eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 666/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 666/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Maksym Smorczewski, Renata Tubisz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 23 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2023 r. przez Związek Ogólnopolski
Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez
z
amawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Multiconsult Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy Voessing Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze;
2.

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Związku
Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie
kwoty 15 000 zł
00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wr
ześnia 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie
– w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………
Członkowie: ………………………

………………………


Sygn. akt KIO 666/23

Uzasadnienie

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie - prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. – dalej „ustawa pzp”), pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn: „Budowa nowej
linii kolejowej Turek-
Konin” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej -
Kolej + do 2029 roku”, nr sprawy: PZ.292.162.2023,
numer
referencyjny:
909
0/1REZA5/01717/00823/23/P”..

Ogłoszenie
o zamówieniu
opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27 lutego 2023 r., za
numerem 2023/S 041-121979.
W dniu 9 marca 2023 r. odwołanie wniósł Związek Ogólnopolski Projektantów
i
Inżynierów z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie
wobec dokumentów zamówienia.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 99 ust. 1 ustawy pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 ustawy pzp oraz art. 8 ust. 1 ustawy pzp
w zw. z art.
5 i art. 353 (1) Kodeksu cywilnego, poprzez zaniechanie sporządzenia opisu
przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie kompletnej i ważnej oferty spełniającej w całości
oczekiwania i wymagania Zamawiającego oraz narzucenie na wykonawcę obowiązków
sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wskazanym szczegółowo
w uzasadnie
niu odwołania.
2. art. 353 (1) w zw. z art. 5 Kodeksu cywilnego, w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy pzp, poprzez
wykorzystanie pozycji dominującej Zamawiającego jako organizatora przetargu i wbrew
obowiązkom ustawowym oraz wbrew zasadom współżycia społecznego, w sposób
stanow
iący co najmniej nadużycie prawa, ukształtowanie postanowień warunków realizacji
zamówienia w sposób naruszający zasady współżycia społecznego i równowagę stron
umowy, a także nieprecyzyjny i niejednoznaczny oraz nadmiernie obciążający wykonawcę w
zakresie wskazanym szc
zegółowo w uzasadnieniu odwołania.

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak również nakazanie Zamawiającemu:
1) dokonania modyfikacji Tomu III SWZ -
OPZ, poprzez wykreślenie pkt 11. ze strony 14 i pkt
11 ze strony 15 w części 2.2, bądź poprzez wskazanie w sposób wyczerpujący i
jednoznaczny listy dokumentów, których Zamawiający będzie żądał od wykonawcy;
2) dokonania modyfikacji Tomu III SWZ -
OPZ poprzez wykreślenie z części 3.1 pkt 3
na
łożonej na wykonawcę odpowiedzialności za prawidłowe ustalenie informacji, o których
mowa w
części 3.1, oraz wyraźne wskazanie, że obowiązek poniesienia przez wykonawcę
kosztów uzyskania informacji nie dotyczy informacji uzyskiwanych od Zamawiającego;
3) dokonania modyf
ikacji Tomu III SWZ poprzez wskazanie w pkt 6 i 7 części 4.4.2, że
warunkiem dla żądania opracowania dokumentacji projektowej zamiennej przez wykonawcę
będzie obiektywna niemożliwość zrealizowania dokumentacji pierwotnej;
4) dokonania modyfik
acji części 4.4.2 Tomu III SWZ - OPZ w ten sposób, że Zamawiający
zobowiąże się do kierowania wezwania do podjęcia czynności nadzoru w godzinach 8:00 -
16:00 w dniu roboczym, a wykonawca będzie dysponował czasem na przekazanie informacji
o maksymalnym czasie Pobytu lub
Konsultacji w terminie do godz. 16:00 następnego dnia
roboczego po dniu doręczenia wezwania;
5) dokonania modyfikacji pkt 2.7.1 Załącznika nr 4 do OPZ, bądź pkt 3.3.2.2.1 i 3.4.2.2.1
Załącznika nr 2 do OPZ - Studium Planistyczno-Prognostyczne (dalej SPP), w celu zawarcia
w OPZ jednoznacznych założeń w kwestii rodzaju przeznaczonych do zaprojektowania
urządzeń stacyjnych;
6) dokonania modyfikacji Tomu III SWZ -
OPZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu
zamówienia o informacje dotyczące szacowanej liczby nieruchomości, które wymagają
przeprowadzenia procedury podziału oraz wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia
szacowanej liczby punktów granicznych działek ewidencyjnych, dla których geodeta
powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające opisane w części 4.3.6 pkt 2) Tomu III
SWZ
– OPZ;
7) dokonania modyfikacji Tomu III SWZ -
OPZ pkt 4.3.6 poprzez jego uzupełnienie o
informacje dotyczące szacunkowej powierzchni (ilości hektarów), które wymagają
sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych;
8) dokonania modyfikacji części 4.3.9 Tomu III SWZ - OPZ poprzez dodanie postanowień
stanowiących, że po wykonaniu przez wykonawcę programu badań podłoża gruntowego
oraz projektu robót geologicznych, o których mowa w części 4.3.9 pkt 2 Tomu III SWZ - OPZ,

Zamawiający będzie zobowiązany do uzyskania zgód osób trzecich na wejście pracowników
wykonawcy lub podwykonawcy na teren ich nieruchomości, a także postanowień
stanowiących, że koszty związane z uzyskaniem powyższych zgód, jak również zgód na
zamknięcia torowe będą ponoszone przez Zamawiającego oraz wykreślenie postanowienia
stanowiącego, że Wykonawca dopełni formalności związanych z uzyskaniem zgody na
wejście w teren PKP PLK S.A. (części 4.3.9 pkt 3 Tomu III SWZ - OPZ);
9) dokonania modyfikacji Tomu I SWZ -
OPZ poprzez dodanie Załącznika - Tabela
Elementów Rozliczeniowych oraz o nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji
Załącznika nr 1A do Tomu I SWZ - IDW - Załącznik do Formularza Ofertowego
Harmonogram rzeczowo - finansowy - Zakres p
odstawowy poprzez podział pozycji
Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno- inżynierskiej na dwie
części:
4. 1 .1 . Realizacja badań geologicznych przewidującego płatności częściowe za wykonane
i
odebrane prace związane z Opracowaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego
i geologiczno-
inżynierskiej wypłacane co miesiąc w łącznej wysokości nie wyższej niż 50%
wartości pozycji 4.1.
4. 1 .2. Opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno- inżynierskiej -
zawierającej pozostałą część wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie tej części
zamówienia z uwzględnieniem rozliczenia wynikającego z TER.

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania
niniejszej sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które
skutkowałyby odrzuceniem odwołania.
Izba ustaliła, że w dniu 13 marca 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie
Odwołującego zgłosili skuteczne przystąpienie wykonawcy:

Multiconsult Polska sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie oraz Voessing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
W dniu 21 marca 2023
r. wpłynęła do Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie
w
zakresie żądania z pkt IV 1, 2 oraz w części z pkt IV 4, 6 odwołania, a w pozostałym
zakresie wniósł o oddalenie wniesionego odwołania. W złożonej odpowiedzi przedstawił
uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska. Ponadto, w dniu 21 marca 2023 r.
Zamawiający poinformował, że dokonał zmiany treści SWZ:

„1. W Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) w punkcie 2.2 (str. 14), ppkt
11) o treści:
„11) innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych, jak np. operatów
szacunkowych i pozostałych dokumentów potrzebnych w procesie uzyskania służebności.”

otrzymuje brzmienie
„11) operatów szacunkowych i pozostałych dokumentów potrzebnych w procesie uzyskania
służebności.”

2. W Tomie III SWZ - OPZ w punkcie 2.2 (str. 15),
wykreśla się ppkt 11) o treści:
„11) dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów koniecznych do realizacji robót
budowlanych”
3. W Tomie III SWZ -
OPZ w punkcie 3.1, pkt 3) zapis o treści:
„Odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich pozyskanych Informacji spoczywa na
Wykonawcy, który ponosi ryzyko związane z ich prawidłowym ustaleniem i wykorzystaniem.
Zamawiający odpowiada za prawidłowość przekazanych danych, które znajdują się w jego
zasobach. Koszty uzyskania Informacji ponosi Wykonawca, k
tóry uwzględnił to ryzyko
w
swojej Ofercie.”

otrzymuje brzmienie
„Odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich pozyskanych Informacji spoczywa na
Wykonawcy, który ponosi ryzyko związane z ich prawidłowym wykorzystaniem. Zamawiający
odpowiada za prawidłowość przekazanych danych, które znajdują się w jego zasobach.
Koszty uzyskania Informacji od podmiotów innych niż Zamawiający ponosi Wykonawca,
który uwzględnił to ryzyko w swojej Ofercie.”

4. W Tomie III SWZ - OPZ w punkcie 4.4.2
– Rozliczenie czynności nadzoru autorskiego -
zapis o treści:
„Wykonawca po otrzymaniu wezwania, niezwłocznie, tj. w ciągu godziny od otrzymania
wezwania, o
ceni ile maksymalnie czasu zajmie Pobyt polegający na sporządzeniu
dokumentacji lub Konsultacja i prześle informację w tym zakresie do Zamawiającego.
Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do wskazanego czasu, wskazując ich powody,
i
ustalić z Wykonawcą inny, krótszy czas trwania danego Pobytu/Konsultacji. Strony
zobowiązują się uzgodnić ten czas tego samego dnia, w którym zostało przekazane
wezwanie.”


otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca po otrzymaniu wezwania, niezwłocznie, tj. w terminie do godz. 13:00
następnego dnia roboczego po dniu doręczenia wezwania, oceni ile maksymalnie czasu
zajmie Pobyt polegający na sporządzeniu dokumentacji lub Konsultacja i prześle informację
w tym zakresie do Zamawiającego. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do wskazanego
czasu,
wskazując ich powody, i ustalić z Wykonawcą inny, krótszy czas trwania danego
Pobytu/Konsultacji. Strony zobowiązują się uzgodnić ten czas tego samego dnia, w którym
została terminowo przekazana informacja od Wykonawcy o długości Pobytu.”

5. W Tomie III SWZ -
OPZ, w pkt 4.3.4 dodaje się zapis:
„Szacowana liczba nieruchomości, które wymagają przeprowadzenia procedury podziału
wynosi
770. Rzeczywista ilość podziałów będzie wynikać z opracowanej przez Wykonawcę
Koncepcji Programowo Przestrzennej (KPP) i przygotowywania wniosku o wydanie decyzji
o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK). Docelowe podziały uzależnione są od rozwiązań
projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę oraz pozyskanych opinii oraz uzgodnień
z
odpowiednimi instytucjami.”

W dniu 22 marca 2023 r.
wpłynęło do Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie
Odwołującego o wycofaniu pozostałych (nieuwzględnionych przez Zamawiającego)
zarzutów.
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 3 ustawy pzp, zgodnie z którym „W
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod
warunk
iem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w
terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie
wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający
wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.”
Taka
sytuacja zaistniała w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Zamawiający uwzględnił
w części zarzuty odwołania, a Odwołujący wycofał pozostałe zarzuty. Natomiast po stronie
Z
amawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, co wyczerpuje dyspozycję ww.
przepisu i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego. Powyższe powoduje

zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów
odwołania.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy p
zp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2437)
nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z
rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………
Członkowie: ………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie