eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1275/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-07-11
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1275/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek, Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca
2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 czerwca 2018 r. przez wykonawcę Intaris Sp. z o.o.,
ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa
w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice

przy udziale wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR”
Sp. z o.o., Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice
zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1. U
względnia odwołanie w części
dotyczącej zarzutów:
- zaniechania
przez zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o. na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodnej ze s
pecyfikacją

istotnych warunków zamówienia, w zakresie wskazanym pkt 3 i pkt 4
uzasadnienia odwołania,
- naruszenia
przez zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp poprzez
nieuprawnione dokonanie poprawy oczywistej
omyłki pisarskiej w ofercie
wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR”
Sp. z o.o.;
- naruszenia
przez zamawiającego art. 91 ustawy Pzp w związku z art. 2 ust. 5
ustawy Pzp
i
nakazuje zamawiającemu
:
1.1.
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
1.2.
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty
wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp.
z o.o.;

2.
Oddala odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów;
3.
K
osztami postępowania obciąża zamawiającego - Województwo Śląskie, ul. Ligonia
46, 40-037 Katowice
i:
3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
odwołującego: Intaris Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa
tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od zamawiającego: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice

na rzecz odwołującego Intaris Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57,
01-625 Warszawa

kwotę 7 500 zł 00 gr (siedem tysięcy pięćset złotych zero
groszy) tytułem zwrotu kosztu uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.
Przewodniczący: ……………..……………..

…………………………....

…………………………….


Sygn. akt: KIO 1275/18
Uzasadnienie

Województwo Śląskie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego", Numer referencyjny: ZN-
ZP.272.1.15.2018. TA.
Postępowanie zostało podzielone na 11 części/zakresów. Wartość
zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11
ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 557947-N-2018 z dnia 2018-05-21.
Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W dniu 22 czerwca 2018 r.
Zamawiający przekazał wykonawcom informację o
wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1.
W dniu 27 czerwca 2018 r. Intaris Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności
Zamawiającego w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zaniechania odrzucenia oferty
wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Piomar Sp. z o.o., (dalej:
„Piomar") z powodu niezgodności treści oferty tego wykonawcy z treścią SIWZ. Odwołujący
zarzuc
ił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 82 ust. 3 ustawy Pzp
poprzez bezpodstawne uznanie, że treść oferty wykonawcy
Piomar odpowiada treści SIWZ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez
nieodrzucenie oferty wykonawcy Piomar pomimo jej niezgodności z treścią SIWZ w
zakresie:
a)
umiejscowienia portów USB na obudowie zaoferowanego komputera,
b)
wymaganej funkcjonalności BIOS zaoferowanego komputera,
c)
wymaganej funkcjonalności zaoferowanej wraz z komputerem stopy (monitor stand),
d)
beznarzędziowego demontażu dysków HDD,
z ostrożności, w przypadku uwzględnienia, iż obrót komputera o 90 stopni (PIVOT)
wypełnia wymagania dotyczące umiejscowienia portów USB:
e)
rozdzielczości matrycy zaoferowanego komputera,
f) proporcji ekranu zaoferowanego komputera,
g)
głośników stereo zaoferowanego komputera,

h)
regulacji wysokości oraz podniesienia zestawu komputerowego o minimum 100 cm.
2) art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp
poprzez poprawienie omyłki pisarskiej i przyznanie
wykonawcy Piomar maksymalnej ilości punktów w kryterium oceny ofert „fakultatywne
parametry techniczne -
pamięć RAM większa niż wymagana w SIWZ. Powiększono ilość
pamięci RAM do minimum 8 GB przy zapewnieniu możliwości rozbudowy do min. 16G
"
pomimo, iż oferta nie zawierała oświadczenia w tym zakresie,
3) art.
91 ustawy Pzp w związku z art. 2 ust 5 ustawy Pzp poprzez wybór jako
najkorzystniejszej oferty,
która nie przedstawia najkorzystniejszego bilansu ceny i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Mając na uwadze powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania;
2)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty wykonawcy Piomar;
4)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert niepodlegających
odrzuceniu;
5)
nakazanie
Zamawiającemu
dokonanie
wyboru
oferty
Odwołującego
jako
najkorzystniejszej.
Odwołujący podał, iż posiada interes w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej
w
rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w przypadku prawidłowego stosowania
przepisów ustawy Pzp przez Zamawiającego jego oferta winna zostać wybrana jako oferta
najkorzystniejsza. Na skutek czynności niezgodnej z przepisami ustawy Pzp oraz
zaniechania czynności wynikającej z ustawy Pzp Odwołujący doznał szkody i został
pozbawiony możliwości uzyskania i realizacji przedmiotowego zamówienia. Odwołujący
wskaz
ał, że jego interes wyraża się w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa.
Odwołujący stwierdził, iż komputer HP EliteOne 800 G3 23,8 NT, zaoferowany przez
wykonawcę Piomar nie spełnia szeregu wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ, a
niezgodności te mają charakter zasadniczy i nieusuwalny. W konsekwencji, zdaniem
Odwołującego, oferta wykonawcy Piomar winna zostać odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł, iż niezgodności z SIWZ komputera zaoferowanego w ofercie,
złożonej przez wykonawcę Piomar, dotyczą wymogów określonych w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (dalej: „SOPZ”), zakres I, Zestaw komputerowy All in One typ 1,

zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ i dotyczą umiejscowienia portów USB na obudowie
zaoferowanego komputera,
wymaganej funkcjonalności BIOS zaoferowanego komputera,
wymaganej funkcjonalności zaoferowanej wraz z komputerem stopy (monitor stand),
beznarzędziowego demontażu dysków HDD, rozdzielczości matrycy zaoferowanego
komputera, proporcji ekranu zaoferowanego komputera,
głośników stereo zaoferowanego
komputera,
regulacji wysokości oraz podniesienia zestawu komputerowego o minimum 100
mm ( omy
łkowo oddając 100 cm).
W uzasadnieniu
pierwszego zarzutu Odwołujący podał, iż zaoferowany przez wykonawcę
Piomar komputer nie posiada
portów USB wyprowadzonych na panelu bocznym, na prawym
lub lewym boku obudowy, co było wymagane w SOPZ, sekcj 3 „Płyta główna", gdzie
Zamawiający określił wymóg: „Porty na płycie głównej: złącza USB 3.0 lub lepsze - min. 4
złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy, złącza USB 2.0 lub lepsze - min. 2 złącza
wyprowadzone na zewnątrz obudowy, (...) Nie dopuszcza się by wymagana w/w lista portów
była osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, hubów, przejściówek...",
jednocześnie
w sekcji 11 „Obudowa" Zamawiający wymagał „Wymagane jest by na lewym lub na prawym
boku z przodu obudowy były wyprowadzone na „panelu bocznym" minimum 2 porty USB (w
tym jeden z nich musi by
ć zgodny ze standardem USB 3.0 lub lepsze Type A lub C). Nie
dopuszcza się by te porty USB były zlokalizowane na dolnym lub górnym boku z przodu
obudowy. Na tylnej ściance panelu obudowy muszą być zlokalizowane minimum 4 porty
USB, port RJ45, wyjście video. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściowek itp."
.
Odwołujący zauważył, iż zaoferowany przez wykonawcę Piomar komputer, zgodnie
z Kartą produktu, dostępną na stronie producenta, wyposażono w 4 porty USB 3.1 Type-A
z tyłu obudowy oraz 2 porty USB 3.1 Type-A i jeden port USB 3.1 Type-C od spodu
obudowy. Brak jest natomiast portów USB wyprowadzonych na panelu bocznym, na prawym
lub lewym boku obudowy.
Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska
Odwołujący przedstawił zdjęcia
oferowanego
przez wykonawcę Piomar modelu komputera, pokazujące rozmieszczenie
portów USB oraz wskazał, iż w dniu 11 czerwca 2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę
Piomar do wyjaśnień w zakresie wymaganych portów USB. W odpowiedzi z dnia 14 czerwca
2018 r. wykonawca Piomar poinformował, iż zaoferowany komputer AiO HP EliteOne 800 G3
23.
8 NT jest wyposażony w wymaganą ilość portów USB - dwa porty USB (w tym jeden
zgodny ze standardem USB 3.0) są wyprowadzone na lewym boku z przodu obudowy
komputera na panelu bocznym oraz, że jest wyposażony w funkcje PIVOT, która pozwala na
zmianę umiejscowienia portów w zależności od potrzeb użytkownika.

Tym samym
, zdaniem Odwołującego, wykonawca Piomar wskazał, iż w celu spełniania
funkcji USB na bocznym panelu, oferuje komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23.8 NT
wyposażony w stopę z funkcją PIVOT, a użytkownik żeby uzyskać porty USB na boku
obudowy powinien przekręcić ekran o 90 stopni, uzyskując efekt, wskazany na
zamieszczonym w odwołaniu zdjęciu. Odwołujący zauważył, iż użytkowanie komputera
w zaproponowany p
rzez wykonawcę Piomar sposób nie jest przewidzianym przez
producenta sposobem użytkowania komputera w codziennej pracy. Funkcja PIVOT
wykorzystywana jest wyłącznie w momencie chwilowej potrzeby zmiany proporcji ekranu np.:
wyświetlanie całej kartki A4 na monitorze, projektowanie stron internetowych, wyświetlanie
kodu itp. Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie powoduje szereg niezgodności
zaoferowanego komputera z SIWZ.
W uzasadnieniu drugiego z zarzutów, Odwołujący zwrócił uwagę na brak posiadania
wymaganej
funkcjonalności BIOS zaoferowanego przez wykonawcę Piomar komputera, tj.
brak
wymaganej funkcji wyłączania portów na bocznym panelu, pomimo wymogu,
wskazanego w SOPZ, sekcja
12 „BIOS", gdzie Zamawiający wymagał: „Możliwość
wyłączania portów USB, z wymaganą opcją wyłączania tylko portów na bocznym panelu lub
tylko portów na tylnym panelu obudowy".

Odwołujący podał, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę
Piomar do wyjaśnień w zakresie wymaganych funkcjonalności BIOS. W odpowiedzi z dnia
18 czerwca 2018 r. wykonawca ten
poinformował, iż w zaoferowanym komputerze można
wyłączyć każdy port z osobna, czyli również z boku i z tyłu, przedstawiając na dowód zdjęcie
BIOSu zaoferowanego komputera.
W ocenie Odwołującego, z przedstawionego w
wyjaśnieniach zdjęcia, wynika coś zupełnie przeciwnego, niż wyjaśnił wykonawca Piomar, a
mianowicie
w BIOS zaoferowanego komputera występują wyłącznie porty USB opisane jako
tylne oraz dolne i nie ma możliwości wyłączenia portów na bocznym panelu, gdyż takie porty
według dokumentacji producenta oraz, co wprost wynika załączonego zdjęcia BIOSU, nie
istnieją. Odwołujący zamieścił w odwołaniu zdjęcie BIOS załączone do wyjaśnień
wykonawcy Piomar wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Na poparcie trzeciego z zarzutów, tj. braku spełniania wymagań SIWZ przez stopę
(
monitor stand) zaoferowaną wraz z komputerem w zakresie zmiany kątów pochylenia,
Odwołujący wskazał, iż w SOPZ, sekcja 11 „Obudowa" Zamawiający wymagał: Komputer
musi być wyposażony w stopę (monitor stand), która musi pozwalać na: zmianę kątów
pochylenia monitora w pionie w minimalnym zakresie: -5 stopni do + 30 stopni (TILT);
regulację wysokości i podniesienie zestawu komputerowego AiO o minimum iOO mm (LIFT);
beznarzędziowy demontaż stopy. Nie dopuszcza się komputerów wyposażonych w podpórki

i zauważył, iż zgodnie z dokumentacją producenta komputer HP EiiteOne 800 G3 23.8 NT

można wyposażyć w jedną z dwóch stóp: HP EiiteOne 800 G3 AIO Adjustable Height Stand
posiadającą funkcję PIVOT, ale niespełniającą wymaganych kątów pochylenia oraz HP
EiiteOne G3 800 AIO ReclineStand nieposiadjącą funkcji PIVOT, ale spełniającą pozostałe
wymagania.
W
piśmie z dnia 14 czerwca 2018 r., złożonym na wystąpienie Zamawiającego,
wykonawca Piomar poinformował, iż w celu spełniania funkcji USB na bocznym panelu
oferuje komputer AiO HP EiiteOne 800 G3 23.
8 NT wyposażony w stopę z funkcją PIVOT,
tym samym potwierdzając, iż oferuje komputer wyposażony w stopę HP EiiteOne 800 G3
AIO Adjustable Height Stand niespełniającą funkcji zmiany kątów pochylenia (TILT) w
wymaganym w SIWZ zakresie tj. -5 do 30 stopni. Na potwierdzenie prezentowanego
stanowiska Odwołujący przedstawił tabelę porównawczą wskazanych dwóch możliwych
stóp.
W uzasadnieniu czwartego z zarzutów, tj. braku posiadania możliwości
beznarzędziowego demontażu dysków HDD, o której mowa w SOPZ, sekcja 11 „Obudowa",
Odwołujący podał, iż Zamawiający wymagał: „Musi być zapewniony beznarzędziowy
demontaż/montaż pamięci operacyjnej RAM i pamięci masowych (dysków HDD, SSHD, SSD
lub lepszych
)". Natomiast z
godnie z informacjami zawartymi na stronie 23 instrukcji „HP
EliteOne 800 G3 All-in-One Business PC Maintenance and Service Guide",
aby zamontować
i zdemontować dysk HDD, SSHD lub SSD 2,5" w oferowanym przez wykonawcę Piomar
komputerze należy „Usunąć cztery śruby mocujące z 2,5- calowego dysku twardego". Na
poparcie swojego stanowiska Odwołujący zamieścił zdjęcia dysku wraz ze śrubami
mocującymi.
Na poparcie kolejnego zarzutu,
dotyczącego braku spełniania wymagań dotyczących
rozdzielczości matrycy w przypadku obrotu komputera o 90 stopni (PIVOT), o których mowa
w SOPZ „Matryca (ekran)", gdzie został wprowadzony wymóg: „Rozdzielczość nie mniej i nie
więcej niż FHD: 1920 x 1080".,
Odwołujący podał, iż wykonawca Piomar w wyjaśnieniach
wskazał iż w celu spełniania wymagania USB na bocznym panelu oferuje komputer AiO HP
EliteOne 800 G3 23,8" NT wyposażony w stopę z funkcją PIVOT obrócony o 90 stopni.
W
takim przypadku ekran zostanie obrócony a w rozdzielczość matrycy będzie wynosiła
1080 x 1920 tym samym nie spełniając wymagań SIWZ.
Podobną argumentację, przedstawił Odwołujący na poparcie zarzutu dotyczącego braku
spełniania wymagań dotyczących proporcji ekranu, określonych SOPZ, sekcja 1 „Typ
ekranu: panoramiczny (16:9), matryca minimum 23,8",

wskazując, iż przy skorzystaniu z
funkcji PIVOT
ekran nie będzie panoramiczny i będzie posiadał proporcje 9:16, tym samym
nie spełniając wymagań SIWZ. Jak również w odniesieniu do zarzutu braku spełnia

wymagań dotyczących głośników stereo w przypadku obrotu komputera o 90 stopni (PIVOT),
określonych w SOPZ, sekcja 11 „Obudowa", gdzie został określony wymóg: „Obudowa
wyposażona we wbudowane głośniki stereo {moc min 2 x 2W)"
. Odwołujący zauważył, iż w
przypadku głośników stereo transmisja dźwięku odbywa się osobno dla lewego i prawego
kanału oraz wymaga ustawienia głośników po lewej i po prawej stronie słuchającego.
Tymczasem wykonawca Piomar
w wyjaśnieniach wskazał, iż w celu spełniania wymagania
USB na bocznym panelu oferuje komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23,8" NT wyposażony w
stopę z funkcją PIVOT, obrócony o 90 stopni. W takim przypadku głośniki ustawione są z
lewej strony ekranu w pionie (na górze i na dole) co nie wypełnia definicji głośników stereo.
Uzasadniając zarzut braku spełniania wymagań dotyczących regulacji wysokości oraz
podniesienia zestawu komputerowego o minimum 100 mm w przypadku obrotu komputera o
90 stopni (PIVOT),
określonych w SOPZ, w sekcji 11 „Obudowa", gdzie Zamawiający
wymagał: Komputer musi być wyposażony w stopą (monitor stand), która musi pozwalać na:
zmianą kątów pochylenia monitora w pionie w minimalnym zakresie: -5 stopni do + 30 stopni
(TILT);
regulacją wysokości i podniesienie zestawu komputerowego AiO o minimum 100 mm
(LIFT);
beznarzędziowy demontaż stopy. Nie dopuszcza sią komputerów wyposażonych w
podpórki,
Odwołujący ponownie wskazał, iż zgodnie z dokumentacją producenta komputer
HP EliteOne 800 G3 23.8 NT można wyposażyć w jedną z dwóch stóp: HP EliteOne 800 G3
AIO Adjustable Height Stand posiadającą funkcją PIVOT, ale niespełniającą wymaganych
kątów pochylenia oraz HP EliteOne G3 800 AIO ReclineStand nieposiadjącą funkcji PIVOT,
ale spełniającą pozostałe wymagania.
Następnie Odwołujący zauważył, iż wykonawca Piomar poinformował, iż w celu
spełniania funkcji USB na bocznym panelu oferuje komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23,8"
NT wyposażony w stopą z funkcją PIVOT, tym samym potwierdzając, iż oferuje komputer
wyposażony w stopę HP EliteOne 800 G3 AIO Adjustable Height Stand, dodatkowo, w
wyjaśnieniach wskazał, iż w celu spełniania funkcji USB na bocznym panelu oferuje
komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23,8" NT obrócony o 90 stopni. W takim przypadku
regulacja wysokości (LIFT) możliwa jest wyłącznie w zakresie 54mm ± 2 mm. Odwołujący
przedstawił tabelę porównawczą, analogiczną, jak w odniesieniu do niezgodności z SIWZ,
wymienionych w ww. pkt 3.
Uzasadniając zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp
Odwołujący wskazał, iż Zamawiający wbrew przepisom ustawy Pzp dokonał zmiany treści
oferty wykonawcy Piomar,
poprawiając w jego ofercie oczywistą omyłką pisarską
i w konsekwencji przyznał jej maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert
fakultatywne parametry techniczne - pamięć RAM większa niż wymagana w SIWZ.

Powiększono ilość pamięci RAM do minimum 8 GB przy zapewnieniu możliwości rozbudowy
do min.l6G
"
pomimo, iż oferta nie zawierała oświadczenia w tym zakresie.
Odwołujący wskazał, iż w pkt XIII. SIWZ "Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert" lit
C. "Punkty za fakultatywne parametry techniczne"
Zamawiający wskazał, iż w odniesieniu do
Zakresu I, punkty za
kryterium „fakultatywne parametry techniczne zostaną przyznane na
podstawie informacji określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w następujący
sposób:
1)
pamięć masowa lepsza niż wymagana w SIWZ * (wariant A) Zastosowano wewnętrzną
pamięć masową w postaci dysku SSO PCle-NVMe lub lepszego ze złączem M.2
a pojemności minimum 2S0G8 zamiast dysku HDD z interfejsem SATA 3.0 o pojemności
minimum 500GB
(wymagane jest by w zestawie z komputerem były dostarczane części
składowe umożliwiające montaż wewnątrz obudowy komputera dodatkowego dysku HDD
2,5 lub 3,5 całą, SATA 3.0) - 18 pkt,
2)
pamięć masowa (lepsza niż wymagana w SIWZ - (wariant B) Zastosowano wewnętrzną
pamięć masową w postaci dysku SSD POe-SATA 3.0 ze złączem M.2 o pojemności
minimum 250GB
zamiast dysku HDD z interfejsem SATA 3,0 o pojemności minimum
500GB
(wymagane jest by w zestawie z komputerem byty dostarczone części składowe
umożliwiające montaż wewnątrz obudowy Komputera dodatkowego dysku HDD 2,5 łub
3,5 cala, BATA 3.0) -11 pkt,
3)
pamięć masowa Lepsza niż wymagana w SIWZ - (wariant C) Zastosowano wewnętrzną
pamięci masową w postaci dysku hybrydowego SSHD z interfejsem SATA 3.0
o pojemności minimum 500GB zamiast dysku HDD z interfejsem SATA 3,0 o pojemności
minimum 500GB -9 pkt,
4)
pamięć RAM większa niż wymagana w SIWZ Powiększono ilość pamięci RAM do
minimum 8 GB przy zapewnieniu możliwości rozbudowy do min. 16GB - 5 pkt.
W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 23 punkty.
W przypadku niewskazani# w ofercie
żadnego z fakultatywnych parametrów technicznych
Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku wskazania niektórych fakultatywnych
parametrów technicznych Wykonawca otrzyma punkty w wymiarze odpowiadającym
zaznaczonym w ofercie parametrom
Punkty za pamięć masową przyznane zostaną
w wymi
arze 18, 11 tub 5 punktów, w zależności od wskazanego wariantu. W przypadku
wskazania dwóch lub trzech wariantów Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania
pamięci masowe/ zgodnej z SIWZ i otrzyma 0 punktów za pamięć masową w powyższym
kryterium.


Odwołujący podał, iż powyższy zapis został przez Zamawiającego w niemal
niezmienionej formie przeniesiony do Załącznika nr 1 do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY",
w którym wykonawcy musieli Oświadczyć, że oferują sprzęt komputerowy posiadający
fakultatywne parametry techniczne poprzez zaznaczenie właściwego pola („zaznaczyć jeśli
dotyczy"). Dodatkowo powielono zapis SIWZ informujący, iż „W przypadku wskazania
niektórych fakultatywnych parametrów technicznych Wykonawca otrzyma punkty w
wymiarze odpowiadającym zaznaczonym w ofercie parametrom".
Wykonawca Piomar w złożonej ofercie nie zaznaczył pola pamięć RAM większa niż
wymagana w SIWZ. Powiększono ilość pamięci RAM do minimum 8 GB przy zapewnieniu
możliwości rozbudowy do min. 16G", tym samym nie wskazał zaoferowania fakultatywnego,
punktowanego parametru, natomiast w
dniu 11 czerwca 2018 r. Zamawiający poinformował
wykonawcę Piomar, iż na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 poprawił w złożonej przez niego
ofercie oczywiste omyłki pisarskie, informując, iż wykonawca zaoferował zestaw
komputerowy Al
l In One HP EliteOne 800 G3 23,8 NT wyposażony w pamięć RAM 8GB,
spełniający fakultatywne parametry techniczne określone w pkt. b) złożonej oferty — „pamięć
RAM większa niż wymagana w SIWZ". W związku z powyższym Zamawiający wpisuje w
ofercie Wykonawcy znak „X" w miejscu przeznaczonym na potwierdzenie spełnienia
kryterium oceny ofert
„fakultatywne parametry techniczne — pamięć RAM większa niż
wymagana w siwz".
W związku z dokonaną poprawką, oferta Wykonawcy otrzymuje 5 pkt za
spełnienie ww. kryterium oceny ofert.

W ocenie Odwołującego domniemana przez Zamawiającego omyłka nie może
stanowić oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż za omyłkę pisarską uważa się niewłaściwe użycie
wyrazu, błąd w zakresie stosowania zasad gramatyki, opuszczenie litery lub całego słowa.
Ponadto taka omyłka musi mieć charakter oczywisty i nie może posiadać więcej niż jednego
wariantu jej poprawienia, gdyż w takim wypadku traci przymiot oczywistości.
Odwołujący przywołał szereg orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie,
w tym wyrok KIO z dnia 17 czerwca 2014r., sygn. akt KIO 1138 /14 i wyrok KIO z dnia 17
czerwca 2014r., sygn. akt KIO 1138 /14 wskazując, iż Izba wyraziła pogląd, oczywistą
omyłką pisarską, jest taka omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny
zapis jest wynikiem przeoczenia
lub niewłaściwego doboru słów. Za poprawienie omyłki
pisarskiej nie może być uznane wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, która wpłynie na zmianę
treści oświadczenia woli. Możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru
nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, nie budząca jakichkolwiek
wątpliwości, a ponadto musi wynikać z danych zawartych w samej ofercie bez jej
uzupełniania oraz zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 30 kwietnia 2014r., o sygnaturze 770/14
możliwość poprawienia oczywistej omyłki może dotyczyć wyłącznie takich błędów, które są


łatwe do zauważenia, a "oczywistość" omyłki rozumianej, jako określona niedokładność
nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, czy też ustaleń.
Taka omyłka musi mieć charakter zwykłego przypadkowego przeoczenia lub innej zwykłej
przypadkowej niedokładności, która dla każdego jest oczywista. Oczywista omyłka pisarska
musi mieć charakter proceduralno-techniczny, a nie merytoryczny i jej poprawienie nie może
w konsekwencji prowadzić pod pozorem sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do
wytworzenia nowej treści oświadczenia woli.

Odwołujący wskazał również, iż zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 17 stycznia 2008 r.,
KIO/UZP 77/07 oczywista omyłka jest pewnym rodzajem niedokładności, przypadkowym
przeoczeniem czy też oczywistym błędem pisarskim, który polega na mylnym użyciu wyrazu,
jego pisowni albo też opuszczeniu jakiegoś wyrazu, jak również, iż oczywista omyłka
pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu,
błędzie logicznym, pisarskim łub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.
Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawienia bez odwoływania się do
innych dokumentów. W zakresie tego pojęcia mieszczą się zatem tylko takiego rodzaju
niedo
kładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiejkolwiek
dodatkowej dogłębnej analizy. Oznacza to, że ich poprawienie nie wywołuje zmiany
merytorycznej treści oświadczenia woli wykonawcy. Oczywista omyłka pisarska jest
wynikiem przeoczen
ia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawienie
oczywistej omyłki nie może prowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia woli. (KIO
404/11).
Następnie Odwołujący przywołał orzeczenia sądów okręgowych, wskazując, iż
o
czywistą omyłką pisarską, zdaniem Sądu Okręgowego w Gdańsku, wyrażonym w wyroku
z 27 czerwca 2008 r., sygn. akt XII Ga 206/08, jest niezamierzona niedokładność
nasuwająca się każdemu, bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd
literowy, widoczne niezamierzone opu
szczenie wyrazu czy inny błąd wynikający z
przeoczenia, a nie spowod
owany uchybieniem merytorycznym, jak również wskazał na
wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 21 maja 2008 r. (XII Ga 151/08), w którym
stwierdzono, iż błąd pisarski to „widoczne, wbrew zamierzeniu, niewłaściwe użycie wyrazu,
widocznie mylna pisownia albo widocznie niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej
wyrazów ()". Natomiast omyłki pisarskie są to omyłki stojące na równi z błędami pisarskimi
lub rachunkowymi, a zatem tylko omyłki polegające na tym, że wyrażono coś, co jest
niezgodne z myślą niedwuznacznie wyrażoną przez podmiot, a zostało wypowiedziane tylko
przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słów. Treść oferty interpretuje się tak, jak każde
oświadczenie woli, z tym, że nie może być to wykładnia zbyt liberalna - nie można wywodzić
konieczności poprawy omyłki tylko w oparciu o domniemane intencje wykonawcy, w

szczególności, gdy domniemana omyłka pisarska dotyczy kryterium oceny oferty. Takie
traktowanie mogłoby dopuścić do sytuacji, w której wykonawca w zależności od aktualnego
interesu przedstawia odmienne warianty poprawienia omyłki pisarskiej.
Odwołujący podniósł, iż oczywista omyłka pisarska musi mieć charakter oczywisty i
nie może posiadać więcej niż jednego wariantu jej poprawienia, gdyż w takim wypadku traci
charakter oczywistej omyłki. W tym konkretnym przypadku kluczowym jest fakt, iż
Zamawiający równie dobrze mógłby dokonać poprawy omyłki pisarskiej w inny sposób tj.
poprzez zmianę zapisów części formularza ofertowego na pierwszej stronie, wykreślając
„wielkość pamięci RAM 8 [GB]" i wprowadzając zapis „wielkość pamięci RAM 4 [GB]"
wnioskując taką intencję wykonawcy Piomar na podstawie niezaznaczonego pola pamięć
RAM większa niż wymagana w SIWZ. Powiększono ilość pamięci RAM do minimum 8 GB
przy zapewnieniu możliwości rozbudowy do min. 16G".
W ocenie Odwołującego Zamawiający dokonał niedopuszczalnej zmiany treści oferty
wykonawcy Piomar, niemieszczącej się w normie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp,
a co za tym idzie
wprowadził nieuprawnioną zmianę pozycji jego oferty w rankingu.
Z ostrożności Odwołujący wskazał, iż nie można zastosować w tym przypadku procedury
poprawienia innej omyłki opisanej w art. 87 ust. 2 pkt 3, gdyż domniemany błąd wykonawcy
Piomar nie powoduje
niezgodności jego oferty z SIWZ, a tylko w takim przypadku wskazany
przepis może mieć zastosowanie. Dodatkowo zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 prowadziłoby
do istotnej zmiany treści oferty wykonawcy Piomar.

Pismem z dnia 2 lipca 2018 r.,
złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgłosił
swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawca
Piomar

W dniu 9 lipca
2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej została złożona przez
Zamawiającego pisemna odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie
odwołania.

Po zapoznaniu się z treścią SIWZ oraz treścią oferty złożonej przez wykonawcę
Piomar
, po przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu stanowisk i oświadczeń stron, na
podstawie zebranego materiału dowodowego, Krajowa Izba Odwoławcza, ustaliła
i zważyła, co następuje:


O
dwołanie nie zawiera braków formalnych, nie została wypełniona żadna z przesłanek,
skutkujących jego odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Wpis
w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie.
Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym
postępowaniu ze środków ochrony prawnej. Została wypełniona materialnoprawna
przesłanka, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący złożył ofertę, która
według przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert, w przypadku potwierdzenia zasadności
zarzutów odwołania, mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, co mogłoby skutkować
uzyskaniem przez niego zamówienia.
W ocenie Izby wykonawca Piomar
(dalej także: „Przystępujący”), zgłaszający swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wypełnił wymogi
określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy, którzy
przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść
jednej ze stron.

W związku z tym wykonawca ten skutecznie przystąpił do postępowania
odwoławczego, stając się jego uczestnikiem.

Następnie Izba ustaliła, co następuje:

Jak wynika z protokołu z otwarcia ofert, w postępowaniu zostały złożone trzy oferty przez
wykonawców: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o. z
ceną brutto 514 961, 64 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji, Intaris Sp. z o.o. z ceną
brutto 517
013,28 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz Centrum Komputerowe
PLANETA M. D.
z ceną 541 974,90 zł i 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Jak słusznie zauważył Odwołujący oferta Przystępującego w części I zamówienia
zawiera zestaw komputerowy model HP EliteOne 800 G3 23.8 NT.
Pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. Zamawiający zwrócił się do Przystępującego
o wyjaśnienia dotyczące wymaganych portów USB oraz stopy ( monitor stand) w brzmieniu:
„Czy zaoferowany komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23.8 NT jest wyposażony w minimum
2 porty USB (w tym jeden z nich musi być zgodny ze standardem USB 3.0 lub lepszym Type


A lub C) wyprowadzone na „panelu bocznym” na lewym lub prawym boku z przodu obudowy
komputera?
Czy zaoferowany komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23.8 NT
jest wyposażony w stopę
(monitor stand), która pozwala na zmianę kątów pochylenia monitora w pionie (TILT)
w minimalnym zakresie od
– 5 do + 30 stopni?”

W odpowiedzi, pismem z dnia 13 czerwca 2018 r., które wpłynęło do Zamawiającego
w dniu 14 czerwca 2018 r. wykonawca Piomar
udzielił odpowiedzi twierdzącej na obydwa
pytania, dodając, iż oferowany przez niego komputer wyposażony jest w funkcję PIVOT,
która pozwala na zmianę umiejscowienia portów w zależności od potrzeb użytkownika.
Jak wynika z przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji postepowania,
pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. Zamawiający zwrócił się również do HP Inc Polska sp. z
o.o.
z prośbą o zajecie stanowiska co do spełniania przez komputer AiO HP EliteOne 800 G3
23.8 NT

ww. wymogów.
W odpowiedzi, za pismem z d
nia 15 czerwca 2018 r., które wpłynęło w dniu 22
czerwca 2018 r. Zamawiaj
ący otrzymał odpowiedź w brzmieniu: „W odpowiedzi na Państwa
prośbą informujemy, że komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23,8" NT jest wyposażony w
wymaganą ilość portów USB (sześć) - Dwa porty USB (w tym jeden zgodny ze standardem
USB 3.0) są wyprowadzone na lewym boku z przodu obudowy komputera na panelu
bocznym. Komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23,8” NT jest wyposażony w funkcje PIV0T,
która pozwala na zmianę umiejscowienia portów w zależności od potrzeb użytkownika.
Komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23,8” NT może być wyposażony w stopę (monitor stand),
która pozwala na zmianę kątów pochylenia monitora w zakresie -5 - +30 stopni. Do
komputera AiO HP EliteOne
800 G3 23,8” NT pasują różne modele standów o różnych
parametrach.

Stosownie do pkt rozdziału XIII SIWZ kryteriami oceny ofert w postępowaniu, w
odniesieniu do przedmiotowego zakresu I, są: A- cena z wagą 60 %, B-przedłużenie okresu
gwarancji
z wagą 17% i C-fakultatywne parametry techniczne z wagą 23 %.
W odwołaniu zostały przytoczone odnośne fragmenty SIWZ, dotyczące sposobu
punktowania ofert w kryterium C fakultatywne parametry techniczne
, jak również dotyczące
wymogów określonych w SPOZ, które znajdują się w dokumentacji przedstawionej przez
Zamawiającego.

Izba zważyła, co następuje:


Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Potwierdziły się bowiem zarzuty naruszenia
przepisów ustawy, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.

W zakresie zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy Piomar na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, p
otwierdziły się zarzuty 3 i 4 dotyczące
odpowiednio:
wymaganej funkcjonalności zaoferowanej wraz z komputerem stopy (monitor
stand) oraz
beznarzędziowego demontażu dysków HDD.
W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego ( spośród
wielu sprzętów i programów komputerowych dostępnych na rynku) oraz oceny zgodności
zaoferowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego z zapisami określonymi w SIWZ,
w rozdziale X pkt 14, rozdziale XII pkt 2 SIWZ oraz w formularzu ofertowym, Zamawiający
wprowadził wymóg aby wykonawcy w ofercie podali nazwę producenta, model oraz
parametry oferowanego sprzętu komputerowego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację
oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronach internetowych
producenta.
Z wydruków ze strony internetowej producenta oferowanego przez Przystępującego
komputera, złożonych przez Odwołującego na rozprawie, w tym specyfikacji technicznej,
specyfikacji standu Recline Stand wraz z parametrami, specyfikacją standu Adjustable
Height Stand wraz z parametrami, wyciągu z instrukcji obsługi zawierającej opis funkcji
dostępnych standów oferowanego modelu komputera, wynika, iż dla tego modelu komputera
dostępne są dwie stopy. Jedna z nich, jest wyposażona w funkcję PIVOT, jednak nie spełnia
ona wymogów SIWZ w zakresie pochylenia ekranu. Druga ze stóp spełnia wymogi SIWZ w
zakresie pochylenia ekranu.
Z wyjaśnień złożonych przez Przystępującego na wystąpienie Zamawiającego wynika, iż
zaoferował on komputer wyposażony w stopę z funkcją PIVOT. Tym samym komputer ten
nie spełnia wymogów odnośnie wymaganego kąta nachylenia w zakresie: – 5 stopni do + 30
stopni (TILT).
W
swoich wyjaśnieniach na wystąpienie Zamawiającego w tym zakresie, Przystępujący
podał, iż zastosowana została stopa, która jest fabrycznie wyposażona w otwory montażowe,
które pozwalają na zastosowanie stóp regulacyjnych, a tym samym na uzyskanie kąta
pochylenia w wymaganym zakresie. Jednak
twierdzenie Przystępującego w tym zakresie
pozostało bez dowodu, okoliczność ta nie wynika z treści oferty tego wykonawcy, jak również
nie przedstawiono
żadnych materiałów dostępnych na stronach internetowych producenta,
które potwierdzałyby możliwość wyposażenia stopy w otwory montażowe. Podkreślić należy,
że jak wynika z ww. postanowień pkt 14 rozdział 14, pkt 2 rozdział XII SIWZ oraz formularza

ofertowego
, Zamawiający miał dokonywać weryfikacji zaoferowanych parametrów w oparciu
o informacje pochodzące ze stron internetowych producentów sprzętu.
Zamawiający wystąpił do przedstawiciela producenta, jednakże uzyskana w tym zakresie
odpowiedź, w ocenie Izby, nie potwierdza stanowiska Przystępującego, przedstawionego
w wyjaśnieniach złożonych Zamawiającemu. Stwierdzenie w brzmieniu: „Komputer AiO HP
EliteOne 800 G3 23,8” NT może być wyposażony w stopę (monitor stand), która pozwala na
zmianę kątów pochylenia monitora w zakresie -5 - +30 stopni. Do komputera AiO HP
EliteOne 800 G3 23,8” NT pasują różne modele standów o różnych parametrach”,
nie
stanowi takiego potwierdzenia.
Wskazuje ono jedynie, że jest możliwość wyposażenia
komputera w stopę o wymaganym kącie pochylenia monitora, jak również, że występuje
więcej niż jeden model standu. Znajduje to potwierdzenie w materiałach znajdujących na
stronie internetowej producenta,
przedłożonych na rozprawie przez Odwołującego, jednak
nie oznacza
potwierdzenia oświadczenia złożonego przez Przystępującego. Oświadczenie o
treści jak wyżej,

nie zawiera bowiem jednoznacznego odniesienia do stwierdzenia
wykonawcy Piomar, dotyczącego możliwości zastosowania stopy, jak należy sądzić
trzeciego rodzaju stopy, tj. takiej która posiada funkcję PIVOT i jednocześnie jest fabrycznie
wyposażona w otwory montażowe, które pozwalają na zastosowanie stóp regulacyjnych, a
tym samym na uzyskanie kąta pochylenia w wymaganym zakresie, tj. w zakresie, jaki
posiada wskazana na stronie internetowej pro
ducenta druga z dwóch stóp, nieposiadająca
funkcji PIVOT.
Tym samym potwierdził się zarzut braku w ofercie wykonawcy Piomar wymaganej
funkcjonalności stopy (monitor stand), zaoferowanej wraz z komputerem. Przystępujący nie
wykazał, iż zaoferowany przez niego sprzęt zapewnia wymaganą w tym zakresie
funkcjonalność.
Z wyciągu z instrukcji obsługi sprzętu oraz podręcznika konserwacji i serwisu
przedłożonych na rozprawie przez Odwołującego wynika, iż demontaż dysków HDD
w komputerze zaoferowanym przez Przystępującego wymaga użycia wkrętaków oraz
wykręcenia śrub.
Zamawiający ww. pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. wystąpił do tego wykonawcy o
wyjaśnienia w tym zakresie. W odpowiedzi na wystąpienie Zamawiającego o wyjaśnienia w
tym zakresie,
Przystępujący podał: „Jednoznacznie potwierdzamy, że oferowany komputer
HP EliteOne 800 G3 All-in-
One spełnia wymagania SIWZ, w zakresie beznarzędziowego
demontażu/montażu pamięci masowych - pamięci RAM”.

W ocenie Izby,
wbrew użyciu określenia: „Jednoznacznie” treść odpowiedzi wykonawcy
budzi wątpliwości, co do tego czy odnosi się zarówno do pamięci operacyjnej RAM jak

i pamięci masowych, w tym dysków, na co wskazuje m.in. użycie myślnika zamiast łącznika.
Ponadto Przystępujący nie przedstawił na tę okoliczność żadnego dowodu, w tym nie
przedstawił żadnych materiałów dostępnych na stronach internetowych producenta,
umożliwiających pozytywną weryfikację w tym zakresie.
Tym samym potwierdził się zarzut braku spełnienia wymogu w zakresie
beznarzędziowego demontażu dysków HDD. Przystępujący nie wykazał, iż zaoferowany
przez niego sprzęt zapewnia wymaganą w tym zakresie funkcjonalność.

W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ Zamawiający nie wprowadził zakazu
zastosowania w oferowanym sprzęcie funkcji PIVOT, pozwalającej obrót obudowy
komputera o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co pozwala na tymczasową
zmianę jego położenia, skutkiem czego zmianie ulegają boki komputera, lecz nie wymusza
to
stałej pracy w takim położeniu.
Nie jest sporne pomiędzy stronami, iż zaoferowany przez Przystępującego komputer jest
wyposażony w funkcję PIVOT.
Tym samym, w ocenie Izby, nie
potwierdziły się zarzuty dotyczące pozostałych
niezgodności oferty Przystępującego z SIWZ. Skorzystanie z funkcji PIVOT umożliwia
bowiem uzyskanie wymaganych w SIWZ, w tym zakresie, f
unkcjonalności, w tym pozwala na
tymczasową zmianę umiejscowienia portów USB, tak aby uzyskać wymaganą ilość i ich
rozmieszczenie
na zewnątrz obudowy komputera.
W odniesieniu do pierwszego z zarzutów dotyczącego umiejscowienia portów USB na
obudowie zaoferowanego komputera, na
leży zauważyć, iż nie jest sporne pomiędzy
stronami, iż komputer AiO HP EliteOne 800 G3 23.8 NT jest wyposażony w wymaganą ilość
bocznych portów USB. Znajduje to również potwierdzenie w odpowiedzi HP Inc Polska Sp.
z. o.o. HP Inc Polska Sp. z. o.o. w piśmie z dnia 15.06.2018 na wystąpienie Zamawiającego,
w
której również znalazła się informacja, że komputer jest wyposażony w funkcję PIVOT,
która pozwala na zmianę umiejscowienia portów USB w zależności od potrzeb użytkownika.
Tym samym, przy skorzystaniu z
funkcji PIVOT, uzyskuje się wymagane w SIWZ położenie
portów USB na obudowie zaoferowanego komputera.
Wprawdzie Zamawiający zaznaczył w SIWZ, że nie dopuszcza się by porty USB były
zlokalizowane na dolnym lub górnym boku z przodu obudowy, jednak zważywszy na cel
takiego wymogu, jakim jest, w ocenie Izby,
łatwość dostępu dla użytkownika, przy
jednoczesnym braku wyłączenia, przez Zamawiającego, zastosowania w oferowanym
sprzęcie funkcji PIVOT, umożliwiającej tymczasową zmianę położenia obudowy, należy

uznać, iż oczekiwana funkcjonalność jest zapewniona, natomiast ewentualna niejasność, co
do wymagań Zamawiającego, nie może być wykorzystywana na niekorzyść wykonawcy.
Odnosząc się do drugiego z zarzutów dotyczącego braku wymaganej funkcjonalności
BIOS zaoferowanego komputera
, Izba zauważa, że Zamawiający wymagał w SOPZ
funkcjonalności BIOS-u komputera tj. zapewnienia możliwości wyłączania portów USB,
z wymaganą opcją wyłączania tylko portów na bocznym panelu lub tylko portów na tylnym
panelu obudowy
. Odwołujący nie zarzuca, że zaoferowany przez Przystępującego sprzęt nie
spełnia wymogu, aby każdy z zewnętrznych portów USB można było wyłączać
indywidulanie, a jedynie wskazuje, że w BIOS zaoferowanego komputera występują
wyłącznie porty USB opisane jako tylne oraz dolne i nie ma możliwości wyłączenia portów na
bocznym panelu.
Izba podziela stanowisko Zamawiającego, iż tymczasowa zmiana umiejscowienia portów
USB po zastosowaniu funkcji PIVOT pozwala na uzyskanie portów USB na lewym boku
z przodu obudowy komputera, które mogą być selektywnie wyłączane lub włączane w BlOS-
ie komputera wedle potrzeb
użytkownika.
Tymczasowa zmiana umie
jscowienia portów USB, po zastosowaniu funkcji PIVOT tj.
obrót obudowy komputera o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pozwalająca na
uzyskanie portów USB na lewym boku z przodu obudowy komputera, po czym po ponownym
zastosowaniu funkcji PIVOT (ob
rót obudowy komputera o 90 stopni w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara), pozwala również na uzyskanie wymaganej w SOPZ
rozdzielczości matrycy (ekranu) FHD 1920x1080, proporcji ekranu czyli ekranu
panoramicznego (16:9),
wymaganych w SOPZ głośników stereo, znajdujących się po lewej
i prawej stronie, a także pozwala na uzyskanie wymaganej w SOPZ regulacji wysokości
i podniesienia zestawu komputerowego AiO o minimum 100 mm (LIFT).
W ocenie Izby potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 87 ust. 2 pkt 1
ustawy Pzp, na skutek dokonania nieuprawnionej poprawy oferty złożonej przez wykonawcę
Piomar.
Przepis tego artykułu stanowi, iż Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie
w ofercie wykonawcy.
W okolicznościach przedmiotowego stanu faktycznego, Zamawiający dokonał poprawy
oferty
Przystępującego, polegającej na wstawieniu „X” w odnośnej pozycji formularza
ofertowego,
przeznaczonej do wypełnienia przez wykonawcę, o ile zachodzi wskazana w
tym miejscu sytuacja.
Oferta Przystępującego w części dotyczącej parametrów technicznych oferowanego
przedmiotu zamówienia wskazuje m.in., iż wielkość pamięci RAM wynosi: „8 [GB]”. Oferta nie
zawiera zaznaczenia, iż zaoferowany komputer posiada fakultatywne parametry techniczne

tj. p
amięć RAM większa, niż wymagana w SIWZ, tj. że powiększono ilość pamięci RAM do
minimum 8 GB,
przy zapewnieniu możliwości rozbudowy do minimum 16 GB.
Jak wynika z p
rzedłożonej na rozprawie przez Odwołującego informacji ze strony
internetowej producenta komputera HP EliteOne 800 63 All-in-
One 23,8” o możliwości
konfiguracji pamięci RAM, standardowa pojemność pamięci może wynosić 4 GB bądź 8 GM,
przy czym określona na 8 GB może oznaczać zarówno 1 x 8 GB jak też 2 x 4 GB. W SIWZ
zawarty jest wymóg, aby minimalna pojemność pamięci wynosiła 4 GB.
J
ak wynika z pisma Przystępującego z dnia 18 czerwca 2018 r. oferowany przez niego
komputer
jest wyposażony w jedną kość pamięci oraz jedno wolne gniazdo pozwalające na
w/w rozbu
dowę. Zgodzić się zatem należy ze stanowiskiem Odwołującego, że wskazane
w ofercie 8 GB, przy jednoczesnym braku zaznaczenia powiększenia ilości pamięci
i możliwości rozbudowy, może oznaczać różną interpretację, w tym taką, iż aby zapewnić
oferowane 8 GB
pamięci zarówno kość pamięci jak i wolne gniazdo zostają wykorzystane, co
uniemożliwia dalsza rozbudowę.
Tym samym
brak zaznaczenia przez Przystępującego w złożonej ofercie, że oferowany
przez niego sprzęt komputerowy posiada fakultatywne parametry techniczne
tj.
pamięć RAM większa niż wymagana w SIWZ, powiększono ilość pamięci RAM do
minimum 8 GB,
przy zapewnieniu możliwości rozbudowy do minimum 16 GB, w sytuacji, gdy
z treści formularza ofertowego wynika, że należało dokonać takiego zaznaczenia, jeżeli
dotyczy on oferowanego przez wykonawcę sprzętu, oznacza, że w ofercie Przystępującego
nie występuje oczywista omyłka pisarska w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp
i w związku z tym dokonanie zaznaczenia przez Zamawiającego w tej, fakultatywnej do
wypełnienia, części formularza ofertowego, należy uznać za nieuprawnioną ingerencje w
treść oświadczenia składanego przez wykonawcę. Oferta Przystępującego w tym zakresie
nie jest sprzeczna z SIWZ, a jedynie nie pozwala na przyznanie jej dodatkowych 5 pu
nktów.
Po pierwsze nie można, bez konsultacji z wykonawcą, co potwierdza korespondencja
Zamawiającego prowadzona z Przystępującym, obiektywnie stwierdzić, iż na pewno
zaoferowany przez Przystępującego sprzęt pozwala na przyznanie mu dodatkowych
punktów w kryterium: pamięć RAM większa niż wymagana w SIWZ Powiększono ilość
pamięci RAM do minimum 8 GB przy zapewnieniu możliwości rozbudowy do min. 16GB - 5
pkt.

Zauważenia wymaga, iż Zamawiający zwrócił się w piśmie ZN-ZP.KW-00273/18 z dnia
15 czerwca 2018 r. do wykonawcy Piomar z pytaniem:
W związku z akceptacją poprawy
omyłki pisarskiej, dotyczącej wielkości zainstalowanej pamięci RAM proszę o wyjaśnienie,
czy zaoferowany komputer AiO HP EliteOne G3 23.8 NT wyposażony w 8GB pamięci RAM


zapewnia możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 16GB (zgodnie z wymogami
określonymi w „fakultatywnych parametrach technicznych” oferty)?

Z
treści tego pisma należy wnosić, iż po poprawieniu omyłki, wykonawca ją zaakceptował
(chociaż przepis art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp nie wymaga takiej akceptacji), a także, iż
pomimo dokonanego uzupełnienia oferty Przystępującego, Zamawiający nie miał pewności
co do tego, że zaoferowany przez tego wykonawcę komputer umożliwia wymaganą w SIWZ
rozbudowę i dlatego potrzebował twierdzącej odpowiedzi wykonawcy na zadane pytanie.
Po drugie, nawet, jeśli by uznać, że brak zaznaczenia przez Przystępującego nie jest
uchybieniem merytorycznym, lecz jest wynikiem jego
omyłki, co Przystępujący stwierdził na
rozpraw
ie, to nie można byłoby przypisać jej przymiotu oczywistości. Wynika to z wyżej
wymienionego pisma Zamawiaj
ącego z dnia 15 czerwca 2018 r., jak również z argumentacji
Przystępującego na rozprawie, wskazującej na kartę produktu, złożoną przez Odwołującego,
w której jest mowa o możliwości rozbudowy pamięci RAM do 32 GB. Odwoływanie się do
innych
materiałów, potwierdza brak ww. oczywistości. Takie materiały nie mogą zastępować
oświadczenia woli wykonawcy, wymaganego do złożenia w ofercie, jeśli spełnione są
określone wymogi.
W
ocenie Izby nie można zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego,
z którego wynika, iż oczywistość omyłkowego braku wypełnienia, uzależnionej od woli
wykonawcy,
pozycji formularza ofertowego, pozwalająca na przyznanie ofercie dodatkowych
punktów, wynika z oświadczenia wykonawcy Piomar, który, jak każdy z wykonawców,
składając ofertę w pkt 3 Formularza ofertowego zredagowanym przez Zamawiającego, złożył
oświadczenie, że oferuje realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, w której zawarty był wymógł zapewnienia możliwość rozbudowy pamięci RAM
do min 16 GB, niezależnie od wielkości zaoferowanej pamięci RAM.
Takie ogólne oświadczenie, w ocenie Izby, nie oznacza złożenia oświadczenia przez
wykonawcę, że oferowany przez niego sprzęt ma możliwość rozbudowy zaoferowanej
pamięci RAM do min. 16 GB, co pozwalałoby na przyznanie ofercie dodatkowych 5 punktów.
Potwierdza to ww. korespondencja p
omiędzy Zamawiającym a Przystępującym.

N
a skutek dokonania nieuprawnionego uzupełnienia przez Zamawiającego oferty
Przystępującego, nastąpiło bezzasadne przyznanie tej ofercie dodatkowych 5 punktów.
Tym samym potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp, w związku z art. 2 ust. 5 ustawy Pzp które stanową, iż zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Przez najkorzystniejszą ofertę należy przez to rozumieć m.in. ofertę:


która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego.


Mając powyższe na uwadze, na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2
oraz art. 192 ust. 2 ustawy Pzp orzeczono, jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i
10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy
§ 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 972).


Przewodniczący ……………………………..

……………………………..

……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie