eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1150/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-05-08
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1150/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik - Zawalska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2023 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę:
WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o.
w Łomnicy

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
Miasto Ząbki,

przy udziale wykonawcy:
Spectare sp. z o.o. w Ząbkach,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Umarza odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego
2.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu drugiego i nakazuje zamawiającemu:
a)
unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty
odwołującego,
b)
dokonać korekty oczywistych omyłek rachunkowych w trybie art. 223 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z
2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) w pozycjach 123, 128, 130, 133 i 135 kosztorysu
ofertowego
odwołującego poprzez wpisanie w wymienionych pozycjach kolumnie
7. i 8.
pod nazwą „cena jedn.” oraz „wartość” wartości ujemnej tj. znaku „-„
uwzględniając konsekwencje tej zmiany dla obliczenia ceny,
c)
dokonać ponownej oceny i badania ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego,
3.
Kosztami postępowania obciąża zamawiającego i:
2.1.
zalicza w ich poczet poniesione
przez odwołującego kwoty: 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) tytułem wpisu oraz 3 600 zł 00
KIO 1150/23

gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika;
2.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 13 600 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu
kosztów postępowania odwoławczego.

Stosownie do art. 579 i art.
580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


KIO 1150/23UZASADNIENIE

Miasto Ząbki (ul. Wojska Polskiego 10, 05- 091 Ząbki) (dalej również: „Zamawiający”)
prowadzi na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:
Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) (dalej również: „Ustawa” lub „PZP”) postępowanie w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy na:
budowę i przebudowę row,u
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wolności i budowę pompowni wód opadowych i
roztopowych z zasileniem w ul. Radzymińskiej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Wolności z
ul. Piotra Skargi. Numer referencyjny: ZPU.271.04.2023;
ogłoszenie zamówieniu ukazało się
w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 lutego 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00104286/01
(dalej również: „Postępowanie”). Warunki, wymagania i przedmiot zamówienia opisuje
specyfikacja warunków zamówienia (dalej również: „SWZ”).
W dniu 24 kwietnia 2023 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie
wpłynęło odwołanie WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. (Łomnica 39, 08-430 Łomnica) (dalej
również: „Wykonawca” lub „Odwołujący”) ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach Postępowania.
Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z Ustawą czynność Zamawiającego
polegającej na:
1.
zaniechaniu poprawienia w ofercie Odwołującego oczywistych omyłek pisarskich w
pozycjach 59, 68 i 74 kosztorysu ofertowego;
2.
zaniechaniu poprawy w ofercie Odwołującego innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w
treści oferty lub oczywistych omyłek rachunkowych w pozycjach 123, 128, 130, 133 i
135 kosztorysu ofertowego; i w konsekwencji
3.
bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego jako niezgodnej z warunkami
zamówienia; uznaniu za najkorzystniejszą i wyborze oferty złożonej przez wykonawcę
SPECTRE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mimo że oferta Odwołującego jest
najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu.
Z
askarżonym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucił
naruszenie: art. 223 ust. 2 pkt 1) U
stawy polegające na zaniechaniu poprawienia
oczywistych omyłek pisarskich w ofercie Odwołującego; art. 223 ust. 2 pkt 3) Ustawy
polegające na zaniechaniu poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty Odwołującego
ewentualnie art. 223 ust. 2 pkt 2) U
stawy przez zaniechanie poprawy oczywistej omyłki
KIO 1150/23

rachunkowej i uwzględnienie konsekwencji tej poprawy dla ceny oferty; art. 226 ust. 1 pkt 5)
U
stawy polegające na bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego;
art. 239 ust.
1 i 2 Ustawy poprzez
wadliwe uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez wykonawcę
SPECTRE Sp. z o.o. i wybór tej oferty, podczas gdy oferta Odwołującego jest
najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu.
Odwołujący wnosił o: nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia oferty Odwołującego dokonania ponownej oceny
ofert w postępowaniu, w tym: poprawienia w ofercie Odwołującego oczywistych omyłek
pisarskich w pozycjach 59, 68 i 74 kosztorysu ofertowego; popr
awy w ofercie Odwołującego
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w pozycjach 123, 128, 130, 133 i 135
kosztorysu ofertowego;
powtórzenia czynności badania i oceny ofert w Postępowaniu.
Pismem z dnia 28 kwietnia 2023 r. do postępowania odwoławczego przystąpienie po
stronie Zamawiającego zgłosił Spectare sp. z o.o. w Ząbkach (dalej: „Przystępujący” lub
„Spectare”). Wobec zgłoszenia przystąpienie w terminie i zgodnie z art. 525 Ustawy Izba
uznała skuteczność przystąpienia.
Zamawiający uwzględnił zarzut pierwszy i wniósł o oddalenie zarzutu drugiego.
Przystępujący popierał stanowisko Zamawiającego.
Odwołujący złożył dowód w postaci opracowanego przez siebie zestawienia
zaofer
owanych w kosztorysie ofertowym wartości przypisanych do studni S12,S,
S7,S8,S9,S10,S11,SR w stosunku, do których w pozycjach 123, 128, 130, 133 i 135
kosztorysu ofertowego
objętych zarzutem drugim odwołania wskazał nieprawidłową tj. bez
uwzględnienia znaku „-„ wartość głębokości w kolumnach 7. i 8. i jednocześnie w innych
pozycjach odnoszących się do rzeczonych studni wskazał prawidłowe wartości
przedmiarowe i RMS dla robót w postaci wykop w m3, umocnienie wykopu w m2 oraz
zakopanie, oraz dodatkowo przedłożył SWZ OPZ obejmujący między innymi opis przedmiotu
zamówienia dla studni S12,S, S7,S8,S9,S10,S11,SR pozycji do których odnosi się zarzut
drugi odwołania oczekiwanych miar dla robót w postaci wykopu, umocnienia wykopu oraz
zakopania.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała również, że Odwołujący wykazał interes w
uzyskaniu zamówienia i możliwość poniesienia szkody jako przesłanki materialnoprawnej
dopuszczalności odwołania z art. 505 ust. 1 Ustawy.
KIO 1150/23

Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron Izba
umorzyła postępowanie w zakresie zarzutu pierwszego i uwzględniła w pozostałej części.
U
stalając stan faktyczny Izba dopuściła dowody wnioskowane przez strony, oparła się na
dokumentacji Postępowania i uwzględniła stanowiska i oświadczenia stron zaprezentowane
w pismach procesowych i na rozprawie.
Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie stan faktyczny Postępowania nie był sporny. W
zakresie zarzutu pierwszego Zamawiający uwzględnił odwołanie a Przystępujący nie wniósł
w tym zakresie sprzeciwu
. W zakresie pozostałego zarzutu spór dotyczył oceny niewpisania /
nie
uwzględnienia w kolumnach 7. i 8. kosztorysu ofertowego Odwołującego znaku „-„ i w
konsekwencji wyliczenia ceny ofertowej Odwołującego dla przedmiotu zamówienia
obejmującego głębsze od oczekiwanych przez Zamawiającego studni i z ceną
uwzgledniającą dodatkowy koszt wiążący się z montażem głębszych od oczekiwanych przez
Zamawiającego studni. W ocenie Zamawiającego stanowiło to zaoferowanie przedmiotu
zamówienia niezgodnego z warunkami zamówienia, według Odwołującego inną omyłkę lub
oczywistą omyłkę rachunkową wynikającą z niezamierzonego pominięcia znaku „-„ w
kolumnach 7. i 8. kilku pozycji kosztorysowych.
W odniesieniu do zarzuty pierwszego
Zamawiający zarzucił ofercie Odwołującego, że
w 3 pozycjach kosztorysu ofertowego zaoferował inne, niż wymagane przedmiarem, ilości
robót, co wynikało z zaokrąglenia wartości liczbowych. Zamawiający wymagał w przedmiarze
w 3 inkryminowanych pozycjach kosztorysu
ilości robót do wyceny z dokładnością do trzech
miejsc po przecinku. Natomiast w kosztorysie ofertowym Odwołującego znalazły się wpisy
ilości tych robót z dokładnością do 2 miejsc po przecinku wynikające z zaokrągleń. Stąd
różnice wynikające z zapisów między przedmiarem a kosztorysem wyniosły między 0,002
m2 a 0,005 m2 robót w każdej z trzech inkryminowanych pozycji. Wyliczenie oparte były
jednak na prawidłowych a więc uwzględniających 3 miejscach po przecinku wartościach, co
było weryfikowalne wprost na podstawie danych z kosztorysu ofertowego Odwołującego.
Zamawiający uznał, że przedmiotowe różnice nie stanowią omyłek i nie podlegają potrawie
na podstawie art. 223 U
stawy, ale świadczą o zaoferowaniu Zamawiającemu odmiennych
niż wymagane opisem przedmiotu zamówienia ilości robót w pozostałych przypadkach.
Zamawiający na etapie postępowania odwoławczego uwzględnił zarzut w zakresie
zaokrąglania wartości liczbowych do dwóch zamiast do trzech miejsc po przecinku.
Wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutu pierwszego i oświadczenia
Przystępującego, że nie wnosi sprzeciwu Izba umorzyła postępowanie w tym zakresie.
Zgodnie z normą art. 568 pkt. 3) Ustawy Izba umarza postępowania odwoławcze w części
zarzutów uwzględnionych, w przypadku: (…) 3) o którym mowa w art. 522 ust. 4 tj. jeżeli
KIO 1150/23

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w części zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego. W takim przypadku zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionego zarzutu.
W zakresie zarzutu drugiego Izba ustaliła, co następuje.
Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego zarzucając jej niezgodność z warunkami
zamówienia, tj. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy. Zamawiający zarzucił ofercie
Odwołującego, że w 5 pozycjach kosztorysu ofertowego nie zastosował ujemnych krotności,
zastosował wymagane krotności, ale o znaku dodatnim, przez co zaoferował głębsze
studnie, zamiast wymaganych płytszych studni, a więc w technologii innej niż przepisana
SWZ.
Izba ustaliła, że przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie studni rewizyjnych o
różnej głębokości w przebiegu kanalizacji. W celu wyceny studni rewizyjnych Zamawiający
posłużył się standardową podstawą KNNR nr 4 141305 do wykonania studni rewizyjnej w
gotowym wykopie o głębokości 3 m i założył, że jeśli projektowana studnia miała mieć inną
głębokość niż przewidziana w KNNR podstawa 3 m, to wymaga się wyceny danej studni w
dwóch pozycjach kosztorysu, tj. wycenę w podstawowej pozycji studni rewizyjnej w
standardowej głębokości 3 m, natomiast w kolejnej korygującej pozycji oczekuje się wyceny
różnicy głębokości projektowanej studni. W przypadku studni głębszych należy wycenić
dodatkową głębokość przez wycenę jako jednostki rozliczeniowej wykonania 0,5 m
głębokości studni lub krotności tej jednostki in plus. Natomiast w przypadku studni płytszych
należy wycenić w dodatkowej pozycji ujmowaną głębokość studni przez wyceną jako
jednostki rozliczeniowej ujmowanej 0,5 m głębokości studni, jako wartość krotności ze
znakiem ujemnym. T
ak wyliczana wartość robót pozycji korygującej dla studni płytszej
powinna opiewać więc na wartość ujemną. Wartość korekty in plus albo in minus zgodnie z
załączeniem Zamawiającego winna być wskazana w kosztorysie ofertowym wykonawcy w
kolumnach 4, 7 i 8 danej pozycji korygującej studni rewizyjnej. Stąd wycena płytszej studni
powinna składać się z kwoty za wykonanie studni o głębokości 3 m w pozycji podstawowej i
kwoty o wartości ujemnej ujmowanej głębokości studni w pozycji korygującej kolumnach 4, 7
i 8.
Zamawiający wskazywał potrzebę zastosowania ujemnej wartości w opisie robót. Ilość
wskazywana do wyliczania była zawsze wartością dodatnią, stąd wykonawcy, w przypadku
studni płytszych, winni byli wyceniać z ujemną wartością kwoty cen jednostkowych i wartości
pozycji korygującej.
Odwołujący dla studni opisanych w pozycjach 123, 128, 130, 133 i 135 pominął
każdorazowo wpisanie znaku ujemnego w kolumnach 7 i 8 wskazujących odpowiednio
KIO 1150/23

wartości jednostkowe ceny i wartość ceny pomniejszenia, wpisując jednocześnie znak
ujemny zgodnie z oczekiw
aniami Zamawiającego każdorazowo w kolumnie 4 ww pozycji o
charakterze opisowym
wskazującą różnicę głębokości – w tym przypadku zmniejszenie
docelowej głębokości kręgów o prawidłową długość w metrach wpisując prawidłową ujemną
krotność.
Studnia rewizyjna opisana w pozycjach 122
(wartość podstawowa z KNNR dla studni
głębokości 3 m) i 123 (wartość korygująca wobec planowanego zmniejszenia głębokości
studni)
opisana była przez Odwołującego w kosztorysie ofertowym w następujący sposób:
122 d.2.1.1

KNNR
4
141305
analogia

SST część 1, SST część 3
(rozdz.2.1. punkt 2.1.1)

Studnia rewizyjna w gotowy*
11

wykopie o gł.3 m. z kręgów betonowych o śr.2000 mm. łączonych na uszczelkę
(prelabrykowana żelbetowa płyta denna podstawy studni wys.1000 mm z wyrobiona fabrycznie kinełą z betonu
szczelnego klasy G35/45 (B-45) i otworami na rury; Dz 630 mm szt. 1, DN 600
mm ■> szt. 1, kręgi betonowe z betonu
szczelnego klasy C35/45 (B-
45) wys.500 mm. pokrywa nastudzienna żelbetowa z betonu szczelnego klasy C35/45 (B-
45). pierścień odciążający żelbetowy z betonu szczelnego klasy C35/45 (B-45). właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego o
śr. 600 mm. kl. D-400, o wadze zestawu włazu min.110 kg, stopnie zlazowe żeliwne) (wsp.1,3 dla R .S. w M-dodac
prefabrykowaną żelbetową płytę denną podstawy studni, bez mieszanek betonowych) (studnia S12I

stud.

1

14 000,00 zł

14 000,00 Zł

123 d.2.1.1

KNNR
4
141306
analogia

SST część 1, SST część 3
(rozdz.2.1. punkt Z 1.1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 nn różnicy gtęb. (zmniejszenie
docelowej głębokości kręgów o 1,5 m) (studnia S12) Krotność * -3

[0.5 m] stud.

1

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Analogicznie wypełnione były pozostałe z zakwestionowanych przez Zamawiającego
pozycji kosztorysowych.
W konsekwencji pominięcia w kolumnie 7 i 8 znaku ujemnego dla wpisanych tam
wartości korekty głębokości studni rewizyjnej o 1,5 m wobec pominięcia znaku minus
kosztorys wskazuje wartość korekty dla studni głębszej w odniesieniu do podstawowej
głębokości studni 3 m, co powoduje wycenę studni o głębokości 4,5 m zamiast studni o
głębokości 1,5 m.
Analogiczną omyłkę Odwołujący popełnił wyceniając studnie rewizyjne opisane w
pozycjach: 127 i 128, 129 i 130, 132 i 133 oraz 134 i 135.
Zatem wyceniając realizację studni płytszych (niż standardowa głębokość 3 m) w
wyniku błędu w przyporządkowaniu wartości ceny jednostkowej/ wartości pozycji, tj.
dodatniej zamiast ujemnej w kolumnach 7 / 8
, wycenił realizację studni odpowiednio
głębszych a nie odpowiednio płytszych. Omyłka Odwołującego w pozycjach 122 i 123, 127 i
128, 129 i 130, 132 i 133 oraz 134 i 135 kosztorysu ofertowego, polegała - przy
p
rzyporządkowaniu do argumentu ilości wartości prawidłowo ujemnej (kolumna 4) -
argumentu wartości dodatniej zamiast wartości ujemnej przy cenie jednostkowej i wartości
pozycji (kolumny 7 i 8)
. Skutkiem tej omyłki Odwołujący wycenił w każdej ze studni
odpowiednie zwiększenie ilości i wartości, zamiast odpowiedniego zmniejszenia ilości i
wartości.
Izba ustaliła, uznając wyjaśnienia Odwołującego, w świetle treści SWZ i kosztorysu
ofertowego, za wiarygodne, że kwestionowane pozycje korygujące obejmują koszty
wyłącznie elementów konstrukcji studni i prace związane z ich posadowieniem a wycena
innych prac związanych z wykonaniem studni objęta jest innymi pozycjami kosztorysu
(umocnienie wykopu, zakopanie, wskazanymi w zestawieniu złożonym przez Odwołującego).
KIO 1150/23

Odwołujący koszty robót ziemnych dla studni o głębokościach założonych przez
Zamawiającego a więc płytszych od wskazanych w normie KNNR uwzględnił w innych od
objętych zarzutem drugim odwołania pozycjach kosztorysu ofertowego. Odwołujący przyjął
cenę jednostkową kręgu studni rewizyjnej niezależną od ilości kręgów, jakie wykorzystane
będą do realizacji zamówienia, co Izba ustaliła w oparciu o wiarygodne wyjaśnienia
Odwołującego. Odwołujący dla każdej z pozycji korygujących wskazał wartość jednostkową
k
orekty ceny 1000 albo 1500 zł, co pozwala w sposób jednoznaczny określić wartość
pomniejszenia.
Intencją Odwołującego, co wynika z jego wyjaśnień, było zaoferowanie studni
oczekiwanych
przez Zamawiającego głębokości. Wskazuje na to każdorazowo treść
kolumny 4 kosztorysu ofertowego
wskazująca prawidłową wartość pomniejszenia (a nie
po
głębienia studzienki). W ocenie Izby wskazuje na to również prawidłowo wyceniona
wartość, w tym także ilość robót w zakresie odnoszącym się do studzienek obejmujących
prace przygotowawcze i wykończeniowe dla montażu urządzeń – regulacji urządzeń
podziemnych dla studzienek o wymiarach oczekiwanych przez Zamawiającego (zestawienie
wartości kosztorysu ofertowego, kosztorys ofertowy Odwołującego i OPZ), których
prawidłowość wyceny, w tym również w zakresie ilościowym robót nie była kwestionowana
przez Zamawiającego.
Jednocześnie Izba ustaliła również, że usunięcie omyłki poprzez dopisanie znaku „-„
tj.
zastąpienia wartości dodatniej kolumn 7 i 8 ujemną stawek i wartości wyceny pozycji 123,
128, 130, 133 i 135 kosztorysu ofertowego
powoduje obniżenie ceny ofertowej
Odwołującego o 9.500,00 zł netto.
Izba ustaliła, że oferowana cena netto oferty Odwołującego to kwota 4.980.958,70 zł,
zmiana ceny ofertowej w wyniku
korekty powoduje zmianę ceny ofertowej o mniej niż 0,2%
jej wartości. Zmiana ceny ofertowej nie wpływa na klasyfikację cenową ofert, tj. oferta
Odwołującego nadal będzie ofertą z najniższą ceną a jedynym kryterium oceny ofert w
Postępowaniu jest cena ofertowa, co czyni ofertę Odwołującego najkorzystniejszą.

Zgodnie z art. 16 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 239 ust. 1 Ustawy :
Zamawiający
przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;
przejrzysty; proporcjonalny.
Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z
przepisami ustawy.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
KIO 1150/23

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (...) jest
niezgodna z warunkami zamówienia.
Zgodnie z art. 223 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2) Ustawy w toku badania i oceny ofert
zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści, przy czym zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Mając na uwadze powyższe Izba stwierdza, że Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia, w tym wymaganą technologię wykonania studni rewizyjnych, w opisie
przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji projektowej, STWiOR i w
przedmiarze robót. W odniesieniu do studni rewizyjnych Zamawiający wskazał w
przedmiarze robót w szczególności, że wymaga realizacji i wyceny studni rewizyjnych w
gotowym wykopie z kręgów betonowych o odpowiedniej średnicy i głębokości, łączonych na
u
szczelkę (prefabrykowana żelbetowa płyta denna podstawy studni o odpowiedniej
wysokości z wyrobioną fabrycznie kinetą z betonu szczelnego klasy C35/45 (B- 45) i
otworami na rury (...). Realizację studni rewizyjnych w takiej technologii wycenił Odwołujący,
wskazując między innymi na korektę in minus głębokości studni rewizyjnych zgodnie z
oczekiwaniem SWZ w kolumnie 4 kosztorysu ofertowego objętych zarzutem drugim
odwołania pozycji kosztorysowych. Błąd polegający na nieuwzględnieniu ujemnego czynnika
w ilocz
ynie wartości pozycji (kolumna 7 i 8 kosztorysu ofertowego) przy jednoczesnym
wskazaniu intencji pomniejszenia o te wartości w kolumnie 4 kosztorysu ofertowego
doprowadził do nieintencjonalnego podwyższenia ilości i wartości robót o założoną wartość
korekty
zamiast obniżenia ilości i wartości robót o tę założoną w kosztorysie ofertowym
wartość korekty. W ocenie Izby omyłka ta ma charakter oczywistej omyłki rachunkowej
podlegającej obowiązkowi skorygowania przez Zamawiającego z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych korekty.
Jednocześnie bez wpływu na powyższe ustalenie i
ocenę zachowania Zamawiającego ma fakt innej od przyjętej przez Odwołującego koncepcji
wyceny korekt w pozycjach objętych zarzutem drugim uwzględniających inne koszty oprócz
kosztu materi
ałów i usług bezpośrednio związanych z obsadzeniem danej liczby kręgów w
pozycji korygującej a więc inaczej niż Odwołujący, który koszty te (w odpowiednio mniejszej
wartości wobec mniejszej od wskazanej KNNR w pozycji podstawowej głębokości studni
oczekiwa
nej przez Zamawiającego) uwzględnił w innych pozycjach kosztorysu.
KIO 1150/23

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy z
amawiający odrzuca ofertę, której treść jest
niezgodna z warunkami zamówienia. Ustawodawca zobowiązał więc zamawiającego do
odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z
wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, co do zakresu, ilości,
jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu
zamówienia. Jednak aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 226 ust.1 pkt 5 PZP
musi być możliwe do określenia na czym konkretnie taka niezgodność polega, czyli co i w
jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i
ustalonymi jednoznacznie postanowieniami SWZ
i jednocześnie odrzuceniu podlega
wyłącznie oferta, której treść jest niezgodna z treścią SWZ w sposób zasadniczy i
nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie
niezgodności z SWZ niemających istotnego charakteru, a także omyłek rachunkowych i
pisarskich
. O ile każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w
ramach oferty należy rozpatrywać przez pryzmat zamiaru wykonawcy, wyrażającego się
wolą uczestnictwa w postępowaniu, o tyle kluczową sprawą jest, czy w konkretnym stanie
faktycznym możliwe jest ustalenie treści oświadczenia co do oferowanego przedmiotu w
sposób nie naruszający nadrzędnej zasady zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami. Reasumując, o niezgodności treści oferty z treścią SWZ można mówić tylko w
przypadku, gdy przedmiot zamówienia wynikający z oferty nie odpowiada przedmiotowi
zamówienia opisanemu w SWZ, co ocenione winno być po zrealizowaniu przez
zamawiającego obowiązków przepisanych normą art. 223 PZP. W ocenie Izby w niniejszym
przypadku wobec charakteru niezgodności oferty – kosztorysu ofertowego Odwołującego z
SWZ-
Zamawiający zobowiązany był do zastosowania normy art. 223 ust. 2 pkt. 2) PZP i
dokonania korekt opisanych zarzutem drugim odwołania pozycji kosztorysowych, czego
zaniechał. Stad Izba uwzględniła zarzut drugi stwierdzając naruszenie normy art. 223 ust. 2
pkt. 2) Ustawy poprzez zaniechanie przez Zamawiającego obowiązku skorygowania pozycji
kosztorysowych kolumny 7 i 8.
I
nstytucja poprawiania omyłek służy udzieleniu zamówienia wykonawcy, który złożył
ofertę najkorzystniejszą i ma eliminować sytuacje, gdy z powodu nieistotnych omyłek czy
niezamierzonych opuszczeń odrzucane byłyby oferty gwarantujące realizację zamówienia
zgodnie z jego warunkami.
W ocenie Izby w niniejszym przypadku przebieg działania
matematycznego m
oże być prześledzony na podstawie reguł rządzących tym działaniem,
wynikających ze sposobu obliczenia ceny oferty, zgodnie z którymi możliwe jest stwierdzenie
błędu w jego wykonaniu. Oczywistą omyłkę rachunkową stanowi błąd w obliczeniach
popełniony przez Wykonawcę, który da się poprawić wyłącznie w jeden sposób, niebudzący
wątpliwości. Tutaj wbrew:
KIO 1150/23

-
założeniu Zamawiającego, któremu dał wyraz w SWZ wskazując na konieczność
pomniejszenia głębokości studzienki o określoną liczbę kręgów – metrów, co zgodnie z SWZ
wiązać się miało z odjęciem ilorazu wartości wskazanej w kolumnie 7. i liczby jednostek
wskazanej w kolumnie 6, opisanej w kolumnie 8. od wartości podstawowej wskazanej w
kolumnie 8 oraz
-
założeniu Odwołującego, zgodnym z opisanym powyżej, któremu Odwołujący dał
wyraz w kosztorysie ofe
rtowym, wskazując z kolumnie 4 ilość kręgów – metrów o które
pomniejszona winna być głębokość studzienki względem wartości podstawowej i
jednocześnie wskazaniu wartości jednostkowej i wyniku iloczynu wartości jednostkowej i
liczby jednostek wskazanej w kolumnie 6
Zamawiający nie skorygował działania matematycznego poprzez zastąpienie sumy różnicą –
zastąpienia znaku dodatniego ujemnym, co stanowi o naruszeniu art. 223 ust. 2 pkt. 2
Ustawy.

Mając na uwadze powyższe, Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na
podstawie art. 552 ust. 1, art. 553, art. 554 ust. 1 pkt. 1)
a także art. 568 pkt. 3) w zw. art.
522 Ustawy.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 575 i
art. 574 Ustawy oraz w oparciu o przepisy
§ 9 ust. 3 pkt. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt. 1 zw. z § 5
R
ozporządzenia w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437).
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

Przewodniczący

...…………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie