eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 588/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-15
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 588/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu z
udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego
w dniu 15 marca 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 3 marca 2023 r. przez odwołującego Pentacomp Systemy
Informatyczne S. A. w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Ministerstwo Obrony Narodowej,
w imieniu i na rzecz którego działa Centrum Zasobów
Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie przy udziale wykonawcy Trogon BC Sp. z o. o.
w Słupach przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umorzy
ć postępowanie odwoławcze,

2.
nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot na rzecz odwołującego Pentacomp
Systemy Informatyczne S. A. w Warszawie kwoty 13 500
,00 zł (trzynaście tysięcy
pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………………………
U z a s a d n i e n i e
postanowienia z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 588/23


Zamawiający – Ministerstwo Obrony Narodowej Aleja Niepodległości 218, 00-909
Warszawa
, w imieniu i na rzecz którego działa Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni
Sił Zbrojnych ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, prowadzi postępowanie
o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi zarządzania i wsparcia (Inżyniera
Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn.
Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości
i
dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych
przez MON -
Nr sprawy 2612.9.2022.Zdr”, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym
opublik
owanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 lipca 2022 r. pod
numerem nr 2022/S 145-414162,
dalej zwane „postępowaniem”.
Postępowanie na usługę, o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
11 września 2019. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
dalej zwanej „p.z.p.”, jest prowadzone przez
zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 3 marca 2023 r.
odwołanie wobec czynności zamawiającego odtajnienia jego
dokumentów zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wniósł wykonawca Pentacomp
Systemy Informatyczne S. A. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa (dalej zwany
„odwołującym”). Następnie, w dniu 15 marca 2023 r., na posiedzeniu z udziałem stron
odwo
łujący wycofał wniesione odwołanie.
Ponadto, w
obec spełnienia przesłanek art. 525 ust. 2 i 3 p.z.p. dopuszczono do
udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Trogon BC Sp. z o. o. Słupy 86, 10-381
Olsztyn
, który zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego.
W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek
opisanych w dyspozycji art. 568 pkt 1 p.z.p. i zobligowana była postępowanie umorzyć,
w
związku z czym orzeczono jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego wydano na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
zgodnie z którym Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego 90% kwoty
uiszczonej z
tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący:
…………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie