eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 429/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-03-02
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 429/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Bartosz Stankiewicz, Magdalena Rams Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 2 marca 2023 r.
w Warszawie odwo
łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16
lutego 2023 r.
przez odwołującego: Vetasi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al.
Jerozolimskie
65/79,
00­697 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Sienna 39, 00­121
Warszawa),
przy udziale
wykonawców:
A. Decsoft S.A.
z siedzibą w Warszawie
(Bud. Blue Office I, (Al. Jerozolimskie 179 p. +2,
02-222 Warszawa)
B. Asseco Poland S.A. z siedz
ibą w Rzeszowie
(ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów)
-
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,
C. S&T Services Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
(ul. Postępu 21 D, 02-676
Warszawa)
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawia
jącego,


postanawia:

1.
uma
rza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot z
rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
od
wołującego: Vetasi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79,
00­697 Warszawa) kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych
zero groszy), sta
nowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustaw
y z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
za
mówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..
Sygn. akt: KIO 429/23

Uzasadnienie

Odwo
łanie zostało wniesione w dniu 16 lutego 2023 r. przez odwołującego: Vetasi Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego:
PGE Systemy S.A.
z siedzibą w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Pra
wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), [ustawa Pzp lub Pzp lub
Ustawa PZP],
w przedmiocie zamówienia publicznego pn.: „Dostawę i wdrożenie systemu
informatycznego klasy EAM na potrzeby Programu TZMD”. Numer referencyjny:
POST/PGE/SYS/DZ/00401/2022. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.
Urz. UE w dniu 28 grudnia 2022 r. Nr 2022/S 250-732327.

Wykonawca
podał, że (…) wnosiodwołanie od niezgodnej z prawem czynności
Zamawiającego oraz zaniechań tego ostatniego, mających miejsce w ramach prowadzonego
postępowania, tj. wobec dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający
uczciwą konkurencję i naruszający zasadę równego traktowania wykonawców przez
wykluczenie możliwości integracji systemu EAM innego producenta z posiadanym przez
Zamawiającego systemem typu ERP marki SAP, jak również przez brak określenia
równoważności, tj. wobec modyfikacji dokumentów zamówienia ujętych w odpowiedzi na
pytanie nr 6 zawarte w wyjaśnieniach Zamawiającego z dnia 06.02.2023r. (odpowiedzi w
otrzymanym arkuszu Excel) w zakresie rozwiązania i sposobu realizacji świadczenia – co
uprzywilejowuje w ramach udziału w przedmiotowym postępowaniu dostawców rozwiązań
SAP i dyskryminuje pod względem przedmiotowym, kosztowym oraz terminowym
(rozumianym jako możliwość realizacji alternatywnego sposobu spełnienia świadczenia w
określonym przez Zamawiającego terminie) wykonawców oferujących rozwiązania innych
producentów
.”

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1) art. 99 ust. 4, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję i narusza zasadę równego
traktowania wykonawców i jednocześnie może doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, w tym w szczególności przez
określenie w odpowiedzi na pytanie nr 6 zawarte w piśmie z dnia 06.02.2023 r., iż
realizacja przedmiotu zamówienia może polegać jedynie na rozbudowie systemu ERP
dostawcy SAP o system EAM tego samego dostawcy lub alternatywnie przez zastąpienie

funkcjonującego u Zamawiającego rozwiązania ERP dostawcy SAP innym
kompleksowym rozwiązaniem jednego dostawcy (producenta) rozwiązań i jednoczesnego
wykluczenia możliwości rozbudowy istniejącego systemu ERP dostawcy SAP o
rozwiązanie EAM innego niż SAP dostawcy (np. IBM Maximo lub podobnego).

Odwołujący wniósł o:
1. uw
zględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
(1)
uchylenia odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 06.02.2023 r. modyfikującej opis
przedmiotu zamówienia w zakresie braku dopuszczenia jako alternatywnej możliwości
realizacji rozbudowy istniejącego systemu SAP Zamawiającego o komponenty i licencje
systemu EAM
innego niż SAP dostawcy, przez integrację obu rozwiązań w sposób
spełniający wymagania OPZ w obszarze EAM;
(2)
ze względu na wprowadzenie w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia
06.02.2023r. nazwy
własnej produktu ERP dostawcy SAP również, celem rozwiania
wątpliwości w zakresie iluzorycznej możliwości spełnienia równoważności do posiadanego
systemu SAP ZKL i RiLAM, o
wyspecyfikowanie przez Zamawiającego:
(a)
pełnych kryteriów równoważności do posiadanego systemu SAP ZKL i RiLAM, w
szcz
ególności w innych obszarach niż EAM, w zakresie ilości użytkowników, specyfikacji
procesów, raportów, widoków, integracji z innymi systemami w tych obszarach oraz ilości
licencji, a także:
(b) konkretnych wersji pos
iadanych produktów tak, żeby Wykonawca był w stanie złożyć
ofertę w zakresie równoważności dla systemu SAP przez nowy system ERP (inny niż SAP)
wraz ze zintegrowanym systemem EAM, jakim jest np. IBM Maximo;

2.
przeprowadzenie przez Izbę dowodów zawnioskowanych w odwołaniu oraz na rozprawie,
w tym w sz
czególności dowodów z dokumentacji postępowania; 5. zasądzenie od
Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów zastępstwa przed Izbą oraz kosztów
dojazdu na posiedzenie i rozprawę.

3.
W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego odwołania Odwołujący wniósł o
wykonanie czynności zgodnie z żądaniami zawartymi we wniesionym środku ochrony
prawnej.

Odnośnie terminu wniesienia odwołania podał: „O okolicznościach stanowiących podstawę
wniesienia niniejszego odwołania Odwołujący dowiedział się dnia 06.02.2023 r. w wyniku
odpowiedzi przez Zamawiającego na pytanie nr 6 – co powoduje, że 10-cio dniowy termin na


wniesienie odwołania został przez Odwołującego zachowany. Zamawiający w odpowiedzi
na następujące pytanie Odwołującego (dotyczące sublicencji):
Rozbudowa istniejącego SAPa o EAM inny niż SAP a sublicencjonowanie Stosownie do
Załącznika nr 1 do Umowy – OPZ, w pkt. 2 - OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
jednym z założeń Zamawiającego jest realizacja przedmiotu zamówienia poprzez rozbudowę
bieżącego środowiska SAP o niezbędne licencje, komponenty rozwiązania oraz
infrastrukturę opisaną w rozdziale 7.1.2. Czy jeżeli Wykonawca nie zamierza dostarczyć
oddzielnego rozwiązania z kryterium równoważności, czyli rozwiązania, które zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego „oprócz wymaganych funkcjonalności systemu EAM, będzie
realizowało obecnie działające i wykorzystywane funkcjonalności rozwiązań SAP RiLAM
oraz SAP ZKL funkcjonujących w GK PGE - w części przeznaczonej dla PGE Dystrybucja
S.A.”, a więc Wykonawca taki zamierza rozbudować bieżące środowisko SAP o licencje w
wymaganym zakresie systemu EAM innego niż SAP, a następnie zapewnić niezbędne
integracje z bieżącym środowiskiem SAP i zaktualizować wybrane komponenty SAP, to czy
taki Wykonawca powinien zagwarantować uprawnienia do udzielenia Zamawiającemu
sublicencji na system podmiotom/Spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE na
warunkach licencji dla PGES bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu wyłącznie na
część rozbudowaną, tj. systemu EAM innego niż SAP, czy może także dla dodatkowych
komponentów SAP? Czy Zamawiający dysponuje już uprawnieniami do udzielania
sublicencji na system SAP podmiotom z GK PGE?” Udzielił następującej odpowiedzi:
„a) Odpowiedź na pierwszą część pytania:
Zamawiający wskazuje, że przedstawiony przez Wykonawcę w jego pytaniu opis sposobu
realizacji przedmiotu Zamówienia, jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego
zdefiniowanymi w OPZ. Podstawą przedmiotu Zamówienia jest rozbudowa przez
Wykonawcę posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania SAP o brakujące komponenty i
niezbędne licencje lub dostarczenie rozwiązania równoważnego, rozumianego jako
wdrożenie innego niż SAP systemu EAM z jednoczesnym odtworzeniem posiadanych już w
systemie SAP funkcjonalności i integracji w części systemu SAP wdrożonej dla PGED.
Wprowadzenie warunku równoważności ma zapewnić Zamawiającemu prowadzenie
procesów z obszaru Zarządzania Majątkiem w sposób całościowy, ciągły i spójny w jednym
systemie klasy ERP.
b) Odpowiedź na drugą część pytania:
Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę sublicencji podmiotom/Spółkom
wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej PGE na wszystkie komponenty oferowanego przez
Dostawcę rozwiązania będącego przedmiotem wdrożenia, w tym również na niezbędne
licencje system
u SAP.”


W
powyższej odpowiedzi Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) wykluczając możliwość rozbudowy posiadanego
systemu ERP dostawcy SAP o komponent EAM innego producenta, która to okoliczność nie
była wykluczona w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia i Odwołujący pozostawał w
uzasadnionym treścią OPZ przekonaniu, że taki sposób realizacji przedmiotu zamówienia
jest możliwy i dopuszczalny. W pierwotnym OPZ brak jest jakiegokolwiek postanowienia
wykluc
zającego taki sposób realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może w
odpowiedzi na pytanie wykonawcy powoływać się na nieistniejące postanowienia SWZ OPZ,
co stara się czynić w zacytowanej odpowiedzi i pozornie wywodzić z nich zakazy wprost w
nich
nie ujęte. Powyższa odpowiedź stanowi wprost modyfikację SWZ w kontekście OPZ co,
zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, może być przedmiotem zaskarżenia w drodze
środków ochrony prawnej. Co niezwykle istotne Odwołujący biorąc udział w procesie
zbierania informacji od
potencjalnych wykonawców RFI (Request for Information) nie
otrzymał informacji zwrotnej o wykluczeniu takiego rozwiązania i prezentując swoje
propozycje deklarował dokładnie ten rodzaj rozbudowy systemu posiadanego przez
Zamawiającego, przez składanie Zamawiającemu ofert z wyraźnym zaznaczeniem sposobu
realizacji.
Mając powyższe na względzie dokonana z dniem 06.02.2023 r. modyfikacja SWZ OPZ
definiuje model realizacji świadczenia w sposób zupełnie odmienny od pierwotnego,
stanowiąc ograniczenie konkurencji i naruszając zasadę uczciwej konkurencji, a zatem
powinna zostać wyeliminowana jako naruszająca przepisy ustawy Pzp
.”

Wykonawca Vetasi podał również, że (…)posiada interes w uzyskaniu zamówienia, gdyż jest
wykonawcą działającym od wielu lat w branży informatycznej i jest zainteresowany udziałem
w przedmiotowym postępowaniu, zaś naruszające przepisy ustawy Pzp ukształtowanie opisu
przedmiotu zamówienia w sposób nieuzasadniony dyskryminuje rozwiązania ofertowane
przez Odwołującego uniemożliwiając mu złożenie oferty. Tym samym Odwołujący na skutek
bezprawnych działań Zamawiającego został pozbawiony możliwości złożenia oferty w
postępowaniu i tym samym uzyskania przedmiotowego zamówienia, co spowoduje
możliwość poniesienia przez niego wymiernej szkody. Na skutek niezgodnych z prawem
czynności Zamawiającego, Odwołujący został pozbawiony możliwości złożenia na równych
prawach z innymi wykonawcami oferty w przedmiotowym postępowaniu. Odwołujący jest
doświadczonym uczestnikiem rynku, zaś oferowane przez niego rozwiązanie jest
powszechnie wykorzystywane przy tego typu realizacjach. Wykluczenie w odpowiedzi na
pytanie nr 6 zawarte w piśmie z dnia 06.02.2023 r. jednego z 3 sposobów realizacji
świadczenia narusza interes Odwołującego”
.Do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
przystąpiło dwóch
wykonawców: (1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie; oraz (2) Decsoft S.A. z
siedzibą w Warszawie – wnosząc o uwzględnienie zarzutów podniesionych w odwołaniu.


Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
przystąpił
wykonawca: S
&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wnosząc o oddalenie
odwołania.


Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie w piśmie z dnia 28/02/23 wniósł o:
1)
odrzucenie Odwołania w całości na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo Zamówień Publicznych („PZP”) jako wniesionego po upływie 10-dniowego
terminu okr
eślonego w art. 515 ust. 2 pkt 1) PZP,
ewentualnie do pkt 1 (tj. w przypadku, gdy Krajowa Izba Odwoławcza stwierdzi, że nie
zac
hodzą podstawy do odrzucenia Odwołania),
2)
oddalenie Odwołania w całości jako niezasadnego, a także
3)
rozstrzygnięcie przez Krajową Izbę Odwoławczą o kosztach postępowania
odwoławczego, stosownie do rozstrzygnięcia podjętego w wyniku wniosku z pkt 1 lub 2
powyżej, tj. zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów postępowania
odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 3.600 złotych brutto
według faktury złożonej do akt sprawy.


Odwołujący
w piśmie z dnia 1 marca 2023 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wskazując na art. 520 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczył, (…) cofam odwołanie
wniesione w dniu 16.02.2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W związku z powyższym wnoszę o wydanie postanowienia o umorzeniu
postępowania odwoławczego oraz zwrot Odwołującemu 90% wartości wpisu od odwołania
na mocy § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2020 r. poz. 2437) na następujący rachunek bankowy
(…).Izba
zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 520 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
: „1.Odwołujący może cofnąć odwołanie do
czasu zamk
nięcia rozprawy. 2. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie
us
tawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby
”.

W niniejszej sprawie ma zastosowanie wskazany przepis, albowiem Odwo
łujący w
piśmie z dnia 1 marca 2023 r., przed wyznaczonym terminem posiedzenia i rozprawy na
dzień 2 marca 2023 r. jednoznacznie oświadczył, że wycofuje odwołanie wniesione w
pr
zedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 cytowanej ustawy, Izba postanowi
ła o umorzeniu
postępowania odwoławczego. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba
mia
ła na uwadze art. 557 ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz.U. z 2020 r., poz. 2437) i uwzględniając wskazane przepisy, nakazała zwrócić
na rzecz Odwo
łującego 90% kwoty wpisu uiszczonego od odwołania w wysokości 15.000 zł.

Ma
jąc powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

………………………………………

………………………………………

………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie