eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1513/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-08-29
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1513/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Norbert Sierakowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2018
r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej w dniu 31 lipca 2018 r. przez
wykonawcę R. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPULS
R. D.
z siedzibą w Lublinie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego -
Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie,


przy udziale wykonawcy
Altix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającegoorzeka:

1.
oddala odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę R. D. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPULS R. D. z siedzibą w Lublinie
i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy
złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę R. D. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPULS R. D. z siedzibą w Lublinie
tytułem wpisu od
odwołania.Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam
ówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: …………..……….…….…Sygn. akt: KIO 1513/18
UZASADNIENIE


Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”),
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze
zm.)
– zwanej dalej "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.
„Zakup usługi druku specjalistycznego, oprawy adaptacji
podręczników szkolnych i książek pomocniczych w systemie Braille'a i/lub druku
powiększonym oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez zamawiającego — z
podziałem na 2 części” (Nr postępowania WA.ZUZP.261.61/2018).
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa od kwot
wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 22 czerwca 2018 r. pod numerem 2018/S 118-268627.
W dniu 24
lipca 2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcom ubiegającym się
o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcy R. D. prowadzącemu działalność
gospodarczą pod firmą P.H.U. IMPULS R. D. z siedzibą w Lublinie (dalej:
„Odwołujący”) informację o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
złożonej w postępowaniu za którą, w obu częściach, została uznana oferta
wykonawcy ALTIX Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Przystępujący” lub
„ALTIX”).

W dniu 31 lipca 2018 r.
Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie - w zakresie części pierwszej zamówienia w odniesieniu do
czynności Zamawiającego, polegającej na uznaniu za najkorzystniejszą oferty
wykonawcy ALTIX. Odwołujący podnosił, że „dokonany wybór oferty narusza prawo,
a zatem
decyzja ta nie może się ostać”. Odwołujący wnosił o unieważnienie oferty
wykonawcy ALTIX i wykluczenie tego uczestnika
z postępowania oraz przyznanie
O
dwołującym kosztów postępowania odwoławczego według norm prawem
przewidzianych i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Zamawiającemu.
Odwołujący wskazywał, że wykonawca ALTIX w swojej ofercie zaproponował
termin wykonania zlecenia w ciągu 1 dnia. Zdaniem Odwołującego termin ten jest

niemożliwy do zachowania z punktu widzenia technicznego, jak również z punktu
widzenia wymagań określonych istotnymi postanowieniami umowy w § 7 ust. 2, w
zw. z § 8 ust. 2 pkt. 2. W tym zakresie oferta złożona przez ALTIX nie tylko narusza
postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz” lub
„specyfikacja”) ale także art. 387 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132) -
dalej „k.c.”. Zgodnie z art. 14 ust. 1
Pzp
do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy k.c., jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej. W tym kontekście zasadnicze znaczenie należy
przypisać art. 387 § 1 k.c. w myśl którego umowa o świadczenie niemożliwe jest
nieważna.
Zdaniem Odwołującego słusznie postąpił Zamawiający, który w piśmie z dnia
11 lipca 2018 r.
wskazał, że powziął wątpliwość w zakresie 1-dniowego terminu
realizacji
zamówienia.
Błędem
natomiast
jest
bezkrytyczne
przyjęcie
niewiaryg
odnych wyjaśnień ALTIX nie popartych żadnymi przekonującymi
dokumentami, czego Zamawiający domagał się. W sytuacji takich wątpliwości
uzasadnione było skorzystanie z opinii specjalistów. Odwołujący twierdził, że
w
yjaśnienia są sprzeczne z założonym 2 dniowym terminem na uzgodnienie
harmonogra
mu dostaw. W ocenie Odwołującego nie jest fizycznie możliwe
opracowanie i wydrukowanie podręczników w terminie 1 dnia, których treść nie
została wcześniej udostępniona. Nawet przy dokonanym przez ALTIX założeniu
wykonania wydruku w czasie 15 godzin, który zaoferowała w/w spółka, a co byłoby
możliwe jedynie przy wcześniejszym udostępnieniu materiałów, załadowanie ich na
samochody i dostarczenie nie jest możliwe przy pomocy proponowanych środków
transportu. Założenie, że zlecenie zostanie wykonane pod koniec dnia pracy,
pozwala na proste obliczenie, że materiały będą gotowe na godz. 6 rano. Żadna
firma kurierska nie jest zdolna (nie ma w swojej ofercie) dostarczenia przesyłki z kilku
oddziałów drukarni w kilka godzin. W ocenienie Odwołującego argumenty
przed
stawione przez ALTIX są gołosłowne i są fikcją skalkulowaną przez wykonawcę
jedynie na użytek postępowania przetargowego, z założeniem niewykonania umowy
w terminie i ewentualnym poniesieniem niewielkich sankcji umownych.
Odwołujący zwracał uwagę na rzetelność opisania przez Zamawiającego
kryteriów, którymi Zamawiający kieruje się przy wyborze oferty. Jest to o tyle istotne,

że oznaczenie wagi terminu wykonania usługi na 40% przy zbliżonych rynkowych
cenach usług w praktyce niweczy znaczenie najważniejszego kryterium, jakie
stanowi cena.
W opinii Odwołującego konstrukcja proporcji kryteriów pozwala
niektórym wykonawcom wpływać na rozstrzygnięcie wyłącznie skróceniem terminu
wykonania, który pozostaje w istocie bez większego znaczenia merytorycznego dla
Zamawiającego (istotne jest aby nie przekroczył 25 dni), niwelując znaczenie różnic
w oferowanych cenach. Należy zauważyć, że w treści istotnych postanowień umowy
w § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 termin jest elementem modyfikowalnym z każdej przyczyny
niezawinionej przez wykonawcę.
Odwołujący twierdził, że wykonawca w przedmiotowej sprawie po wygraniu
przetargu, w razie opóźnienia wykonania umowy ponosi jedynie odpowiedzialność w
postaci kary umownej. Kara ta wynosi 0,5
% za ewentualne przedłużanie uzgadniania
harmonogramu druku tj. ok. 300 zł (co może trwać wiele dni), oraz 1,5% za każdy
dzień zwłoki czyli opóźnienie kwalifikowane - zawinione tj. ponad 900 zł w części 1.
Zdaniem Odwołującego tak niskie kary pozwalają na założenie „dopuszczalnych
strat” wynikających ze zwłoki (nie zwykłego opóźnienia, które Zamawiający uznał za
dopuszczalne).

W dniu 3 sierpnia 2018 r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego przystąpił wykonawca ALTIX. W treści pisma Przystępujący
wskazywał, że stoi na stanowisku, iż zarzuty Odwołującego należy uznać za
bezzasadne a samo od
wołanie powinno zostać oddalone, ponieważ w
rozpoznawanym
postępowaniu Zamawiający nie naruszył prawa oraz warunków
specyfikacji.
Zdaniem Przys
tępującego twierdzenia Odwołującego, że zaproponowany
przez wykonawcę ALTIX termin wykonania zlecenia w ciągu jednego dnia jest
niemożliwy zarówno ze względów technicznych jaki i formalnych (siwz) są
nieuprawnione. Powołane postanowienia umowne oraz przepisy k.c. zostały przez
Odwołującego błędnie zinterpretowane.
Wykonawca ALTIX podnosił, że na prośbę Zamawiającego przesłał informację
o rażąco niskiej cenie oraz wyjaśnienia dot. terminu wykonania zamówienia.
Spełniają one wszelkie wymogi oraz kryteria dotyczące tego typu dokumentów.

Wyjaśniono w nich wystarczająco precyzyjnie, że zarówno cena została prawidłowo
oszacowana jak i uzasadniono realność terminu wykonania.
Zdaniem Przystępującego Odwołujący błędnie wskazuje: „założony 2 dniowy
termin na uzgodnien
ie harmonogramu dostaw” Punkt 1.9 SIWZ dla części I oraz 2.9
SIWZ dla część Il zawierają sformułowanie „Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych",
c
zego wydaje się, Odwołujący nie zauważył. Jednoznacznie oznacza to, że jest to
czas maksymalny, nie zaś minimalny. Tym Samym wskazany argument jest
bezzasadny.
Odnosząc się zaś do twierdzeń Odwołującego, że „nie jest fizycznie możliwe
opracowanie i wydrukowanie podręczników w terminie 1 dnia, których treść nie
została wcześniej udostępniona” Przystępujący twierdził, że ww. stwierdzenie jest
nieprawdziwe i nie
zostało w żaden sposób uargumentowane. Jego zdaniem nie ma
żadnych fizycznych, technicznych ani osobowych przeszkód, żeby wskazane
zamówienie zrealizować nawet szybciej niż w ciągu jednego dnia roboczego. Warto
nadmienić, że dla celów wyceny zamówienia, oszacowania kosztów oraz wzięcia pod
uwagę wszelkich ryzyk wykonawca Altix przyjął najbardziej negatywny scenariusz.
Stąd też analiza realności terminu dotyczy wspomnianych przez Odwołujących 15
godzin na wyko
nanie zamówienia. W praktyce, co wynika z doświadczenia, czasu
będzie dużo więcej.
Nie mniej, odpowiadając na zarzuty Odwołujących Przystępujący podał, że nie
ma potrzeby
wcześniejszego udostępniania materiałów przez Zamawiającego.
Zgodnie z siwz, Zamawiaj
ący przekaże materiały (dostęp do plików) najpóźniej w
dniu podpisania umowy. Dla wyżej wspomnianego celu wykonawca założył godzinę
15. W prak
tyce możliwe to będzie dużo wcześniej, nie ma nawet przeciwskazań,
żeby przekazanie materiałów wystąpiło zgodnie z zapisami umownymi tj. „Druk,
oprawa i dystrybucja adaptacji po
dręczników szkolnych i książek pomocniczych w
systemie Braille'a zostanie zlecona nie później niż do 2 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.” dla części I oraz analogicznie dla części Il w związku z zapisem
siwz
: „Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy możliwość dostępu do
plików przygotowanych do druku nie później niż w dniu zlecenia”
Wyjaśniając Przystępujący wskazywał, że, Zamawiający może przekazać
wykon
awcy materiały dwa dni przed zleceniem mu wykonania przedmiotu

zamówienia. Taki scenariusz również został wzięty pod uwagę, chociaż nie jest to
konieczne dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Zdaniem wykonawcy ALTIX Odwołujący błędnie zrozumiał jego wyjaśnienia
dotyczące terminu. Książki będą produkowane sukcesywnie co oznacza, że pierwsze
pakiety będą przekazane o wysyłki wcześniej niż ostatnie. Tym samym Odwołujący
błędnie zakłada, że wszystkie książki będą gotowe o 6 rano. Jak wyjaśniał
wykonawca ALTIX
duża część książek zostanie wysłana standardowymi,
ogólnodostępnymi usługami kurierskimi (posiadamy podpisane umowy z UPS oraz
DHL). Oferują one dostarczenie przesyłki (wraz z podpisywaniem stosownym
protok
ołów) dnia następnego w kilku wariantach godzinowych. Są to fakty
powsze
chnie znane i ogólnodostępne. Ponadto założone zostało wykorzystanie
własnych samochodów oraz wynajęcie kolejnych jeśli będzie taka potrzeba. Również
ogólnodostępną wiedzą są usługi firm transportowych. Przystępujący wskazywał, że
na etapie postępowania przetargowego wykonawca zobowiązany jest do zbadania
rynku, powzięcia informacji o kosztach, usługach, możliwościach technicznych itp. co
zostało przez niego uczynione w sposób należyty i adekwatny do zapis siwz.

Zdaniem Przystępującego Odwołujący bezpodstawnie wyraża wątpliwość co
do posiadanego przez wykonawcę ALTIX parku maszynowego, odpowiedniej kadry
czy też zdolności technicznych.
Następnie wykonawca Altix stwierdził, że Odwołujący w sposób nieuprawniony
wskazuje, że Zamawiający niewłaściwie i nierzetelnie sformułował treść dokumentacji
przetargowej.
Jego zdaniem analiza tejże skazuje, że wszystkie zapisy zostały
dokonane prawid
łowo i były znane wszystkim wykonawcom. Wykonawca Altix,
dostrzegając kryteria wyboru ofert zrozumiał, że dla Zamawiającego termin jest
bardzo istotny (bardziej niż w większości postępowań) i w związku z tym tak wycenił
ofertę, żeby wymagania Zamawiającego spełnić. Tym samym stwierdzenie
Odwołującego jakoby „termin wykonania, który pozostaje w istocie bez większego
znaczenia mer
ytorycznego dla zamawiającego” jest sprzeczne z intencją
Zamawiającego wyrażoną w siwz. Ponadto, w związku z tym, że dokumentacja
przetargowa dopuszcza jednodniowy termin wykonania, wykonawca ALTIX, po
analizie siwz, m
ożliwości technicznych itp. jest uprawniony do zaoferowania
jednodniowego termin
u. Co więcej zgodnie z najlepszą wiedzą Przystępującego, nie
ma absolutnie żadnych czynników technicznych, które powodowałyby, że termin

jednodniowy (dopuszczalny przez Zamawiającego) miałby być nierealny. Warto
również zauważyć, że Odwołujący miał prawo, zgodnie z ustawą do zadawania pytań
Zamawiającemu oraz do wniesienia odwołania na zapisy dokumentacji przetargowej
do Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 24 sierpnia 2018 r. do Izby ze strony Zamawiającego wpłynęła
odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wnosił o oddalenie odwołania w
całości. W uzasadnieniu podnosił, m. in., że Odwołujący zobowiązany jest do
udowodnienia, iż zarzuty podniesione w odwołaniu zasługują na uwzględnienie. Jako
profesjonalista, Odwołujący winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, iż termin
wskazany w ofercie Przystępującego nie jest możliwy do dotrzymania. Powoływanie
się na instytucję świadczenia niemożliwego wydaje się niezasadne w świetle
ugruntowanego orzecznictwa, z którego jednoznacznie wynika, iż brak możliwości
dotrzymania umownego terminu nie czyni podstawy do uznania, iż świadczenie to
jest niemożliwe. Zarzuty zostały sformułowane w sposób ogólnikowy, nie odnoszący
się do okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na ważność oświadczenia
woli Przystępującego. Twierdzenia Odwołującego nie są poparte żadnymi dowodami.
Odwołujący nie sprostał obowiązkowi wykazania, iż oferta Przystępującego istotnie
powinna podlegać odrzuceniu z uwagi na brak możliwości dochowania
zaoferowanego terminu.
Zdaniem Zamawiającego Odwołujący nie odniósł się w sposób istotny do
wyjaśnień złożonych przez Przystępującego w zakresie ceny oferty i terminu
realizacji zamówienia wskazanego w ogłoszeniu. Te zaś Zamawiający uznał za
spójne i wyczerpujące. Należy wskazać, że pomiędzy złożonymi wyjaśnieniami nie
ma rozbieżności w postaci nieujęcia kosztów zwiększonej obsługi logistycznej
zamówienia spowodowanej krótkim terminem realizacji. Ponadto Odwołujący w
ocenie Zamawiającego przywołując postanowienia umowy celowo wprowadza w
błąd. Bowiem należy wskazać, iż termin realizacji umowy liczony jest od momentu
przekazania zlecenia nie zaś od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia. Na okoliczność tę powołał się Przystępujący w swoich wyjaśnieniach,
co świadczyło o tym, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i złożył ofertę
odpowiadającą wymagania Zamawiającego. Jednocześnie opis kryterium oceny ofert
i opis sposobu dokonywania oceny oferty nie przewidywał minimalnego terminu

realizacji,
którego skrócenie wskazywałoby na bezprawne działanie wykonawcy
stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i podstawę do odrzucenia oferty.
Zamawiający pozostawił wykonawcom swobodę w kształtowaniu treści ofert.
Natomiast z
arzuty dotyczące ustanowionych kryteriów oceny ofert i ich wag
zdaniem Zamawiającego należy uznać za spóźnione i nie mające żadnego wpływu
na wynik postępowania odwoławczego.

Uwzględniając
treść
dokumentacji
postępowania
o
udzielenie
zamówienia przekazanej przez Zamawiającego oraz stanowisk i oświadczeń
Stron oraz Przystępującego złożonych na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co
następuje.


Na podstawie dokumentacji postępowania przesłanej przez Zamawiającego
Iz
ba ustaliła, że w specyfikacji w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia ”
Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest zakup usługi druku
specjalistycznego, oprawy adaptacji
podręczników szkolnych i książek pomocniczych
w systemie Braille'a i/lub druku
powiększonym oraz dystrybucja do szkół wskazanych
przez
zamawiającego - z podziałem na 2 części, zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ).

Część 1 – Usługa druku, oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych,
dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w
systemie Braille’a (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych
przez Zamawiającego.

Nakład adaptacji w systemie Braille’a wynosi łącznie 129 egzemplarzy adaptacji, w
tym 31 egzemplarzy adaptacji KUL i 98 adaptacji UW (w tym 8 matematyka-edukacja
wczesnoszkolna)

Część 2 – Usługa druku, oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek
pomocniczych,

dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, wykonanych w druku
powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez
Zamawiającego.

Nakład adaptacji w druku powiększonym wynosi łącznie 1194 egzemplarze.

SOPZ stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W pkt 1.9 SOPZ Zamawiający
sformułował następujący wymóg: „Nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia
zlecenia Wykonawcy druku, oprawy i dystrybucji adaptacji Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym harmonogram druku, oprawy, dystrybucji i wymiany wadliwych
adaptacji w systemie Braille’a z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt 1.7 i
innych wymogów wynikających z SOPZ”.

W rozdziale V siwz „Termin realizacji” Zamawiający podał, że przedmiot
zamówienia, zarówno dla części 1, jak części 2, winien zostać zrealizowany w
terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę jednak nie dłuższym niż 25 dni od
dnia przekazania w
ykonawcy przez Zamawiającego zlecenia druku, oprawy i
dystrybucji adaptacji.

W rozdziale XV siwz w pkt 1. Zamawiający wskazał, że przy wyborze oferty w
ramach każdej części zamówienia, Zamawiający, będzie kierował się następującymi
kryteriami
, którym przypisał określone wagi:

1. Cena brutto

- 60%
2. Termin realizacji zamówienia - 40%

W pkt 3
ww. rozdziału podano, że kryterium „Termin realizacji zamówienia” (T)
będzie oceniane na podstawie podanego przez wykonawcę w ofercie terminu
realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 25 dni. Ocena punktowa w ramach
kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Tn
T = ---------------------- x 40 pkt

Tb
Gdzie:
T
– liczba punktów przyznanych badanej ofercie;
Tn
– najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród badanych ofert w zakresie
danej
części;
Tb
– termin realizacji zamówienia oferty badanej w zakresie danej części.
Przyjmuje się, że 1 pkt = 1%

W pkt 4 i 5 ww. rozdziału podano, że oferowany przez wykonawcę termin
realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 25 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy (pkt 4).
Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia dłuższego niż w
ust. 4 powyżej spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy
(pkt 5).

W pkt 2 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz
Zamawiający w zakresie części pierwszej, zawarł następującą treść:
„Zobowiązujemy się do realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie
maksymalnie do
…. (maksimum 25) dni kalendarzowych od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiającego zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji”.

W treści postanowień umownych, stanowiących załącznik nr 2 do siwz
Zamawiający podał:


§ 1 ust. 3 „Realizacja zamówienia rozpocznie się po przekazaniu przez
Zamawiającego Wykonawcy zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji
podręczników szkolnych i książek pomocniczych”;


§ 7 ust. 3 „W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia
przekazania Wykonawcy zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji nie
uzgodni z
Zamawiającym harmonogramu druku, oprawy i dystrybucji,
Wykonawca jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za
wykonanie niniejszej
umowy, wymienionego w § 4 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień roboczy zwłoki po upływie tych 2 dni”;§ 8 ust. 2 pkt 2 „Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej
umowy w zakresie:
(…) 2) wydłużenia terminu dostarczenia adaptacji
podręczników szkolnych i książek pomocniczych do szkół w razie wystąpienia
obiektywnych
okoliczności
niezawinionych
przez
Wykonawcę
uniemożliwiających terminową realizację zadania”.

W terminie składania ofert wykonawca ALTIX złożył ofertę m. in. w zakresie
części pierwszej. W złożonej ofercie wykonawca ALTIX zobowiązał się do realizacji
całości przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia od dnia przekazania wykonawcy
przez Zamawiającego zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji (pkt 2 formularza
ofertowego, sporządzonego wg wzoru – załącznika nr 3 do siwz).

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. na podstawie art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1
Pzp Zamawiający zwrócił się do Przystępującego z prośba o udzielenie wyjaśnień w
odniesieniu do zaproponowanego w ofercie termin rea
lizacji zamówienia tj. w ciągu
jednego dnia kalendarzowego od dnia zlecenia prz
ez Zamawiającego wykonanie
druku, oprawy i dystrybucji.
Pismem z dnia 13 lipca 2018 r. Przystępujący udzielił Zamawiającemu
wyjaśnień o następującej treści: „wskazany w ofercie termin realizacji części 1 oraz 2
jest realny do wyko
nania. Ceny w ofercie zostały tak skalkulowane, żeby możliwe
było wykonanie przedmiotu umowy we wskazanym terminie. Wyjaśniamy, że firma
Altix to
, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, największa i najlepiej wyposażona
drukarnia brajlowska w Europie środkowo wschodniej dysponująca dużym parkiem
maszyn oraz dużą i doświadczoną załogą. Firma Altix zatrudnia na umowę o pracę
57 osób. Ty samym jest jedną z największych firm na tym rynku na świecie.
Posiadamy również własnych 8 samochodów, zatrudniamy wielu kierowców. Dla
zapewnienia pr
awidłowego i terminowego wykonania ww. zamówienia, w cenie
uwzględniono ewentualne zatrudnienie kolejnych osób na umowę o pracę (m.in. do
pakowania) oraz wynajęcie dodatkowych środków transportu (min. 8) tak, żeby do
każdego województwa mógł wyjechać jeden samochód. W kosztach uwzględniono
również doraźne reagowanie na braki środków transportu, nieprzewidziane sytuacje,
awarie itp.
Ponadto posiadamy oddziały wojewódzkie. Pracuje w nich
wykwalif
ikowana kadra, która jest w stanie zrealizować wydruk (wraz z oprawą i

zapakowaniem) na masz
ynach (brajlowskich oraz cyfrowych), który jest w naszym
posiadaniu o
raz został uwzględniony w kosztach (w tym ich amortyzacja, koszty
zużycia, materiałów). Ta możliwość, z reguły niedostępna dla naszych konkurentów,
została uwzględniona w procesie produkcyjnym oraz zostanie wykorzystana do
reagowania na
jakiekolwiek problemy w dostarczaniu książek (m.in. opisane w
SOPZ).
Pracownicy posiadają własne samochody, które mogą wykorzystywać do
celów służbowych rozliczając się tzw. kilometrówką (koszty zostały uwzględnione) a
tym samym dostarczyć przedmiot zamówienia do dowolnego miejsca i w krótkim
czasie.
Zaplanowano, że druk (dla obu części) rozpocznie się z chwilą otrzymania
plików do Zamawiającego. Dla oszacowania terminu przyjęto, że Zamawiający
udostępni pliki pod koniec swojego dnia pracy, chociaż oczywiście może to
Zamawiający wykonać wcześniej co dłuży czas na realizację zamówienia. Druk
zaplanowano na pop
ołudnie, wieczór oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, noc
(dodatkowo dodruki w każdym czasie jeśli zajdzie taka konieczność). Normalna
wydajność naszej drukarni brajlowskiej to ok. 150 tomów na godzinę co oznacza, że
potrzebujemy ok. 10 godzin na drukowanie wszystk
ich tomów brajlowskich,
przewidzianych w SOPZ (ic
h oprawa odbywa się w trakcie druku kolejnych). Zgodnie
z naszymi kalkulacjami na wydruk oraz oprawę tylu tomów będziemy mieć ok. 15
godzin co zapewni
dostarczenie książek do każdego „punktu dystrybucyjnego" około
godziny 9.00
. (…)”.

Na wstępie Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że Odwołujący legitymuje się
uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis
art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie
przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Odwołujący w części pierwszej złożył ofertę, która w świetle obowiązujących
kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za najkorzystniejszą. Odwołujący wykazał
w ten sposób, że może ponieść szkodę w związku z zarzucanymi Zamawiającemu
naruszeniami przepisów Pzp, gdyż pozbawiony został możliwości uzyskania
odpłatnego zamówienia publicznego, na co mógłby w przeciwnym razie liczyć.

Po dokonaniu
oceny zarzutów podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że
o
dwołanie podlega oddaleniu.
Przede wszystkim dostrzec należy, że zarzuty odwołania zostały
skonstruowane w oparciu o treść oferty Przystępującego (w zakresie części
pierwszej), w której wskazano, że wykonawca ALTIX zobowiązuje się do realizacji
przedmiotu zamówienia w terminie 1 dnia od dnia przekazania wykonawcy przez
Zamawiającego zlecenia druku, oprawy i dystrybucji adaptacji. Odwołujący twierdził,
że „termin ten jest oczywiście niemożliwy do zachowania z punktu widzenia
technicznego, jak również z punktu widzenia wymagań określonych istotnymi
postanowieniami umowy w
§ 7 ust. 2, w zw. z § 8 ust. 2 pkt. 2. W tym zakresie oferta
złożona przez ALTIX Sp. z o.o. nie tylko narusza SIWZ, ale także art. 387 § 1
kodeksu cywilnego
”.
W zakresie powyższych zarzutów przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że
Odwołujący poprzestał jedynie na własnych, na dodatek ogólnikowych
stwierdzeniach, które nie zostały poparte jakimikolwiek dowodami. Odwołujący nie
przedstawił szczegółowej argumentacji z której wynikałoby, że rozpoznawanym
stanie faktycznym wystąpiła obiektywna niemożność świadczenia, tzn. że realizacja
przedmiotu zamówienia jest rzeczywiście obiektywnie niewykonalna. Odwołujący
zarówno w treści odwołania jak również w toku rozprawy prezentował argumentację
zasadzającą się na tym, że Przystępujący, który dysponuje określonym potencjałem
nie jest w stanie wykonać przedmiotu zamówienia w deklarowanym terminie.
Również w tym aspekcie poza lakonicznymi stwierdzeniami nie przedstawiono
jakichkolwiek dowodów na poparcie własnych twierdzeń. Wskazać należy, że
Odwołujący wykazując zasadność zgłoszonego zarzutu niemożliwości wykonania
przedmiotu zamówienia w deklarowanym terminie mógł odwołać się chociażby do
potencjału wykonawcy ALTIX (posiadanych zasobów zarówno ludzkich jak i parku
maszynowego) i w kolejnych jego segmentach wykazywać niedostateczność
zasobów Przystępującego, czy też braki, które nie pozwolą temu wykonawcy na
realizację przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie. Zgodzić się należy
również z Zamawiającym, który w odpowiedzi na odwołanie, jak również w toku
rozprawy po
dnosił, że Odwołujący nie zakwestionował skutecznie wyjaśnień
złożonych przez Przystępującego w piśmie z dnia 13 lipca 2018 r. Niejako dodatkowo
nadmienić należy, że Zamawiający pismem z dnia 9 lipca 2018 r. wzywał
Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie występowania w jego ofercie ceny

rażąco niskiej. Pismem z dnia 12 lipca 2018 r. wykonawca ALTIX udzielił stosownych
wyjaśnień Zamawiającemu. Zamawiający twierdził, że treść obu pism
Przystępującego wzajemnie ze sobą koresponduje i brak jest pomiędzy nimi
rozbieżności w postaci nie ujęcia kosztów zwiększonej obsługi logistycznej
spowodowanej krótkim terminem realizacji. Izba uznała za nietrafne twierdzenia
Odwołującego, który podnosił, że wykonawca ALTIX w odpowiedzi na pismo
Zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2018 r., zawierające prośbę o złożenie wyjaśnień
w zakresie zaproponowanego w ofercie termin rea
lizacji zamówienia powinien był
wraz z pismem złożyć odpowiednie dowody. Izba podziela stanowisko prezentowane
przez Zamawiającego, który wskazywał, że wykonawca składając wyjaśnienia nie
miał obowiązku przedkładania jakichkolwiek dowodów. W takiej sytuacji Zamawiający
nie może wyciągać negatywnych skutków względem wykonawcy w postaci
odrzucenia jego oferty.
W tym miejscu należy również odnieść się wniosku Odwołującego o
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego poligrafa ze specjalności druk Braille’a
wpisanego na listę biegłych sądowych na okoliczność czy dysponując parkiem
maszynowym, potencjałem osobowym jak również innymi środkami technicznymi,
jakimi dysponuje firma Altix Sp. z o.o. jest możliwe wykonanie przedmiotowego
zlecenia w terminie 1 dnia, nie dysponując plikami źródłowymi. Izba oddaliła
zgłoszony wniosek, gdyż prowadził on jedynie do przedłużenia postępowania.
Przede wszystkim należy wskazać, że nie znajduje on oparcia w dokumentacji
postępowania, która nie zawiera szczegółowych informacji w zakresie tego, jakim
parkiem maszynowym, potencjałem osobowym jak również jakimi innych środków
technicznymi dysponuje wykonawca ALTIX, jak również informacji jakie zasoby
zamierza zaangażować celem realizacji przedmiotowego zamówienia. Tym samym
niemożliwym jest uzyskanie miarodajnej opinii na temat możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia przez wykonawcę ALTIX w zadeklarowanym przez niego
terminie. W szcze
gólności, że wykonawca w złożonych wyjaśnieniach wskazuje, że
w przyszłości ma również potencjalne możliwości korzystania z usług innych
podmiotów (np. firmy transportowe). Wobec powyższego Izba stanęła na stanowisku,
że Odwołujący, na którym zgodnie z art. 6 k.c. spoczywał ciężar wykazania
okoliczności, z których wodzi skutki prawne nie sprostał postawionemu zadaniu i nie
wykazał w sposób dostateczny, że Przystępujący nie jest w stanie dochować
zadeklarowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

W z
akresie zarzutu dotyczącego niezgodności oferty Przystępującego ze
specyfikacją, a tym samym konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 Pzp Izba wskazuje, że nie dopatrzyła tego rodzaju niezgodności. Powoływane
przez Odwołującego postanowienia umowne, zawarte w załączniku nr 2 do siwz
stanowią regulacje dotyczące kar umownych (§ 7 ust. 2) oraz zmian w umowie (§ 8
ust. 2 pkt 2) i swojej treści nie zawierają wymogów odnoszących się do ustalania
przez wykonawców terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Wobec tego na ich
postawie nie sposób stwierdzić niezgodności oferty Zamawiającego z treścią siwz
powodującej konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Jeśli zaś chodzi o podnoszoną przez Odwołującego nierzetelność
s
formułowania przez Zamawiającego postanowień specyfikacji w aspekcie terminu
realizacji zamówienia to stwierdzić należy, że Zamawiający w wielu miejscach siwz,
opisanych powyżej wskazywał, że przedmiot zamówienia powinien zostać
zrealizowany w terminie wskazanym w ofercie przez w
ykonawcę jednak nie
dłuższym niż 25 dni od dnia przekazania wykonawcy przez Zamawiającego zlecenia
druku, oprawy i dystrybucji adaptacji.
Również pkt 4 i 5 rozdziału XV siwz wpisuje się
w powyższą narrację, co zostało potwierdzone wyjaśnieniami Zamawiającego
złożonymi w toku rozprawy.
Podsumowując, stwierdzić należy, że analiza zarzutów zawartych w odwołaniu
nie wykazała naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, które miały wpływ lub
mogą mieć istotny wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
W związku z
powyższym Izba oddaliła odwołanie.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzeczono jak w
sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp
stosownie do wyniku spraw
y oraz zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie