eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2499/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-12-14
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2499/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018
r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2018 r. przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice,

przy udziale wykonawcy
Eurotech Sp. z o.o., ul. dr Bronisława Hagera 41, 41-800 Zabrze,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
P
rzedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100
Gliwice
,
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
zasądza od wykonawcy Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad
Bytomką 1, 44-100 Gliwice
na rzecz zamawiającego Miasto Gliwice,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
kwotę 4 050 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące
pięćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia
KIO 2499/18

pełnomocnika i kosztów dojazdu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 2
9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Gliwicach.


Przewodnicz
ący: ……………………

UZASADNIENIE


Zamawiający -

Miasto Gliwice, ul
. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice”. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
30
października 2018 r., nr 619353-N-2018. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty
przez wykonawców: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1,
44-100 Gliwice (da
lej: „PRUiM” lub „odwołujący”) oraz Eurotech Sp. z o.o., ul. dr Bronisława
Hagera 41, 41-800 Zabrze
(dalej: „Eurotech” lub „przystępujący”). Pismem z dnia
27 listopada 2018 r.
zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako
najkorzystniejszej oferty wykonawcy Eurotech.

W dniu 3 grudnia 2018
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wniesione przez wykonawcę PRUiM, w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu
naruszenie

art. 90 ust. 1 i 1a w zw. z art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1986), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Eurotech w sytuacji,
w której w złożonej ofercie ceny jednostkowe mające charakter ryczałtowy są rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia, a tym samym budzą wątpliwości co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego.
W szczególności odwołujący podniósł, co następuje: „Zamawiający pismem z dnia
KIO 2499/18

15.11.2018 r. wezwał Wykonawcę [Eurotech] do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1
Pzp dotyczących wyliczenia ceny, wskazując, iż zaoferowana cena całkowita określona
w ofercie jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert. Ponadto wymagał aby w wyjaśnieniach Wykonawca [Eurotech] wykazał istnienie
okoliczności umożliwiających obniżenie ceny i założenia przyjęte przez niego na etapie jej
kalkulacji, w tym również podania kalkulacyjnych wskaźników narzutów, tj. kosztów
pośrednich (Kp), zysku (Z), stawki roboczogodziny (R), jakie zastosował w kosztorysie
ofertowym (którego nie było). Wykonawca [Eurotech] pismem z dnia 16.11.2018 r. złożył
wyjaśnienia na potwierdzenie, że jego oferta cenowa jest prawidłowo wyliczona, wskazując
jednocześnie, iż „brak jest podstaw do uznania ceny oferty jako ceny rażąco niskiej".
Wskazuje ponadto, że „specjalizuje się w zakresie wykonawstwa robót w obszarze
budownictwa drogowego, kanalizacyjnego, inżynieryjnego i infrastrukturalnego, a ponadto
podkreśla fakt, że na bieżąco wykonuje na rzecz Zamawiającego roboty budowlane różnego
typu". W związku z tym stwierdza, iż tą drogą nabył duże doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, a dzięki temu jest w stanie wynegocjować ponad przeciętne rabaty i upusty
wśród współpracujących od lat dostawców i producentów budowanych. Obok dużych
rabatów w zakresie materiałów budowlanych i kruszyw, wykonawca mógł uzyskać
dodatkowe rabaty na zakup oleju napędowego, którego wykonawca zużywa w ilości tysięcy
litra w skali tygodnia. Na atr
akcyjną cenę oferty wpłynęły więc hurtowe ceny paliw do
samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego. Uzupełnienie zaś atrakcyjnych cen paliw
stanowi nowoczesny tabor ekonomicznych pojazdów i sprzętu o ograniczonym
zapotrzebowaniu na paliwo (szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się w dalszej
części pisma).
W tym miejscu należy stwierdzić, że za zupełnie oczywiste uznać należy, iż
wykonawcy działający na danym rynku korzystają z wypróbowanych dostawców. Regułą jest
wypracowywanie stałych relacji biznesowych, które bardzo często przeobrażają się w
trwające wiele lat kontakty oparte na wzajemnym zaufaniu. Sytuacja taka nie jest niczym
nowym i stanowi okoliczność znaną również Odwołującemu, który także pochwalić się może
trwałymi i sprawdzonymi relacjami biznesowymi, które, w kontekście konkretnych zamówień,
przekładają się na korzystne (niedostępne podmiotom znajdującym się poza tymi relacjami)
oferty na dostawy określonych materiałów. Odwołujący oświadcza, że kalkulując ofertę w
Postępowaniu również posługiwał się ofertami dostawców uwzględniającymi rabaty
sięgające 60% oraz korzystał z preferencyjnych warunków dostaw.
Wykonawca [Eurotech] podniósł również, „iż nie może stanowić wyłącznie podstawy
uz
nanie ceny oferty Eurotech za rażąco niską jedynie jej relacja do średniej arytmetycznej
ceny wszystkich złożonych ofert. Co prawda, cena Eurotech odbiega od średniej
arytmetycznej o 38,61%, przy czym należy wskazać, iż różnica ta wynika wyłącznie z
KIO 2499/18

obecno
ści rażąco wysokiej ceny zaproponowanej przez PRUiM. Cena oferty PRUiM na
poziomie 14 445 322,50 zł wyraźnie odbiega zarówno od ceny Eurotech (6 398 500, 20 zł),
jak i od kwoty przeznaczonej przez Za
mawiającego na realizację (6 000 000,00 zł), co
powoduje,
iż średnia arytmetyczna nie jest wskaźnikiem miarodajnym w niemniejszym
postępowaniu".
W opinii Odwołującego, różnica jaka wystąpiła pomiędzy średnią arytmetyczną
złożonych w postępowaniu ofert, a ofertą Wykonawcy [Eurotech] nie deprecjonuje
automatycznie
analizowanej oferty, a Odwołujący ma tego pełną świadomość. Jednocześnie
jednak trudno zaprzeczyć, że tak duża różnica (rzadko spotykana w przetargach
infrastrukturalnych o nieinnowacyjnym, a ustandaryzowanym charakterze), generuje
konieczność skrupulatnego i szczegółowego jej uzasadnienia. Zachowanie Zamawiającego
budzi zdziwienie tym bardziej, że dysponował jedynie wartością pieniężną wynoszącą 6 000
000,00 zł brutto jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, którą to
wykreował w sobie tylko znany sposób, zwłaszcza, że nie dysponował kosztorysem
inwestorskim, a jak sądzi Odwołujący, nawet kalkulacją dla poszczególnych cen
jednostkowych. Gdyby bowiem sporządził kalkulację dla cen jednostkowych, nie uwzględnił
by w Formularzu cenowym tak dużej ilości zadań do zrealizowania (kolumna E - pozycja
5,00 Formularz cenowy). Albowiem, co wynika z sporządzonego przez Odwołującego
kosztorysu inwestorskiego (zał. nr 5), sporządzonego w oparciu o pozycje rzeczowe i ilości
podane w Formularzu cenowym, skonst
ruowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U.
Nr 130, poz. 1389), suma wartości wszystkich wynosiłaby 13 331 348,32 zł brutto.
Na kanwie sporządzonego przez Odwołującego kosztorysu inwestorskiego, można
stwierdzić, iż oferta złożona przez Wykonawcę [Eurotech] odbiega w sposób istotny od jego
wartości, bowiem przy oferowanej łącznej cenie 6 398 500,50 zł brutto, jest niższa o 47,99%.
W tym świetle oferta Odwołującego z ceną 14 445 322,50 zł brutto, nie jawi się już, jak to
sugerował w swoich wyjaśnieniach Wykonawca [Eurotech], jako zawyżona i odbiegająca
zarówno od kwoty podanej przez Zamawiającego jak jego oferty. (…)
W tym świetle, posiadanie doświadczenia w realizacji robót budowlanych
adekwatnych do przedmiotu zamówienia, dysponowanie wykwalifikowaną kadrą,
nowoczesnym i wydajnym sprzętem, minimalizacja kosztów administracyjnych
i technicznych, dostęp do tańszego paliwa, wdrożenie procedur odzyskiwania materiałów
podczas prowadzenia robót, jawią się jako okoliczności standardowe, nie wpływające
w sposób szczególny i wyjątkowy na kalkulację ceny oferty. (…)
Do wyjaśnień zostały załączone dokumenty, które, jak sądzi Odwołujący, miały
KIO 2499/18

potwierdzać treść złożonych wyjaśnień w zakresie realności zaoferowanych cen
w Formularzu cenowym, potwierdzając jednocześnie argumentacje podniesioną
w wyjaśnieniach. Złożone dokumenty należy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria
to oświadczenia firm na okoliczność współpracy z Wykonawcą w zakresie dostawy:
kruszywa - "ZK" SC, paliwa - AUTOSHOL Sp.
J., materiałów ? - Firma Sorel Polska (bez
adresu stacjonarnego), brukarskich materiałów drogowych - MINAR SC oraz galanterii
betonowej -
POLBRUK. W dwóch ostatnich oświadczeniach pojawia się informacja
o wysokości oferowanych w wyjątkowych sytuacjach na niektóry asortyment rabatów,
odpowiedni do 50% oraz 60%.
W przypadku złożonych oświadczeń daty ich wystawienia
wskazują, że zostały sporządzone w 2016 r. i jako takie w dniu składania wyjaśnień mogły
już stracić „aktualność". Dlaczego zatem Wykonawca nie dołożył należytej staranności i nie
złożył żadnych dokumentów potwierdzający aktualny stan wzajemnych relacji. Może
oświadczenia złożone w 2016 r. już się zdezaktualizowały, a może po prostu niektórych firm
na rynku już nie ma. Dlatego trudno też uznać je za wiarygodne. Mają bowiem jedynie
charakter informacji historycznej, a w kontekście treści złożonych wyjaśnień, faktycznie
niczego nie potw
ierdzają. Druga kategoria to oświadczenia Wykonawcy, dotyczące jego
„stanu magazynowego" sporządzonego na dzień 30.10.2018 r. oraz „wykaz sprzętu"
sporządzony na dzień 19.11.2018 r. Co się tyczy pierwszego z oświadczeń, to Wykonawca
przedstawił jedynie zestawienie sprzętu własnego i jednostek transportowych. Zestawienie to
w żaden sposób nie może zostać jednak uznane za dowód uzasadniający powstałą
oszczędność, bowiem w wyjaśnieniach Wykonawca [Eurotech] w ogóle tego wątku nie
poruszył. Dokument ten może stanowić dowód co najwyżej potwierdzający,
niekwestionowaną przez nikogo, okoliczność dysponowania przez Wykonawcę potencjałem
technicznym, co prawda nieznanego wieku ani stanu.
Ponadto z wyjaśnień bowiem nie
wynika jak dysponowanie owym sprzętem przekłada się na poziom oszczędności w
oferowanych cen jednostkowych (uwaga ta znajduje zresztą zastosowanie również wobec
pozostałych sygnalizowanych jedynie okoliczności mających uzasadniać rzetelność
skalkulowanych cen).
Z identyczną sytuacją mamy również do czynienia w drugim przypadku
tj. z oświadczeniami Wykonawcy [Eurotech].
Prawdę mówiąc trudno merytorycznie ustosunkować się do złożonych przez
Wykonawcę [Eurotech] wyjaśnień. Brak jest w nich bowiem jakichkolwiek istotnych informacji
dotyczącej sposobu tak niskiego skalkulowania ceny, w tym zaoferowanych cen
jednostkowych, chociażby poprzez wskazanie istnienia okoliczności umożliwiających
Wykonawcy [Eurotech]
obniżenie ich oraz ujawnienia przyjętych przez niego założeń na
etapie kalkulacji ceny (żądanie Zamawiającego). Trudno bowiem uznać za udowodnienie
rzetelności wyliczenia cen jednostkowych, jedynie poprzez ujawnienie wskaźników
kalkulacyjnych, których to i tak domagał się Zamawiający. (…)
KIO 2499/18

W przedmiotowym przypadku, w którym dostarczone przez wykonawcę wyjaśnienia
wraz z ewentualnymi dowodami są na tyle ogólne, lakoniczne i nie stanowią wiarygodnego
wyjaśnienia poziomu zaoferowanej ceny, to konieczne jest przyjęcie, że wykonawca
w wyznaczonym dla niego terminie nie obalił domniemania rażąco niskiej ceny”.
W dalszej części odwołania odwołujący zakwestionował realność cen podanych przez
wykonawcę Eurotech w pozycjach: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 formularza
cenowego.
W
związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej ofert wykonawcy Eurotech,
2. dokonania ponownego badania i oceny ofert i odrzucenia oferty wykonawcy Eurotech,
3. dokonania wyboru oferty o
dwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

Pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. wykonawca
Eurotech Sp. z o.o., ul. dr Bronisława
Hagera 41, 41-
800 Zabrze, zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego. Izba stwierdziła prawidłowość przystąpienia.

W trakcie rozprawy strony
i przystępujący podtrzymały swoje stanowiska.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Gliwice.
Zamówienie polega na zlecaniu wybranemu wykonawcy remontów
każdorazowo w ramach potrzeb pojawiających się w trakcie 3-letniego okresu trwania
umowy.
W postępowaniu złożono dwie oferty z cenami:
- Eurotech
– 6.398.500,50 zł,
- PRUiM
– 14.445.322,50 zł.
Wartość szacunkowa zamówienia powiększona o podatek VAT wynosi 6.000.000,00 zł.
Średnia arytmetyczna ofert wynosi 10.421.911,50 zł. Z powyższego wynika, że oferta
Eurotech jest niższa od średniej arytmetycznej ofert o ok. 39%.

Zama
wiający w rozdziale 7 pkt 2 siwz wskazał, że obowiązującą formą zapłaty za
przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
W rozdziale 17
pkt 3 i 4 siwz zamawiający podał opis sposobu obliczenia przez
wykonawców ceny, wskazując między innymi, że cenę oferty należy obliczyć na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia, a podane w pozycjach
KIO 2499/18

przedmiarowych katalogowe podstawy wyceny ro
bót mają charakter informacyjny i nie ma
obowiązku ich stosowania.
W formularzu cenowym st
anowiącym załącznik nr 4 do siwz zamawiający stwierdził,
że ilości podane w kolumnie nr 5 w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne
i
zostały podane po to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny oferty.
Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone
przez w
ykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela zamawiającego oraz ceny
jednostkowe podane przez w
ykonawcę w załączonym do oferty wypełnionym formularzu
cenowym. Ilość zamawianych robót w okresie realizacji umowy będzie uzależniona od
wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie zamawiającego. Ponadto
zamawiający wskazał, że wartość należy wpisać do formularza oferty (zał. nr 1 do siwz) jako
cenę brutto, następnie z tej ceny wyliczyć cenę netto oraz że rzeczywista wielkość
zamówienia dla poszczególnych asortymentów może ulec zmianie, a podane ilości
w kolumnie
nr 5 są jedynie orientacyjne i służą do wyliczenia ceny ofert.

Sposób udzielania i rozliczania robót budowlanych został podany we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do siwz, gdzie w § 1 pkt 6 wskazano, że zakres poszczególnych
robót składający się na przedmiot umowy będzie ustalany każdorazowo przez
z
amawiającego (w drodze poszczególnych zleceń udzielanych w trybie zarówno zwykłym,
jak i awaryjnym)
. Ponadto w § 4 w pkt 1 zamawiający stwierdził, że wynagrodzenie należne
w
ykonawcy ustalone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac. Prace będą
rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastosowaniem cen jednostkowych
zadeklarowanych w formularzu
cenowym złożonym wraz z ofertą.

Wykonawca Eurotech złożył ofertę, w której w formularzu cenowym w pozycjach 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14
wpisał, co następuje:

Lp.
Dział w
STWiOR
B Wycenę dla danej pozycji wykonać biorąc pod uwagę elementy ujęle dla
danej pozycji w rozdziale STWiORE /zał nr 6 do SIWZ/
Jedn.
Ilość
Cena
jedn zł
brutto
Wartość
brutto kol
5x6
3

0-004,0-
002

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznej
mechaniczne lub ręczne o grubości do 12 cm /warstwa wiążąca I
warstwa ścieralna/ wraz z zalaniem spoin masą asfaltową, wraz z
wymianą krawężników ma nowe betonowo zgodnie z decyzją ZDM /rut
di wykonywanego odtworzenia / z robolami rozbiórkowymi oraz
wszystkimi niezbędnymi pracami
m2

4 200,00
0,37
1554

4

0-004,0-
002

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznej
mechaniczna lub ręczne o grubości do 12 cm /warstwa wiążąca |
warstwa ścieralna/ wraz z zalaniem spoin masą asfaltową, wraz z
wymianą krawężników na nowe granitowe zgodnie z decyzją ZDM Irin
dl wykonywanego odtworzenia
/ z robolami rozbiórkowymi oraz
wszystkimi niezbędnymi pracami
m2

2 000,00
0,37
740

5

0-004,0-
002

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznej
mechaniczne lub ręczne o grubości do 12 cm /warstwa wiążąca l
warstwa ścieralna/wraz z zalaniem spoin masą asfaltową, wraz z
wymianą krawężników beta nowy cii z odzysku zgodnie z decyzją ZDM
/na dł wykonywanego odtworzenia/ z robolami rozporkowymi oraz
wszystkimi niezbędnymi pracami.
m2

1 000.00
0,37
370

KIO 2499/18

6

0-004,0-
002

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno hltumicznoj
mechaniczne (ub ręczno o grubości do 12 cm /warstwa wiążąca i
warslwa ścieralna wraz z zalaniem spoin masą asfaltową, wraz z
wymianą krawężników granitowych z odzysku zgodnie z decyzją ZDM
/na di
wykonywanego odtworzenia/ z robolami rozbórkowyrni oraz
wszystkimi niezbędnymi pracami.
m2

1 000,00
0,37
370

.

Nr STT
NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I DRÓG -NOWA NAWIERZCHNIA
wraz z krawężnikami oraz robotami
rozbiórkowymi.
.7

0-008,
0- 002

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nowej /gr, do 8 cm/ z
wykonaniem warstw/obsypka, podsypka/ oraz podbudowy pod
położenie chodnika i drogi z kostki z wymianą krawężników na nowe
bet
onowe zgodnie z decyzją ZDM /ria dl wykonywanego odtworzenia/
wraz z robotam
i rozbiórkowymi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami
m2

200,00

30

6000

8

0-008,
0- 002

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nowej /gr, do 8 cm/
wykonaniem warstw /obsypka, podsypka/ oraz podbudowy pod
połażenie chodnika i dragi z kostki z wymianą krawężników no nowe
granitówe zgodnie z decyzją ZDM /na dl wykonywanego odtworzenia/
wraz z
robotami rożbiórkowymi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami
m2

200,00

30

6000

9

0-007,
0- 002

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nowej z Wykonaniem
warstw/obsypk
a, podsypka/ oraz podbudowy pod połażenie chodnika
drogi z kostki
z wymianą krawężników na nowe granitowe zgodnie
decyzją ZOM /na di wykonywanego odtworzenia / wraz z robolami
rozbiórkowymi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami.
m2

200,00

30
6000
10

0-007,
0- 002

Wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej nowel z wykonaniem warstw
/obsypka. podsypka/ oraz podbudowy pod p
ołożenie chodnika i dragi z
kos
ki z wymianą krawężników granitowych z odzysku zgodnie z decyzją
ZDM /na dl wykonywanego odtworzenia
/ wraż z robotaml rozbiórkowymi
oraz Wszystkimi niezbędnymi pracami.
m2

200,00

30
6000
11

0-007,0-
< 002 |

Wykonaniu nawierzch
ni z płyt betonowych z wykonaniem
warstw/obsypka
, podsypka/ oraz podbudowy pod położeniu chodnika z
wymianą krawężników na nowa betonowo zgodnie z decyzją ZDM /na
dl wykonywanego odtworzenia/wraz z robotami
rozbiórkowy mi oraz
wszystkimi niezbędnymi pracami
m2

200,00

30
6000

Nr STTI
KANAŁY DESZCZOWE - NOWE wraz z robotami rozbiórkowymi
12

0-009 |
Wykonanie/ remont kanalizacji deszczowej - kanał lub przyłącze o
średnicy DN150 rury PVG-U kl, S (SN 8) LITE /lub równoważny/ o
każdej głębokości z pełną wymianą grantu wraz z robotami
rozbiórkowymi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami.
m

65,00

50

3250

13

!

0-009 |

Wykonanie /remont kanalizacji deszczowej -
kanał lub przyłącze o
średnicy DN201) rury PVC-U kl. S (SN 0) JTE /lub równoważny/ o
każdej głębokości z pełną wymianą graniu wraz z robotami
rozbi
órkowymi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami.
m

2 000,00

50
140000
14

0-009 l

Wykonanie /remont kanalizacji deszczowej -
kanał lub przyłącze o
średnicy DM250 rury PVC-U kl, S (SN 8) LTE /lub równoważny/ o
każdej głębokości z pełną wymianą graniu wraz z robolami
rozbiórkowymi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami,
m

750,00

50
37500

Pismem z dnia 15 listopada 2018 r.
zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy
Pzp,
wezwał wykonawcę Eurotech do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów
dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający wskazał m.in.: „Zaoferowana cena całkowita
określona w ofercie jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert. Biorąc pod uwagę powyższe, proszę wyjaśnić realność zaoferowanej przez
siebie ceny w ww. zakresie. W tym celu należy wykazać istnienie okoliczności
umożliwiających obniżenie ceny i ujawnić założenia przyjęte przez siebie na etapie jej
kalkulacji, w tym również podanie kalkulacyjnych wskaźników narzutów, tj. kosztów
pośrednich (Kp), zysku (Z), stawki roboczogodziny (R), jakie zastosowano w kosztorysie
ofertowym
”.

Pismem z dnia 16 listopada 2018 r. wykonawca Eurotech udzielił odpowiedzi, w której
wskazał w szczególności: „Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, iż Eurotech Sp. z o.o.
na bieżąco wykonuje na rzecz Zamawiającego roboty budowlane różnego typu.
KIO 2499/18

W szczególności jednak Eurotech Sp. z o.o. wykonywała już dla Zamawiającego analogiczne
zadania na terenie miasta Gliwice -
nr postępowania PU. 7021.5.5.2013 i
PU.7021.12.138.2015. Z uzyskanego pr
zez Wykonawcę doświadczenia wynika zaś
doskonała znajomość istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej.
Z kolei realizacja dużych zamówień umożliwiła Wykonawcy wynegocjowanie
ponadprzeciętnych rabatów i upustów wśród współpracujących od lat dostawców i
produ
centów budowlanych. Obok dużych rabatów w zakresie materiałów budowlanych i
kruszyw, Wykonawca mógł uzyskać dodatkowe rabaty na zakup oleju napędowego, którego
Wykonawca zużywa w ilościach tysięcy litrów w skali tygodnia. Na atrakcyjną cenę oferty
wpłynęły więc hurtowe odbiory paliw do samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego.
Uzupełnienie zaś atrakcyjnych cen paliw stanowi nowoczesny tabor ekonomicznych
pojazdów i sprzętu o ograniczonym zapotrzebowaniu na paliwo (szczegółowe wyjaśnienia
w
tym zakresie znajdują się w dalszej części pisma).
Podkreślenia wymaga, iż na możliwość obniżenia ceny wpłynął również fakt, iż
Wykonawca nabył, w ramach realizacji innych (większych) inwestycji, materiał taki, jaki
niezbędny jest do realizacji przedmiotowego zamówienia. Z uwagi jednak na jego
niewykorzystanie na innych budowach, Wykonawca wykorzysta go w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia. Wykonawca jako podmiot działający na rynku od wielu lat i
realizujący roboty na rzecz wielu podmiotów, posiada na stanie magazynowym znaczne
ilości materiałów stanowiących pełnowartościowe pozostałości z innych budów (i w ramach
nich już zapłacone). Wykonawca preferuje bowiem obniżenie ceny tego materiału, jego
wykorzystanie i otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów, aniżeli jego bezcelowe
magazynowanie i -
w dalszej kolejności - zniszczenie. Zwrócić należy uwagę, iż możliwość
wykorzystania pozostałego po innych budowach materiału pozwoli na poczynienie
dodatkowych oszczędności, szczególnie w postaci uniknięcia kosztów dalszego
magazynowania tych materiałów i utylizacji. Zestawienie tych materiałów Wykonawca
przedkłada w załączeniu.
Wykonawca zakłada również zastosowanie procedur mających na celu odzyskanie
jak największej ilości materiałów z demontażu i ich ponowne wykorzystanie lub ich
odsprzedaż (np. złom).
Dodatkowo wspomnieć należy, iż Wykonawca zatrudnia wyłącznie doświadczonych i
zaufanych pracowników, którzy potrafią sprawnie i efektywnie wykonywać najbardziej
skomplikowane roboty drogowe, ziemne oraz inżynieryjne. Atrakcyjny zaś system
wynagradzania i premiowania pracowników powoduje, iż efektywność wykonywanych prac
jest na ponadprzeciętnym poziomie.
Z ostrożności i celem usunięcia wątpliwości Wykonawca pragnie dodać w tym
miejscu, wynagrodzenie naszych praco
wników przekracza minimalny poziom na podstawie
KIO 2499/18

ustawy, który na rok 2018 zostało ustalone na 2.100,00 zł. Kalkulując stawki robocizny na
potrzeby realizacji zamówienia, Wykonawca wziął pod uwagę rzeczywiste koszty
pracownicze w swojej firmie.
Warto też wskazać, iż Wykonawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych
z dzierżawą nieruchomości, albowiem baza przedsiębiorstwa (garaże, warsztaty i magazyny)
zlokalizowane są na nieruchomości będącej własnością Wykonawcy. To zaś powoduje, że
cen
a oferty nie jest dodatkowo obciążona kosztami dzierżawy
To samo dotyczy sprzętu w postaci maszyn budowlanych i samochodów
ciężarowych, gdyż przedmiot zamówienia będzie wykonywany z wykorzystaniem sprzętu
będącego własnością Wykonawcy, a więc również i w tym przypadku nie będzie
konieczności przenoszenia na cenę ofertową dodatkowych kosztów leasingu czy kredytu.
W załączeniu wykaz sprzętu własnego, za pomocą którego będzie wykonywane zamówienie.

Sprzęt ten został zakupiony ze środków własnych Wykonawcy, w szczególności
z wypracowanego zysku, co potwierdza, że działalność wykonywana przez Wykonawcę jest
rentowna i zyskown
a, a roboty wyceniane prawidłowo. Gdyby bowiem realizowane
zamówienia były przez Wykonawcę wyceniane w sposób nierzetelny i nienależyty (poniżej
kosztów), Wykonawca nie byłby w stanie wypracować zysku i nabyć na własność całego
sprzętu.
Nadmienić również trzeba, iż Wykonawca przedmiot zamówienia wykona siłami
własnymi, bez udziału podmiotów trzecich ani podwykonawców, co pozwala zredukować
ewentualne koszty pośrednie i administracyjne. (…)
Wykonawca zaznacza, iż na cenę oferty miała wpływ również lokalizacja przedmiotu
zamówienia (bliskość od miejsca realizacji). Faktem jest, iż adres rejestrowy spółki Eurotech
Sp. z
o.o. to Zabrze ul. Hagera 41, jednak faktycznie działalność jest wykonywana
w Gliwicach. Dzięki temu cena oferty nie musiała być dodatkowo obciążana kosztami
dojazdu i transportu.
Jednocześnie niska odległość i krótki czas dojazdu sprawiają, iż
w czasie dnia pracy pracownicy Eurotech będą w stanie wykonać relatywnie więcej robót,
albowiem skrócenie czasu przejazdu przekłada się w prostej linii na większą ilość czasu
poświęconą na realizację zamówienia. To z kolei skróci czas realizacji samego zamówienia
i w konsekwencji pozwoli ograniczyć koszty stałe.
Z uwagi zatem na bliskość przedmiotu zamówienia i możliwość intensyfikacji prac
z tym związaną, Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu pełnego
zaangażowania sprzętowego i osobowego, co pozwoli zredukować koszty stałe
funkcjonowania przedsiębiorstwa Eurotech Sp. z o.o. Zauważyć bowiem trzeba, iż im
dłuższy czas realizacji zamówienia, tym większy udział kosztów stałych w cenie oferty. Jako
więc, że Wykonawca wykona zamówienie w relatywnie krótkim czasie, udział kosztów
KIO 2499/18

stałych został zredukowany do minimum.
Niemniej jednak z ostrożności należy wskazać, iż nie może stanowić wyłącznej
podstawy uznania ceny oferty Eu
rotech za rażąco niską jedynie jej relacja do średniej
arytmetycznej ceny wszystkich złożonych ofert. Co prawda, cena Eurotech odbiega od
średniej arytmetycznej o 38,61%, przy czym należy wskazać, iż różnica ta wynika wyłącznie
z obecności rażąco wysokiej ceny zaproponowanej przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów. Cena oferty PRUiM na poziomie 14.445.322,50 zł, wyraźnie odbiega zarówno od
ceny Eurotech (6.398.500,20 zł), jak i od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na
realizację (6.000.000 zł), co powoduje, iż średnia arytmetyczna nie jest wskaźnikiem
miarodajnym w niniejszym postępowaniu.
Należy natomiast wskazać, że cena oferty Eurotech jest bardzo zbliżona do kwoty
przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania, co może
oznaczać, że realizacja zadania została przez Wykonawcę poprawnie oszacowana. Co
więcej, cena Eurotech jest o 6,64% wyższa od kwoty na sfinansowanie zamówienia. (…)
Wykonawca wyjaśnia jednocześnie, iż w kosztorysie ofertowym Wykonawca przyjął
następujące wskaźniki kalkulacyjne:


koszty pośrednie (Kp)40,00 %

zysk (Z) 8,00 %


stawka roboczogodziny (R) 16,00 zł/h. (…)
Szczególnego podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, iż przedmiot zamówienia
został przez Wykonawcę oszacowany w sposób należyty, szczegółowy i prawidłowy.
Oznacza to, że wszystkie pozycje przedmiaru i założeń do kalkulacji robót zostały
uwzględnione w wycenie, a Wykonawca przewidział wypracowanie zysku. Wykonawca
oświadcza, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie wymagania określone
w elementach objętych SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca oświadcza nadto, iż przyjęta cena
ofertowa pozwoli na realizację zamówienia z należytą starannością oraz umożliwi realizację
zysku, a więc zamówienie nie będzie realizowane poniżej kosztów własnych. (…)”
Do wyjaśnień wykonawca Eurotech załączył oświadczenia firm, z którymi
współpracuje o udzielonych przez nie na jego rzecz rabatach (oświadczenia z 2015 i 2016
r.), wykaz materiałów będących na stanie magazynowym Eurotech oraz wykaz sprzętu
posiadanego przez Eurotech.

W protokole nr 2 posiedzenia komisji przetargo
wej wpisano m.in.: „W związku z tym,
iż kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (6.000.000,00 zł
brutto) jest niższa od ceny najkorzystniejszej oferty o 398.500,50 zł brutto, Komisja
KIO 2499/18

przetargowa pismem z dnia 14.11.2018 r. (nr kor. UM
.883176.2018) zwróciła się do
Wydziału PU z zapytaniem czy istnieje możliwość zwiększenia kwoty na realizację ww.
zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty złożonej przez „EUROTECH" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, która wynosi 6.398.500,50 zł brutto. W odpowiedzi na ww.
pismo, Wydział PU pismem z dnia 15.11.2018 r. (UM.888270.2018) poinformował, iż
I zastępca Prezydenta MG (…) wyraził zgodę na zwiększenie środków na realizację
niniejszego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Pismem z dnia
27 listopada 2018 r. zamawiający poinformował wykonawców
o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Eurotech.

Wykonawca Eurotech jest też wykonawcą dotychczasowej umowy dotyczącej
analogicznego zamówienia. Wynagrodzenie w dotychczasowej umowie wynosiło 6 mln zł.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron
i przystępującego złożone na piśmie i podane do
protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po
stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez
niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie
zamawiającego.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, j
eżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne
części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
KIO 2499/18

2)
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3)
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynika
jącym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5)
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zgodnie z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w
przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co
najmniej 30% od:
1)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2)
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, o
bowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lu
b kosztu spoczywa na wykonawcy, zaś zamawiający odrzuca ofertę
wy
konawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

W niniejszej sprawie zamawi
ający wezwał wykonawcę Eurotech do złożenia
wyjaśnień w przedmiocie ceny jego oferty, ponieważ cena ta była o ponad 30% niższa od
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. Należy jednak zauważyć, że zgodnie
z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający co do zasady ma obowiązek w takiej sytuacji
wezwać wykonawcę do wyjaśnień, z jednym wszakże wyjątkiem, mianowicie: gdy
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Innymi
słowy, Ustawodawca w ww. przepisie przewidział wyjątek od obowiązku wzywania
wykonawcy do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Wyjątek ten dotyczy sytuacji,
gdy wprawdzie cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej
zamówienia powiększonej o VAT lub od średniej arytmetycznej złożonych ofert, ale
jednocześnie sytuacja ta jest wynikiem okoliczności oczywistych, nie wymagających
wyj
aśnienia.
W niniejszej sprawie, w ocenie Izby, mamy do czynienia z takim właśnie wyjątkiem,
KIO 2499/18

o którym mowa w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. Należy zwrócić uwagę, że wartość
szacunkowa zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług wyniosła 6 mln
zł, zaś w postępowaniu zostały złożone tylko dwie oferty. Z tych dwóch ofert, jedna (oferta
wykonawcy Eurotech
) ma cenę 6.398.500,50 zł brutto i jest tylko o ok. 6% wyższa od
wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o VAT, druga natomiast (oferta
odwołującego) ma cenę 14.445.322,50 zł brutto i jest ponad dwukrotnie wyższa od wartości
szacunkowej powiększonej o VAT. Cena drugiej oferty przesądziła o wysokiej średniej
arytmetycznej złożonych ofert i o tym, że cena oferty wykonawcy Eurotech okazała się
niższa o ponad 30% od tej średniej. Należy jednak podkreślić, że o tak wysokiej średniej
złożonych ofert przesądziło nie co najmniej kilka ofert, co świadczyłoby o tym, że co do
zasady cena rynkowa zamówienia jest wysoka, ale przesądziła o tym cena jednej oferty.
Fakt, że cena tylko jednej oferty (oferty odwołującego) jest tak wysoka, zwłaszcza
w porównaniu do szacunku zamawiającego, nakazuje przyjąć, że to cena oferty
odwołującego jest zawyżona, nie zaś - że cena oferty wykonawcy Eurotech jest zaniżona.
Innymi słowy: w postępowaniu mamy do czynienia z trzema kwotami i dwie z nich: wartość
szacunkowa powiększona o VAT oraz cena oferty wykonawcy Eurotech oscylują wokół 6 mln
zł, natomiast tylko jedna kwota, tj. cena oferty odwołującego oscyluje wokół kwoty ok. 14 mln
zł. Gdyby w postępowaniu złożono więcej ofert z ceną zbliżoną do ceny odwołującego,
można byłoby przyjąć, że to wartość zamówienia jest niedoszacowana i cena oferty
wykonawcy Eurotech
jest zaniżona. Jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której tylko
cena oferty odwołującego oscyluje wokół 14 mln zł, pozostałe wartości w postępowaniu są
n
atomiast zbliżone do kwoty ok. 6 mln zł. Powyższe świadczy o tym, że cena oferty
odwołującego jest zawyżona. Ta zawyżona cena skutkowała wysoką średnią arytmetyczną
złożonych ofert, co spowodowało, że oferta wykonawcy Eurotech, mimo że zbliżona do
szacunku zamawiającego, okazała się być niższa od średniej arytmetycznej ofert.
Powyższa sytuacja pozwala na uznanie, że rozbieżność pomiędzy ceną wykonawcy
Eurotech,
a średnią arytmetyczną złożonych ofert, wynika z okoliczności oczywistych nie
wymagających wyjaśnienia. Tą okolicznością oczywistą jest fakt, że to cena oferty
odwołującego została zawyżona i sztucznie wpłynęła na wysoką średnią arytmetyczną
złożonych ofert. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu zamawiający był zwolniony
z obowiązku wezwania wykonawcy Eurotech do wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej
ceny. W konsekwencji ni
e zachodzi także podstawa do stwierdzenia, że cena oferty
wykonawcy Eurotech
jest ceną rażąco niską.

Niezależnie od powyższego ustalenia, że w niniejszej sprawie zachodziły okoliczności
wyłączające obowiązek wzywania przystępującego do wyjaśnień, Izba jedynie na marginesie
pragnie podnieść, że za zasadne uznała argumenty zamawiającego podniesione na
KIO 2499/18

rozprawie,
obrazujące sposób zastosowania cen podanych w ofercie Eurotech
w przykładowych zlecanych robotach. Z podanych przez zamawiającego przykładów,
opartych na faktycznych zleceniach wydawanych w poprzednio udzielonym analogicznym
zamówieniu,
wynika,
że
po
pierwsze,
ceny
wykonawcy
Eurotech
podane
w zakwestionowanych w odwołaniu pozycjach, co do zasady nie będą występować
samodzielnie, ponieważ elementy robót opisane w tych pozycjach stanowią część większych
robót objętych faktycznymi zleceniami, pod drugie, po zagregowaniu wszystkich cen
występujących w danym zleceniu okazuje się, że ceny w ofercie wykonawcy Eurotech są
wyższe niż zaoferowane przez niego w poprzednim analogicznym udzielonym mu
zamówieniu, które do tej pory wykonywał. Przykładowe zlecenia:
1) zlecenie nr 183/2018:

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie Eurotech z 2015 r. – 4.705,88 zł,

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie Eurotech z 2018 r. – 5.351,11 zł,
 zagregowana cena za poszcze
gólne pozycje w ofercie PRUiM z 2018 r. – 6.327,02 zł.
2) zlecenie nr 241:

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie Eurotech z 2015 r. – 9.484,90 zł,

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie Eurotech z 2018 r. – 10.280,00 zł,

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie PRUiM z 2018 r. – 12.174,70 zł.
3) zlecenie nr 289:

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie Eurotech z 2015 r. – 3.955,88 zł,

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie Eurotech z 2018 r. – 5.326,11 zł,

zagregowana cena za poszczególne pozycje w ofercie PRUiM z 2018 r. – 6.102,02 zł.
Z podanych przykładowych (choć wydanych faktycznie w ramach realizacji
dotychczasowej umowy) zleceń wynika, że wykonawca Eurotech uwzględnił w aktualnej
ofercie zmianę warunków rynkowych i podniósł ceny w poszczególnych pozycjach swojej
oferty
. Oznacza to, że zakwestionowane przez odwołującego ceny w pozycjach 3-14
formularza cenowego Eurotech, nie mają samodzielnego znaczenia dla realizacji
zamówienia, gdyż co do zasady w konkretnych zleceniach występują łącznie z cenami
z innych pozycji tego formularza, a po zagregowaniu wszystkich cen w danym zleceniu,
łączna cena jest realna nie tylko w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia
powiększonej o VAT, ale także w stosunku do cen oferowanych przez wykonawcę Eurotech
w poprzednim udzielonym mu analogicznym zamówieniu. W tym miejscu należy dodatkowo
podkreślić, że poprzednio udzielone zamówienie, wg oświadczenia zamawiającego,
wykonawca Eurotech za cenę niższą o prawie 400 tys. zł, realizował należycie. Powyższy
fakt również potwierdza, że cena zaoferowana przez Eurotech jest ceną realną, za którą
możliwe jest należyte wykonanie niniejszego zamówienia.

KIO 2499/18

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że zamawiający nie był
zobowiązany wezwać wybranego wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90
ust. 1 ustawy Pzp, poni
eważ w sprawie zachodzi wyjątek, o którym mowa w art. 90 ust. 1a
pkt 1 ustawy Pzp
oraz że wybrana oferta wykonawcy Eurotech nie podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Tym samym nie doszło w przedmiotowym
postępowaniu do naruszenia art. 90 ust. 1 i 1a w zw. z art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt
4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.
Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji
wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp.

O koszt
ach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odw
ołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący …………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie