, które są zakończone i miały miejsce w konkretnym czasie
w przeszłości. Już tylko z tego wynika, że Odwołujący w gruncie rzeczy interpretuje brzmienie
tego warunku udziału w postępowaniu w taki sam sposób jak Zamawiający i pozostali
wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Jak wynika z analizy treści omawianego warunku, został on określony w taki sposób, że każdy
wykonawca musiał wykazać Zamawiającemu, iż:
a.
Realizował lub realizuje co najmniej dwie umowy lub zamówienia,
b. Realiz
acja umowy lub zamówienia była - w przypadku umowy zakończonej - lub jest - w
przypad
ku umowy lub zamówienia w toku - należyta,
c.
Przedmiotem każdej umowy lub zamówienia była dzierżawa przez okres co najmniej
trzech lat

(użyto czasu przeszłego, co świadczy o tym, że dotyczy to zamkniętego okres 3 – letniej
dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, a w przypadku gdy umowa jeszcze się nie zakończyła -
jej zrealizowana c
zęść powinna potwierdzać spełnienie warunku tj. obejmować okres 3 lat
dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych przed terminem składania ofert),
d.
wartość dzierżawy będącej przedmiotem umowy lub zamówienia opiewa na co najmniej
5 mln zł,
e. Wskazanym w umowie lub zam
ówieniu przedmiotem dzierżawy było co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,
f.
Wskazane w umowie lub zamówieniu 400 wielofunkcyjne urządzenia drukujące musiały
znajdować się co najmniej w 10 lokalizacjach.

Zamawiający określił, że wymaga, aby wykonawca wykazał, że „realizował/realizuje
należycie” zamówienia/ umowy, których przedmiotem „była” dzierżawa - w tym postanowieniu
SIWZ nie zawarto zwrotu, których przedmiotem była/jest dzierżawa”.
Gdyby Zamawiający użył ww. zwrotu obejmującego słowo „jest”, można by podzielić
interpretację Odwołującego, że nie jest wymagane aby 3-letni okres dzierżawy w ramach
umowy/zamówienia został zakończony przed upływem terminu składania ofert.
Jednak użycie czasu przeszłego w odniesieniu do legitymowania się przez wykonawcę usługą
obejmującą 3 letni okres dzierżawy świadczy niezbicie o tym, że dotyczy to zamkniętego
(zakończonego) okresu 3 - letniej dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, a w przypadku gdy
umowa jeszcze się nie zakończyła - jej zrealizowana część powinna potwierdzać spełnienie
warunku tj. obejmować okres 3 lat dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych przed terminem
składania ofert.
Wobec powyższego, nie ulega wątpliwości, że twierdzenia Odwołującego stanowią
wynik niedopuszczalnej nadinterpretacji omaw
ianego warunku udziału w postępowaniu
dokonanej w sposób dowolny, oderwany od literalnego brzmienia SIWZ, a także wbrew
regułom logiki. Odwołujący myli się twierdząc, że „w SIWZ nie ma zastrzeżenia o treści, z
której by wynikało, iż realizacja umów, na które mogliby powoływać się wykonawcy dla
wykazania spełniania warunku, muszą być wykonane w całości albo - jeśli realizacja jest toku -
muszą być wykonane w jakkolwiek zdefiniowanej części”. W tej sytuacji zarzucanie
Zamawiającemu, że dokonał „niekorzystnej dla Odwołującego reinterpretacji postanowień
SIWZ” jest nieuprawnione i wręcz kuriozalne.
Podkreślenia wymaga, że w Odwołujący definiuje sporny warunek przez pryzmat
przedmiotu zamówienia i doświadczenia, jakie powinno być w jego opinii pożądane od
wykonaw
cy. Jednakże takie prowadzenie wykładni celowościowej nie mieści się w regułach
wykładni językowej oświadczenia woli, wynikającego z omawianego postanowienia SIWZ

opisującego dane wymaganie i z tego też powodu taka interpretacja warunku w tej sprawie jest
nieuprawniona. Zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie stanowiskiem wyrażanym w
orzecznictwie, rozstrzygające znaczenie dla oceny spełniania warunku udziału w
postępowaniu ma jego literalne brzmienie w specyfikacji, a nie oczekiwany przez wykonawcę
sposób interpretacji spornego warunku w świetle przedmiotu zamówienia (wyrok KIO z dnia 1
kwietnia 2014 r. KIO 501/14).
Interpretacja tego warunku udziału w postępowaniu nie budziła
wątpliwości wykonawców przed upływem terminu składnia ofert, żaden z nich nie sformułował
na podstaw
ie art. 38 ustawy Pzp pytania do treści SIWZ w tym zakresie.
W ocenie Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu zostały sformułowane w taki
sposób, że nie są możliwe różne metody ich odczytania, ponieważ określono w sposób
jednoznaczny
w jaki sposób odbędzie się ocena poziomu ich spełniania.
W świetle powyższego, Zamawiający nie ma więc możliwości zmiany, korygowania lub
dopasowywania na etapie oceny ofert postawionych wcze
śniej wymagań w zakresie spełniania
warunku udziału w postępowaniu - jak tego oczekuje Odwołujący - przez zliberalizowanie
zapisów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, ani przez interpretowanie tych zapisów
ponad to, co było zapisane. Działanie takie stanowiłoby zmianę, swego rodzaju dopasowanie
odpowiednio spo
sobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu do
przedłożonych wraz z ofertą Odwołującego dokumentów lub dopasowanie go do możliwości
konkretnego wykonawcy, co jest niedopuszczalne w myśl zasady równego traktowania
wykonawców określonej w art. 7 ustawy Pzp.
Odwołujący już w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. w pkt 3 dokonał dowolnej interpretacji
warunku udziału w postępowaniu stwierdzając, że „warunek udziału w postępowaniu określony
przez Zamawiającego w Rozdziale XI ust. 3 SIWZ nie odnosił się do wykazania wartości
dzierżawy urządzeń realizowanej w ramach referencyjnej umowy, ale ogólnie jej wartości.
Świadczy o tym nie tylko brak literalnego zapisu w tym zakresie, ale również uwaga
zamieszczona przez Zamawiającego w Rozdziale XI ust. 3 pod pkt 2, gdzie Zamawiający
dopuścił możliwość wykazania się przez wykonawców jedną umową w ramach której
realizowane było wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie i monitorowanie wydruku
oraz dzierżawy urządzeń, bez dodatkowego wymogu dotyczącego wartości każdego z tych
elementów przedmiotu umowy”.
Te twierdzenie są nieuprawnione i oderwane od literalnego brzmienia SIWZ. Zamawiający
jasno wskazał, że zrealizowane/realizowane zamówienia miały dotyczyć dzierżawy urządzeń
wielofunkcyjnych o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł netto. Natomiast przytaczana przez
Wykonawcę adnotacja pod pkt 2 Rozdziału XI ust. 3 SIWZ wskazuje precyzyjnie, że
„Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w ramach jednej umowy”, co w
żadnym wypadku nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia wymogów szczegółowych
zawartych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 2
SIWZ (odrębnie dla każdego z tych wymogów), w tym

wartości dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych. Wskazana adnotacja nie jest również
odrębnym/samodzielnym warunkiem udziału i z całą pewnością nie można traktować jej jakoby
zastępowała warunki udziału w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ.
Stanowczego podkreślenia wymaga, że Zamawiający dwukrotnie (tj. w dniu 29 stycznia
2019 r. i 6 marca 2019 r.) zwracał się do Odwołującego o wyjaśnienie na podstawie art. 26 ust.
4 ustawy Pzp treści złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, formułując konkretne
pytania dotyczące poszczególnych okoliczności mających potwierdzić spełnianie warunku
udziału w postępowaniu (o wartość zamówienia dotyczącą dzierżawy urządzeń
wielofunkcyjnych, okres realizacji zamówienia i zakres zamówienia fatycznie zrealizowany
przez wykonawcę), co świadczy o tym, że Zamawiający dochował należytej staranności w celu
wyjaśnienia powstałych wątpliwości i przedsięwziął wszelkie możliwe środki w celu ich
wyjaśnienia. Z uwagi na to, że z odpowiedzi na ww. wezwanie do wyjaśnień nie wynikało, że
Odwołujący spełnia omawiany warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwał
wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp w dniu 13 marca 2019 r.
Nie można zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że „Zamawiający w swym piśmie
z 20 marca br.
informując o wykluczeniu Odwołującego nie podał jednoznacznie, która część z
wieloelementowe
go warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1
SIWZ nie została spełniona”.
Zamawiający jasno wyartykułował której części spełniania warunku Wykonawca nie
potwierdził, tj.
a)
w zakresie przedstawionej przez Wykonawcę umowy realizowanej na rzecz Poczty Polskiej
S.A. wskazanej w wierszu lp. 1 na stronach 10-11 pisma z dnia 17.01.2019 r. i w wierszu lp.
1 na stronie 3 pisma z dnia 15.03.2019 r. -
Zamawiający uznał, że nie wykazano, iż okres
realizacji dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych nie był wystarczający, poniewaž trwał od
sierpnia 2016 r. do dnia,
w którym upłynął termin składania ofert nie minęły wymagane
przez Zamawiającego 3 lata,
b) w zakresie umowy wskazanej w wierszu lp. 3 Wykazu realizowanej na rzecz firmy Xerox
Polska Sp. z o.
o. Odwołujący nie wykazał jaka była wartość zamówienia w zakresie
dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych (zakres kontraktu obejmował kompleksową usługę
druku w tym: dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę materiałów eksploatacyjnych,
zestawy naprawcze, usługę serwisową, dostawę i utrzymanie systemu zarządzania
środowiskiem druku, a wartość całości opiewała na kwotę ok. 6 mln złotych netto) oraz jaki
był okres realizacji w zakresie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych.
Pomimo, że Zamawiający zwracał się dwukrotnie o wyjaśnienia formułując
konkretne pytania dotyczące poszczególnych okoliczności mających potwierdzić spełnianie
warunku udziału w postępowaniu, a Odwołujący udzielał niejednoznacznych odpowiedzi, które

budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający z uwagi na brak potwierdzenia przez
Odwołującego spełniania warunku udziału w postępowaniu, wezwał do go do uzupełnienia.
Odwołujący w przedstawionych dokumentach w dalszym ciągu nie potwierdził spełniania przez
niego warunku udziału w postępowaniu. Jak wskazuje się w orzecznictwie „zamawiający nie
może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy brak jest pewności co do
spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę. Brak złożenia
jednoznacznych wyjaśnień, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, nie
może prowadzić do uznania że wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu. Nie
można uznać że zostały wyjaśnione wątpliwości zamawiającego, gdy wykonawca przedłożył w
odpowiedzi na wezwanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - przyp. Aut. takie same dokumenty jak te
złożone w treści (wyrok KIO z dnia 2 listopada 2018 r., KIO 2061/18).
Jak wskazano w wyroku KIO z dnia 28 stycznia 2019 r. (KIO 50/19) „należy sprzeciwić
się działaniu wykonawcy polegającego na uchylaniu się od adekwatnej odpowiedzi na
wezwania zamawiającego i przekazywaniu informacji, które formalnie przez kopiowanie treści
SIWZ wskazują na spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jednak nie dają
zamawiającemu rzeczywistej wiedzy o konkretnym materialnym charakterze. Uporczywe
lekceważenie uzasadnionych żądań zamawiającego nie zasługuje na ochronę w żadnym
wypadku”.
W świetle powyższego i okoliczności faktycznych szczegółowo omówionych w
Zawiadomieniu o wykluczeniu
Odwołującego z dnia 20 marca 2019 r., Zamawiający nie mógł
wybrać oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, ponieważ dopiero dokonując takiej
czynności, naruszyłby przepisy wskazane przez Odwołującego w treści odwołania.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wniósł jak w petitum pisma.

Wykonawca - Konica Minolta Bussines Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, w
piśmie procesowym zawierającym rozwinięcie argumentacji przedstawionej w zgłoszeniu
przystąpienia, wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie wskazanych dowodów. Przedstawił
bardzo szczegółowe uzasadnienie, spójne ze stanowiskiem Zamawiajacego i odpowiadające
treścią opisowi warunków zamieszczonych w SIWZ. Część argumentacji zawartej w piśmie,
jako nie budząca wątpliwości, została przedstawiona w końcowej części uzasadnienia wyroku.
1. Zarzut 1 -
Brak posiadania sieci autoryzowanych punktów serwisowych
Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12 Pzp z powodu niewykazan
ia spełniania warunków udziału w postępowania. Jednym z
warunków, który nie został spełniony przez Odwołującego jest warunek określony w Rozdziale
XI ust. 3 pkt 3 SIWZ, zgodnie z którym Zamawiający wymagał posiadania przez wykonawców

„sieci punktów serwisowch na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta
oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie
każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego zawarte
w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B”.
Odwołujący wskazał w odwołaniu, że Zamawiający nie podał definicji ani nie określił
wymogów dotyczących charakterystyki „punktów serwisowych”. Nie oznacza to jednak, że
Odwołujący może dokonywać swobodnej interpretacji tego pojęcia (warunku), bez
uwzględnienia przyjętego w obrocie znaczenia określenia „punkt serwisowy” oraz wszystkich
wymagań w tym zakresie zawartych w treści SIWZ.
Zamawiający wskazał zakres czynności, które będzie realizował wykonawca w ramach serwisu
urządzeń. Zgodnie z pkt 5.5.3. OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) serwis urządzeń obejmuje:
a)
konserwację urządzeń,
b)
wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta
urządzeń,
c)
zapewnienie sprawności urządzeń,
d) wymi
anę części zamiennych,
e)
wprowadzanie incydentów związanych eksploatacją urządzeń,
f) dla lokalizacji typu A -
dostarczenie i wymianę tonerów,
g) dla lokalizacji typu B - dostarczenie nowego tonera,
h)
wymianę pozostałych materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem papieru),
i)
wszelkie inne niewymienione powyżej czynności, niezbędne do prawidłowego działania
dostarczonych urządzeń drukujących.
Natomiast, jak zauważył Odwołujący, zgodnie z 59 ust. 8 wzoru umowy (załącznik nr 2
do SIWZ) „Naprawa urządzeń realizowana będzie w miejscu ich użytkowania, a jeżeli będzie to
niemożliwe, to wykonawca na czas naprawy urządzeń w serwisie dostarczy Zamawiającemu
urządzenie zastępcze (zamienne)”.
Zdaniem Przystępującego z warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ oraz treści
umowy wynika, że intencją Zamawiającego było posiadanie punktów serwisowych
oznaczających konkretne miejsca znajdujące się w obrębie danego województwa, do których
trafi urządzenie w przypadku, gdy jego naprawa nie będzie możliwa w miejscu użytkowania
urządzenia. Zamawiający dał temu wyraz także w treści załącznika nr 10 do SIWZ, w którym
wymagał wskazania nazwy punktu serwisowego, nazwy województwa, w którym punkt się
znajduje, a przede wszystkim wskazania konkretnego adresu danego punktu serwisowego.
W od
powiedzi na pytanie 28, na które Odwołujący, Zamawiający zaznaczył, że „wymaga
zapewnienia serwisu i obsługi powołuje się urządzeń w każdym województwie przez serwis
posiadający autoryzację producenta tych urządzeń”. Odwołujący pomija fakt, że ta cześć

odp
owiedzi oznacza, że naprawa urządzenia, które nie może zostać naprawione w miejscu
jego użytkowania, nadal powinna zostać wykonana w serwisie w danym województwie
(zgodnie z 59 ust. 8 wzoru umowy), tj. w punkcie serwisowym, będącym miejscem wskazanym
przez
wykonawcę w wykazie punktów serwisowych (załącznik nr 10 do SIWZ). Tego faktu nie
zmienia również dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości dostarczania tonerów i
odbierania zużytych materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem firmy kurierskiej (pytanie
nr 112 i nr 113 i odpowiedź Zamawiającego). Zgodnie ze wskazanym pkt 5.5.3. OPZ oraz
treścią umowy, zakres usługi serwisu jest znacznie szerszy i nie obejmuje jedynie wymiany
tonerów, materiałów eksploatacyjnych czy konserwacji sprzętu.
Wbrew twierdzenio
m Odwołującego, istnieją czynności, które wykonawca będzie wykonywał „w
serwisie” (punkcie serwisowym). Czynności, które nie mogą zostać wykonane w miejscu
użytkowania urządzenia ani przy pomocy firmy kurierskiej nadal mają zostać wykonane „w
serwisie” w danym województwie, przykładowo czynności określone w pkt 5.5.3. ppkt 5.5.3.3.,
ppkt 5.5.3.4., ppkt 5.5.3.9 OPZ.
Odwołujący złożył wykaz punktów serwisowych wraz z ich konkretnymi adresami (17
stycznia 2019 r.). Jednakże w miejscach wskazanych przez Odwołującego nie znajdują się
punkty serwisowe, tylko punkty nadania paczek kurierskich firmy DPD. Jedynym punktem
serwisowym wskazanym w wykazie było Centrum Serwisowe znajdujące się w Warszawie
(województwo mazowieckie). Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia
18 lutego 2019 r. złożył nowy wykaz punktów serwisowych, będący jednak w rzeczywistości
wykazem osób - pracowników oe Networks S.A. wraz z ich prywatnymi adresami
zamieszkania.
Odwołujący nie wykazał zatem spełnienia warunku udziału w postępowaniu, gdyż na
dzień otwarcia ofert dysponował tylko jednym punktem serwisowym znajdującym się w
Warszawie, który nie posiada autoryzacji producenta sprzętu HP w zakresie świadczenia usług
serwisowych.
Nie można bowiem uznać, że punktem serwisowym jest punkt nadania paczek
kurierskich DPD, z którą to firmą eo Networks S.A. ma zawartą umowę. W tych miejscach
uszkodzony sprzęt może zostać jedynie wysyłany do innego miejsca w celach jego
serwisowania. Nawet jeżeli paczka zostanie nadana przez inżyniera wskazanego przez
Odwołującego to nadal jest to czynność nadania paczki, a nie serwis urządzenia. Tym bardziej
za punkt serwisowy, w rozumieniu wyżej wymienionego warunku, nie można uznać inżynierów
(osób) wykonujących usługi serwisowe w swoim miejscu zamieszkania (pod prywatnym
adresem zamieszkania). Jak zauważył Odwołujący, serwisem objęty jest sprzęt ciężki i
wielkogabarytowy, a zatem trudno wyobrazić sobie wysyłanie takiego sprzętu paczką przez
firmę kurierską do centrum serwisowego w Warszawie lub serwisowania go w miejscu
zamieszkania osoby wskazanej przez Odwołującego. Tym bardziej, że zgodnie z wzorem

umowy, wykonawca powinien w bardzo krótkim czasie zapewnić urządzenie zamienne.
Nierealne jest zatem wykonywanie w sposób należyty usługi serwisu w pełnym zakresie i
zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, posiadając w praktyce jeden punkt
serwisowy zlokalizowany w województwie mazowieckim w Warszawie - Centrum Serwisowe eo
Networks S.A.
Odwołujący wcale nie zaprzecza, że w złożonym przez siebie wykazie punktów
serwisowych z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz nowym wykazie z dnia 20 lutego 2019 r., nie
znajdują się punkty serwisowe, w których będzie realizowana usługa serwisu urządzeń w
obrębie danego województwa. Odwołujący polemizuje jedynie z Zamawiającym co do
właściwej interpretacji warunku i definicji „punktów serwisowych” oraz wskazuje swoją
wykładnię w tym zakresie.
Tak więc, wykładnia warunku dokonana przez Odwołującego, prowadzi do wniosku, że
jako punkt serwisowy, należy rozumieć jakiekolwiek miejsce, w jakikolwiek sposób związane z
Wykonawcą, np. będące miejscem zamieszkania osoby, którym Wykonawca się posługuje.
Takie rozumienie warunku jest sprzeczne z jego funkcją i zasadą proporcjonalności, bowiem
tak rozumiany warunek udziału w postępowaniu w żaden sposób nie jest pomocny w ustaleniu,
czy o zamówienie będzie ubiegał się jedynie wykonawca, który jest w stanie je wykonać.
Dodatkowo Odwołujący dwukrotnie załączył oświadczenia producenta HP Inc Polska
Sp. z o.o., z których wynika jedynie, że eo Networks S.A. posiada status Autoryzowanego
Partnera Serwisowego HP o specjalizacji serwisu sprzętu drukującego HP. Z oświadczeń tych
wynika, że autoryzacja partnera jest następstwem badania ogólnopolskiej sieci serwisowej eo
Networks S.A. Nie zostały jednak wskazane żadne konkretne punkty/oddziały, które zostały
poddane tej autoryzacji producenta, jak tego wymagał Zamawiający. Przystępujący wskazał, że
tylko dokument złożony dnia 4 lutego 2019 r. jest dokumentem złożonym na wezwanie
Zamawiającego na podstawie 26 ust. 3 Pzp w celu jego uzupełnienia. Natomiast dokument
złożony dnia 20 lutego 2019 r. został co prawda złożony na ponowne wezwanie z art. 26 ust. 3
Pzp, ale wezwanie dotyczyło jedynie uzupełnienia wykazu punktów serwisowych, a nie
dokumentu potwierd
zającego autoryzację punktów przez producenta urządzeń. Oświadczenie
to zostało zatem złożone po terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz w dalszym ciągu
nie potwierdza autoryzacji punktów serwisowych wskazanych przez Odwołującego. Z
oświadczenia HP Inc Sp. z o.o. wynika także, że producent udziela autoryzacji na „świadczenie
usług serwisowych dla sprzętu drukującego HP bezpośrednio w siedzibie klienta”, co oznacza,
że Odwołujący nie posiada autoryzacji producenta HP Inc Polska Sp. z o.o. na serwis urządzeń
wykonywany poza lokalizacjami Zamawiającego, co jest wymagane w przypadku, gdy naprawa
urządzenia nie będzie możliwa w miejscu jego użytkowania (siedziba klienta).
Przystępujący zauważył, że Certyfikat ISO 9001:2015 został wydany jedynie dla
Centrum Se
rwisowego eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-

301 Warszawa. Odwołujący nie załączył do certyfikatu aneksu, w którym powinny zostać
szczegółowo wskazane punkty serwisowe/oddziały wykonawcy posiadające certyfikat ISO
9001:2
015 na świadczenie usług serwisowych (włączone do danego certyfikatu). Z wiedzy
uzyskanej przez Przystępującego wynika, że taki certyfikat nie został wydany dla żadnej z
lokalizacji wskazanych w wykazie z dnia 15 stycznia 2019 r., ani tym bardziej dla żadnego z
inżynierów wskazanych jako punkty serwisowe przez Odwołującego. Aby firma/organizacja
wielooddziałowa otrzymała certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie określonej działalności
(świadczenie usług serwisowych), każdy oddział/punkt podlega osobnej weryfikacji pod
względem spełnienia normy ISO. Jeżeli natomiast certyfikacją ISO została objęta cała
organizacja to musi to zostać wyartykułowane wprost w treści dokumentu. Skoro zatem firma
eo Networks S.A. uzyskała certyfikację ISO 9001:2015 w zakresie danej lokalizacji (jednego
adresu) to oznacza, że certyfikatem ISO objęty został tylko ten oddział/centrala znajdująca się
pod tym adresem. Ten fakt potwierdza, że w miejscach (pod adresami) wskazanych przez
Odwołującego nie znajdują się punkty serwisowe, a więc Odwołujący nie spełnia
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Z punktu widzenia Zamawiającego oznacza
to również, że Odwołujący będzie realizował usługę serwisu urządzeń jedynie w jednym
miejscu (w Jednym województwie) przy wykorzystaniu firmy kurierskiej DPD lub inżynierów,
którzy będą nadawać paczki zawierające uszkodzony sprzęt i wysyłać je do centrum
serwisowego eo Networks S.A. w Warszawie. Oznacza to także, że firma eo Networks S.A. nie
posiada certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie wymaganym przez
Zamawiającego, zgodnie z
Rozdziałem XI ust. 3 pkt 5 SIWZ, bowiem eo Networks S.A. ma certyfikację tylko dla jednego
oddziału/punktu, a nie jako całość organizacji.
Na potwierdzenie powyższych informacji Przystępujący przedstawił dokument
obowiązujący dla wszystkich firm certyfikujących z akredytacją, pochodzący ze strony
internetowej https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/iaf/. W rozdziale 6 i 7 dokumentu
przedstawione zostały szczegółowe wytyczne dotyczące certyfikowania organizacji
wielooddziałowych. Natomiast w pkt 7.8. znajduje się szczegółowy opis danych jakie muszą się
znaleźć na certyfikacie obejmującym wiele oddziałów.
Dowód: Dokument obowiązkowy IAF (Załącznik nr 1)
Nie ulega wątpliwości, że zgodnie z przepisami Pzp, to na wykonawcy spoczywa
obowiązek wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Odwołujący powinien był
zatem dochować należytej staranności, tj. przedstawić Zamawiającemu wyjaśnienia i dowody, z
których jednoznacznie wynikało spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, aby sprostać spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu. Odwołujący,
pomimo dwukrotnego wezwania do wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów nie
przedstawił Zamawiającemu wystarczających wyjaśnień ani dokumentów potwierdzających
spełnianie wszystkich warunków udziału, a informacje zawarte wyjaśnieniach są w większości

bardzo ogólne i niekiedy nawet nasuwające jeszcze więcej wątpliwości.
Całokształt przedstawionej argumentacji, a przede wszystkim treść wyjaśnień złożonych
przez Odwołującego wskazują jednoznacznie, że wykonawca ten nie spełnia wyżej
wskazanego warunku udziału w postępowaniu i nie sprostał udowodnieniu tezy przeciwnej.
Powyższe zatem w pełni obligowało Zamawiającego do wykluczenia Odwołującego z
postępowania.
2. Zarzut nr 2 -
brak spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej
Zamawiający dokonał czynności wykluczenia Odwołującego, w związku z
niewykazaniem spełnienia określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 Pzp warunku udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanej przez Odwołującego umowy realizowanej na rzecz Poczty
Polskiej oraz na rzecz firmy Xerox Polska Sp. z o.o.
Zgodnie z treścią Rozdziału XI ust. 3 pkt 1 Pzp każdy z wykonawców powinien
wykazać, że „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej
dwie umów/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych
00/100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez okres co najmniej 3
lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach”.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego, brzmienie tego warunku nie uległo zmianie ani
niekorzystnej dla Odwołującego reinterpretacji w trakcie trwania postępowania.
Odwołujący w treści odwołania wskazał, że „W SIWZ nie ma zastrzeżenia o treści, z
której by wynikało, że realizacja umów, na które mogliby powoływać się wykonawcy dla
wykazania spełnienia warunku, muszą być wykonane w całości albo - jeśli realizacja jest w toku
-
muszą być wykonane w jakkolwiek zdefiniowanej części”. Wskazał również, że w treści SIWZ
w ogóle nie ma warunku by w stosunku do umów trwających umowa obejmowała 3 lata
dzierżawy urządzeń oraz by wartość zrealizowanej części zamówienia wynosiła 5 000 000,00
zł.
Przystępujący nie podzielił zdania Odwołującego i nie potwierdził takiej wykładni
wskazanego warunku. Nie ulega wątpliwości, że Zamawiający dopuścił możliwość wykazania
warunku udziału w postępowaniu nie tylko przez powołanie się na już należycie wykonane
umowy, ale także umowy będące w trakcie realizacji oraz możliwość powołania się na jedną
umowę w celu wykazania spełnienia warunków określonych w Rozdziału XI ust. 3 pkt 1 i pkt 2
Pzp. Taka umowa musi jednak spełniać łącznie wszystkie przesłanki określone w obu punktach
wskazanych powyżej. Oczywistym jest także, że warunki udziału w postępowaniu, każdy z
wykonawców ma obowiązek spełniać już na dzień składania ofert.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający w treści SIWZ wskazał na jaką kwotę
oraz w jakim zakresie umowa, na którą powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia

warunku udziału, ma być zrealizowana już na dzień otwarcia ofert. Z treści warunku wynika, że
umowa będąca w trakcie realizacji musi spełniać wszystkie przestanki wskazane w
wymienionym warunku, w tym m.in. przedmiotem tej umowy „była dzierżawa, przez okres co
najmniej 3 lat” o wartości „co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych 00/100)
złotych netto”.
Przyjęcie za słuszną wykładni Odwołującego prowadziłoby do wniosku, że każda
umowa, nawet ta, której realizacja rozpoczęła się w dniu otwarcia ofert, ale będzie realizowana
przez okres minimum 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł, byłaby umową spełniającą
wszystkie przesłanki wyżej wymienionego warunku udziału. Stanowi to zupełne zaprzeczenie
wykładni logicznej i celowościowej tego warunku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że
Zamawiający sformułował wyżej wskazany warunek w celu realizacji zamówienia przez
wykonawcę posiadającego doświadczenie w wykonaniu danego rodzaju umów, a nie
wykonawcę, który podpisał umowy i rozpoczął ich realizację, ale nie posiada jeszcze
doświadczenia (zdolności technicznej i zawodowej) w zakresie określonym przez
Zamawiającego. Celem omawianego warunku nie jest wykazanie zdolności zawierania
określonego rodzaju umów, lecz zdolności ich realizacji.
Zdaniem Przystępującego, omawiany warunek został sformułowany w sposób jasny i
niebudzący wątpliwości wykonawców. Przystępujący zauważył, że nawet sam Odwołujący na
stronie 12 (pkt 2 lit. c, lit. d., lit. e i lit. f) odwołania wskazał, że „Warunek w SIWZ, został
określony w taki sposób, że każdy wykonawca musiał wykazać Zamawiającemu, że (...) c.
k
ażda umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł. (...) d, przedmiotem każdej
umowy lub zamówienia była dzierżawa (...), e. wskazany w umowie lub zamówieniu okres
dzierżawy wynosił co najmniej 3 lata” (...), f. przedmiotem dzierżawy było co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących”. Odwołujący zatem potwierdził, że zrozumiał treść
warunku udziału w postępowaniu w takim sam sposób jak pozostali wykonawcy. Natomiast w
uzasadnieniu zaprzecza treści wyżej wskazanych przesłanek, mimo, że sam je szczegółowo
wypisał w odwołaniu.
Przystępujący zauważył także, że z uzasadnienia Odwołującego wynika, że nie zgadza
się on jedynie z wykładnią treści warunku określoną przez Zamawiającego, na podstawie której
został wykluczony z odwołania. Zgodnie bowiem z jego interpretacją, wskazaną powyżej,
spełnia on warunek udziału w postępowaniu. Odwołujący nie zaprzeczył jednak faktu, że
umowy wskazane przez niego w celu wykazania spełnienia warunku udziału na dzień składania
ofert, faktycznie nie byty zrealizo
wane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego (tj. nie
obejmują dzierżawy na okres 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł.).
W wykazie zrealizowanych umów/zamówień (załącznik nr 7 do SIWZ) Odwołujący
wskazał, że umowa na rzecz Poczty Polskiej S.A. jest realizowana od dnia 5 lutego 2016 r.,
planowana data zakończenia jej wykonywania to 4 luty 2021 r., a jej wartość wynosi 28 573

113,80 zł netto. Na dzień otwarcia ofert, tj. dzień 28 września 2018 r. umowa była zrealizowana
jedynie w okresie niecałych 2 lat i 8 miesięcy. Przedmiotem wskazanej umowy nie była jedynie
dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, ale także m.in. serwis, dostawa materiałów
eksploatacyjnych, wdrożenie systemu zarządzania i wydruku podążającego. Zasadnym było
zatem wezwanie O
dwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do złożenia wyjaśnień w tym
zakresie. Odwołujący powołując się na tę umowę w celu wykazania spełnienia warunku
powinien udzielić Zamawiającemu szczegółowych wyjaśnień i wskazać jaki był, w ramach
danej umowy, okr
es realizacji usługi dzierżawy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz
konkretną kwotę za dzierżawę tych urządzeń, a nie ogólne informacje dotyczące całości
umowy, szerszym zakresie niż przesłanki określone w warunku udziału. Takie działanie
Odwołującego uniemożliwiło Zamawiającemu weryfikację faktycznego spełniania warunku
udziału w postępowaniu tego wykonawcy.
W piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. Odwołujący wskazał, że usługa dzierżawy jest
realizowana od dnia 5 lutego 2016 r. i trwać będzie do 4 lutego 2021 r., czyli zgodnie z
terminami wskazanymi w treści wykazu (załącznik nr 7 do SWIZ). Jednakże, Odwołujący na tę
samą umowę powołał się także w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ w celu
wykazania spełnienia warunku udziału określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ,
dotyczącym doświadczenia w realizacji usługi wdrożenia sytemu umożliwiającego zarządzanie i
monitorowania wydruku. W zakresie tego rodzaju usługi także wskazał, że „usługa świadczona
jest od 5 lutego 2016 r. do 4 lutego 2021 r.” Zamawiający dopuścił możliwość wykazania
spełnienia warunków udziału określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i pkt 2 SIWZ przez
powołanie się na jedną umowę. Jednakże, jak zaznaczył Zamawiający, w informacji o
wykluczeniu Odwołującego, nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku wykazania spełnienia
wszystkich wymogów określonych w tych opisach SIWZ. W związku z tym, jeżeli realizacja
umowy jest podzielona na etapy, następujące po sobie, to nie mogą one być realizowane
jednocześnie w tym samym terminie. Odwołujący zatem powinien był wykazać konkretny okres
i kwotę odnoszącą się tylko do usługi dzierżawy oraz tylko do usługi wdrożenia, a nie
wskazywać Zamawiającemu całkowitą kwotę umowy i ogólny termin jej realizacji. W
odpowiedzi na kolejne wezwanie Zamawiającego z dnia 6 marca 2019 r. Odwołujący jedynie
oświadczył, że wartość dzierżawy w ramach umowy na rzecz Poczty Polskiej przekracza
wartość 5 000 000,00 zł netto, a realizacja dzierżawy trwa od sierpnia 2016 r. Co oznacza, że
usługa dzierżawy była realizowana przez okres krótszy niż wskazany w wykazie (załącznik nr 7
do SIWZ).
Pomimo dwukrotnego wezwania do wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia wykazu
Zamawiający nie uzyskał od Odwołującego konkretnych informacji oraz dokumentów w tym
zakresie, a dodatkowo z treści wykazu oraz wyjaśnień jednoznacznie wynika, że umowa na
rzecz Poczty Polskiej na dzień otwarcia ofert była realizowana przez okres krótszy niż 3 lata.

W przypadku umowy realizowanej na rzecz Xerox Polska Sp. z o.o. data rozpoczęcia
została wskazana przez Odwołującego na dzień 1 lipiec 2015 r., a data zakończenia nie została
określona. Odwołujący wskazał, że trwa „nadal”, a jej całkowita wartość wynosi 6 000 000,00 zł
netto. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do wyjaśnień w tym
z
akresie. Odwołujący jednak w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. nie wskazał jaka konkretnie cześć
zamówienia została zrealizowana do dnia 28 września 2018 r., tj. do dnia otwarcia ofert, mimo,
że przedmiotem wyżej wskazanej umowy nie była jedynie usługa dzierżawy wielofunkcyjnych
urządzeń drukujących. W odpowiedzi na ponowne wezwanie Zamawiającego dotyczące
wskazania wartości zamówienia w zakresie usługi dzierżawy urządzeń, Odwołujący wskazał
jedynie kwotę 6 000 000,00 zł, będącą wartością całkowitą umowy na rzecz Xerox Polska Sp. z
o.o. wskazanej w wykazie zrealizowanych umów/zamówień (załącznik nr 7 do SIWZ).
Natomiast w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do
uzupełnienia dokumentów Odwołujący ponownie złożył ten sam wykaz (załącznik nr 7 do
SIWZ) oraz dołączył referencje pochodzące od firmy Xerox Sp. z o.o., z których wynikało
jedynie, że umowa na rzecz tej firmy realizowana jest od 1 lipca 2015 r. i obejmuje „dostawę
urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zestawy naprawcze, usługę
serwisową, dostawę i utrzymanie systemu zarządzani środowiskiem druku”. W związku z tym
Odwołujący nie wykazał, że eo Networks S.A. realizowała na rzecz Xerox Polska Sp. z o.o.
umowę w zakresie usługi dzierżawy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących przez okres 3 lat
na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł netto.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający wskazał w jakim zakresie
Odwołujący nie spełnił warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający podał nie tylko
podstawę prawną wykluczenia Odwołującego z postępowania, ale także konkretny warunek
który nie został spełniony przez Odwołującego, tj. Rozdz. XI ust. 3 pkt 1 SIWZ. Dodatkowo
wskazał w zakresie jakich konkretnie umów wpisanych w wykazie (załącznik nr 7 do SIWZ)
oraz w jakie
j części (w zakresie jakich przesłanek) wyżej wymienionego warunku Odwołujący
nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym, Odwołujący pomimo dwukrotnego wezwania go do złożenia
wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów (wykazu) nie przedstawił
Zamawiającemu żadnych konkretnych informacji ani dowodów potwierdzających w sposób
niebudzący wątpliwości, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale XI
ust. 3 pkt 1 SIWZ. Zdaniem Przystępującego Zamawiający nie naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12
Pzp dokonując czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania. Wystąpiły wszystkie
przesłanki dające podstawę do dokonania tej czynności, a wyjaśnienia Odwołującego tylko
potwierdziły uzasadnione wątpliwości Zamawiającego.
3. Zarzut nr 3 -
warunki udziału w postępowaniu
Z treści odwołania wynika, że Odwołujący stawiając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp,

w rzeczywistości kwestionuje treść SIWZ dotyczącą warunków udziału w postępowaniu oraz
zmieniające treść SIWZ odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców. Odwołujący
dopiero na etapie postępowania odwoławczego formułuje wyżej wymienione zarzuty, pomimo,
że odwołanie w tym zakresie powinno zostać wniesione w terminie 10 dni od zmieszczenia
zmiany treści SIWZ na stronie internetowej lub opublikowania odpowiedzi przez
Zamawiającego. W związku z powyższym termin na odwołanie się od wyżej wskazanych
czynności już upłynął, co oznacza, że zarzuty Odwołującego należy uznać za spóźnione, a
argumentacja w tym zakresie pow
inna zostać w całości pominięta.
Przystępujący wskazał, że wbrew twierdzeniom Odwołującego, wykazanie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania punktów serwisowych w żaden
sposób nie różnicuje sytuacji wykonawców w postępowaniu. Zamawiający w treści SIWZ w
sposób jasny i precyzyjny opisał ten warunek udziału w postępowaniu.
Zdaniem Przystępującego z warunku określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ,
treści umowy, treści OPZ wynika, że intencją Zamawiającego było posiadanie punktów
serwisowych w konkretnych miejscach w obrębie danego województwa, do których trafi
urządzenie w przypadku, gdy jego naprawa nie będzie możliwa w miejscu użytkowania. Nie
bez znaczenia dla sformułowania powyższego warunku jest także duża liczba urządzeń i
l
okalizacji typu A (34) i typu B (357) objęta przedmiotem zamówienia oraz ograniczony
czasowo okres niedostępności pojedynczego urządzenia wynikający z jego awarii (pkt 5.9 opz).
Wszelkie wymagania stawiane w powyższym zakresie przez Zamawiającego, są zatem
zdaniem Przystępującego w pełni uzasadnione i proporcjonalne do przedmiotu i rozmiarów
zamówienia. Z wiedzy i wieloletniego doświadczenia Przystępującego wynika także, że
Zamawiający nie mógł sformułować warunków udziału w postępowaniu zupełnie w oderwaniu
od wskazanych w piśmie okoliczności i narazić się brak zapewnienia mu korzystania ze
sprawnych urządzeń przez okres dłuższy niż wskazano w treści SIWZ.
4. Zarzut nr 4 -
uzasadnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania
Przystępujący nie zgodził się także ze stanowiskiem Odwołującego, że Zamawiający nie
wskazał w sposób wystarczający podstaw decyzji o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania.
Zamawiający nie tylko wskazał podstawę prawną wykluczenia Odwołującego z
postępowania, tj. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, ale także konkretne opisy SWIZ dotyczące
warunków udziału, które nie zostały spełnione przez Odwołującego, tj. Rozdział XI ust. 3 pkt 1 i
pkt 3 Pzp. Dodatkowo każdy z tych warunków został szczegółowo opisany w zakresie stanu
faktycznego i prawnego
oraz stanowisk zajętych w tym zakresie przez Odwołującego i
Zamawiającego.
W zakresie niespełnienia przez Odwołującego warunku udziału określonego w
Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 Pzp Zamawiający wskazał, że Odwołujący nie wykazał konkretnych

lokalizacji punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta
oferowanych urządzeń drukujących. W tym zakresie w uzasadnieniu Zamawiający zaznaczył,
m.in., że Odwołujący nie podał nazw oraz konkretnego adresu punktów serwisowych, a zamiast
tego prz
edstawił lokalizacje punktów kurierskich DPD, a następnie przedstawił jedynie wykaz
osób (techników). Wskazał także, że Odwołujący nie złożył dokumentu potwierdzającego
autoryzację producenta urządzeń dla wskazywanej sieci serwisowej, a tym samym lokalizacje
wskazane przez Odwołującego nie posiadają autoryzacji producenta oferowanych urządzeń
drukujących. Wbrew twierdzeniom Odwołującego uzyskał on informacje, których konkretnie
elementów wyżej wskazanego warunku nie spełnił i dlaczego.
Natomiast w ramach warunku wskazanego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 Pzp,
Zamawiający wskazał w zakresie jakich konkretnie umów wpisanych w wykazie (załącznik nr 7
do SIWZ) oraz w jakiej części (w zakresie jakich przesłanek) wymienionego warunku
Odwołujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Odwołujący posiada zatem wiedzę, nie tylko których konkretnie warunków udziału w
postępowaniu nie spełnił, ale także w zakresie jakich elementów.
Mając powyższe na uwadze, wszystkie postawione przez Odwołującego zarzuty są
bezpodstawne i nieuzasadnione, a w z związku z tym Odwołanie powinno zostać oddalone w
całości.
Załącznik: Dokument obowiązkowy IAF (Załącznik nr 1)
Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje.

Na posiedzeniu z udziałem stron Izba uznała, że Wykonawca - Konica Minolta Bussines
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszający przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego, w wyniku skutecznego zgłoszenia przystąpienia, stał
się uczestnikiem postępowania odwoławczego, zwanym dalej też „Przystępującym”.

Izba nie uwzg
lędniła alternatywnego wniosku Zamawiającego o odrzucenie odwołania z
powod
u upływu ustawowego terminu do jego wniesienia (art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).
O
dwołanie od czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
zostało wniesione w ustawowym terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego: 20 marca 2019 r. przesłanie informacji o wykluczeniu Odwołującego z
postępowania; 1 kwietnia 2019 r. wniesienie odwołania (30 i 31 marca 2019 r. dni wolne od
pracy).
Uzasadnienie wniosku Zamawiającego wskazujące, że termin wniesienia odwołania od
wykluczenia O
dwołującego z postępowania rozpoczął bieg od 13 marca 2019 r., tj. od dnia, w

którym Odwołujący został wezwany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp
do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń w zakresie spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, bo już wówczas Odwołujący
powinien powziąć wiadomość, że złożone dokumenty i oświadczenia nie potwierdzają
spełniania warunków – nie znajduje podstawy faktycznej i prawnej. Przepis art. 180 ust. 1
ustawy Pzp stanowi, że odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
P
rzepisy ustawy nie obligują wykonawcy do wniesienia odwołania, jest to uprawnienie
wykonawcy spełniającego przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do dokonania
wskazanych w piśmie czynności. Odwołujący mógł złożyć wymagane dokumenty
/oświadczenia lub ich nie składać. Ocena czynności bądź zaniechania czynności wykonawcy w
następstwie wezwania, stanowi podstawę do podjęcia przez zamawiającego rozstrzygnięcia: w
tym stanie faktycznym odpowiednio
– pozostawić wykonawcę w postępowaniu lub wykluczyć z
udziału w postępowaniu. Czynność wykluczenia jest więc następczą czynnością
zamawiającego - po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez sebie wskazanym, chyba, że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Odwołanie może być
wniesione zarówno od czynności wezwania przez zamawiającego, także od wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Odwołanie może być wniesione od każdej czynności spełniającej przesłanki z art. 180
ust. 1 ustawy Pzp
, również w związku z udzieleniem wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, w
terminie 10. dni (
o którym przesądza wartość przedmiotu zamówienia) od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę wniesienia odwołania.
Stąd odwołanie od czynności Zamawiającego wykluczenia Odwołującego z udziału w
postępowaniu, wniesione przy zachowaniu 10-dniowego terminu od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego (ze względu na wartość przedmiotu zamówienia), jest odwołaniem
wniesionym w ustawowym terminie.

Nie wystąpiły w sprawie przesłanki do odrzucenia odwołania.
Izba ro
zpoznała odwołanie na rozprawie, uznając, że Odwołujący spełnia przesłanki z art. 179
ust. 1 ustawy Pzp,
uprawniające go do wniesienia odwołania.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Izba stwierdziła, że odwołanie podlega
oddaleniu.
Izba uznała stanowiska Zamawiającego i Przystępującego za zasadne, nie stwierdziła

podsta
w do uwzględnienia odwołania wniesionego przez Odwołującego.

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Odwołujący został wykluczony z udziału w
postępowaniu, jedna oferta została odrzucona, pozostałe dwie oferty nie zostały ocenione i nie
dokonano
na dzień orzekania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Stan
faktyczny objęty zakresem odwołania – wykluczenie Odwołującego z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z powodu nie potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznych lub
zawodowych wykonawcy.

Zamawiający wymagał w SIWZ w Rozdziale XI pt. „Szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu”, w zakresie warunku określonego w rozdziale X ust. 2 pkt 3 - zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy Pzp -
spełniania przez wykonawców warunków dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej)
przez wykazanie, że - ust. 3:
- pkt 1 - w
okresie ostatnich 5 lat rzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej
dwie umowy/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych
00/
100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, co najmniej 400
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach,

- pkt 2 -
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej
dwie umowy/zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemu umożliwiającego
zarządzanie i monitorowanie wydruku, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących,
w co najmniej 10 lokalizacjach. Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w
ramach jednej umowy (tj. umowy na wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie i
monitorowanie wydruku oraz dzierżawę urządzeń dla co najmniej 400 wielofunkcyjnych
urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach),
Wykonawca może wykazać spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w ramach jednei umowy (tj. umowy
na wdrożenie systemu umożliwiaiącego zarządzanie i monitorowanie wydruku oraz dzierżawę
urządzeń dla co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10
lokalizacjach),

- pkt 3
– posiada sieć punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym, co najmniej jeden punkt serwisowy na
terenie każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiającego
zawarte w Załączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B.
W przypadku zaoferowania
urządzeń różnych producentów Wykonawca musi zapewnić sieć
serwisową dla urządzeń każdego z producentów.


W załączniku nr 7 do SIWZ – Wykaz usług, w tabeli Wykaz zrealizowanych
umów/zamówień (umowy wykazywane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 SIWZ), należało podać:
-
podmiot na rzecz, którego realizowane były usługi (nazwa, adres);
-
zakres wykonywanych usług (należało opisać usługi w sposób umożliwiajacy weryfikację
spełniania warunku udziału w postępowaniu);
-
liczbę dzierżawionych urządzeń wielofunkcyjnych;
-
wartość zamówienia netto w PLN;
- d
atę rozpoczęcia realizacji zamówienia (dzień/miesiąc/rok);
-
datę zakończenia realizacji zamówienia (dzień/miesiąc/rok);
-
nazwę (firmę) podwykonawcy, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 22a ustawy (w przypadku powoływania się na te zasoby).
W załączniku nr 10 do SIWZ (Załącznik nr 5 do Formularza Oferty), Wykaz punktów
serwisowych, należało podać:
-
nazwę punktu serwisowego;
- adres punktu serwisowego;
-
nazwę województwa punktu serwisowego;
-
obsługiwane lokalizacje Zamawiajacego (lokalizacje typu A i B z załącznika nr 4 do Opisu
przedmiotu zamówienia).

Odwołujący był wzywany do złożenia dokumentów i oświadczeń oraz wyjasnień na
podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp. Tryb ten został wyczerpany. Odwołujący nie
pdniósł w odwołaniu zarzutów w tym zakresie odnośnie do przeprowadzonej procedury,
podważając finalną czynność Zamawiającego – wykluczenie z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Izba jest związana w zakresie postępowania odwoławczego i wydania
wyroku zarzutami zawartymi
w odwołaniu (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp - Izba nie może orzekać
co do zar
zutów, które nie były zawarte w odwołaniu).

Zarzuty naruszenia
przepisów ustawy Pzp:
1) i 2)
art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 przez uznanie, że Odwołujący nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania:
- sieci autoryzowany
ch punktów serwisowych i,
-
zdolności technicznej i zawodowej, podczas gdy Odwołujący, w jego ocenie, przedstawił
zarówno:
– listę punktów serwisowych oraz autoryzację producenta oferowanego sprzętu, czym
wyka
zał spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i odpowiedziach na
pytania wykonawców, także

– wykazał się posiadaniem odpowiedniego doświadczenia, zgodnie z wymogami
Zamawiającego określonymi w SIWZ;

3)
art. 7 ust. 1 przez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zasad uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości i adekwatności w
związku z wybiórczym stosowaniem zasad udziału w zakresie punktów serwisowych i sposobu
wykazania ich spełniania w stosunku do różnych wykonawców;
4) art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 24 ust. 4 przez brak wskazania wymaganych prawem
informacji dotyczących podstaw decyzji Zamawiającego, w tym nie wskazania, których
elementów warunków udziału zarówno opisanych w Części szczegółowej I jak i Części
Szczegółowej II, Odwołujący nie wykazał w ofercie.

W
niosek Odwołującego co do rozstrzygnięcia odwołania dotyczył uwzględnienia
odwołania i nakazania Zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu;
2) dokonan
ia ponownego badania spełniania przez Odwołującego warunków udziału w
postępowaniu z uwzględnieniem treści odwołania.

Oceniając ostatecznie uzupełniane i wyjaśniane dokumenty i oświadczenia złożone na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących posiadania sieci
autoryzowanych punktów serwisowych i zdolności technicznej lub zawodowej, należy
stwierdzić, że zarzuty Zamawiajacego dotyczące – nie posiadania sieci autoryzowanych
punktów serwisowych (zarzut nr 1) oraz – wykazu zrealizowanych umów i zamówień nie
potwierdzającego wymagania Zamawiającego (zarzut nr 2), zostały potwierdzone w
postępowaniu dowodowym, jako zasadne.

Ad) zarzut 1 -
Brak posiadania sieci autoryzowanych punktów serwisowych
Zamawiajacy określił w SIWZ wymagania w tym zakresie – wymóg posiadania przez
wykonawców sieci punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez
producenta oferowanych urządzeń drukujących (w tym co najmniej jeden punkt serwisowy na
terenie każdego województwa) obejmujących zasięgiem wszystkie lokalizacje Zamawiajacego
zawarte w Z
ałączniku nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji typu A i B

(Rozdział XI ust. 3 pkt 3 SIWZ).
W pkt 5.5.3. OPZ (
Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający wskazał zakres czynności,
które wykonawca będzie realizował w ramach serwisu urządzeń. W § 9 ust. 8 wzoru umowy,
(Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiajacy wskazał: Naprawa urządzeń realizowana będzie w
miejscu ich użytkowania, a jeżeli będzie to niemożliwe, to wykonawca na czas naprawy
urządzeń w serwisie dostarczy Zamawiajacemu urządzenie zastępcze (zamienne).

Przedmiotem wymagania Zamawiajacego było posiadanie punktów serwisowych
oznaczających konkretne miejsca w obrębie danego województwa, w których będzie
wykonywana usługa serwisowa, w przypadku, gdy nie będzie możliwości dokonania tych

czynności w siedzibie użytkownika.
Odpowiedź na pytanie nr 28 (z dnia 17 sierpnia 2018 r.), udzielona na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Pzp, zawiera
wyjaśnienie treści SIWZ odnośnie do zakresu pytania –
zapewni
enie serwisu i obsługi urządzeń w każdym województwie przez serwis posiadający
autoryzację producenta urządzeń.
Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że dopuścił on wyłącznie rozwiązanie, gdzie
jedno z województw (opolskie) obsługiwane będzie administracyjnie przez punkty serwisowe w
innej lokalizacji (Katowice i Wrocław).
Z treści pytania wynika, że nie chodziło o dopuszczenie posiadania pracowników
zatrudnionych bez stałego punktu serwisowego, tylko o możliwość świadczenia usług
serwisowych w jednym
z województw (a nie we wszystkich 16) przez punkty serwisowe
zlokalizowane (posadowione) w innych województwach i na taki wyjątek Zamawiający wyraził
zgodę. Dopuścił taką ewentualność z uwagi na niewielką odległość pomiędzy poszczególnymi
miastami leżącymi w województwach objętych zakresem pytania.
Brak jest podstaw by uznać, że wyjaśnienie udzielone na skonkretyzowane zapytanie
odnoszące się do wskazanej lokalizacji, zostało uznane za zasadę dopuszczoną przez
Zamawiającego i dotyczyło wszystkich lokalizacji przedstawionych w SIWZ.
Należy podkreślić, że zmiana SIWZ (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) dopuszczalna jest przed
upływem terminu składania ofert, z obowiązkiem zamawiającego dokonania dalszych
czynności wynikających z następnych ustępów art. 38 ustawy. Czynności te nie zostały
dokonane w związku z przyjęciem koncepcji udzielenia wyjaśnień (odpowiedzi na pytania).
Ponadto,
Zamawiajacy wskazał punkt jako miejsce świadczenia usługi w znaczeniu
przedmiotowym
– punkty serwisowe (zorganizowane miejsca świadczenia usługi). Natomiast
Odwołujący zaoferował serwis w znaczeniu podmiotowym, poza wyjątkiem dotyczącym
Warszawy, przez wska
zanie pracowników, którzy mieliby świadczyć usługi serwisowe
wyłącznie w miejsu klienta.
Izba podzieliła też stanowisko Uczestnika postępowania odwoławczego, że z warunku
określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3 SIWZ oraz treści umowy wynika, że Zamawiający
wymagał posiadania punktów serwisowych oznaczających konkretne miejsca znajdujące się w
obrębie danego województwa, do których trafi urządzenie w przypadku, gdy jego naprawa nie
będzie możliwa w miejscu użytkowania urządzenia, co oznacza, że naprawa urządzenia, które
nie będzie mogło być naprawione w miejscu jego użytkowania, powinna zostać wykonana w
serwisie w danym województwie (§ 59 ust. 8 wzoru umowy), tj. w punkcie serwisowym,
będącym miejscem wskazanym przez wykonawcę w wykazie punktów serwisowych (załącznik
nr 10 do SIWZ). D
opuszczenie przez Zamawiającego możliwości dostarczania tonerów i
odbierania zużytych materiałów eksploatacyjnych za pośrednictwem firmy kurierskiej (pytanie i
odpowiedź nr 112 i nr 113 dotyczące treści SIWZ), nie zmienia i nie eliminuje wymagania

posiadania punktów serwisowych w przedmiotowym znaczeniu.
Odwołujący złożył wykaz punktów serwisowych wraz z ich konkretnymi adresami. W
miejscach wskazanych przez Odwołującego znajdują się punkty nadania paczek kurierskich
firmy DPD, a nie punkty serwisowe. Jedynym punktem serwisowym wskazanym w wykazie jest
Centrum Serwisowe w Warszawie (województwo mazowieckie). Odwołujący w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego z dnia 18 lutego 2019 r. złożył nowy wykaz punktów serwisowych,
będący jednak wykazem osób - pracowników oe Networks S.A. wraz z ich prywatnymi
adresami zamieszkania.
Zatem, Odwołujący nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, gdyż do
upływu terminu składania ofert dysponował tylko punktem serwisowym znajdującym się w
Warszawie.
Brak jest podstaw do uznania
, że punktem serwisowym jest punkt nadania paczek
kurierskich DPD, z którą eo Networks S.A. ma zawartą umowę. W punktach kurierskich może
być sprzęt wysłany do innego miejsca w celach jego serwisowania. Nawet jeżeli paczka
zostanie nadana przez inżyniera wskazanego przez Odwołującego, to nadal jest to czynność
nadania paczki, a nie serwis urządzenia. Nie można zatem uznać za punkt serwisowy, w
rozumieniu warunku, inżynierów (osób) wykonujących usługi serwisowe w swoim miejscu
zamieszkania (pod prywatnym adresem zamieszkania).
Odwołujący nie zaprzeczał, że w wykazach punktów serwisowych nie znajdują się
punkty serwisowe, w których będzie realizowana usługa serwisu urządzeń w obrębie danego
województwa. Stanowisko Odwołujacego sprowadza się do nadania innego znaczenia punktom
serwisowym,
niż wynika to z treści warunku i pozostałych dokumentów określających usługi
serwisowe.
Zatem,
czynność Zamawiającego uznania tych okoliczności za podstawę wykluczenia
Odwolującego z udziału w postępowaniu została oparta na faktycznych okolicznościach w
sprawie.
Ad) zarzut 2 -
brak spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej
W
Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 Pzp warunku udziału w postępowaniu w zakresie wskazanej
przez Odwołującego umowy realizowanej na rzecz Poczty Polskiej oraz na rzecz firmy Xerox
Polska Sp. z o.o., Zamawia
jacy wymagał: każdy z wykonawców powinien wykazać, że „w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie realizował/realizuje należycie, co najmniej dwie
umów/zamówienia o wartości, co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów złotych
00/100) złotych netto każda, których przedmiotem była dzierżawa, przez okres co najmniej 3
lat, co najmniej 400 wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, w co najmniej 10 lokalizacjach”.
Zamawi
ający dopuścił możliwość wykazania warunku udziału w postępowaniu przez

powołanie się na już należycie wykonane umowy, ale także umowy będące w trakcie realizacji
oraz możliwość powołania się na jedną umowę w celu wykazania spełnienia warunków
określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i pkt 2 SIWZ. Umowa taka musi spełniać łącznie
wszystkie przesłanki określone w obu punktach ust. 3. Spełnienie warunków udziału w
postępowaniu musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert (Rozdział XI ust. 3 pkt 1 i
2), co Zamawi
ający znacząco wypunktował określając: „przed upływem terminu składania
ofert.
” Z treści warunku wynika, że umowa będąca w trakcie realizacji musi spełniać wszystkie
przestanki wskazane w warunku, w tym m.in.
, że przedmiotem tej umowy „była dzierżawa,
przez okres co najmniej 3 lat” o wartości „co najmniej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów
złotych 00/100) złotych netto”.
Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego i Uczestnika postępowania odwoławczego,
że brak jest podstaw do przyjęcia innej interpretacji – w tym wskazanej przez Odwołujacego –
że każda umowa, nawet taka, której realizacja rozpoczęła się w dniu upływu terminu składania
ofert, ale będzie realizowana przez okres minimum 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł,
byłaby umową spełniającą przesłanki warunku udziału w postępowaniu. Stanowi to zupełne
zaprzeczenie wykładni logicznej i celowościowej tego warunku. Zamawiający sformułował
warunek w celu realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w
wykonaniu danego rodz
aju umów, a nie wykonawcę, który podpisał umowy i rozpoczął ich
realizację, ale nie posiada jeszcze doświadczenia (zdolności technicznej i zawodowej) w
zakresie określonym przez Zamawiającego. Celem omawianego warunku nie jest wykazanie
zdolności zawierania określonego rodzaju umów, lecz zdolności ich realizacji.
W
arunek został sformułowany w sposób jasny i niebudzący wątpliwości. Odwołujący
przyznał ten fakt wskazując w odwołaniu, że „Warunek w SIWZ, został określony w taki sposób,
że każdy wykonawca musiał wykazać Zamawiającemu, że (str. 12 odwołania), (...) c. każda
umowa lub zamówienia miało wartość co najmniej 5 mln zł. (...) d. przedmiotem każdej umowy
lub zamówienia była dzierżawa (...), e. wskazany w umowie lub zamówieniu okres dzierżawy
wynosił co najmniej 3 lata (...), f. przedmiotem dzierżawy było co najmniej 400 wielofunkcyjnych
urządzeń drukujących”. Odwołujący więc potwierdził w odwołaniu treść warunku udziału w
postępowaniu, w taki sposób jaki wynikał z opisu.
Z
uzasadnienia Odwołującego wynika, że nie zgadza się on jedynie z treścią warunku
określoną przez Zamawiającego, na podstawie której został wykluczony z odwołania. Zgodnie z
jego interpretacją, spełnia on warunek udziału w postępowaniu. Odwołujący nie zaprzeczył, że
umowy wskazane w celu
wykazania spełnienia warunku udziału na dzień składania ofert,
faktycznie nie byty zrealizowane w zakresie wymaganym przez Zamawiającego (tj. nie
obejmują dzierżawy na okres 3 lat na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł.).
W wykazie zrealizowanych umów/zamówień (załącznik nr 7 do SIWZ) Odwołujący
wskazał, że umowa na rzecz Poczty Polskiej S.A. jest realizowana od dnia 5 lutego 2016 r.,

planowana data zakończenia jej wykonywania to 4 luty 2021 r., a jej wartość wynosi 28 573
113,80 zł netto. Na dzień otwarcia ofert, tj. dzień 28 września 2018 r. umowa była zrealizowana
w okresie niecałych 2 lat i 8 miesięcy. Przedmiotem wskazanej umowy nie była jedynie
dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, ale także m.in. serwis, dostawa materiałów
eksploatacyjnych,
wdrożenie systemu zarządzania i wydruku podążającego. Odwołujący
powołując się na tę umowę w celu wykazania spełniania warunku powinien udzielić
Zamawiającemu szczegółowych wyjaśnień i wskazać jaki był, w ramach danej umowy, okres
realizacji usługi dzierżawy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz konkretną kwotę za
dzierżawę tych urządzeń, a nie ogólne informacje dotyczące całości umowy, w szerszym
zakresie niż przesłanki określone w warunku udziału. Działanie Odwołującego uniemożliwiło
Zamawiającemu weryfikację faktycznego spełniania warunku udziału w postępowaniu tego
wykonawcy.
W piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. Odwołujący wskazał, że usługa dzierżawy jest
realizowana od dnia 5 lutego 2016 r. i trwać będzie do 4 lutego 2021 r., czyli zgodnie z
terminam
i wskazanymi w treści wykazu (załącznik nr 7 do SWIZ). Odwołujący na tę samą
umowę powołał się też w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ w celu wykazania
spełnienia warunku udziału określonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SIWZ, dotyczącym
doświadczenia w realizacji usługi wdrożenia sytemu umożliwiającego zarządzanie i
monitorowania wydruku. W zakresie tego rodzaju usługi także wskazał, że „usługa świadczona
jest od 5 lutego 2016 r. do 4 lutego 2021 r.” Zamawiający dopuścił możliwość wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i pkt 2
SIWZ przez powołanie się na jedną umowę. Jednakże, jak wskazał Zamawiający w informacji o
wykluczeniu Odwołującego z postępowania, nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku wykazania
spełnienia wszystkich wymogów określonych w tych opisach SIWZ. W związku z tym, jeżeli
realizacja umowy jest podzielona na etapy, następujące po sobie, to nie mogą one być
realizowane jednocześnie w tym samym terminie. Odwołujący powinien był wykazać konkretny
okres i kwotę odnoszącą się tylko do usługi dzierżawy oraz tylko do usługi wdrożenia, a nie
w
skazywać Zamawiającemu całkowitej kwoty umowy i ogólny termin jej realizacji. W
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 6 marca 2019 r., Odwołujący jedynie
oświadczył, że wartość dzierżawy w ramach umowy na rzecz Poczty Polskiej przekracza
wartość 5 000 000,00 zł netto, a realizacja dzierżawy trwa od sierpnia 2016 r. Co oznacza, że
usługa dzierżawy była realizowana przez okres krótszy niż wskazany w wykazie (załącznik nr 7
do SIWZ).
Pomimo dwukrotnego wezwania do wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia wykazu,
Zamawiający nie uzyskał konkretnych informacji oraz dokumentów w tym zakresie, a
dodatkowo z treści wykazu oraz wyjaśnień jednoznacznie wynika, że umowa na rzecz Poczty
Polskiej na dzień otwarcia ofert była realizowana przez okres krótszy niż 3 lata.

W przypadku umowy realizowanej na rzecz Xerox Polska Sp. z o.o. data rozpoczęcia
została wskazana przez Odwołującego na dzień 1 lipiec 2015 r., a data zakończenia nie została
określona. Odwołujący wskazał, że trwa „nadal”, a jej całkowita wartość wynosi 6 000 000,00 zł
netto. Zamawiający wezwał Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do wyjaśnień w tym
zakresie. Odwołujący jednak w piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. nie wskazał jaka konkretnie część
zamówienia została zrealizowana do dnia 28 września 2018 r., tj. do dnia upływu terminu
składania ofert, mimo, że przedmiotem wskazanej umowy nie była jedynie usługa dzierżawy
wielofunkcyjnych urządzeń drukujących. W odpowiedzi na ponowne wezwanie Zamawiającego
dotyczące wskazania wartości zamówienia w zakresie usługi dzierżawy urządzeń, Odwołujący
wskazał jedynie kwotę 6 000 000,00 zł, będącą wartością całkowitą umowy na rzecz Xerox
Polska Sp. z o.o. wskaza
nej w wykazie zrealizowanych umów/zamówień (załącznik nr 7 do
SIWZ). Natomiast w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp
do uzupełnienia dokumentów Odwołujący ponownie złożył ten sam wykaz (załącznik nr 7 do
SIWZ) oraz dołączył referencje pochodzące od firmy Xerox Sp. z o.o., z których wynikało
jedynie, że umowa na rzecz tej firmy realizowana jest od 1 lipca 2015 r. i obejmuje „dostawę
urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę materiałów eksploatacyjnych, zestawy naprawcze, usługę
serw
isową, dostawę i utrzymanie systemu zarządzani środowiskiem druku”. W związku z tym
Odwołujący nie wykazał, że eo Networks S.A. realizowała na rzecz Xerox Polska Sp. z o.o.
umowę w zakresie usługi dzierżawy wielofunkcyjnych urządzeń drukujących przez okres 3 lat
na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł netto.
Zamawiający wskazał w informacji o wykluczeniu Odwołujacego z udziału w
postępowaniu w jakim zakresie Odwołujący nie spełnił warunku. Podał podstawę prawną
wykluczenia Odwołującego z postępowania, ale także konkretny warunek który nie został
spełniony, tj. Rozdz. XI ust. 3 pkt 1 SIWZ. Dodatkowo wskazał w zakresie jakich konkretnie
umów wpisanych w wykazie (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz w jakiej części (w zakresie jakich
przesłanek) wymienionego warunku, Odwołujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
W związku z powyższym, Odwołujący pomimo dwukrotnego wezwania go do złożenia
wyjaśnień oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów (wykazu) nie przedstawił
Zamawiającemu konkretnych informacji ani dowodów potwierdzających w sposób niebudzący
wątpliwości, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1
SIWZ. Zamawiający nie naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp dokonując czynności wykluczenia
Odwołującego z udziału w postępowaniu. Wystąpiły przesłanki obligujące Zamawiajacego do
dok
onania tej czynności.
Ad) 3 -
zarzut odnośnie warunków udziału w postępowaniu
Odwołujący stawiając zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, w istocie kwestionuje treść
SIWZ dotyczącą warunków udziału w postępowaniu oraz treść wyjaśnień Zamawiającego

udzielonych w odpowiedzi
na pytania wykonawców. Odwołujący dopiero na etapie
postępowania odwoławczego sformułował wymienione zarzuty, pomimo że odwołanie w tym
zakresie
mogło być wniesione w terminie 10 dni od zmieszczenia zmiany treści SIWZ na
stronie internetowej lub opublikowania odpowiedzi przez Zamawiającego. W związku z
powyższym, z uwagi na upływ wskazanego terminu, odwołanie od wskazanych czynności jest
niedopuszczalne.
Stąd, zarzuty dotyczące treści SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, nie
podlegały rozpoznaniu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest dalece sformalizowane, stąd
ustalenie interpretacji postanowień SIWZ na etapie postępowania odwoławczego, nie może być
podstawą do osiągnięcia zamierzonego skutku.
Ad) 4 -
uzasadnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania
Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
wskazując podstawy faktyczne i prawne zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Omyłka pisarska, została sprostowania pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r., nie miała żadnego
negatywnego wpływu na treść informacji o wykluczeniu oraz uprawnienie Odwołującego do
kwestionowania
czynności Zamawiającego.
W informacji o wykluczeniu Odw
ołującego z udziału w postępowaniu, Zamawiający
zamieścił wyjątkowo obszerne uzasadnienie, przedstawił pełną procedurę postępowania,
którego następstwem była ocena skutkująca wykluczeniem.
W końcowej części uzasadnienia, dodatkowo wskazał, że: Zamawiający wyklucza
Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą z
uwagi na treść art. 24 ust. 4.

Analizujac powyższe, należało uznać, że Zamawiający wskazał podstawę prawną
wykluczenia
Odwołujacego z udziału w postępowaniu - art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, przywołał
konkretne opisy SWIZ dotyczące warunków udziału w postępowaniu, które nie zostały
spełnione przez Odwołującego - Rozdział XI ust. 3 pkt 1 i pkt 3 Pzp. Każdy z warunków został
przedstawiony w zakresie stanu faktyc
znego i prawnego oraz stanowisk zajętych w tym
przedmiocie
przez Odwołującego i Zamawiającego.
W zakresie niespełnienia przez Odwołującego warunku udziału określonego w
Rozdziale XI us
t. 3 pkt 3 Pzp Zamawiający podał, że Odwołujący nie wykazał konkretnych
lokalizacji punktów serwisowych na terenie całej Polski autoryzowanych przez producenta
ofer
owanych urządzeń drukujących. W uzasadnieniu zaznaczył m.in., że Odwołujący nie podał
nazw oraz konkretnego adresu punktów serwisowych, a zamiast tego przedstawił lokalizacje
punktów kurierskich DPD, a następnie przedstawił jedynie wykaz osób (techników). Wskazał
także, że Odwołujący nie złożył dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta urządzeń
dla wskazywanej sieci serwisowej, a tym samym lokalizacje przedstawione przez
Odwołującego nie posiadają autoryzacji producenta oferowanych urządzeń drukujących.

Wbrew twierdzeniom Odwołującego uzyskał on informacje, których konkretnie elementów
warunku nie spełnił i dlaczego.
Natomiast w ramach warunku zamieszczonego w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 Pzp,
Zamawiający wskazał w zakresie jakich konkretnie umów wpisanych w wykazie (załącznik nr 7
do SIWZ) oraz w jakiej części warunku Odwołujący nie wykazał spełnienia.
Zatem, Odwołujący posiadał wiedzę o niespełnieniu nie tylko warunków udziału w
postępowaniu, ale także o zakresie kwestionowanych elementów składających się na opis
warunków.
Postępowanie odwoławcze o charakterze kontradyktoryjnym polega na udowodnieniu
faktów, z których strony, Uczestnik postępowania odwoławczego – wywodzą skutki prawne (art.
190 ust. 1 ustawy Pzp).
W tym postępowaniu kwestią podstawową było ustalenie treści opisu warunków
udziału w postępowaniu zamieszczonego w SIWZ. Istotnie, Odwołujący wskazał interpretację
odbiegającą od wynikającej z SIWZ. Ponadto, podstawy zarzutów, mimo nie wskazania ich
wprost, dotyczą treści SIWZ.

W tej sytuacji, Izba
oddaliła odwołanie orzekając jak w sentencji na podstawie art. 192
ust. 1 ustawy Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp stosownie do jego wyniku, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.
U. z 2018 r. poz. 972). Izba z
aliczyła do kosztów wpis uiszczony przez Odwołującego (15 000
zł) - § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia.

Przewodniczący: ..…………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie