eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 879/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-05-17
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 879/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk, Jan Kuzawiński, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 17 maja 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
4 maja 2018 r. przez wykonawc
ę Top – Info Sp. z o.o., al. Solidarności 15a, 25-232 Kielce
w
postępowaniu
prowadzonym
przez
zamawiającego:
Prokuraturę
Krajową,
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,

przy udziale wykonawc
ów:
-
Koncept Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa;
- T-
Systems Polska Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław;

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

- Inmitis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz,
- Suntar Sp. z o.o., ul. Boya
– Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów,
- Maxto Sp. z o.o., ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka,
- Komputronik Biznes Sp. z o.o., u
l. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań,

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego,


postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. dokonać zwrotu kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy)
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Top
– Info
Sp. z o.o., al. Solidarności 15a, 25-232 Kielce,
stanowiącej 90% uiszczonego
od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
..…………………..

..…………………..

..…………………..

Sygn. akt: KIO 879/18

U z a s a d n i e n i e


Z
amawiający: Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,
prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego p
od nazwą „Zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów
w ramach projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych
(iSDA)
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod nr 2018/S 079-176082 w dniu 24.04.2018 r.
Postępowanie prowadzone jest
z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz.U. 2017 poz. 1579)
zwanej dalej „Pzp”.

W dniu 4 maja 2018 r. wykonawca
Top Info Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wniósł
odwołanie od zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł.
Odwołujący, w dniu 17 maja 2018 roku, przed otwarciem rozprawy przed Krajową
Izbą Odwoławczą, której termin wyznaczony został na dzień 17 maja 2018 r., wniósł pismo
zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie.
Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego
i złożenie przez niego oświadczenia o cofnięciu odwołania odnosi daleko idące skutki
w postaci obowiązku zniesienia tegoż postępowania. Zatem Krajowa Izba Odwoławcza
zobligowana jest na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp do umorzenia
postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż w przypadku cofnięcia odwołania przez Odwołującego przed
otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, orzekając
w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych.

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego, stosownie do art. 187 ust. 8
Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010
r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).P
rzewodniczący: ………………………

..…………………….

..…………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie