eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 989/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-04-21
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 989/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz, Monika Szymanowska, Ryszard Tetzlaff

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz
iału stron w dniu 21 kwietnia 2023 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
6 kwietnia 2023 r.
przez wykonawcę Covertech spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 275T/10 (04-667 Warszawa) w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Komendę Stołeczną Policji z siedzibą w Warszawie
przy ul. Nowolipie 2 (00-150 Warszawa)


postanawia:

1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Covertech
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
kwoty 13 500
zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 usta
wy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….

Sygn. akt KIO 989/23
U z a s a d n i e n i e

Komenda Stołeczna Policji z siedzibą w Warszawie, zwana dalej: „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.)
zwanej dalej: „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa
urządzeń radiowych, nr sprawy: WZP-537/23/37/Ł, zwane dalej „postępowaniem”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 27 marca 2023 r., pod numerem 2023/S 061-181922.
Szacunkowa wartość zamówienia, którego przedmiotem są dostawy, jest wyższa od
kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Pzp.

W dniu 6 kwietnia 2023 r. wykonawca Covertech
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: „odwołującym”) wniósł odwołanie
od
czynności zamawiającego, podjętych oraz zaniechanych w toku postępowania, a
polegających na:
-
sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisem art. 99 ust. 1
i 4
Pzp, tj. w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
-
sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisem art. 99 ust. 1
i 6
Pzp, tj. w sposób dopuszczający pozornie możliwość zaoferowania rozwiązań
równoważnych;
-
nieuprawnione ograniczenie konkurencji w Postępowaniu..
W ramach
postępowania odwoławczego nie zostały zgłoszone przystąpienia.
Zamawiający w dniu 19 kwietnia 2023 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której
zawarł argumentację dla wniosku o oddalenie odwołania w całości.
W dniu 20 kwietnia 2023
r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego zawierające
oświadczenie o cofnięciu odwołania wniesionego w dniu 6 kwietnia 2023 r. Dodatkowo
odwołujący wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego oraz zwrot 90% wniesionego
wpisu, na rachunek bankowy należący do odwołującego.
S
kład orzekający Izby, działając na podstawie art. 520, art. 568 pkt 1 oraz art. 553
ust. 1 zdanie drugie Pzp
postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze w przedmiotowej
sprawie, ponie
waż oświadczenie o cofnięciu odwołania uznać należy za oświadczenie
najdalej idące złożone przez stronę, która zainicjowała postępowanie odwoławcze. Zgodnie z
art. 520 ust. 2 Pzp cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże
z jego w
niesieniem. Innymi słowy cofnięcie odwołania niweczy zainicjowane postępowanie
odwoławcze. Z związku z tym cofnięcie odwołania jest jednostronnym oświadczeniem woli,
które z mocy prawa rodzi skutek w postaci umorzenia postępowania.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Izba uwzględniła okoliczność, iż
cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem na rzecz odwołującego
należało zwrócić 90% kwoty wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych,
czyli kwotę 13 500,00 zł, stosownie do art. 557 i art. 575 Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.).

Przewodniczący: …………………………….

…………………………….

…………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie