eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1256/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-07-05
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1256/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Danuta Dziubińska, Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału
stron
i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2018 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia R. C., prowadzącego działalność gospodarczą w
Warszawie
pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego dr R. C. oraz T. S., prowadzącego
działalność gospodarczą w Warszawie pod nazwą Kancelaria Prawna Radca Prawny T. S.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia D. Z. P. sp. k.
z siedzibą w Warszawie
oraz D. K., prowadzącego działalność gospodarczą w Izabelinie C
pod nazwą D. K. Consulting Group, zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

przy udziale wykonawcy
Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. S. & T. s.k.a. z
siedzibą w Poznaniu
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego


postanawia:
1.
umarza postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia R. C., prowadzącego
działalność gospodarczą w Warszawie pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego dr R.
C.
oraz T. S.,
prowadzącego działalność gospodarczą w warszawie pod nazwą

Kancelaria Prawna Radca Prawny T. S. kwoty 13.50
0 zł 00 gr
(słownie: trzynastu
tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..…

Członkowie:
………………………..

…………………………


Sygn. akt: KIO 1256/18
U z a s a d n i e n i e

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, zwany
dalej „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29
stycznia 2004 r. Prawo za
mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem są „usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań
realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
(Regiony) świadczone w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) oraz Pomocy Technicznej Connecting
Europe Facility na lata 2014-
2020 (CEF) na potrzeby wsparcia zadań inwestycyjnych
finansowanych
ze środków UE w ramach POIiŚ i CEF”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 22 marca 2016 r. nr 2016/S 057-096427.

25 czerwca 2018 r. wykonawc
y wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia R.
C.,
prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie pod nazwą Kancelaria Radcy
Prawnego dr R. C. oraz T. S.
, prowadzący działalność gospodarczą w Warszawie pod
nazwą Kancelaria Prawna Radca Prawny T. S., zwani dalej „odwołującym”, wnieśli
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3 lipca 2018 r., przed otwarciem rozprawy,
odwołujący doręczył Prezesowi Krajowej
Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.


Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze
. W myśl
zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w
wyroku. W pozo
stałych przypadkach Izba wydaje postanowienie
.
O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp,
jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu
. Analogiczne brzmienie
posiada przepis
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca

2010 r.
w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).
Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie
art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia,
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13.500,00
zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.


Przewodniczący: ……………………..……

Członkowie:
…………………………..

…………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie