eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 631/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 631/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Elżbieta Dobrenko, Ryszard Tetzlaff

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Warszawie w dniu 17 marca 2023
r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2023 r. przez: wyko-
nawcę Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9
w po-
stępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, jednostka prowa-
dząca postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lu-
blinie, ul. Ogrodowa 21

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o zamówienie Mosty Łódź Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 52 i ANTEX II Sp. z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, ul. Dolna 1 lok. 2
zgłaszających swoje
przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 631/23 po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
Umorzyć postępowanie,

2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 18 000
zł. 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcę
Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9
tytułem
zwrotu 90% wpisu od odwo
łania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….
Członkowie: ………………………….

………………………….


Sygn. akt KIO 631/23
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Projekt i budowę obwodnicy m. Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 od km 235+575 do km
242+615; dł. ok. 6,658 km zostało wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 września 2022 r. pod nr 2022/S 184-
516842.

W dniu 24
lutego 2023 r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania.
W dniu
6 marca 2023 r. odwołujący Budimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.
Siedmiogrodzka 9 wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika dzia-
łającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 grudnia 2022 r. udzielonego przez dwóch
członków zarządu, zgodnie z odpisem z KRS. Do odwołania dołączono dowód przekazania
odwołania zamawiającemu w dniu 6 marca 2023 r.
Zaskarżonym czynnościom zamawiającego odwołujący zarzucił, że zostały dokonane z na-
ruszeniem:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w zw. z art. 16 ustawy przez zaniechanie odrzucenia
oferty Konsorcjum MOSTY, a w konsekwencji wybór oferty tego wykonawcy, pomimo, że jej
treść nie odpowiada specyfikacji warunków zamówienia (w tym Programu Funkcjonalno –
Użytkowego) (dalej jako: „PFU”), co w efekcie prowadzi do naruszenia zasady uczciwej kon-
kurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości postępowania, a co zostało
szczegółowo opisane w treści uzasadnienia niniejszego odwołania;
2.
art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy w zw. z art. 16 ustawy
przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum MOSTY, a w konsekw
encji wybór oferty
tego wykonawcy, pomimo, że oferta ta zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia w zakresie elementów opisanych szczegółowo poniżej, stanowią-
cych istotną część składową ceny oferty złożonej przez Konsorcjum MOSTY, przez co budzi
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego;
3.
art. 226 ust. 1 pkt 7) ustawy w zw. z art. 16 ustawy i w zw. z art. 3 ust. 1 UZNK przez
zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum MOSTY, pomimo że jej złożenie stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów UZNK, a w konsekwencji naruszenie art. 16
ustawy przez
prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i rów-
nego traktowania wykonawców.
Wniósł o rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum MOSTY;

2)
odrzucenia oferty Konsorcjum MOSTY na po
dstawie okoliczności opisanych w uza-
sadnieniu o
dwołania;
3)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert wykonawców biorących udział w postę-
powaniu;
4) uznania oferty złożonej przez odwołującego za najkorzystniejszą w postępowaniu.
W wyniku naruszenia przez
zamawiającego wskazanych powyżej przepisów ustawy interes
odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Odwołujący może ponieść szko-
dę w wyniku naruszenia przez zamawiającego wskazanych przepisów ustawy.

W dniu 7 marca 2023 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dni
u 10 marca 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili
swój udział wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Mosty Łódź Spółka Akcyjna z
siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 52 i ANTEX II Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Lubyczy Królewskiej, ul. Dolna 1 lok. 2 wnosząc o jego oddalenie. Wskazali, że
posiadają interes w rozstrzygnięciu na korzyść zamawiającego, gdyż ich oferta została wy-
brana jako najkorzystniejsza w p
ostępowaniu, a wszystkie zarzuty podniesione przez odwo-
łującego mają na celu zakwestionowanie tego wyboru. Ewentualne uwzględnienie zarzutów
o
dwołania skutkować będzie zatem unieważnieniem wyboru ich oferty oraz jej odrzuceniem,
co z kolei prowadzić najpewniej będzie do utraty zamówienia przez nich. Oddalenie odwoła-
nia natomiast oznaczać będzie, że to oni będą realizować umowę o to zamówienie. Zgłosze-
nie zostało wniesione przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 marca
2023 r. udzielonego prz
ez prezesa i wiceprezesa zarządu lidera przystępujących. Lider dzia-
łał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 listopada 2022 r. udzielonego przez prezesa za-
rządu partnera. Do zgłoszenia dołączono dowód przekazania zgłoszenia stronom w dniu 10
marca 2023 r.

W dniu 13 marca 2023 r. odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.
Termin posiedzenia z udziałem stron był wyznaczony na dzień 15 marca 2023 r.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ustawy.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 i ust. 2 ustawy
odwołujący może cofnąć odwołanie aż do czasu za-
mknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wią-
że z wniesieniem odwołania.

Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy
, Izba umarza postępowanie odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy - odwołującemu zwraca się 90% wpi-
su. W związku z powyższym odwołujący spełnił warunki do zwrotu wpisu. Izba orzekła o do-
konaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wyso-
kości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący uiścił wpis w wysokości 20 000,00
zł., to do zwrotu pozostała kwota 18 000,00 zł. o czym orzeczono w pkt. 2 sentencji posta-
nowienia.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………….
Członkowie: ………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie