eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 1046/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-28
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 1046/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Banaszkiewicz Członkowie: Anna Wojciechowska, Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2023
r. odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 kwietnia 2023 r. przez wykonawcę Crayon
Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Integrated Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 1) i nakazuje Zamawiającemu
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności
odrzucenia oferty wykonawcy Crayon Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie,
unieważnienie czynności poprawienia innej omyłki w ofercie Odwołującego oraz
powtórzenie czynności badania i oceny ofert.
2.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala.
3.
Kosztami postępowania obciąża po 1/2 części Odwołującego i Zamawiającego i:
3.1.
Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące
sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika
Odwołującego.
3.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 9 300 zł 00 gr
(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy) stanowiącą należną
część
kosztów
postępowania
odwoławczego
poniesionych
przez
Odwołującego.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………
Członkowie: ………………………

………………………Sygn. akt KIO 1046/23
Uzasadnienie

Zamawiający – Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie - prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej: „Pzp”), pn. „Zapewnienie subskrypcji, wsparcia
technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft
oraz zapewnienie subskrypcji i wsparcia technicznego producenta w ramach praw
a opcji”,
numer referencyjny: COI-ZAK.262.49.2022.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało
w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 grudnia 2022 r., za numerem 2022/S
252-734439.
W dniu 13 kwietnia 2023 r. odwołanie wobec: 1) czynności Zamawiającego
dokonanej w dniu 4 kwietnia 2023 r. w postaci odrzucenia oferty Odwołującego; 2)
zaniechania odrzucenia przez Zamawiającego oferty Integrated Solutions Sp. z o.o., co
nastąpiło 4 kwietnia 2023 r.; 3) czynności Zamawiającego dokonanej w dniu 4 kwietnia 2023
r. w postaci wyboru oferty Integrated Solutions jako oferty najkorzystniejszej wniósł
wykonawca Crayon Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący”).
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 226 u
st. 1 pkt 11) w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3) Pzp poprzez zastosowanie
przedmiotowego przepisu;
2) art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp poprzez zaniechanie zastosowania przedmiotowego przepisu; a
w konsekwencji:
3) art. 239 ust. 1) Pzp poprzez zaniechanie zastosowania przedmiotowego przepisu.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
poprzez:
1) nakazanie Zamawiającemu uchylenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) nakazanie Zamawiającemu uchylenia czynności odrzucenia oferty Odwołującego;
3) nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Integrated Solutions Sp. z o.o.
4) nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert,
5) obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.
Odwołujący w złożonym odwołaniu wskazał, że jedynym kryterium oceny ofert w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego jest cena, a każdy z wykonawców
zaoferował Zamawiającemu identyczne produkty. Podniósł on, że zgodnie z wymaganiem

Tabeli nr 1 (pozycje 1-4) Formul
arza ofertowego Zamawiający wyraźnie wymagał od
wykonawców podania stawek miesięcznych dla pierwszego, drugiego i trzeciego roku
subskrypcji. Wskazał, że tabela obejmuje tylko 4 produkty (AAD-33177, AAD-33168, 7LS-
00002 i N9U-
00002), z których każdy jest udostępniany przez Microsoft w formie subskrypcji
na okresy miesięczne przy zachowaniu miesięcznego cyklu rozliczenia za pomocą stawki
miesięcznej.

Wskazał także, że wymaganie podania stawek miesięcznych wynika z opisów
zawartych w nagłówkach kolumn nr 5, 6 i 7 Tabeli nr 1: „Cena jednostkowa netto w zł za 1
mc w pierwszym roku trwania umowy”, „Cena jednostkowa netto w zł za 1 mc w drugim roku
trwania umowy” i „Cena jednostkowa netto w zł za 1 mc w trzecim roku trwania umowy”.
Odwołujący opisywał, że z kolei w ramach opcji Zamawiający wymagał zaoferowania 3 z 4
produktów subskrypcyjnych z zamówienia podstawowego (czyli AAD-33177, AAD-33168,
7LS-00002 i N9U-
00002) oraz dodatkowo 7 produktów licencyjnych nieobecnych w
zamówieniu podstawowym (produkty licencyjne są licencjonowane w zamian za
jednorazową opłatę). Produkty opcyjne zostały wymienione w Tabeli cenowej nr 3
Formularza ofertowego, gdzie pozycje 1-
3 obejmują produkty subskrypcyjne z zamówienia
podstawowego AAD-33177, AAD-33168, 7LS-00002 i N9U-00002, a dalsze pozycje (4-10)
produkty licencyjne. W przypadku Tabeli cenowej nr 3 Zamawiający nie zamieścił w
nagłówku Tabeli wymagania podania ceny miesięcznej, czy też ceny za inny okres (np.
kwartał, rok). W nagłówkach kolumn 5,6 i 7 znalazły następujące noty: „Cena jednostkowa
netto w zł w pierwszym roku trwania umowy”, „Cena jednostkowa netto w zł w drugim roku
trwania umowy” i „Cena jednostkowa netto w zł w trzecim roku trwania umowy”. Odwołujący
wskazał, że gdyby Zamawiający oczekiwał stawek rocznych wówczas w nagłówkach kolumn
5, 6 i 7 znalazłyby się następujące opisy: „Cena jednostkowa netto w zł za 1 rok w
pierwszym roku trwania umowy”, „Cena jednostkowa netto w zł za 1 rok w drugim roku
trwania umowy” i „Cena jednostkowa netto w zł za 1 rok w trzecim roku trwania umowy”.
Odwołujący wskazał, że Tabela cenowa nr 3 nie zawierała w ogóle określenia za jaki okres
należało zaoferować stawki dla produktów z pozycji 1-10. W przekonaniu Odwołującego brak
zamieszczenia przez Zamawiającego w nagłówkach kolumn 5, 6 i 7 Tabeli cenowej nr 3
okresu, którego dotyczyć ma oferowana stawka wynikał z faktu, iż produkty zamówienia
opcyjnego z Tabeli cenowej nr 3 mają różnych charakter determinujący odmienny sposób ich
rozliczania: (a) produkty subskrypcyjne ujęte w pozycjach 1-3 Tabeli cenowej nr 3 (tożsame
z produktami z pozycjach 2-
4 Tabeli 1) są rozliczane przez Microsoft miesięcznie i w
konsekwencji Zamawiający oczekiwał ich rozliczania stawkami miesięcznymi analogicznie do
zasad dotyczących zamówienia podstawowego z Tabeli nr 1; (b) produkty licencyjne ujęte w
pozycjach 4-
10 Tabeli cenowej nr 3 są rozliczane przez Microsoft rocznie. Odwołujący
podniósł, że zarówno on, jak i A.P.N. Promise S.A. oraz Operator Chmury Krajowej Sp. z

o.o. zamieścili w Tabeli cenowej nr 3 Formularza ofertowego w pozycjach 1-3 stawki
miesięczne jako narzucające się w myśl zasad rozliczania zamówienia podstawowego
będącego w zgodzie z zasadami rozliczeń stosowanymi przez Microsoft i logiką Tabeli nr 1.
W odmienny sposób postąpił Integrated Solutions Sp. z o.o. oraz SoftwareOne Polska Sp. z
o.o. oferując w Tabeli cenowej nr 3 Formularza ofertowego w pozycjach 1-3 stawki roczne.
Zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 11) w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3) Pzp:
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania podniósł, że pismem z dnia 13 marca 2023 r.
Zamawiający poinformował Odwołującego o poprawieniu oferty Odwołującego w zakresie
stawek zawartych w Tabeli cenowej nr 3 Formularza ofertowego pozycjach 1-3 w kolumnach
5, 6 i 7 poprzez ich pomnożenie przez 12 oraz o konsekwentnym przeliczeniu dalszych
pozycji Tabeli cenowej nr 3. Zamawiający wskazał, iż dokonał poprawek opierając się na
treści art. 223 ust. 2 pkt 3) Pzp tj. dokonując poprawienia inne omyłki nie mającej wpływu na
treść oferty. Zamawiający jednocześnie wezwał Odwołującego do wyrażania zgody na
poprawienie omyłki. Uprzednio w dniu 16 lutego 2023 r. Odwołujący skierował do
Zamawiającego pismo datowane na 15 lutego 2023 r. zawierające uwagi do złożonych ofert
konkurencji informując Zamawiającego, iż w opinii Odwołującego w pozycjach 1-3 Tabeli
cenowej nr 3 obowiązkiem wykonawców było zaoferowanie stawek miesięcznych, zatem
cześć złożonych ofert jako zawierających w tych pozycjach stawki roczne obarczona jest
w
adami formalnymi oraz sprzeczna z zasadami obowiązującymi wykonawców jako
partnerów Microsoft. W tym samym piśmie Odwołujący wyraźnie zakomunikował, iż
Odwołujący, A.P.N. Promise S.A. i Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w Tabeli cenowej nr
3 zaoferowali
stawki analogiczne do stawek z Tabeli nr 1, czyli stawki miesięczne, natomiast
Integrated Solutions Sp. z o.o. i SoftwareOne Polska Sp. z o.o. błędnie zaoferowali stawki
roczne.
Następnie pismem z dnia 23 lutego 2023 roku Zamawiający wezwał Odwołującego
do
wyjaśnień oferty w zakresie typu stawek jakie Odwołujący zaoferował w pozycjach 1-3
Tabeli cenowej nr 3 Formularza ofertowego.
W odpowiedzi Odwołujący pismem z dnia 6
marca 2023 r. poinformował Zamawiającego, iż pozycje 1-3 Tabeli cenowej nr 3 Formularza
ofertowego zastosował stawki miesięczne. Odwołujący podnosił, iż w ogóle nie miała miejsca
omyłka, zatem Zamawiający nie był uprawniony do poprawienia oferty Odwołującego jako
innej omyłki, a tym bardziej w taki sposób w jaki to uczynił. Odwołujący podnosi, iż nie
popełnij jakiejkolwiek omyłki, albowiem świadomie zaoferował z pozycji 1-3 Tabeli cenowej
nr 3 Formularza stawki miesięczne, a powyższe nastąpiło po wnikliwej analizie SWZ, w tym
Formularza ofertowego w kontekście znanych Odwołującemu zasad licencjonowania i
rozliczania produktów Microsoft.

Odwołujący wskazał, że sposób poprawienia omyłki musi być oczywisty i niebudzący
wątpliwości, a w postępowaniu, którego dotyczy odwołanie Zamawiający w celu uzyskania
stawek rocznych dokonał pomnożenia stawek miesięcznych zawartych w pozycjach 1-3
Tabeli cenowej nr 3 Formularza ofertowego przez 12 uzyskując w ten sposób stawki roczne
stanowiące dwunastokrotność stawki miesięcznej. Było to zdaniem Odwołującego działanie
intuicyjne, ale nieprawidłowe. Skutkiem poprawienia omyłki według Odwołującego nie może
być zmiana treści oferty, a w niniejszym przypadku Zamawiający dokonał w jego opinii
zmiany treści oferty.
Zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp:
Zdaniem Odwołującego oczywistym jest, iż dla rozliczenia miesięcznego subskrypcji
konieczne jest stosowanie stawek miesięcznych i tylko takie stawki należało uwzględnić w
Formularzu ofertowym. Dokumentacja postępowania stanowi integralną całość i należy ją
analizować jako zbiór uzupełniających się przepisów przy założeniu, iż poszczególne
przepisy pozostają ze sobą w spójności. Zamawiający z piśmie z dnia 13 marca 2023 r.
potwierdził twierdzenia Odwołującego o miesięcznym rozliczaniu subskrypcji także w
zakresie zamówienia opcyjnego i tym samym przesądził o prawidłowości zastosowania w
pozycjach 1-
3 Tabeli cenowej nr 3 Formularza ofertowego stawek umożliwiających tego
rodzaju rozliczenie. Opis Tabeli cenowej nr 3 nie zawierał okresu, za który będą naliczane
stawki, tylko określono poszczególne trzy okresy roczne obowiązywania umowy w których
stawki będą stosowane. Powyższe okoliczności przesądzają zatem zdaniem Odwołującego,
iż zarówno on, jak i A.P.N. Promise S.A. i Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. sporządzili
oferty w sposób poprawny oferując stawki miesięczne odpowiadające miesięcznym
rozliczeniom subskrypcji, natomiast oferty Integrated Solutions Sp. z o.o. oraz SoftwareOne
Polska Sp. z o.o. jako zawierające stawki roczne nieprzydatne do rozliczeń miesięcznych są
ofertami niezgodnymi z dokumentacją zamówienia.
Zarzut naruszenia art. 239 § 1 Pzp:
W ocenie Odwołującego wynikiem naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust.1
pkt 11) w zw. z art. 223 ust.2 pkt 3) oraz art. 226 ust.
1 pkt 5) Pzp stało się naruszenie art.
239 ust. 1 Pzp w postaci dokonania wyboru of
erty podlegającej odrzuceniu i nie posiadającej
atrybutu oferty najkorzystniejszej.
W dniu 25 kwietnia 2023 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o:
1. odrzucenie odwołania zgodnie z art. 528 pkt 3 Pzp
ewentualnie, na wypadek nieuw
zględnienia wniosku o odrzucenie odwołania:

2. oddalenie odwołania.

przedstawiając uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. oraz 25 kwietnia 2023 r. pisma procesowe złożył
Przystępujący tj. spółka Integrated Solutions Sp. z o.o., przedstawiając swoje stanowisko w
sprawie.
W dniu 26 kwietnia 2023 r. Odwołujący złożył pismo procesowe, w którym
ustosunkował się do odpowiedzi na odwołanie oraz pisma złożonego przez Przystępującego
dnia 25 kwietnia 2023 r.
Izba ustaliła, co następuje:
Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w
Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis
.
W dniu 26 kwietnia 2023 r.
na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestnika postępowania Zamawiający oraz Integrated
Solutions Sp. z o.o. (dalej: „Przystępujący”) wnieśli o odrzucenie odwołania. Zamawiający
podniósł tak jak w odpowiedzi na odwołanie, że czynność odrzucenia oferty złożonej przez
Odwołującego była jedynie pochodną, następstwem niewyrażenia zgody przez
Odwołującego na poprawę innej omyłki. Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp
poprawił inną omyłkę w treści oferty Odwołującego i poinformował o tym Odwołującego w
dniu 13 marca 2023 r. Tym samym Odwołujący, chcąc odwołać się od czynności
Zamawiającego, powinien jego zdaniem skorzystać ze środków ochrony prawnej, zgodnie z
art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp, w terminie 10 dni od dnia uzyskania informacji o poprawieniu
innej omyłki w treści jego oferty. Zamawiający wskazał, że termin na wniesienie odwołania w
tym zakresie upłynął w dniu 23 marca 2023 r., zatem w zakresie podstawy żądań
Odwołującego jego prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej wygasło. Analogiczne
stanowisko zaprezentował Przystępujący. Odwołujący wskazał, jak w piśmie złożonym 26
kwietnia 2023 r., że czynność odrzucenia oferty ma charakter wtórny w stosunku do odmowy
poprawienia omyłki. Zamawiający ma obowiązek odrzucenia oferty, ale ten obowiązek nie
ma charakteru bezwzględnego. Wobec każdej czynności Zamawiającego wykonawca ma
prawo do wniesienia środka ochrony prawnej. Zamawiający do czasu wyboru oferty
najkorzystniejszej może jeszcze zmienić swoje stanowisko odnośnie poprawy innej omyłki,
stąd dopiero moment odrzucenia oferty daje prawo wykonawcy zaskarżenia tej czynności.
Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 528 Pzp, które skutkowałyby
odrzuceniem odwołania, a co za tym idzie oddaliła wnioski Zamawiającego i
Przy
stępującego o odrzucenie odwołania. Zdaniem Izby interes wykonawcy we wniesieniu

środka ochrony prawnej należy traktować szeroko. W zakresie przesłanki odrzucenia
określonej w art. 528 pkt 3 Pzp, skład orzekający ustalił, że odwołanie odnosiło się do
czynn
ości podjętych przez Zamawiającego już po poprawieniu przez Zamawiającego innej
omyłki, tj. do czynności odrzucenia przez Zamawiającego oferty Odwołującego z dnia 4
kwietnia 2023 r., która była przede wszystkim efektem wezwania skierowanego do
Odwołującego pismem z dnia 13 marca 2023 r. oraz odpowiedzi na to wezwanie z dnia 14
marca 2023 r. Odwołujący wskazywał na te kwestie w piśmie z dnia 26 kwietnia 2023 r.
podnosząc m.in., że do chwili dokonania czynności odrzucenia oferty wykonawcy czynność
zamawiającego nie jest ostateczna, gdyż może zostać uchylona lub zmieniona w inny
sposób do chwili zakończenia czynności oceny ofert. W związku z tym nie można było
stwierdzić, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie,
ponieważ rozpoczęcie biegu tego terminu wyznaczała czynność odrzucenia oferty
Odwołującego, która to czynność nastąpiła w dniu 4 kwietnia 2023 r., zatem odwołanie
wniesione w dniu 13 kwietnia 2023 r. należało uznać za wniesione w terminie przewidzianym
w art. 515 ust. 1 pk
t 1) lit. a) Pzp. Co więcej w ocenie składu orzekającego brak wniesienia
odwołania przez Odwołującego wobec czynności poprawienia innej omyłki z dnia 13 marca
2023 r. nie zamykał mu drogi do kwestionowania czynności, ponieważ po jej dokonaniu miały
miejsce
kolejne czynności podjęte przez Zamawiającego, które skutkowały odrzuceniem
oferty Odwołującego, a co za tym idzie powstaniem uprawnienia po stronie Odwołującego do
skorzystania ze środka ochrony prawnej.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania
określone w art. 505 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin
ustawowy oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zamawiający i Odwołujący nie zgłosili opozycji przeciw przystąpieniu Integrated Solutions
Sp. z o.o. do postępowania. Izba postanowiła dopuścić ww. wykonawcę do udziału w
postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego.
Izba postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami, odpowiedź na odwołanie, zgłoszenie przystąpienia, pismo
procesowe Przystępującego z dnia 25 kwietnia 2023 r. oraz pismo procesowe Odwołującego
z dnia 26 kwietnia 2023 r. wraz z załącznikami.

Na podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i
stanowiska złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie posiedzenia i
rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:

Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie w zakresie zarzutu nr 1 odwołania, tj.
zarzutu na
ruszenia art. 226 ust. 1 pkt 11) w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3) Pzp, zaś w
pozostałym zakresie odwołanie należało oddalić.
W zakresie podniesionych zarzutów Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zamawiający w dniu 13 marca 2023 r. skierował do Odwołującego zawiadomienie o
poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający poinformował Odwołującego,
że dokonuje poprawek w treści oferty, tj. w Tabeli cenowej nr 3 – Zamówienie w ramach
prawa opcji
w kolumnie nr 5 „Cena jednostkowa netto w zł w pierwszym roku trwania
umowy”, w kolumnie nr 6 „Cena jednostkowa netto w zł w drugim roku trwania umowy”, w
kolumnie nr 7 „Cena jednostkowa netto w zł w trzecim roku trwania umowy w pozycje 1-3, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w zakresie kolumn nr 8,
9, 10, 11, 12, 13 w pozycjach 1-
3. Jednocześnie Zamawiający poinformował, że na potrzeby
Formularza ofertowego, w kolumnie 5, 6 i 7 Tabeli ceno
wej nr 3, wymagał od wykonawców
podania ceny jednostkowej netto w zł za dany rok trwania umowy. Rozliczenie produktów w
pozycjach 1-
3 ww. tabeli miało nastąpić zgodnie z zasadami licencjonowania określonymi
przez producenta oprogramowania, zgodnie z pkt. 1
1.2 OPZ, tj. według stawek
miesięcznych. Sam Zamawiający wskazał, że z posiadanych przez niego informacji wynika,
że produkty określone w pozycjach 1–3 w Tabeli cenowej nr 3 „Zamówienie w ramach prawa
opcji” są rozliczane w okresach miesięcznych. Zamawiający wyznaczył Odwołującemu
termin
na wyrażenie przez niego zgody na poprawienie w ofercie omyłki w sposób wskazany
w treści zawiadomienia lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Odwołujący pismem
z dnia 14 marca 2023 r. poinformował Zamawiającego, że nie popełnił omyłki, wymagającej
poprawy, a tym samym działanie Zamawiającego w postaci poprawienia cen złożonej przez
niego oferty nastąpiło bez podstawy prawnej i nie wywarło skutku w postaci zmiany oferty.
Poinformował Zamawiającego, że treść sporządzonej przez niego oferty jest zgodna z SWZ
oraz OPZ. Następstwem braku zgody Odwołującego na poprawę innej omyłki było
odrzucenie przez Zamawiającego w dniu 4 kwietnia 2023 r. oferty złożonej przez
Odwołującego.
Jak wynika z orzecznictwa Kra
jowej Izby Odwoławczej (KIO 1820/22): „W realiach
konkretnej sprawy, zanim zamawiający podejmie decyzję o odrzuceniu oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ zobowiązany jest wszechstronnie ją zbadać bacząc, by wyjaśnić w

trybie
opisanym
w
art.
223
ust.
1
Pzp
stwierdzone
nieścisłości
i
dokonać poprawy omyłek zgodnie z dyrektywami wyrażonymi w art. 223 ust. 2 pkt 1 – 3 Pzp.
Dopiero wyczerpanie tej procedury uprawnia zamawiającego do ustalenia, że treść oferty nie
odpowiada treści SWZ, a w konsekwencji odrzucenia oferty na podstawie. Warunkiem
skutecznej poprawy omyłki w ofercie jest okoliczność, że dokonana poprawa nie może
prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. Ponadto, aby dokonać poprawienia innej omyłki w
rozumieniu art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, zamawiający musi mieć wiedzę w jaki sposób omyłkę
poprawić, a wiedza tu musi wynikać z zapisów SWZ oraz z treści oferty wykonawcy. Istota
omyłki polega na tym, że jej zauważenie i uznanie, że dana treść została błędnie wpisana,
możliwe jest bez konieczności występowania do wykonawcy o informacje w tym zakresie.
Ponadto musi istnieć wyłącznie jeden możliwy do samodzielnego ustalenia przez
zamawiającego sposób poprawienia oferty.”
Zdaniem Izby nie ulega wątpliwości, że treść SWZ – Formularza cenowego była
niejednoznaczn
a. Nieprecyzyjność w opisie poszczególnych Tabel spowodowała różną ich
interpretację przez poszczególnych wykonawców. Z jednej strony za prawidłową można
uznać wykładnię przeprowadzoną przez Odwołującego: Tabela nr 1 determinowała
konieczność wpisania cen za 1 miesiąc w poszczególnych latach świadczenia. Tabela nr 2 –
nie wskazywała okresu za jaki wykonawcy mieli podać ceny, niemniej jednak charakter
przedmiotu zamówienia w tej tabeli został odczytany przez wykonawców w ten sam sposób
– że muszą to być ceny za 1 rok. Tabela cenowa nr 3 również nie wskazywała okresu za jaki
należy podać ceny i za prawidłową należy uznać interpretację Odwołującego, że skoro
tabela zawiera produkty zarówno z Tabeli nr 1 jak i 2 to właściwe będzie podanie cen
odpowiednio za 1 mi
esiąc / 1 rok, zgodnie z polityką Microsoft, którą Zamawiający założył do
rozliczania. Z drugiej strony powielenie opisu z Tabeli nr 2 (której przedmiot zmówienia
wskazywał na podanie cen rocznych) w Tabeli cenowej nr 3 mogło sugerować, że
Zamawiający wymaga podania w Tabeli cenowej nr 3 cen jednostkowych rocznych. W
świetle tych niejednoznaczności za prawidłową należy uznać również interpretację
formularza przeprowadzoną przez Przystępującego.
Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że to Zamawiający jest gospodarzem
postępowania i posiada wiedzę, jaka była jego intencja przy tworzeniu Formularza
cenowego, jednak nie znalazło to odzwierciedlenia w treści SWZ. W konsekwencji
Wykonawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za niejednoznaczność przygotowanej
prz
ez Zamawiającego dokumentacji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO (m.in. KIO
1419/22, KIO 3787/21, KIO 2249/22) wszelkie niejasności SWZ należy wykładać na korzyść
wykonawcy.

Jak wynika z powołanych orzeczeń niejasne, niejednoznaczne zapisy SWZ nie
mog
ą obciążać wykonawców bazujących na tych zapisach podczas składania oferty. Jeżeli

możliwa była co najmniej dwutorowa interpretacja warunku udziału w postępowaniu,
to wszelkie
niejasności SWZ należy odczytywać na korzyść wykonawców, nawet jeżeli
weźmie się pod uwagę podwyższony miernik staranności wymagany w stosunkach danego
rodzaju od wykonawcy zawodowo prowadzącego działalność gospodarczą i stale biorącego
udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

W trakcie rozprawy Zamawiający sam przyznał, że może rzeczywiście powinien był
stworzyć Tabelę cenową 3A i Tabelę cenową 3B i wówczas uniknąłby przedmiotowego
postępowania. Dlatego też, w ocenie Izby Zamawiający powinien uznać za prawidłowe oferty
złożone przez wszystkich wykonawców i poprzestać na wyjaśnieniach treści Formularza
cenowego. Takie działanie nie narusza zasady równości – wykonawcy znaleźli się bowiem w
podobnej sytuacji (Zamawiający mógł albo podzielić na 12 miesięcy ceny z ofert
Przystępującego i SoftwareOne Polska Sp. z o.o. albo pomnożyć przez 12 miesięcy ceny z
ofert Odwołującego i A.P.N. Promise S.A. oraz Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.) i
narażenie części z nich na odrzucenie oferty należało uznać za naruszenie tej zasady.
Zamawiający zatem niezasadnie poprawił inną omyłkę w ofercie Odwołującego, a
Odwołujący słusznie nie wyraził zgody na poprawę, ponieważ jego ofertę tak jak pozostałych
wykonawców należało uznać za prawidłową w świetle niejasnych postanowień SWZ.
Zauważenia wymaga, że poprawa innej omyłki jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy treść
dokumentów zamówienia jest jednoznaczna i precyzyjna, a wykonawca w wyniku omyłki
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, nie zastosował się do klarownego brzmienia
SWZ. Inaczej mówiąc, skoro Zamawiający dopuścił do możliwości różnej interpretacji SWZ,
to nie był uprawniony zastosować dyspozycji art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp wobec części
wykonawców.
W przedmiotowej sprawie większa część wykonawców biorących udział w postępowaniu
wypełniła Tabelę cenową nr 3 w sposób analogiczny do Odwołującego. Jak wynika z
dokumentacji postępowania Zamawiający 7 marca 2023 r. skierował do Przystępującego
oraz SoftwareOne Polska Sp. z o.o. wezwanie do wyjaśnienia treści oferty. Zamawiający
wezwał tych wykonawców do wyjaśnienia czy w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji cena za subskrypcję produktów określonych w Tabeli cenowej
nr 3 „Zamówienie w ramach prawa opcji” w pozycjach 1–3 zostanie określona zgodnie z
wymaganiami producenta, tj. w okresach miesięcznych i obliczona proporcjonalnie do ceny
za roczną subskrypcję produktu określoną odpowiednio w kolumnie 5, 6 i 7 Tabeli cenowej
nr 3 „Zamówienie w ramach prawa opcji”. Mając to na uwadze niezrozumiałym wydaje się,
dlaczego Zamawiający dokonał poprawy innej omyłki w ofertach Odwołującego, A.P.N.
Promise S.A. oraz Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o., skoro, jak wynika z wezwań
skierowanych do pozostałych dwóch wykonawców rozliczenie za produkty wskazane w

Tabeli cenowej nr 3 miały być rozliczane miesięcznie. Co więcej sam Zamawiający podczas
rozprawy przyznał, że jako jednostka budżetowa musi sygnalizować wcześniej wydatki, w
związku z czym wziął pod uwagę cenę roczną, aby zarezerwować środki na ten cel.
Zamawiający umieścił opłatę roczną bo łatwiej jest mu w ten sposób uzasadnić konieczność
poniesienia kosztów.
W ocenie Izby wyjaśnienia składane przez wykonawców nie stanowiły negocjowania
treści oferty. W wyniku udzielonych odpowiedzi treść ofert wykonawców nie uległa zmianie.
Zauważyć należy, że ceny z Tabeli cenowej nr 3, jak podnosił Zamawiający, miały służyć
rozliczeniu, które i tak zgodnie z postanowieniami umowy Microsoft Enterprise Agreement
miały następować w myśl polityki Microsoft. Ceny te nie miały także wpływu na ranking ofert,
ponieważ łączna cena opcji miała stanowić 30% cen z Tabeli nr 1 i 2.
Chybione w ocenie składu orzekającego okazały się twierdzenia Odwołującego, że oferta
Przystępującego zawiera niezgodność z treścią SWZ i powinna zostać odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5. O takiej niezgodności można by mówić w sytuacji, gdyby
merytoryczna zawartość oferty nie odpowiadała jasnym postanowieniom dokumentów
zamówienia. W ocenie Izby wszystkie oferty powinny zostać uznane za prawidłowe, a
rozbieżności wynikające z ofert nie mają przełożenia na realizację umowy. Zamawiający
posiada bowiem wiedzę, na podstawie ich treści oraz w świetle postanowień umowy, w jaki
sposób rozliczać zamówienie opcjonalne.
Opisane powyżej naruszenie w odniesieniu do zarzutu dotyczącego oferty Odwołującego
niewątpliwie ma wpływ na wynik postępowania i skutkuje uwzględnieniem odwołania w tej
części. Niewątpliwie Zamawiający nie był uprawniony do poprawienia innej omyłki w ofercie
Odwołującego. Oferta Odwołującego nie powinna zostać odrzucona i Zamawiający powinien
ofertę ocenić i przyznać jej punkty. Możliwe jest to wyłącznie na etapie badania i oceny ofert,
co determinuje nakazanie unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. Na etapie badania
i oceny ofert Zamawiający może dokonywać dalszych czynności i zdaniem Izby nie można
n
a tym etapie zakładać, że Odwołujący nie ma możliwości zamówienia uzyskać.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 Pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 7 ust. 2 pkt 1
w zw. z § 7 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze
zm.) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero

groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego, oraz zasądzając od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 9 300 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy
trzysta złotych zero groszy) stanowiącą należną część kosztów postępowania odwoławczego
poniesionych przez Odwołującego.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………
Członkowie: ………………………

………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie