eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 871/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-04-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 871/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Michał Pawłowski Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszaw
ie odwołania wniesionego
do Prezesa Kr
ajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2023 r. przez odwołującego –
ORANGE P
olska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
z
amawiającego Sieć Badawczą Łukasiewicza – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego w Warszawie


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.

2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego – ORANGE Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i:

2.1.
Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez
o
dwołującego – ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
tytułem wpisu od odwołania.

2.2.
Zasądza od odwołującego – ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie na rzecz z
amawiającego – Sieci Badawczej Łukasiewicza –
Instytutu
Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie
kwotę 2 706 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych zero groszy)
stanowiącą
koszty
postępowania
odwoławczego
poniesione
przez
z
amawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 14
dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
………….……………………………..

Sygn. akt KIO 871/23

Uzasadnienie

Si
eć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
w Warszawie, zwana dalej
„Zamawiającym”,

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej
dalej jako
„ustawa PZP”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
„dostawę 200 sztuk telefonów komórkowych wraz z aktywacją karty i abonamentem
miesięcznym na okres 24 miesięcy na potrzeby Zamawiającego”.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
10 marca 2023 r., pod numerem 2023/BZP 00130383/01.

W dniu 28 marca 2023 r. (dat
a wpływu do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) wykonawca
ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Odwołującym”, wniósł
odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność Zamawiającego polegającą na
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 255 pkt 6 ustawy PZP poprzez dokonanie
niezgodnej z przepisami ustawy
czynności unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ze względu na to, że w ocenie Zamawiającego postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na wcześniejszą
nieprawidłową czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz brak możliwości dokonania, w
oparciu o przyjęte kryteria, wyboru oferty najkorzystniejszej pomimo, iż nieprawidłowa czynność
wybor
u oferty najkorzystniejszej nie przesądza o nieważności postępowania i jest usuwalna, a
przyjęte przez Zamawiającego kryteria oceny ofert pozwalają dokonać wyboru oferty
najkorzystni
ejszej, a w konsekwencji brak jest możliwości uznania, że postępowanie obarczone

jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Z uwagi na podniesiony zarzut Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiaj
ącemu:
1) u
nieważnienia czynności unieważnienia postępowania,
2) dokonania ponow
nej czynności badania i oceny ofert,
3) d
okonania ponownej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał, że Zamawiający w dniu 23 marca 2023 r. dokonał
czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy PZP z uwagi na to,
że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej odrzuceniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednakże czynność tą
zdaniem Odw
ołującego należy uznać za nieprawidłową.

Odwołujący powołał się przy tym na poglądy prawne Włodzimierza Dzierżanowskiego i Andrzeli
Gawrońskiej-Baran wyrażone w komentarzach prawniczych do przepisów ustawy PZP na temat
stosowania art. 255 ustawy PZP.
Według poglądu pierwszego ze wskazanych autorów katalog
zobowiązujących do unieważnienia postępowania przesłanek jest przy tym zamknięty i nie może
być traktowany rozszerzająco, z żadnej innej przyczyny lub bez podania przyczyn zamawiający
nie może unieważnić postępowania. Czynność taka, jako dokonana bez podstawy prawnej,
byłaby bowiem unieważniona w postępowaniu odwoławczym, gdyż stanowiłaby naruszenie
ustawy PZP
. Przepisy o unieważnieniu postępowania znajdują zastosowanie niezależnie od
trybu udzielenia zamówienia oraz jego wartości. Jedynie niektóre przesłanki wymienione w art.
255 ustawy PZP
odnoszą się wprost do konkretnych trybów udzielania zamówienia. Wada
postępowania, która może być przyczyną jego unieważnienia, musi mieć charakter nieusuwalny
i jednocześnie powodujący, że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek
wystąpienia wady podlegała unieważnieniu. Taka konstrukcja przepisu odsyła wyraźnie do art.
457 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP
, w których wymienione są wszystkie przypadki naruszenia ustawy

powodujące konieczność unieważnienia umowy. Wystąpienie innych wad w postępowaniu nie
może być powodem jego unieważnienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP. Natomiast
zdaniem drugiego z prz
ywołanych autorów zamawiający jest zobligowany do unieważnienia
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia któregokolwiek
ze zdarzeń enumeratywnie wymienionych w art. 255 ustawy PZP, co oznacza, że działanie
zamawiającego powinno być pozbawione jakiejkolwiek uznaniowości w odniesieniu do instytucji
uniew
ażnienia postępowania, a interpretacji przesłanek unieważnienia postępowania należy
dokonywać w sposób ścisły przy zachowaniu prymatu wykładni gramatycznej i celowościowej.
Rozszerzająca wykładnia przesłanek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest
zatem niedopuszczalna, gdy
ż mogłaby prowadzić do manipulowania wynikiem postępowania
o udzielenie zamówienia, w szczególności gdy unieważnienie następuje po otwarciu ofert, kiedy
to zamawiający zna krąg wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i zaoferowane
przez nich warunki real
izacji zamówienia. Zamawiający ma obowiązek unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP ze
względu na jego wadę, o ile spełnia ona dwa kryteria. Musi to być wada niemożliwa do
us
unięcia po jej stwierdzeniu ze względu na stan zaawansowania postępowania o udzielenie
zamówienia. Ponadto chodzi o nieprawidłowości rzutujące bezpośrednio na zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Celem
postępowania jest bowiem zawarcie wyłącznie w pełni skutecznej umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Na przeszkodzie stają zatem wyłącznie nieusuwalne wady proceduralne (czyli nie
podlegające konwalidacji), obciążające postępowanie w sposób nieodwracalny. Mogą to być
zarówno nieprawidłowe działania, jak i zaniechania zamawiającego. Warunkiem skuteczności
unieważnienia postępowania jest wykazanie najpierw wady postępowania i jej nieusuwalności,
a potem skutku w postaci niemożliwości zawarcia ważnej umowy finalnej. Jeżeli wada jest
wprawdzie nieusuwalna, lecz umożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu,
zamawiający powinien doprowadzić do udzielenia zamówienia. Skoro wada postępowania
skutkująca unieważnieniem postępowania nie może być wadą o charakterze nieistotnym,
ponieważ co do zasady mogłaby zostać usunięta przez zamawiającego, nie każde naruszenie
przepisów ustawy PZP może rzutować na wynik postępowania i zmusza zamawiającego do
unieważnienia postępowania.

W ocenie Od
wołującego Zamawiający jest zobowiązany zatem do zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, co do zasady poprzez wybór oferty najkorzystniejszej

i udzielenie zamówienia publicznego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Zamawiający może
albo jest zobowiązany do unieważnienia postępowania.

W dalszej części uzasadnienia odwołania Odwołujący stwierdził, że przedmiotowe postępowanie
nie jest obarczone żadną wadą, a tym bardziej nieusuwalną. Odwołujący podkreślił, że
Zamawiający za nieusuwalne wady uznał dwie okoliczności. Po pierwsze Zamawiający wskazał
na o
koliczność, że „W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty w oparciu
o błędnie sformułowane kryteria oceny, oraz z naruszeniem ustawy PZP, poprzez wcześniejsze
wadliwe dopuszczenie zmiany w treści wybranej oferty, w ramach wyjaśnień składanych zgodnie
z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy
PZP, które to zmiany nie stanowiły korekty oczywistych omyłek
pisarskich lub rachunkowych, lecz niedopuszczalną na tle art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP
istotną zmianę w treści oferty – co spowodowało unieważnienie wyboru oferty przez
zamawiającego”.
Według Odwołującego nie można nieprawidłowej czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej uznać za nieusuwalną wadę postępowania, lecz jedynie za nieprawidłową
czynność Zamawiającego w postępowaniu, którą z resztą sam Zamawiający naprawił poprzez
jej unieważnienie. W konsekwencji nieprawidłowa czynność wyboru oferty najkorzystniejszej nie
może być uznana za nieusuwalną wadę postępowania, która nie pozwala na zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i prowadzić do
unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP. Po drugie Zamawiający
wskazał na fakt, że „Ponowna ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastosowaniem
wzorów zawartych w SWZ również nie doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu
niemożliwej do usunięcia wadliwości w sformułowaniu kryteriów oceny ofert oraz
niejednoznacznej interpretacji postanowień SWZ przez wykonawców, którzy złożyli oferty, co
skutkuje niemożliwością udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”.
W odniesieniu do drugiej ze
wskazanych
okoliczności Odwołujący stwierdził, że nie można w ogóle mówić o wadzie tego
postępowania. Przede wszystkim Odwołujący nie zgodził się z twierdzeniem Zamawiającego, że
kryteria oceny ofert nie pozwalają na wybór oferty najkorzystniejszej w toku powtórzonej
czynności badania i oceny ofert, ponieważ kryteria oceny ofert zostały opisane w sposób
jednoznaczny i zrozumiały, w tym za pomocą wzorów matematycznych. Następnie Zamawiający
z
a pomocą określonych przez siebie w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)
kryteriów, ocenił oferty i dokonał ich klasyfikacji. Natomiast to, że jeden z wykonawców
sporządził ofertę w sposób niezgodny z warunkami zamówienia, a przez to niemożliwy do oceny

w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, nie oznacza, że kryteria były sporządzone w sposób
nieprawidłowy, w szczególności, że błąd tego wykonawcy odnosił się do wiadomości
powszechnie
znanych, tj. możliwości dzielenia przez 0. Inne oferty zostały sporządzone zgodnie
z warunkami zamówienia, były możliwe do oceny i klasyfikacji na podstawie przyjętych przez
Zamawiającego kryteriów oceny ofert. Według Odwołującego nieprawidłowość czynności
wyboru oferty najkorzystn
iejszej nie wynikała zatem z nieprawidłowości kryteriów, lecz z tego, że
Zamawiający wziął pod uwagę przy ocenie ofert ofertę, której treść była niezgodna z warunkami
zamówienia, co nie jest wadą postępowania, tylko nieprawidłową czynnością Zamawiającego
w postępowaniu i może zostać usunięte, a nawet zostało usunięte przez Zamawiającego
poprzez unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Poza tym w ocenie
Odwołującego nie jest możliwe zrównanie nieusuwalnego błędu w postępowaniu ze złożeniem
oferty niezgodnej z warunkami zamówienia przez jednego z wykonawców. Nie ma podstaw do
tego ani w
treści art. 255 pkt 6 ustawy PZP, ani w wypracowanych przez orzecznictwo i doktrynę
poglądach, aby uznać, iż złożenie przez wykonawcę oferty niezgodnej z warunkami zamówienia
oznacza, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą niepozwalającą na
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem
Odw
ołującego sporządzenie przez wykonawcę oferty w sposób niezgodny z warunkami
zamówienia przesądza o konieczności odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy PZP
, a nie o tym, że postępowanie jest obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezależnie od powyższego Odwołujący zauważył, że nawet gdyby przyjąć, że którakolwiek
z okoliczności wskazanych przez Zamawiającego w uzasadnieniu jego czynności stanowiła
nieusuwalną wadę postępowania, to – aby doszło do unieważnienia postępowania – wada ta
musi jeszcze skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, która nie podlegałaby unieważnieniu. Odwołujący wskazał, że umowa w sprawie
z
amówienia publicznego może zostać unieważniona jedynie w ściśle określonych sytuacjach,
przewidzianych w art. 457 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP. Natomiast c
zynności dokonane przez
Zamawiającego w postępowaniu nie mogły doprowadzić do zaistnienia żadnej z przesłanek
unieważnienia umowy, ani z art. 457 ust. 1 ustawy PZP, ani z art. 457 ust. 5 ustawy PZP.
W odniesieniu do
przesłanki z art. 457 ust. 1 ustawy PZP brak jest nieusuwalnego błędu w
postępowaniu, który mógłby prowadzić do unieważnienia umowy, w następujących sytuacjach:

1) art. 457 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP
– brak ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych –
ogłoszenie takie zostało zamieszczone,
2) art. 457 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP
– zawarcie umowy przed upływem terminu stand still, albo
przed wydan
iem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą – w postępowaniu nie doszło
jeszcze w ogóle do zawarcia umowy,
3) art. 457 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP
– postępowanie nie jest prowadzone w trybie z wolnej ręki,
4) art. 457 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP
– postępowanie nie dotyczy zamówienia w ramach umowy
ramowej, ani zawarcia umowy ramowej,
5) art. 457 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP
– postępowanie nie obejmuje dynamicznego systemu
zakupów.
Poza tym c
zynności w postępowaniu dokonane przez Zamawiającego, nie prowadzą również do
unieważnienia umowy na podstawie art. 457 ust. 5 ustawy PZP w zw. z art. 70
5
ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) – nie doszło bowiem do wpływu
na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Uwzg
lędniając akta sprawy odwoławczej, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia
oraz stanowiska stron
wyrażone w pismach i złożone podczas rozprawy, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba nie stwierdziła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została spełniona
żadna z przesłanek negatywnych wynikająca z art. 528 ustawy PZP, która uniemożliwiałaby
merytoryczne r
ozpoznanie odwołania. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie zawarł wniosek
o odrzucenie odwołania na podstawie art. 528 pkt 2 ustawy PZP z uwagi na to, że jego zdaniem
odwołanie w niniejszej sprawie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, tj. przez
wykonawcę nieposiadającego interesu prawnego we wniesieniu odwołania, który na skutek
czynności unieważnienia postępowania nie poniósł i nie może ponieść szkody, gdyż nie pozyska
zamówienia. W ocenie Izby na gruncie przepisu art. 505 ust. 1 ustawy PZP przesłankę „interesu
w uzyskaniu zamówienia”, czyli samą możliwość uzyskania zamówienia, należy interpretować
w sposób szeroki i odnosić ją już do potencjalnej możliwości pozyskania przez Odwołującego

zamówienia. Niewątpliwie tak rozumiany interes wykonawca ORANGE Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w niniejszej sprawie posiada, ponieważ jest jednym z wykonawców
biorących udział w przetargu, który liczy na wybranie przez Zamawiającego jego oferty.
Jednocześnie wykonawca ten może ponieść szkodę w postaci nieosiągnięcia zakładanego
zysku, gdyb
y nie udało mu się pozyskać przedmiotowego zamówienia z powodu, jego zdaniem,
nieuzasadnionego unieważnienia postępowania przetargowego. W związku z tym za niemającą
znaczenia dla oceny istnienia
„interesu w uzyskaniu zamówienia” należy uznać dokonaną przez
Zamawiającego symulację, która dotyczyła punktacji przyznanej poszczególnym wykonawcom
w ramach rankingu ofert w sytuacji, gdyby nie d
oszło do unieważnienia postępowania, a z której
wynika, że Odwołujący i tak nie wygrałby tego przetargu. Takiego rodzaju dywagacje są również
przedwczesne, charakteryz
ują się dużym stopniem hipotetyczności i niepewności, biorąc zaś
pod uwagę nieprzewidywalność czynności samych wykonawców oraz możliwość skorzystania
przez nich
w postępowaniu ze środków ochrony prawnej nie dają one podstaw do przesądzenia,
jaki w osta
teczności byłby wynik przetargu. Z tego też względu Izba stwierdziła, że wypełnione
zostały opisane w art. 505 ust. 1 ustawy PZP ustawowe przesłanki istnienia interesu
Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody
w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Wniosek Zamawiającego
o odrzucenie
odwołania nie mógł zostać zatem przez Izbę uwzględniony.

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, które zgodnie z regulacją § 8
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy
rozpozna
waniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453) stanowią
od
wołanie wraz z załącznikami oraz dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia
w postaci elektro
nicznej lub kopia dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia,
a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma kierowane przez Prezesa Izby w związku
z wniesionym odwołaniem.

Izba uw
zględniła też stanowiska prezentowane na rozprawie przez obie strony postępowania
oraz uwzględniła stanowisko zaprezentowane przez Zamawiającego w jego odpowiedzi na
odwołanie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Izba uznała wiarygodność oraz moc dowodową dokumentów znajdujących się w aktach sprawy
odwoławczej.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:

Na podstawie art. 552 ust. 1 ustawy PZP Izba wyd
ając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy
ustalony w toku po
stępowania odwoławczego.

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego
M
ościckiego w Warszawie działając w trybie przepisów ustawy PZP prowadzi postępowanie
o udzielenie
zamówienia publicznego na „dostawę 200 sztuk telefonów komórkowych wraz
z aktywacją karty i abonamentem miesięcznym na okres 24 miesięcy na potrzeby
Zamawiającego”.
Numer referencyjny tego zamówienia to FL.250.7.2023.MR.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
10 marca 2023 r., pod numerem 2023/BZP 00130383/01.

W rozdziale
XIV SWZ Zamawiający opisał kryteria oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów
i sposobu oceny ofert. W us
t. 1 rozdziału XIV SWZ Zamawiający wskazał, że
przy wyborze
w
ykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:
a)
Cena za aparat telefoniczny
– waga kryterium 60%,
b) Cena z
a miesięczny abonament – waga kryterium -30%,
c) Termin gwarancji na aparat telefoniczny
– waga kryterium 10%.
Sposób obliczenia punktów:
a) w ramach kryterium nr 1 Cena:
Cena: 60% (C)

Sposób dokonania oceny według wzoru:
C = (Cmin : Cb) x 100 x 60%
C
– wartość punktowa ceny brutto
Cmin
– cena najniższa
Cb
– cena badanej oferty
b) w ramach kryterium nr 2 Cena za abonament (A)-
Sposób dokonania oceny według wzoru:
A = (Amin : Ab) x 100 x 30%
A
– wartość punktowa abonamentu brutto
Amin
– najniższy abonament
Ab
– abonament z badanej oferty
c) w ramach kryterium nr 3
– termin gwarancji (G) – Zamawiający przyzna punkty na podstawie
zadeklarowanego terminu gwarancji podanego przez w
ykonawcę w formularzu ofertowym.
W przypadku zaoferowania:
-
24 miesiące – 0 punktów
- 36 miesi
ęcy – 10 punktów
Ok
– Ocena końcowa
Ok = C + A + G
Punkty liczone są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W ust. 2
rozdziału XIV SWZ przewidziano natomiast, że Zamawiający oceni i porówna jedynie te
oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone
w SWZ.

Oferty w postępowaniu złożyło pięciu wykonawców, w tym POLKOMTEL Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „wykonawcą POLKOMTEL”), który
zaoferował cenę 0 złotych za dostawę 200 sztuk aparatów telefonicznych, a także Odwołujący.
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 20 marca 2023 r., za którą została
uznana oferta wykonawcy POLKOMTEL.

Następnie w dniu 23 marca 2023 r. Komisja Przetargowa powtórnie przeanalizowała czynność
wyboru oferty najkorzystniejszej i
stwierdziła, że wybór oferty był obarczy wadą z następujących
powodów:
1) W
związku z tym, że wykonawca POLKOMTEL w formularzu ofertowym zawarł cenę 0 zł za
aparat, oferta ta
winna być odrzucona z powodu braku możliwości dokonania wyliczenia
punktów w kryterium „Cena za aparat telefoniczny”.
2) Zgodnie z art.
223 ust. 1 i 2 ustawy PZP wyjaśnienia składane przez wykonawcę nie powinny
powodować istotnych zmian w treści oferty. Uznanie przez Komisję poprawionej wartości brutto
za 200 sztuk aparatów spowodowało taką zmianę, co jest niezgodne z zapisami ustawy PZP.
3) Wybrana oferta nie zaw
ierała najniższej ceny umowy ogółem, zatem nie była ofertą
najkorzystniejszą dla zamawiającego.
4) Wykonawcy
składający oferty w sposób niejednoznaczny zrozumieli opis kryteriów oceny, co
spowodowało złożenie nieporównywalnych ofert.
5) Zaproponowane przez Zamawiającego kryteria oceny, już po otwarciu ofert okazały się
kryteriami
uniemożliwiającymi rzetelny wybór najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z
powodu wybrania oferty z naruszeniem przep
isów ustawy PZP. Dokonał również unieważnienia
samego postępowania na podstawie przesłanki z art. 255 pkt 6 ustawy PZP wskazując, że:
1)
W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty w oparciu o błędnie sformułowane
kryteria ocen
y, oraz z naruszeniem ustawy PZP, poprzez wcześniejsze wadliwe dopuszczenie
zmiany
treści wybranej oferty, w ramach wyjaśnień składanych zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2
ustawy PZP, k
tóre to zmiany nie stanowiły korekty oczywistych omyłek pisarskich lub
rachunkowych
, lecz niedopuszczalną na tle art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP istotną zmianę
w treści oferty – co spowodowało unieważnienie wyboru oferty przez zamawiającego.

2) Ponowna ocena ofert niepodlegających odrzuceniu, z zastosowaniem wzorów zawartych
w SWZ również nie doprowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu niemożliwej do
usunięcia wadliwości w sformułowaniu kryteriów oceny ofert oraz niejednoznacznej interpretacji
postanowień SWZ przez wykonawców, którzy złożyli oferty, co skutkuje niemożliwością
udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz r
ówne traktowanie wykonawców.
Jedno
cześnie Zamawiający poinformował wykonawców, że w trybie pilnym zostanie wszczęte
kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące tego przedmiotu, wraz z
naniesionymi zmianami zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert.

Mając na uwadze powyższe Izba zważyła, co następuje:

Po przeprowadzeniu rozprawy
oraz zapoznaniu się z pisemnymi i ustnymi stanowiskami stron
Kraj
owa Izba Odwoławcza rozpoznała merytorycznie odwołanie złożone przez wykonawcę
ORANGE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i uznała, że odwołanie nie zasługuje
na uwzględnienie.

Według regulacji art. 559 ust. 2 ustawy PZP uzasadnienie orzeczenia Izby zawiera wskazanie
podstawy prawnej orzec
zenia z przytoczeniem przepisów prawa.

Art. 255 ustawy PZP zawier
a obligatoryjne przesłanki unieważnienia postępowania w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, w tym w pkt 6 stanowi, że Zamawiający unieważnia
po
stępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

W ocenie Krajow
ej Izby Odwoławczej dokonana przez Zamawiającego czynność unieważnienia
postępowania była co do zasady prawidłowa, choć nie wszystkie wskazane w jej uzasadnieniu

powody
można uznać za odpowiadające regulacji ustawowej. Przede wszystkim stwierdzić
należy, że trafnie uznał Zamawiający, iż kryteria oceny ofert zostały ustalone w sposób wadliwy,
albowiem Zamawiający nie przewidział możliwości wycenienia jednego z elementów przedmiotu
zamówienia, dodatkowo punktowanego w ramach kryteriów oceny ofert, na 0 (zero) złotych.
W konsekwencji podstawienia cyfry 0 do wzoru matematycznego w ramach kryterium nr 1 nie da
się w ogóle przyznać punktacji ofercie wykonawcy POLKOMTEL, ponieważ w takim przypadku
cyfra 0 jest dzielnikiem
, co w świetle reguł matematycznych jest niedopuszczalne. Natomiast
w odniesieniu do ofert pozostałych wykonawców każdy z nich otrzymałby 0 punktów w ramach
kryterium nr 1
, niezależnie od wysokości zaoferowanej przez siebie ceny, albowiem w takim
przypadku cyfra 0 jest
dzielną, co w świetle reguł matematycznych powoduje, że ilorazem
zawsze b
ędzie cyfra 0. Oznacza to, że ofert pozostałych wykonawców w ramach kryterium nr 1,
chociaż obiektywnie różnią się one od siebie ceną, to nie da się ich w ogóle porównać. Izba
stwierdziła zatem, że pierwotnym błędem Zamawiającego było właśnie wadliwe sformułowanie
w dokumenta
cji postępowania zasad odnoszących się do kryterium oceny ofert, albowiem
Zamawi
ający nie zastrzegł wyraźnie w dokumentach zamówienia, że nie jest dozwolone
wycenienie jakie
gokolwiek składnika oferty na 0 złotych. Po otwarciu ofert nie było już możliwe
naprawienie tego błędu przez Zamawiającego, nie było również podstaw do interpretowania
kr
yteriów oceny ofert w inny sposób aniżeli wynikający z dokumentacji postępowania. W tych
okolicznościach Zamawiający był więc zobligowany do unieważnienia całego postępowania na
podstawie pr
zesłanki z art. 255 pkt 6 ustawy PZP.

Podnoszona dodatkowo w uzasadnieni
u czynności Zamawiającego okoliczność
wcześniejszego
wadliwego dopuszczenia zmiany
treści oferty wykonawcy POLKOMTEL, co doprowadziło potem
do wyboru oferty tego wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu, nie może być
sama w sobie traktowana jako nieusuwalna wada
postępowania. Izba wskazuje, że czynność
poprawienia oferty wykonawcy z naruszeniem regulacji art. 223 ust. 2 ustawy PZP, czy
też
będąca jej następstwem czynność wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nieprawidłowo
poprawionej b
yły to osobne czynności, które można było unieważnić bez unieważnienia całego
postępowania. Natomiast w niniejszej sprawie były to uchybienia wtórne względem uchybienia
pierwotnego, czyli wadliwego opisania kryt
eriów oceny ofert, w tym stworzenia matematycznego
wzoru bez uczynienia odpowie
dnich zastrzeżeń co do braku możliwości wycenienia elementów
oferty,
podstawianych następnie do tego wzoru, na 0 złotych. Tak samo niejednoznaczna
interpretacja
postanowień SWZ przez wykonawców sama w sobie nie może być postrzegana

jako nieusuwalna wada
postępowania o udzielenie zamówienia, która powinna skutkować jego
unieważnieniem, tylko może być ona traktowana jako niezamierzony rezultat nieprecyzyjnie,
ogólnikowo lub wadliwie sformułowanych zapisów dokumentacji postępowania.

Odnosząc się do twierdzenia Odwołującego, że to tylko jeden z wykonawców sporządził ofertę
w sposób niezgodny z warunkami zamówienia a w konsekwencji niemożliwy do oceny w ramach
przyjętych kryteriów oceny ofert, w szczególności zaś, że błąd tego wykonawcy odnosił się do
wi
adomości powszechnie znanych, czyli możliwości dzielenia przez 0, co miałoby oznaczać, że
kryteria oceny ofert zosta
ły sporządzone w sposób prawidłowy, to należy stwierdzić, iż jest to
nieuprawnione i nieudowodnione twierdzenie, albowiem z dokumentacji pos
tępowania wcale nie
wynika
niezgodność treści oferty wykonawcy POLKOMTEL z warunkami zamówienia. Ponadto
Od
wołujący uzasadniając zarzut odwołania nie wskazał, z którymi konkretnie postanowieniami
SWZ oferta wybranego
początkowo wykonawcy miałaby być niezgodna. W SWZ brak jest
postanowienia, które zakazywałoby wycenienia jakiegokolwiek z elementów zamówienia na zero
złotych. Poza tym wbrew twierdzeniom Odwołującego w świetle obowiązującej ustawy PZP
umowa w sprawie zam
ówienia publicznego podlega unieważnieniu nie tylko na podstawie
przesłanek z art. 457 ust. 1 i ust. 5 ustawy PZP. Zgodnie bowiem z art. 611 pkt 2 ustawy PZP w
przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy PZP Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części. Jeśli zatem w wyniku
przeprowadzenia kontrol
i doraźnej, czyli już po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzi naruszenie przepisów ustawy
PZP, kt
óre mogło mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego, to zyskuje on uprawnienie
do skierowania do sądu powszechnego powództwa o unieważnienie umowy zawartej pomiędzy
z
amawiającym a wybranym wykonawcą.

Podsumowując podkreślić trzeba, że Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentacji zamówienia, których opis nie może
pozostawiać Zamawiającemu nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty i co,
również trzeba mocno zaakcentować, powinien umożliwić mu weryfikację i porównanie poziomu
oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie konkretnych informacji, które
wykonawcy przedstawili w ofertach. Brak zas
trzeżenia zakazującego dokonania wyceny jednego
z ele
mentów oferty na 0, przy jednoczesnym oparciu jednego ze wzorów matematycznych

w ramach kryteriów oceny ofert na ilorazie najniższej zaoferowanej ceny i ceny badanej oferty,
sprawia
, że naruszone zostały opisane powyżej zasady opisywania kryteriów oceny ofert. A to
powod
uje, że postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co z kolei
powinno
skutkować unieważnieniem postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy PZP.
Zamawiający zatem analizując każdorazowo przesłanki do unieważnienia postępowania w trybie
art.
255 pkt 6 ustawy PZP powinien mieć na względzie nie tylko nieusuwalność samej wady,
którą obarczone zostało postępowanie, ale również powinien przewidzieć, czy wada ta może
w przyszłości skutkować unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym na
podstawie regulacji art. 611 pkt 2 ustawy PZP.
Mając powyższe na uwadze zarzut dotyczący naruszenia art. 255 pkt 6 ustawy PZP przez
Zamawiającego został uznany przez Izbę za nieuzasadniony.

O ko
sztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, tj. na podstawie
art. 557, art. 574-576 ustawy PZP oraz w oparciu o przepisy
§ 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437). Z uwagi na oddalenie odwołania w
całości Izba zasądziła od Odwołującego na rzecz Zamawiającego zwrot kosztów postępowania
odwoławczego obejmujących wydatek na wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie złożonej
faktury VAT na kwotę 2 706 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych zero groszy).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………….……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie