eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 2278/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-08-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 2278/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
w dniu 17 sierpnia 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 2 sierpnia 2023 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie J. W., B. S. działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą
NETPRINT s.c. J. W., B. S.
z siedzibą w Oświęcimiu

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie


przy udziale wykonawcy Golden Line Sp. z o.o. z s
iedzibą w Rzeszowie
, zgłaszającego
p
rzystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze
2. nakazuje zwrot z rachu
nku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500 zł.
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) tytułem kwoty uiszczonego wpisu
na rzecz wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie J. W., B. S. działających
jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą NETPRINT s.c. J. W., B. S. z siedzibą w
Oświęcimiu
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwo
ławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………….

Sygn. akt: KIO 2278/23

UZASADNIENIE


Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie (dalej „zamawiający”) prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - dalej jako: „ustawa
Pzp
”, którego przedmiotem jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek oraz dostawa klawiatur i myszy do komputerów; znak sprawy ZZP-
344/26/2023 (dalej
„postępowanie” lub „zamówienie”).

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
z dnia 31 maja 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00240855/01.

Dnia 2 sierpnia 2023 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie
wpłynęło odwołanie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie J. W., B. S.
działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą NETPRINT s.c. J. W., B. S. z
siedzibą w Oświęcimiu
(dalej jako: „odwołujący”), wobec czynności zamawiającego
polegającej na wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Golden Line Sp. z o.o. z
sie
dzibą w Rzeszowie (dalej „Golden Line”).

O
dwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp w zw.
z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 110 ust. 2
pkt. 1-3 ustawy Pzp (a contario), w zw. z art. 110 ust. 3 ustawy Pzp (a contrario) poprzez:
skutkujące naruszeniem zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności
zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Golden Line mimo, że wykonawca ten
podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu, albowiem w okresie krótszym niż 3 lata brał udział
w porozumieniu mającym na celu zakłócenie konkurencji w innym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i, pomimo złożonego przez niego „samooczyszczenia”, jego
wyjaśnienia w zakresie spełnienia wymogów, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
są gołosłowne, nieudowodnione, a także nie odpowiadają prawdzie, co w kontekście rangi
i okoliczności dokonanego naruszenia prawa powinno prowadzić do przyjęcia, że
wykonawca ten nie daje rękojmi należytej rzetelności.

Stawiając ww. zarzuty, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz uchylenie
czynności zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o nakazanie
z
amawiającemu dokonania ponownej oceny ofert i wykluczenie z postępowania wykonawcy
Golden Line.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania niniejszej
sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Izb
a stwierdziła istnienie materialnoprawnych przesłanek do wniesienia odwołania,
o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Izba nie stwierdziła istnienia podstaw
do odrzucenia odwo
łania, o których mowa w art. 528 ustawy Pzp.
Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę
Golden Line
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.
W piśmie złożonym do akt sprawy z 16 sierpnia 2023 r. zamawiający oświadczył,
że uwzględnia w całości zarzuty odwołującego przedstawione w złożonym odwołaniu oraz
wni
ósł o umorzenie postępowania odwoławczego.
P
rzystępujący, powiadomiony o terminie posiedzenia, wyznaczonego na dzień 17
sierpnia 2023 r. nie stawił się w tym dniu na posiedzeniu, nie złożył też oświadczenia
w przedmiocie sprzeciwu.

Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła, co następuje
Izba zważyła, że wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu i braku zgłoszenia sprzeciwu przez przystępującego po stronie
z
amawiającego, postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 2
ustawy Pzp. Przepis ten stanowi
, że jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do
uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba
umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 2 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 ustawy
Pzp.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze
zm.), z kt
órego wynika, że jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu przed otwarciem rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w od
wołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.


Przewodniczący:
……………………….

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie