eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2663/17, KIO 2665/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-01-16
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2663/17
KIO 2665/17

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emilia Garbala, Magdalena Grabarczyk, Monika Kawa - , Ogorzałek Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2018 r. i 12 stycznia 2018 r. w Warszawie
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
A.
w dniu 15 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna
27, 03-654 Warszawa
,
B. w dniu 15 grudn
ia 2017 r. przez wykonawcę OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002
Jasionka,

w postępowaniu pn. „Dostawa serwerów i wyposażenia do serwerów”,

prowadzonym przez zamawiającego: Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami
i Usługami Teleinformatycznymi, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa


przy udziale:
1.
wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2665/17 po stronie
odwołującego,
2. wyko
nawcy "KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 oraz KIO
2665/17 po stronie zamawiającego,
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

3. wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17
oraz KIO 2665/17 po stronie zamawiającego,
4.
wykonawcy Betacom S.A, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 oraz KIO
2665/17 po stronie zamawiającego,
5.
wykonawcy OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 po stronie zamawiającego,
6.
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) INTARIS Sp.
z o.o., (2) Immitis Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa,
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2665/17 po stronie
odwołującego.


orzeka:


1.
uwzględnia odwołania o sygn. akt: KIO 2663/17 i KIO 2665/17 i nakazuje
zamawiającemu:
1.1.
unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Fujitsu
Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa,
1.2.
odrzucenie o
fert wykonawców: Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki
137, 02-231 Warszawa,
"KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa
oraz
OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka,
1.3.
powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

2.
Umarza pos
tępowania odwoławcze w sprawach o sygn. akt KIO 2663/17 i KIO
2665/17
w zakresie zarzutów dotyczących oferty wykonawcy Betacom S.A,
ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa.

3.
kosztami postępowania obciąża: w sprawie o sygn. akt KIO 2663/17 - wykonawcę
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
oraz wykonawcę OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, zaś w sprawie
o sygn. akt KIO 2665/17
– wykonawcę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

oraz wykonawcę "KONCEPT" Sp. z o.o.,
ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa
, i:

KIO 2663/17 i KIO 2665/17

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołujących:
Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa oraz OPTeam S.A.,
Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki
137, 02-231 Warszawa

, kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych zero groszy), w tym:
3.2.1.
kwotę 9 300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy) w sprawie
o sygn. akt KIO 2663/17 na rzecz wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa
, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu połowy: wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika
odwołującego,
3.2.2.
kwotę 9 300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy) w sprawie
o sygn. akt KIO 2665/17 na rzecz wykonawcy

OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002
Jasionka
,
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
połowy: wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego,
3.3.
zasądza od wykonawcy OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, kwotę
9 300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy) w sprawie
o sygn. akt KIO 2663/17 na rzecz wykonawcy Computex Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa
, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione
z tytułu połowy: wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika
odwołującego,
3.4.
zasądza od wykonawcy "KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992
Warszawa
,
kwotę 9 300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero
groszy) w sprawie o sygn. akt KIO 2665/17 na rzecz wykonawcy OPTeam S.A.,
Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
, stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione
z tytułu połowy: wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika
odwołującego.KIO 2663/17 i KIO 2665/17

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………..

………………………

………………………

KIO 2663/17 i KIO 2665/17


Sygn. akt KIO 2663/17
Sygn. akt KIO 2665/17

UZASADNIENIE

Zamawiający -

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi,
ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwerów i wyposażenia
do serwerów”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 7 lipca 2017 r., nr 2017/S 128-260583.
W części 1 postępowania, której
dotyczy niniejsze postępowanie odwoławcze, złożonych zostało 9 ofert. W dniu 5 grudnia
2017 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze jako najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
(dalej: „Fujitsu”). Ponadto zamawiający podał wyniki oceny ofert, z których wynikało, że na
kolejnych czterech miejscach w klasyfikacji ofert znalazły się odpowiednio:
 oferta wykonawcy
"KONCEPT" Sp. z o.o., ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa (dalej:
(„Koncept”),
 oferta wykonawcy
Betacom S.A, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa (dalej:
„Betacom”),
 oferta wykonawcy
OPTeam S.A., Tajęcina 113, 36-002 Jasionka (dalej: „OPTeam”),
 oferta wykonawcy
Computex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mroźna 27, 03-654 Warszawa (dalej:
„Computex”).

W dniu 15 grudnia
2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania
wniesione przez:
1.
wykonawcę Computex - sygn. akt KIO 2663/17. Odwołujący zarzucał zamawiającemu
naruszenie art 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017,
poz. 1579)
, zwanej dalej: „ustawą Pzp”, poprzez zaniechanie odrzucenia ofert:
wykonawcy Fujitsu, wykonawcy Koncept, wykonawcy Betacom i wykonawcy OPTeam,
p
omimo iż treść złożonych przez nich ofert jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (dalej: „siwz”).
W szczególności odwołujący Computex podniósł, że oferta wykonawcy Fujitsu jest
niezgodna z siwz, ponieważ zaoferowane serwery nie umożliwiają na bieżąco odczytania
z panelu informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS-u, zasilania oraz
temperaturze,
nie posiadają wymaganych slotów umożliwiających instalację 3 kart pełnej
długości (312 mm), a ponadto wymagane 4 złącza typu Gigabit nie są wbudowane na
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

płycie głównej, ale mogą zostać od niej odłączone. W stosunku do oferty wykonawcy
Koncept
odwołujący podniósł te same zarzuty, co w stosunku do oferty wykonawcy
Fujitsu. W stosunku do oferty wykonawcy Betacom
odwołujący podniósł, że wbrew
postanowieniom siwz oferowany serwer posiada
tylko jedno złącze PCI-Express x16,
zamiast wymaganych dwóch oraz że wymagane 4 złącza typu Gigabit nie są wbudowane
na płycie głównej, ale mogą zostać od niej odłączone. W stosunku do oferty OPTeam
odwołujący podniósł, że wbrew postanowieniom siwz wymagane 4 złącza typu Gigabit nie
są wbudowane na płycie głównej, ale mogą zostać od niej odłączone w serwerze R730,
a ponadto wykonawca OPTeam nie podał w ofercie typu oraz nazwy handlowej użytych
podzespołów w obu serwerach.
W związku z tym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1.1.
uwzględnienia odwołania,
1.2.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
1.3. dokonania po
wtórnej czynności oceny oferty wykonawcy Fujitsu i jej odrzucenie,
1.4. dokonania po
wtórnej czynności oceny oferty wykonawcy Koncept i jej odrzucenie,
1.5. dokonania po
wtórnej czynności oceny oferty wykonawcy Betacom i jej odrzucenie,
1.6.
dokonania powtórnej czynności oceny oferty Wykonawcy Opteam i jej odrzucenie,
1.7. dokonania wyboru oferty o
dwołującego Computex jako oferty najkorzystniejszej.
2.
wykonawcę OPTeam - sygn. akt KIO 2665/17. Odwołujący zarzucał zamawiającemu
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia ofert wyko
nawców Fujitsu, Koncept oraz Betacom, naruszenie art. 84 ust. 1
w zw. z art. 87 ust.
1 ustawy Pzp poprzez uwzględnienie wyjaśnień treści oferty Betacom
modyfikujących treść oferty po jej złożeniu oraz naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
po
przez wybór jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Fujitsu, którego oferta
podlega odrzuceniu.
W szczególności odwołujący OPTeam podniósł, że oferta wykonawcy Fujitsu jest
niezgodna z siwz, ponieważ wykonawca ten nie przedstawił testów kompatybilności dla
kart rozszerzeń w serwerach, serwery nie posiadają wymaganych slotów umożliwiających
instalację 3 kart pełnej długości (312 mm), oferowane serwery nie umożliwiają odczytania
z panelu informacji o stanie

procesora, pamięci, dysków, BIOS-u, zasilania oraz
temperaturze, a ponadto wykonawca
zaoferował serwery Primergy RX2540_Cust 1 i Cust
2, które będą modyfikowane w stosunku do produktu Primergy RX2540, co oznacza, że
nie są one produkowane seryjnie i są prototypami, co zgodnie z treścią siwz było
niedopuszczalne. W stosunku do oferty wykonawcy Koncept odwołujący podniósł, że
zaoferowane serwery
nie posiadają wymaganych slotów umożliwiających instalację 3 kart
pełnej długości (312 mm),

nie umożliwiają odczytania z panelu informacji o stanie
procesora, pamięci, dysków, BIOS-u, zasilania oraz temperaturze, a ponadto wykonawca
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

nie przedstawił testów kompatybilności dla kart rozszerzeń w serwerach. W stosunku do
oferty wykonawcy Betacom odwołujący podniósł, że wymagane 2 złącza PCIex16 (slot nr
4 oraz slot nr 6) dostępne są wyłącznie w takiej konfiguracji, jakiej akurat Betacom nie
oferuje.
W związku z tym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
2.1.
unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Fujitsu,
2.2. doko
nania powtórnej czynności badania i oceny ofert w postępowaniu i w jej wyniku
dokonanie odrzucenia ofert wykonawców: Fujitsu, Koncept oraz Betacom,
2.3. wybór oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.

Pismami z dnia:
1. 18 grudnia 2017 r. wykonawca Computex
zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 2665/17 po stronie odwołującego,
2. 18 i 19 grudnia 2017 r. wykonawca Koncept
zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 oraz KIO 2665/17 po stronie zamawiającego,
3. 18 i 19 grudnia 2017 r. wykonawca Fujitsu
zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 oraz KIO 2665/17 po stronie zamawiającego,
4. 18 i 19 grudnia 2017 r. wykonawca Betacom
zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 oraz KIO 2665/17 po stronie zamawiającego,
5. 19 grudnia 2017 r. wykonawca OPTeam
zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 2663/17 po stronie zamawiającego,
6. 18 grudnia 2017 r. wy
konawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
(1) INTARIS Sp. z o.o., (2) Immitis Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa,
zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 2665/17 po stronie
odwołującego.

Pismem z dnia 29 grudnia 2017 r.
zamawiający uwzględnił oba odwołania.
Pismami z dnia 5 stycznia 2018 r.
wykonawca Fujitsu wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia
przez zamawiającego obu odwołań.
Pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. wykonawca
OPTeam wniósł sprzeciw wobec
uwzględnienia przez zamawiającego odwołania o sygn. akt KIO 2663/17.
Pismami z dnia 3 stycznia 2018 r.
wykonawca Koncept wniósł sprzeciw wobec
uwzględnienia przez zamawiającego obu odwołań w zakresie zarzutów dotyczących ofert
Fujitsu i Koncept, a następnie na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 r. cofnął sprzeciw
wobec uwzględnienia odwołania o sygn. akt KIO 2663/17.
Ponadto w trakcie rozprawy w dniu 12 stycznia 2018 r. przystępujący Fujitsu i OPTeam
złożyli oświadczenia, z których wynika, że wniesione przez nich sprzeciwy nie dotyczą
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów dotyczących oferty wykonawcy Betacom.
Z uwagi na brak sprzeciwów wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów
dotyczących oferty wykonawcy Betacom, postępowania odwoławcze w zakresie dotyczącym
tej oferty, podlegały umorzeniu.

W trakcie rozprawy strony oraz
przystępujący podtrzymali swoje stanowiska w zakresie
zarzutów odnoszących się do ofert wykonawców Fujitsu, Koncept i OPTeam.

Izba stwierdziła prawidłowość przystąpienia wykonawców: Computex oraz konsorcjum (1)
INTARIS Sp.
z o.o., (2) Immitis Sp. z o.o. po stronie odwołującego OPTeam, a także
prawidłowość przystąpienia wykonawców: Fujitsu, Koncept, OPTeam i Betacom po stronie
zamawiającego.

Kra
jowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia w części 1 postępowania jest dostawa serwerów: SR1A(c) - 30
kpl. oraz SR2A(c) - 10 kpl. W pk
t 3.2. siwz zamawiający wskazał, że oferowany sprzęt musi
być nieużywany i fabrycznie nowy, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji
konfiguracyjnych przewidzianych przez p
roducenta dla oferowanego modelu sprzętu,
pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski. Ponadto w tym
samym pkt 3.2. siwz zamawiający wskazał, że nie dopuszcza oferowania sprzętu będącego
prototypem.
Szczegółowe wymagania dotyczące serwerów zostały opisane w załączniku
nr 1 do siwz.
W stosunku do poszczególnych elementów serwera SR1A (c) wymagano:
1) Typ
– Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack" 19. W ofercie wymagane jest
podanie modelu, symbolu oraz producenta. Wymagane jest jawne wyspecyfikowanie
w ofercie wszystkich użytych podzespołów (płyty głównej, procesora, pamięci, dysków
twardych, kart sieciowych i z
arządzających) poprzez podanie typu oraz nazwy
handlowej (oznaczenie oraz kod producenta) w specyfikac
ji technicznej zał. Nr 4 do
siwz.
2)
Płyta główna - Przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do pracy w serwerach
minimum 2 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera.
Minimum 5 złącz PCIe trzeciej generacji, z czego minimum 2 złącza PCIe x16. Minimum
3 sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości (312 mm) i wysokości.
W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości.
Minimum 2 sloty powinny być dostępne dla użytkownika (niezajęte).
3) Karta Sieciowa -
Minimum 4 złącza typu Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

ze wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością sprzętowej obsługi iSCSI (w tym
uruchamiania systemu z iSCSI -
natywna funkcjonalność karty). Dopuszcza się
rozwiązanie równoważne funkcjonalnie oparte o 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane
na płycie głównej oraz 2 złącza na dodatkowej karcie PCIe.
4) Obudowa
– m.in.: znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja
diodami LED, umożliwiająca/-y wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci,
dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.
5) Certyfikaty (
składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą) – Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu
obejmujący proces projektowania i produkcji. ISO 14001 dla Producenta sprzętu.
Deklaracja zgodności CE. Serwer i jego karty rozszerzeń, znajduje się na liście
kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware, dla
najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert. Serwer
i jego karty rozszerzeń, znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla
serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla najnowszej wersji tych systemów
operacyjnych przed dniem składania ofert.
Wymagania dotyczące drugiego serwera SR2A (c) w załączniku nr 1 w zakresie dotyczącym
typu, panelu LCD lub sygnalizacji diodami LED na froncie obudowy, za
rządzania serwerem
oraz
certyfikatów, były takie same.
W załączniku nr 4 do siwz zamawiający zawarł ponadto wzór tabeli, w której
wykonawcy mieli zamieszczać informacje o oferowanym sprzęcie, jak też zawarł wskazówki
co do sposobu w
ypełnienia tej tabeli: „W drugiej kolumnie (parametry) należy wymienić
wszystkie parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do siwz),
natomiast w trzeciej kolumnie (specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu
zamówienia) należy podać pełny opis sprzętu/oprogramowania, podzespołu lub parametru.
Tam gdzie jest wskazane w opz (zał. Nr 1) wymagane jest również wyspecyfikowanie
wszystkich użytych podzespołów poprzez podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie
oraz kod producenta). Nie dopu
szcza się pozostawienie pustych miejsc opisowych lub
innych sposobów potwierdzenia np.: TAK”.

Wykonawca Fujitsu
wskazał w formularzu ofertowym, że oferuje: Serwer SR1A (c)
Fujitsu/Primergy/RX 2540 M2_Cust1 - serwer skastomizowany na potrzeby z
amawiającego
oraz Serwer SR2A (b) Fujitsu/Primergy/RX 4770 M3_Cust2 - serwer skastomizowany na
potrzeby zamawiającego. Odnośnie poszczególnych wymaganych elementów serwera
SR1A(c)
wykonawca wskazał:
1) Typ - s
erwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. Fujitsu Primergy PY RX2540
M2;
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

2)
Płyta główna – Fujitsu Mainboard D3289-B Intel C612. Przystosowana do pracy ciągłej,
dedykowana do pracy w serwerach 2 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym
(logo) Producenta serwera.
5 złącz PCIe trzeciej generacji, z czego 2 złącza PCIe x16.
3 sloty umożliwiają instalację kart pełnej długości (312 mm) i wysokości. W każdym
przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 2 sloty są
dostępne dla użytkownika (niezajęte);
3) Karta sieciowa - Fujitsu OEM PLAN EM 4x1 Gb T OCI14000-LOM interface S26361-
F5302-E401.
4 złącza typu Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej ze wsparciem
dla protokołu IPv6 oraz możliwością sprzętowej obsługi iSCSI (w tym uruchamiania
systemu z iSCSI - natywna funkcjonaln
ość karty);
4) Obudowa
– m.in.: znajdująca/-y się na froncie obudowy panel LED (sygnalizacja diodami
LED) -
umożliwiająca/-y wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze;
5) Certyfikaty - Certyfikat ISO 9001 dl
a Producenta sprzętu obejmujący proces
projektowania i produkcji. IS
O 14001 dla Producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE.
Serwer i jego karty rozszerzeń, znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla
serwerowych systemów operacyjnych Vmware, dla najnowszej wersji tych systemów
operacyjnych przed dniem składania ofert. Serwer i jego karty rozszerzeń, znajduje się na
liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla
najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert.
Odnośnie poszczególnych wymaganych elementów serwera SR2A (c) wykonawca Fujitsu
wskazał: w pozycji typ - serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. Fujitsu
Primergy RX4770 M3, w pozycji obudowa
– m.in.: znajdujący się froncie obudowy panel LCD
-
umożliwiający

wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u,
zasilaniu oraz temperaturze, w pozycji certyfikaty
– te same informacje, co w zakresie
serwera SR1A(c).

Pismem z dnia 1 września 2017 r. zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy
Pzp, wezwał wykonawcę Fujitsu o złożenie wyjaśnień w sprawie serwera SR1A(c).
Zamawiający poprosił o wyjaśnienie rozbieżności w podawanej maksymalnej długości kart
rozszerzeń pomiędzy ofertą złożoną w postępowaniu (312 mm), a dokumentem Primergy
RX2540 M2 System configurator and order information guide June 2017 znajdującym się na
stronie http://SD.ts.fuiitsu.com/dmsD/Publications/public/cnfqRX2540M2.pdf (str. 3 - max 270
mm)
. Ponadto zamawiający wskazał na rozbieżność pomiędzy zawartymi w ofercie
informacjami w zakresie systemu diagnostycznego a informacjami zawartymi w dokumencie
Data Sheet FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M2 Dual Socket 2U Rack Server
dostępnym pod adresem http://sp.ts.fuiitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-py-rx254Q- m2.
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

pdf, gdzie mowa jest o sygnal
izacji 4 stanów diagnostycznych przy pomocy diod LED na
frontowym panelu serwera, tj.: System status, Identification, Hard disk access, Power.
W związku z tym zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób zostało
zrealizowane ww. wymaganie w oferowanym modelu serwera SR1A (c).
Pismem z dnia 5 września 2017 r. wykonawca Fujitsu, odnosząc się do pytania
dotycz
ącego długości kart rozszerzeń stwierdził, że oferowany serwer Fujitsu PRIMERGY
RX2540 M2_CUST1
jedynie bazuje na modelu Fujitsu Primergy RX2540 M2, do którego
odnosi się wskazywany przez zamawiającego na stronie internetowej dokument. W dalszej
części pisma wykonawca stwierdził: „Jako producent mamy możliwość dostosowania
standardowego produktu do konkretnych wymagań i specyficznych potrzeb Klientów.
Dostosowanie wnosi dodatkowe funkcjonalności lub cechy użytkowe nie wpływając na
obniżenie parametrów dla modelu bazowego i nie powoduje obniżenia jakichkolwiek
parametrów technicznych i funkcjonalno- użytkowych bazowego serwera. Dostosowanie jw.
zachowuje wszy
stkie wymagane normy jakości (m.in.: ISO 9001, ISO 14001)
i kompaty
bilności (m.in.: CE, wymagane systemy operacyjne). Oferowany sprzęt nie jest
sprzętem prototypowym, pochodzi z seryjnej produkcji z uwzględnieniem ww. opcji
konfiguracyjnej przewidzianej przez Fujitsu dla modelu Primergy RX2540 M2. Jest
nieużywany i fabrycznie nowy. Potwierdzamy spełnienie przez oferowany serwer: Fujitsu
PRIMERGY RX2540 M2_CUST1 wymogu dot. możliwości montażu kart o długości max 312
mm
”.
Odnosząc się do drugiego pytania, wykonawca wyjaśnił, że „Serwer Fujitsu
PRIMERGY RX2540 M2_CUST 1 jes
t wyposażony w panel diagnostyczny LED znajdujący
się na froncie obudowy. Umożliwia wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci,
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. Jest on zrealizowany w oparciu 6 szt. diod
LED, z
których każda może sygnalizować 3 stany (wyłączony, pulsujący, ciągły). Panel
zapewnia możliwość powiadomienia o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
stanach serwera i jego podzespołów”.

Pismem z dnia 5 września 2017 r. zamawiającym, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy
Pzp,
wezwał wykonawcę Fujitsu do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym m.in.
dokumentów określonych w załączniku nr 1 do siwz w pozycji certyfikaty. Pismem z dnia
15 września 2017 r. wykonawca złożył oświadczenia i dokumenty, w tym także dokumenty
o charakterze przedmiotowym.

Pismem z dnia 22 listopada 2017 r. zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp, wezwał wykonawcę Fujitsu do złożenia testów kompatybilności również dla kart
rozszerzeń w serwerze SR1A i SR2A w postaci wydruków z listy kompatybilności sprzętowej
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

dla serwerowych systemów operacyjnych Vmware i Microsoft dla najnowszej wersji tych
systemów operacyjnych przed dniem otwarcia ofert, których wykonawca nie złożył
w odpowiedzi na we
zwanie z dnia 5 września 2017 r.

Pismem z dnia 27 listopada 2017 r. wykonawca wyjaśnił: „Zaoferowana w Serwerze
SR1A Fujitsu Primergy RX2540M2_Cust1 Karta sieciowa Fujitsu OEM PLAN EM 4x1 Gb
TOCI14000-LOM Interface (S26361-F5302-
E401) jest kartą zintegrowaną z płytą główną
(LAN on motherboard) Fujitsu Mainboard D3289-B Intel C612. Ten rodzaj karty nie jest
oddzielnym urządzeniem przystosowanym do wymiany danych z procesorem i innymi
układami Serwera. Jest ona nieodrębną częścią płyty głównej zainstalowanej w formie chipu
będącego immamentną częścią oferowanych serwerów, zatem nie można jej określać
mianem karty rozszerzeń. Serwer, jak również wymieniona w Formularzu Ofertowym Płyta
Główna, znajduje się na liście kompatybilności z serwerowymi systemami operacyjnymi
Microsoft oraz Vmware. Potwierdzenie dołączamy do niniejszej korespondencji. Co ważne,
serwer wyposażony w ww. konfigurację zapewnia kompatybilność z wymaganymi przez
Zamawiającego serwerowymi systemami operacyjnymi Microsoft oraz Vmware, dla
najn
owszej wersji tych systemów przed dniem składania ofert. Na potwierdzenie tego,
załączamy potwierdzenie kompatybilności dla Oferowanych serwerów. W załączeniu
przedkładamy następujące dokumenty:


Potwierdzenie kompatybilności z serwerowymi systemami operacyjnymi Microsoft oraz
Vmware oferowanej karty rozszerzeń Intel(R) Ethernet 10G 2P X540-t Adapter dla
Serwera SR2A Fujitsu Primergy RX4770M3_Cust2,


Potwierdzenie kompatybilności z serwerowymi systemami operacyjnymi Microsoft oraz
Vmware płyty głównej Fujitsu Mainboard D3289-B Intel C612 dla serwera SR1A Fujitsu
Primergy RX2540M2_Cust1
”.

Wykonawca Koncept
wskazał w formularzu ofertowym, że oferuje:

Serwer SR1A (c)
Fujitsu Primergy RX2540 M2 oraz Serwer SR2A (b) Fujitsu Primergy RX4770 M3.
Odnośnie
poszczególnych wymaganych elementów serwera SR1A (c) wykonawca wskazał:
1) Typ -
serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. Fujitsu Primergy RX2540 M2;
2)
Płyta główna – Fujitsu Mainboard D3289-B Intel C612. Przystosowana do pracy ciągłej,
dedykowana do pracy w serwerach 2 procesorowych, oznaczona znakiem firmowym
(logo) Producenta serwera. 5 złącz PCIe trzeciej generacji, z czego 2 złącza PCIe x16.
3 sloty umożliwiają instalację kart pełnej długości (312 mm) i wysokości. W każdym
przypadku opis s
lotu dotyczy jego przepustowości, a nie tylko długości. 2 sloty są
dostępne dla użytkownika (niezajęte);
3) Karta sieciowa
– Fujitsu PLAN EM 4x1 Gb T OCI14000-LOM interface S26361-F5302-E
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

401. 4 złącza typu Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej ze wsparciem dla
protokołu IPv6 oraz możliwością sprzętowej obsługi iSCSI (w tym uruchamiania systemu
z iSCSI -
natywna funkcjonalność karty);
4) Obudowa
– m.in.: znajdujący się na froncie obudowy panel LED (sygnalizacja diodami
LED) -
umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze;
5) Certyfikaty -
Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces
projektowania i produkcji. ISO 14001 dla Producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE.
Serwer i jeg
o karty rozszerzeń, znajduje się na liście kompatybilności sprzętowej dla
serwerowych sys
temów operacyjnych Vmware, dla najnowszej wersji tych systemów
operacyjnych przed dniem składania ofert. Serwer i jego karty rozszerzeń, znajduje się na
liście kompatybilności sprzętowej dla serwerowych systemów operacyjnych Microsoft, dla
najnowszej wersji tych systemów operacyjnych przed dniem składania ofert.
Odnośnie poszczególnych wymaganych elementów serwera SR2A(c) wykonawca Koncept
wskazał: w pozycji typ - serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack” 19”. Fujitsu
Primergy RX4770 M3, w pozycji obudowa
– m.in.: znajdujący się na froncie obudowy panel
LCD -
umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u,
zasilaniu oraz temperaturze, w pozycji certyfikaty
– te same informacje, co w zakresie
serwera SR1A(c).

Pismem z dnia 1 września 2017 r. zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy
Pzp, wezwał wykonawcę Koncept o złożenie wyjaśnień w sprawie serwera SR1A(c).
Zamawiający poprosił o wyjaśnienie rozbieżności w podawanej maksymalnej długości kart
rozszerzeń pomiędzy ofertą złożoną w postępowaniu (312 mm), a dokumentem Primergy
RX2540 M2 System configurator and order information guide June 2017 znajdującym się na
stronie http://SD.ts.fuiitsu.com/dmsD/Publications/public/cnfqRX2540M2.pdf (str. 3 - max 270
mm). Ponadto zamawiający wskazał na rozbieżność pomiędzy zawartymi w ofercie
informacjami w zakresie systemu diagnostycznego a informacjami zawartymi w dokumencie
Data Sheet FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M2 Dual Socket 2U Rack Server
dostępnym pod adresem http://sp.ts.fuiitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-py-rx254Q- m2.
pdf, gdzie mowa jest o sygnalizacji 4 stanów diagnostycznych przy pomocy diod LED na
frontowym panelu serwera, tj.: System status, Identification, Hard disk access, Power.
W związku z tym zamawiający zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób zostało
zrealizowane ww. wymaganie w oferowanym modelu serwera SR1A (c).
Pismem z dnia 5 września 2017 r. wykonawca Koncept stwierdził, że oferowany
serwer Fujitsu Primergy RX2540 M2 jest przygotowany i fabrycznie skonfigurowany
z wykorzystaniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla tego modelu
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

i wskazany przez zamawiającego dokument odnosi się do modelu serwera Fujitsu Primergy
RX2540 M2
. Wykonawca oświadczył też, że potwierdza spełnienie wszelkich wymogów
siwz, w tym możliwości montażu kart o długości max. 312 mm.
Odpowiadając na drugie pytanie, wykonawca wskazał w oparciu o własną analizę
i informacje otrzymane od producenta (Fujitsu), że serwer „jest wyposażony w panel
diagnostyczny LED znajdujący się na froncie obudowy. Jest on zrealizowany w oparciu 6 szt.
diod LED, z
których każda może sygnalizować 3 stany (wyłączony, pulsujący, ciągły). Panel
zapewnia możliwość powiadomienia o wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
sta
nach serwera i jego podzespołów. (…) Diody te są kontrolowane przez wbudowany na
płycie głównej serwera specjalizowany układ zarządzający iRMC s4. Układ wymusza
zaświecenie diody w przypadku wystąpienia awarii któregoś z elementów sprzętowych (np.
procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilania, itp.) lub przekroczenia wartości
ostrzegawczej sensora temperatury. (…) Informacja zawarta w cytowanym przez Państwa
dokumencie jest ogólna, dostosowana do potrzeb marketingowych i nie zawiera
szczegółowych informacji dot. funkcjonowania systemów diagnostycznych. Informacje
szczegółowe zawarte są w dokumentach serwisowych”.

Wykonawca OPTeam
wskazał w formularzu ofertowym, że oferuje:

Serwer SR1A(c)
DELL/POWEREDGE/R730 oraz Serwer SR2A(b) DELL/POWEREDGE/R930.
Odnośnie
poszczególnych wymaganych elementów serwera SR1A (c) wykonawca wskazał:
1) Typ -
Serwer przeznaczony do montażu w szafie „rack" 19”. W ofercie podano model,
symbol oraz producenta.
Jawnie wyspecyfikowano w ofercie wszystkie użyte podzespoły
(płyta główna, procesor, pamięci, dyski twarde, karty sieciowe i zarządzające) poprzez
podanie typu oraz nazwy handlowej (oznaczenie oraz kod Producenta) w specyfikacji
technicznej zał. Nr 4 do SIWZ).
W dalszej części oferty w następujący sposób oznaczono podzespoły:

płyta główna – PowerEdge R730 Dell OEM – dla serwera SR1A (c), PowerEdge
R930 Dell OEM - dla serwera SR2A (c),

pamięć RAM – 12 x 32GB DDR4 2400 MT/s Dell OEM – dla serwera SR1A (c),

8 x 32GB 2400MT/S Dell OEM - dla serwera SR2A (c),
 dyski HDD
– 4 x 300 GB 15k HotPlug SAS Dell OEM – dla serwera SR1A (c),

5 x 300GB 10k HotPlug SAS Dell OEM - dla serwera SR2A (c),
 karta sieciowa
– Intel I350-T4 4x1Gb/s Dell OEM – dla serwera SR1A (c),

Intel I350-
T4 4x1Gb/s Dell OEM i Intel X540-T2 2x 10Gb/s Dell OEM - dla serwera SR2A (c).
2) Karta sieciowa -
4 złącza typu Gigabit Ethernet wbudowane na płycie głównej ze
wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością sprzętowej obsługi iSCSI (w tym
uruchamiania systemu z iSCSI -
natywna funkcjonalność karty).
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

Pismem z dnia 19 października 2017 r. zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1
ustawy Pzp, wezwał wykonawcę OPTeam o wyjaśnienie

kwestii modeli podzespołów
uwzględnionych w konfiguracji serwerów, w tym modelu płyty głównej, typu i modelu
pamięci RAM, producenta, modelu oraz typu interfejsu SAS dla dysków HDD. Zamawiający
zwrócił uwagę, iż użyte w formularzu ofertowym sformułowania „PowerEdge R730 Dell
OEM”, „PowerEdge R930 Dell OEM”, „32GB DDR4 2400MT/S Dell OEM”, „300GB 15k
HotPlug SAS Dell OEM”, „300GB 10k HotPlug SAS Dell OEM” nie stanowią wymaganego
typu i nazwy hand
lowej, gdyż nie identyfikują ww. podzespołów w jednoznaczny, możliwy do
weryfikacji sposób, jak też nie mają odzwierciedlenia względem konfiguratora dla ww. modeli
serwerów.
Pismem z dnia 23 października 2017 r. wykonawca odpowiedział, że użyte w ofercie
oznaczenia
są poprawne, w pełni zgodne z nomenklaturą stosowaną przez producenta
i programem Dell OEM http://www.dell.com/en-us/work/learn/oem-industrv-solmions, obecne
w obrocie handlowym i jednozn
acznie identyfikują te elementy w ofercie producenta
w odniesieniu do modeli serwerów, w których znajdują zastosowanie. Wykonawca zwrócił
też uwagę na „powszechnie znany fakt”, iż w nomenklaturze producenta ten sam element
może występować pod wieloma różnymi oznaczeniami identyfikującymi go w sposób
możliwy do weryfikacji, przykładowo producent Dell stosuje m.in. oznaczenia i numery:
Manufacturer Part, Dell Part, Del
l OEM Part czy Service Tag, itd. Wykonawca podał też
zamienne,
często spotykane na rynku oznaczenia typów i nazw handlowych oferowanych
przez niego
podzespołów:

dla zaoferowanych serwerów SRlA(c)- Dell PowerEdge R730: oznaczenie płyty głównej
„PowerEdge R730 Dell OEM" odpowiada 329-BCZK PE R730/xd Motherboard MLK,
oznaczenie
pamięci „32GB DDR4 2400MT/s Dell OEM" odpowiada 370-ACNS 32GB
RDIMM 2400 MT/s,
oznaczenie dysków twardych „300GB 15k HotPlug SAS Dell OEM”
odpowiada 400-ARJU 300GB 15K RPM SAS 2,5in HotPlug Hard Drive,

dla zaoferowanych serwerów SR2A(b)- Dell PowerEdge R930: oznaczenia płyty głównej
„PowerEdge R930 Deli OEM" odpowiada 329-BDBT PowerEdge R930 Motherboard
TPM 1.2CC,
oznaczenie pamięci „32GB DDR4 2400MT/S Dell OEM" odpowiada 370-
ACNS 32GB RDIMM 2400 MT/s,
oznaczenie dysków twardych „300GB lOk HotPlug
SAS Dell OEM" odpowiada 400-AJPY 300GB 10K RPM SAS 2,5in HotPlug Hard Drive.
Wykonawca OPTeam wskazał też, że przygotowując ofertę, nie posiłkował się żadnym
konfiguratorem, ale wprost ofertą od producenta, dlatego w odpowiedzi nie odnosi się do
jakichkolwiek ozna
czeń używanych w konfiguratorach.

KIO 2663/17 i KIO 2665/17

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska
stron i przystępujących złożone na piśmie i podane do
protokołu rozprawy, zważyła co następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołań, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.
Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie
odwołujących interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez nich
szkody z uwagi na kwestionowane czynności zamawiającego.

Należy zauważyć, że oba odwołania wniesione przez spółki Computex i OPTeam zawierają
zarzuty dotyczące niezgodności z siwz ofert złożonych przez wykonawców Fujitsu i Koncept,
a ponadto odwołanie Computex zawiera zarzuty dotyczące niezgodności z siwz oferty
złożonej przez OPTeam. W związku z powyższym Izba dokonała oceny zgodności ww.
trzech ofert z siwz
w zakresie objętym zarzutami i stwierdziła, że odwołania zasługują na
uwzględnienie.

W odniesieniu do oferty wykonawcy Fujitsu:
1)
Zarzut dotyczący sygnalizacji na froncie obudowy.
W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że wymóg zawarty w załączniku nr 1 do siwz,
zgodnie z którym znajdujący się na froncie obudowy panel LCD lub sygnalizacja diodami
LED,
miały umożliwiać wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u,
zasilaniu oraz temperaturze
, jest jasny i nie budzi wątpliwości. Z wymagania tego wynika, że
zamawiający oczekiwał, aby na froncie obudowy serwer wyświetlał odrębnie informacje
o stanie poszczególnych, wyżej wymienionych komponentów. O tym, że wymóg dotyczył
odrębnego wyświetlania tych informacji świadczy fakt, że poszczególne komponenty, których
miały dotyczyć wyświetlane informacje, zostały przez zamawiającego wymienione odrębnie.
Przed wymienienie
m poszczególnych komponentów zamawiający nie użył też sformułowań
typu: „m.in.” albo „np.”, które pozwalałyby wykonawcy na zaoferowanie serwera, na którego
obudowie
wyświetlają się informacje o stanie tylko niektórych z wymienionych komponentów.
Wymóg jednoznacznie odnosi się więc do informacji o każdym z komponentów z osobna
i nie przewiduje możliwości wyłączenia wyświetlania informacji o stanie któregokolwiek
z nich.
Niezależnie od niebudzącej wątpliwości treści wymogu, jedynie na marginesie należy
zauważyć, że powyższą jego interpretację potwierdza przedstawiony na rozprawie przez
odwołującego OPTeam dowód w postaci odpowiedzi zamawiającego na pytanie jednego
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

z wykonawców dotyczące wymogu o takiej samej treści w innym postępowaniu, w której to
odpowiedzi zamawiający dopuścił możliwość rezygnacji z sygnalizacji takich parametrów, jak
stan procesora, pamięci i BIOS’u, zaś pozostałe wymagania podtrzymał. Powyższe
potwierdza, że zamawiający ten sam wymóg stosowany w różnych postępowaniach, rozumie
jako odnoszący się odrębnie do wyświetla informacji o każdym z komponentów, skoro
jedynie na wyraźne pytanie wykonawcy, dopuszcza rezygnację z wyświetla informacji
o niektórych z nich.
Izbie znane są jednocześnie, podnoszone na rozprawie przez przystępującego
Fujitsu, wyroki w sprawach o sygn. akt: KIO 1829/16 i KIO 1840/16
(sprawy łączone), KIO
2448/17 i KIO 2472/17, w których składy orzekające przyjęły inną wykładnię albo stwierdziły
nieprecyzyjno
ść ww. wymogu, jak też znany jest Izbie wyrok o sygn. akt KIO 1594/16, KIO
1603/16, KIO1616/16 i KIO 1617/16 (sprawy łączone), w którym z kolei skład orzekający
uznał, że z siwz wynikał obowiązek wyraźnego informowania o każdym z określonych przez
zamawiającego parametrów. Analizując wskazane orzeczenia, jak też treść przedmiotowego
postanowienia siwz, z przyczyn wskazanych powyżej, tj. przede wszystkim ze względu na
sposób jego sformułowania, Izba uznała za prawidłowe stanowisko, w myśl którego ww.
postanowienie zawiera jed
noznaczny wymóg odrębnego wyświetlania na froncie obudowy
informacji o wymienionych komponentach.
Izba nie podzieliła jednocześnie argumentacji przystępującego Fujitsu odwołującej się
do działania modułu zarządzającego, który poprzez wysyłanie e-maila do administratora
o
źródle awarii, poprzez automatyczne zgłoszenie do producenta i poprzez posiadanie
interfejs
u graficznego pozwalającego ustalić status każdego z wymaganych komponentów,
uzupełnia działanie panelu LED na froncie obudowy. Należy bowiem zauważyć, że
funkcjonalności, do których odwołuje się przystępujący Fujitsu, zostały przez zamawiającego
określone w odrębnym wymogu siwz dotyczącym zarządzania serwerem i fakt, że serwer te
funkcjonalności posiada, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku spełnienia również wymogu
dotyczącego sposobu działania panelu LED na froncie obudowy. Zgodnie z tym wymogiem,
w ocenie Izby, na froncie obudowy powinny się wyświetlać odrębne informacje o stanie
procesora, pam
ięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze, niezależnie od
podejmowania przez serwer funkcjonalności w zakresie zarządzania.
Przechodząc do oceny spełniania ww. wymogu przez serwery oferowane przez
wykonawcę Fujitsu, należy zauważyć, że kwestionując precyzyjność sformułowania ww.
wymogu i powołując się na dodatkowe działanie modułu zarządzającego, przystępujący
Fujitsu pośrednio przyznał, że oferowany panel LED nie wyświetla odrębnie informacji
o stanie każdego z komponentów. Niezależnie od powyższego, wynika to również ze
złożonych przez odwołującego Computex i przystępującego Fujitsu dowodów w postaci
rysunku panelu z sześcioma diodami wraz z opisem, z którego wynika, że dioda nr 3
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

sygnalizuje m.in. informację o stanie BIOS, procesora i temperatury. Oznacza to, że
informacje te nie są wyświetlane odrębnie, skoro przeznaczona do ich wyświetlania jest tylko
jedna dioda. Tym samym, uznać należy, że wymóg wyświetlania odrębnie informacji o stanie
poszczególnych komponentów na froncie obudowy, nie został spełniony.

2)
Zarzut dotyczący długości kart.
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że odwołujący wykazując brak możliwości
montażu kart o długości 312 mm, powoływali się w trakcie rozprawy na dowody dotyczące
serwera Fujitsu Primergy RX2540 M2, tj. serwera w wersji podstawowej, podczas gdy
wykonawca Fujitsu zaoferował serwer SR1A(c) w wersji skastomizowanej. W szczególności
z takich dowodów, jak złożony przez odwołującego Computex wydruk z dokumentacji
technicznej Fujitsu
, czy złożony przez odwołującego OPTeam wyciąg z podręcznika
użytkownika, wynika że dokumenty te dotyczą serwera w wersji podstawowej M2. Dowody te
nie mogą zatem świadczyć o braku możliwości montażu kart o długości 312 mm.
Jednocześnie Izba uznała za wiarygodny dowód złożony przez odwołującego
OPTe
am i przystępującego Fujitsu w postaci Data Sheet, w którym na str. 5 wskazano, że
karty pełnej długości są dostępne dla wersji CUST1 na specjalne życzenie. Oznacza to, że
w serwerach w wersji skastomizowanej Cust1, tj. takiej jaką oferuje wykonawca Fujitsu,
możliwy jest montaż kart pełnej długości. Izba uznała przy tym za wiarygodną informację
przystępującego Fujitsu, że w informatyce powszechnie za pełną długość karty przyjmuje się
312 mm. Powyższe potwierdza treść Data Sheet w języku angielskim, gdzie pełna długość
została wskazana jako „full lenght”, co w zakresie słowa „full” może być też rozumiane jako
długość „maksymalna spośród istniejących”, czy „pełna możliwa do osiągnięcia”, czyli - 312
mm.
Należy także zauważyć, że w dowodzie powołanym przez odwołującego OPTeam
w postaci korespondencji z przedstawicielem firmy Fujitsu w Niemczech (abstrahując od
wiarygodności informacji pochodzących od tegoż przedstawiciela w związku z pełnionym
przez niego stanowiskiem), sam odwołujący kierując pytania posługiwał się sformułowaniem
„pełna długość” jako długość 312 mm. Powyższe potwierdza zasadność uznania, że pełna
długość wskazana w Data Sheet jako możliwa w wersji skastomizowanej serwera, to długość
312 mm.
Należy także zwrócić uwagę na przedstawione przez przystępującego Fujitsu dowody
w postaci dokumentacji zdjęciowej, na której widać serwer z trzema slotami dla kart pełnej
wysokości i długości, a także risery z przyczepioną linijką odmierzającą miejsce na karty, co
pokazuje, że jest możliwość zainstalowania kart o długości 312 mm w trzech slotach.
Dokumentacja zdjęciowa potwierdza zatem informacje zawarte w Data Sheet dla serwerów
skastomizowanych.
Tym samym, uznać należy, że wymóg montażu kart długości 312 mm,
został spełniony.
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

3)
Zarzut dotyczący braku wbudowania 4 złącz Gigabit na płycie głównej.
W ocenie Izby nie można przyjąć, że wymóg wbudowania oznacza takie
zamocowanie karty sieciowej, które spowoduje całkowitą niemożność jej odłączenia od płyty
głównej. Należy przyjąć, że wbudowanie oznacza zamocowanie karty sieciowej w taki
sposób, który uniemożliwia swobodne, nie wymagające dodatkowych czynności, wyjęcie tej
karty. Przy takim rozumieniu wymogu wbudowania, zamocowanie w serwerze oferowanym
przez wykonawcę Fujitsu karty sieciowej za pomocą śrub, należy uznać za spełniające ww.
wymóg. Sposób ten gwarantuje bowiem stabilne połączenie karty z płytą główną,
a jednocześnie jej odłączenie od płyty głównej jest możliwe jedynie poprzez odkręcenie śrub,
czyli wymaga dodatkowych,
konkretnych czynności technicznych.
W świetle powyższego, tj. faktu przytwierdzenia karty śrubami do płyty głównej,
przedstawione przez odwołującego Computex dowody wskazujące na odrębność karty
sieciowej od płyty głównej, nie mogą świadczyć o zasadności zarzutu braku wbudowania
karty.
Za niewystarczający Izba uznała też dowód w postaci opinii biegłego wydanej w innym
postępowaniu i odnoszącej się do sposobu rozumienia słowa „wbudowanie”, z uwagi na to,
że opinia ta dotyczy innego sprzętu i odnosi się do wykładni prawa, a nie do kwestii
technicznych związanych z wbudowaniem.

Tym samym, uznać należy, że wymóg
wbudowania karty sieciowej
, został spełniony.

4)
Zarzut dotyczący zaoferowania prototypów.
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Izba nie podziela argumentacji
przedstawionej przez
przystępującego Fujitsu na rozprawie, że w świetle treści pkt 3.2. siwz
możliwość zaoferowania opcji konfiguracyjnej oznacza, że sprzęt oferowany w takiej opcji nie
jest prototypem. W pkt 3.2. zam
awiający zawarł dwa odrębne zdania i w pierwszym z nich
dopuścił możliwość zastosowania opcji konfiguracyjnej, a w drugim – zakazał oferowania
prototypu. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować opcję konfiguracyjną, ale mimo to
oferowany serwer nie może być prototypem. Zastosowanie opcji konfiguracyjnej nie jest
zatem
równoznaczne z zaoferowaniem „nie-prototypu”.
Jednocześnie Izba przyjęła dowód w postaci referencji wystawionych przez ABC Data
S.A., z których wynika, że serwery w wersji skastomizowanej (Cust1, Cust2 i Cust3) były
dostarczone przez przystępującego Fujitsu ww. spółce w lipcu 2017 r. Oznacza to, że
serwery te są już co najmniej od kilku miesięcy przedmiotem obrotu na rynku, zatem nie
mogą być uznane za prototyp. Tym samym, uznać należy, że wymóg nieoferowania
prototypu
, został spełniony.

KIO 2663/17 i KIO 2665/17

5)
Zarzut dotyczący braku testów kompatybilności dla karty rozszerzeń.
Z wyjaśnień przystępującego Fujitsu wynika, że w serwerze Cust2 karta rozszerzeń
umieszczona jest w slocie PCI, całość stanowi kartę sieciową i znajduje się w płycie głównej.
Z kolei w serwerze C
ust1 karta sieciowa nie jest kartą rozszerzeń i jest wlutowana w płytę
główną. Oznacza to, że w serwerze Cust1 nie ma karty rozszerzeń, ale jest karta sieciowa
wlutowana w płytę główną. W świetle wyjaśnień przystępującego, uznać należy, że karta ta
nie jest odrębnym urządzeniem i dlatego nie może być poddana odrębnym testom
kompatybilności, stąd też przystępujący nie przedłożył takich testów dla serwera Cust1.
Odnosząc się jednocześnie do dowodów odwołującego OPTeam złożonych na
okoliczność stwierdzenia, że karta rozszerzeń stanowi samodzielne urządzenie, zatem
powinny być dla niej złożone testy kompatybilności, należy zauważyć, że odwołujący nie
wykazał, że z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest wlutowanie karty sieciowej
w płytę główną. W szczególności odwołujący nie przedstawił dowodów na niemożność
techniczną lub funkcjonalną zintegrowania karty z płytą główną, zatem nie ma podstaw, by
takie rozwiązanie wykluczyć. Skoro zaś wlutowanie karty w płytę główną jest możliwe, to
zasadne jest też, w ocenie Izby stwierdzenie, że wlutowana karta nie podlega odrębnym
testom kompatybilności, ale wystarczające jest przedłożenie testów kompatybilności dla płyty
głównej. Tym samym, uznać należy, że wymóg testów kompatybilności dla karty rozszerzeń,
został spełniony.

Reasumując, Izba stwierdziła, że oferta wykonawcy Fujitsu podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z powodu niespełnienia wymogu wyświetlania
odrębnie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze, na froncie obudowy.

W odniesieniu do oferty wykonawcy Koncept:
W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w ofercie wykonawcy Koncept wyraźnie
wskazano, że oferowane są serwery produkcji Fujitsu: Fujitsu Primergy RX2540 M2 oraz
Fujitsu Primergy RX4770 M3, tj. serwery w wersji podstawowej M2 i M3. J
ednocześnie
jednak wykonawca wskazał w ofercie, że spełnia określone wymogi, których ww. serwery
bez kastomizacji - co nie j
est sporne pomiędzy stronami i uczestnikami postępowania
odwoławczego - nie spełniają. Nie jest przy tym wystarczające, w świetle jednoznacznego
oznaczenia tych serwerów w formularzu ofertowym, oświadczenie przystępującego Koncept
złożone na rozprawie o tym, że oferuje jednak serwery skastomizowane. Należy podkreślić,
że w przypadku złożenia takich wyjaśnień zamawiającemu w toku postępowania, należałoby
je uznać za istotną zmianę treści oferty.
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

Należy zatem stwierdzić, że oferując serwery w wersji podstawowej M2 i M3,
wykonawca Koncept złożył ofertę niezgodną z siwz, co – jak wskazano wyżej – z uwagi na
parametry tych serwerów, nie jest kwestionowane i nie stanowi sporu pomiędzy stronami
i uczestnikami postępowania odwoławczego. Nawet zaś w przypadku oferowania przez
wykonawcę Koncept serwerów w wersji skastomizowanej, należałoby przyjąć, że serwery te,
analogicznie jak w przypadku oferty wykonawcy Fujitsu, nie spełniają wymogu wyświetlania
odrębnie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz
temperaturze, na froncie obudowy
. Tym samym należy uznać, że oferta wykonawcy Koncept
podlega odrzuceniu

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

W odniesieniu do oferty wykonawcy OPTeam:
1)
Zarzut dotyczący braku podania typu i nazwy handlowej podzespołów.
W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że Izba nie podziela stanowiska
przystępującego OPTeam, zgodnie z którym celem podania oznaczenia i kodu producenta
było wyłącznie uzyskanie przez zamawiającego informacji, czy podzespół spełnia wymogi
siwz. Należy zauważyć, że zamawiający sformułował w siwz szczegółowe wymogi
odnoszące się do poszczególnych podzespołów, zaś podanie oznaczenia i kodu producenta
było odrębnym, niezależnym od nich wymogiem. Nawet, jeśli zamawiający mógł wykorzystać
dodatkowo podane oznaczenie i kod do sprawdzenia określonych parametrów podzespołu,
nie zmienia to faktu, że podanie oznaczenia i kodu producenta podzespołu było wymogiem
samodzielnym, koniecznym do spełnienia obok innych wymogów odnoszących się do
określonych parametrów technicznych.
Należy także zauważyć, że w trakcie rozprawy przystępujący OPTeam wyjaśnił, że
wskazane przez niego w ofercie dla określonych podzespołów oznaczenie Dell OEM, jest
stosowane w przypadku urządzeń produkowanych przez podmioty trzecie, które są jedynie
firmowane przez firmę Dell. Potwierdza to złożony przez przystępującego dowód w postaci
oświadczenia firmy Dell, w którym wskazano, że w swojej nomenklaturze nazewniczej firma
ta
posługuje się wieloma różnymi oznaczeniami, np. Manufacturer Part, Dell Part, Service
Tag, itd., ponadto powszechnie obowiązujące i używane na rynku jest również nazewnictwo
wykorzystujące dopisek Dell OEM – zarówno dla produktów Dell budowanych na
indywidualne zlecenie podmiotów zewnętrznych, jak i podzespołów produkowanych przez
podwykonawców na zlecenie firmy Dell, testowanych przez inżynierów firmy Dell i objętych
pakietami serwisowymi firmy Dell.
Przystępujący nie przedstawił wprawdzie Izbie pytania
zadanego firmie Dell, co pozwoliłoby ustalić kontekst złożenia ww. oświadczenia, niemniej
jednak wynika z niego
, że oznaczenie Dell OEM stosowane jest dla oznakowania produktów
wykonanych na indywidualne zlecenie albo wykonywanych przez podwykonawców firmy
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

Dell. Tym samym nie jest to oznacze
nie i kod konkretnego producenta, jak też – w świetle
wyżej wskazanego przez przystępującego (choć niezasadnego) argumentu o celu zawarcia
tego wymogu w siwz
– nie jest to oznaczenie pozwalające ustalić spełnianie określonych
parametrów siwz. Jest to jedynie oznaczenie, na podstawie którego można ustalić, że
urządzenie zostało wyprodukowane na indywidualne zlecenie albo przez podwykonawcę.
Jednocześnie Izba przyjęła dowód złożony przez odwołującego Computex w postaci
innego oświadczenia firmy Dell. Odwołujący wprawdzie również nie przedstawił Izbie pytania
zadanego firmie Dell, co pozwoliłoby ustalić kontekst złożenia ww. oświadczenia, niemniej
jednak z oświadczenia tego wynika, że podzespoły serwerów Dell PowerEdge R930 oraz
Dell PowerEdge R730 takie jak: p
łyta główna, pamięć RAM, dysk twardy, posiadają
indywidualne oznaczenie Part Number (SKU) w postaci ciągu cyfr oraz liter 000-AAAA,
przykładowo – płyta główna: 329-BCZK, dysk twardy: 400-AJRU, pamięć RAM: 370-ACNS,
po którym można je zidentyfikować, odróżnić oraz zweryfikować ich dane techniczne. Dalej
firma Dell stwierdziła w oświadczeniu, że jest to jedyne oficjalne oznaczenie podzespołów
stosowane w ofertach Dell.
W świetle przedstawionych oświadczeń producenta oferowanych serwerów, należy
stwierdzić, że wykonawca OPTeam nie spełnił wymogu podania typu i nazwy handlowej
podzespołów, tj. oznaczenia i kodu producenta.

2)
Zarzut dotyczący braku wbudowania 4 złącz Gigabit na płycie głównej.
W pierwszej kolejności Izba uznaje za zasadną własną argumentację przytoczoną
w niniejszym wyroku przy rozpoznaniu tożsamego zarzutu odnoszącego się do oferty
wykonawcy Fujitsu.
Niezależnie od powyższego, odnosząc się do argumentacji przedstawionej w trakcie
rozprawy przez przystępującego OPTeam, Izba przychyla się do stanowiska, zgodnie
z którym jeżeli karta sieciowa miałaby być nierozerwalnie zintegrowana z płytą główną, to
taki wymóg musiałby być precyzyjnie wyrażony w siwz. Tymczasem zamawiający zawarł
w siwz oddzielne wy
mogi dla karty sieciowej i płyty głównej, co oznacza, że nie ma wymogu
ich
wbudowania poprzez całkowitą integrację. Powyższe potwierdza także treść § 9 ust. 13
wzoru umowy, zgodnie z którym „zamawiający jest upoważniony do samodzielnego
(prawidłowego) demontażu i montażu kart rozszerzeń w sprzęcie informatyki bez utraty
gwarancji na cały sprzęt”. Oznacza to, że zamawiający nie wymagał, aby karta była
niemożliwa do odłączenia od płyty głównej, skoro przewidział jej samodzielny demontaż.
W kons
ekwencji uznać należy, że zamocowanie karty za pomocą śrub stanowi
wystarczające „wbudowanie” karty w płytę główną i wymóg ten został spełniony.

KIO 2663/17 i KIO 2665/17

Reasumując, Izba stwierdziła, że oferta wykonawcy OPTeam podlega odrzuceniu na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp, z powodu niespełnienia wymogu

podania typu
i nazwy handlowej podzespołów, tj. oznaczenia i kodu producenta dla określonych
podzespołów.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że potwierdziły się zarzuty
dot
yczące zaniechania przez zamawiającego odrzucenia ofert wykonawców: Fujitsu,
Koncept i OPTeam.
Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając
na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp.

Wydając postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego, Izba
uwzględniła treść § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41
poz. 238 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem
w przypadku uwzględnienia odwołania przez
Izbę, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie
zamawiającego, wniósł sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych
w odwołaniu w całości albo w części, gdy zamawiający uwzględnił część zarzutów,
a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów odwołania, Izba zasądza od wnoszącego
sp
rzeciw równowartość kwoty wpisu na rzecz odwołującego oraz koszty, o których mowa
w § 3 pkt 2, na rzecz odwołującego lub zamawiającego.
W przedmiotowej sprawie zamawiający uwzględnił oba odwołania, jednakże trzech
przystępujących do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, tj. wykonawca
Fujitsu, wykonawca Koncept i w
ykonawca OPTeam, wniosło sprzeciwy wobec uwzględnienia
tych
odwołań. Należy przy tym zauważyć, że w przypadku odwołania o sygn. akt KIO
2663/17 sprzeciwy zostały wniesione przez wykonawców: Fujitsu i OPTeam, zaś
w przypadku odwołania o sygn. akt KIO 2665/17 – sprzeciwy zostały wniesione przez
wykonawców: Fujitsu i Koncept. Oznacza to, że w świetle przytoczonego § 5 ust. 2 pkt 2
ww. rozporządzenia, w przypadku uwzględnienia odwołania przez Izbę, wykonawcy, którzy
wnieśli sprzeciw, ponoszą koszty postępowania odwoławczego. Przy czym w sytuacji, gdy
w stosunk
u do każdego odwołania sprzeciwy zostały wniesione jednocześnie przez dwóch
przystępujących, Izba uznała za zasadne, aby koszty te rozłożyć pomiędzy wnoszących
sprzeciw do każdego odwołania po połowie. W konsekwencji koszty postępowania
odwoławczego o sygn. akt KIO 2663/17 zostały rozłożone po połowie między wykonawców
wnoszących sprzeciw: Fujitsu oraz OPTeam, natomiast koszty postępowania odwoławczego
o sygn. akt 2665/17 zostały rozłożone po połowie pomiędzy wykonawców wnoszących
KIO 2663/17 i KIO 2665/17

sprzeciw: Fujitsu i Koncept.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze
zm.).

Przewodniczący …………………….

……………………..

……………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie