eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 712/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-03-27
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 712/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Konik, Emil Kuriata, Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r.
przez wykonawcę MAQUET POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Województwo
Wielkopolskie
z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu
, reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
przy udziale wykonawcy Control Process
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego oraz przy udziale
wykonawcy Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED
– ŁÓDŹ Spółka Akcyjna z
siedzibą w Łodzi
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego,postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz MAQUET
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

kwoty 18 000
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego dor
ęczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego
w Poznaniu
.

Przewodniczący : ………………………………

………………………………
………………………………Sygn. akt: KIO 712/18

U z a s a d n i e n i e


Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu, reprezentowanego przez Szpitale Wielkopolski spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
„Budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala pediatrycznego) wraz z jego
wyposażeniem”, nr referencyjny: Szw/4/2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
pozycją 2018/S 065-144054.
W postępowaniu tym w dniu 16 października 2018 r. wykonawca MAQUET POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (dalej: „Odwołujący”)
wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynności Zamawiającego, polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych
Wa
runków Zamówienia z naruszeniem przepisów prawa.

J
ak wynika z akt postępowania w dniu 20 kwietnia 2018 r. przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca Fabryka
Aparatury Elektromedycznej FAMED
– ŁÓDŹ Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi. Natomiast
w dniu 23 kwietnia 20
18 r. przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego zgłosił wykonawca Control Process Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie.

W dniu 25 kwietnia

2018 r. przed otwarciem rozprawy, O
dwołujący wycofał
odwołanie.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp,
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww.
odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie