eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 2426/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-12-11
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 2426/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia
2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Kra
jowej Izby Odwoławczej w dniu 26 listopada 2018 r. przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółkę Akcyjną z siedzibą w Lubartowie,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiat Radzyński z siedzibą w
Radzyniu Podlaskim,


orzeka:
1. Oddala
odwołanie.
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Lubartów Spółkę Akcyjną z siedzibą w Lubartowie
i:
2.1.
Zalicza
w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania.
2.2.
Zasądza od odwołującego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubartowie
na rzecz zamawiającego Powiatu
Radzyńskiego z siedzibą w Radzyniu Podlaskim
, kwotę w wysokości 3 949,53
zł 00 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt
trzy grosze
) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz zwrotu
kosztów dojazdu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok
– w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: ……………………..…
Sygn. akt: KIO 2426/18

UZASADNIENIE

Zamawiający, Powiat Radzyński, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr
1218L na odcinku Borki
– Ulan Majorat.” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 sierpnia 2018 r., pod numerem 159 -
365811.

W dniu 26 listopada 2018 r. wykonawca
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubartowie, wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp: unieważnienia czynności wyboru jako
najkorzystniejsz
ej oferty Odwołującego, odrzucenia jego oferty oraz unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie niżej
wskazanych przepisów ustawy Pzp:
1.
art. 7 ust. 3 Pzp, poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady uczciwej
konkurencji i odrzucenie oferty Odwołującego pomimo, iż była to jedyna oferta
niepodlegającą odrzuceniu,
2.
art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp poprzez uznanie, iż Odwołujący wniósł wadium w niniejszym
postępowaniu w sposób nieprawidłowy, gdyż:


zostało ono wystawione w formie pisemnej, a nie w formie elektronicznej,


do oferty został dołączony jedynie skan gwarancji, a nie jej oryginał,
podczas gdy, dokument gwarancji został złożony w formie oryginału i wystawiony w sposób
wskazany przez Zamawiającego tj. oryginał dokumentu został podpisany zewnętrzna aplikacją
do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez gwaranta i załączony do oferty,
którą Odwołujący złożył drogą elektroniczną w postępowaniu,
3.
art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp poprzez unieważnienie postępowania ze względu na brak
środków i rzekome przeznaczenie na ten cel kwoty 8 713102,52 zł brutto, podczas gdy
Zamawiający zwiększył pierwotną kwotę zamówienia do kwoty 11229 323,40 zł, co
powoduje, iż oferta Odwołującego mieściła się w szacunkowej kwocie przeznaczonej
przez Zamawiającego na postępowanie.
Wobec powyższego Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty,
2.
unieważnienia czynności polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego,
3.
unieważnienia czynności polegającej na unieważnieniu całego postępowania,
4.
dokonania czynności polegającej na wyborze oferty Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Sygn. akt: KIO 2426/18

5.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania
odwoławczego.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje.
Odwołujący wskazał, że ma interes prawny w złożeniu odwołania, gdyż jego oferta,
gdyby nie została odrzucona byłaby ofertą najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.
Jednocześnie Odwołujący wskazał, iż Zamawiający zwiększył środki finansowe przeznaczone
na zamówienia i wybrał już wcześniej ofertę Odwołującego. Z tego też względu nie ma żadnych
podstaw do stwierdzenia, iż Zamawiający nie posiada odpowiednich środków finansowych, a
przeznaczone na zamówienie środki finansowe są mniejsze niż szacowana przez
Zamawiającego wartość całego zamówienia. W konsekwencji, nie ma żadnych podstaw do
unieważnienia całego postępowania.
Następnie Odwołujący wskazał, że jednym z wymogów stawianych przez
Zamawiającego było wniesienie wadium. Wszelkie informacje o wadium, w tym treść i sposób
jego wniesienia Zamawiający określił w SIWZ. W pkt XII pkt 5 lit. b) zostało wskazane „oryginał
dokumentu
wymaga podpisania zewnętrzną aplikacją do składania kwalifikowanych podpisów
elektronicznych przez właściwe osoby np. reprezentanta banku, ubezpieczyciela".
Zamawiający nie postawił żadnych innych wymogów co do treści, formy lub sposobu
wniesienia wadium,
niż te określone w SIWZ.
Odwołujący złożył swoją ofertę w przedmiotowym przetargu. Odwołujący zaoferował
wykonanie zamówienia za kwotę 10 386 033,02 zł brutto.
Początkowo Zamawiający przeznaczył na zamówienie kwotę 8 713 102, 52 zł brutto,
jednak w dniu 1
8 października 2018 roku Rada Powiatu uchwałą nr XLVI1/190/2018
zwiększyła limit wydatków o kwotę 2 516 220,84 zł. W konsekwencji na realizację całego
zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę 11 229 323,40 zł.
W dniu 19 października 2018 roku (dzień po podjęciu uchwały), Zamawiający wybrał
ofertę Odwołującego.
W dniu 16 listopada 2018 roku, Zamawiający poinformował Odwołującego, że: (i)
unieważnia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, (ii) odrzuca ofertę Odwołującego, (iii)
unieważnia postępowanie. Jako podstawę swojej decyzji, Zamawiający wskazał
nieprawidłowe wniesienie wadium, gdyż zdaniem Zamawiającego gwarancja wadialna została
wystawiona w formie pisemnej, a nie w formie elektronicznej i jako taka jest jedynie skanem
dokumentu papierowego.
Ze stanowiskiem Zamawiającego Odwołujący nie zgadza się, z następujących
powodów.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej, podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu
Sygn. akt: KIO 2426/18

wywo
łuje skutki prawne w momencie jego złożenia. Oznacza to, że dokumenty opatrzony
takim podpisem jest oryginałem i jako taki wywołuje skutki prawne od momentu opatrzenia go
podpisem. Co więcej opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym
powoduje nadanie takiemu dokumentu unikalnego i niepowtarzalnego certyfikatu (numeru).
Certyfikat ten potwierdza nie tylko jego oryginalność, ale przesądza, że nie ma drugiego
takiego samego dokumentu.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Balcia Insurancede SE Spółka europejska
Oddział w Polsce (dalej jako „Gwarant") wystawiła gwarancję wadialną i zaopatrzyła ją
elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Dokumentowi temu został nadany indywidualny
numer porządkowy. W takiej też formie, Odwołujący przekazał dokument wadialny
Zamawiającemu. Już sam fakt przekazania tego dokumentu w formie w jakiej Odwołujący
otrzymał od gwaranta powinien wystarczać do uznania, że wadium zostało wniesione w
sposób prawidłowy. Niemniej jednak, jak wynika to bezpośrednio z treści gwarancji pkt 10
dokumentu wadialnego, została ona wystawiona w jednym egzemplarzu. Potwierdza to tylko,
że Zamawiający posiada oryginał dokumentu i może skutecznie dochodzić z niego praw. Nie
jest też prawdą jakoby Odwołujący mógł zwrócić dokument wadialny. Gwarant wystawił tylko
jeden egzemplarz zaopatrzony w podpis z indywidualnym numerem i ten egzemplarz posiada
właśnie Zamawiający. Tym samym, Odwołujący nie może skutecznie odwołać gwarancji.
Niemniej jednak, Zamawiający całkowicie błędnie interpretuje kwestię zwrotu dokumentu
wadialnego. Na
wet, gdyby Odwołujący zwrócił dokument wadialny -przy Odwołujący twierdzi,
że dokument ten jest w posiadaniu Zamawiającego - to i tak nie wywarłoby to żadnych
skutków, a samo zabezpieczenie nadal byłoby skuteczne. Kwestia zwrotu dokumentu wadium
była także przedmiotem rozstrzygnięć przed Izbą, która w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 roku
(sygn. akt: KIO 628/11), orzekła, iż: „Zwrot dokumentu może nastąpić jedynie przez podmiot
do tego uprawniony, a więc beneficjenta, na rzecz którego gwarancję wystawiono, czyli
Zamawiającego. Zatem twierdzenia, na które powołuje się Zamawiający o rzekomym braku
zabezpieczenia ewentualnych swoich roszczeń z tytułu zatrzymania wadium na skutek zwrotu
gwarancji przez wykonawcę są nieuzasadnione. Jedynym uprawnionym do zwrotu dokumentu
przed upływem okresu obowiązywania gwarancji jest Zamawiający w ściśle określonych
przepisami okolicznościach". Mając na uwadze treść orzeczenia, zdaniem Odwołującego
uznać należy rozważania Zamawiającego w kwestii zwrotu dokumentu wadium za całkowicie
chybione.
Jednocześnie wbrew twierdzeniom Zamawiającego, dokument wadialny nie jest tylko
skanem, jest dokumentem zaopatrzonym w kwalifikowany podpis elektroniczny i jako taki nie
może być skanem. Potwierdził to sam gwarant w piśmie z dnia 22 listopada 2018 roku, które
zostało wydane na wniosek Odwołującego. Mając na uwadze powyższe, w ocenie
Odwołującego, Zamawiający naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, uznając że Odwołujący
Sygn. akt: KIO 2426/18

w sposób nieprawidłowy wniósł wadium, podczas gdy wadium zostało wniesione w sposób jak
najbardziej prawidłowy i co więcej, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Podkreślić
jednocześnie należy, iż sam Zamawiający podał w jakiej formie należy wnieść wadium i
Odwołujący wniósł je właśnie w takiej formie i postaci.
Podkreślić należy także, iż Zamawiający złożone w takiej samej formie i postaci
dokumenty wadialne innych Wykonawców uznał za poprawne. W przypadku konsekwentnego
postępowania przez Zamawiającego w kwestii dokumentów wadialnych, musiałby on odrzucić
także oferty innych Wykonawców, gdyż złożyli oni - podobnie jak Odwołujący - dokumenty
wadialne w taki sam sposób i formie. Z tego też względu w ocenie Odwołującego, Zamawiający
naruszył art. 7 pkt 3 Pzp.
Odwołujący wskazał ponadto, iż wbrew treści pisma z dnia 16 listopada 2018 roku,
kwota jaka została przeznaczona na przedmiotowe postępowanie jest wyższa niż wskazał to
Zamawiający. Odwołujący raz jeszcze zwrócił uwagę na zwiększenie kwoty na sfinansowanie
niniejszego postępowania, co znalazło potwierdzenie w treści uchwały rady powiatu. Tym
samym
, w ocenie Odwołującego naruszony został art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Na marginesie należy wskazać, iż Zamawiający przed odrzuceniem oferty, mając tak
poważne wątpliwości co do dokumentu wadialnego, powinien był wezwać Odwołującego do
złożenia stosownych wyjaśnień. Zamawiający, nie dokonując tej czynności pozbawił się
jednocześnie możliwości wyjaśnienia wątpliwości związanych z tym dokumentem. Niemniej
jednak, dokument wadia
Iny został złożony w sposób prawidłowy. Co więcej, Zamawiający
może skutecznie dochodzić swoich praw związanych z dokumentem wadialnym.

Pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie
domagając się oddalenia odwołania w całości ze względu na brak interesu prawnego po
stronie odwołującego, ewentualnie ze względu na jego bezzasadność.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.


W p
ierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania, o którym mowa w art. 179 ust. 1
ustaw
y Pzp. Odwołujący jest podmiotem zainteresowanym o ubieganie się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
Sygn. akt: KIO 2426/18

Izba ustaliła, że zgodne z informacją przekazaną przez Zamawiającego, kopia
odwołania została wykonawcom przekazana w dniu 26 listopada 2018 r. elektronicznie za
pomocą portalu e-usług zapewniającego komunikację między Zamawiającym a
Wykonawcami. W terminie przewidzianym ustawą, do przedmiotowego postępowania
odwoławczego, żaden z wykonawców nie zgłosił przystąpienia w charakterze uczestnika
postępowania.

Izba przyjęła do rozpoznania dowody złożone przez Strony podczas rozprawy, tj.
1.
oświadczenie Balcia Insuriance z dnia 23 listopada 2018 r. – dowód nr 1;
2.
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pisma z dnia 4 grudnia 2018 r., wraz z
kopią dowodu nadania – dowód nr 3;
3.
korespondencję mailową między pełnomocnikiem Zamawiającego, a RESO Europa
Servie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach – dowód nr
3;
4.
wydruk ze strony internetowej z którego wynika, że RESO jest partnerem generalnym
Balcia Insurance SE w Polsce
– dowód nr 4.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.
Jak wynika z rozdziału XI „Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami” SIWZ, Zamawiający zdecydował, na
podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
– Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020), że w niniejszym postępowaniu
komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.).
W przedmiotow
ym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostały
złożone trzy oferty opiewające na następujące kwoty: 10 386 033,02 zł, 11 189 343,46 zł oraz
15 088
676,15 zł. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 8 713 102, 52 zł.
Pismem z dnia 16 listopada 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących
udział w postępowaniu o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający wskazał, że dokonał ponownej analizy złożonych w postępowaniu ofert i doszedł
do przekonania, że zaniechał czynności odrzucenia oferty Odwołującego w związku z
nieprawidłowym wniesieniem wadium. Oferta Odwołującego została w związku z powyższym
odrzucona na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 7bustawy Pzp, ponieważ została w sposób
nieprawidłowy zabezpieczona wadium z następujących powodów. Po pierwsze gwarancja
Sygn. akt: KIO 2426/18

wadialna została wystawiona w formie pisemnej, a nie w formie elektronicznej. Po drugie do
oferty został załączony jednie skan gwarancji (elektroniczna kopia dokumentu gwarancji). Co
nie stanowi dokumentu elektronicznego.
W ocenie Zamawiającego, Odwołujący dysponuje
oryginałem gwarancji, natomiast zgodnie z ust. 6.3 gwarancji, wygasa ona z chwilą zwrotu
oryginału dokumentu gwarancji Gwarantowi. Zamawiający nie ma wobec tego pewności, czy
gwarancja jeszcze obowiązuje, Odwołujący mógł zwrócić oryginał Gwarantowi i doprowadzić
w ten sposób do wygaśnięcia gwarancji.
Ponadto w piśmie tym Zamawiający poinformował wykonawców o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, tj. 11 189 343,52 zł brutto,
przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj.
8 713
102,52 zł brutto.
W dokumentacji postępowania znajduje się również Notatka służbowa z szacowania
wartości zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1218L na odcinku Borki
– Ulan Majorat, z dnia 10 sierpnia 2018 r., podpisana przez Zastępcę Głównego Księgowego,
z treści której wynika, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe
zamówienie wynosi 8 713 102,52 zł oraz że kwota ta zabezpieczona jest w planie finansowym.
Ponadto w dokumentacji postępowania znajduje się również Uchwała nr
XLVII/190/2018 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie
zmiany wielo
letniej prognozy finansowej. Z „Objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej
prognozy finansowej
Powiaty Radzyńskiego na lata 2018 – 2024” wynika, że „Zwiększono limit
wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 2 516 220,84 zł na realizację przedsięwzięcia
pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa
lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność
komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju dofinansowanego w
ramach RPO Woj. lubelskiego na lata 2014
– 2020 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1218L
Borki
– Ulan Majorat” (vide pkt II.1 strona nr 17).

Izba zważyła co następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie, z następujących powodów.

W zakresie zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty Odwołującego na postawie art. 89
ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp oraz naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp
, Izba doszła do przekonania,
że decyzja Zamawiającego była słuszna. Z dokumentacji postępowania wynika wprost, że
dokument wadium załączony przez Odwołującego do oferty został wystawiony w formie
pisemnej, tj. został opatrzony własnoręcznym podpisem Dyrektora Oddziału, z imienną
pieczątką, a na pierwszej stronie (dokument ten składa się z dwóch stron) została
za
mieszczona własnoręczna parafa. Następnie dokument ten został zeskanowany
Sygn. akt: KIO 2426/18

(skopiowany) i opatrzony podpisem elektronicznym przez
Dyrektora Oddziału. Ponadto z treści
tego dokum
entu wynika bezsprzecznie, że: gwarancja ta wygasa „automatycznie i całkowicie”
w przypadku gdy „nastąpił zwrot oryginału niniejszej gwarancji do Balcia” (vide: pkt 6.3) oraz
że „po upływie terminu określonego w pkt 3 gwarancja powinna być zwrócona do Balcia (…)”.
W postępowaniu tym oprócz Odwołującego oferty złożyło dwóch innych wykonawców, którzy
wnieśli wadium w formie elektronicznej, tj. obie gwarancje zostały opatrzone kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi
przez uprawnione do tego osoby, ponadto ich treść również
uwzględnia tę okoliczność, co wyraża się m.in. w braku postanowień o wygaśnięciu
automatycznie gwarancji w przypadku jej zwrotu do wystawcy. Ponadto z ich treści wprost
wynika, że zostały sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania gwaranta.

Okoliczności sprawy wskazują, że przedstawiona przez Odwołującego gwarancja
wadialna powstała w ten sposób, że jej treść po wydrukowaniu została opatrzona
własnoręcznym podpisem Dyrektora Oddziału, czym zgodnie z treścią art. 78 §1 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 za
zm.)
nadał jej formę pisemną, a następnie dokument ten został zeskanowany i ponownie
podpisany przez tą samą osobę, tym razem podpisem elektronicznym. Zatem oryginał
dokume
ntu gwarancji wadialnej powstał w tym przypadku w momencie złożenia przez
Dyrektora Oddziału własnoręcznego podpisu na wersji „papierowej” gwarancji. Natomiast
późniejsze jej skopiowanie i następnie opatrzenie podpisem elektronicznym było w istocie
wytworzeniem elektronicznej kopii tego dokumentu. W ocenie Izby bez znaczenia w
okolicznościach przedmiotowej sprawy jest to, że Odwołujący otrzymał od wystawcy gwarancji
tylko jej „wersję elektroniczną” i następnie bez ingerencji w jej treść przekazał ją
Zamawia
jącemu. Mając bowiem na uwadze postanowienia gwarancji wadialnej, w tym przede
wszystkim zastrzeżenie z pkt 6.3., w ocenie Izby nie można mówić o tym, aby został spełniony
cel dla jakiego wadium wymagane jest
wnoszone w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a którym to celem jest finansowe zabezpieczenie interesów zamawiającego
przed ogólnie pojętym nierzetelnym wykonawcą, który poprzez określone działania lub
zaniechania mógłby wpłynąć na wynik postępowania (vide: M. Jaworska (red.), Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018). Skoro bowiem oryginałem dokumentu
gwarancji jest jego forma pisemna („papierowa”), w posiadaniu której Zamawiający się nie
znajduje, również Odwołujący (zgodnie z jego twierdzeniem) – też nie, to wobec tego oryginał
ten musi być w posiadaniu wystawcy gwarancji. W związku z powyższym wątpliwym jest, aby
w sytuacji w której wystąpiły by przesłanki zaspokojenia się Zamawiającego z gwarancji
wadialnej
– mógł on to skutecznie uczynić.

Złożony przez Odwołującego podczas rozprawy dowód w postaci oświadczenia
wystawcy spornej gwarancji wadialnej jest bez znaczenia dla rozpoznania przedmiotowej
Sygn. akt: KIO 2426/18

sprawy, nie tylko ze względów wskazanych powyżej. Izba podziela stanowisko
Zamawiającego zaprezentowane w odpowiedzi na odwołanie i podtrzymane podczas
rozprawy, zgodnie z którym skuteczność wniesienia wadium powinna być oceniana na
podstawie treści gwarancji wadialnej złożonej wraz z ofertą. Tylko bowiem treść tego
dokumentu jest podstawą ewentualnego późniejszego ubiegania się przez Zamawiającego o
wypłatę gwarantowanej kwoty. Z tego powodu późniejsze oświadczenia, czy wyjaśnienia
składane do gwarancji wadialnej nie mogą mieć znaczenia, gdyż nie tworzą jej treści, ani nie
są jej integralną częścią. W tym miejscu Izba odnosząc się do złożonych przez Zamawiającego
dowodów nr 3 i 4 wskazuje, że pozostają one bez znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej
kwestii
z tego powodu, że korespondencja ta prowadzona była z podmiotem, który w
okolicznościach sprawy nie miał związku z wystawieniem dokumentu spornej gwarancji, co
wprost wynika z treści spornej gwarancji.
Raz jeszcze podkreślić należy, że okolicznością przemawiającą za pozytywną oceną
czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego było opatrzenie
gwarancji wadialnej własnoręcznym podpisem, tj. nadanie jej formy pisemnej. Natomiast
późniejszej jej zeskanowanie i ponowne podpisanie – tym razem – kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, stanowiło w ocenie składu wytworzenie elektronicznej kopii tego dokumentu.

Zarzut dotyczący bezpodstawnego unieważnienia podstępowania również nie
zasługiwał na uwzględnienie. Jak wynika bowiem z dokumentacji postępowania, uchwała na
którą powołuje się Odwołujący dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast z
jej treści wprost wynika, jak wskazał Odwołujący, że limit wydatków majątkowych na
przedmiotowe zamówienie został zwiększony o wskazaną przez Odwołującego kwotę, jednak
uszło uwadze Odwołującego, że zwiększenie tego limitu zostało przewidziane dopiero na rok
2019 r. Abstrahując od tego, że sporna uchwała dotyczy jedynie zmiany prognozy finansowej
(a nie np. zmian w budżecie), to należy mieć na uwadze że dotyczy ona dopiero roku 2019 r.,
zatem nie dotyczy sytuacji obecnej, a ponadto w dokumentacji postępowania znajduje się
notatka służbowa z dnia 10 sierpnia 2018 r. podpisana przez Zastępcę Głównego Księgowego,
który potwierdza zabezpieczenie w planie finansowym kwoty podanej przez Zamawiającego
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 8 713 102,52 zł. Odwołujący nie
wykazał, aby okoliczność podjęcia ww. uchwały spowodowała, że również i kwota
zabezpieczona w planie finansowym
na realizację przedmiotowego zamówienia uległa
zmianie.
W tym miejscu wskazać należy, że Zamawiający musi mieć zabezpieczone środki
finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w chwili zaciągania zobowiązania, tj.
podpisania umowy o zamówienie. Natomiast sam wybór oferty nie powoduje takiego skutku.

Sygn. akt: KIO 2426/18

W związku z powyższym odwołanie należało oddalić.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o
przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972).Przewodniczący:
……………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie