eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 2200/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-08-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 2200/23


iotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia
2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2023 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o.
z
siedzibą w Płocku (pełnomocnik Konsorcjum), 2) Hidrofilt Sp. z o.o. z siedzibą
w
Gliwicach, 3) Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego: Gminę Miasto Świnoujście
przy udziale: wykonawcy Envirotech Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
, zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1. U
względnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
w tym wezwanie wykonawcy

Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu –
na
podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - do wyjaśnień
treści oferty w zakresie: sposobu obliczenia Kosztu Cyklu życia Stacji Uzdatniania
Wody w okresie 5-letnim (KE)
, w szczególności wyjaśnienia sposobu dokonania
obliczeń i przyjętych założeń, prowadzących do uzyskania określonych wartości
wskaźników poszczególnych kosztów eksploatacyjnych wskazanych przez tego
wykonawcę w załączniku nr 3 do SWZ, stanowiącego załącznik do oferty,
ze
szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień co do założeń, danych i warunków,
jakie
przyjął wykonawca przy obliczaniu wartości kosztu średniego jednostkowego
zużycia energii (EN).

2. K
osztami postępowania obciąża zamawiającego: Gminę Miasto Świnoujście, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od zamawiającego: Gminy Miasto Świnoujście na rzecz odwołującego:
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Naftoremont
-
Naftobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, 2) Hidrofilt Sp. z o.o. z siedzibą
w G
liwicach, 3) Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 23
600
zł 00 gr (słownie:

dwadz
ieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy),
tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez
odwołującego
w
związku
z uiszczonym
wpisem
od
odwołania
oraz
wynagrodzeniem pełnomocnika.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………….……………
Członkowie: ……………….……………

…………………
……………Sygn. akt: KIO 2200/23
UZASADNIENIE


Zamawiający – Gmina Miasto Świnoujście, prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na
podstawie przepisów
ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, na realizację zadania pn.: „Budowa
stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”,
numer referencyjny: BZP.271.1.4.2023.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 3.02.2023 r. pod numerem 2023/S 025-
072851. Wartość zamówienia
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.
Pismem z dnia 17
.07.2023 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze
oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, tj. oferty złożonej przez wykonawcę Envirotech Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
W dniu 27 lipca 2023 roku wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: 1) Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (pełnomocnik
Konsorcjum), 2) Hidrofilt Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 3) Polimex Mostostal S.A. z
siedzibą w Warszawie, zwani dalej łącznie: „odwołującym”, wnieśli do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego polegających na:
1.
zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Envirotech sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu („Envirotech”), pomimo że oferta ta jest niezgodna z warunkami
zamówienia;
2.
nieprawidłowej ocenie oferty Envirotech w zakresie kryterium oceny ofert - Koszty
eksploatacyjne (Koszt Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim) -
skutkującej przyznaniem ofercie Envirotech 21 punktów w ramach tego kryterium;

ewentualnie, tj. na wypadek stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą,
że odrzucenie oferty Envirotech lub odebranie jej dodatkowych punktów
jest niezasadne lub przedwczesne:


3.
zaniechaniu wezwania Envirotech do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do kalkulacji
przedstawionych w załączniku nr 3 do SWZ w zakresie odnoszącym się do sposobu
obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody; a w każdym wypadku
4.
wyborze oferty wykonawcy Envirotech jako najkorzystniejszej w Postępowaniu.

Odwołujący zarzucał zamawiającemu naruszenie przepisów Pzp, tj.:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Envirotech, pomimo
ziszczenia się w stosunku do oferty tego wykonawcy przesłanek, o których mowa
w art.
226 ust. 1 pkt 5 Pzp wynikających z niezgodności oferty z wymaganiami
Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w zakresie:
a) pkt. B.1.1.1. Programu Funkcjonalno
– Użytkowego, gdzie określono wymóg
przyjęcia maksymalnej wartość zasolenia wody surowej w wysokości 4000 mg Cl/l
oraz
b)
załącznika nr 3 do SWZ, zgodnie z którym w celu obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji
Uzdatniania Wody należy uwzględnić temperaturę wody ujmowanej w wysokości
18 st.
C (dla warunków letnich) oraz 4 st. C (dla warunków zimowych) oraz założenia
technologiczne przedstawione w PFU, a więc również zasolenie wody surowej
w
wysokości 4000 mg Cl/l;

ewentualnie, tj. na wypadek stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą,
że odrzucenie oferty Envirotech jest niezasadne lub przedwczesne:

2. art.
239 ust. 1 Pzp w zw. z art. 242 ust. 2 Pzp poprzez przyznanie ofercie złożonej
przez Envirotech 21 punktów w ramach pozacenowego kryterium Koszty
eksploatacyjne (Koszt Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim),
gdy
tymczasem kalkulacje przedstawione na potrzeby tego kryterium (w załączniku
nr
3 do SWZ złożonym wraz z ofertą) bazują na nieprawidłowych (niezgodnych z
SWZ) założeniach, co powinno skutkować przyznaniem ofercie Envirotech w zakresie
tego kry
terium 0 punktów lub (przynajmniej) dokonaniem kalkulacji na potrzeby tego
kryterium z pominięciem parametru Energochłonność (w ramach którego Envirotech
przyjął niewłaściwe dane);

ewentualnie, tj. na wypadek stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą,
że odebranie ofercie Envirotech dodatkowych punktów jest przedwczesne
:

3.
art. 223 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej
zmierzającej do ustalenia czy Envirotech przyjął w swojej ofercie oraz kalkulacji
przedstawionej w załączniku nr 3 prawidłowe dane; a w konsekwencji powyższego;
4. art. 16 pkt 1-
3 Pzp poprzez naruszenie zasad prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia nakazujących prowadzić je w sposób zapewniający

zachowanie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z
regułami proporcjonalności i przejrzystości.

W oparciu o powyższe zarzuty odwołujący wnosił o rozpatrzenie i uwzględnienie
odwołania oraz nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienie czynności wyboru oferty Envirotech jako najkorzystniejszej
w
Postępowaniu;
2)
powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
3)
odrzucenie oferty Envirotech jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia;

ewentualnie, tj. na wypadek stwierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą,
że nie zachodzą przesłanki odrzucenia oferty Envirotech

4) przyznanie ofercie Envirotech
0 punktów w ramach kryterium Koszty eksploatacyjne
(Koszt Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5letnim), lub (przynajmniej)
dokonaniem kalkulacji na potrzeby tego kryterium z pominięciem parametru
Energochłonność;

ewentualnie, tj. na wypadek stw
ierdzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą,
że odrzucenie oferty Envirotech lub odebranie jej dodatkowych punktów
jest niezasadne lub przedwczesne;


5)
wezwanie Envirotech do złożenia wyjaśnień zmierzających do ustalenia
czy
wykonawca ten przyjął w swojej ofercie oraz kalkulacji przedstawionej w
załączniku nr 3 prawidłowe dane.

Ponadto, odwołujący wnosił o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego/instytutu naukowo-badawczego na okoliczność ustalenia:
a)
prawidłowej wysokości parametru Energochłonność, przedstawianego w załączniku
nr 3 do
SWZ, przy uwzględnieniu wymagań narzuconych przez zamawiającego,
w
szczególności zasolenia na poziomie 4 000 mg Cl/l oraz temperatury wody
ujmowanej w wysokości 18 st. C (dla warunków letnich) oraz 4 st. C (dla warunków
zimowych);
b)
czy kalkulacje w zakresie parametru Energochłonność przedstawione w załączniku
nr
3 do SWZ złożonym wraz z ofertą Envirotech uwzględniają wymagania narzucone
przez Zamawiającego, w szczególności zasolenie na poziomie 4 000 mg Cl/l
oraz tem
peraturę wody ujmowanej w wysokości 18 st. C (dla warunków letnich)

oraz 4
st. C (dla warunków zimowych).

Odwołujący wnosił również o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych
do odwołania, wnioskowanych w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na
okoliczności wskazane w uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym, a także o zasądzenie od
z
amawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym
kosztów zastępstwa procesowego.
W uzasadnieniu odwołania odwołujący podnosił co następuje.
Odwołujący podał, że zamawiający prowadzi Postępowanie, którego przedmiot
obejmuje wykonanie projektu i robót budowlanych stacji uzdatniania wody słonawej
z
infrastrukturą towarzyszącą.

Opis przed
miotu zamówienia przedstawiony został
przez z
amawiającego w Programie Funkcjonalno - Użytkowym („PFU”).
Jak wynika z treści SWZ (Rozdział XVIII) zamawiający zdecydował się oceniać
złożone oferty przez pryzmat dwóch kryteriów: ceny (waga 75 punktów) oraz Kosztów
eksploatacyjnych (Koszt Cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim, „Kryterium
KE”) (waga 25 punktów). Ocena Kryterium KE dokonywana była w oparciu o załącznik nr 3
do
SWZ, który wypełnić musieli wykonawcy ubiegający się o zamówienie. W treści
załącznika nr 3 do SWZ zamawiający przedstawił również (niezależnie od tabeli kosztów
życia stacji uzdatniania, którą wypełnić mieli wykonawcy) wiążące informacje co do
parametrów, które założyć mieli wykonawcy wypełniając ten dokument (szczegóły w tym
zakresie omówione zostaną poniżej). Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną
przez Envirotech.
W ocenie odwołującego zmawiający wadliwie ocenił złożoną przez Envirotech ofertę.
Analiza jej treści prowadzi bowiem do wniosku, że pozostaje ona niezgodna z warunkami
zamówienia. Niezależnie bowiem od niewłaściwej oceny oferty tego wykonawcy w
kontekście Kryterium KE, zamawiający zupełnie pominął, że oferta ta jest niezgodna z
wymaganiami PFU.
Następnie odwołujący odniósł się do wymagań SWZ istotnych z perspektywy
zarzutów odwołania wskazując w pierwszej kolejności na treść kryterium KE:
Koszty eksploatacyjne (Koszt Cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim) (KE)
– waga 25 pkt
Najwyżej w ramach tego kryteriom zostanie oceniona oferta z najniższym kosztem
eksploatacyjnym.
Podstawą do obliczenia kosztów eksploatacyjnych są wskaźniki wykazane przez


Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia
Stacji Uzdatniania Wody
Maksymalna liczb
a punktów – 25.
Liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:


KE
ob
= [ (EN
min
/ EN
ob
) x 0,45 + (RSW
min
/ RSW
ob
)x 0,20 + {(F
min
/ F
ob
) x 0,25 + (G
min
/ G
ob
) x
0,15 + (H
min
/ H
ob
) x 0,25 + (I
min
/ I
ob
) x 0,10 + (J
min
/ J
ob
) x 0,25} x0,35] x 25 pkt,
gdzie:

KEob
– liczba punktów, w kryterium koszty eksploatacyjne danej oferty
EN
min,
RSW
min
, F
min
, G
min
, H
min
, I
min
, J
min
– najniższe koszty eksploatacyjne (cząstkowe)
spośród ocenianych ofert :
EN
ob,
RSW
ob
, F
ob
, G
ob
, H
ob
, I
ob
, J
ob
– koszty eksploatacyjne (cząstkowe) oferty ocenianej
Wszystkie oceny w tym kryterium będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Do kosztów cząstkowych należą:
EN-
Średnie jednostkowe zużycie energii
RSW - straty wody
F- Koszt wymiany membran RO
G- Koszt CIPowania membran
H- Koszt wymiany membran UF
I-
Koszt wymiany złóż filtracyjnych
J-
Zryczałtowane pozostałe koszty serwisowania SUW

Wykonawca określa koszty cząstkowe zgodnie z wytycznymi podanymi w Załączniku 3
do
SWZ „Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody”.


Odwołujący podkreślił, że w przypadku Kryterium KE:
a)
badany jest koszt cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody w 5-cio letniej perspektywie
czasowej;
b)
do wyliczeń przyjąć należy wskaźniki narzucone przez zamawiającego w załączniku nr 3
do SWZ;
c)
na łączną liczbę punktów przyznawaną w ramach tego kryterium wpływ ma szereg
przyjętych przez wykonawcę parametrów (kosztów cząstkowych): średnie zużycie energii
(energochłonność), straty wody, koszty związane z membranami, złożami filtracyjnymi
oraz koszty serwisowania;
d)
każdemu z tych kosztów cząstkowych zamawiający przypisał określoną wagę/znaczenie
(od 0,10 do 0,45);

e)
ocena danej oferty miała odbywać się poprzez podstawienie do powyższego
wzoru
najniższego kosztu w zakresie danego parametru oraz kosztu badanej oferty
(otrzymany iloraz przemnożony przez wagę dawał liczbę punktów w ramach danego
parametru).

Odwołujący wskazał również, że z SWZ wynika, iż wskaźniki niezbędne do wyliczenia
Kryterium KE służące do obliczenia kosztów eksploatacyjnych muszą być zgodne
z
załącznikiem nr 3 do SWZ. Podobnie koszty cząstkowe także należy określić zgodnie
z
załącznikiem nr 3 do SWZ. Podkreślał, że załącznik nr 3 do SWZ powinien być traktowany
jako element oferty.

Według odwołującego, kluczowe z perspektywy odwołania jest to, że wykonawcy
nie
mieli swobody w zakresie doboru wskaźników/ parametrów przy wyliczaniu kosztów,
o
których mowa w Kryterium KE. Wskazał, że jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę,
że w ramach Kryterium KE mowa jest o przyszłych (oczekiwanych) kosztach funkcjonowania
Stacji Uzdatniania Wody. Gdyby bowiem z
amawiający zostawił w tym zakresie wykonawcom
swobodę, to prowadzić by to mogło do przyjmowania na potrzeby Kryterium KE parametrów
zaniżonych (w celu otrzymania jak najniższych kosztów cyklu życia, a przez to wyższej liczby
punktów w ramach Kryterium KE). Odwołujący podniósł że przyznawanie aż 25 dodatkowych
punktów w ramach pozacenowego kryterium nie powinno być działaniem pozornym,
lecz
odczytywać to należy jako wyraz dążenia zamawiającego do realnego obniżenia
kosztów funkcjonowania planowanej stacji uzdatniania wody. Dodał, że przy tego typu
inwestycjach niezwykle istotnym elementem są koszty związane z ich obsługą/
funkcjonowaniem (spośród których koszt energii ma kluczowe znaczenie).
W ocenie odwołującego, drugim ryzykiem związanym z taką sytuacją jest to,
że zamawiający otrzymałby nieporównywalne oferty, co zupełnie przeczy dokonywaniu
ich
oceny w kontekście identycznego dla wszystkich Kryterium KE. Odwołujący nie zgodził
się z sytuacją, w której Kryterium KE miałoby stanowić jedynie elastyczne narzędzie
pozwalające doprowadzić do sklasyfikowania danej oferty wyżej od ofert konkurencji. Skoro
takie kryterium zostało sformułowane, to należy je oceniać rzetelnie i przez pryzmat
określonych wymagań SWZ, a w przeciwnym razie dojść może do sytuacji, że zamawiający
nie wybierze najba
rdziej efektywnej kosztowo oferty, ale taką, która optymalnie prezentuje
się jedynie na papierze.
Odwołujący podał, że z powyższych względów zamawiający narzucił w SWZ
definitywnie wiążące wartości, które ująć należało w kalkulacji, w tym:

a) pkt B.1.1.1 PFU:
„Jako wartość obliczeniową dla doboru membran osmotycznych
oraz
wyliczenia współczynników energochłonności procesu uzdatniania, należy
przyjąć maksymalną wartość zasolenia wody surowej w wysokości 4000 mg Cl/l”;
b)
załącznik 3 do SWZ: „Wykonawca wyznaczy wskaźnik zużycia energii w przeliczeniu
na m3 uzdatnionej wody, bazując na założeniach technologicznych przedstawionych
w PFU”;
c) za
łącznik nr 3 do SWZ, gdzie postawiono wymóg uwzględnienia temperatury wody
w
wysokości 18 st. C (dla warunków letnich) oraz 4 st. C (dla warunków zimowych).
W dalszej kolejności odwołujący podnosił, że w ramach oceny kosztów
eksploatacyjnych największe znaczenie w końcowej ocenie ofert ma średnie jednostkowe
zużycie energii (energochłonność, „EN”) oferowanych rozwiązań. Waga tego kryterium
oceny wynosi 0,45, co oznacza, że oferta o najniższych kosztach eksploatacyjnych w
zakresie zużycia energii elektrycznej uzyskuje 11,25 punktów (0,45 x 25 punktów).
Odwołujący podał, że zgodnie z treścią PFU nowo budowana Stacja Uzdatniania
Wody wykorzystywać będzie technologię jej odsalania metodą odwróconej osmozy, przy
czym p
roces ten jest głównym elementem decydującym o energochłonności całej instalacji.
W
edług odwołującego w zależności od jakości i temperatury ujmowanej do uzdatniania wody
surowej z ujęcia Mulnik, proces odwróconej osmozy odpowiada za 50% do nawet 90%
całkowitego zużycia energii przez instalacje technologicznej Stacji Uzdatniania Wody.
Zdaniem odwołującego, również w kontekście opisanej w PFU technologii, narzucenie
przez z
amawiającego warunków, które muszą być uwzględnione w ramach wyliczeń
czyni
onych na potrzeby Kryterium KE uznać należy za w pełni uzasadnione. Skoro bowiem
technologia ta ma tak istotny wpływ na zużycie energii, a parametr energochłonności (EN)
jest
najważniejszym elementem składowym Kryterium KE, to niezbędne stało się narzucenie
wykonawcom warunków, które należało przyjąć w ramach prowadzonych wyliczeń.
Odwołujący podkreślił, że kluczowe warunki (parametry), które wpływają na poziom
energochłonności to temperatura oraz zasolenie. Zamawiający w załączniku nr 3 do SWZ
wskazał:
„Obliczeń należy dokonać:
1. dla warunków letnich – temperatura wody ujmowanej 18 st C, wydajność układu
uzdatniania 200,0 m3/h i produkcji miesięcznej 144.000 m3/mc, do założeń przyjąć okres 6
miesięcy
2. dla warunków zimowych – temperatura wody ujmowanej 4 st C, wydajność układu
uzdatniania 100,0 m3/h i produkcji miesięcznej 72.000 m3/mc, do założeń przyjąć okres 6
miesięcy”.


W zakresie zasolenia zastosowanie
zaś znaleźć powinien pkt. B.1.1.1 PFU: „jako wartość
obliczeniową dla doboru membran osmotycznych oraz wyliczenia współczynników
energochłonności procesu uzdatniania, należy przyjąć maksymalną wartość zasolenia wody
surowej w wysokości 4000 mg Cl/l”.

Odwołujący wskazał, że z powyższego wynika, iż obliczenia procesowe należało
przeprowadzić przy założeniu, że w okresie letnim ujmowana woda posiada temperaturę
obliczeniową 18°C, a stężenie chlorków wynosi dokładnie 4000 mg/litr. W okresie zimowym
z
kolei ujmowana woda posiada temperaturę obliczeniową 4°C, a stężenie chlorków także
wynosi dokładnie 4000 mg/litr. A zatem, aby można było mówić o ofertach zgodnych
z wymaganiami postawionymi przez z
amawiającego oraz, co nie mniej ważne,
porównywalnymi, wszyscy wykonawcy dla kalkulacji przeprowadzonych i uzewnętrznionych
w
załączniku nr 3 do SWZ musieli przyjąć wyżej wymienione parametry. Odwołujący dodał,
iż nieprawidłowo przyjęte założenia dotyczące zasolenia oraz temperatury przez Envirotech,
mają przełożenie na koszty inwestycyjne, a co za tym idzie na cenę oferty.

W ocenie odwołującego wykonawca Envirotech ujął w swojej ofercie niewłaściwe
dane, albowiem
nie jest obiektywnie możliwe uzyskanie wyników, jakie wskazał ten
wykonawca w
zakresie energochłonności w załączniku nr 3 złożonym wraz z ofertą przy
zasoleniu na poziomie 4 000 mg Cl/l.

O
dwołujący wyjaśnił, że w odsalaniu wody bazującym na procesie odwróconej
osmozy woda zasilająca o wysokim zasoleniu podawana jest pod ciśnieniem w celu
przepuszczenia jej przez membrany osmotyczne,
dzięki którym możliwe jest zatrzymanie
praktycznie wszystk
ich substancji rozpuszczonych (soli). Na tych membranach następuje
rozdzielenie strumienia wody zasilającej membranę na dwa strumienie wyjściowe: permeat,
czyli wodę odsoloną oraz retentat (koncentrat). Aby zapewnić chociaż minimalny przepływ
przez membran
ę ciśnienie hydrauliczne wody zasilającej musi być większe niż ciśnienie
osmotyczne solanki (retentatu) na końcu modułu membranowego. Odwołujący dodał,
że w praktyce stosuje się znacząco wyższe ciśnienia, które zwiększają przepływ wody
przez
membranę, zwiększając wydajność instalacji kosztem większego zużycia energii.
Bez
względu na szczegółowe rozwiązania techniczne ciśnienie zasilania membran nie może
być mniejsze niż ciśnienie osmotyczne retentatu. Dalej odwołujący wyjaśniał, że ciśnienie
osmotyczne związane jest ściśle z zasoleniem (na każde 1000 mg/l zasolenia ciśnienie
osmotyczne wynosi 0,77 bar w temperaturze równej 25°C). Przy uwzględnieniu
wymaganego stężenia chlorków (4000 mgCl/l) ogólne zasolenie wody podawanej na
membrany wynosić będzie ok. 7200 mg/l, co przy uwzględnieniu wymagań w zakresie
wodochłonności procesu przekłada się na zasolenie retentatu równe: (7200 mg/l / 30%) =

24000 mg/l. Dla takiej wartości zasolenia retentatu o temperaturze 25°C ciśnienie
osmotyczne wynosi: 0,77*(24000 / 1000) = 16,8 bar.

Odwołujący podniósł, że wykonawca Envirotech w swojej ofercie wykazał, że pompy
III stopnia mają ciśnienie zasilania (podnoszenia) równe jedynie 50 m słupa wody, co jest
równoważne ciśnieniu 5 bar. Zdaniem odwołującego jest to wartość trzykrotnie niższa
niż wartość ciśnienia osmotycznego, którego pokonanie jest niezbędne do zapewnienia
wymaganych efektów odsalania przy określonym przez zamawiającego stężeniu
obliczeniowym chlorków. Uwzględnienie takich parametrów pomp zasilających odwróconą
osm
ozę w obliczeniach współczynnika energochłonności zaniża go, co w konsekwencji
prowadzi do uzyskania bardzo zaniżonych wartości współczynnika energochłonności.
W opinii o
dwołującego za co najmniej prawdopodobne uznać należy, że Envirotech
nie
przeprowadził wymaganych w postępowaniu obliczeń energochłonności procesu.
Dodał, że ustalenie czy obliczenia zostały przeprowadzone błędnie, czy też nie zostały
przeprowadzone wcale ma drugorzędne znaczenie z perspektywy skutków dla losów oferty
(
są identyczne w obu przypadkach).
Następnie odwołujący dodał, że w PFU na str. 74 wskazano, iż jednym
z
udostępnionych przez zamawiającego dokumentów była Koncepcja techniczno-
technologiczna SUW Świnoujście 112017 („Koncepcja”). Dokument ten miał charakter
niewiążący, o czym świadczy jednoznaczna deklaracja zamawiającego: „Uwaga: koncepcja
stanowi materiał pomocniczy do określenia zakresu zamówienia i wyceny oferty”.

Odwołujący wyjaśnił, że Koncepcja zawiera szereg informacji na temat planowanej inwestycji
i mogła być pomocniczo wykorzystywana przez wykonawców na etapie opracowywania
oferty. Nie mogła jednak być traktowana jako wyznacznik parametrów, które wykonawcy
winni wziąć pod uwagę w kontekście obliczeń Kryterium KE, gdyż te diametralnie różnią się
od narzuconych przez z
amawiającego (jak wynika ze str. 112 Koncepcji - przyjęto w jej treści
poziom zasolenia niemal trzykrotnie niższy (1350 mg/litr) od wskazanego we wiążącym PFU;
ponadto, jak wynika ze str. 101
Koncepcji temperatura obliczeniowa wynosi 15°C).
Nat
omiast obliczenia energochłonności na potrzeby oferty składanej w Postępowaniu
należało wykonać dla temperatury 18°C i 4°C.
Odwołujący podkreślił, że uwzględnienie w wyliczeniach trzykrotnie niższego poziomu
zasolenia oraz brak obliczeń dla warunków zimowych, które są bardziej niekorzystne
dla
efektywności energetycznej procesu odsalania, skutkuje kilkukrotną różnicą pomiędzy
wartościami podanymi w załączniku nr 3 przez firmę Envirotech a wartościami pozostałych
oferentów. Porównanie wyników, jakie w zakresie energochłonności uzyskali poszczególni
wykonawcy przedstawia tabela:

Od
woł
ują
cy
pod
nió
sł,
że
wy
niki
,
jakie uzyskał Envirotech pozwalają założyć, że dla obliczeń wykonawca ten przyjął
parametry określone w Koncepcji.

Odwołujący przedstawił obliczenia obrazujące różnice w zużyciu energii elektrycznej
potrzebnej do wyprodukowania 1 m3 wody odsolonej (arkusz 1 i arkusz 2
– załączone
do
odwołania). Arkusz 1 to obliczenia bazujące na danych z oferty odwołującego,
które pokazują, że potrzebna energia pomp pozwalających na przefiltrowanie wody
w
wymaganej ilości i o takim zasoleniu wynosi prawie 6900 kilowatogodzin (kWh) na dobę.
Natomiast arkusz 2 -
to obliczenia bazujące na danych z oferty Envirotech, które dały wynik
energochłonności (1,316 kWh/m3) - bardzo zbliżony do współczynnika energochłonności
przedstawionego dla
warunków zimowych przez firmę Enivrotech – 1,326 kWh/m3.
Odwołujący wskazał, że w przypadku oferty wykonawcy Envirotech wykazana energia pomp
pozwalających na przefiltrowanie wody w wymaganej ilości i o takim zasoleniu wynosi
jedynie 1800 kilowatogodzin kW
h na dobę. Jest to wartość prawie czterokrotnie niższa
porównywalna do danych przedstawionych w Koncepcji zamawiającego (1402 kWh na
dobę), która to koncepcja została wykonana dla ponad trzykrotnie niższego zasolenia wody
i
czterokrotnie wyższej temperatury. Według odwołującego, na skutek przyjęcia błędnych
założeń Envirotech w ramach parametru EN uzyskał 11,25 punktów, co skutkowało
sklasyfikowaniem oferty tego wykonawcy na pierwszej pozycji w rankingu ofert. Tymczasem,
gdyby z
amawiający prawidłowo ocenił parametr EN w ofercie Envirotech, wykonawca
ten
otrzymałby w tym zakresie 0 punktów, natomiast odwołujący 11,25 punktów,
co
pozwoliłoby mu uzyskać zamówienie.

Energochłonność (EN)
Envirotech
Seen Technologie
sp. z o.o.
Odwołujący
1

okres letni
1,073
3,61
1,85

okres zimowy 1,326
5,17
3,44


W opinii odwołującego opisane przez niego wadliwości w treści oferty Envirotech
prowadzić powinny do jej odrzucenia z uwagi na niezgodność z warunkami zamówienia
(art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp).

Zamawiający w treści PFU oraz załącznika nr 3 do SWZ
w
kategoryczny sposób opisał swoje wymagania w zakresie parametrów, które uwzględnić
mieli wykonawcy. Zdani
em odwołującego, wymagania zamawiającego są jasne, precyzyjne
i
nie pozostawiają pola dla jakiejkolwiek uznaniowości, a zatem skutkiem zdiagnozowanej
wadliwości powinno być więc odrzucenie oferty Envirotech.

W dalszej kolejności odwołujący wskazał, że w sytuacji, w której Krajowa Izba
Odwoławcza uznałaby, że nieuzasadnione (lub przedwczesne) byłoby odrzucenie oferty
Envirotech, zasadne jest stwierdzenie, że analizowana okoliczność powinna rzutować na
punktację przyznaną Envirotech w ramach Kryterium KE. W opinii odwołującego oparcie się
przez wykonawcę w obliczeniach przedstawionych w załączniku nr 3 do SWZ
na parametrach niezgodnych z narzuconymi przez z
amawiającego prowadzić powinno
do
odebrania punktów wykonawcy Envirotech przyznanych w ramach Kryterium KE.
Odwołujący stwierdził, że nawet jeśli uznać, że odebranie punktów przyznanych w ramach
Kryterium KE jest
niezasadne, gdy w zakresie parametrów innych niż EN Envirotech przyjął
właściwe dane, to bezspornie wykonawcy temu należy odebrać punkty przyznane z tytułu
właśnie EN.

Odwołujący podkreślił także, że jakkolwiek zarówno w zakresie oceny zgodności
oferty Envirotech z PFU, jak i w zakresie badania Kryterium KE możliwe jest
przeprowadzenie procedury wyjaśniającej (z tego też powodu postawiony został ewentualny
zarzut), to nie ulega jednak wątpliwości, że nie może to prowadzić do modyfikacji danych czy
też wyliczeń uzyskanych dla EN w załączniku nr 3 do SWZ. Jakakolwiek próba ingerencji w
załącznik nr 3 musi być traktowana jako zmiana oferty, co jest działaniem niedopuszczalnym.

Co do
kwestii ewentualnej procedury wyjaśniającej – w opinii Odwołującego -
zaniechanie zbadania oferty Envirotech w kontekście tak istotnych aspektów jak parametry
wpływające na ocenę oferty w ramach Kryterium KE jest całkowicie niezrozumiałe.
W jego ocenie z
amawiający nie zweryfikował wpływu narzuconych przez siebie parametrów
obliczeniowych instalacji odsalania na zużycie energii elektrycznej. Dysponując
szczegółowymi obliczeniami procesowymi instalacji odsalania, nie poddano sprawdzeniu
nawet podstawowych parametrów oferowanej przez Envirotech instalacji, co jest tym bardziej
niezrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że w punkcie 6.12 wstępnej koncepcji Envirotech
podał, że wysokość podnoszenia pomp zasilających odwróconą osmozę wynosi 50 metrów
słupa wody, gdy dla znacznie niższych parametrów obliczeniowych zastosowanych w
Koncepcji z
amawiającego, wymagane ciśnienie zasilania jest prawie trzykrotnie wyższe i
wynosi 140
metrów słupa wody. Odwołujący podkreślił, że w przypadku dochowania

narzuconych przez z
amawiającego warunków prowadzenia obliczeń współczynników
energochłonności wymagana wysokość podnoszenia pomp zasilających odwróconą osmozę,
która decyduje o zużytej przez proces odsalania energii elektrycznej jest rzędu 350 metrów
słupa wody, co wprost proporcjonalnie przekłada się na zużycie energii elektrycznej.

Następnie odwołujący zwrócił uwagę, że prawidłowe rozpoznanie odwołania może
wymagać przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub instytutu naukowo – badawczego,
ponieważ materia stanowiąca podstawę odwołania wymaga wiadomości specjalnych. Za
takie
– zdaniem odwołującego - uznać należy w szczególności wiadomości pozwalające
ustalić czy możliwe jest, że Envirotech przyjął dla obliczeń zaprezentowanych w załączniku
nr 3 do SWZ parametry narzucone przez z
amawiającego, co jest okolicznością sporną
między stronami. Odwołujący podniósł, że wartości parametrów przyjętych przez wykonawcę
nie
wynikają z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów. Dla ustalenia jakie rzeczywiście
wartości parametrów przyjął Envirotech konieczne będzie przeprowadzenie obliczeń
wymagających eksperckiej wiedzy. Odwołujący wskazał też na konieczność powołania
dowodu z opinii biegłego, w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sporu wymaga wiadomości
specjalnych.

W związku z powyższym odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania.
Pismem z dnia 31.07.2023 r. wykonawca
Envirotech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(dalej: „przystępujący” lub jako: „Envirotech”) zgłosił przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego. Izba stwierdziła, że przystąpienie zostało
dokonane zgodnie z wymogami określonymi w art. 525 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
W dniu 8.08.2023 roku
zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź na odwołanie, w której wnosił o oddalenie odwołania w całości.
Także w dniu 8.08.2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
stanowisko pisemne
przystępującego, zawierające jego argumentację w sprawie.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Zgodnie z punktem III SWZ
Przedmiot zamówienia - przedmiotem postępowania
jest realizacja zadania pn.:
Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej
w
Świnoujściu wraz z infrastrukturą”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu
i
robót budowlanych stacji uzdatniania wody słonawej z infrastrukturą towarzyszącą;
Zadanie 1. Wykonanie projektu/projektów budowlanego/budowlanych, zwanego/zwanych
dalej
także dokumentacją projektową (tj. projektu/projektów zagospodarowania działki


lub
terenu, projektu/projektów architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektów
technicznego) wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
zgodnie
z obowiązującym Prawem budowlanym wraz z niezbędnymi dla realizacji inwestycji
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę
dla
wykonania następujących obiektów: (…)
OSTATECZNA KONCEPCJA: Przed wykonaniem
projektu/projektów Wykonawca w terminie
3 miesięcy od zawarcia umowy przedłoży ostateczną koncepcję do oceny
przez
Zamawiającego. Koncepcja winna zawierać: a) opis techniczny proponowanych
rozwiązań, zgodnych z PFU b) zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich
obiektów oraz sieci, c) rzuty i przekroje podstawowych obiektów technologicznych
wchodzących w skład SUW Wydrzany II, d) karty katalogowe wszystkich urządzeń
technologicznych, które Wykonawca zamierza zastosować na SUW Wydrzany II, e) rodzaj
materiałów z jakich będą wykonane główne elementy sieciowe i instalacyjne oraz urządzeń,
o
których mowa w pkt d) powyżej.
Zadanie 2. Budowa SUW Wydrzany II przeznaczonej dla uzdatniania wody słonawej
pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności:
rurociągiem odprowadzającym koncentrat (solankę), rurociągiem odprowadzającym
pozostałe odpady/ścieki z procesu technologicznego uzdatniania wody słonawej
planowanego do prowadzenia na SUW Wydrzany II, zasilaniem energ
etycznym tj. nową
stacją transformatorową dla zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu SUW Wydrzany
II, uzyskanie pozwoleń i zgód niezbędnych do eksploatacji wytworzonej infrastruktury
zgodnej z
obowiązującym prawem, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskanie
stabilnych parametrów wody uzdatnionej zgodnej z obowiązującymi przepisami
oraz
wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, a także
instrukcji eksploatacji i obsługi obiektu, szkolenie pracowników Zamawiającego,
zagospodarowanie terenu, itp.
”.


Zgodnie z pkt XV.2.5) SWZ: „Oferta powinna zawierać:
a) wstępną koncepcję technologiczną Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany II, spełniającą
kryteria określone w PFU i obejmującą co najmniej zakres zgodny z załącznikiem nr 1 do
SWZ,
b) wypełniony w całości załącznik nr 3 do SWZ - Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia
Stacji Uzdatniania Wody,
c) wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ;


d) wypełniony w całości załącznik nr 4.1 do SWZ - zestawienie kosztów budowy stacji
uzdatniania wody w Świnoujściu z infrastrukturą towarzyszącą ( w kwocie łącznej
odpowiadającej wartości oferty ) (…)”.


W pkt XVIII SWZ zamawiający wskazał, że: „W celu oceny ofert Zamawiający będzie
kierować się następującymi kryteriami:
1. cena (C)
– całkowite wynagrodzenie brutto – waga 75 pkt (…)
2.
Koszty eksploatacyjne (Koszt Cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim)
(KE)
– waga 25pkt
Najwyżej w ramach tego kryterium zostanie oceniona oferta z najniższym kosztem
eksploatacyjnym.
Podstawą do obliczenia kosztów eksploatacyjnych są wskaźniki wykazane
przez
Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - Sposób obliczenia Kosztu
Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody
Maksymalna liczba punktów –25.
Liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:
KEob = [ (ENmin/ ENob) x 0,45 + (RSWmin/ RSWob)x 0,20 + {(Fmin/ Fob) x 0,25 +
(Gmin/ Gob) x 0,15 + (Hmin/ Hob) x 0,25 + (Imin/ Iob) x 0,10 + (Jmin/ Job) x 0,25} x0,35]
x 25 pkt, gdzie:
KEob
– liczba punktów, w kryterium koszty eksploatacyjne danej oferty
ENmin, RSWmin , Fmin, Gmin , Hmin , Imin, Jmin
– najniższe koszty eksploatacyjne
(cząstkowe) spośród ocenianych ofert :
ENob, RSWob , Fob, Gob , Hob , Iob, Job
– koszty eksploatacyjne (cząstkowe) oferty
ocenianej
Wszystkie oceny w tym kryterium będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Do kosztów cząstkowych należą:
EN-
Średnie jednostkowe zużycie energii
RSW - straty wody
F- Koszt wymiany membran RO
G- Koszt CIPowania membran
H- Koszt wymiany membran UF
I-
Koszt wymiany złóż filtracyjnych
J-
Zryczałtowane pozostałe koszty serwisowania SUW
Wykonawca określa koszty cząstkowe zgodnie z wytycznymi podanymi w Załączniku 3
do
SWZ „Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody”.


W załączniku nr 1 do SWZ zamawiający przedstawił: Zakres wstępnej koncepcji
technologicznej,

gdzie wskazał, iż:
„W odniesieniu do wymagań procesowych, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na etapie
składania oferty przedstawienia wstępnej koncepcji stacji uzdatniania wody powierzchniowej,
słonawej wraz z infrastrukturą (SUW) spełniającej kryteria określone w PFU. Koncepcja
ma
obejmować co najmniej:
1) schemat technologiczny SUW ze wskazaniem wszystkich planowanych
procesów
technologicznych,
2) rzut hali technologicznej, z wstępną lokalizacją poszczególnych pomieszczeń i urządzeń
(wraz z głównymi wymiarami)
3) plan zag
ospodarowania terenu ze wstępnym rozmieszczeniem obiektów
UWAGA! Zamawiający nie będzie traktował rysunków 2) i 3) jako ostateczne, mają one mieć
jedynie charakter poglądowy;
4) potwierdzenie uzyskania parametrów jakości wody na poszczególnych etapach procesu
uzdatniania, na poziomie zgodnym z oczekiwaniami Zamawiającego (tj. zgodnie z PFU pkt.
B.1.1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROCESU UZDATNIANIA WODY.)
5) potwierdzenie prawidłowości założeń technologicznych i realizacyjnych zawartych
w SIWZ i PFU, z punktu
możliwości realizacji celu na ich podstawie, tj. osiągnięcia
wymaganych parametrów wody uzdatnionej;
6) określenie szacunkowego zużycia substancji chemicznych z rozbiciem na poszczególne
etapy procesów uzdatniania wody (w przeliczeniu na 1 m3 uzdatnionej wody);
7) przedstawienie kosztorysu realizacji zadania obejmującego łącznie wszystkie koszty
realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem 4 do SWZ
Ocena wstępnej koncepcji polegać będzie na ocenie kompletności i zgodności rozwiązań
z
PFU .”.

W załączniku nr 2 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji „Budowa
stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” -
w
punkcie B.1.1.1. Charakterystyka ogólna zamawiający podał, że:
„Jako wartość obliczeniową dla doboru membran osmotycznych oraz wyliczenia
współczynników energochłonności procesu uzdatniania, należy przyjąć maksymalną
wartość za-solenia wody surowej w wysokości 4000 mg Cl/l.”.


Z kolei w załączniku nr 3 do SWZ - Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji
Uzdatniania Wody
– zamawiający podał, że: „Dla tego kryterium przyjęto wagę w ocenie
ofert na poziomie 25 %, rozbitą na poszczególne elementy składowe:
• Zużycie energii EN w okresie 5 lat, z uwzględnieniem średniego jednostkowego zużycia
energii EN (w przeliczeniu kWh/m3 wody uzdatnionej). Wykonawca wyznaczy wskaźnik


zużycia energii w przeliczeniu na m3 uzdatnionej wody, bazując na założeniach
technologicznych przedstawionych w PFU. Wskaźnik ten ma obejmować zużycie energii
wszy
stkich urządzeń zamontowanych w ciągu technologicznym uzdatniania wody
w tym
zagospodarowanie solanki ( Uwaga :do obliczeń nie należy uwzględniać ogrzewania,
oświetlenia i innych poborów energii w samym budynku SUW niezwiązanych z pracą
instalacji uzdatni
ania wody oraz zużycia energii przez pompownię tłoczącą wodę
uzdatnioną do sieci oraz pompownię ścieków pozostałych). Obliczeń należy dokonać:
◦ dla warunków letnich – temperatura wody ujmowanej 18 st C, wydajność układu
uzdatniania 200,0 m3/h i produ
kcji miesięcznej 144.000 m3/mc, do założeń przyjąć okres 6
miesięcy
◦ dla warunków zimowych – temperatura wody ujmowanej 4 st C, wydajność układu
uzdatniania 100,0 m3/h i produkcji miesięcznej 72.000 m3/mc, do założeń przyjąć okres
6
miesięcy
W obliczen
iach należy uwzględnić również bilans energetyczny związany z ewentualnym
zawracaniem popłuczyn na początek układu uzdatniania, w tym zużycie energii przez
urządzenia technologiczne wykorzystywane do zawracania popłuczyn.
• straty wody (w wartości bezwzględnej, liczone jak różnica pomiędzy wodą pobraną, a wodą
uzdatnioną, wyznaczone w m3/h oraz w m3/miesiąc dla produkcji wody uzdatnionej (150
m3/h w 6 miesięcznym okresie letnim i 100 m3/h w 6 miesięcznym okresie zimowym) (…)
• podstawowe koszty serwisowania (w wartościach bezwzględnych oraz przeliczone
na m3
produkcji (…)
Poszczególne składowe koszt życia stacji uzdatniania należy skalkulować zgodnie
z
następującą tabelą:
1. Zużycie energii EN w okresie 5 lat
okres letni -6 mc.
okres zimowy- 6 mc.
1.
2.
3. 4.
5.
6.
średnie, jednostkowe zużycie
energii ( w przeliczeniu na 1
m3 produkowanej wody), dla
wydajności produkcji wody na
poziomie
200
m3/h
i
temperatury wody 18 st. C
kWh/m3
A
średnie , jednostkowe zużycie
energii ( w przeliczeniu na 1
m3 produkowanej wody), dla
wydajności produkcji wody na
poziomie
100
m3/h
i
temperatury wody 4 st. C
kWh/m3
B


średnioroczny
wskaźnik
zużycia energii liczony jako
C= ( A+B)/2
EN=C x 1.296.000 m3/rok x 5 lat


2. straty wody , RSW
okres letni- 6 mc.
okres zimowy -6 mc.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
Pobór wody surowej dla
wydajności produkcji wody
uzdatnionej na poziomie 150m3/h
, tj. 108.000 m3/mc ( podać
wartość średniogodzinową w
okresie 72 godzin)
m3/h

D1
Pobór wody surowej dla
wielkości produkcji na poziomie
100m3/h, tj.72.000 m3/mc
m3/h
E1
Pobór wody surowej dla
wydajności produkcji wody
uzdatnionej poziomie 150 m3/h ,
w okresie 1 miesiąca tj. 108 000
m3/mc
m3/mc
D
m3/mc
E
Ilość odprowadzanego
koncentratu dla wydajności
produkcji maksymalnej 150
m3/h, tj. 108.000 m3/mc
m3/h
D2
Ilość odprowadzanego
koncentratu dla wielkości
produkcji na poziomie 100m3/h,
tj.72.000 m3/mc
m3/h
E2
m3/mc
D3
m3/mc
E3
Ilość pozostałych wód
odprowadzanych do kanalizacji
dla wielkości produkcji wody
uzdatnionej 150 m3/h, tj.
108.000 m3/mc
m3/h
D4
Ilość pozostałych wód
odprowadzanych do kanalizacji
dla wydajności produkcji wody
uzdatnionej 100,0 m3/h , tj.
72.000 m3/mc
m3/h
E4
m3/mc
D5
m3/mc
E5
RSW (straty wody w okresie 5
lat) = łączny pobór wody surowej
dla rocznej wielkości produkcji
na poziomie : 108.000 m3/mc w
okresie 6 miesięcy letnich i
72.000 m3/mc w okresie 6
miesięcy zimowych pomniejszony
o zakładaną roczną ilość wody
wyprodukowanej tj:1080.000
m3/rok w odniesieniu do 5
letniego okresu eksploatacji
m3/rok
RSW=[(Dx6+Ex6)-1.080.000 m3]

x 5 lat

W załączniku nr 8 do SWZ – projekt umowy zamawiający wskazał:
-
w § 2: „OSTATECZNA KONCEPCJA:
Przed wykonaniem projektu/projektów, o których mowa wyżej, Wykonawca w terminie
3
miesięcy od dnia zawarcia umowy przedłoży ostateczną koncepcję do oceny
przez
Zamawiającego. Koncepcja winna zawierać:


-
opis techniczny proponowanych rozwiązań, zgodnych z PFU,
-
zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich obiektów oraz sieci,
-
rzuty i przekroje podstawowych obiektów technologicznych wchodzących w skład SUW
Wydrzany II,
-
karty katalogowe wszystkich urządzeń technologicznych, które Wykonawca zamierza
zastosować na SUW Wydrzany II,
-
rodzaj materiałów, z jakich będą wykonane główne elementy sieciowe i instalacyjne
oraz
urządzeń, o których mowa w tirecie powyżej.
Ocena koncepcji polegać będzie na ocenie zgodności rozwiązań zaproponowanych
przez
Wykonawcę z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz z ofertą
Wykonawcy.”;
-

w § 13 ust. 1 lit. o) : „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
o
) w przypadku przekroczenia, na koniec pięcioletniego okresu monitorowania
któregokolwiek ze wskaźników Kosztu Cyklu Życia SUW stanowiących podstawę wyliczenia
Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy
(załącznik nr 3 do swz) w wysokości sumy:
-
iloczynu procentowego udziału danego wskaźnika w wielkości Kosztu Cyklu Życia SUW
i
wartości kwoty określonej w § 12 ust. 9 b) umowy,
oraz
-
pięciokrotności rocznych kosztów eksploatacji ujętych w Koszcie Cyklu Życia SUW,
wynik
ających z ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium w stosunku
do
wskazanego w ofercie (załączniku nr 3 do swz), liczonych jako iloczyn
ponadnormatywnego zużycia danego elementu/medium eksploatacyjnego oraz jego ceny
jednostkowej na dzień zakończenia 5 letniego okresu Cyklu Życia SUW.”.


Wykonawca Envirotech w tabeli
w załączniku nr 3 podał m.in. następujące wartości:

Pismem z dnia 14.07.2023 r. zamawiający poinformował wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez wykonawcę Envirotech Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
pu
blicznego, a także uwzględniając dowody oraz stanowiska stron i uczestnika
postępowania odwoławczego złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy,
zważyła, co następuje.

W pierwszej kolejności Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 ustawy
Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane czynności zamawiającego.
Ponadto Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek ustawowych
skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 528 ustawy Pzp.
W ocenie Izby w niniejszej sprawie potwierdził się zarzut naruszenia art. 223 ust. 1
ustawy Pzp poprz
ez zaniechanie przeprowadzenia procedury wyjaśniającej zmierzającej
do ustalenia czy
wykonawca Envirotech przyjął w swojej ofercie oraz kalkulacji
przedstawionej w załączniku nr 3 prawidłowe dane (zarzut ewentualny – opisany w petitum
odwołania jako zarzut 3).
Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w
toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
W punkcie
XVIII SWZ zamawiający określił kryteria oceny ofert, w tym kryterium
pozacenowe -
Koszty eksploatacyjne (Koszt Cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie
5-letnim) (KE)
o wadze 25pkt. (pkt XVIII.2.)
Podstawą do obliczenia kosztów eksploatacyjnych według SWZ miały być wskaźniki
wykazane przez wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. Załącznik nr 3 do SWZ -
Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody wskazywał, że jednym
z
elementów tego kryterium jest „Zużycie energii EN w okresie 5 lat”, z uwzględnieniem
średniego jednostkowego zużycia energii EN (w przeliczeniu kWh/m3 wody uzdatnionej).
Wykonawca zobowiązany był wyznaczyć wskaźnik zużycia energii bazując na założeniach
technologicznych przedstawionych w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. Wskaźnik ten
winien obejmować zużycie energii wszystkich urządzeń zamontowanych w ciągu
technologicznym uzdatniania wody, w
tym zagospodarowanie solanki. Obliczeń wykonawca
powinien dokonać uwzględniając temperaturę wody ujmowanej w wysokości 18 st. C

(dla
warunków letnich) oraz 4 st. C (dla warunków zimowych), przy czym jako wartość
obliczeniową dla doboru membran osmotycznych oraz wyliczenia współczynników
energochłonności procesu uzdatniania, należało przyjąć maksymalną wartość zasolenia
wody surowej w
wysokości 4000 mg Cl/l. W obliczeniach należało uwzględnić również bilans
energetyczny związany z ewentualnym zawracaniem popłuczyn na początek układu
uzdatniania, w tym zużycie energii przez urządzenia technologiczne wykorzystywane
do
zawracania popłuczyn.
Wskaźnik średniego, jednostkowego zużycia energii (EN) (w przeliczeniu na 1 m
3

produkowanej wody), czyli
wskaźnik energochłonności, wskazany przez wykonawcę
Envirotech to 1,073 kWh/m
3

dla warunków letnich oraz 1,326 kWh/m
3
dla okresu zimowego.
Zamawiający zauważył, że wykonawcy byli zobowiązani do przedstawienia wstępnej
koncepcji technologicznej
, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Koncepcja miała mieć
charakter wstępny i ogólny. Zakres obligatoryjnych informacji wyznaczał załącznik nr 1 i w
tym zakresie z
amawiający oceniał zgodność i kompletność rozwiązań z PFU. Zamawiający
podkreślał, że na tym etapie nie wymagał podania konkretnych urządzeń ani producentów
tych urządzeń. Wykonawcy mieli zaproponować i dobrać odpowiednie urządzenia na etapie
realizacji i przygotowania koncepcji ostatecznej,
składając karty katalogowe tych urządzeń.
Weryfikacja o
fert opierała się na oświadczeniach zawartych w koncepcji i informacjach
zawartych w załączniku nr 3 do SWZ – „Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji
Uzdatniania Wody”.

Ze stanowiska przedstawionego przez zamawiającego wynika, że: „weryfikacja ofert
wykonawców w zakresie osiągnięcia określonych parametrów następowała na podstawie
oświadczeń i danych podanych wraz z ofertą. Ich prawdziwość zweryfikowana zostanie
ostatecznie na etapie realizacji lub po jej zakończeniu. Brak osiągnięcia parametrów
wskazanych w ofercie będzie skutkować np. naliczeniem kar umownych, o których mowa
w
§ 13 ust. 1 lit. o Projektu umowy.”.

Zamawiający podkreślał, że na etapie składania ofert wymagał jedynie koncepcji
wstępnej technologicznej stacji uzdatniania wody, która miała charakter ogólny i, że nie jest
w
stanie w oparciu o informacje tam zawarte zweryfikować czy wykonawca do ustalenia
np.
wskaźnika energochłonności układu uzdatniania, czy też zużycia substancji chemicznych
i pozostałych wymaganych przez zamawiającego informacji bazował na wartościach
zasolenia wskazanych
jednoznacznie przez zamawiającego w dokumentacji postępowania.
Zamawiający wyjaśnił, że oczekiwał od koncepcji głównie szkicu przyszłej inwestycji,
który miał być uszczegółowiony w koncepcji ostatecznej, o której mowa w części III SWZ.
Z takim podejściem zamawiającego nie sposób się zgodzić.

Skoro za
mawiający ustanowił pozacenowe kryterium oceny ofert i to o tak znaczącej
wadze -
25%, to jest zobowiązany do zweryfikowania prawdziwości (prawidłowości) wartości
wskaźników wskazanych przez wykonawców w załączniku nr 3 do oferty – Sposób
obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody
. Zamawiający nie może poprzestać
na
wartościach „deklarowanych” przez wykonawców, zakładając, że weryfikacja ich nastąpi
na
etapie realizacji zadania, w sytuacji, gdy uczynił z tego kryterium oceny ofert. Różnica
pomiędzy wartościami wskaźników średniego jednostkowego zużycia energii EN podanymi
w
załączniku nr 3 przez firmę Envirotech a wartościami tych wskaźników podanych
przez
pozostałych oferentów powinna skłonić zamawiającego do bardziej wnikliwej analizy
podanych wartości, bo one stanowiły w konsekwencji o klasyfikacji ofert w rankingu.
Odwołujący powoływał się na to, że wartości wskazane przez wykonawcę Envirotech
są porównywalne do tych wskazanych w

Koncepcji techniczno-technologicznej budowy stacji
uzdatniania wody w Świnoujściu przedstawionej przez zamawiającego, a wykonanej
przez
firmę Nentech s.c., gdzie do obliczeń przyjęto ponad trzykrotnie niższe zasolenie wody
i
czterokrotnie wyższą temperaturę, a zatem warunki mniej energochłonne.
Należy podkreślić, że zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji wszelkich
oświadczeń i danych zawartych w ofercie, i nie może poprzestać jedynie na deklaracjach
wykonawcy.
Nie jest trafna też argumentacja zamawiającego, czy przystępującego, iż całość
odwołania opiera się na podanym parametrze wysokości podnoszenia: ok. 50 m na
pompowni III stopnia
i, że z tego parametru odwołujący wyprowadza wszystkie zarzuty
odwołania, w tym m.in. w zakresie niezgodności oferty z warunkami zamówienia albo braku
przyznania punków. Zamawiający i przystępujący w tym zakresie wyjaśnili, że w zakresie
ww. parametru nastąpiła oczywista omyłka w ofercie przystępującego. Odwołujący nie
przeczył, że jest możliwość zaistnienia omyłki w ofercie przystępującego w tym zakresie, ale
jednocześnie zaprzeczał by wyłącznie z tego parametru (wysokość podnoszenia wody)
wywodził wszelkie swoje twierdzenia. Izba podziela stanowisko odwołującego,
że we wniesionym odwołaniu twierdzenia te stanowiły jedynie dodatkowy argument
przemawiający za słusznością zarzutów odwołania, niemniej jednak istota zarzutów
sprowadzała się do tego, że nie jest możliwe osiągnięcie tak korzystnego współczynnika
zużycia energii, jak to miało miejsce w przypadku oferty przystępującego, jeśli wykonawca
w
rzeczywistości chciałby uwzględnić zaostrzone wymagania zamawiającego (w
szczególności chodzi o wartość zasolenia wody surowej i temperatury).
Podkreślić raz jeszcze należy, że potwierdzenie przez wykonawcę we wstępnej
Koncepcji, złożonej wraz z ofertą, uzyskania parametrów jakości wody na poszczególnych
etapach procesu uzdatniania, na poziomie zgodnym z oczekiwaniami z
amawiającego,

czy potwierdzenie
prawidłowości założeń technologicznych i realizacyjnych zawartych w
SWZ i PFU, z punktu możliwości realizacji celu na ich podstawie, tj. osiągnięcia wymaganych
parametrów wody uzdatnionej nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zbadania oferty
w tym zakresie.
Bezzasadne jest także stanowisko zamawiającego, który stwierdził, że weryfikacja
parametrów podanych w załączniku nr 3 w sytuacji, gdy wykonawcy na etapie realizacji
mogli samodzielnie dobierać urządzenia, byłaby bezprzedmiotowa, a odrzucenie takiego
wykonawcy bezprawne. Skoro
zostało ustalone kryterium oceny ofert – Koszty
eksploatacyjne
– podstawą do obliczenia których miały być wskaźniki podane przez
wykonawcę w załączniku nr 3, to tym samym należy uznać, że zamawiający był zobligowany
do ich weryfikacji, a nie tylko do
przyjęcia deklaracji wykonawcy co do ich uzyskania, przy
uwzględnieniu wymagań opisanych w SWZ. Niewątpliwie szczegółowe określenie sposobu
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przyjętych rozwiązań technologicznych,
szczegółowy dobór urządzeń technologicznych i materiałów nastąpi dopiero na etapie
tworzenia ostatecznej Koncepcji, która będzie poprzedzać wykonanie Projektu. I w tym
zakresie wykonawca nie był zobowiązany do przedstawienia proponowanych rozwiązań w
ofercie.
Prawdą jest też twierdzenie przystępującego, iż „Zamawiający nie wymagał
wskazania sposobu obliczeń innego niż zaprezentowany w SWZ wzór Kosztu Cyklu Życia,
jak również nie wymagał wskazania/wykazania danych wejściowych innych niż określone w
załącznikach do SWZ.”,
oraz, że „Wykonawca musi tak dobrać ostatecznie technologię,
urządzenia i parametry pracy, aby uzyskać co najmniej wynik kosztu życia wskazany w
ofercie z uwzględnieniem danych z załącznika nr 3. Może przy tym zmienić zarówno
urządzenia, jak i – co za tym idzie – parametry instalacji. Ważne, aby wynik finalny tych
zmian obejmował zadeklarowany przez niego koszt życia, obliczony przecież na podstawie
wielu zmiennych
”.

Z drugiej zaś strony, wykonawcy niewątpliwie byli zobowiązani do starannego
i rzetelnego obliczenia Kosztu
Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody, zgodnie z zasadami
opisanymi w załączniku nr 3 do SWZ, przy uwzględnieniu wymagań opisanych w SWZ i
PFU. Niewątpliwie też takie obliczenia opierają się na pewnych założeniach, danych i
warunkach
, jakie przyjął dany wykonawca przy obliczaniu wartości kosztu średniego
jednostkowego zużycia energii (EN). Te założenia muszą być na tyle skonkretyzowane, aby
prowadz
ić do uzyskania określonego wyniku. Już na tym etapie przygotowania oferty i
wstępnej Koncepcji oferent musi dokonać analizy jakie rozwiązania technologiczne bierze
pod uwagę, czy jaką konfigurację urządzeń bierze pod uwagę, aby przy określonych i dość
sprecyzowanych wymaganiach zamawiającego (w tym wymaganiach co do zasolenia
i te
mperatury wody uzdatnianej) być w stanie osiągnąć określony współczynnik

energochłonności. Sam przystępujący w swoim stanowisku pisemnym twierdził, że dla
swoich wyliczeń przyjął wartości rzeczywiste – katalogowe, a więc poczynił określone
założenia w obliczeniach i bazował na określonych danych. Przystępujący stwierdził też, że
ostatecznie wykonawca musi dobrać tak: „technologię, urządzenia i parametry pracy, aby
uzyskać co najmniej wynik kosztu życia wskazany w ofercie z uwzględnieniem danych
z
załącznika nr 3. Może przy tym zmienić zarówno urządzenia, jak i – co za tym idzie –
parametry instalacji.”.

Nie może być natomiast tak jak chcą tego zamawiający i przystępujący, że
weryfikacja tych parametrów nastąpi dopiero w trakcie realizacji umowy, w oparciu o
postanowienia umowy z § 13 ust. 1 pkt. o) w postaci uprawnienia do naliczenia kar
umownych wykonawcy oraz
rozliczenia różnicy kosztów względem rzeczywistych
parametrów i deklarowanych.
Dalej należy wskazać, że odwołujący przedstawił opinię techniczną prof. dr hab. inż.
M. L. T. w
sprawie oceny poprawności sposobu obliczeń współczynników energochłonności
w
zakresie postępowania przetargowego dla inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody
powierzchniowej słonawej w Świnoujściu z infrastrukturą” (jest to dokument prywatny
odwołującego). Jak stwierdzono w opinii, celem jej przygotowania była weryfikacja
poprawności obliczeń współczynników energochłonności (EN) przygotowanych na potrzeby
przedmiotowego
postępowania. W ramach przygotowania i sporządzenia tej opinii - jej autor
-
wykonał obliczenia procesowe i dokonał obliczeń współczynników energochłonności
dla
warunków wymaganych przez zamawiającego w SWZ i załącznikach, a także określił
stężenie chlorków i wartości temperatury odsalanej wody, która może być oczyszczana
przy
przyjętych w ofertach współczynnikach energochłonności. Do obliczeń wykorzystano
program WAVE
, który został udostępniony jednego z producentów i dostawców systemów
membranowych, firmę DUPONT. Z przedstawionych w opinii wyliczeń wynika, że
jednostkowe zużycie energii elektrycznej wynosi 1,66 kWh/m3 dla warunków zimowych oraz
1,25 kWh/m3 dla warunków letnich. Z opinii wynika, że są to minimalne poziomy zużycia
energii
elektrycznej związane jedynie z zastosowaniem procesu odwróconej osmozy dla
narzuconych przez
zamawiającego warunków obliczeniowych.
W opinii stwierdzono ponadto, że na zużycie energii elektrycznej w instalacji
odwróconej osmozy ma wpływ wiele czynników, przy czym największy wpływ ma jakość
odsalanej wody, determinowana przez dwa podstawowe parametry: zasolenie ogólne
oraz
temperaturę. Przykładowo: trzykrotny wzrost zasolenia powoduje ponad 60% wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną w danych warunkach temperaturowych.

Jak z powyższego wynika, zamawiający słusznie w SWZ określił podstawowe
parametry dotyczące zasolenia i temperatury wody, które miały stanowić podstawę
dla
wykonawców przy obliczeniu wartości współczynnika energochłonności. Parametry
podane przez zamawiającego zostały zawyżone w stosunku do rzeczywistych
(nie
było sporne, że faktyczne zasolenie wody jest niższe, niż parametr wskazany przez
zamawiającego jako podstawa obliczeń). Parametry te musiały być jednakowe dla
wszystkich wykonawc
ów, ponieważ obliczenia dokonane z ich wykorzystaniem miały służyć
do
porównania ofert. Natomiast powstaje pytanie, czy podane przez zamawiającego
parametry
rzeczywiście zostały uwzględnione przez przystępującego w jego obliczeniach
i czy w istocie jest o
n w stanie zaprojektować i zbudować stację uzdatniania wody,
która jest w stanie osiągnąć tak korzystne i konkurencyjne – jak wynikające z oferty
przystępującego (z załącznika nr 3) – wskaźniki zużycia energii.
Trzeba zatem
zauważyć, że na obecnym etapie, nie można stwierdzić, czy wartość
współczynnika energochłonności podana przez Envirotech jest prawidłowa, w tym sensie,
że uwzględnia założenia zamawiającego (temperaturę i zasolenie), a urządzenia dobrano
w
taki sposób, że umożliwiają uzyskanie takiej wartości, czy może przystępujący przyjął
korzystniejsze założenia, niż podane w SWZ. Powyższe kwestie powinny zostać ustalone
w
toku postępowania wyjaśniającego.
W toku postępowania odwoławczego stwierdzono ponadto, że odwołujący
i
przystępujący różnią się także w sposobie rozumienia istotnego parametru, określonego
przez
zamawiającego, a mianowicie „maksymalnej wartości zasolenia wody surowej
w
wysokości 4000 mg Cl/l.”. Przystępujący rozumie to wymaganie jako odnoszące się
wyłącznie do stężenia chlorku sodu w wodzie surowej. Natomiast odwołujący wskazuje,
że w wymaganiu jest mowa o „wodzie surowej”, co oznacza, że należy uwzględnić także
pozostałe związki rozpuszczone w wodzie.
Przystępujący wskazał, że jako dowód prawidłowych kalkulacji przedstawia kartę
danych wejściowych doboru odwróconej osmozy dla wydajności 100 m
3
/h w okresie
zimowym, z której wynika, że średnie, jednostkowe zużycie energii wynosi 1,07 m
3
/h.
Wartość ta stanowi prawie 81% całkowitego zużycia energii przez instalację technologiczną
Stacji Uzdatniania Wody (dowód nr 5 – założenia do doboru jednostki RO o wydajności 100
m
3
/h firmy Eurowater).
Odwołujący, odnosząc się do ww. dowodu powołanego przez przystępującego,
przedstawił uwagi do niego, w formie dodatkowej opinii prof. dr hab. inż. M. L. T. – autora
opinii technicznej przedłożonej przez odwołującego - który wskazał, m.in. że: w dokumencie,
stanowiącym dowód nr 5, są błędy w obliczeniach średniego ciśnienia napędowego procesu,

które skutkują docelowo nieprawidłową pracą tak zaprojektowanej jednostki odwróconej
osmozy w warunkach wymaganych przez zamawiającego. Stwierdził też, że aby uzyskać
wartość średniego ciśnienia napędowego jaka przedstawiona jest w tym dokumencie,
ciśnienie pomp zasilających musiałoby być znacznie wyższe niż 14 bar, a nie jest to możliwe
do osiągnięcia przy zastosowaniu urządzeń wskazanych w ofercie.
Dalej wskazać należy, że zamawiający i przystępujący przedstawili obliczenia oparte
o program WAV
E, który został udostępniony przez jednego z producentów i dostawców
systemów membranowych, firmę DUPONT (ten sam na podstawie którego bazował
odwołujący dokonując swoich obliczeń).
Wniosek odwołującego o ich pominięcie z uwagi na to, że zostały złożone wyłącznie
w
języku angielskim, nie został uwzględniony przez Izbę, ponieważ w istocie jest to ten sam
rodzaj/typ dokumentu (wydruk raportu z
doboru systemu odwróconej osmozy z programu
komputerowego), którym posługiwał się odwołujący. Wartości liczbowe są łatwe
do
zidentyfikowania, zaś układ i nazwy parametrów są takie same w przypadku wszystkich
przedłożonych dokumentów.
Natomiast ww. dowody nie mogą potwierdzać prawidłowości współczynnika
energochłonności wskazanego w ofercie przystępującego bez wskazania czy też
potwierdzenia
danych wyjściowych, które przyjął ten wykonawca do swoich obliczeń.
Należy zauważyć choćby, że sam dowód przedstawiony przez przystępującego
na posiedzeniu wskazuje na
wartość współczynnika energochłonności – 1,06 kWh/m
3
,
przy
założeniu, że woda ma temperaturę 4.0 °C, a w ofercie wartość tego współczynnika
przy temperaturze
4.0 °C – wynosi 1,326. Zatem, z dokumentu wynika inna wartość tego
współczynnika. Jest on co prawda korzystniejszy niż wskazany w ofercie, bo wskazuje
na
niższe zużycie energii, co jest przecież dodatkowo punktowane przez zamawiającego
i co
stanowi istotę tak skonstruowanego kryterium oceny ofert, ale jednak z drugiej strony
potwierdza, że wartość współczynnika może być całkiem inna w zależności od doboru
poszczególnych parametrów.
Ponadto, ocena
, czy podane wartości poszczególnych parametrów są możliwe do
uzyskania w tych konkretnych warunkach przez danego wykonawcę, powinna być dokonana
przez zamawiającego. A ten z kolei przyznał, że oceniając ofertę przystępującego opierał się
jedynie na deklarowanych wartościach w załączniku nr 3.
Niewątpliwie
oferta
wykonawcy
Envirotech
w
kontekście
prawdziwości
(prawidłowości) wskaźników podanych w załączniku nr 3 nie była poddana wnikliwej analizie
i weryfikacji, co
przyznał zamawiający i w odpowiedzi na odwołanie, i na rozprawie (choć w
późniejszym wystąpieniu próbował modyfikować nieco swoje stanowisko), a samą

weryfikację odłożono na etap realizacji umowy i rozruchu instalacji stacji uzdatniania wody.
Niewątpliwie też weryfikacja ta wymaga dodatkowych informacji co do podstaw przyjętych
założeń, w tym zgodności tych założeń z PFU, i wskazania szczegółowego sposobu
obliczeń przyjętego przez wykonawcę.
Z tego też względu Izba uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu ewentualnego,
tj. zarzutu 3 - naruszenia art. 223 ust. 1 ustawy Pzp
i nakazała zamawiającemu wezwanie
wykonawcy Envirotech do
wyjaśnień treści oferty, w tym sposobu obliczenia Kosztu Cyklu
życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim (KE), prowadzącego do obliczenia
współczynnika energochłonności. Przeprowadzone wyjaśnienia będą w konsekwencji
stanowić podstawę do ustalenia zgodności treści oferty z SWZ, w tym z wymaganiami
określonymi w PFU, a także podstawę do weryfikacji sposobu obliczenia przez wykonawcę
Kosztu Cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody i ewentualnego potwierdzenia zasadności
przyznanej punktacji ofercie w tym zakresie.
Dopiero po wyjaśnieniu powyższych kwestii będzie możliwa ocena:
1) czy oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
jako
że jest niezgodna z warunkami zamówienia? oraz
2) czy zasadne jest przyznanie 21 punktów ofercie wykonawcy Envirotech w ramach
pozacenowego kryterium oceny ofert:
Koszty eksploatacyjne (Koszt Cyklu Życia Stacji
Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim)
?

Badanie i ocena w powołanym powyżej zakresie powinna być dokonana przez
samego zamawiającego w toku prowadzonego przez niego postępowania, a ewentualnie w
dalszej kolejności przez Izbę. Z tych też względów Izba nie rozstrzygnęła odwołania w
zakresie zarzut
ów opisanych w punkcie II.1 i II.2 petitum odwołania. Także z tych względów
Izba postanowiła nie uwzględnić wniosku odwołującego o przeprowadzenie dowodu z opinii
biegłego/ instytutu naukowo-badawczego na okoliczności wskazane w treści odwołania.
O koszta
ch postępowania Izba orzekła stosownie do wyniku, na podstawie
art. 557 i
art. 575 ustawy Pzp i w oparciu o § 7 ust. 5 w zw. z § 5 pkt 1 i 2 rozporządzenia
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wpis
i
uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, w tym m.in. koszty związane
z
wynagrodzeniem pełnomocnika. Stosownie zaś do § 7 ust. 5 Izba może w uzasadnionych
przypadkach odstąpić od rozdzielenia kosztów w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
oraz ust. 2-
4, w szczególności jeżeli przemawia za tym rodzaj zarzutów uwzględnionych
p
rzez Izbę lub ich waga dla rozstrzygnięcia odwołania.

Koszty postępowania odwoławczego Izba zasądziła w całości od zamawiającego
na
rzecz odwołującego, mając na uwadze to, że uwzględnienie zarzutu ewentualnego,
tj. zarzutu zaniechania wezwania do
wyjaśnień treści oferty, ma ten skutek, że odwołujący
wygrywa postępowanie odwoławcze. Ponadto, wskazać należy na istotę tego zarzutu,
a mianowicie
– jego uwzględnienie prowadzi do wyjaśnień treści oferty w zakresie objętym
pozostałymi zarzutami odwołania.
Wobec powyższego Izba obciążyła kosztami postępowania zamawiającego,
zasądzając od zamawiającego na rzecz odwołującego koszty postępowania odwoławczego
związane z uiszczonym wpisem od odwołania (20 000 zł) oraz wynagrodzeniem
pełnomocnika (3 600 zł), tj. łącznie 23 600 zł.

Mając powyższe na uwadze, Izba orzekła, jak w sentencji.

Przewodniczący: ...…………………….…...
Członkowie: ……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie