eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2413/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-12-07
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2413/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 listopada 2018 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Ekspert Security Spółka z ograniczoną
odpow
iedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110,
02-
593 Warszawa [pełnomocnik], [2] Kasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jabłonnie, ul. Leśna 17C lok.24, 05-110 Jabłonna i [3] Team Consulting
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Magazynowa
11A lok. 63, 02-652 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Sąd Rejonowy w Mińsku
Mazowiecki ul. Okrzei 14, 05-
300 Mińsk Mazowiecki

przy udziale:
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ROMA” R.S., ul. Estrady 70c, 01-932
Warszawa


postanawia:

1)
umarza postępowanie odwoławcze
;
2)
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Ekspert Security
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Karola
Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-
593 Warszawa [pełnomocnik], [2] Kasta Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie, ul. Leśna 17C lok.24,
05-
110 Jabłonna i [3] Team Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


z siedzibą w Warszawie, ul. Magazynowa 11A lok. 63, 02-652 Warszawa kwoty 6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu;

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i poz. 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1669 i 1693) na
niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach.


Przewodniczący: ……………


Sygn. akt: KIO 2413/18

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
3.10.2018 r. pod nrem 631653-N-2018.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i poz. 2018 oraz z 2018 r. poz.
1560, 1669 i 1693),
zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub ustawą bez bliższego określenia.
Izba ustaliła, że 21 listopada 2018 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia
zamówienia [1] Ekspert Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-
593 Warszawa [pełnomocnik], [2]
Kasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jabłonnie, ul. Leśna 17C
lok.24, 05-
110 Jabłonna i [3] Team Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, ul. Magazynowa 11A lok. 63, 02-652 Warszawa [dalej –
odwołujący] złożyli odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w try-
bie przetargu nieograniczonego, pod nazwą »Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony
fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Mińsku Mazowieckim; znak postępowania: Adm.-261-105/18«.
Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest
Prezes Zarządu Spółki Ekspert Security T.A. Do odwołania odwołujący załączył
pełnomocnictwo oraz 3 właściwe wypisy z KRS, z których to dokumentów wynika
przedmiotowe pełnomocnictwo.
Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed
otwarciem rozprawy 6 grudnia 2018
r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał skutecznie
odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania,
zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec czego odwołującemu
zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień
Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy).
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 u
st. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Min
istrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie