eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2017 › Sygn. akt: KIO 2631/17
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-01-10
rok: 2017
sygnatury akt.:

KIO 2631/17

Komisja w składzie:
0: Przewodnicz

ący: Anna Wojciechowska
Członkowie:
Renata Tubisz

Rafał Zadrożny
Protokolant:
Adam Skowroński


po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz w dniu 5 stycznia
2018 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 grudnia
2017 r. przez
wykonawcę UMO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu

przy udziale wykonawcy Enigma Systemy Ochrony Inf
ormacji sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

, zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 2631/17 po
stronie
zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie,
2.

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę UMO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce i
2.1. Zalicza w pocz
et kosztów postępowania kwotę 7 500 zł. 00 gr (słownie: siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę UMO Sp. z o.o.
z
siedzibą w Zielonce
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
Zasądza od wykonawcy UMO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce na rzecz
zamawiającego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu kwotę 1 210 zł 24
gr (słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych dwadzieścia cztery grosze) z tytułu
poniesionych kosztów dojazdu samochodem na rozprawy.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Przewodniczący: ……………
Członkowie:
…………....

……………Sygn. akt KIO 2631/17

Uzasadnienie

Zamawiający – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – prowadzi w trybie
przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest
dostarczenie przez Wykonawcę systemu kamer nasobnych dla trzech
jednostek Policji, zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia, sprawa numer 363-054-
229/2017/MA
.
Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Biuletynie
Zamówień Publicznych z dnia 12 października 2017 r. za numerem 600992-N-2017.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest mniejsza od kwot
wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo z
amówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm. zwanej dalej „ustawą pzp”).
W dniu 4 grudnia
2017 r. Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział
w po
stępowaniu w zakresie części 1 zamówienia – Kamery typu A – informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty wykonawcy
Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
– dalej Przystępujący. Informacja została przekazana drogą elektroniczną (via
e-mail).
W dniu 11 grudnia
2017 r. odwołanie wniósł wykonawca UMO Sp. z o.o. z siedzibą
w Zielonce
– dalej Odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu
ujawnionego w KRS i uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji. Kopi
a odwołania została
przekazana Z
amawiającemu w dniu 11 grudnia 2017 r. za pośrednictwem faksu.
Odwołujący wniósł odwołanie w zakresie części 1 postępowania – dostawa Kamer typu
A - wobec
czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na:
1)
wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej Przystępującego, przy jednoczesnym:
2) zaniechaniu odrzucenia ofer
ty Przystępującego, mimo zaistnienia nieusuwalnych podstaw
do
takiej czynności w zakresie niezgodności zaoferowanej w postępowaniu kamery nasobnej
typu A z wymaganiami Specyfikacji Istotnych W
arunków Zamówienia (dalej SIWZ),
3) zaniechaniu
wykluczenia Przystępującego, mimo zaistnienia nieusuwalnych podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w zakresie
potwierdzenia w treści oferty nieprawdziwych informacji dotyczących cech i parametrów
technicznych oferowane
go urządzenia,
4)
wadliwym przeprowadzeniu procedury testów weryfikacyjnych, w tym w szczególności,
w
części zaniechaniu przeprowadzenia przewidzianych w SIWZ testów, zaś w części
w wadliwym ich przeprowadzeniu.

Powyższej wskazanym czynnością Zamawiającego zarzucił naruszenie:
1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, pop
rzez nieodrzucenie oferty Przystępującego, w sytuacji
gdy W
ykonawca zaoferował w postępowaniu kamerę niezgodną z SIWZ, co oznacza złożenie
oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ,
2) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp, poprze
z zaniechanie wykluczenia Przystępującego
z
postępowania mimo, iż Wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd, przedstawiając
nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez zaoferowaną kamerę
w
SIWZ parametrów/funkcji,
3) art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp
wskutek wadliwego przeprowadzenia testów weryfikacyjnych
kamer W
ykonawcy Przystępującego z naruszeniem procedury opisanej w SIWZ.
Nieprzeprowadzenie wszystkich jak również przeprowadzenie części testów weryfikacyjnych
kamer niezgodnie z wymaganiami przewidzianymi w SIWZ,
4)
w konsekwencji powyższego, naruszenie art. 91 ust 1 ustawy pzp, poprzez dokonanie
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
-
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
-
odrzucenia oferty Przystępującego z powodów opisanych w odwołaniu a także wykluczenia
tego wykonawcy z p
ostępowania,
- ewentualnie pon
owienia procedury testowej w sposób przewidziany i zgodny z SIWZ,
-
dokonania powtórnej czynności badania i oceny oferty, a w konsekwencji wyboru oferty
O
dwołującego jako najkorzystniejszej.
Odwołujący podkreślił, że odwołanie zostało złożone w terminie, zgodnie z art. 182 ust.
1 pkt 2
ustawy pzp, ponieważ informacja o czynności stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została mu przekazana w dniu
4 grudnia 2017 r.
Odwołujący wskazał, że posiada interes do wniesienia odwołania oraz może ponieść
szkodę na skutek zarzucanych działań i zaniechań Zamawiającego. Mianowicie, oferta
Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający naruszając wskazane powyżej
przepisy ustawy p
zp, zaniechał odrzucenia oferty Przystępującego oraz wykluczenia
wybranego W
ykonawcy czym uniemożliwił Odwołującemu uzyskanie niniejszego zamówienia
(oferta Odwołującego została sklasyfikowana na drugiej pozycji tzw. listy rankingowej
wykonawców zaś zgodnie z informacją o wyniku postępowania oferta wykonawcy

COMFORTEL Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy pzp
w
związku z nieprzedłużeniem związania ofertą pomimo wezwania Zamawiającego).
W zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności oferty Przystępującego SIWZ
Odwołujący wskazał, że zgodnie z Rozdziałem II SIWZ przedmiotem zamówienia jest
dostarczenie przez w
ykonawcę systemu kamer nasobnych dla trzech jednostek Policji,
zlokalizowan
ych na terenie miasta Wrocławia. Minimalne parametry, którym powinien
odpowiadać zaoferowany system wskazano w załączniku numer 2 do Istotnych postanowień
umowy oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Testy akceptacyjne (weryfikacyjne). W zakresie
Części 1 będącej przedmiotem niniejszego odwołania, Zamawiający wskazał w SIWZ, że
przedmiot zamówienia obejmuje: system z 30 kamerami Typu A, bez wyświetlaczy,
w
szczelnie zamkniętej kompaktowej obudowie, wykazujące się wysoką odpornością na
czynniki zewnętrzne; jedna lokalizacja z 30 kamerami - opisany w załączniku nr 1 do IPU
o
funkcjonalnościach wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Odwołujący przywołał zapisy
SIWZ w
zakresie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (pkt 4.1.
SIWZ), a także dotyczących procedury wykonywania testów oferowanych kamer (pkt 4.2.
SIWZ). Ponadto wskazał na zastosowane w postępowaniu kryteria oceny ofert (Rozdział XIII
SIWZ). Odwołujący zaznaczył, że jak wynika z danych uzyskanych w trakcie czynności
otwarcia ofert w postępowaniu w zakresie zadania nr 1 zostały złożone tylko 2 oferty
niepodlegające odrzuceniu tj. oferta Odwołującego oraz Przystępującego. Zgodnie
z informacjami zawartymi w protokole z
otwarcia ofert, oferta złożona przez Przystępującego
zawiera potwierdzenie zaoferowania maksymalnej liczby typów mocowań do ubioru
służbowego, a także spełnienia przez zaoferowane kamery zarówno parametru - metoda
szyfrowania nagrań AES 256 jak i klasy odporności co najmniej IP67. Przystępujący w złożonej
w postępowaniu ofercie (str. 3 formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferował
kamerę: Getac. BC-02. Body-Worn Camera. W szczególności treść oferty (Formularz ofertowy
str. 1) Wykonawcy zawiera
oświadczenie, że: „Składając ofertę w postępowaniu na dostawą
syst
emu kamer nasobnych, zobowiązuję się dostarczyć system spełniający minimalne
wymagania wskazane w załączniku numer 2 do IPU oraz w załączniku nr 5 do SIWZ.”
Odwołujący przywołał treść załącznika nr 5 do SIWZ, w którym Zamawiający opisał przebieg,
cel i rezultat procedury testowej.
Odwołujący zaznaczył, że zaoferowane kamery nie spełniają poniżej wskazanych
wymaganych cech/parametrów, co świadczy o niezgodności treści oferty z SIWZ.
1. Szyfrowanie.
Odwołujący przywołał opis testu w zakresie szyfrowania nagrań:

F. Opis
testów weryfikacyjnych funkcjonalności kamer Typu A. B i C
Numer testu 4. funkcjonalność: „Szyfrowanie nagrań - min. AES128, rekomendowane AES
256”, Opis testu: „Wykonanie nagrania testowego, sprawdzenie czy nagranie jest
zaszyfrowane Weryfikacja metody szyfrowania w dokumentacji kamery”, Oczekiwany rezultat
testu: Nagranie j
est zaszyfrowane. Dokumentacja kamery zawiera informację o metodzie
szyfrowania Szyfrowanie AES128 lu
b AES256”.
Przystępujący w ofercie wskazał że oferowana kamera ma następujące cechy:
„4. Parametry pożądane ;
A)
Ilość dostarczonych typów mocowań do ubioru służbowego: trzy typy mocowań
B)
Metoda szyfrowania nagrań; AES 256.
C)
Klasa odporności: IP 67.”
O
dwołujący sygnalizował Zamawiającemu niezgodność oferowanej kamery z wymaganiami
granicznymi SIWZ odnośnie metody szyfrowania nagrań (parametr graniczny 128 AES),
wskazując w piśmie z dnia 7 listopada 2017r. wskazując, że producent kamer, firma Getac.
nigdzie w swojej dokumentacji nie zaznacza by ma
teriał zgromadzony w kamerach był
szyfrowany metodą AES 256 bądź by był w jakikolwiek inny sposób zabezpieczony.
Zamawiający pismem z dnia 4 grudnia 2017 r. w powyższym zakresie wskazał, że
z
załączonych do zestawu kamer dokumentów wynika, iż kamera typu A firmy Getac
oferowana przez
Przystępującego zapewnia szyfrowanie na poziomie AES 256. Zgodnie z
zapisami z
ałącznika nr 5 do SIWZ, czynność szyfrowania nagrań podlegała procedurze
testowej poprzez wykonanie nagrania testowego, natomiast metoda szyfrowania
weryfikowana
była na podstawie dokumentacji.
Odwołujący zwrócił uwagę na fakt, że Zamawiający testował sam fakt jakiegoś bliżej
niezidentyfikowanego szyfrowania o nieznanej metodzie, a co do samego szyfrowania na
poziomie AES 256 Zamawiający powziął rzekomo wiedzę z nieudostępnionej Odwołującemu
i niedostępnej publicznie dokumentacji. Z opisu testu wynika jednak, że test powinien polegać
na weryfikacji wskazanej przez wykonawcę metody szyfrowania w zależności od deklaracji
zawartej w ofercie (i ew. potwierdzonej w dokumentacji). Inaczej przeprowadzenie takiego
testu nie było zgodne z SIWZ, bowiem Zamawiający nie wymagał dowolnej metody
szyfrowania a konkretnych metod tj. AES 128 lub AES256 za co również przyznawał punkty
w kryterium oceny ofert. Poza tym
w ocenie Odwołującego trudno mówić w ogóle
o
przeprowadzeniu testów, o ile mają one polegać jedynie na odczytaniu parametrów
z
dokumentacji. W takim zakresie badanie mógłby przeprowadzić sam Zamawiający, bez
korzystania ze specjalis
tycznej jednostki jaką jest IŁ. Odwołujący zaznaczył, że dostępna
w sieci Internet
karta katalogowa urządzenia nie wspomina o jakimkolwiek szyfrowaniu nagrań
kamery i w tym zakresie podał link do strony internetowej. W ocenie Odwołującego kamery
zaoferowane przez
Przystępującego nie spełniają wymaganej minimalnej metody szyfrowania

AES 128.
2. Zarządzanie materiałami audio-wideo.
Odwołujący przywołał opis testu w zakresie zarządzania materiałami audio-wideo:
A. Sprawdzenie zgodności systemu kamer nasobnych Typu A z ogólnymi wymaganiami
Numer testu 2, funkcjonalność: „System zapewniający centralne zarządzanie i zdalne
przeglądanie materiałów audio-wideo we wszystkich lokalizacjach ”, Opis testu: „ Weryfikacja
dostarczonej dokumentacji
przez Wykonawcę”.
Odwołujący wskazał, że oferowana przez Przystępującego kamera: Getac, BC-02, Body-Worn
Camera nie spełnia wymagania w tym zakresie a oferowane rozwiązanie informatyczne nie
spełnia wymogów SIWZ w zakresie braku funkcjonalności w języku polskim.
3.
Odporność na poziomie minimum IP 65.
Odwołujący przywołał opis testu w zakresie IP min. 65.
B. Sprawdzen
ie funkcjonalności kamer Typu A
Numer testu 2, funkcjonalność: „Odporność min. IP65 lub równoważny stopień ochrony”, Opis
testu: „Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania”, Oczekiwany
rezultat testu: „Dokumentacja zawiera informację, że kamera posiada odporność min. IP65 lub
równoważny stopień ochrony.”
Odwołujący zaznaczył, że oferowana przez Przystępującego kamera: Getac, BC-02, Body-
Worn
Camera nie spełnia wymagania w tym zakresie. Dokumentacja zaprezentowana przez
Przystępującego podczas realizowanych testów nie zawierała dokumentacji w rzeczonym
zakresie sporządzonej przez jakąkolwiek instytucję badawczą.
4. Możliwość wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników
na urządzeniu.
Odwołujący przywołał opis testów wyżej wymienionym zakresie.
Numer testu 9. funkcjonalność: „Możliwość wyłączenia przez użytkownika wszystkich
wizualnych i dźwiękowych wskaźników na urządzeniu”, Opis testu: „Wyłączenie w kamerze
wskaźnika świetlnego i sygnałów dźwiękowych trybu nagrywania, wykonanie nagrania
testowego”, Oczekiwany rezultat testu: „Wskaźnik świetlny i sygnały dźwiękowe trybu
nagrywania wyłączone w trybie nagrywania kamery”.
Numer testu 10. Funkcjonalność: ”Możliwość nagrywania wideo bez dźwięku (funkcjonalność
udostępniana użytkownikowi z poziomu administratora systemu)”, Opis testu: „Wyłączenie
w
kamerze nagrywania dźwięku, wykonanie nagrania testowego”, Oczekiwany rezultat testu:
„Brak dźwięku w nagraniu testowym”.
Odwołujący zaznaczał, że zgłaszał Zamawiającemu pismami z 7 i 15 listopada 2017r. swoje
zastrze
żenia w tym zakresie, wskazując że producent kamer, firma Getac, nigdzie w swojej

dokumentacji nie zaznac
za by istniała takowa możliwość

wyłączenia przez użytkownika
wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników na urządzeniu.
Zamawiający pismem z dnia 4 grudnia 2017r. stwierdził, że na podstawie testu
przeprowadzonego przez Instytut Łączności oprogramowanie zarządzające systemem kamer
typu A dostarczone przez
Przystępującego zapewnia funkcjonalność nagrywania wideo bez
dźwięku z poziomu administratora systemu.
W ocenie Odwołującego oferowana przez Przystępującego kamera: Getac, BC-02, Body-
Worn Cam
era nie spełnia wymagania w tym zakresie a podczas testów weryfikacyjnych
funkcjonalność ta nie została w rzetelny sposób sprawdzona.
5. Zabezpieczenie plików z nagraniami.
Odwołujący przywołał opis testów wyżej wymienionym zakresie.
Numer testu 13.
funkcjonalność: „Zabezpieczonych plików z nagraniami nie można odtworzyć
na komputerze bez dedykowanego oprogramowania. Pliki będą odblokowane po podłączeniu
do dedykowanego oprogramowania. Edycja i kasowanie nagrań możliwe tylko z dostępem
administracyjny
m (zwykły użytkownik nie może edytować i kasować nagrań)”, Opis testu:
„Dołączenie kamery do komputera, próba odczytania plików przy pomocy innych aplikacji niż
dedykowana aplikacja do danego typu kamery. Próba skasowania i edycji nagrań przez
użytkownika nieposiadającego uprawnień administracyjnych”, Oczekiwany rezultat testu:
„Brak możliwości edycji i kasowania nagrań przez użytkowników bez uprawnień
administracyjnych ”.
W ocenie Odwołującego oferowana przez Przystępującego kamera: Getac, BC-02, Body-
Worn
Camera nie spełnia wymagania w tym zakresie a podczas testów weryfikacyjnych
funkcjonalność ta nie została w rzetelny sposób sprawdzona.
6. Pole widzenia kamery.
Odwołujący przywołał opis testów wyżej wymienionym zakresie.
G. Sprawdzenie parametrów jakościowych kamer nasobnych TYPU A- B i C:
N
umer testu 8. funkcjonalność: „Pole widzenia kamery powinno wynosić min. 100 stopni
w poziomie dla obrazu standardowego 4:3 (480p) oraz min. 110 stopni w poziomie dla formatu
16:9 (720p)”, Opis testu: „Wykonanie nagrania w rozdzielczości 720p25/p30 obrazu testowego
ze znacznikami określającymi kąt widzenia. Odczyt kąta widzenia z nagrania. Wykonanie
nagrania w rozdzielczości min. 480p obrazu testowego ze znacznikami określającymi kąt
widzenia.
Odczyt kąta widzenia z nagrania”, Oczekiwany rezultat testu: „Kamera obsługuje
pole widzenia min 100° w poziomie dla rozdzielczości obrazu standardowego 4:3
(rozdzielczość 480p) oraz min. 110° w poziomie dla formatu High Definition 16:9
(rozdzielczość 720p)”.

W ocenie Odwołującego oferowana przez Przystępującego kamera nie spełnia wymagania
w
tym zakresie. Dokumentacja producenta zawiera jedynie wzmiankę o przekątnym polu
widzenia, natomiast brak w niej potwierdzenia pola widzenia 110° w poziomie. Ponadto,
podczas testów przywołany parametr nie został zweryfikowany.
7. Brak polonizacji oprogramowania.
Odwołujący przywołał zapisy SIWZ, zgodnie z którymi oprogramowanie dostarczone
z
kamerami musi udostępniać co najmniej następujące funkcjonalności: w zakresie obsługi
i
zarządzania kamerą (realizowane na Stanowisku roboczym Typu I) - interfejs graficzny
użytkownika w języku polskim; w zakresie obsługi biblioteki plików (realizowane na
Stanowiskach roboczych Typu II i III -
interfejs graficzny użytkownika w języku polskim;
w zakresie
obsługi sieciowej (realizowane na Stanowisku roboczym Typu III - interfejs
graficzny użytkownika w języku polskim oraz wskazał, że w części wymagań SIWZ „instrukcje
użytkownika muszą być w języku polskim”.
W ocenie Odwołującego oferowana przez Przystępującego kamera nie spełnia wymagania
w tym zakresie. W trakcie prowadzonych
testów przez IŁ przedstawiciel Wykonawcy
niejednokrotnie odczytuje polecenie w języku angielskim.

Odnośnie zarzutu

dotyczącego niezgodności testów weryfikacyjnych z SIWZ (przebieg
tes
tów) Odwołujący wskazał na wadliwe prowadzenie procedur testowych przez
Zamawiającego (na jego zlecenie działający Instytut Łączności PIB). Odwołujący zaznaczył,
że jak wynika z powołanych powyżej fragmentów SIWZ wykorzystany w trakcie oceny
przedmiot zamówienia musiał być tożsamy z przedmiotem zamówienia będącym przedmiotem
oferty. Zamawiający zobowiązał się dokumentować przebieg testów pisemnym protokołem.
Zamawiający zagwarantował także w specyfikacji dostęp do przebiegu testów pełnomocnikom
wszystkich u
czestniczących w postępowaniu wykonawców (także konkurencyjnych).
Zamawiający wskazał w specyfikacji sankcje wiążące się z niespełnieniem któregokolwiek
z
warunków funkcjonalnych, technicznych i użytkowych wskazanych w protokole z testów,
wskazując wprost w pkt 4.2.7 SIWZ, że sytuacja taka skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W trakcie postępowania Odwołujący wskazał, że pismem z dnia 7 listopada 2017r. zwracał się
do Zamawiającego z sygnalizacją niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Następnie
Odwołujący przedstawił wymianę korespondencji z Zamawiającym w zakresie zastrzeżeń co
do przebiegu testów. W ocenie Odwołującego w ramach przeprowadzonej procedury testów
IŁ nie dokonał weryfikacji i potwierdzenia kompletności dostarczonego do testów sprzętu jak
i
oprogramowania oraz jego zgodności z warunkami opisanymi w SIWZ w załączniku nr 5 do
SIWZ. W obecności przedstawicieli odwołującego takie czynności nie zostały
przeprowadzone.
Powyższy
zarzut
potwierdza
również
przekazany
protokół
z
przeprowadzonych testów, w którym brak informacji o przeprowadzeniu takiej weryfikacji.

Przeprowadzenie jej było wymogiem przeprowadzenia testów i jego prawidłowego
zakończenia. Brak bowiem kompletności sprzętu i oprogramowania zagrożona była sankcją
w postaci odrzucenia oferty zgodnie z SIWZ pkt. 4.2.9 Ponadto
zauważył, że sprzęt
zdeponowany przez
Przystępującego do testów w IŁ, zgodnie z informacjami udostępnionymi
w sprawie m.in. przez przedstawiciela IŁ Pana Z. K., został wypożyczany przez policję w
celach pokazowych -
publicznej prezentacji. Nie wiadomo zatem, który sprzęt został w
rzeczywistości poddany testom. Nie przedstawiono również osób biorących udział w testach,
nie zweryfikowano tożsamości, podano wyłącznie imię i nazwisko przedstawiciela
Zamawiającego. W ocenie Odwołującego przebieg procedury testowej poddaje w wątpliwość
faktyczną zgodność oferowanego przez Przystępującego sprzętu z wymaganiami SIWZ.
Ograniczony dostęp do przebiegu testów wykonawcom konkurencyjnym, pomimo
zagwarantowania takiego d
ostępu w specyfikacji uniemożliwił realne zbadanie przebiegu
testów, ich poprawności, kompletności a w konsekwencji czyni niemożliwym zweryfikowanie
zgodności kamery Getac z wymaganiami Zamawiającego. Powyższe tezy są tym bardziej
uzasadnione w związku z: brakiem możliwości bezpośredniego śledzenia przebiegu testu
w trakcie jego prowadzenia,
przeprowadzeniem części testów z wyłączoną fonią, a część
testów była wykonywana w innych pomieszczeniach gdzie nie było kamer umożliwiających
obserwację testów przez innych wykonawców, kamery rejestrujące przebieg testów nie
wskazywały obrazu pojawiającego się na monitorze komputera, na którym dokonywane były
testy,
ciągłymi zmianami harmonogramu testów przez Instytut Łączności, powtórzeniami
testów z powodów obciążających rzekomo Instytut (kasowanie nagrań) pomimo, że to do
obowiązków upoważnionych przedstawicieli Przystępującego a nie Instytutu należało
odpowiednie skonfigurowanie sprzętu do testów i wsparcie merytoryczne Instytutu w ich
trakcie,
nieudostępnianie przez Zamawiającego ani Instytut dokumentacji technicznej kamer
Przystępującego mimo, że miała znaczący udział w faktycznej ocenie zgodności kamer
z SIWZ,
udostępnieniem jedynie protokołu z wyników testów, który zasadniczo polegał na
wypełnieniu pól wskazaniami „TAK” i złożeniem podpisów, nieudostępnienie szczegółowego
protokołu z samych testów - pomimo, że SIWZ wskazuje, że taki Zamawiający miał prowadzić,
nieudostępnienie nagrań z przebiegu testów, do których nie dopuszczono pełnomocników
Odwołującego, zgodnie z wiedzą Odwołującego, braku weryfikacji przez Zamawiającego typu
oraz numerów seryjnych kamer, które poddane zostały testom. Powyższe okoliczności,
w
powiązaniu z niedostępnością sprzętu ani u dystrybutora krajowego ani też samego
producenta z USA, jak r
ównież z niedostępnością dokumentacji technicznej kamery poza
skróconym materiałem katalogowym oraz instrukcją quick start, poddają w wątpliwość
spełnianie przez oferowaną kamerę wymagań SIWZ a w konsekwencji zgodność treści oferty
z SIWZ.
W zakresie pozos
tałych zastrzeżeń odnośnie procedury testowej Odwołujący wskazał:

1.
Załącznik nr. 5 SIWZ wskazuje, że „ Testy zostaną przeprowadzone w obecności
przedstawicieli komisji przetargowej a ic
h przebieg będzie dokumentowany”. Dodatkowo,
podczas testów (nagranie z pierwszego dnia testów – 22 listopada 2017r., czas 00:42:21), Pan
K.
(pełnomocnik Instytutu Łączności) - zaznacza, że niektóre testy są również dokumentowane
poprzez nagranie wideo. Tym nie mniej, dokumentacja wideo nie została Odwołującemu
udo
stępniona a Zamawiający twierdzi, że takową nie dysponuje.
2. Punkt 4.2.3 SIWZ stanowi: ,,
Wykorzystany w trakcie oceny przedmiot zamówienia musi być
tożsamy z przedmiotem zamówienia będącym przedmiotem oferty. Podczas testów (nagranie
z
pierwszego dnia testów – 22 listopada 2017r., czas 00:42:22) pan K. (pełnomocnik Instytutu
Łączności) mówi, że testowany sprzęt nie musi być identyczny z oferowanym a jedynie
powinien spełniać jego wymogi funkcjonalne.
3.
Podczas testów (nagranie z pierwszego dnia – 22 listopada 2017r., czas 01:00:00)
przedstawiciel KWP Wrocław mówi, że elementy dokumentacji produktu wykorzystane celem
weryfikacji parametrów testowanych zostaną opublikowane. Nic takiego nie nastąpiło
a
dokumentacja testów nie zawiera takich elementów. Pomimo zgłaszania kilkukrotnie takich
wniosków przez Odwołującego do dnia wniesienia odwołania dokumenty takie nie zostały mu
udostępnione.
4. Klasa wodoodporności IP67 nie została potwierdzona podczas testów nawet poprzez
weryfikację dokumentacji.
5. Test opisany w punkcie C
4 załącznika 5 do SIWZ (weryfikacja braku podświetlenia) nie
odbył się. Padła jedynie deklaracja ze strony Dostawcy (pierwszy dzień – 22 listopada 2017r.,
czas 01:09:00).
6.
Z obserwacji Odwołującego wynika, że testy prowadzono na komputerach wyposażonych
w oprogramowanie systemowe Microsoft Windows w wersji 7 a nie jak wymagano tego w SIWZ
Microsoft Windows w wersji 10 PRO. W dokumentacji z weryfikacji sprzętu i oprogramowania
przeprowadzonych w tym zakresie przez
IŁ brak takich informacji.
Odwołujący powołał się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z dnia 16 lutego 2017 r., sygn.
akt. 198/17, z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. akt 204/17.
Zatem w sytuacji gdy oferta wykonawcy zawiera niezgodności treści oferty z treścią SIWZ do
obowiązków Zamawiającego należy dokonanie czynności jej odrzucenia. Ponadto,
w
yjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy pzp nie mogą prowadzić do zmiany jej
treści, zatem jakiekolwiek modyfikujące treść zobowiązania wykonawcy, interpretacje
pierwotnego oświadczenia są niedozwolone. Powołał się na wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej: z dnia 27 września 2016 r., sygn. akt. 1724/16.

Analogicznie w sprawie nie
znajdzie zastosowania przepis art. 26 ust. 3 ustawy pzp, bowiem nie ma on zastosowania
wobec treści oferty, co potwierdza orzecznictwo KIO (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej: z dnia
29 grudnia 2016 r., sygn. akt. 2360/16.

Odwołujący zaznaczył, że uwzględniając zatem niesanowalny charakter wad w treści oferty
Przystępującego odrzucenie tej oferty jako niezgodnej z SIWZ jest obowiązkiem
Zamawiającego, której to czynności w postępowaniu nie dokonał.
W zakresie zarzutu wprowadzenia Zamawiającego w błąd Odwołujący zauważył że
w
świetle dokumentacji nie budzi wątpliwości, że wskazane powyżej informacje zawarte
w
treści oferty Przystępującego nie odpowiadają prawdzie. Mając na uwadze, że
Przystępujący
złożył
Zamawiającemu
informację
nieprawdziwą
(wprowadzającą
Zamawiającego w błąd) i, że owa wadliwość dotyczy informacji istotnej z punktu widzenia
postępowania, mogącej mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego, tj.
informacji istotnej dla oceny, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania graniczne a także
punktację niezbędną dla uzyskania punktów w pozacenowych kryteriach oceny ofert) przyjąć
należy w ocenie Odwołującego, że Wykonawca ten podlega dodatkowo wykluczeniu w trybie
art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp.
Wykonawcy można przypisać zamierzone działanie lub rażące
niedbalstwo w złożeniu oświadczenia potwierdzającego, że zaoferowany sprzęt spełnia
wymagania Zamawiającego gdyż jak wynika z okoliczności zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd, przy tym przypisać można co
najmniej niedbalstwo (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp).
Powołał się na wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 576/17. Oceny, czy zachowanie to
miało znamiona lekkomyślności/ niedbalstwa, należy dokonywać w odniesieniu do dyspozycji
art. 355 § 2 kc., tj. zawodowej staranności wykonawcy. Przywołał wyrok SN z dnia 22 września
2005 r., IV CK 100/05, LEX nr 187120,
wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca
2006 r. I ACa 1018/05, wyrok SA w Łodzi z dnia 6 października 2016 r. (sygn. akt I ACa
246/16).
Według najlepszej wiedzy Odwołującego uwzględnienia w sprawie wymaga kwestia
faktycznej niedostępności wskazanej kamery w dystrybucji zarówno na poziomie europejskim
jak i globalnym.
Odwołujący wskazał, że w celu dodatkowego zweryfikowania parametrów
urządzeń zaoferowanych przez Przystępującego kontaktował się z dystrybutorami tego
sprzętu, którzy potwierdzili w sposób jednolity niedostępność w sprzedaży tych kamer. Celem
działania Wykonawcy może być w ocenie Odwołującego uniemożliwienie Zamawiającemu
wykonania przedmiotu zamówienia. Sprzęt zaoferowany przez Odwołującego pochodzi
z
produkcji seryjnej, jest dostępny, co gwarantuje wykonanie zamówienia zgodnie
z
wymaganiami Zamawiającego.
W dniu 12 grudnia 2017 r. Z
amawiający poinformował wykonawców biorących udział
w postępowaniu o wniesieniu odwołania przekazując jego kopię. Informacja została
przekazana drogą elektroniczną (via e-mail).
W dniu 13 grudnia
2017r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

zgłosił swój udział wykonawca Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu oraz prokurenta,
ujawnionych w KRS i upoważnionych do reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana
Zamawi
ającemu i Odwołującemu w dniu 12 grudnia 2017r. za pośrednictwem faksu oraz drogą
elektroniczną (via e-mail). Przystępujący wskazał, że jest uczestnikiem postępowania, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku uwzględnienia odwołania
Przystępujący nie będzie mógł zrealizować zamówienia, a tym samym zostanie pozbawiony
wynagrodzenia, a zatem może ponieść szkodę. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania
w całości.
Dnia 21 grudnia 2017 r.
Zamawiający złożył za pośrednictwem faksu odpowiedź na
odwołanie i wniósł o:
1.
oddalenie odwołania,
2.
zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego zwrotu kosztów postępowania przed
Izbą, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.
Ponadto wn
iósł o przeprowadzenie dowodów:
1. z
dokumentów zgromadzonych w toku postępowania, a w szczególności: Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wyników testów prowadzonych w Instytucie Łączności, pism
Zamawiającego, Odwołującego i Przystępującego, wymienionych w treści odpowiedzi na
odwołanie,
2. z
przesłuchania świadka: Z. K. na okoliczność przebiegu, zakresu oraz testów kamer
oferowanych w toku postępowania przez Przystępującego, spełniania przez kamery wymogów
Z
amawiającego, udziału w testach Odwołującego, wniosków z testów.
Zamawiający wskazał, że w jego ocenie odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zamawiający prawidłowo przeprowadził czynności w postępowaniu, dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej
działając zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ustosunkowując się do zarzutu dotyczącego niezgodności treści oferty złożonej przez
Przystępującego z SIWZ - niespełnienia przez kamerę oferowaną przez Przystępującego
wymagań SIWZ Zamawiający wskazał:
1. Szyfrowanie.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ czynność szyfrowania
nagrań podlegała procedurze testowej poprzez wykonanie nagrania testowego, natomiast
metoda szyfrowania weryfikowana była na podstawie dokumentacji. Z załączonych do
zestawu kamer dokumentów wynika, iż kamera typu A firmy Getac oferowana przez
Przystępującego zapewnia szyfrowanie na poziomie AES 256. Metoda przeprowadzenia testu
była określona w załączniku nr 5 do SIWZ już na etapie ogłaszania postępowania przez

Zamawiającego, dotyczyła testów urządzeń wszystkich potencjalnych wykonawców i była
znana oferentom, w tym zarówno Odwołującemu jak i Przystępującemu. Wobec tego zarzuty
dotyczące metodologii przeprowadzenia testu są nieuzasadnione i bezpodstawne.
Jednocześnie Zamawiający podkreślił, że brak wiedzy Odwołującego o metodzie szyfrowania
w zaoferowanych kamerach nie może być podstawą do odrzucenia oferty Przystępującego.
2. Zarządzanie materiałami audio-wideo.
Zamawiający podkreślił, że na podstawie testów przeprowadzonych przez Instytut Łączności
w Warszawie na
leży stwierdzić, że zarzuty Odwołującego są bezpodstawne. Zgodnie
z zapisami z
ałącznika nr 5 do SIWZ, sprawdzenie tej funkcjonalności polegało na weryfikacji
dostarczonej dokumentacji. Wynik prze
prowadzonego testu potwierdza, że funkcjonalność
w tym zakres
ie jest spełniona. Test nie obejmował swoim zakresem sprawdzenia
funkcjonalności rozwiązań informatycznych w języku polskim.
3.
Odporność na poziomie minimum IP 65.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do SIWZ w części A, Opis testów
i ich oceny pkt. 1 Warunki ogólne, Zamawiający miał możliwość wyboru testowanych
funkcjonalności wg. własnego uznania cyt.: „Testy te mają na celu sprawdzenie wybranych
funkcjonal
ności wymaganych przez Zamawiającego„
Zamawiający nie sprawdzał tej funkcjonalności w trakcie testów weryfikacyjnych. Spełnianie
tej funkcjonalności zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
Przystępującego (ulotka informacyjna urządzenia). Informacja o spełnianiu przez kamerą
wymogów IP 67 oraz MIL-STD 810G zawarta jest na stronie internetowej producenta.
4
. Możliwość wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników
na urządzeniu.
Zamawiający zaznaczył, że na podstawie testów przeprowadzonych przez Instytut Łączności
w Warszawie należy stwierdzić, że zarzut Odwołującego jest bezpodstawny. Wynik
przeprowadzonego testu potwierdza, że funkcjonalność jest spełniona. Ponadto stwierdził, że
oprogramowanie zarządzające systemem kamer Typu A dostarczone przez Przystępującego
zapewnia fu
nkcjonalność nagrywania wideo bez dźwięku, udostępnianą z poziomu
administratora systemu.
5.
Zabezpieczenie plików z nagraniami.
Zamawiający wskazał, że na podstawie testów (test C.14) przeprowadzonych przez Instytut
Łączności w Warszawie należy stwierdzić, że zarzut Odwołującego jest bezpodstawny. Wynik
przeprowadzon
ego testu potwierdza, że funkcjonalność jest spełniona.
6. Brak polonizacji oprogramowania.
Zamawiający podkreślił, że na etapie przeprowadzania testów weryfikujących te
funkcjonalności nie podlegały ocenie.

W zakresie zarzutów dotyczące niezgodności testów weryfikacyjnych z SIWZ i przebiegu
testów Zamawiający wskazał, że są one chybione i niezgodne ze stanem faktycznym.
Zamawiający przedstawił wymianę korespondencji z Odwołującym odnośnie terminu
rozpoczęcia testów. Zaznaczył, że testy prowadzone były w laboratorium Instytutu Łączności.
Udział w nich brali wyznaczeni pracownicy IŁ, przedstawiciel Zamawiającego oraz dwóch
przedstawicieli Przystępującego. Natomiast zgodnie z zapisami SIWZ przedstawiciele
Odwołującego mieli prawo do obserwacji testów a nie czynnego w nich udziału. Uczestnictwo
w te
stach związane było z wydawaniem poleceń przedstawicielom Przystępującego,
zad
awaniem pytań uzupełniających, wykonania czynności, wpływających na przebieg testów.
Obserwatorzy mieli prawo do przyglądania się przebiegowi testów, bez jakiejkolwiek
możliwości wpływania na ich przebieg. W trakcie testów Przystępujący przedstawiał m. in,
dokumentację techniczną, hasła do systemu i urządzeń, ekrany aplikacji z poziomu
administratora o pełnych uprawnieniach i inne informacje stanowiące istotną tajemnicę
przed
siębiorstwa. Zamawiający nie mógł zobowiązać się w jakikolwiek sposób do
udostępniania tego typu informacji firmom konkurencyjnym. Dlatego też obserwacja testów
prowadzona była przez przedstawicieli Odwołującego poprzez system wideokonferencyjny.
Z
uwagi na długotrwały proces testowania, który trwał cały tydzień, Odwołujący otrzymał do
s
wojej dyspozycji pokój na terenie Instytutu, w którym, w godzinach pracy Instytutu, mogli
przebywać jego przedstawiciele. W zakresie zarzutu dotyczącego obserwacji prowadzonych
testów przez system wideokonferencyjny i braku możliwości weryfikacji czy materiał
przedstawiany na monitorze był realizowany w czasie rzeczywistym i nie został zmontowany
Zamawiający podniósł, że zarzut ten jest kuriozalny. Sugeruje jakoby pracownicy Instytutu
Łączności mogli w jakikolwiek sposób fałszować przebieg testów, co zważywszy na fakt, iż
Instytut, jako niezależna od Zamawiającego jednostka badawcza, nie był w żaden sposób
zainteresowany takimi, a nie
innymi wynikami testów, jest bezpodstawne. Zamawiający
zauważył także, że pracownicy Instytutu w trakcie prowadzenia testów wielokrotnie zwracali
się bezpośrednio do przedstawicieli Odwołującego, obserwujących testy, co w sposób
oczywisty wyklucza brak realizacji materiałów wideo w czasie rzeczywistym. Ponadto
przedstawiciele Odwołującego zapraszani byli kilkakrotnie do laboratorium, gdzie obserwowali
czynności testowe i uzyskiwali wyjaśnienia co do przyjętych procedur. Podnoszenie przez
Odwołującego przedstawionych powyżej argumentów jest zatem w ocenie Zamawiającego
całkowicie gołosłownym pomówieniem zespołu testującego o fałszerstwo w zakresie
prowadzonych testów. Odnośnie nierzetelności prowadzenia testów w zakresie
przeprowadzenia
testu dziesięciogodzinnej pracy kamery Zamawiający podniósł, że celem
testu było sprawdzenie, czy badana kamera jest w stanie wykonać nieprzerwane nagranie
o
długości 10 godzin, zanim wyczerpią się wbudowane akumulatory zasilające. Z uwagi na
długość trwania tego testu, nie mógł być on zakończony w czasie jednego dnia roboczego.

Badana kamera została tak ustawiona, aby nagrywała obraz z ekranu telewizora, na którym
wyświetlany był zapętlony film. Druga kamera (wyposażenie laboratorium IŁ) rejestrowała
wskaźniki na badanej kamerze. Test został wykonany w weekend i oczywiście podczas jego
trwania nastąpiło całkowite wyładowanie akumulatorów w badanej kamerze. Aby odtworzyć
zarejestrowany na niej film musiała być wstawiona do tzw. stacji dokującej, w celu naładowania
akumulatorów. Po włożeniu kamery do stacji dokującej rozpoczął się automatycznie proces
zgrywania całego zarejestrowanego materiału z kamery na dysk twardy (jeden z wymogów
SIWZ), Nagranie na kamerze IŁ pokazało, że badana kamera sygnalizowała proces
nagrywania przez pona
d 10 godzin. Podczas przeglądu nagrań na dysku stacji dokującej
okazało się, że nie ma na nim nagrania z badanej kamery. Przedstawiciel Odwołującego został
natychmiast poinformowany,
że kamera przeszła pozytywnie test 10-godzinnej pracy na baterii
(test I.10.)
, czego potwierdzeniem jest nagranie z kamery IŁ, ale skasowaniu uległo nagranie
z samej testowanej kamery. Powodem tego
był fakt, iż pracownicy IŁ polecili kilka dni
wcześniej, w celu wykonania testu J.2.10. ustawienie czasu retencji nagrań na jeden dzień.
Jako oczekiwany rezultat testu J.2.10.
było, że nagrania zostaną po jednym dniu skasowane.
Test przebiegł prawidłowo i nagrania zostały skasowane, w tym także to z kamery
wykorzystanej do przeprowadzenia testu I.10.
Aby dochować staranności (czyli posiadać
nagrania z testów) pracownicy IŁ włączyli w obecności przedstawiciela Odwołującego jeszcze
raz kamerę, w celu powtórzenia testu I.10. Przy tej okazji przedstawiciel Odwołującego został
po
informowany przez pracowników IŁ, że z uwagi na inne prace wykonywane w laboratorium,
tego dnia nie będzie mogła być prowadzona transmisja. Zarejestrowane przez badaną kamerę
nagranie
zostało następnego dnia zgrane na dysk stacji dokującej i przejrzane przez zespół
testujący. Wynik testu był pozytywny. Odnośnie zarzutu, że w ramach przeprowadzonej
procedury testów IŁ nie dokonał weryfikacji i kompletności dostarczonego do testów sprzętu
i
oprogramowania Zamawiający wskazał, że zarzut jest chybiony, bowiem protokół
przekazania sprzętu do badań jest załącznikiem do protokołu z testów akceptacyjnych
i
zawiera listę urządzeń wraz z ich istotnymi elementami identyfikacyjnymi. Zamawiający
podk
reślił, iż cały sprzęt przedstawiony przez Przystępującego do testów w ramach
postępowania KWP we Wrocławiu znajdował się już w Instytucie Łączności i był badany przez
jego pracowników w identycznym zakresie na potrzeby postępowań Komendy Głównej Policji
o
raz KWP w Białymstoku, czego dowodem są podpisy osób na odpowiednich dokumentach.
Członkowie zespołu kilkakrotnie sprawdzali numery kamer w trakcie testów, aby nie pomylić
nagrań czy też ustawień kamer do konkretnych testów. W zakresie potwierdzania tożsamości
osób uczestniczących w testach Zamawiający wskazał, że pracownicy Instytutu Łączności
z
nają się osobiście od wielu lata, a przedstawiciele Przystępującego przebywali w Instytucie
od
ponad dwóch tygodni i przedstawili się podczas pierwszych spotkań. Rzeczywiście, nie była
natomiast weryfikowana tożsamość przedstawicieli Odwołującego, którzy przebywali na

terenie Instytutu Łączności. Zamawiający podkreślił, iż weryfikacja zgodności kamery
z wymaganiami SIWZ
leży w kompetencjach Zamawiającego, zgodnie z przyjętymi przez
niego kryteriami i procedurami, a nie należy do Odwołującego. Odwołujący, jako bezpośrednio
zainteresowany wynikiem postępowania, nie ma prawa wykonywania żadnych funkcji
kontrolnych w stosunku do Zama
wiającego i samego postępowania. Odnośnie niedostępności
kamer
Zamawiający zaznaczył, że analogiczne zestawy urządzeń, jak dla KWP we Wrocławiu
zostały już przez Przystępującego dostarczone i odebrane w ramach przetargów dla KGP
i
KWP w Białymstoku. Zostały one zainstalowane oraz uruchomione przez tamte jednostki
Policji.
Zamawiający odnosząc się do pozostałych zarzutów dotyczących procedury testowej wskazał,
że zgodnie z pkt4.2.5. SIWZ protokół z testów został sporządzony, podpisany i przekazany
Zamawiającemu przez Instytut Łączności. Niektóre testy dokumentowane były poprzez
nagrania wideo np. test I.10. i p
rzedstawiciel Zamawiającego uczestniczył w przeglądzie
nagrań i potwierdził przebieg testu swoim podpisem na protokole. Zamawiający uznał bowiem,
że nagrania są tylko elementem uzupełniającym procedury testowej i przechowywanie ich nie
jest konieczne. Nagrania wykonane za pomocą badanych kamer zostały zgrane do systemu
zarządzania, a następnie, po upływie ustawionego czasu retencji, zostały automatycznie
skasowane (zgodnie z wymogiem SIWZ).
Odnośnie tożsamości przedmiotu zamówienia
Zamawiający wskazał, że zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Zamawiający wymagał
dostarczenia na testy urządzeń wzorcowych, o parametrach przewidywanych przez oferenta
dla realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający wymagał dostarczenia na
testy sprzętu, realizującego funkcje poszczególnych stanowisk opisanych w SIWZ,
umożliwiającego sprawdzenie wymaganych funkcjonalności opisanych w Specyfikacji
Technicznej. Natomiast w żadnym z zapisów nie było wymagane dostarczenie sprzętu
identycznego z docelowym. Na etapie przygotowywania SIWZ warunki na system
zarządzania, stanowiący wartościowo i funkcjonalnie najważniejszą część postępowania,
zostały opisane funkcjonalnie. Zamawiający nie chciał narzucać szczegółowych wymogów czy
też rozwiązań technicznych (poza absolutnie niezbędnymi) w zakresie architektury
i
koniecznego wyposażenia. Zamawiający nie wiedział, jakie konkretne rozwiązania zostaną
mu zaoferowane. W związku z tym trudno było wymagać, aby oferent dostarczał do testów
urządzenia w końcowej konfiguracji oraz o wymaganej ilości. W szczególności w załączniku 5
do SIWZ zostało wskazane, że należy dostarczyć jedynie dwie kamery i jedną stację dokującą,
bez macierzy i UPS, co jednoznacznie wskazuje, że nie jest to konfiguracja „tożsama z ofertą”
(30 kamer i pięć stacji dokujących, macierz dyskowa 90 TB). Z drugiej strony przy definiowaniu
pojęcia „tożsamy” należy wziąć pod uwagę fakt, iż urządzenia definiowane są poprzez zawarte
w nich oprogramowanie, a n
ie chodzi o ten sam konkretny egzemplarz. Dlatego też, pojęcie
„tożsamości” odnosi się do wymagań Zamawiającego odnośnie rzetelnego sprawdzenia

wymaganych właściwości, jak i zasady konstrukcji oraz produkcji urządzeń. W zakresie klasy
wodoodporności Zamawiający podkreślił, że Przystępujący przedstawił odpowiednie
dokumenty, a sama informacja dostępna jest na stronie internetowej producenta. Odnośnie
braku podświetlenia Zamawiający wskazał, że kamera Getac nie posiada w ogóle
doświetlenia, nie ma diody doświetlającej, ani nawet miejsca na nią. W tym zakresie
„deklaracja ze strony Dostawcy” była tylko potwierdzeniem tego faktu. Sam test był warunkowy
wszak użyto sformułowania „jeśli kamera posiada.. .”. Jeśli więc kamera tej funkcji nie posiada,
to przeprowadz
enie testu na możliwość jej wyłączenia było zbędne. Zamawiający podkreślił
również, że wbrew twierdzeniom Odwołującego Zamawiający nie wymagał w SIWZ, aby testy
odbywały się na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Pro. Być może
chodzi tu
o całkowicie błędną interpretację wymogu z załącznika 5 do SIWZ dostarczenia
jednostanowiskowego systemu, poz
walającego na lokalną konfigurację kamer i zgranie
materiału poprzez port USB na komputer Wykonawcy z systemem operacyjnym Windows 10
Pro PL. Przy
stępujący dostarczył do IŁ jednostanowiskową stację dokującą oraz komputer
z
oprogramowaniem Windows 10 Pro. Komputer ten nie był wykorzystywany w trakcie testów.
Zestaw testów nie przewidywał w ogóle badania takiej właściwości. Sama stacja dokująca
podłączana była w trakcie testów do różnych komputerów.
W świetle przedstawionych wyżej okoliczności Zamawiający stwierdził, że wprowadzenie go
w błąd nie miało miejsca w niniejszej sprawie. Odpisy pisma zostały przekazane
Odwołującemu i Przystępującemu.

W dniu
19 grudnia 2017 r. Odwołujący złożył pismo z prośbą o dołączenie do akt
postępowania odwoławczego jego korespondencji z Zamawiającym, dotyczącej dostępu do
załączników do protokołu postępowania (pismo z dnia 1 i 15 grudnia 2017 r.). Następnie w
dniu 20 grudnia 2017 r. Odwołujący złożył kolejne pismo, w którym wskazał, że pozyskał
wiedzę o złożonym wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy złożonym przez
Zamawiającego w oparciu o art. 183 ust. 2 ustawy pzp. Zaznaczył, że postanowienie
o
uchyleniu zakazu zawarcia umowy pozostaje bez wpływu na merytoryczną ocenę
zasadności zarzutów odwołania, którą to Izba zobowiązana jest dokonać niezależnie od faktu
zawarcia przez Zamawiającego umowy o zamówienie publiczne (postanowienie Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt KIO/W 8/17). Odwołujący złożył wniosek
o
dostęp o dokumentacji technicznej kamery oferowanej przez wykonawcę Przystępującego
celem potwierdzenia podstaw niezgodności tej oferty z SIWZ. Kamery nie spełniają wymagań
a aktualne zaniechania u
dostępnienia tego załącznika utrudniają postępowanie dowodowe.

Na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w dniu 28 grudnia 2017
r. Przystępujący złożył pismo procesowe (odpisy doręczył Zamawiającemu i Odwołującemu),
w którym podtrzymał wniosek o oddalenie odwołania. Jednocześnie wskazał, że w zakresie
w
jakim odwołanie dotyczy wadliwości przeprowadzonych testów podlega odrzuceniu na

podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 ewentualnie ust. 2 pkt 3 ustawy pzp.
Postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego dotyczy odwołanie jest postępowaniem o wartości
zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy pzp. W takim przypadku
odwołanie może dotyczyć wyłącznie czynności
Zamawiającego enumeratywnie wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy pzp. „Wadliwość
przeprowadzenia procedury testów weryfikacyjnych, w tym w szczególności, w części
zaniechanie przeprowadzenia przewidzianych w SIW
Z testów” nie znajduje się w katalogu
czynności, które mogą być zakwestionowane w drodze odwołania w tzw. postępowaniach
poniżej progów unijnych. Odwołujący zauważył, że testy miały miejsce 22 listopada 2017 r.
i
już w tym dniu Odwołujący powziął wiadomość o sposobie przeprowadzenia testów,
w
związku z powyższym termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej przewidzianych
w ustawie p
zp powinien być liczony od tej daty, a nie dopiero o chwili wyboru najkorzystniejszej
ofert
y. Odwołanie wniesione w dniu 11 grudnia 2017 r., w zakresie w jakim dotyczy procedury
przeprowadzenia testów jest zatem odwołaniem wniesionym po upływie ustawowego terminu,
który jako termin zawity nie podlega przywróceniu. Jakkolwiek przepisy ustawy pzp nie
przewidują możliwości częściowego odrzucenia odwołania to Przystępujący wniósł
o
nierozpatrywanie zarzutów dotyczących sposobu przeprowadzenia testów, jako
niedopuszczalnych i spóźnionych. Sam fakt dopuszczalności i terminowości wniesionego
odwołania (w zakresie części zarzutów) nie powoduje, iż wszystkie zarzuty w nim wymienione
mogą podlegać rozpoznaniu. Odmienna interpretacja przepisów prowadziłaby de facto do
obe
jścia przepisów ustawy pzp.
Przystępujący wskazał także, że po wniesieniu odwołania Zamawiający wystąpił do KIO
w trybie art. 183 ust. 2 ustawy pzp o uchylenie zakazu zawarcia umowy i KIO ten zakaz
uchyliła. W konsekwencji tego Zamawiający zawarł z Przystępującym umowę, która w dniu
21
grudnia 2017 r. została zrealizowana i Zamawiający odebrał przedmiot zamówienia
bezwarun
kowo. Jednocześnie cena oferty Odwołującego przekracza kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przed
otwarciem ofert dla części 1 zamówienia podał, że zamierza przeznaczyć kwotę 237 390 zł
brutto, cena oferty
Odwołującego wynosi 273 078,00 zł brutto. Innymi słowy nawet
w
przypadku gdyby nie doszło do zawarcia umowy z Przystępującym to i tak Odwołujący nie
uzyskałby przedmiotowego zamówienia publicznego, a co za tym idzie już w chwili wnoszenia
odwołania nie miał interesu w uzyskaniu danego zamówienia. W ocenie Przystępującego
wykonanie zamówienia powoduje bezprzedmiotowość środków ochrony prawnej, czyli brak
przesłanek o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, przede wszystkim zaś przesłanki
posiadania inter
esu w uzyskaniu tego zamówienia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia
14
października 2005 r. (sygn. akt III CZP 73/05), wyrok SO w Kaliszu z dnia 9 marca 2017 r.

(Sygn. akt Il Ca 116/17), wyrok SO w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2017 r. (sygn. akt IX Ga
315/17).
Zdaniem Przystępującego odwołanie podlega oddaleniu także z uwagi na bezprzedmiotowość
podniesionych zarzutów i wskazuje, że poza przytoczeniem obszernych fragmentów wymagań
SIWZ, podstawy faktyczne zarzutów formułowane są w bardzo ograniczonym zakresie.
Zarzuty opierają w głównej mierze na tym, że dana funkcjonalność nie jest potwierdzona
w
dokumentacji producenta dostępnej Odwołującemu oraz nie jest potwierdzona przez
„jakkolwiek instytucję badawczą” i nie została potwierdzona w testach. Przystępujący
za
znaczył, że sam fakt braku dostępności dokumentacji technicznej dla Odwołującego nie
czyni zarzutu zasadnym. Zamawiający otrzymał niezbędne dokumenty dzięki, którym mógł
zweryfikować posiadane przez oferowane urządzenia funkcjonalności. Nie bez znaczenia
p
ozostaje fakt, iż Odwołujący reprezentuje konkurencyjnego dla Getac producenta kamer.
Obaj producenci konkurują ze sobą na całym świecie i w celu zachowania konkurencyjnych
rozwiązań Getac podjął działania mające na celu ograniczenie kręgu osób/ podmiotów, którym
jest udostępniona szczegółowa dokumentacja techniczna oferowanych urządzeń.
W
materiałach dostępnych w Internecie zamieszcza jedynie szczątkowe informacje.
W
związku z powyższym z faktu, że dana informacja nie wynika z dokumentów do których
Odwołującemu udało się dotrzeć nie można wysnuć wniosku, że nie są spełnione wymagania
Zamawiającego. Ponadto wskazał, że Zamawiający nie wymagał dostarczenia wyników badań
„instytucji badawczej”, a Odwołujący nie wskazał z którego pkt SIWZ taki obowiązek wywodzi.
Uczestnik postępowania dostarczył dokument, który w świetle postanowień SIWZ byt
wystarczający dla oceny spełniania wymagań. Abstrahując od okoliczności formalnych
dotyczących braku możliwości kwestionowania procedury testów to w ocenie Przystępującego
z
arówno Zamawiający, jak i biegły (Instytut Łączności) nie dopuścili się naruszenia przepisów
ustawy p
zp i procedur testów określonych w SIWZ. To, że testy odbiegały od wyobrażeń
Odwołującego nie oznacza automatycznie, że były prowadzone w sposób nierzetelny lub
wadliwy. Instytut łączności w bardzo rygorystyczny sposób trzymał się przewidzianych w SIWZ
procedury testów. Odwołujący stwierdza także, że zaoferowane przez Przystępującego
kamery są niedostępne w sprzedaży, jednakże nie przedstawia ani, z którym z postanowień
specyfikacji oferta
Przystępującego miałaby być niezgodna, ani też ewentualnie, jakie inne
przepisy miałyby zostać naruszone przez Zamawiającego w związku z zaprezentowanymi
okolicznościami faktycznymi. Zarzut ten jest dla Uczestnika postępowania niezrozumiały.
Uczestnik postępowania uzyskał ofertę zakupu przedmiotowych kamer, oferowanych
Zamawiającemu w ramach tego postępowania, od oficjalnego dystrybutora producenta Getac
na terenie Polski oraz dostarczył je do testów do trzech komend w kraju (Warszawa, Białystok
i Wrocław). Stanowi to, w ocenie Przystępującego niezaprzeczalny dowód, iż oferowane
Zamawiającemu urządzenie jest dostępne w oficjalnym kanale sprzedaży. Ponadto z powyżej

przytoczonego fragmentu odwołania, nie sposób zidentyfikować innych podstaw faktycznych
dla postawionych w komparycji zarzutów. Odwołujący nie wskazuje, w jaki sposób zostały
przez
Przystępującego wypełnione przesłanki, które uzasadniałyby zastosowanie art. 24 ust.
1 pkt 17 ustawy pzp. Zarzut zaniechania zastosowania tego przepisu wymaga wskazania,
w jakim zakresie informacje podane przez
Przystępującego nie odzwierciedlają stanu
rzeczywistego, w jaki sposób przedstawione informacje wprowadzają Zamawiającego w błąd,
w zakresie mającym istotny wpływ na podejmowanie przez niego decyzje, a także - w jakim
zakresie zgodnym z dyspozycją tego artykułu można Uczestnikowi postępowania przypisać
winę. Przedstawienie ogólnego stwierdzenia, że do wprowadzania w błąd doszło poprzez
podanie ogólnie mówiąc informacji o spełnianiu wymagań Zamawiającego oraz przytoczenie
abstrakcyjnych rozważań o stopniu zawodowej staranności i cytatów z orzecznictwa nie jest
wystarczające dla skutecznego postawienia zarzutu odwołania. Podobnie, w zakresie
naruszenia art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp - dla skutecznego postawienia zarzutu nie jest
wystarczające wskazanie, iż oferta jest niezgodna z SIWZ, a następnie przytoczenie znacznej
części postanowień Specyfikacji, bez żadnego skonkretyzowania, na czym dokładnie polega
zarzucana niezgodność treści oferty z wymaganiami Zamawiającego. Wobec tak
skonstruowanego odwołania, Uczestnik postępowania ani Zamawiający nie mają możliwości
obrony przed podnoszonymi zarzutami.
Nie można uznać w ocenie Przystępującego za
prawidłowo i skutecznie postawiony zarzut w sytuacji, w której Odwołujący przytacza obszerne
fragmenty wymagań Zamawiającego, a następnie podsumowuje je stwierdzeniem, iż oferta
Uczestnika postępowania jest z powyższymi wymaganiami niezgodna i podlega odrzuceniu,
bez jakiegokolwiek podania zakresu, pr
zyczyn czy też charakteru niezgodności. Przy uznaniu
skuteczności i dopuszczenia rozpoznania tak postawionego zarzutu, Odwołujący mógłby
równie dobrze zacytować w odwołaniu całą treść OPZ, zaś Zamawiający i Uczestnik
postępowania musieliby zgadywać, co dokładnie powinno być przedmiotem ich wyjaśnień
i
sami zlokalizować te elementy oferty, które mogły wzbudzić wątpliwości Odwołującego - taka
sytuacja jest nie tylko sprzeczna z przepisami prawa, które wymagają podania w odwołaniu
podstaw prawnych i faktycznyc
h zarzutów, ale prowadzi do absurdów, w których od
Odwołującego nie jest wymagane jakiekolwiek dookreślenie, na czym opiera swoje zarzuty.
Przystępujący powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 2015 r.,
sygn. akt KIO 2422/15. W niniejszej sprawie, zarzuty
zasygnalizowane ogólnie tylko
w
odwołaniu, zostały de facto przedstawione (na piśmie) dopiero w dniu rozprawy, co wyklucza
możliwość uznania, że zostały one zawarte w odwołaniu, w rozumieniu art. 192 ust. 7 ustawy
pzp.
W świetle przepisów ustawy Pzp, podnoszenie nowych zarzutów po upływie terminu do
wniesienia odwołania jest niedopuszczalne. Przede wszystkim uniemożliwia to stronie
przeciwnej zapoznanie się z treścią zarzutów (ich uzasadnieniem faktycznym), jak i skuteczne
odn
iesienie się do tych zarzutów, co ogranicza w sposób poważny prawa strony do obrony

własnych interesów. Zarzuty takie, jako podniesione po upływie ustawowego terminu do
wniesienia odwołania, nie podlegają rozpoznaniu. Przystępujący powołał się na wyrok
Kra
jowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1309/17. Nie jest
dopuszczalna sytuacja, w której podstawy faktyczne zarzutów odwołania uzupełniane są na
późniejszym etapie, w szczególności na etapie rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Po
wniesieniu odwołania, Odwołujący może jedynie prezentować w toku rozprawy dodatkowe
dowody, natomiast nie ma możliwości uzupełniania zarzutów, ani w zakresie podstaw
prawnych ani faktycznych. Podobnie, ryzyko braku precyzji czy niejasności podnoszonych
za
rzutów w całości obciąża wyłącznie Odwołującego. Nie może być tak, że Odwołujący
w
ustawowym terminie na wniesienie odwołania, stawia zarzut ogólnie, nie precyzując
okoliczności faktycznych, a Zamawiający i Uczestnik postępowania dopiero na rozprawie
zaska
kiwani są informacją, co do tego z którymi dokładnie wymaganiami SIWZ i w jaki sposób
sprzeczna jest złożona oferta. Taka sytuacja, niezależnie od tego, czy stanowi zamierzone czy
nieumyślne działanie Odwołującego jest niedopuszczalna i wszelkie próby przedstawiania
dodatkowych okoliczności faktycznych lub prawnych po upływie terminu na wniesienie
odwołania, należy uznać za nieskuteczne (niepodlegające rozpoznaniu) i nieobligujące
Zamawiającego ani Uczestnika postępowania do zajęcia stanowiska w sprawie.
Pr
zystępujący wniósł o oddalenie odwołania oraz pozostawienie bez rozpoznania
ewentualnych nowych co do podstawy prawnej lub faktycznej
zarzutów odwołania
formułowanych przez Odwołującego po upływie terminu ustawowego na wniesienie
odwołania.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu, zmian
ogłoszenia, SIWZ wraz z załącznikami, wyjaśnień treści SIWZ i modyfikacji treści SIWZ,
informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze najkorzystniej oferty, oferty
Przystępującego
oraz złożonego przez niego na wezwanie załącznika nr 5 do SIWZ, wezwania Zamawiającego
z dnia 7 listopada 2017 r. w trybie art. 26 ust. 2 ustawy pzp
do złożenia przez Przystępującego
uzupełnionego załącznika nr 5 do SIWZ oraz wzoru oferowanego przedmiotu zamówienia
zgodnie z SIWZ,
zawiadomienia o terminie testów z dnia 20 listopada 2017 r., pisma z dnia
15
listopada 2017 r. o zmianach numeracji w załączniku nr 5 do SIWZ oraz o zakresie testów,
pisma
potwierdzającego odbiór sprzętu do badań przez Instytut Łączności, protokołu
z
wyników testów z dnia 30 listopada 2017 r., pisma IŁ do Zamawiającego, które wpłynęło dnia
4 grudnia 2017 r.
Ponadto Izba dopuściła dowody złożone na posiedzeniu przez
Odwołującego: Przebieg testów (dowód nr 1); Wymiana korespondencji w zakresie
szyfrowania AES (dowód nr 2); Karta Katalogowa wraz z tłumaczeniem (dowód nr 3);
Wymiana korespondencji, dowód w zakresie polonizacji (dowód nr 4); Pismo Zamawiającego

z dnia 15.11.2017r. (dowód nr 5); Pismo KGP z dnia 23.10.2017r. (dowód nr 6); Pismo z dnia
1.12. oraz 15.12.2017r. (dowód nr 7); Wynik testów (dowód nr 8), przez Przystępującego:
Oświadczenie producenta wraz z tłumaczeniem (dowód nr 1); 7 dokumentów dotyczących
poszczególnych zarzutów (dowody nr 2-8), umowę zawartą z Zamawiającym oraz protokół
odbioru jakościowego oraz dowody złożone przez Zamawiającego: pisma Odwołującego z
dnia 1.12. oraz 15.12.2017
r. oraz odpowiedzi Zamawiającego na te pisma z dnia 4.12. oraz
18.12.2017r.

Izba
postanowiła dopuścić również na rozprawie dowód z zeznań świadka Pana Z. K.
pracownika Instytutu Łączności w Warszawie na okoliczność przebiegu i zakresu oraz
wyników testów kamer oferowanych w toku postępowania przez Przystępującego, spełniania
przez kamery wymogów Zamawiającego, udziału w testach Odwołującego, wniosków z
testów.
Na podstawie tych dokumentów, zeznań świadka oraz stanowisk stron i uczestnika
postępowania prezentowanych na rozprawie Izba dokonała ustaleń faktycznych stanowiących
podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów.
Mianowicie,
Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
w
części 1 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 237 390 zł brutto, tj.
193 000,00 zł netto. Otwarcie ofert odbyło się 24 października 2017 r., a w postępowaniu w tej
części oferty złożyło trzech wykonawców: oferta 1 wykonawcy Przystępującego, cena ofertowa
brutto wynosiła: 221 439,36 zł, oferta 2 wykonawcy COMFORTEL Sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach
, cena ofertowa brutto wynosiła: 377 210,25 zł, oferta 3 Odwołującego, cena
ofertowa brutto wynosiła: 273 078,00 zł. Przystępujący w ramach parametrów pożądanych
zadeklarował: 3 typy mocowań do ubioru służbowego, metodę szyfrowania nagrań: AES 256,
klasę odporności: IP 67. Przystępujący uzyskał maksymalną ilość punktów – 100 pkt
w
kryteriach oceny ofert, Odwołujący otrzymał 82,65 punktów, oferta wykonawcy
COMFORTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 7a) ustawy pzp.
Z oferty Przystępującego wynika, że zaoferował kamerę Getac BC-02
Body-Worn Camera.
Zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ pkt 4. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego był następujący:
„4.1. Zgodnie z §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), od wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona wymagane jest, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załącznik u nr 1 do IPU oraz w załączniku
nr 5 do SIWZ, przedstawienia:

-
wzoru oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ „Testy akceptacyjne (weryfikacyjne)” – na
wezwanie
Zamawiającego w celu przeprowadzenia testu;
-
wypełnionego i podpisanego załącznika nr 5 do SIWZ, – opis oferowanego rozwiązania
potwierdzającego zgodność wszystkich elementów systemu z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ - „Testy akceptacyjne (weryfikacyjne)”.
Potwierdzenie posiadania wymaganej funkcjonalności opisanej w kolumnie „Funkcjonalność”
winno nastąpić poprzez wypełnienie kolumny „Funkcjonalność oferowana”. Wpisanie
wyrażenia „TAK” będzie znaczyło, że oferowany przez Wykonawców system potwierdza
spełnianie wymagania Zamawiającego. Wpisanie wyrażenia „NIE” będzie oznaczać, że
oferowany przez Wykonawców system nie potwierdza spełniania wymagania Zamawiającego
Wymaga się, by Wykonawca wypełnił wszystkie rubryki, które dotyczą części postępowania
w
której składa ofertę.
Powyższy opis należy przedstawić w formie oryginału (podstawa prawna: §14 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016 poz. 1126) .
4.2. Zasady przeprowadzenia testów oferowanego przedmiotu zamówienia są następujące:
4.2.1. Zamawiający będzie mógł poddać testom przedmiot zaoferowany przez Wykonawcę,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona i który przedstawił dokumenty o których mowa w pkt
4.1.
4.2.2. Testy zostaną przeprowadzone nie wcześniej niż 5 dnia od otwarcia ofert i nie później
niż 30 dnia od otwarcia ofert. Zamawiający poinformuje o terminie przeprowadzenia testów
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
4.
2.3. Wykorzystany w trakcie oceny przedmiot zamówienia musi być tożsamy z przedmiotem
zamówienia będącym przedmiotem oferty.
4.2.4. Testy przeprowadzone będą w Instytucie Łączności, w czasie wskazanym przez
Zamawiającego.
4.2.5.
Przeprowadzenie testów dokumentowane będzie pisemnym protokołem.
4.2.6. Testy będą odbywać się w obecności upoważnionych przedstawicieli zamawiającego
i
wykonawcy. Z uwagi na warunki przeprowadzenia testów pożądane jest, aby ze strony
wykonawcy w testach uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby, posiadające wiedzę merytoryczną
w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia.
4.2.7. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków funkcjonalnych, technicznych i użytkowych
wskazanych w protokole z testów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.2.8. N
ie stawienie się wykonawcy na przeprowadzenie testów w wyznaczonym terminie
skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.2.9. Dostarczenie na testy oferowanego przedmiotu zamówienia w niepełnym
ukompletowaniu, uniemożliwiającym przeprowadzenie testów zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SIWZ, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4.2.10. Szczegółowe zasady przeprowadzania testów określone zostały w Załączniku nr 5 do
SIWZ
– Testy akceptacyjne (weryfikacyjne).”

W Rozdziale XIII pkt 4 SIWZ Kryteria oceny ofert przewidziano kryterium:
„Parametry
pożądane - waga 13 % - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 13 punktów, z podziałem:
a) ilość dostarczonych typów mocowań do ubioru służbowego: - dwa różne typy mocowań - 0
punktów (warunek konieczny) - trzy różne typy mocowań – 6 punktów
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie ilości dostarczonych mocowań,
Zmawiający przyjmie, iż wykonawca oferuje dwa typy mocowań i przyzna 0 punktów.
b) metoda szyfrowania nagrań: - AES 128 - 0 punktów - AES 256 - 3 punkty
W przypadku, gdy
Wykonawca nie wskaże w ofercie metody szyfrowania nagrań, Zmawiający
przyjmie, iż wykonawca oferuje metodę AES 128 i przyzna 0 punktów.
c) k
lasa odporności: - IP65 - 0 punktów - IP66 – 2 punkty - IP67 lub wyższa – 4 punkty
W przypadku, gdy Wykonawca nie w
skaże w ofercie klasy odporności, Zmawiający przyjmie,
iż wykonawca oferuje klasę odporności IP65 i przyzna 0 punktów.”

W załączniku nr 5 do SIWZ wskazano: „Warunki ogólne: Testy te mają na celu
sprawdzenie wybranych funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego dla kamer
nasobnych wraz z systemem ładowania, zgrywania, archiwizacji, przeglądania i zarządzania
nagraniami. Testy zostaną przeprowadzone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
w Warszawie, zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Zamawia
jącego według
zasad określonych w SIWZ. Zamawiający zapewni dostarczenie energii elektrycznej, sieć
lokalną LAN oraz dostęp do sieci Internet. Testy zostaną przeprowadzone w obecności
przedstawicieli komisji przetargowej a ich przebieg będzie dokumentowany. Zamawiający
przewiduje możliwość obserwacji testów przez: ekspertów powołanych przez Zamawiającego,
przedstawicieli uczestniczących w postępowaniu Wykonawców. Zamawiający wymaga
dostarczenia na testy urządzeń wzorcowych, o parametrach przewidywanych przez oferenta
dla realizacji zamówienia: dwóch sztuk kamer nasobnych Typu A (Zadanie 1), dwóch sztuk
kamer nasobnych Typu B (Zadanie 2),
dwóch sztuk kamer nasobnych Typu C (Zadanie 3),
jednostanowisk
owego systemu, pozwalającego na lokalną konfigurację kamer i zgranie
materiału poprzez port USB na komputer Wykonawcy z systemem operacyjnym Windows 10
Pro PL,
zestawu urządzeń do ładowania i zarządzania kamerami oraz zgrywania, archiwizacji,
przeglądania i zarządzania nagraniami w jednej lokalizacji, pozwalającego na sprawdzenie
wymaganych funkcjonalności opisanych w Specyfikacji Technicznej w punktach 1 i 2. części
pod nazwą Wymagana funkcjonalność oprogramowania – minimum jedna stacja dokująca,
testowy dysk sieciowy i dwa stanowiska robocze realizujące funkcje Stanowisk roboczych

Typu I i II dla kamer typu A i B oraz jedno stanowisko realizujące funkcje Stanowiska
roboczego Typu IV dla kamer Typu C (nie jest wymagane dostarczenie na testy macierzy
dyskowych, przełączników sieciowych i UPS), zestawu urządzeń do sprawdzenie
funkcjonalności wymaganych w infrastrukturze sieci rozległej, opisanych w Specyfikacji
Technicznej w punkcie 2. i 3. części pod nazwą Wymagana funkcjonalność oprogramowania
– minimum stanowisko realizujące funkcje Stanowiska roboczego Typu III dla kamer Typu A,
B i C oraz stanowisko realizujące funkcje Stanowiska roboczego Typu V dla kamer Typu C.”

W załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umownych (Opis przedmiotu zamówienia)
w pkt 2.1. (
wymagania ogólne dla systemu kamer nasobnych typu A, B, C) wskazano m.in.,
że przedmiotem postępowania jest skalowalny system rejestracji audio i wideo zapewniający
centralne zarządzanie i zdalne przeglądanie materiałów audio-wideo we wszystkich
lokalizacjach. W pkt 2.2. (
funkcjonalność systemu rejestracji z kamerami typu A) odnośnie
specyfikacji kamer typu A podano: brak wbudowanego wyświetlacza; odporność minimum
IP65
lub równoważny stopień ochrony; jeśli kamera posiadać będzie funkcję doświetlania np.
w podczerwieni, to musi być ona trwale wyłączalna przez administratora; możliwość
wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników na
urządzeniu; możliwość nagrywania wideo bez dźwięku (funkcjonalność udostępniana
użytkownikowi z poziomu administratora systemu); nagrania muszą być szyfrowane –
minimum AES128, rekomendowane AES 256; p
ole widzenia kamery powinno wynosić
minimum 100 stopni w poziomie dla obrazu standardowego 4:3 (480p) oraz minimum 110
stopni w poziomie dla formatu 16:9 (720p); w
budowany akumulator pozwalający na ciągłą
r
ejestrację w rozdzielczości 720p25/p30, przy ustawieniach kamery zapewniających
najwyższą jakość nagrań, przez minimum 10 godzin, bez konieczności jego doładowywania;
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora; bezpieczne, pewne i szybkie
mocowanie
do ubioru służbowego letniego i zimowego, typu duży klips (zakładany do kieszeni
i na plisę), uchwyt magnetyczny, uprząż (do wyboru dwa różne typy z podanych trzech),
zapewniające stabilne mocowanie kamery podczas ruchu użytkownika (np. bieg). Mocowanie
ni
e może wymagać dziurawienia odzieży; zabezpieczonych plików z nagraniami nie można
odtworzyć na komputerze bez dedykowanego oprogramowania. Pliki będą automatycznie
odblokowane po podłączeniu do dedykowanego oprogramowania. Edycja i kasowanie nagrań
możliwe tylko z dostępem administracyjnym (zwykły użytkownik nie może edytować i kasować
nagrań).
Specyfikacja systemu obsługi kamer typu A została określona w dalszej części opisu
przedmiotu zamówienia. W wymaganiach funkcjonalności oprogramowania wskazano:
w
zakresie obsługi i zarządzania kamerą (realizowane na Stanowisku roboczym Typu I),

w
zakresie obsługi biblioteki plików (realizowane na Stanowiskach roboczych Typu II i III),
w
zakresie obsługi sieciowej (realizowane na Stanowisku roboczym Typu III):

interfejs

graficzny użytkownika w języku polskim. W pkt 3 opisu zawarto wymagania w zakresie
gwarancji, natomiast w pkt 4 wymagania w zakresie szkolenia.
Na wezw
anie Zamawiającego z dnia 7 listopada 2017 r. w trybie art. 26 ust. 2 ustawy
pzp Przystępujący złożył załącznik nr 5 do SIWZ, w którym oświadczył poprzez wpisanie słowa
„TAK”, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagane przez
Zamawiającego funkcjonalności. Zgodnie z tym załącznikiem po zmianach numeracji przez
Zamawiającego z dnia 15 listopada 2017 r. następujące funkcjonalności i testy były
podważane przez Odwołującego:
-
Test H4: Funkcjonalność: Szyfrowanie nagrań – min. AES128, rekomendowane AES 256;
Opis testu: Wykonanie nagrania testowego, sprawdzenie czy nagranie jest zaszyfrowane
Weryfikacja metody szyfrowania w dokumentacji kamery; Oczekiwany rezultat testu: Nagranie
jest zaszyfrowane. Dokumentacja kamery zawiera in
formację o metodzie szyfrowania.
Szyfrowanie AES128 lub AES256;
-
Test B2: Funkcjonalność: System zapewniający centralne zarządzanie i zdalne przeglądanie
materiałów audio-wideo we wszystkich lokalizacjach; Opis testu: Weryfikacja dostarczonej
dokumentacji przez Wykonawcę;
-
Test C2: Funkcjonalność: Odporność min. IP65 lub równoważny stopień ochrony; Opis testu:
Weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania; Oczekiwany rezultat testu:
Dokumentacja zawiera informację, że kamera posiada odporność min. IP65 lub równoważny
stopień ochrony;
- Test C9
: Funkcjonalność: Możliwość wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych
i
dźwiękowych wskaźników na urządzeniu; Opis testu: Wyłączenie w kamerze wskaźnika
świetlnego i sygnałów dźwiękowych trybu nagrywania, wykonanie nagrania testowego;
Oczekiwany rezultat testu:
Wskaźnik świetlny i sygnały dźwiękowe trybu nagrywania
wyłączone w trybie nagrywania kamery;
- Test C10
: Funkcjonalność: Możliwość nagrywania wideo bez dźwięku (funkcjonalność
udostępniana użytkownikowi z poziomu administratora systemu); Opis testu: Wyłączenie
w
kamerze nagrywania dźwięku, wykonanie nagrania testowego; Oczekiwany rezultat testu:
Brak dźwięku w nagraniu testowym;
- Test C14
: Funkcjonalność: Zabezpieczonych plików z nagraniami nie można odtworzyć na
komputerze bez dedykowanego oprogramowania. Pliki będą odblokowane po podłączeniu do
dedykowanego oprogramowania. Edycja i kasowanie nagrań możliwe tylko z dostępem
administracyjnym (zwykły użytkownik nie może edytować i kasować nagrań); Opis testu:
Dołączenie kamery do komputera, próba odczytania plików przy pomocy innych aplikacji niż
dedykowana aplikacja do danego typu kamery.
Próba skasowania i edycji nagrań przez
użytkownika nieposiadającego uprawnień administracyjnych; Oczekiwany rezultat testu:
Zabezpieczonych plików z nagraniami nie można odtworzyć na komputerze bez

dedykowanego oprogramowania.
Brak możliwości edycji i kasowania nagrań przez
użytkowników bez uprawnień administracyjnych;
-
Test I9: Funkcjonalność: Pole widzenia kamery powinno wynosić min. 100 stopni w poziomie
dla obrazu standardowego 4:3 (480p) oraz min. 110 stopni w poziomie dla formatu 16:9 (720p);
Opis testu:
Wykonanie nagrania w rozdzielczości 720p25/p30 obrazu testowego ze
znacznikami określającymi kąt widzenia. Odczyt kąta widzenia z nagrania. Wykonanie
nagrania w rozdzielczości min .480p obrazu testowego ze znacznikami określającymi kąt
widzenia. Odczyt kąta widzenia z nagrania; Oczekiwany rezultat testu: Kamera obsługuje pole
widzenia min 100° w poziomie dla rozdzielczości obrazu standardowego 4:3 (rozdzielczość
480p) oraz min. 110° w poziomie dla formatu High Definition 16:9 (rozdzielczość 720p);
-
Test C4: Funkcjonalność: Jeśli kamera posiada funkcję doświetlania np. w podczerwieni, to
musi być ona wyłączalna przez administratora; Opis testu: Sprawdzenie możliwości
wyłączenia podświetlenia (np. podczerwieni, latarki), weryfikacja wyłączenia podświetlania
w
zaciemnionym pomieszczeniu; Oczekiwany rezultat testu: Podświetlenie nie włącza się
automatycznie w ciemności i przy słabym oświetleniu.
W dokumentacji postępowania znajduje się protokół z przekazania przez
Przystępującego Instytutowi Łączności sprzętu do przeprowadzenia badań.
Zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak i załącznika nr 5 do SIWZ wynika, że
Zamawiający rozróżniał dwa podmioty: „administratora” oraz „użytkownika”.
Z zeznań świadka złożonych na rozprawie wynika, że Przystępujący przedstawił
dokumentację, w której był zapis, że jest szyfrowanie AES 256. Była to dokumentacja systemu
kamer taka jak w złożonym dowodzie nr 2 przez Odwołującego; Oprogramowanie do testów
było częściowo w języku polskim i częściowo w języku angielskim; Treść wypowiedzi zawarta
w dowodzie nr 1
Odwołującego jest prawdziwa. Zamawiający nie wymagał aby całe
oprogramowanie b
yło w języku polskim. Testy J1.9 i J2.13 nie były one przeprowadzane; Test
C14 został w pełni przeprowadzony. Odnośnie dowodu nr 1 Odwołującego to zdanie odnosi
się do systemu, w którym przechowywane są pliki, natomiast test C14 odnosi się do kamery.
Po podłączeniu do komputera pliki nie były widoczne, a więc nie można ich było skasować.
Próba odczytania plików odbyła się za pomocą przeglądarki plików i narzędzia do przeglądania
dysków. Próba odczytania plików odbyła się przy pomocy innych aplikacji niż dedykowanych
do danego typu kamery. W
teście C14 świadek korzystał jedynie ze standardowych narzędzi
systemu Windows, prawdopodobnie Windows10; T
esty były długotrwałe dlatego też
pracownicy I
nstytutu dzielili się pracami przy testach. Niektóre testy rejestrowała sama
kamera; P
rzedstawiciele Odwołującego zostali dopuszczeni do obserwacji. Transmisja na
mon
itorze pokazywała przebieg testów w czasie rzeczywistym w trybie wideokonferencyjnym;
Przystępujący udostępnił określone dokumenty, przy niektórych testach było jasno wskazane,
że wymagana była dokumentacja, tam gdzie były potrzebne zostały udostępnione; Relacja

była transmitowana przez cały czas. Głos był wyłączany, gdy Instytut nie prowadził testów dla
Zamawiającego. Badanie jakości i mocowań kamer do ubrań było prowadzone w innym
pomieszczeniu niż zostało udostępnione Odwołującemu. Ocena testów odbyła się
w laboratorium.
Z protokołu postępowania wynika, że biegli nie zostali powołani w niniejszym
postępowaniu. Przedstawiciele Instytutu Łączności złożyli oświadczenia na podstawie art. 17
ust. 2 ustawy pzp jako inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Z pisma IŁ, które
wpłynęło do Zamawiającego dnia 4 grudnia 2017 r. wynika iż IŁ oraz KGP w Warszawie łączyła
umowa nr 104/T/17/ZK/75402, na podstawie której przeprowadzono testy.
Izba nie otrzymała od Zamawiającego dokumentacji, na podstawie której dokonano
sprawdzenia zgodności parametrów Sprzętu z SIWZ a jedynie protokół z testów.
Dokumentacja zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nie jest w jego posiadaniu, a jedynie
była przedstawiana przez Przystępującego pracownikom Instytutu Łączności.

Z dowo
dów złożonych przez Odwołującego wynika:
-
dowód nr 1 (przebieg testów

prowadzonych w dniu 22.11.2
017 r. w Instytucie Łączności
w Warszawie),
dokument zawiera fragmenty nagrań: weryfikowane jest zabezpieczenie
materiałów w kamerach oraz szyfrowanie. Weryfikacja odbywa się poprzez podpięcie kamery
do portu USB w komputerze i zweryfikowanie, czy kamera zostanie automatycznie wykryta
a
jej pamięć otwarta przez system; przedstawiciel Przystępującego mówi, że „część systemu
już spolonizowaliśmy, a część nadal jest w języku angielskim jest to taka robocza wersja”;
weryfikowane jest, czy osoba nieuprawniona może skasować nagrania w systemie.
Weryfikacja ogranicza się do sprawdzenia poziomów przywilejów użytkowników systemu. Nie
weryfikuje się, czy pliki z nagraniami mogą zostać skasowane poprzez np. przeglądarkę
plików. Na wniosek Odwołującego Izba postanowiła dopuścić dowód z oględzin nagrania
jedynie w zakresie szyfrowania
, jednak Odwołujący wycofał wniosek i dowodu nie
przeprowadzono.
-
dowód nr 2 (wymiana korespondencji w zakresie szyfrowania AES): Pan Z. K. pracownik
Instytutu Łączności potwierdza, że w dostarczonej przez Przystępującego dokumentacji
wymienione jest szyfrowanie AES256, na potwierdzenie czego załącza skan i jest to fragment
dokumentacji systemu rejestracji Get
ac VIDEO w języku angielskim. Z tłumaczenia własnego
O
dwołującego wynika, że jest to system do zgrywania danych, a w dalszej części dokumentu
wskazano, że jest to system do zarządzania danymi, pozwala m.in. na bezpieczne przesyłanie
materiału dowodowego, szyfrowanie AES256;
-
dowód nr 3 (Karta katalogowa kamery Getac Body Worn Camera z tłumaczeniem):
z dokumentu wynika,
że kamera nasobna jest wytrzymała i wodoodporna, tak, by sprawdzić
się we wszystkich, nawet bardzo trudnych warunkach, posiada IP 67, a także FOV (pole
widzenia) 120 stopni;

-
dowód nr 4 (Wymiana korespondencji, dowód w zakresie polonizacji): Pan Z. K. pracownik
Instytutu Łączności potwierdza, że kamera Getac nagrywa wideo bez audio z ustawieniem tej
funkcji z poziomu administratora i załącza screen, z którego wynika powyższe w języku
angielskim.
-
dowód nr 5 (Pismo Zamawiającego z dnia 15.11.2017r.): Zamawiający informuje
Odwołującego o zakresie w jakim zostaną przeprowadzone testy:
B: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8.
C: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14.
D: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8.
E: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18.
F: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8.
G: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24.
H: 1, 2, 3, 4.
I: 1, 3, 7, 10, 11, 12, 16.
J.1: 1, 2, 4, 7, 8.
J.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
J.3: 1, 2, 3.
K: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
L: 1, 2.
-
dowód nr 6 (Pismo KGP z dnia 23.10.2017r.): poprzez zmianę SIWZ KGP w Warszawie
wskazało testy, które zostaną przeprowadzone.
-
dowód nr 7 (Pismo z dnia 1.12. oraz 15.12.2017r.): Odwołujący dwukrotnie zwracał się do
Zamawiającego z prośbą o udostępnienie protokołów i wyników z przeprowadzonych testów
oraz r
ejestracji ich przebiegu we wszystkich formach jakie zostały przeprowadzone,
o
przesłanie instrukcji Enterprise User Manual, o której była mowa podczas testów w kwestii
szyfrowania nagrań oraz o dokumentację całego przebiegu testów a w szczególności o dostęp
do nagrania z kamery odniesienia i badanej kamery
— 2 szt.
-
dowód nr 8 stanowi protokół z przeprowadzonych testów urządzeń Przystępującego
z wynikiem pozytywnym, zatwierdzony przez
dwóch przedstawicieli Przystępującego, pięciu
przedstawicieli Instytutu
Łączności w Warszawie, w tym Pana Z. K. oraz przedstawiciela
Zamawiającego. W pozycji „wyników testów”, dla pozycji w których testy były przeprowadzane
wpisano „TAK”, w pozycjach w których testów nie przeprowadzono wpisano „n.d.” czyli „nie
dotyczy”.

Z dowodów przedstawionych przez Przystępującego wynika:
-
dowód nr 1 (Oświadczenie producenta Getac podpisane przez Pana R. H. wraz
z
tłumaczeniem z dnia 29 listopada 2017 r.): z oświadczenia producenta wynika, że oferowany
model
urządzenia w ramach dostępnej konfigurowalności zapewnia spełnienie m.in.

następujących wymagań: system zapewniający centralne zarządzanie i zdalne przeglądanie
materiałów audio-wideo we wszystkich lokalizacjach; odporność IP67; możliwość wyłączenia
przez
użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników na urządzeniu;
możliwość nagrywania wideo bez dźwięku (funkcjonalność udostępniana użytkownikowi
z p
oziomu administratora systemu); kamery są częścią rozwiązania aplikacyjnego, służącego
do zarządzania zarejestrowanym materiałem; zabezpieczonych plików z nagrania nie można
odtworzyć na komputerze bez dedykowanego oprogramowania. Pliki będą odblokowane po
podłączeniu do dedykowanego oprogramowania. Edycja i kasowanie nagrań możliwe tylko
z
dostępem administracyjnym (zwykły użytkownik nie może edytować i kasować nagrań);
szyfrowanie nagrań AES 256; pole widzenia kamery powinno wynosić min 100 stopni
w poziomie dla obrazu standardowego 4:3 (480p) oraz min. 110 stopni w poziomie dla formatu
16:9 (720p); kopiowanie zapis
anych plików wraz z metadanymi; zabezpieczenie plików przed
edycją; interfejs graficzny użytkownika w języku polskim; tworzenie bazy danych wszystkich
nagr
ań wideo wraz z ich metadanymi; funkcja tworzenia i edycji opisu tekstowego pliku;
wy
szukiwanie plików według: co najmniej — identyfikatora użytkownika, identyfikatora kamery,
daty i godziny rejestracji, miejsca rejestracji.
Ponadto wskazano
, iż kamera oferowana w przedmiotowym postępowaniu jest dostępna
w oficjalnym kanale dystrybucji.
-
dowód nr 2 (dokumenty dotyczące poszczególnych zarzutów wraz z tłumaczeniem):
z fragmentu dokumentacji produktu Getac Video Enterprise (strona 5) wynika szyfrowanie
AES
256; zrzut ekranu przedstawia stronę aplikacji WEB z uruchomioną aplikacją Getac
Enterprise, która oferuje zdalne przeglądanie materiału audio-video. Centralne zarządzanie
jest osiągane przez podpięcie wszystkich kamer nasobnych Getac do serwera Getac
Enterprise. Interfejs w języku polskim – na screenie daty 29 listopada 2017 r; z fragmentu
dokumentacji produktu Getac BC-
02 User Manual (strona 4) wynika odporność IP 67 oraz pole
widzenia soczewki 120 stopni; z fragmentu dokumentacji Getac BC 02 Quickstart Guide
(strona 6) wynika, że w trybie „Covert Mode", wszystkie sygnały dźwiękowe/LED kamery są
wyłączone, ale informacja zwrotna w postaci wibracji pozostaje. Tryb można włączyć/wyłączyć
w dowolnym czasie; z fragmentu instrukcji Getac Enterprise User Manual (strona 33) wynikają
uprawnienia
użytkowników
bez
uprawnień
administracyjnych:
„Audytowania
i
Bezpieczeństwo. Dane składowane lokalnie i centralnie są zapieczętowane i chronione przed
usunięciem lub zmianą. Dowodów nie można nadpisać. Na podstawie uprawnień, nowe
metadane mogą zostać dodane do materiałów, ale użytkownicy nie mogą edytować wcześniej
nagranych informacji. W celu zapewnienia przeciwdziałania uszkodzeniom danych lub ich
manipulowaniu, system zapewnia walidację danych.”
-
umowa pomiędzy Przystępującym a Zamawiającym na dostarczenie przez Wykonawcę
systemu kamer nasobnych dla trzech jednostek Policji, zlokalizowanych na terenie miasta

Wrocławia została zawarta dnia 18 grudnia 2017 r. i tego dnia dostarczony został przedmiot
umowy, czego potwierdzeniem jest protokół odbioru zakończony wynikiem pozytywnym
i przeprowadzony przy
obecności przedstawiciela Instytutu Łączności, zatwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Z dowodów przedłożonych przez Zamawiającego (pisma Odwołującego z dnia 1.12.
oraz 15.12.2017r. oraz odpowiedzi Zamawiającego na te pisma z dnia 4.12. oraz 18.12.2017r.)
wynika, że Zamawiający przekazał Odwołującemu skany załączników do protokołów
stanowiących potwierdzenie przeprowadzonych testów.

Izba ustaliła następujący stan prawny:
art. 24 ust. 1 pkt 17) ustawy pzp -
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

art. 89 ust. 1 ustawy pzp -
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
2)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3.
art. 91 ust. 1 ustawy pzp
– Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Izba zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust.
2 ustawy i jako takie jest skuteczne. Izba postanowiła dopuścić do postępowania
odwoławczego wykonawcę Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie w char
akterze uczestnika postępowania po stronie Zamawiającego.
Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 ustawy, które skutkowałyby
odrzuceniem odwołania. Odnosząc się do zgłoszonych przez Zamawiającego
i
Przystępującego wniosków o odrzucenie odwołania w części dotyczącej zarzutów odnośnie
nieprawidłowego przeprowadzenia testów Izba stwierdziła, że ustawa pzp nie przewiduje
częściowego odrzucenia odwołania. Izba postanowiła rozpoznać odwołanie i przeprowadzić
postępowanie dowodowe w odniesieniu do każdego zarzutu.
Izba oceniła, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia, jak również możliwość
poniesienia szkody,
o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy. Odwołujący złożył ofertę
w zakresie
części 1 zamówienia (sklasyfikowaną na miejscu drugim zgodnie z informacją
o wyborze najkorzystniejszej oferty)
. W przypadku uwzględnienia odwołania i odrzucenia

oferty Przystępującego oferta Odwołującego będzie potencjalne ofertą najkorzystniejszą.
Odwołujący może ponieść szkodę z uwagi na powyższe, przejawiającą się ostatecznie
w nieuzyska
niu zamówienia na część 1 zamówienia. Odnosząc się do twierdzeń
Przystępującego oraz Zamawiającego, że Odwołujący nie uzyskałby przedmiotowego
zamówienia publicznego, a co za tym idzie już w chwili wnoszenia odwołania nie miał interesu
w uzyskaniu danego z
amówienia, bowiem jego oferta przekracza kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego na realizację zamówienia Izba wskazuje na orzeczenie Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie C-689/13 oraz w sprawie C-131/16. Zgodnie z poglądem
wyrażonym w orzeczeniach Trybunału wykonawcy są uprawnieni do wnoszenia środków
ochrony prawnej nawet w sytuacji, gdy skutkiem miałoby być unieważnienia postępowania,
gdyż wówczas wykonawcy mogą ubiegać się o te zamówienie publiczne w kolejnym
po
stępowaniu.

System środków ochrony prawnej, który stanowi realizację postulatów
dyrektywy odwoławczej i podstawowe pojęcia warunkujące dostęp wykonawców do systemu
środków ochrony prawnej powinny być interpretowane z uwzględnieniem wykładni
proeuropejskiej
(tak też w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2016 r., sygn.
akt KIO 2099/16)
. Abstrahując od powyższego Izba zaznacza, że zamawiający jest
uprawniony do unieważnienia postępowania
,
gdy

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający byłby zatem zobligowany dokonać analizy, czy może
zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, a następnie w przypadku braku
dodatkowych środków finansowych unieważnić postępowanie, co na etapie postępowania
odwoławczego nie mogło być pewne.

Izba dokonawszy oceny podniesionych w
odwołaniu zarzutów, biorąc pod uwagę
zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego przedstawione na rozprawie stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na
uwzględnienie.

Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, poprzez nieodrzucenie oferty
Przystępującego, w sytuacji gdy Wykonawca zaoferował w postępowaniu kamerę niezgodną
z SIWZ, co oznacza złożenie oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ.
W odniesieniu do powyższego zarzutu, Izba stwierdziła, że nie ma podstaw do jego
uwzględnienia bowiem Odwołujący, na którym spoczywa ciężar wykazania niezgodności treści
oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie udowodnił, że zachodzi

niezgodność parametrów technicznych oferowanego przez Przystępującego przedmiotu
zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
Odnosząc się do poszczególnych parametrów, których niezgodność ze Specyfikacją zarzucił
Odwołujący Izba wskazuje co następuje.
Ad. 1. Szyfrowanie nagrań na poziomie AES 256.
W ocenie Izby Odwołujący nie udowodnił, że oferowana przez Przystępującego kamera nie
posiada szyfrowania na poziomie AES256, a z zebranego materiału dowodowego wynika, że
parametr ten jest spełniony.
Mianowicie, z
godnie z zapisami SIWZ dotyczącymi specyfikacji kamer typu A Zamawiający
żądał aby nagrania były szyfrowane – minimum AES128, rekomendowane AES256.
Szyfrowanie na poziomie AES
256 było przez Zamawiającego punktowane w kryterium oceny
ofert.
Przystępujący zaoferował metodę szyfrowania nagrań na poziomie AES256, przy czym
Odwołujący kwestionował możliwość szyfrowania nawet na poziomie minimalnym, czyli
AES128. Odwołujący oparł swoje twierdzenia na okoliczności, że producent kamer – firma
Getac nigdzie w swojej dokumentacji nie zaznacza by mater
iał zgromadzony w kamerach był
szyfrowany metodą AES256 bądź by był w jakikolwiek inny sposób zabezpieczony. Izba
zauważa, że w myśl zapisów SIWZ i wbrew twierdzeniom Zamawiającego należy zgodzić się
z Odwołującym, iż nagrania miały być zaszyfrowane w kamerze, a nie poprzez system.
Wskazuje na to Opis przedmiotu zamówienia, gdzie w specyfikacji kamer typu A znajduje się
to wymaganie, natomiast specyfikacja systemu jest w dalszej części opisu. Jednocześnie
przedstawiona przez Odwołującego, a także w fragmentach przez Przystępującego
dokumentacja Getac Video
zgodnie z tłumaczeniem Odwołującego dotyczy systemu kamery
i
to na jej podstawie jak zeznał świadek ustalono metodę szyfrowania. Izba zaznacza, że na
podstawie tego dokumentu
, przetłumaczonego przez Odwołującego Izba nie jest w stanie
przesądzić czy dotyczy on kamery czy systemu. Izba wskazuje jednak, że z oświadczenia
producenta kamer nasobnych
Getac, które Izba uznała za wiarygodne wynika, iż oferowany
model urządzenia posiada szyfrowanie nagrań AES256. Możliwość szyfrowania nagrań
Przystępujący potwierdził na rozprawie. Ponadto, w zakresie szyfrowania nagrań wykonano
test H4 - wykonanie nagrania testowego oraz sprawdzenie czy nagranie jest zaszyfrowane,
które zakończyło się wynikiem pozytywnym. Co więcej, z zeznań świadka można wywieść, że
wykonując test C14 (Zabezpieczonych plików z nagraniami nie można odtworzyć na
komputerze
bez dedykowanego oprogramowania), po podłączeniu kamery do komputera
okazało się, że pliki w ogóle nie były widoczne, a więc w ocenie Izby należy uznać, że zostały
zaszyfrowane w kamerze. Zamawiający wskazał na rozprawie, że właśnie ten test miał
wykazać, że kamera zabezpiecza pliki tak aby nie mogły zostać udostępnione w sposób

nieuprawniony.
Odwołujący nie złożył w zakresie powyższego zarzutu dowodów przeciwnych,
opierając się wyłącznie na okoliczności, iż parametr ten nie jest wymieniony w karcie
katalogowej. Jak zauważył Przystępujący producenci kamer nie podają tego parametru
w
ogólnodostępnych dokumentach ze względów ostrożnościowych i podniósł, że również
kamera oferowana przez Odwołującego nie posiada tego parametru w karcie katalogowej.
Mając na względzie, że zarzut opierał się na twierdzeniach Odwołującego a dowodzenie
stanowiło wyłącznie polemikę z dokumentami potwierdzającymi zgodność parametru z SIWZ,
Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się.
Ad. 2. Zarządzanie materiałami audio-wideo.
Izba uznała, że Odwołujący nie udowodnił, że oferowana przez Przystępującego kamera nie
posiada
systemu zapewniającego centralne zarządzanie i zdalne przeglądanie materiałów
audio-wideo
, a z zebranego materiału dowodowego wynika, że parametr ten jest spełniony.
W myśl postanowień SIWZ funkcjonalność ta miała zostać zweryfikowana wyłącznie na
podstawie dokumentacji dostarczonej przez wyko
nawcę (test B2). Odnośnie tego zarzutu
Odwołujący wskazał właściwie jedynie, że oferowana przez Przystępującego kamera nie
spełnia wymagania w tym zakresie a oferowane rozwiązanie informatyczne nie spełnia
wymogów SIWZ w zakresie braku funkcjonalności w języku polskim, przy czym Odwołujący
nie sprecyzował, którą funkcjonalność ma na myśli. Jednocześnie Odwołujący nie przedstawił
żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Spełnienie tej funkcjonalności wynika
zarówno z oświadczenia producenta Getac jak i z dowodu przedstawionego przez
Przystępującego na rozprawie - zrzut ekranu przedstawia stronę aplikacji WEB z uruchomioną
aplikacją Getac Enterprise, która oferuje zdalne przeglądanie materiału audio-video. Centralne
zarządzanie jest osiągane przez podpięcie wszystkich kamer nasobnych Getac do serwera
Getac Enterprise. Wobec powyższego zarzut Izba uznała za niezasadny.
Ad. 3. Odporność na poziomie minimum IP 65.
Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji kamera miała posiadać odporność min. IP65 lub
równoważny stopień ochrony. Jednocześnie funkcjonalność ta była punktowana w kryterium
oceny ofert. Test przeprowadzany w tym zakresie miał opierać się wyłącznie na weryfikacji
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania (test C2). Odwołujący zaznaczył, że
ofero
wana przez Przystępującego kamera nie spełnia wymagania w tym zakresie,
a
dokumentacja zaprezentowana przez Przystępującego podczas realizowanych testów nie
zawierała dokumentacji w rzeczonym zakresie sporządzonej przez jakąkolwiek instytucję
badawczą. Jak słusznie zauważył Przystępujący Specyfikacja postępowania nie zawierała
w
ymagania aby dokumenty w zakresie powyższego parametru zostały potwierdzone przez
instytucję badawczą. Zamawiający nie sprawdzał tej funkcjonalności w trakcie testów

weryfikacyjnych, a spełnienie tej funkcjonalności zostało zweryfikowane na podstawie
dokum
entacji dostarczonej przez Przystępującego (ulotka informacyjna urządzenia). Sam
Odwołujący złożył dowód w tym zakresie - kartę katalogową kamery Getac Body Worn Camera
z tłumaczeniem, potwierdzającą że kamera nasobna jest wytrzymała i wodoodporna, tak, by
sprawdzić się we wszystkich, nawet bardzo trudnych warunkach i posiada IP 67.
Funkcjonalność ta wynika również z fragmentu dokumentacji produktu Getac BC-02 User
Manual (strona 4) oraz oświadczenia producenta firmy Getac przedstawionych przez
Przystępującego. W ocenie Izby zarzuty Odwołującego w tym zakresie są nieuzasadnione.
Ad. 4. Możliwość wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych
wskaźników na urządzeniu.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ kamera miała posiadać możliwość wyłączenia przez
użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników na urządzeniu, co miało
zostać sprawdzone na podstawie testu C9 oraz możliwość nagrywania wideo bez dźwięku
(funkcjon
alność udostępniana użytkownikowi z poziomu administratora systemu, przy czym
test C10, który miał potwierdzać tą funkcjonalność zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia
15 listopada 2017 r. nie miał być przeprowadzany. Odwołujący zaznaczał, że producent
kame
r, firma Getac, nigdzie w swojej dokumentacji nie zaznacza by istniała takowa możliwość

wyłączenia przez użytkownika wszystkich wizualnych i dźwiękowych wskaźników na
urządzeniu, a podczas testów funkcjonalność ta nie została w rzetelny sposób sprawdzona.
Zamawiający stwierdził, że na podstawie testu przeprowadzonego przez Instytut Łączności
oprogramowanie zarządzające systemem kamer typu A dostarczone przez Przystępującego
zapewnia funkcjonalność nagrywania wideo bez dźwięku z poziomu administratora systemu.
Ponadto stwierdził, że oprogramowanie zarządzające systemem kamer Typu A dostarczone
przez Przystępującego zapewnia funkcjonalność nagrywania wideo bez dźwięku,
udostępnianą z poziomu administratora systemu. Twierdzenia Zamawiającego potwierdza
fragment dokumentacji Getac BC 02 Quickstart Guide (strona 6) -
w trybie „Covert Mode",
wszystkie sygnały dźwiękowe/LED kamery są wyłączone, ale informacja zwrotna w postaci
wibracji pozostaje. Tryb można włączyć/wyłączyć w dowolnym czasie, a także oświadczenie
producenta Getac.
Powyższe potwierdza również dowód nr 4 złożony przez Odwołującego,
w
którym Pan Z. K. pracownik Instytutu Łączności potwierdza, że kamera Getac nagrywa
wideo bez audio z ustawieniem tej funkcji z poziomu administratora i załącza screen. W tym
stanie rzeczy Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się, a Odwołujący nie przedstawił dowodów
przeciwnych.
Ad. 5. Zabezpieczenie plików z nagraniami.

Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę
mi
ał posiadać funkcjonalność zabezpieczenia plików z nagraniami tak, aby nie można ich było
odtworzyć na komputerze bez dedykowanego oprogramowania, co miało zostać
zweryfikowane testem C14.
Odwołujący podnosił, że oferowana przez Przystępującego
kamera nie
spełnia wymagania w tym zakresie a podczas testów weryfikacyjnych
funkcjonalność ta nie została w rzetelny sposób sprawdzona. Zamawiający wskazał, że wynik
przeprowadzonego testu potwierdza, że funkcjonalność jest spełniona, co potwierdziły również
zeznani
a świadka. Świadek wskazał, że zdanie zawarte w dowodzie nr 1 przedstawionym
przez Odwołującego nie odnosi się do testu C14, a także że po podłączeniu do komputera pliki
nie były widoczne, a więc nie można ich było skasować. Próba odczytania plików odbyła się
za pomocą przeglądarki plików i narzędzia do przeglądania dysków. Próba odczytania plików
odbyła się przy pomocy innych aplikacji niż dedykowanych do danego typu kamery. Zgodność
tej funkcjonalności z SIWZ wynika również z fragmentu instrukcji Getac Enterprise User
Manual (strona 33)
przedstawionej przez Przystępującego, a także z oświadczenia producenta
Getac. Odwołujący ograniczył się wyłącznie do podważania przeprowadzenia testu, w tym
zakresie nie złożył żadnego dowodu, dlatego też Izba nie uwzględniła zarzutu.
Ad. 6. Pole widzenia kamery.
Dokumentacja postępowania zawierała wymaganie posiadania przez oferowany przedmiot
zamówienia funkcjonalności: „Pole widzenia kamery powinno wynosić min. 100 stopni
w poziomie dla obrazu standardowego 4:3 (480p) oraz min. 110 stopni w poziomie dla formatu
16:9 (720p)”, przy czym test I9, który miał potwierdzać tą funkcjonalność zgodnie z pismem
Zamawiającego z dnia 15 listopada 2017 r. nie miał być przeprowadzany. W ocenie
Odwołującego oferowana przez Przystępującego kamera nie spełnia wymagania w tym
zakresie, bowiem d
okumentacja producenta zawiera jedynie wzmiankę o przekątnym polu
widzenia, natomiast brak w niej potwierdzenia pola
widzenia 110° w poziomie (karta
katalogowa kamery Getac Body Worn Camera zawiera inf
ormację, że kamera posiada pole
widzenia 120 stopni). Z przedstawionego przez Przystępującego fragmentu dokumentacji
produktu Getac BC-02 User Manual (strona 4) wynika pole widzenia soczewki 120 stopni,
jednocześnie funkcja pola widzenia 110° w poziomie została potwierdzona przez producenta
firmę Getac. Odwołujący nie przedstawił dowodu, że przy 120 stopniach nie ma możliwości
spełnienia 110 stopni w poziomie. W związku z powyższym Izba nie miała podstaw do
uwzględnienia postawionego przez Odwołującego zarzutu.
Ad. 7. Brak polonizacji oprogramowania.
Postanowienia opisu przedmiotu zamówienia wskazują, że interfejs graficzny użytkownika
w
oprogramowaniu urządzeń oferowanych przez Przystępującego musiał być w języku

polskim.
W ocenie Odwołującego oferowana przez Przystępującego kamera nie spełniała
wymagania w tym zakresie, bowiem w
trakcie prowadzonych testów przez IŁ przedstawiciel
Wykonawcy
niejednokrotnie odczytywał polecenie w języku angielskim. Zamawiający
podkreślił, że na etapie przeprowadzania testów weryfikujących te funkcjonalności nie
podlegały ocenie. Izba zauważa, że świadek wyjaśnił, że oprogramowanie do testów było
częściowo w języku polskim i częściowo w języku angielskim, a więc treść wypowiedzi zawarta
w dowodzie nr 1 Odwołującego jest prawdziwa. Zamawiający nie wymagał aby całe
oprogram
owanie było w języku polskim, a jedynie interfejs użytkownika, przy czym
Zamawiający odróżnia w dokumentacji podmioty: „administrator” – „użytkownik”. Izba uznała
za wiarygodne w świetle przedstawionych dowodów twierdzenia Przystępującego, że część
dotycząca użytkownika została spolonizowana a część dotycząca administratora jest w trakcie
polonizacji. Dowód nr 4 w języku angielskim złożony przez Odwołującego dotyczy uprawnień
administratora, o czym mowa w wiad
omości e-mail (Pan K. napisał, że „kamera Getac nagrywa
wideo bez audio z ustawieniem tej funkcji z poziomu administratora i załącza screen”). W
zrzucie ekranu złożonym przez Przystępującego widoczny jest interfejs w języku polskim, przy
czym Izba
nie podziela twierdzeń Odwołującego, że dowód ten jest niewiarygodny jako
stworzony na potrzeby postępowania odwoławczego. Na zrzucie można dopatrzyć się daty
28/29 listopad, a więc w terminie w którym przeprowadzane były testy. Interfejs graficzny w
języku polskim potwierdza również oświadczenie producenta Getac. Odnosząc się do
argumentacji Odwołującego prezentowanej na rozprawie, że administrator to również
użytkownik, a zatem całe oprogramowanie powinno być w języku polskim Izba zaznacza, że
Zamawiający odróżnia w dokumentacji te dwa podmioty i gdyby twierdzenia Odwołującego
miały być zasadne Zamawiający wymóg SIWZ musiałby określić jako: „interfejs graficzny w
języku polskim”, bez wskazania „użytkownika”. Na marginesie wskazać należy, że jeżeli SIWZ
zaw
iera jakiekolwiek niejednoznaczności, nieścisłości, te należy tłumaczyć je na korzyść
wykonawcy, a więc z uwzględnieniem interesów wykonawcy (tak też w wyroku Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 653/17). Mając na względzie powyższe
Izba uznała zarzut za niezasadny.

Izba zauważa również, że w przedłożonym na wezwanie Zamawiającego załączniku nr 5 do
SIWZ Przystępujący oświadczył, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia
wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego. Znamiennym jest także, że
przeprowadzenie testów zostało udokumentowane pisemnym protokołem z pozytywnym
wynikiem, podpisanym m.in. przez pięciu niezależnych od Zamawiającego pracowników
Instytutu Łączności w Warszawie. W ocenie Izby dokument ten jest wiarygodny, również
w
świetle przytoczonych powyżej argumentów. Odnosząc się do zarzutu Odwołującego, że

sprzęt nie został w całości przekazany przez Przystępującego do badań Izba wskazuje, że
w
dokumentacji postępowania znajduje się protokół z przekazania przez Przystępującego
Instytutowi Łączności sprzętu do przeprowadzenia badań. Ponadto zgodnie z oświadczeniem
producenta firmy Getac kamera oferowana w przedmiotow
ym postępowaniu jest dostępna
w oficjalnym kanale dystrybucji.

Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postępowania mimo, iż Wykonawca ten wprowadził Zamawiającego w błąd,
przedstawiając nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez
zaofe
rowaną kamerę w SIWZ parametrów/funkcji.
W świetle przytoczonych wcześniej argumentów Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się
w
niniejszej sprawie, bowiem Odwołujący nie wykazał, że informacje przedstawiane przez
Przystępującego wprowadziły Zamawiającego w błąd.

Zarzut naruszenia art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp wskutek wadliwego przeprowadzenia testów
weryfikacyjnych kamer Wykonawcy Przystępującego z naruszeniem procedury opisanej
w
SIWZ. Nieprzeprowadzenie wszystkich jak również przeprowadzenie części testów
weryfikacyjnych kamer niezgodnie z wymaganiami przewidzianymi w SIWZ.
Izba zaznacza, że Odwołujący oparł zarzuty dotyczące wadliwego przeprowadzenia testów na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, który w istocie dotyczy niezgodności treści oferty
z
SIWZ, a nie niezgodności przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności
w
postępowaniu. Zarzut ten faktycznie sprowadza się zatem do podważania treści oferty
Przystępującego jako niezgodnej z SIWZ, co jak zostało już wskazane nie zostało dowiedzione
p
rzez Odwołującego w postępowaniu odwoławczym.
Na marginesie Izba wskazuje, że standardowo weryfikacji treści oferty z SIWZ Zamawiający
dokonują samodzielnie bez udziału innych podmiotów czy przy obserwacji uczestników
postępowania, a ewentualne podważanie niezgodności treści oferty z SIWZ wymaga od
Odwołującego dowodów w tym zakresie, nie zaś dotyczących procesu sprawdzenia tej
zgodności przez Zamawiającego. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wzmocnił
w
ocenie Izby zasadę jawności postępowania, a także rzetelność procesu weryfikacji oferty
pod względem zgodności z wymaganiami Specyfikacji poprzez dokonanie tegoż sprawdzenia
przez niezależny Instytut, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości obserwacji przebiegu
testów przez uczestników postępowania, których oferty nie były uznane za najkorzystniejsze.
Izba podziela stanowisko Zamawiającego i takie też wynika wprost z postanowień Specyfikacji
(pkt 4.2.1. SIWZ
„Zamawiający będzie mógł poddać testom przedmiot zaoferowany przez

Wykonawcę”; załącznik nr 5 do SIWZ: „Testy te mają na celu sprawdzenie wybranych
funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego”), że Zmawiający nie był zobowiązany do
przeprowadzenia testów w zakresie wszystkich funkcjonalności, a zastosowane zmiany
numeracji miały wyłącznie charakter porządkowy i nie mogą być w ocenie Izby traktowane jako
nieuprawnione zmiany SIWZ.
Odnosząc się do dokumentacji nieudostępnionej Odwołującemu
Izba wskazuje, że Zamawiający określił w SIWZ, że przebieg testów będzie udokumentowany
pisemnym protokołem (pkt 4.2.5. SIWZ), a zatem w związku z brakiem stosownych
postanowień Specyfikacji w tym zakresie należy uznać, że Zamawiający nie był zobowiązany
do przechowywania dokumentacji, na podstawie której były przeprowadzane testy. Zgodnie
z
pismem Zamawiającego z dnia 4 grudnia 2017 r. protokół został udostępniony
Odwołującemu. Przechodząc do dalszych twierdzeń Odwołującego, na podstawie zeznań
świadka, a także stanowisk Stron i Uczestnika postępowania prezentowanych na rozprawie
oraz w oparciu o zebrane dowody
wskazać należy, że sam przebieg testów leżał w gestii
Instytutu
Łączności, który w zależności od rodzaju testów oraz warunków ich prowadzenia,
starał się umożliwić Odwołującemu ich obserwację.

Zarzut naruszenia art. 91 ust 1 ustawy pzp, poprzez dokonanie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.
Wskazany zarz
ut jest w zasadzie konsekwencją postawionych powyżej zarzutów, a więc
mając na względzie, iż postawione zarzuty odwołania nie zasługują na uwzględnienie, Izba
uznała, iż Zamawiający w sposób prawidłowy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, jako
spełniającej wymagania SIWZ.

Na marginesie Izba zaznacza, że w niniejszej sprawie postanowieniem KIO W 30/17 został
uchylony zakaz zawarcia umowy, która zgodnie z oświadczeniami Zamawiającego
i
Przystępującego złożonymi na rozprawie oraz przedstawionymi dowodami została zawarta
w dniu 18 grudnia 2017 r. W tym stanie rzeczy należy uznać, że ziściła się przesłanka zawarcia
umowy w okolicznościach dopuszczonych w ustawie, a zatem ewentualnie uwzględniając
odwołanie Izba mogłaby jedynie, w myśl art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy pzp, stwierdzić naruszenie
przepisów ustawy.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do
wyniku sprawy
oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 lit. a) oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm. z 2017r.
poz. 47) zaliczając na poczet niniejszego postępowania
odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez Odwołującego w wysokości
7.500,00 zł oraz zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego koszty dojazdów
samochodem na rozprawę w dniu 28 grudnia 2017 roku oraz 5 stycznia 2018 r. w wysokości
1.210,24 zł (724 km x 2 x 0.8358 stawka za km.) na podstawie spisu kosztów złożonego przez
Z
amawiającego na rozprawie.

Izba nie uwzględniła kosztów wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w wysokości
3.600,00 zł z racji nie przedłożenia w tym zakresie przed zamknięciem rozprawy rachunku
zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b) wskazanego wyżej Rozporządzenia oraz umowy cywilnoprawnej
zawartej z Zamawiającym. Pełnomocnik Zamawiającego przedłożył dokument o nazwie
„rachunek”, jednak w ocenie Izby stanowi on wyłącznie spis kosztów, który nie nosi znamion
rachunku. Dokument ten został skierowany do Krajowej Izby Odwoławczej, zawiera koszty
poniesione przez Zamawiającego i został podpisany przez pełnomocnika Zamawiającego.
W dokumencie tym w
skazano wyłącznie wysokość kosztów i określono ich faktyczną
podstawę – wynagrodzenie pełnomocnika, nie wskazano natomiast choćby takich
niezbędnych elementów rachunku, jak: wystawca rachunku czy odbiorca określonej usługi.
Ponadto p
ełnomocnik Zamawiającego oświadczył na rozprawie, że jest zatrudniony
u
Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, nie złożył natomiast umowy cywilnoprawnej
w zakresie świadczenia usługi reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zgodnie zaś
z art. 22
4
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870)
radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż
65% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej
lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub
w
postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej.
W
państwowych jednostkach sfery budżetowej wysokość i termin wypłaty wynagrodzenia
określa umowa cywilnoprawna.

Przewodniczący: ……………
Członkowie:
……………

……………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie