eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 2220/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-08-11
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 2220/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Beata Pakulska - Banach

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 11 sierpnia 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
31 lipca 2023 r. przez wykonawc
ę Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Miejski nr 4
w
Gliwicach Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

przy udziale wykonawcy: Argenta Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

postanawia:
1. umarza pos
tępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Abbott Laboratories Polan
d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
kwoty
13 500
zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu
kwoty
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący: ……………….………………Sygn. akt: KIO 2220/23

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający –

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach -
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
lub
„Pzp”, na realizację zadania pn.: „Laboratorium — odczynniki, wyroby jednorazowego
użycia, dzierżawa analizatorów”, numer referencyjny 28-PN-23.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 19 lipca 2023 r. nr 2023/S 137-438066. Warto
ść zamówienia
przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamówienie zostało podzielone na części.
W dniu 31 lipca 2023 roku wykonawca Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie, zwany dalej: „odwołującym”, wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie - w zakresie Pakietu 1 - na niezgodną z przepisami ustawy
czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. na:
1.
określenie ceny jedynym kryterium oceny ofert,
2. dok
onanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, poprzez dobór parametrów technicznych i preferencje określonych
rozwiązań technicznych, które charakteryzują produkty dostarczane przez jednego
wykona
wcę doprowadzając przy tym do wyeliminowania odwołującego i jego
produktów,
3. projektowane postanowienia umowy.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 246 ust. 1 i 2 Pzp
w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp poprzez określenie kryterium ceny
jako jedynego kryterium oceny ofert, o wadze 100 %, podczas gdy z
amawiający
był zobowiązany do określenia kryterium pozacenowego o wadze co najmniej 40%,
z
uwagi na fakt, że w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie określił
co
najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia,
w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i
zrozumiałych określeń (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp);
2. art. 99 ust. 1, 2 i 4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 Pzp poprzez dokonanie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań
i
okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty, a także poprzez odniesienie się

do cech dostaw w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez dobór
parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych,
które charakteryzują produkty dostarczane przez jednego wykonawcę doprowadzając
przy tym do wyeliminowania o
dwołującego i jego produktów;
3. art. 433 pkt 3 i 4 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 Pzp
w zw. z art. 353
§ 1 k.c. przez określenie minimalnego progu wykonania umowy
w
wysokości 50%, co jest wartością rażąco zaniżoną oraz zawarcie w umowie
postanowień o odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wykonawca
w
żaden sposób takiej odpowiedzialności nie powinien ponosić, co w efekcie
świadczy o nadużyciu przez zamawiającego pozycji organizatora przetargu
przez
narzucenie wykonawcom skrajnie niekorzystnych warunków umowy.
W oparciu o powy
ższe odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołana w całości
i nakazanie zam
awiającemu dokonania zmiany w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu
oraz projektowanych postanowieniach umowy
— zgodnie z żądaniem wynikającym
z
uzasadnienia odwołania.
W dniu 7 sierpnia 2023 roku wykonawca
Argenta Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego.
Izba
stwierdziła, że przystąpienie ww. wykonawcy spełnia wymogi opisane w art. 525 ust. 1
i 2 ustawy Pzp i
zostało dokonane skutecznie.

W dniu 10 sierpnia
2023 r. zamawiający złożył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż częściowo uwzględnia odwołanie,
tj.
częściowo uwzględnia zarzut nr 2, zaś w całości kwestionuje zasadność zarzutów nr 1 i 3
oraz częściowo zarzutu nr 2.

Także w dniu 10 sierpnia 2023 r., przed otwarciem rozprawy (w dniu poprzedzającym
dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy), odwołujący złożył oświadczenie
o co
fnięciu odwołania w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało podpisane
przez
osobę upoważnioną do reprezentowania odwołującego.

Krajowa Izba Od
woławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy, a stosownie do treści art. 520 ust. 2 ustawy Pzp cofnięte odwołanie
nie wy
wołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa
Izby.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy Pzp
Izba umarza postępowanie odwoławcze,
w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
Stosownie do
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437): w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania
przed
otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został
wyznaczony te
rmin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o
dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpisu, w
wysokości stanowiącej 90% jego wartości.
Biorąc powyższe pod uwagę Izba orzekła jak w sentencji i nakazała zwrócić
odwołującemu 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.


Przewodniczący: ……………….………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie