eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2019 › Sygn. akt: KIO 50/19
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2019-01-28
rok: 2019
sygnatury akt.:

KIO 50/19

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Klaudia Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez wykonawcę BICO GROUP
Sp. z o.o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Moszczenica w Moszczenicy


orzeka:
1. oddala odwołanie;
2. kosztami postępowania obciąża BICO GROUP Sp. z o.o. w Warszawie i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez BICO GROUP Sp. z o.o. w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od BICO GROUP Sp. z o.o. w Warszawie na rzecz Gminy Moszczenica w
Moszczenicy kwotę 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą
uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim.


Przewodniczący: ………………………
Sygn. akt KIO 50/19

Uzasadnienie


Zamawiający – Gmina Moszczenica – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.),
dalej jako: „ustawa” lub „Pzp” postępowanie o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest w
ybór administratora projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin
członkowskich klastra energii „Biała - Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane zostało w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE z 21 września 2018 r. pod
numerem 2018/S 182-412361.
Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

14 stycznia 2019 r. wykonawca BICO GROUP Sp. z o.o. w Warszawie wni
ósł odwołanie.
Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 7 ust. 1 ustawy
przez zaniechanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie w
ykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości;
2. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez wykluczenie o
dwołującego z postępowania, podczas gdy
o
dwołujący wykazał, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu;
3. art. 24 ust. 4 ustawy przez uznanie oferty o
dwołującego za odrzuconą podczas gdy
o
dwołujący nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4.
§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), dalej jako: „rozporządzenie w
sprawie rodzajów dokumentów”, przez żądanie przedstawienia innych dokumentów ponad
przedstawiony przez o
dwołującego wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączone poświadczenie należytego wykonania usług wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
5. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
przez unieważnienie postępowania, podczas gdy złożona przez
o
dwołującego w postępowaniu oferta nie podlega odrzuceniu;
6. art. 91 ust 1 ustawy przez zaniechanie dokonania wyboru oferty
odwołującego.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu
:
uniew
ażnienia
czynności wykluczenia odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty, unieważnienia
czynn
ości unieważnienia postępowania, dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

W uzasadnieniu o
dwołujący stwierdził, że jeżeli zamawiający sformułował warunek udziału
w postępowaniu w postaci konieczności wykazania się doświadczeniem w wykonaniu usług - to na
potwierdzenie spełniania tego warunku winien żądać wykazu usług, o którym mowa w § 2 ust. 4
pkt 2)
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w którym powinny zostać umieszczone
m.in. informacje skorelowane z postawionymi warunkami udzia
łu w postępowaniu w zakresie
referencyjnych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca nie ma
obowiązku umieszczania w wykazie osób informacji, które nie służą wykazaniu spełniania
warunków sformułowanych przez zamawiającego w SIWZ. Podniósł, że nie było podstaw do
prowadzenia z wykonawc
ą korespondencji w celu ustalenia okoliczności, które nie zostały
wyartykułowane w treści opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Odwołujący wywiódł, że skoro przedłożył wykaz usług potwierdzający posiadanie
wymagane doświadczenia wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług, to nie
może zostać wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy, a tym samym
jego oferta nie może być traktowana jako odrzucona stosownie do art. 24 ust. 4 ustawy.

P
odkreślił, że wszelkie niejasności czy sprzeczności w treści SIWZ należy rozpatrywać na
korzyść wykonawcy.

Dla wzmocnienia argumentacji przywołał orzecznictwo sądów okręgowych oraz Krajowej
Izby Odwoławczej.
Nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Izba us
taliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas której
odwołujący podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i
wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, co następuje:

W punkcie 6.4 SIWZ za
mawiający sformułował opis sposobu oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu. W odniesieniu do warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
zastrzegł, że warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej trzy usługi, których przedmiotem
było:
1)
w przypadku pierwszej usługi - nadzór nad wykonaniem co najmniej 2400 instalacji OZE, w tym

paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i instalacji pomp ciepła, o łącznej mocy min. 5
MW;
2)
w przypadku drugiej usługi - wdrożenie (lub nadzór nad wdrożeniem) oraz nadzór nad
funkcjonowaniem przez okres co najmniej 1 roku instalacji sytemu monitoringu rozproszonych
instalacji OZE w liczbie co najmniej 120 sztuk;
3)
w przypadku trzeciej usługi - pełnienie funkcji Administratora Projektu, Inżyniera Kontraktu,
Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego odpowiedzialnego za przygotowane realizacji i
rozliczenie zadania inwestycyjnego, o wartości co najmniej 30.000.000 PLN brutto,
polegającego na budowie instalacji solarnych, o powierzchni łącznej kolektorów słonecznych
lub paneli fotowoltaicznych min. 10 000 m
2
.
Wykonawca w przypadku usługi wskazanej w pkt 2) mógł się powołać na usługę jeszcze wykonywaną,
przy czym zakres już wykonanej części usługi musi obejmować wdrożenie (lub nadzór nad
wdrożeniem) oraz nadzór nad funkcjonowaniem przez okres co najmniej 1 roku instalacji sytemu
monitoringu rozproszonych instalacji OZE w liczbie co najmniej 120 sztuk. Wykonawca na
potwierdzenie spełniania opisanego warunku mógł się również powołać na jedną usługę albo na dwie
usługi, pod warunkiem, że dana usługa spełnia jednocześnie odpowiednio trzy albo dwa wymagania.
W punkcie 7.5 SIWZ z
amawiający zastrzegł, że w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy w
ykonawca będzie obowiązany złożyć m.in. wykaz usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ.

Po odrzuceniu oferty wykonawcy LONDON Sp. z o.o. w Krakowie zamawiający pismem z 29
listopada 2018 r.
wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia dokumentów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.4 SIWZ. Termin na
złożenie dokumentów został wyznaczony na 10 grudnia 2018 r. godz. 9.00.
Pismem z 5 grudnia 2018 r.
, które wpłynęło do zamawiającego o godz.9.05, odwołujący złożył
wykaz wykonanych usług, który zawierał jedną pozycję, usługę pod nazwą „Obsługa inwestycji OZE”,
zrealizowaną przez odwołującego na rzecz T. P. wykonującego działalność gospodarczą pod firmą
BICO GROUP T. P. w okresie od 15 grudnia 2016 r. do
15 października 2018 r. o wartości zadania
inwestycyjnego powyżej 30.000.000 PLN brutto. Według opisu usługa polegała na zarządzaniu oraz

administrowaniu projektem obejmującym przygotowanie, budowę i rozliczenie realizacji instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii, w tym paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, instalacji pomp
ciepła na terenie całej Polski i obejmowała:
1)
nadzór nad wykonaniem co najmniej 2400 instalacji OZE, w tym paneli fotowoltaicznych,
kolektorów słonecznych i instalacji pomp ciepła, o łącznej mocy ponad 5 MW;
2)
nadzór nad wdrożeniem oraz nadzór nad funkcjonowaniem przez okres co najmniej 1 roku
instalacji sytemu monitoringu rozproszonych instalacji OZE w liczbie co najmniej 120 sztuk;
3)
pełnienie funkcji Administratora Projektu, odpowiedzialnego za przygotowane realizacji i
rozliczenie zadania inwestycyjnego, o wartości przekraczającej 30.000.000 PLN brutto,
polegającego na budowie instalacji solarnych, o powierzchni łącznej kolektorów słonecznych
lub paneli fotowoltaicznych przekraczającej 10.000,00 m
2
.
Do wykazu zostało dołączone poświadczenie należytego wykonania usługi datowane na 15
października 2018 r., którego treść powielała informacje ujęte w wykazie.
Pi
smem z dnia 12 grudnia 2018 r. zamawiający wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Z
amawiający wskazał, że w uprzednio złożonych
dokumentach
(złożonych po terminie) „w sposób niezgodny z SIWZ określono i przedłożono wykaz
wykonanych usług”.
Pismem z 14 grudnia 2018 r. odwołujący wystąpił do zamawiającego o sprecyzowanie na czym
polega niezgodność złożonych dokumentów z SIWZ. Polemizował również, ze stanowiskiem, że
oświadczenia i dokumenty żądane na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp złożył po wyznaczonym terminie
wyrażając pogląd, że wyznaczony przez zamawiającego termin powinien być liczony w dniach zgodnie
z art. 115 k.c.
Zamawiający pismem z 14 grudnia 2018 r. wyjaśnił, że z wykazu wykonanych usług wynika, że
niezwłocznie po rejestracji odwołującego T. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BICO
Group T. P.
zlecił odwołującemu wykonanie jednej usługi, która miałaby spełniać wymagania SIWZ.
Zamawiający podniósł, że jego wątpliwości zwiększa fakt, że charakterystyka usługi podana w wykazie
i poświadczeniu jest bardzo ogólna, słowami powielającymi postanowienia SIWZ, co nie pozwala na
uzyskanie informacji, jakie konkretnie czynności wykonywał ten wykonawca oraz na kogo rzecz
inwestycja była realizowana, tak aby możliwym było jej zweryfikowanie.
W
odpowiedzi odwołujący złożył wykaz i poświadczenie o tej samej treści jak złożone poprzednio.
Pismem z 18 grudnia 2018 r. z
amawiający wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy do
udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonego wykazu usług. Zamawiający podniósł ogólny charakter
informacji zawartych w wykazie i poświadczeniu oraz zażądał szczegółowych informacji: w tym m.in.
dotyczących konkretnych dat, wskazania odbiorcy końcowego, nazwy zadania inwestycyjnego,
czynności wchodzących w zakres rozliczenia.
Odpowiedź udzielona przez odwołującego pismem z 20 grudnia 2018 r. Zakres przedmiotowy
wyjaśnień obejmował powołanie informacji zawartych w wykazie, nie zawierał konkretnych informacji

żądanych przez zamawiającego.
Pismem z 2 stycznia 2019 r. z
amawiający zawiadomił odwołującego o wykluczeniu go z
postępowania, odrzuceniu jego oferty oraz unieważnieniu postępowania. W uzasadnieniu czynności
wykluczenia
podał, że wyjaśnienia udzielone w piśmie z dnia 20 grudnia 2018 r. są niewiarygodne i
nierzetelne oraz nie potwierdzają okoliczności wymaganych przez SIWZ. W nawiązaniu do § 2 ust. 4
pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający wskazał, że wykonawca nie
przedstawił dowodów określających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, gdyż
nie przedstawił dowodów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane
. Zamawiający podkreślił, że wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów na to, że Pan
T. P.
prowadzący działalność pod firmą BiCO Group T. P., wykonywał usługi, o których mowa w SIWZ.
Zamawiający skonstatował, że „przedłożone przez Wykonawcę dokumenty w postaci referencji są
niewiarygodne, tak
że z tego powodu, że pochodzą od obecnego Prezesa odwołującego i jego
większościowego udziałowca. Zamawiający uznał, że „Wykonawca sam sobie wystawił referencje, nie
podając przyczyny o obiektywnym charakterze, dlaczego referencji nie mógł uzyskać od podmiotu na
rzecz którego wykonywał usługę, jeśli rzeczywiście ją wykonywał.”
Końcowo wskazał, że na skutek wykluczenia odwołującego wystąpiła konieczność
unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.
W tym stanie rzeczy odwołujący wniósł odwołanie.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. Jest
wykonawcą, który złożył ofertę i ma interes w uzyskaniu danego zamówienia. Zarzucane
zamawiającemu naruszenia przepisów powodują, że odwołujący traci szanse na wybór swojej
oferty i uzyskanie korzyści związanych z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że opis warunków udziału w postępowaniu ma
charakter materialny, a nie jest jedynie formalnym zabiegiem wymaganym przez procedurę
udzielenia zamówienia. Finalnym celem ustalania warunków udziału w postępowaniu jest
powierzenie wykonania umowy w sprawi
e zamówienia publicznego wykonawcy, którego
właściwości podmiotowe pozwalają racjonalnie uznać, że wykona ją należycie.
Dostrzec trzeba, że art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, którego naruszenie zarzuca odwołujący
zamawiającemu, stanowi że zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ciężar wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu spoczywa zatem na wykonawcy. Zdaniem Izby obowiązkiem wykonawcy
ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest podanie zamawiającemu konkretnych informacji

wskazujących na posiadane przez niego wiedzę i doświadczenie, a nie jedynie powielenie
postanowie
ń SIWZ. Nie można zgodzić się z odwołującym, że odwzorowanie wymagań
zamawiającego jest wystarczające z uwagi na treść art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp pozwalającego
zamawiającemu na żądanie jedynie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
oraz dyspozycję § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
Informacje niezbędne, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to informacje umożliwiające realne
wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Nie są to informacje odtwarzające
dosłownie brzmienie SIWZ, gdyż te mają charakter blankietowy w tym znaczeniu, że określają
poziom wymagań zamawiającego. Zadaniem wykonawcy jest podanie informacji stanowiących in
concreto,

w jaki sposób wymagania zamawiającego są przez niego spełnione.
W okolicznościach sporu odwołujący, mimo wezwań kierowanych do niego przez
zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp i art. 26 ust. 4 Pzp, nie podał zamawiającemu
wymaganych
informacji, konsekwentnie powielając brzmienie SIWZ i uniemożliwiając
zamawiającemu ocenę swego rzeczywistego doświadczenia. Zachowanie takie nie może
zasługiwać na ochronę.
Powołana na etapie postępowania odwoławczego argumentacja, że treść wezwań
zamawiającego przekracza granice wyznaczone postanowieniami SIWZ i przepisami ustawy jest
całkowicie chybiona. Przede wszystkim, zamawiający oceniając doświadczenie odwołującego nie
żądał wskazania informacji przekraczający zakres jego wymagań. Zamawiający żądał jedynie
skonkretyzowania tych informacji w granicach opisu warunku, do czego jest uprawniony. Po
drugie, argumentacja taka jest spóźniona. Jeśli odwołujący uważał, że żądanie informacji przez
zamawiającego narusza przepisy ustawy, winien w terminie 10 dni od ich otrzymania wnieść
odwołanie, a tego nie uczynił. Żądał jedynie doprecyzowania przez zamawiającego zakresu
żądanych informacji. W konsekwencji zarzut naruszenia § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie
rodzajów dokumentów jest spóźniony (art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp).
Nie zasługuje na uwzględnienie również pogląd, że uzasadnienie czynności wykluczenia z
postępowania jest wadliwe. Zdaniem Izby, mimo że nie wszystkie elementy argumentacji
zamawiającego są trafne pod względem formalnoprawnym, to uzasadnienie odpowiada wiedzy
zamawiającego uzyskanej w czasie postępowania, wobec braku odpowiedzi adekwatnych do
wezwań i nie rozwiewających wątpliwości wskazanych przez zamawiającego. Zamawiający nie
otrzymał oczekiwanych informacji, a kilkukrotne powielanie przez odwołującego tych samych
ogólnych treści SIWZ nie daje podstaw do podstaw do uznania, że usługa, na którą powołuje się
odwołujący, rzeczywiście została wykonana.
Na rozprawie odwołujący złożył dowody mające jego zdaniem potwierdzać rzeczywiste
wykonanie usługi. W ocenie Izby wynika z nich jednak, że odwołujący nie posiada wymaganego
doświadczenia. W szczególności rozliczenia kontraktów potwierdzają, że odwołujący wykonał
p
race na rzecz różnych podmiotów, co nie może być uznane za wykonanie usługi spełniającej
wymagania zamawiającego.

Materiał dowodowy przedłożony przez odwołującego prowadzi do wniosku, że Pan T. P.
zawarł szereg umów z różnymi podmiotami, a następnie w ramach jednej umowy przekazał te
zlecenia na rzecz odwołującego. Zdaniem składu orzekającego taka suma umów nawet jeśli była
wykonana przez odwołującego, nie jest jedną usługą spełniającą wymagania zamawiającego.
Wynika to z
już z tego, że owa suma zleceń nie tworzy jednej gospodarczej całości. Zdaniem Izby,
wykonawca, kt
óry wykonał zlecenia na rzecz różnych podmiotów nie ma doświadczenia w
wykonaniu: nadzoru nad wykonaniem co najmniej 2400 instalacji OZE,
nadzoru
nad wdrożeniem
oraz nadzoru nad funkcjonowaniem przez okres co najmniej 1 roku instalacji systemu monitoringu
rozproszonych instalacji OZE w liczbie co najmniej 120 sztuk oraz
pełnieniu funkcji Administratora
Projektu o wskazanych cechach. Przez analogię można wskazać, że podmiot, który w ramach
podwykonawstwa wybudował w różnych lokalizacjach odcinki dróg, których łączna długość wynosi 30
km, nie ma doświadczenia w budowie drogi o minimalnej długości 30 km.
Izba nie oceniała, czy wskazane usługi przedmiotowo odpowiadają wymaganiom
zamawiającego, gdyż informacje te nie były znane zamawiającemu na etapie wykluczenia
odwołującego z postępowania, zatem nie były objęte zarzutami odwołania (art. 192 ust. 7 Pzp).
Zamawiający nie naruszył zatem przepisów ustawy dokonując czynności wykluczenia
odwołującego z postępowania. Izba zważyła, że zamawiający wykorzystał wszystkie instrumenty
przewidziane ustawą do ustalenia, czy odwołujący wykazał spełnianie warunku udziału w
postepowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia i nie otrzymał informacji, których żądał i które
umożliwiłyby mu pozytywną ocenę zdolności odwołującego do wykonania zamówienia.
Wezwanie dokonane przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp było uzasadnione
przede wszystkim zbyt ogólnym charakterem informacji zawartych w wykazie i poświadczeniu nie
pozwalających. W odpowiedzi odwołujący mógł albo podać informacje oczekiwane przez
zamawiającego, sprecyzowane pismem z 14 grudnia 2018 r. albo wskazać inną usługę lub usługi.
Żadna z tych możliwości nie została wykorzystana przez odwołującego się wykonawcę, co
uzasadnia jego wykluczenie. Czynności wezwania z art. 26 ust. 3 Pzp ma bowiem co do zasady
charakter jednokrotny i nie może być powielana bez obrazy podstawowych zasad prowadzenia
postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 Pzp.
Należy sprzeciwić się działaniu wykonawcy polegającego na uchylaniu się od adekwatnej
odpowiedzi na wezwania zamawiającego i przekazywaniu informacji, które formalnie przez
kopiowanie treści SIWZ wskazują na spełnianie warunku udziału w postepowaniu, jednak nie dają
zamawiającemu rzeczywistej wiedzy o konkretnym materialnym charakterze. Uporczywe
lekceważenie uzasadnionych żądań zamawiającego nie zasługuje na ochronę w żadnym wypadku.
Izba uznała, że odwołujący nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w
zakresie wiedzy i doświadczenia, w związku z czym podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12 Pzp, a złożoną przez niego ofertę należy uznać za odrzuconą ex lege na podstawie art.
24 ust. 4 Pzp. Oferta odwołującego była jedyną ważną ofertą w postępowaniu, zatem skutkiem
wykluczenia odwołującego, postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp
. W konsekwencji zamawiający nie dopuścił się zarzucanych mu
naruszeń przepisów ustawy.
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp nie został skonkretyzowany i
wywiedziony
, zatem Izba uznała go za niepotwierdzony.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1 sentencji.
O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, uwzględniając koszty
wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł, zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący:
................................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie