eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2015 › Sygn. akt: KIO 263/15
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2015-12-23
rok: 2015
sygnatury akt.:

KIO 263/15

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 lutego 2015 r. przez online-skills Sp. z o.o.
w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Young Digital
Planet S.A. w Gdyni, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Krajowemu Ośrodkowi Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej w Warszawie unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie
czynności oceny spełniana warunków udziału w postępowaniu z zastosowaniem art. 26 ust.
3 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Young Digital Planet S.A. w Gdyni, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Warszawie oraz - w razie prawidłowego uzupełnienia dokumentów - nakazuje
powtórzenie czynności badania i oceny ofert bez przyznawania ofercie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Young Digital Planet S.A. w Gdyni,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie punktów w kryterium „Wiedza i
doświadczenie”, nie uwzględnia pozostałych zarzutów;
2. kosztami postępowania obciąża Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w
Warszawie i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez online-skills Sp. z o.o. w Poznaniu
tytułem wpisu od odwołania;

2.2. zasądza od Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie na
rzecz online-skills Sp. z o.o. w Poznaniu kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy
sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z
tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika;

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodnicz
ący: ………………………

Sygn. akt KIO 263/15

Uzasadnienie

Zamawiający - Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie -
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), dalej jako „Pzp”
postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja szkoleń
stacjonarnych dla min. 8.264 maks. 8.290 osób w ramach projektu „Edukacja dla pracy etap
2,” realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 19 grudnia 2014 r., pod numerem 2014/S 245-432364. Wartość zamówienia jest
większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2 lutego 2015 r. zamawiający przesłał informację o wyniku postępowania o udzielanie
zamówienia publicznego wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Young Digital Planet S.A. w Gdyni,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, dalej jako „Konsorcjum YDP”. 12
lutego 2015 r. wykonawca online-skills Sp. z o.o. w Poznaniu wniósł odwołanie. Zachowany
został obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1. art. 24 ust 2 pkt 4 Pzp przez zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum
YDP, a w konsekwencji odrzucenia oferty spółki, pomimo tego, że:

1.1. wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. z
załączonych dokumentów oraz ogólnie dostępnych informacji nie wynika aby realizowane w
ramach partnerstwa przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - partnera konsorcjum
zadanie obejmowało usługę dotyczącą szkoleń stacjonarnych (będącą przedmiotem jednej
umowy), prowadzonych w grupach 10 osobowych każde, a zakres usługi obejmował
planowanie miejsca organizacji szkoleń i dobór grup szkoleniowych;

1.2 wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. z
załączonych dokumentów wynika, że usługa poświadczająca posiadane doświadczenie, nie
spełniła podstawowego warunku tzn. wyłącznie podmiot zlecający pracę i dokonujący ich
odbioru jest w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić ich należyte wykonanie,
przedstawiona referencja została wystawiona pomiędzy partnerami realizującym ten sam
projekt, a więc nie została spełniony warunek (zlecający i dokonujący odbioru);

2. art. 24 ust 2 pkt 3 Pzp w związku z art. 24 ust 4 przez zaniechanie wykluczenia z
postępowania Konsorcjum YDP, a w konsekwencji odrzucenia jego oferty, pomimo tego, że

wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania przez podanie, że realizowane przez niego szkolenia stacjonarne w ramach
projektu „Szkoła Współpracy, Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
” prowadzone było w grupach 10 każde, a także iż zakres usługi obejmował a zakres usługi
obejmował planowanie miejsca organizacji szkoleń i dobór grup szkoleniowych;

3. art. 26 ust 4 Pzp przez nieprawidłowe wezwanie do złożenia wyjaśnień treści
oświadczenia - wykazu usług, pomimo tego, że przedłożony załącznik zawierał istotne braki
tj. w ogóle nie wskazywał na spełnienie określonych wymagań w zakresie dotyczącym
doboru grup szkoleniowych oraz odpowiedzialności wykonawcy za planowanie miejsca
organizacji szkoleń, a tym samym nie podlegał wyjaśnieniu;

4. art. 7 ust. 1 Pzp przez niedozwolone preferowanie wykonawcy Konsorcjum YDP i
wybiórcze stosowanie ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej jako
„SIWZ” kryteriów oceny ofert wobec niektórych wykonawców postępowania, co narusza
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

5. art. 91 ust 1 Pzp w związku z art. 36 ust 1 pkt 13) przez dokonanie oceny oferty
Konsorcjum YDP wbrew ustalonym kryteriom,

6. a także inne przepisy wskazane lub wynikające z uzasadnienia odwołania.
Z ostrożności procesowej odwołujący podniósł również naruszenie art. 24 ust 2 pkt 4 w
związku z art. 26 ust 3 Pzp przez zaniechanie wezwania Konsorcjum YDP do uzupełniania
oferty w związku z brakiem złożenia lub/i złożeniem wadliwych dokumentów w postępowaniu
tj. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie sporządzonego z wykorzystaniem Załącznika nr 6 do SIWZ pomimo tego, że z
załączonego przez Konsorcjum YDP dokumentu (referencji) nie wynika, że usługa dotyczyła
organizacji szkoleń minimum w grupach 10 osobowych każde, ponadto z doprecyzowania
opisu usługi (wykaz usług i referencja) nie wynika czy usługa obejmowała dobór grup
szkoleniowych, co oznacza że przedłożone dokumenty nie potwierdzają spełnienia wymagań
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu

unieważnienia czynności badania i oceny ofert, unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, wykluczenie z postępowania i odrzucenie oferty złożonej przez
Konsorcjum YDP S.A., dokonanie ponownej oceny ofert i wyboru, jako najkorzystniejszej
oferty odwołującego. Z ostrożności procesowej odwołujący wniósł o dokonanie ponownej
oceny ofert, w tym oferty Konsorcjum YDP S.A. przy zastosowaniu procedury określonej w

SIWZ i w związku z tym przyznania „0” punktów, w kryterium „Wiedza i Doświadczenie” YDP
S.A.
Konsorcjum YDP przystąpiło do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego, zachowując termin ustawowy oraz obowiązek przekazania kopii
przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania.
Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas
której odwołujący i przystępujący podtrzymali dotychczasowe stanowiska, a zamawiający wnosił
o oddalenie odwołania.
Izba ustaliła, co następuje:
W rozdziale V ust. 1 pkt 1 SIWZ zamawiający wymagał, aby dla wykazania warunku
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca wykonał z
należytą starannością jedną usługę dotyczącą organizacji szkoleń stacjonarnych (będącą
przedmiotem jednej umowy), prowadzonych w grupach minimum 10-osobowych każda, która
spełnia wszystkie poniżej wymienione warunki:
a) wartość usługi to co najmniej: 3 500 000,00 PLN brutto;
b) zakres usługi obejmował co najmniej: organizację szkoleń, w tym planowanie miejsca
organizacji i terminów szkoleń, zapewnienie miejsca organizacji szkoleń, rekrutację uczestników,
dobór grup szkoleniowych;
c) szkolenia w ramach usługi organizowane były na terenie co najmniej: 10 różnych
miejscowości;
d) w ramach usługi przeszkolono co najmniej 4 000 (niepowtarzających się) osób;
W celu potwierdzenia spełniania warunku w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2 SIWZ zamawiającyżądał złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. W załączniku tym zamawiającyżądał, aby w rubryce „Przedmiot zamówienia” wykonawca opisał czy była to usługa dotycząca
organizacji szkoleń stacjonarnych prowadzonych w grupach co najmniej 10-osobowych - opis
ma jednoznacznie potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Natomiast w
rubryce „Zakres usługi” należało podać, czy obejmował on co najmniej organizację szkoleń,

zapewnienie miejsca i terminów organizacji szkoleń oraz rekrutację uczestników i dobór grup
szkoleniowych.
W zakresie oceny oferty zamawiający ustalił w pkt XIII ust. 4 SIWZ, że ocena punktowa w
kryterium „Wiedza i doświadczenie” dokonana zostanie na podstawie usługi wskazanej w
wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług, sporządzonego wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, spełniającej wymagania określone w sposobie oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w rozdziale V SIWZ, i dla, której wykonawca załączy dowody, potwierdzające jej należyte
wykonanie. Ocena punktowa zostanie przyznana jako suma punktów uzyskanych w ramach
podkryteriów: „Liczba niepowtarzających się osób przeszkolonych w ramach usługi” i „Czas
trwania usługi”. Zamawiający ustalił, że liczba punktów w wymienionych podkryteriach będzie
rosła w zależności wraz ze wzrostem liczby przeszkolonych osób oraz długością trwania usługi i
ustalił pięć przedziałów punktowych.
Zamawiający zastrzegł, że do oceny ofert przyjmie pierwszą wersję dokumentów
złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie będzie brat pod
uwagę ewentualnych uzupełnień tych dokumentów. Podkreślił, że oznacza to, że w sytuacji gdy
wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia dopiero po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, uzyska w tym kryterium
oceny 0 pkt. Ustalił również, że wykonawca odpowiada za dokładne i prawidłowe sporządzenie
ww. dokumentu i podanie wszystkich danych niezbędnych do oceny oferty w powyższych
kryteriach. W przypadku wątpliwości zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawcy o
wyjaśnienie treści wykazu, jednak złożone wyjaśnienia nie będą mogły prowadzić do
jakiejkolwiek jego zmiany (SIWZ i załącznik nr 6 - kopie w aktach).
W odpowiedzi Konsorcjum YDP złożyło ofertę wraz z wykazem usług, w której wskazał
usługę wykonaną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
(konsorcjanta YDP) w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Złożony załącznik nie
podawał, że wykonawca był odpowiedzialny spółki za planowanie miejsca organizacji szkoleń i

dobór grup szkoleniowych (str. 13 oferty - kopia w aktach). Pismem z 22 stycznia 2015 r.
zamawiający wezwał Konsorcjum YDP w trybie art. 26 ust 4 Pzp do złożenia wyjaśnień, czy w
ramach organizowanych szkoleń wskazanych w wykazie usług spółka była odpowiedzialna za
planowanie miejsca organizacji szkoleń i dobór grup szkoleniowych (kopia pisma w aktach).
Pismem z 22 stycznia 2015 r. Konsorcjum YDP potwierdziło, że szkolenia obejmowały wskazane
elementy (kopia pisma w aktach).
Combidata Poland Sp. z o.o. w Gdyni złożyła wraz z ofertą wykaz zawierający usługę
wykonaną na rzecz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie.
Wykonawca opisał, że była to usługa obejmująca realizację szkoleń stacjonarnych –

zapewnienie miejsca realizacji szkoleń oraz rekrutację uczestników (str. 9 oferty - kopia w
aktach). 23 stycznia 2015 r. zamawiający wezwał również spółkę w trybie art. 26 ust 3 Pzp
stwierdzając, że powołując się na zapisy rozdziału V SIWZ do uzupełnienia dokumentów
wskazując, że „W złożonych przez Państwa dokumentach na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia stwierdzono błędy
ponieważ z przedstawionego przez Państwa wykazu usług nie wynika czy zrealizowana przez
Państwa usługa dotyczyła organizacji szkoleń w grupach minimum 10 osobowych. Ponadto
opisując zakres usługi nie doprecyzowali Państwo czy obejmowała ona planowanie miejsca
organizacji i terminów szkoleń oraz dobór grup szkoleniowych” (kopia pisma w aktach). W
odpowiedzi wykonawca złożył ponownie wykaz z tę samą usługą opisując przedmiot
zamówienia i zakres usługi zgodnie z wymaganiami SIWZ (kopie pisma i wykazu w aktach
sprawy).
Po otrzymaniu uzupełnień i wyjaśnień zamawiający dokonał badania i oceny ofert w ten
sposób, że Combidata Poland sp. z o.o. w kryterium „Wiedza i doświadczenie” otrzymał 0 pkt z
uwagi na konieczność uzupełnienia wykazu. Oferta Konsorcjum YDP otrzymała maksymalną
liczbę punktów w kryterium „Wiedza i doświadczenie i została uznana za najkorzystniejszą
(pismo z 2 lutego 2015 r. – kopia w aktach).
W czasie rozprawy odwołujący złożył dokumenty z których wynika, że grupy
przeszkolonych osób w części szkół liczyły mniej niż 10 osób. Przystępujący natomiast okazał w
formie elektronicznej dokument z którego wynikało, że szkolenie w jednej ze szkół wskazanych
przez odwołującego (Szkoła Podstawowa nr 222 w Warszawie) było przeprowadzone w innym
terminie, niż podawał odwołujący, a liczebność uczestników była większa niż 10. Przystępujący
podnosił także, że sformułowanie pytania mogło wprowadzać w błąd respondentów?.
Izba zważyła, co następuje:
Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp,
gdyż potwierdzenie zarzutów odwołania da mu możliwość uzyskania zamówienia.
Odwołanie jest zasadne.

W pierwszej kolejności należało ustalić treść wymagań zamawiającego w zakresie
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zasad przyznawania punktów
w kryterium „Wiedza i doświadczenie”.
Zamawiający opisał warunek udziału w postępowaniu bardzo restrykcyjnie. Ustalił bowiem
wiele elementów, którymi musiała charakteryzować się usługa referencyjna. Dodatkowo
wymóg dotyczący przeprowadzenia szkoleń w grupach, w których liczebność uczestników

wynosiła nie mniej niż 10 osób, nakłada na wykonawcę odpowiedzialność za rezultat, który
może być niezależny od jego starań. Przeprowadzenie szkolenia w grupie mniejszej niż 10
osób może nastąpić z niezależnie od staranności wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
chociażby z przyczyn losowych. Tymczasem zamawiający nie tylko wymagał, by grupa
szkoleniowa liczyła co najmniej 10 osób, mimo, że wymaganie to pośrednio dubluje warunek
dotyczący łącznej liczby przeszkolonych osób wskazany w pkt V ust. 1 ppkt 1) lit. d) SIWZ,
ale również uzależnił możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu, od wymaganej
minimalnej liczebności każdej z grup.
Strony i przystępujące Konsorcjum YDP jednakowo rozumieli wymagania zamawiającego.
Na rozprawie zgodnie popierali przedstawioną powyżej wykładnię SIWZ.

Rygoryzm zamawiającego jest również bardzo widoczny przy ocenie ofert w kryterium
„Wiedza i doświadczenie”. Zamawiający dopuścił możliwość przyznania punktów wyłącznie
na podstawie pierwszej wersji dokumentów i uniemożliwił tym samym uzyskanie korzystnej
oceny przez wykonawcę, który wykonał usługę najwyżej ocenianą, lecz musiał wykaz z tą
samą usługą złożyć ponownie. Tym samym większy nacisk został położony nie tyle na
rzeczywiste doświadczenie wykonawcy, ile na jego staranność przy sporządzaniu wykazu.
Ustalone przez zamawiającego wymagania SIWZ mogą być zmienione wyłącznie do
terminu otwarcia ofert, po którym uprawnienie zamawiającego do kształtowania SIWZ
wygasa (arg. z art. 38 ust. 4 Pzp). Postanowienia specyfikacji wiążą zamawiającego i
wykonawców na równych prawach, co więcej - zamawiający staje się niejako zakładnikiem
postanowień specyfikacji. W konsekwencji, nawet jeśli zamawiający ustalił swoje wymagania
na bardzo wysokim poziomie lub w sposób restrykcyjny, jest zobowiązany do dokonywania
czynności w postępowaniu stosownie do ustalonych wymagań. Niedopuszczalne jest
odstąpienie, przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badaniu i ocenie
ofert, od części ustalonych wymagań. Uznanie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu i przyznanie punktów jego ofercie wyłącznie na podstawie spełnienia części
wymagań zawartych w SIWZ łamie zasady wskazane w art. 7 ust. 1 Pzp.
Można przyznać rację zamawiającemu, że zakres braków w wykazie Combidata był
większy niż w ofercie Konsorcjum YDP. Jednak z konstatacji tej nie wynika obrona
stanowiska zamawiającego. Nie można bowiem pominąć, że w załączniku nr 6 do SIWZ
zamawiający nie tylko w sposób jasny nakazał wykonawcom jednoznaczne opisanie usługi,
ale również podał wymagane elementy, które należało uwzględnić w opisie. Tym samym
złożenie wykazu z usługą, która - wbrew wymaganiom zamawiającego - została
scharakteryzowana w sposób nie uwzględniający wszystkich elementów składowych jest
równoznaczne z brakiem wykazania warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od tego,
czy brakowało jednego elementu, czy więcej z nich.

Nietrafnie wskazuje zamawiający, że z wykazu Combidata Poland Sp. z o.o. wynikał
brak spełniania warunku udziału w postępowaniu, z uwagi na posłużenie się określeniem
„realizacja szkoleń”, podczas gdy zamawiający wymagał „organizacji szkoleń”. Wykaz
Combidata Poland Sp. z o.o. był dotknięty wewnętrzną sprzecznością, gdyż z jednej strony
podawał, że przedmiotem usługi była realizacja szkoleń, z drugiej jako elementy usługi
podawał „zapewnienie miejsca realizacji szkoleń oraz rekrutację uczestników”, czyli elementy
charakterystyczne dla organizacji szkoleń. Ta niekonsekwencja wykonawcy mogłaby być
wyjaśniona przez zamawiającego. Brakami podlegającymi uzupełnieniu były natomiast
zaniechania podania wymaganej liczebności grup oraz planowanie miejsca organizacji i
terminów szkoleń oraz dobór grup szkoleniowych.
Zamawiający nierówno potraktował wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia, gdyż powinien wezwać Konsorcjum YDP do uzupełnienia wykazu złożonych
usług w trybie art. 26 ust. 3 Pzp podobnie jak uczynił to w przypadku Combidata Poland Sp.
z o.o. Zgodnie z brzmieniem SIWZ zamawiający dopuścił wyjaśnienia formularza wyłącznie
w zakresie informacji mających znaczenie do dla przyznawania punktów w podkryteriach.
Nie uchyla to wprawdzie możliwości zastosowania art. 26 ust. 4 Pzp, jednak wobec jasnych i
precyzyjnych wymagań SIWZ oraz treści wykazu Konsorcjum YDP należy uznać, że w
wykazie nie wystąpiły niejasności podlegające wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 4 Pzp, lecz
braki w zakresie spełnienia wymagań zamawiającego opisanych w SIWZ podlegające
usunięciu przez zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp.
Wykazy Konsorcjum YDP i Combidata Poland Sp. z o.o. nie zawierały informacji
wymaganych co do minimalnego zakresu usługi opisanego w załączniku Nr 6 do SIWZ, a
braki te zostały przez zamawiającego potraktowane w inny sposób, co miało wpływ na wynik
postępowania. Zarzuty naruszenia art. 91 ust 1 Pzp w związku z art. 36 ust 1 pkt 13) Pzp
oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 Pzp znalazły potwierdzenie.

Zamawiający nie naruszył art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp. Jednym z warunków wykluczenia
wykonawcy na podstawie powołanego przepisu jest podanie informacji obiektywnie
niezgodnych z rzeczywistością. Ocena materiału dowodowego prowadzi tymczasem do
przekonania, że istnieją wątpliwości, co do tego, czy każda grup z przeszkolonych przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach usługi referencyjnej liczyła 10 osób.Żądanie wykluczenia Konsorcjum YDP nie może zostać uwzględnione wyłącznie na
podstawie przypuszczeń co do podania nieprawdziwych informacji.

Zamawiający powinien wezwać Konsorcjum YDP do uzupełnienia wykazu usług. Jeśli
Konsorcjum YDP podtrzymuje pogląd, że omawiana usługa spełnia wymagania
zamawiającego, powinien uzupełnić wykaz o pominięte treści. Jeśli nie, powinien w
odpowiedzi na wezwanie wskazać inną usługę spełniającą wymagania zamawiającego nie

później, niż w dniu, w którym upływał termin składania ofert. Skoro wykaz usług podlega
uzupełnieniu Konsorcjum YDP nie może uzyskać punktów w kryterium „Wiedza i
doświadczenie”.
Konsekwencją
wezwania
i
ewentualnego
uzupełnienia
wykazu
zawierającego tą samą usługę powinno być analogicznie, jak w przypadku usługi wskazanej
przez Combidata nieprzyznanie Konsorcjum YDP punktów w kryterium wiedzy i
doświadczenia.

Nie podzielono stanowiska odwołującego, że poświadczenie wykonania usługi nie
może pochodzić od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trafnie wskazali zamawiający i
przystępujący, że MEN jako lider w partnerstwie strategicznym, o którym mowa w ustawie z
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649
ze zm.), z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze jest bezstronnym
podmiotem zdolnym obiektywnie ocenić wykonanie usług.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1
sentencji.
O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, uwzględniając koszty
wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego w kwocie 3.600 zł, zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:
................................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie