eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2683/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-17
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2683/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Monika Szymanowska, Ryszard Tetzlaff Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2019
roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2018 roku przez
wykonawcę Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki (05-230)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Tramwaje Śląskie S.A. z Chorzowa
(41-506)

przy udziale wykonawcy Rafko KUC Sp.j. z Krakowa (31-036), z
głaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
Sp. z o.o. z Kobyłki
(05-230) i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Przemysłowy Instytut
Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki (05-230)
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki
(05-230)
na rzecz
zamawiającego Tramwaje Śląskie S.A. z Chorzowa (41-506) kwotę
4 215,0
0 zł (słownie: cztery tysiące dwieście piętnaście złotych zero groszy) z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika, dojazdu na posiedzenie oraz opłat skarbowych od
pełnomocnictw.
KIO 2683/18

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: …………………………………...

Członkowie: ..………………………………...

..………………………………....


KIO 2683/18

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup 2 sztuk pojazdów do prac przy sieci trakcyjnej
w zakresie zadania nr 14 pn.: „„Zakup pojazdów specjalistycznych technicznych” w ramach
Projektu pn.:
„Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej
w Aglomeracji
Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego etap
/”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” przez Tramwaje Śląskie S.A.
z Chorzowa (dalej „zamawiający”) wykonawca Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych
S
p. z o.o. z Kobyłki (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec czynności wyboru jako oferty
najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę „Rafko” Kuc sp. j. (dalej „Rafko”)
i zaniechania wykluczenia tego wykonawcy.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)
[dalej „ustawa Pzp”]:
1. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez zaniechanie
wykluczenia Rafko
z postępowania, pomimo zaistnienia w stosunku do Rafko
podstawy wykluczenia, polegającej na niewykazaniu spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, polegającej na wykonaniu dostawy co najmniej 2 sztuk nowych pojazdów
specjalistycznych dwudrogowych przeznaczonych do prac przy sieci trakcyjnej
o wartości min. 1.000.000 PLN brutto (każde), które uzyskały homologację w co
najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na kraj pochodzenia
wykonawcy i miejsce dostawy
– w zakresie dotyczącym dostawy wskazanej w poz. 1
złożonego przez RAFKO „Wykazu wykonanych dostaw”,
2. art. 24 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1,
poprzez zaniechanie wykluczenia Rafko
z postępowania, pomimo zaistnienia
w stosunku do Rafko
przesłanki wykluczenia, polegającej na przedstawieniu przez
Rafko
informacji wprowadzających zamawiającego w błąd co do spełnienia przez
Rafko
warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1
SIWZ; przedstawienie przez Rafko
informacji nieprawdziwych miało istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego, w tym zwłaszcza na ocenę oferty Rafko
i uznanie jej za ofertę najkorzystniejszą,
KIO 2683/18

3. ewentualnie: art. 26 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez zaniechanie przez
zamawiającego wezwania wykonawcy Rafko do złożenia dalszych wyjaśnień odnośnie
oświadczeń i dokumentów w zakresie ustalenia spełnienia przez Rafko warunku
udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ,
w zakresie dotyczącym:


ustalenia, czy dokumenty złożone przez wykonawcę Rafko wraz z pismem z dnia
10 grudnia 2018 r. dotyczą pojazdu wskazanego w poz. 1 „Wykazu wykonanych
dostaw”, czy też innego pojazdu,


ustalenia, czy pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” jest
przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej,

ustal
enia, czy dostawa pojazdu określonego w poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw”
została wykonana należycie, w tym zwłaszcza terminowo i zgodnie z wymaganiami
technicznymi określonymi w SIWZ dla tej dostawy,


ustalenia, czy zabudowa pojazdu, którego dotyczą dokumenty załączone do pisma
Rafko
z dnia 10 grudnia 2018 r. została wykonana przez Rafko bądź inny podmiot,
a w konsekwencji czy Rafko
uzyskał samodzielnie kompetencje w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1
SIWZ,
mimo występowania niewyjaśnionych rozbieżności bądź uzasadnionych wątpliwości co do
treści dokumentów i oświadczeń złożonych przez Rafko, uzasadniających zastosowanie przez
zamawiającego procedury z art. 26 ust. 4 Pzp,
4. art. 7 ust. 1, poprze
z przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz bez zachowania zasady
przejrzystości
postępowania,
poprzez
dokonanie
badania
oferty
Rafko
z naruszeniem tych zasad,
5. art. 7 ust. 3, poprzez udziele
nie zamówienia wykonawcy Rafko wybranemu niezgodnie
z przepisami ustawy Pzp.

Odwołujący wniósł o wnoszę o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie
zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty Rafko jako najkorzystniejszej,
2. wykluczenia Rafko,
3. ewentualnie: wezwania Rafko
do złożenia dalszych wyjaśnień odnośnie oświadczeń
i dokumentów w zakresie wskazanym w pkt. 4.3 odwołania,
4. dokonania ponownego badania i oceny ofert,
5.
dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

KIO 2683/18

Odwołujący wniósł także o zasądzenie od zamawiającego na jego rzecz kosztów
postępowania odwoławczego, na podstawie spisu kosztów, który zostanie przedłożony na
rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wniósł nadto o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów powołanych
w treści odwołania lub przedłożonych w toku postępowania odwoławczego przed Izbą, na
okoliczności wskazane w treści uzasadnienia lub w dacie ich powołania.

Odwołujący opisał przebieg przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
, jak następuje.

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 26 czerwca 2018 r.
Dowód: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
nr 2018/S 120-274592.

W Rozdziale V pkt II.2 ppkt
2.1.1 SIWZ zamawiający przewidział warunek udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci wykonania przez
wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej dostawę 2 sztuk nowych
pojazdów specjalistycznych dwudrogowych przeznaczonych do prac przy sieci trakcyjnej
o wartości min. 1.000.000 PLN brutto (każde), które uzyskały homologację w co najmniej
jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na kraj pochodzenia wykonawcy i miejsce
dostawy.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej, ww. warunku, zamawiający wymagał przedłożenia (Rozdział VI pkt III.3 ppkt 3.1
SIWZ): wykazu dostaw, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
pod
miot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
z zast
rzeżeniem zapisów Rozdziału V pkt II ppkt 2.1 „Uwaga 3” – załącznik nr 5.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dowód: Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia.

KIO 2683/18

Dnia 6 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu. Oferty złożyli:
odwołujący, RAFKO, Autobagi Polska sp. z o.o. oraz konsorcjum: Fabryka Maszyn „Bumar-
Koszalin” S.A. i Hilton Engineering G.V.
Dowód: informacja z otwarcia ofert z dnia 6 sierpnia 2018 r. (w aktach Postępowania);

Do oferty Rafko
załączone zostały m.in. dokumenty dotyczące spełnienia warunków
w postaci „Wykazu wykonanych dostaw”

wraz z referencjami, w tym „Referencją” wystawioną
przez MPK Olsztyn opatrzoną adnotacją „Wydano dn. 12.12.2016 r.”).
W poz. 1 „Wykazu” (a także w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia –
JEDZ) wykonawca Rafko
podał następującą dostawę jako jedną z dwóch wymaganych na
potwierdzenie spełniania omawianego warunku udziału w postępowaniu:
Opis przedmiotu dostawy - (w
tym m.in. typ pojazdy, marka)
Ilość
dostarczonych
pojazdów
Data wykonania
dostawy
(dzień/ miesiąc/rok)
Nazwa i adres odbiorcy
dostawy
Specjalistyczny
dwudrogowy
pojazd
ratowniczy
do
z
możliwością pracy przy sieciach
trakcyjnych
oraz
wstawiania
słupów trakcyjnych.
I
7.04.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Kołobrzeska 40
10-434 Olsztyn

Dowód: oferta Rafko.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r. zamawiający podał, iż oferta Rafko została oceniona
najwyżej, wobec czego wezwał Rafko (w związku przedłożeniem pozostałych dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluc
zenia wraz z ofertą), na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp o potwierdzenie, w formie
oświadczenia, że informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach są
aktualne na dzień złożenia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń.
Dowód: pismo Zamawiającego z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Pismem z 30 sierpnia 2018 r. Rafko
odpowiedział na ww. pismo zamawiającego –
w jego treści Rafko odpowiedział na inne zamieszczone w ww. piśmie zamawiającego kwestie,
natomiast nie odniósł się do zapytania dotyczącego potwierdzenia aktualności dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dowód: pismo z dnia 30 sierpnia 2018 r. z załącznikami.

Dnia 7 września 2018 r. zamawiający skierował do Rafko kolejne pismo, wzywając do
złożenia wyjaśnień dotyczących poz. 1 „Wykazu”:

na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp
– wyjaśnienie i uzupełnienie poz. 1 „Wykazu”,
poprzez przedstawienie szczegółowego opisu pojazdu oraz wyjaśnienie rozbieżności w treści
KIO 2683/18

dokumentów w zakresie opisu przedmiotu dostawy; jak wskazał zamawiający, pomiędzy
opisem w poz. 1 „Wykazu” a opisem w „Referencji” MPK Olsztyn zachodzą różnice budzące
wątpliwości zamawiającego co do spełnienia warunku udziału oraz udokumentowania
dostawy;
wyjaśnienie rozbieżności w treści dokumentów w zakresie dat, w tym wskazanie
w jakiej dacie zostały wystawione załączone do oferty referencje MPK Olsztyn; zamawiający
wskazał, że referencje MPK Olsztyn zawierają stempel „Wysłano dn. 12.12.2016 r.”,
wskazujący wcześniejszą datę niż data wykonania dostawy podana w „Wykazie”,
tj. 7 kwietnia 2017 r.;


na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp: uzupełnienie poz. 1 „Wykazu”, poprzez podanie marki pojazdu
będącego przedmiotem wykazywanej dostawy;
Dowód: pismo Zamawiającego z dnia 7 września 2018 r.

Dnia 10 września 2018 r. Rafko odpowiedział na ww. pismo zamawiającego, podając,
że:
1.
opis dostarczonego pojazdu do MPK Olsztyn jest zgodny z referencjami,
2.
pojazd został dostarczony do MPK Olsztyn w 2016 r. w ramach wynajmu, z późniejszą
możliwością wykupu,
3.
data wpisana w „Wykazie” jest datą wykupu pojazdu na własność przez MPK Olsztyn,
4.
pojazd został dostarczony i był użytkowany przez odbiorcę w 2016 r., co ma
potwierdzać załączony do pisma „Protokół odbioru /notatka” z 20 stycznia 2016 r.,
5.
pojazd został wykonany na podwoziu marki lVECO;
Dowód: pismo RAFKO z dnia 10 września 2018 r. z załącznikami.

Dnia 12 października 2018 r. zamawiający skierował pismo do MPK Olsztyn, zadając
dalsze pytania dotyczące dostawy wykonanej na rzecz tego podmiotu przez Rafko i daty
wystawienia referencji. MPK Olsztyn udzielił odpowiedzi na ww. pismo w dniu
15 października 2018 r.
Dowód: pismo zamawiającego z dnia 12 października 2018 r. oraz pismo MPK Olsztyn
z dnia 15 października 2018 r.

Dnia 13
listopada 2018 r. zamawiający skierował kolejne pismo do MPK Olsztyn,
wnosząc o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi i podanie, czy dostarczony przez Rafko
pojazd specjalny
– ratowniczy żuraw samochodowy „spełnia wymagania techniczno-
eksploatacyjne do prac
y brygad monterskich w ramach bieżącego utrzymania sieci trakcyjnej”.
Pismem z dnia 23 listopada 2018 r. MPK Olsztyn podał, że ww. pojazd „służy do
zabezpieczenia służb ratowniczych jako niezbędny do wkolejania tramwajów w przypadku

KIO 2683/18

jego wykolejenia, lub w
sytuacjach wymagających podniesienia tramwaju na torowisku. Pojazd
pracuje pod trakcją z wyłączonym zasilaniem sieci trakcyjnej”.

Dowód: pismo zamawiającego z dnia 13 listopada 2018 r. oraz pismo MPK Olsztyn z dnia
23 listopada 2018 r.
Pismem z dnia 6
grudnia 2018 r. zamawiający ponownie wezwał Rafko do złożenia
wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp celem wyjaśnienia wątpliwości co do
spełnienia przez pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu” warunku określonego w SIWZ
w zakresie przeznaczenia pojazdu do prac przy sieci trakcyjnej.
Dowód: pismo zamawiającego z dnia 6 grudnia 2018 r

Pismem z dnia 10 grudnia 2018 r. Rafko
odpowiedział na powyższe pismo
zamawiającego, poprzez przedłożenie „dodatkowych dokumentów potwierdzających dostawę
pojazdów dwudrogowych do pracy przy sieci trakcyjnej”

1)
pismo MPK Olsztyn z dnia 7 grudnia 2018 r. „Potwierdzenie dostawy”,
2)
protokół nr 11/09/2016,
3)
deklaracja zgodności nr 023/2016,
4)
certyfikat pochodzenia.
Dowód: pismo Rafko z dnia 10 grudnia 2018 r. z załącznikami.

Dnia
18 grudnia 2018 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej
– oferty Rafko, której zamawiający przyznał łącznie 100 pkt.
Dowód: zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18 grudnia 2018 r.

Odwołujący ocenił, że ze znajdujących się w aktach postępowania dokumentów oraz
dowodów powszechnie dostępnych wynika, że:
1.
pojazd opisany w poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” nie spełnia wymagań określonych
przez zamawiającego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ,
2. Rafko
nie zrealizował dostawy określonej z poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” w sposób
należyty,
3. Rafko
nie uzyskał samodzielnie kompetencji w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
zgodnych z warunkiem udziału opisanym w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ odnośnie
powoływanej przez Rafko dostawy pojazdu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego sp. z o.o. w Olsztynie (dalej „MPK w Olsztynie”), wobec braku
samodzielnego wykonania zabudowy pojazdu.

W ocenie odwołującego prawidłowa analiza dokumentów i informacji zgromadzonych
w toku postępowania przez zamawiającego winna była prowadzić do wykluczenia Rafko
KIO 2683/18

z postępowania z powodu niewykazania spełnienia przez tego wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu przewidzianego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ – zamawiający
zaniechał jednak dokonania wykluczenia Rafko z postępowania.

Odwołujący uznał, że o zasadności jego stanowiska świadczą następujące
okoliczności sprawy:
1.
Pojazd opisany w poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” nie spełnia wymagań
określonych w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, ponieważ jak wynika z treści dokumentów
zgromadzonych w p
ostępowaniu, pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu” to:
-
„dwudrogowy pojazd ratowniczy do wkolejania tramwajów z możliwością pracy przy
sieci trakcyjnej oraz wstawiania s
łupów trakcyjnych
” („Referencje” MPK Olsztyn, przedłożone
wraz z ofertą RAFKO);
-
„pojazd specjalny - ratowniczy żuraw samochodowy na podwoziu trzyosiowym 6x4
pojazd dwudrogowy”
(pismo MPK Olsztyn z 15 października 2018 r.);
-
pojazd służący do „zabezpieczania służb ratowniczych jako niezbędny do wkolejania
tramwajów w przypadku jego wykolejenia lub w sytuacjach wymagających podniesienia
tramwaju na torowisku

” (pismo MPK Olsztyn z 23 listopada 2018 r.);
Stwierdził, że zastosowanie i funkcje ww. pojazdu nie są zgodne z wymaganiami
przewidzianymi przez z
amawiającego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, ponieważ dla
spełnienia warunku udziału w postępowaniu należało wykazać się wykonaniem dostawy (co
najmniej) 2 sztuk pojazdów specjalistycznych dwudrogowych przeznaczonych do prac przy
sieci trakcyjnej. Pojazd
„przeznaczony do prac przy sieci trakcyjnej” oznacza natomiast (co
stanowi wiedzę powszechną dla uczestników rynku branżowego) pojazd przeznaczony do
wykorzystywania do prac konserwacyjno-
montażowych przy tramwajowej sieci trakcyjnej -
wykonywania napraw i konserwacji sieci trakcyjnej jezdnej (napowietrznej), które polegają na
wyniesieniu w górę ekipy monterskiej dla wykonania niezbędnych prac. Takiej funkcji nie
spełnia natomiast wskazany przez Rafko w poz. 1 „Wykazu” pojazd, będący - co wynika
z powyższych pism MPK Olsztyn - żurawiem samochodowym, który służy do wkolejania
tramwajów i wstawiania słupów trakcyjnych.
Uzupełnił, że referencyjna dostawa pojazdu winna dotyczyć pojazdu zdatnego dla
pracy przy włączonej sieci trakcyjnej, co w niniejszym postępowaniu - mimo kierowanych przez
z
amawiającego wezwań do udzielenia jednoznacznych wyjaśnień w przedmiotowym zakresie
-
nie zostało wykazane.
Wskazał, że faktowi temu zaprzecza natomiast jednoznaczne stwierdzenie
zamieszczone w piśmie MPK Olsztyn z dnia 23 listopada 2018 r., iż „pojazd pracuje pod trakcją
z wyłączonym zasilaniem sieci trakcyjnej”.

P
odniósł przy tym, że załączone przez Rafko do pisma z 10 grudnia 2018 r. pismo MPK
Olsztyn datowane 7 grudnia 2018 r. również nie potwierdza, ażeby pojazd wskazany przez
KIO 2683/18

Rafko
w poz. 1 „Wykazu” mógł pracować pod siecią trakcyjną z włączonym zasileniem sieci
trakcyjnej. Pozostałe dokumenty załączone przez Rafko do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r.,
które - wedle twierdzeń Rafko - mają potwierdzać omawiane wymaganie, tj.:
a)
protokół nr 11/09/2016;
b)
deklaracja zgodności nr 023/2016;
c)
certyfikat pochodzenia;
nie
dotyczą pojazdu, o którym mowa w poz. 1 „Wykazu”.

Odwołujący podniósł nadto, że Rafko nie zrealizował dostawy z poz. 1 „Wykazu
wykonanych dostaw” w sposób należyty.
Wskazał, że Rafko podał, że dostawa pojazdu z poz. 1 „Wykazu” została wykonana na
rzecz
MPK Olsztyn w roku 2016 w ramach wynajmu, z późniejszą możliwością wykupu na
własność. Wykup na własność pojazdu przez MPK Olsztyn nastąpił 7 kwietnia 2017 r. (co
podano w „Wykazie” jako data dostawy), natomiast pojazd został dostarczony i użytkowany
przez
odbiorcę w 2016 r., co potwierdza „Protokół odbioru /notatka/” z 20 stycznia 2016 r.
Dowód: pismo Rafko z dnia 10 września 2018 r. z załącznikami.
Stanął na stanowisku, że z powyższych informacji oraz pozostałych dokumentów
i oświadczeń przedstawionych w postępowaniu przez Rafko oraz MPK Olsztyn wynika
natomiast, że dostawa pojazdu z poz. 1 „Wykazu” nie została wykonana w terminie
przewidzianym dla zamówienia obejmującego przedmiotową dostawę, a zatem nie została
wykonana w s
posób należyty, ponieważ z powszechnie dostępnej dokumentacji postępowania
MPK Olsztyn nr 6/6/2015 na dostawę pojazdów specjalnych w formie umowy najmu
z możliwością wykupu (strona internetowa tego podmiotu), termin realizacji tego zamówienia
wynosił 150 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
Podniósł, że niezależnie od tego, którą datę podaną w postępowaniu przez Rafko
uznać za datę wykonania zamówienia na rzecz MPK Olsztyn, termin ten wykracza poza ww.
termin przewi
dziany w SIWZ postępowania nr 6/6/2015 przeprowadzonego przez MPK
Olsztyn.
Odwołujący zauważył, że wbrew twierdzeniom Rafko, „Protokół odbioru /notatka/”
z 20 stycznia 2016 r. nie stanowi potwierdzenia dostarczenia pojazdu z poz. 1 „Wykazu”,
a data tego
dokumentu nie może być uznana za datę wykonania dostawy, ponieważ wynika
z tego dokumentu,
że 20 stycznia 2016 r. nie nastąpiło przekazanie pojazdu MPK Olsztyn,
a
„przeprowadzono konsultacje i dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu dostawy
pojazdów
”, ustalając dodatkowe elementy poprawiające funkcjonalność pojazdów, zaś „wobec
zgłoszonych oczekiwań najemcy
, dostawca zaproponuje rozwiązania konstrukcyjne
i przedstawi warunki zawierającą jej wykonanie”. –
dokument stwierdza, że w dniu
20 stycznia 2016 r
. omawiany pojazd znajdował się dopiero w fazie ustaleń konstrukcyjnych
KIO 2683/18

pomiędzy stronami i nie był w tym dniu dostarczony MPK Olsztyn. Dokument ten nie stanowi
zatem dokumentu potwierdzającego dostawę pojazdu spełniającego wymagania określone
przez Zamawi
ającego.
W ocenie odwołującego w toku postępowania nie zostało wykazane także przez Rafko,
że dostawa z poz. 1 „Wykazu” została wykonana w sposób należyty również w zakresie
wymagań technicznych – przedłożony przez Rafko „Protokół odbioru /notatka/” z dnia
20 stycznia 2016 r. nie stanowi bowiem potwierdzenia należytego wykonania dostawy, z uwagi
na wykazane w nim braki w zakresie spełnienia wymogów technicznych (parametrów
techniczno-eksploatacyjnych) z pkt. 19 do 26 i 28, 29, 33, 35, 3
7 Załącznika nr 2 do SIWZ
postępowania nr 6/6/2015 przeprowadzonego przez MPK Olsztyn.
Uzupełnił, że pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (załącznik do pisma RAFKO z dnia
10 grudnia 2018 r.) MPK Olsztyn potwierdził dostawę i fakt wykorzystywania pojazdów
dostarczonych w ramach zamówienia nr 6/6/2015 do „prac związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem ciągłości linii i sieci trakcyjnej oraz do wkolejania tramwajów”,
jednakże bez oceny spełnienia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych
w zamówieniu.

Podniósł nadto, że Rafko nie uzyskał, w ramach dostawy wskazanej w poz. 1 „Wykazu
wykonanych
dostaw”, oczekiwanych przez zamawiającego kompetencji w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej zgodnych z warunkiem z Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ,
ponieważ, uwzględniając brzmienie tego warunku oraz zestawiając je z przedmiotem
niniejszego zamówienia, którym jest dostawa 2 pojazdów specjalnych fabrycznie nowych do
pracy przy sieci trakcyjnej jezdnej,
spełniających szczegółowe wymagania zamawiającego
określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), a także z funkcją
warunków udziału w systemie prawa zamówień publicznych, jaką jest umożliwienie oceny
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1a Pzp), należy
stwierdzić, że pojęcie „dostawy” użyte w opisie warunku w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ
obejmuje swoim zakresem również wytworzenie (dokonanie zabudowy) pojazdu
referencyjnego.
Wskazał, że z dokumentów przedłożonych przez Rafko wraz z pismem z dnia
10 grudnia 2018 r., tj.
deklaracji zgodności nr 023/2016 oraz certyfikatu pochodzenia wynika ,
że wykonawcą zabudowy pojazdu opisanego w tych dokumentach była firma EUROTRADE
SAS z Włoch, nie zaś Rafko; Rafko nie dokonał samodzielnie zabudowy przedmiotowego
pojazdu.
Uznał, że brak wykonania samodzielnie przez Rafko zabudowy pojazdu opisanego
w dokumentach załączonych przez Rafko do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. oznacza
(niezależnie od pozostałych okoliczności podniesionych w odwołaniu), że Rafko nie legitymuje
KIO 2683/18

się samodzielnie wymaganymi przez zamawiającego w Rozdziale V pkt 11.2 ppkt 2.1.1 SIWZ
kompetencjami technicznymi i zawodowymi dla realizacji przedmiotowego zamówienia i nie
wykazał samodzielnego posiadania wymaganych przez zamawiającego zdolności
technicznych lub zawodowych.
Zdaniem odwołującego w celu skutecznego powoływania się na dostawę pojazdu
opisanego w dokumentach załączonych do pisma Rafko z 10 grudnia 2018 r. i uzyskanej w jej
ramach zdolności i doświadczenia, Rafko winien powołać się na zdolności techniczne
i zawodowe (tzw. zasoby) podmiotu trzeciego,
co nie miało miejsca, zaś Rafko oświadczył
o całkowicie samodzielnym wykonaniu zamówienia, bez udziału podmiotów trzecich bądź
podwykonawców (Formularz ofertowy zamieszczony w ofercie Rafko).
Podsumował, że tym samym, wskazywana przez Rafko w ww. dokumentach dostawa
nie może być uznana za potwierdzającą spełnienie przez Rafko warunku udziału
w p
ostępowaniu z Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ oraz, że konsekwencją powyższych
okoliczności jest stwierdzenie, że dostawa wskazana przez Rafko w poz. 1 „Wykazu” na rzecz
MPK Olsztyn nie spełnia wymagań określonych w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ – Rafko
nie wykazał się w niniejszym postępowaniu wykonaniem co najmniej dwóch wymaganych
przez z
amawiającego dostaw o parametrach opisanych w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1
SIWZ, , wobec czego podlega wykluczeniu.

W dalszej kolejności odwołujący podniósł, że niezależnie od powyższego należy uznać,
że Rafko przedstawił w toku postępowania informacje istotne dla jego rozstrzygnięcia,
wprowadzające zamawiającego w błąd odnośnie spełnienia przez Rafko warunku udziału
w p
ostępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ.
Stwierdził, że Rafko niewątpliwie bowiem posiadał pełną wiedzę i świadomość co do
zakresu i sposobu realizacji przezeń zamówienia na rzecz MPK Olsztyn, przywołanego
w zakresie 1 pojazdu w poz. 1 „Wykazu”, oraz faktu, że dostawa ta nie spełnia ww. warunku
udziału w postępowaniu, a mimo to: wskazał w „Wykazie” na przedmiotową dostawę jako
referencyjną, stanowisko co do rzekomego spełniania przez tę dostawę ww. warunku udziału
podtrzymywał przez cały przebieg postępowania, nie odpowiadał na pytania zadawane mu
przez z
amawiającego w zakresie omawianej dostawy, bądź też udzielał odpowiedzi
niejednoznacznych, nieprecyzyjnych, wywołujących mylne wyobrażenie zamawiającego
(
np. załączając do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. dokumenty dotyczące innego pojazdu
aniżeli opisany w poz. 1 „Wykazu”) co do rzeczywistego stanu rzeczy i spełnienia przez Rafko
warunku udziału w postępowaniu, w tym zwłaszcza „mieszał” bądź łączył ze sobą w jedno
informacje i dokumenty wszystkich pojazdów dostarczonych do MPK Olsztyn, mimo iż
w p
ostępowaniu odwoływał się do dostawy tylko jednego konkretnego pojazdu na rzecz MPK
KIO 2683/18

Olsztyn i nie dokonywał na późniejszym etapie zmian w zakresie dostawy referencyjnej
przywołanej w poz. 1 „Wykazu”.
Stanął na stanowisku, że działania Rafko doprowadziły do skutecznego wywołania
u z
amawiającego błędnego przekonania, iż dostawa opisana w poz. 1 „Wykazu” spełnia
warunki określone w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, co w dalszej kolejności przełożyło
się na uznanie oferty Rafko za najkorzystniejszą i przyznanie zamówienia Rafko, pomimo
braku ku temu rzeczywistych podstaw
, co oznacza, że podane przez Rafko (w sposób
zamierzony, bądź choćby lekkomyślny czy niedbały) informacje, złożone przezeń
oświadczenia i dokumenty, stanowiły dane wprowadzające zamawiającego w błąd co do
ok
oliczności istotnych dla rozstrzygnięcia przetargu, a w konsekwencji dla niezgodnego
z prawem podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyznaniu zamówienia Rafko.

Podniósł wreszcie, że nawet w przypadku uznania, że aktualny stan postępowania nie
pozwalałby na zastosowanie wobec Rafko sankcji wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp to
jedyną możliwą alternatywną konkluzją jest uznanie, że zamawiający - wobec
opisanych powyżej okoliczności faktycznych - nie wyjaśnił w sposób należyty kwestii
kluczowych dla rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, nie ustalił bowiem jednoznacznie
bądź też nie zweryfikował, czy:


dokumenty złożone przez wykonawcę Rafko wraz z pismem z dnia 10 grudnia 2018 r.
dotyczą pojazdu wskazanego w poz. 1 „Wykazu”, czy też innego pojazdu,


pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu” był przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej,
tj. pracy brygad monterskich w ramach utrzymania bieżącego sieci trakcyjnej, w tym
wykonywania robót konserwacyjno- naprawczych, przy włączonej sieci trakcyjnej,


dostawa pojazdu określonego w poz. 1 „Wykazu” została wykonana należycie, w tym
zwłaszcza terminowo i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ dla
tej dostawy -
w celu potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej Rafko
z
amawiający winien był w szczególności zażądać przedłożenia przez Rafko protokołu
zdawczo-
odbiorczego potwierdzającego spełnienie przez pojazd opisany w poz. 1
„Wykazu” wymagań SIWZ zamówienia nr 6/6/2015 przeprowadzonego przez MPK
Olsztyn, w zakresie warunków technicznych oraz wymaganego terminu dostawy,


czy zabudowa pojazdu, którego dotyczą dokumenty załączone do pisma Rafko z dnia
10 grudnia 2018 r. została wykonana przez Rafko bądź inny podmiot, a w konsekwencji
czy Rafko
uzyskał samodzielnie kompetencje w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ.

KIO 2683/18

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przekazanej Izbie przez zamawiającego w kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przy piśmie z dnia 10 stycznia 2018 r. – dokumentów przywołanych w dalszej
części uzasadnienia, Odwołania z dnia 20 grudnia 2018 r. wraz z załącznikami, Odpowiedzi
na odwołanie – pismo zamawiającego z dnia 16 stycznia 2018 r., dokumentów złożonych na
rozprawie
przywołanych w dalszej części uzasadnienia, a także stanowisk stron
i przystępującego, zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający Izby ustalił i zważył,
co następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy
ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę.
Skład orzekający Izby ustalił w dalszej kolejności, że odwołujący posiada interes
w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów, o których mowa w art. 179 ust. 1
ustawy Pzp. Nieprawidłowe dokonanie przez zamawiającego czynności badania i oceny oferty
przystępującego – zaniechanie wykluczenia tego wykonawcy oznaczałoby, że odwołujący,
którego oferta została sklasyfikowana na drugim miejscu, miałby szansę na uzyskanie
zamówienia.
Wypełnione zostały zatem materialnoprawne przesłanki do rozpoznania odwołania,
wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy RAFKO z postępowania, pomimo
zaistnienia podstawy wykluczenia, polegającej na niewykazaniu spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, polegającej na wykonaniu dostawy co najmniej 2 sztuk nowych
pojazdów specjalistycznych dwudrogowych przeznaczonych do prac przy sieci trakcyjnej
o wartości min. 1.000.000 PLN brutto (każde), które uzyskały homologację w co najmniej
jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na kraj pochodzenia wykonawcy i miejsce
dostawy
– w zakresie dotyczącym dostawy wskazanej w poz. 1 złożonego przez wykonawcę
Rafko
„Wykazu wykonanych dostaw”, czym zamawiający naruszył przepis art. 24 ust. 1 pkt 12
w zw. z art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdził się.

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje.

Za
mawiający w Rozdziale V „Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Pzp” część II pkt 2 ppkt 2.1.1. wskazał –
KIO 2683/18

w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej – że o udzielenie zamówienia mogą
ubi
egać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 sztuki
nowych pojazdów specjalistycznych dwudrogowych przeznaczonych do prac przy sieci
trakcyjnej o wartości min. 1.000.000 PLN brutto (każde), które uzyskały homologację w co
najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na kraj pochodzenia wykonawcy
i miejsce dostawy.

W Rozdziale VI „Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia” w części III „Dokumenty
wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona” pkt 3
ppkt 3.1. zamawiający wskazał, że w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wymaga
przedłożenia „Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane
z załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy –
z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału V pkt II ppkt 2.1”.
W Rozdziale XX „Załączniki” zamawiający podał załączniki do SIWZ w tym w pkt. 5) –
Wykaz wykonanych dostaw.

Zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 zamawiający wymagał od wykonawcy podania:
opisu przedmiotu dostawy w tym m.in. typu pojazdu, marki
– kolumna 1 tabeli, ilości
dostarczonych pojazdów – kolumna 2 tabeli, dat wykonania dostawy – kolumna 3, nazwy
i adresu odbiorcy dostawy (kolumna 4).

Pismem z dnia 20 lipca 2018 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na 18 pytań –
wszystkie dotyczyły opisu przedmiotu zamówienia. W toku postępowania wykonawcy nie
zwracali się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ w zakresie warunków
udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnianie.

Wraz z ofertą wykonawca Rafko złożył Wykaz wykonanych usług, w którym w pozycji
1 wskazał: specjalistyczny dwudrogowy pojazd ratowniczy z możliwością pracy przy sieciach
KIO 2683/18

trakcyjnych oraz wstawiania słupów trakcyjnych w ilości 1 szt., data dostawy: 07.04.2017 r.,
odbiorca: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z Olsztyna.
Do wykazu wykonawca Rafko załączył referencje Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacy
jnego z Olsztyna o treści: „Uprzejmie informujemy, że firma „RAFKO” KUC Sp.J.
Dostarczyła do naszej zajezdni tramwajowej dwudrogowy pojazd ratowniczy do wkolejania
tramwajów z możliwością pracy przy sieci trakcyjnej oraz wstawiania słupów trakcyjnych.
Poja
zd był wykonany z należytą starannością, uwzględniał wszystkie wymogi zawarte w SIWZ
oraz został dostosowany do potrzeb klienta. Wartość dostawy: 1 650 000,00 złotych netto
.”
ze stemplem,
że referencje wysłano 12.12.2016 r.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2018
r. zamawiający zawiadomił, że oferta wykonawcy
Rafko została oceniona najwyżej i wezwał tego wykonawcę, z powołaniem się na przepis
art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, do potwierdzenia, że informacje zawarte w przedłożonych
dokumentach i oświadczeniach są aktualne na dzień ich złożenia.

Wykonawca Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z Kobyłki
(odwołujący) skierował do zamawiającego pismo z dnia 28 sierpnia 2018 r., w którym wskazał,
w odniesienie do dokumentów złożonych przez wykonawcę Rafko że „data wysłania referencji
jest wcześniejsza niż data wykonania dostawy wskazana w Wykazie wykonanych dostaw (…)

oraz, że „z treści referencji wynika, że przedmiotem dostawy był żuraw ratowniczy do
wkolejania tramwajów i usuwania skutków zdarzeń z udziałem tramwajów, a według naszej
opinii pojazd typu żuraw może być wykorzystywany do stawiania słupów trakcyjnych, ale
w takiej konfiguracji nie jest możliwe wykorzystywanie go do prac konserwacyjno-
montażowych przy tramwajowej sieci trakcyjnej
.”

Pismem z
dnia 7 września 2018 r. zamawiający, wskazując na swoje dotychczasowe
ustalenia wezwał wykonawcę Rafko, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp do wyjaśnienia
i
uzupełnienie pozycji 1 Wykazu wykonanych usług, poprzez wyjaśnienie szczegółowego opisu
poja
zdu oraz wyjaśnienie rozbieżności w treści złożonych dokumentów w zakresie opisu
przedmiotu dostawy oraz dat wykazanych w tych dokumentach, w tym wskazanie w jakiej
dacie zostały wystawione załączone do oferty referencje MPK Sp. z o.o. w Olsztynie.
Zamawi
ający wezwał nadto wykonawcę Rafko, z powołaniem się na przepis art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, d
o uzupełnienia pozycji 1 Wykazu wykonanych dostaw, poprzez podanie
marki pojazdu będącego przedmiotem wykazanej dostawy.
Wykonawca Rafko, odpowiadając na wezwanie zamawiającego – pismem z dnia
10 września 2018 r. – oświadczył, że:

opis dostarczonego pojazdu jest zgodny z referencjami,
KIO 2683/18pojazd został dostarczony w roku 2016 w ramach wynajmu z późniejszą możliwością
wykupu,


data wpisana w wykazie dostaw jest datą wykupu na własność pojazdu przez MPK
Olsztyn od spółki Rafko,


pojazd został dostarczony w 2016 roku, co potwierdza załączony protokół (stąd
rozbieżność w datach na wykazie dostaw i dokumencie od MPK Olsztyn).
W załączonym do oświadczenia protokole z dnia 20 stycznia 2016 r. zawarto m.in.
następującą treść: „Dnia 20 stycznia 2016 roku zostały przeprowadzone konsultacje
i dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu dostawy pojazdów umowy z dnia
30 lipca 2015 roku nr umowy 6/6/2015. Ustalenia: przy pojeździe Iveco Trucker wyposażonego
w
żuraw ratowniczy należy dodatkowo rozważyć elementy poprawiające funkcjonalność
pojazdu: (…), przy pojeździe Iveco Eurocargo wyposażonego w podest do naprawy urządzeń
na dachu tramwaju należy dodatkowo wyposażyć rozważyć elementy poprawiające
funkcjonalność pojazdu: (…). Wobec zgłoszonych oczekiwań najemcy, dostawca zaproponuje
rozwiązania konstrukcyjne i przedstawi warunki zawierające jej wykonanie.

Protokół został podpisany przez osoby ze strony MPK Sp. z o.o. z Olsztyna oraz
wykonawcy Rafko.

Pismem z dnia 12 października 2018 r. zamawiający zwrócił się do MPK
Sp. z o.o. z Olsztyna o udzielenie następujących informacji:
Czy każdy z dostarczonych Państwu przez wykonawcę RAFKO KUC Sp.j. z siedzibą
w Krakowie w ramach postępowania przetargowego na dostawę pojazdów specjalnych
w formie umowy najmu z możliwością wykupu: a) Samochód specjalny – ratowniczy żuraw
samochodowy na podwoziu trzyosiowym terenowym 6x4 pojazd dwudrogowych, b
) Samochód
specjalny specjalistyczny dwudrogowy pojazd do naprawy urządzeń na dachu tramwaju
i likwidacji awarii tramwaju na trasie (NR/6/06/2015), c) Pojazd specjalny
– ratowniczy żuraw
samochodowy na podwoziu trzyosiowym 6x4 pojazd dwudr
ogowy, spełnia wymagania
techniczno-
eksploatacyjne do pracy brygad monterskich w ramach utrzymania bieżącego sieci
trakcyjnej, a w tym wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych oraz stanowi pojazd
specjalistyczny dwudrogowy przeznaczony do prac przy siec
i trakcyjnej o wartości
min. 1.000.000 PLN brutto, i uzyskał homologację w co najmniej jednym z krajów Unii
Europejskiej ? 2) W jaki dniu wystawione zostały przez Państwa (…) referencje potwierdzające
należyte wykonanie dostawy pojazdu (…) ? 3) Czy referencje te potwierdzają należyte
wykonanie na Państwa rzecz przez RAFKO KUC Sp.j. z siedzibą w Krakowie dostawy pojazdu
specjalnego
– ratowniczy żuraw samochodowy na podwoziu trzyosiowym 6x4 pojazd
dwudrogowy objętej ww. postepowaniem przetargowym ?

KIO 2683/18

Pismem z
dnia 15 października 2018 r. MPK Sp. z o.o. z Olsztyna udzieliła następującej
odpowiedzi: „1. MPK wystawiło referencje RAFKO KUC Sp. j. w grudniu 2016
i wysłała z dniem 12.12.2016r. Referencje te potwierdzają należyte wykonanie na rzecz
naszego przedsiębiorstwa dostawy pojazdu specjalnego – ratowniczy żuraw samochodowy
na podwoziu trzyosiowym 6x4 pojazd dwudrogowy. Pojazd w dalszym ciągu pozostaje
w użytkowaniu w zasobach MPK Sp. z o.o. w Olsztynie. 2) Dostarczony pojazd posiada
homologację kraju europejskiego (…) oraz dopuszczenie jednostkowe Dyrektora Transportu
Dozoru Technicznego (…)
”.

Pismem z dnia 13 listopada 2018 r. zamawiający zwrócił się ponownie do MPK
Sp. z o.o. z Olsztyna z prośbą o doprecyzowanie, czy dostarczony pojazd spełnia wymagania
techniczno-
eksploatacyjne do prac brygad monterskich w ramach bieżącego utrzymania sieci
trakcyjnej.
Odpowiadając, pismem z dnia 23 listopada 2018 r., MPK Sp. z o.o. z Olsztyna
poinformowała, że „pojazd służy do zabezpieczenia służb ratowniczych jako niezbędny do
wkolejania tramwajów w przypadku jego wkolejenia, lub w sytuacjach wymagających
podniesienia tramwaju na torowisku. Pojazd pracuje pod trakcją z wyłączonym zasilaniem sieci
trakcyjnej

”.

Pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. zamawiający, prezentując swoje dotychczasowe
ustalenia
w szczególności na podstawie ww. pisma z 23 listopada 2018 r. oraz wskazując na
wątpliwość, czy dostarczony pojazd był przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej, ponownie
wezwał wykonawcę Rafko, z powołaniem się na przepis art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do
udzielenia wyjaśnień w zakresie przeznaczenia pojazdu z pozycji 1 Wykazu wykonanych
dostaw
. Zamawiający stwierdził, że „Możliwość pracy (…) pod siecią trakcyjną z wyłączonym
zasilaniem sieci trakcyjnej nie jest bowiem równoznaczne z możliwością wykonywania przez
ten pojazd pracy przy sieci trakcyjnej, przez które należy rozumieć możliwość wykonywania
napraw i konserwacji sieci trakcyjnej jezdnej (napowietrznej).


Do pisma z dnia 10 grudnia 2018 r. wykonawca Rafko załączył dodatkowe dokumenty:

pismo MPK Sp. z o.o. z Olsztyna z dnia 7 grudnia 2018 r. [
(„Na wniosek firmy Rafko
Kuc Sp.J z siedzibą w Krakowie (…) potwierdzamy, iż spółka (…) w 2016 roku
dostarczyła do Naszego zakładu dwa pojazdy drogowo-szynowe. Pojazdy zostały
dosta
rczone z pełną dokumentacją gotową do rejestracji pojazdów w wydziale
komunikacji, dokumentacją potwierdzającą zgodę na użytkowanie urządzeń
poddozorowych wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego oraz badaniem izolacji do
pracy pod napięciem. Nasza firma używa tych pojazdów do prac związanych z budową,

KIO 2683/18

modernizacją, utrzymaniem ciągłości linii i sieci trakcyjnej przy wyłączonym zasilaniu
sieci trakcyjnej lecz to jest nasze wewnętrzne zarządzenia.(…)
”],


Protokół nr 11/09/2016,


Deklarację zgodności numer 023/2016,


Deklarację pochodzenia.

Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze,
jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Rafko.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.

Prawem, a jednocześnie obowiązkiem, nałożonym przez ustawodawcę na
zamawiającego przepisem art. 36 ust. 1 ustawy Pzp jest wskazanie w treści SIWZ warunków
udziału w postępowaniu.
Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, do czego obliguje
zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wymaga od zamawiającego, aby w szczególności
w
toku badania i oceny zdolności podmiotowych wykonawców nie odstępował od ustalonych
uprzednio
postanowieniami SIWZ warunków udziału w postępowaniu. Dla wypełnienia
wskazanego obowiązku niezbędnym jest, aby ocena zdolności podmiotowych wykonawcy
odbyła się ściśle według brzmienia ustalonego warunku udziału w postępowaniu, nie zaś
według wymagań, który nie zostały wyartykułowane w SIWZ, z którymi wykonawcy na etapie
składania ofert nie zostali zapoznani, czy przez pryzmat opisu przedmiotu zamówienia.
Dopuszczenie
(na etapie badania i oceny zdolności podmiotowych wykonawcy)
rozumienia warunku
w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych przez pryzmat opisu
przedmiotu zamówienia – jak chciał tego odwołujący – oznaczałoby w istocie nieuprawnione
przejęcie przez odwołującego prawa i obowiązku zamawiającego (który w SIWZ już podał
konkretne brzmienie warunku), czy też oznaczałoby nieuprawnioną zmianę przez
zamawiającego warunku, który w dedykowanej części SIWZ przedmiotowego postępowania
do opisu przedmiotu zamówienia w żaden sposób nie nawiązywał.
Odwołując się do brzmienia warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej stwierdzić należy, że bezsprzecznie
zamawiający nie wyartykułował, że użyte w tym warunku sformułowanie „prace przy sieci
trakcyjnej” należy rozmieć jako „prace konserwacyjno-montażowe przy tramwajowej sieci
trakcyjnej” (na takie rozumienie wskazał odwołujący w piśmie do zamawiającego
z
28 sierpnia 2018 r.), czy jako „prace brygad monterskich w ramach utrzymania bieżącego
sieci trakcyjnej, a w tym wykonywania robót konserwacyjno-naprawczych” (na takie
KIO 2683/18

rozumie
nia wskazał zamawiający w piśmie z 12 października 2018 r. do MPK Sp. z o.o.
z Olsztyna
oraz w piśmie z 13 listopada 2018 r. do wykonawcy Rafko), czy jako „prace
konserwacyjno-
montażowe przy tramwajowej sieci trakcyjnej – wykonywania napraw
i konserwacji
sieci trakcyjnej jezdnej (napowietrznej), które polegają na wyniesieniu w górę
ekipy monterskiej dla wykonania niezbędnych prac” (na takie rozumienie wskazał odwołujący
w odwołaniu – str. 11/12).
Brak także w warunku wymogu, że chodzi o pracę przy włączonej sieci trakcyjnej, czy
też, że chodzi o samochód – podest ruchomy wg normy PN-EN 280 grudzień 2003.
Podkreślić należy, że ani odwołujący, ani inni wykonawcy nie kwestionowali przed
terminem składania ofert ustanowionego przez zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w tym w szczególności jego
adekwatności do przedmiotu zamówienia, czy proporcjonalności.

Na podstawie
brzmienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
stwierdzić należy, że zamawiający, poprzez sformułowanie – pojazdy przeznaczone do prac
przy sieci trakcyjnej
– ustanowił ten warunek szeroko, a nie zawężająco – w języku polskim
przyimek „przy” sygnalizuje stosunek współwystępowania w czasie, czy współwystępowania
w miejscu
. W sformułowaniu „prace przy sieci trakcyjnej” przyimek ten rozumieć można
zarówno jako prace bezpośrednio przy sieci trakcyjnej (wręcz na sieci trakcyjnej), jak i prace
„jedynie” w pobliżu sieci trakcyjnej.
Wskazując na powyższe, uprawnione w świetle brzmienia warunku w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej jego rozumienie stwierdzić należy, że dostawa
referencyjna z pozycji 1 Wykazu wykonanych dostaw wykonawcy Rafko odpowiada
wymaganiu, iż chodzi o pojazd przeznaczony do prac przy sieci trakcyjnej.
Podkreślić należy, że sam odwołujący w toku rozprawy przyznał, że prace polegające
na wstawianiu słupów trakcyjnych to prace przy sieci trakcyjnej. Nie sposób zatem uznać, że
wykonawca Rafko nie wykazał spełniania warunku skoro pojazd z pozycji 1 Wykazu to pojazd
do pracy, polegającej także na wstawianiu słupów, którego wykonanie z należytą starannością
i dostarczenie potwierdził wskazany w pozycji 1 Wykazu odbiorca – MPK Sp. z o.o. z Olsztyna.
Twierdzenie odwołującego z rozprawy co do wstawiania słupów trakcyjnych, tj. iż jest
to jedynie niewielki procent prac przy sieci trakcyjnej występujących bardzo rzadko (przyjmując
nawet, że jest prawdziwe) pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia brzmienia warunku
udziału w postępowaniu, w którym nie zawarto wymogu, aby referencyjna dostawa dotyczyła
pojazdu, którego głównym, czy przeważającym przeznaczeniem jest praca przy sieciach
trakcyjnych.

KIO 2683/18

Odnosząc się do terminowości wykonania dostawy pojazdu z pozycji 1 Wykazu
podnieść należy w pierwszej kolejności, że niezasadne jest utożsamianie terminu realizacji
umowy z dnia 30 lipca 2015 r. zawartej pomiędzy wykonawcą Rafko a MPK Sp. z o.o.
z Olsztyna z terminem dostawy pojazdu.
Podnieść bowiem należy, że umowa ta to „umowa
na dostawę pojazdów specjalnych w formie najmu z możliwością wykupu”. Istotny dla
wykazania
spełniania warunku dostawy pojazdu przeznaczonego do prac przy sieci trakcyjnej
jest termin dostawy pojazdu
– żurawia ratowniczego, nie zaś realizacji umowy w tej części,
która dostawy nie stanowi.
Ww. u
mowa z dnia 30 lipca 2015 r. została zawarta po przeprowadzeniu przez MPK
Sp. z o.o. z Olsztyna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 6/6/2015, z terminem reali
zacji do dnia 30 września 2015 r. (wg Rozdziału
5 SIWZ tego postępowania), zmienionym przez MPK Sp. z o.o. z Olsztyna pismem
z 25 czerwca 2015 r.
– do dnia 31 grudnia 2015 r.
Sama umowa przewidywała dostawę pojazdów w terminie do 28 grudnia 2015 r. (§ 2
u
st. 1), które MPK Sp. z o.o. z Olszyna miała najmować przez okres 14 miesięcy od dnia jej
zawarcia (§ 8 ust. 1) z wykupem pojazdów po upływie okresu najmu za ustaloną cenę (§ 8 ust.
2).
Umowa dopuszczała także zmianę terminu dostawy na skutek zmian uwarunkowań
finansowych po stronie najemcy (§ 12 ust. 2 lit. b), a także zmiany organizacji spełniania
świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami najemcy, tj. w szczególności
zmiany terminu dostawy, czy zmian zasad dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia
(§ 12 ust. 2 lit. e) ppkt 1 i 2).

Jak oświadczył wykonawca Rafko w piśmie z dnia 10 września 2018 r. dostawa pojazdu
z pozycji 1 Wykazu nastąpiła w 2016 roku, zaś realizacja umowy w części polegającej na
wykupie pojazdu nastąpiła w dniu 7 kwietnia 2017 roku, którą to datę wykonawca wskazał
w Wykazie.
Z protokołu odbioru – notatki z dnia 20 stycznia 2016 r. (załączony do pisma
wykonawcy Rafko z dnia 10 września 2018 r.), podpisanego przez osoby zarówno ze strony
zamawiającego (MPK Sp. z o.o. z Olsztyna) jak i wykonawcy Rafko wynika, że w protokole
zgłoszone zostały dodatkowe oczekiwania najemcy – MPK Sp. z o.o. z Olsztyna, poprawiające
funkcjonalność pojazdu, których wykonanie zaproponować miał dostawca – Rafko.
D
ostrzec należy, że w ww. notatce mowa jest o „dodatkowych ustaleniach”,
o „dodatkowych elementach poprawiających funkcjonalność pojazdu”, a także
o ”oczekiwaniach najemcy”, wobec których dostawca zaproponuje rozwiązania konstrukcyjne
i przedstawi warunki wykonania, które – w ocenie składu orzekającego Izby – uznać należy za
wymagania najemcy, tj. MPK Sp. z o.o. z Olsztyna i to wymagania dodatkowe wobec
KIO 2683/18

wymagań ujętych w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego doszło do zawarcia umowy
z dnia 30 lipca 2015 r., a które z natury rzeczy wymagały czasu.
Powyższe ustalenia co do dopuszczalnych w umowie zmian oraz oczekiwań MPK
Sp. z o.o. z Olsztyna wskazanych w notatce
w powiązaniu z oświadczeniami tego podmiotu,
tj.

w referencjach
z grudnia 2016 roku (skoro wysłano je 12.12.2016 r.) załączonych do
Wykazu, iż wykonawca Rafko dostarczył dwudrogowy pojazd ratowniczy do wkolejania
tramwajów z możliwością pracy przy sieci trakcyjnej do wkolejania tramwajów oraz
wstawiania słupów trakcyjnych,


w piśmie z dnia 15 października 2018 r., w którym dodatkowo wystawca referencji
stwierdził, że referencje potwierdzają należyte wykonanie na jego rzecz dostawy
pojazdu specjalnego
– ratowniczego żurawia samochodowego na podwoziu
trzyosiowym 6x4 pojazd dwudrogowy,


w piśmie z dnia 7 grudnia 2018 r., w którym dodatkowo wystawca referencji potwierdził
dostawę pojazdów (nie podnosząc żadnych zastrzeżeń)
prowadzić musi do wniosku, że pomimo, iż termin dostawy pojazdu nastąpił w grudniu 2016
roku (a nie do ko
ńca 2015 roku jak przewidziano w umowie), to termin ten nie stanowił
nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę Rafko (innymi słowy wykonawca w 2016
roku dokonywał jeszcze, realizując dodatkowe oczekiwania najemcy, zmian pojazdu
poprawiających jego funkcjonalność w stosunku do funkcjonalności wynikających w SIWZ, do
czego był zobowiązany na mocy zawartej między stronami umowy).
O
dwołujący całkowicie pominął fakt dokonywania dodatkowych uzgodnień, mających
wpływ na realizację zamówienia, do czego strony były uprawnione na mocy zawartej umowy
i co znalazło odzwierciedlenie w zebranym materiale procesowym, pozostając przy
twierdzeniach kiedy to
zdaniem odwołującego termin wykonania zamówienia winien upłynąć.
Takie działanie nie mogło podważyć treści wystawionych przez MPK Sp. z o .o. w Olsztynie
referencji,
a stanowiło wyłącznie spekulacje odwołującego, w oderwaniu od rzeczywistego
przebiegu realizacji zamówienia, które zostało wykonane należycie, co jednoznacznie
i kilkukrotnie potwierdził zamawiający.

Nie sposób w tych okolicznościach podważać oświadczeń MPK Sp. z o.o.
z Olsztyna, która przecież jako odbiorca kwestionowanej przez odwołującego dostawy ma
najlepsz
ą wiedzę na temat przebiegu realizacji umowy w ramach, której dostawa ta została
wykonana.

Odnosząc się do wykonania dostawy pojazdu z pozycji 1 Wykazu w sposób należyty
w zakresie wymagań technicznych podnieść należy, że twierdzenie odwołującego – na
pod
stawie treści protokołu z 20 stycznia 2016 r. – iż nie zostały spełnione wymagania
KIO 2683/18

z pkt. 19 do 26 i 28, 29, 33, 35, 35, 37 Załącznika nr 2 do SIWZ postępowania nr 6/6/2015
(str. 12 odwołania, ostatni akapit) nie znajduje potwierdzenia.
Po pierwsze dlat
ego, że nie są znane wymagania techniczne z załącznika nr 2 do SIWZ
postępowania 6/6/2015 – nie zaprezentował ich odwołujący.
Po drugie, jak wskazano powyżej, treść protokołu – notatki traktuje o dodatkowych
oczekiwaniach najemcy. Nie do przyjęcia jest założenie, że wymagania techniczne wskazane
w postanowieniach SIWZ danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
stanowić by miały dodatkowe oczekiwania zamawiającego, co do których – jak czytamy
w protokole
– notatce z 20 stycznia 2016 r. – dostawca przedstawi warunki wykonania.

Odnosząc się do tego, że wykonawca Rafko nie uzyskał w ramach dostawy z pozycji
1 Wykazu oczekiwanych przez zamawiającego kompetencji w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej z tego powodu, że nie wytworzył pojazdu, który dostarczył, stwierdzić należy,
że wytworzenie pojazdu – dokonanie zabudowy podwozia nie jest niezbędne dla uznania
zrealizowania dostawy w post
ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ
dostawa, zgodnie z ustawą Pzp to „nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na
podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji
zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację
” (art. 2 pkt 2 ustawy
Pzp).
Dostawa może być zatem nabyciem rzeczy nie tylko na podstawie umowy dostawy, ale
także na podstawie innych umów, których istotnym elementem nie jest wytworzenie rzeczy.

Okoliczność, że to nie wykonawca Rafko, ale inny podmiot wytworzył dostarczony
przez tego wykonawcę pojazd pozostaje bez znaczenia dla oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Reasumując, skład orzekający Izby uznał, że wykonawca Rafko wykazał, że należycie
wykonał dostawę pojazdu przeznaczonego do prac przy sieci trakcyjnej zrealizowaną na rzecz
MPK Sp. z o.o. z Olsztyna z pozycji 1 Wykazu, co wobec braku kwestionowania drugiej
z dostaw z Wykazu oznacza, że wykonawca Rafko wykazał, że spełnia warunek udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, co tym samym oznacza brak
podstaw wykluczenia R
afko z udziału w postępowaniu.

Zarzuty:

zaniechania wykluczenia wykonawcy Rafko
z postępowania, pomimo zaistnienia
przesłanki wykluczenia, polegającej na przedstawieniu przez tego wykonawcę
informacji wprowadzających zamawiającego w błąd co do spełnienia warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, przedstawienie
KIO 2683/18

informacji nieprawdziwych, co
miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego, w tym zwłaszcza na ocenę oferty wykonawcy Rafko i uznanie jej za
ofertę najkorzystniejszą, czym zamawiający naruszył przepis art. 24 ust. 1 pkt 16
w zw. z art. 7 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,

zaniechania
przez zamawiającego wezwania wykonawcy Rafko do złożenia dalszych
wyjaśnień odnośnie do oświadczeń i dokumentów w zakresie ustalenia spełnienia
przez
tego wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V
pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ, w zakresie dotyczącym:
o
ustalenia, czy dokumenty złożone przez wykonawcę Rafko wraz z pismem
z dnia 10 grudnia 2018 r. dotyczą pojazdu wskazanego w poz. 1 „Wykazu
wykonanych dostaw”, czy też innego pojazdu,
o
ustalenia, czy pojazd wskazany w poz. 1 „Wykazu wykonanych dostaw” jest
przeznaczony do pracy przy sieci trakcyjnej,
o
ustalenia, czy dostawa pojazdu określonego w poz. 1 „Wykazu wykonanych
dost
aw” została wykonana należycie, w tym zwłaszcza terminowo i zgodnie
z wymaganiami technicznymi określonymi w SIWZ dla tej dostawy,
o
ustalenia, czy zabudowa pojazdu, którego dotyczą dokumenty załączone do
pisma wykonawcy Rafko z dnia 10 grudnia 2018 r. zost
ała wykonana przez
wykonawcę Rafko bądź inny podmiot, a w konsekwencji czy wykonawca Rafko
uzyskał samodzielnie kompetencje w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej wymaganej na podstawie Rozdziału V pkt II.2 ppkt 2.1.1 SIWZ,
mimo występowania niewyjaśnionych rozbieżności bądź uzasadnionych wątpliwości co do
treści dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę Rafko, uzasadniających
zastosowanie przez zamawiającego procedury z art. 26 ust. 4 Pzp, czym zamawiający
naruszył przepis art. 26 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,

przeprowadzenia
postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców oraz bez zachowania zasady przejrzystości postępowania,
poprzez dokonanie badania oferty Rafko z naruszeniem tych zasad, czym
zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,

udzielenia
zamówienia wykonawcy Rafko wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy
Pzp
, czym zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 3 ustawy Pzp
nie potwierdziły się.


W
konsekwencji uznania (zarzut pierwszy), że wykonawca Rafko, poprzez złożone
przez siebie oświadczenia i dokumenty wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz w konsekwencji uznania, że kwestia
wytw
orzenia przez wykonawcę pojazdu z Wykazu pozostaje bez znaczenia, skład orzekający
KIO 2683/18

Izby uznał, że ww. zarzuty nie potwierdziły się (abstrahując nawet od oceny, czy zarzut
naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp został poprawnie – skutecznie sformułowany).

Nie można bowiem twierdzić, że wykonawca Rafko przedstawił zamawiającemu
informacje wprowadzające w błąd, czy informacje nieprawdziwe co do zdolności technicznych
lub zawodowych, ani nie można twierdzić, że konieczne są dalsze wyjaśnienia w obliczu
ustalenia, że wykonawca Rafko wykazał, poprzez już złożone oświadczenia i dokumenty, że
legitymuje się oczekiwanymi przez zamawiającego zdolnościami.

Uwzględniając powyższe, wobec tego, że nie potwierdził się żaden z zarzutów
odwołania, orzeczono jak w sentencji.

KIO 2683/18

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp,
§ 3 pkt 1) lit. a) oraz pkt 2) lit. a) oraz litera b)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 972).


Przewodniczący: …………………………………

Członkowie: ...………………………………..

..………………………………...


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie