eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 379/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-22
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 379/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2023 r., w Warszawie,
odwołania wniesionego
do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 r. przez wykonawcę
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS spółka z o.o., ul. Armii
Krajowej
60/62;
42-
200 Częstochowa,
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiaj
ącego Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272; 03-849 Warszawa,
przy udziale wykonawcy SMCE Europe sp. z o.o., ul. Jana Heweliusza 11/819; 80-890
Gdańsk
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego – po stronie
zamawiającego,

orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, ponowne badanie i ocenę ofert.

2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę SMCE Europe sp. z o.o., ul. Jana
Heweliusza 11/819; 80-
890 Gdańsk
i:
2.1. za
licza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS spółka z o.o., ul.
Armii Krajowej 60/62; 42-200
Częstochowa,
tytułem wpisu od odwołania,
2
.2. zasądza od wykonawcy SMCE Europe sp. z o.o., ul. Jana Heweliusza 11/819;
80-
890 Gdańsk
na rzecz odwołującego Wielobranżowe Przedsiębiorstwo
Inwestycyjne WUDIMEKS spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 60/62; 42-200
Częstochowa,
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych,
zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu
od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i
art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………


sygn. akt: KIO 379/23
Uzasadnienie

Zamawiający – Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, prowadzi postępowanie
o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Usługi Inżyniera Kontraktu
dla zdania pn.
: „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa Sali koncertowej przy
ulicy Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsov
ia Cześć A”
.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w D.U.U.E. z dnia 18 listopada 2022 r.,
pod nr 2022/S 223-637836.
Dnia 1 lutego 2023
roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
prowadzonego postępowania.
Dnia 13 lutego 2023 roku, wykonawca
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
WUDIMEKS spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie (dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie
do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej od niezgodnych z przepisami Pzp czynności
z
amawiającego polegających na:
1) zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy SMCE E
urope Spółka z o.o. z siedzibą
w Gdańsku ul. Jana Heweliusza 11/819 (dalej SMCE lub przystępujący), pomimo
że oferta ta została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału
w postępowaniu,
2) dokonaniu wyboru jako
najkorzystniejszej oferty złożonej przez SMCE, pomimo iż
oferta ta podlegała odrzuceniu i winna zostać uznana za odrzuconą,
3) zaniechaniu dokonania wyboru jako najkorzystniejsze
j oferty złożonej przez
o
dwołującego.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 ustawy Pzp,
poprzez naruszenie zasady prowadzenia postępowania w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
w
ykonawców,
2. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp,
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej
przez SMCE, pomimo że oferta ta została złożona przez wykonawcę niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu,
3. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
złożonej przez SMCE, mimo iż oferta ta winna zostać odrzucona i uznana za
odrzuconą,
4. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty
o
dwołującego jako najkorzystniejszej,

5. art. 16 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie p
ostępowania przetargowego przez
z
amawiającego w sposób naruszający zasady równego traktowania i uczciwej
konkurencji.
W związku z powyższym odwołujący wniósł o:
1.
unieważnienie czynności wyboru oferty SMCE jako najkorzystniejszej,
2. nakazanie z
amawiającemu powtórzenia czynności składających się na proces wyboru
oferty najkorzystniejszej,
3. nakazanie z
amawiającemu uznania oferty SMCE za odrzuconą na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp,
4. nakazanie z
amawiającemu dokonania czynności ponownego wyboru i oceny ofert
z pominięciem oferty SMCE,
5.
obciążenie zamawiającego kosztami postępowania.
Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W przypadku
uw
zględnienia odwołania istnieje możliwość uznania oferty odwołującego za
najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu i zawarcia z odwołującym umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący wskazuje, że odrzucenie oferty złożonej przez
SMCE spowoduje,
że oferta odwołującego stanie się najkorzystniejsza w niniejszym
postępowaniu. Aktualnie, w wyniku czynności i zaniechań zamawiającego niezgodnych z
ustawą p.z.p., odwołujący pozbawiony został możliwości uzyskania zamówienia.
W związku z powyższym, odwołujący posiada legitymację do złożenia niniejszego środka
ochrony prawnej, ponieważ ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia i może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie
o
dwołującego się, poprzez bezprawne działanie zamawiającego jego interes został
naruszony, co skutkowało brakiem możliwości uzyskania zamówienia.
Odwołujący wskazał, co następuje.
Odwołujący po zapoznaniu się z materiałem udostępnionym przez zamawiającego
doszedł do przekonania, że jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona
przez podmiot, który nie spełnia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, a w
szczególności:
A) ustalonych przez z
amawiającego w rozdziale III p. 2 SWZ,
B) ustalonych przez z
amawiającego w rozdziale III p. 3 SWZ w stosunku do:
a) kierownika projektu p. 3 ust. 1 lit. b SWZ
b) inspektora
nadzoru robót branży elektrycznej p. 3 ust. 3 lit. a SWZ
c)
inspektora nadzoru robót branży sanitarnej p. 3 ust. 5 lit. a SWZ
d) inspektora do spraw akustyki p. 3 ust. 8 lit. a i b SWZ
e) inspektora nadzoru do spraw elektro-akustyki

Ad. A)
Z załącznika nr 8 „wykaz usług zrealizowanych przez Wykonawcę” jednoznacznie wynika,
że SMCE nie wykonała ani jednego zadania potwierdzającego spełnienie warunków udziału
w
postępowaniu – potwierdzających zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy.
W zestawieniu zrealizowanych usług podano 3 zadania inwestycyjne (spełniające warunki
zakreślone przez zamawiającego w SWZ) jednak wszystkie te zadania były wykonywane
przez inny
podmiot, a nie przez firmę składającą ofertę – firma SMCE Europe Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku nie wykonała ani jednego zadania, które by potwierdzało, że spełnia
warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Czynności w zakresie inżyniera kontraktu czy
też inwestora zastępczego na zadaniach inwestycyjnych wskazanych przez SMCE
wykonywała firma „BUD-INVENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub firma „Design
Construction Studio” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Wprawdzie składająca ofertę firmą
SMCE
przedłożyła zobowiązanie w/w podmiotów do oddania dyspozycji SMCE Europe
Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
W ocenie o
dwołującego złożone zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia
swoich zasob
ów są nieprecyzyjne (podmioty te zapewniają udział w realizacji części prac
związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji objętej
przedmiotem z
amówienia) – trudno przyjąć, iż zobowiązania te spełniają warunki określone
w art. 118 ust. 4 ustawy p.z.p.
Zamawiający, w ocenie odwołującego, bezkrytycznie przyjął, podczas czynności oceny
materiałów złożonych przez SMCE, że podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Szczególnie w sytuacji, gdy firma ta w 100% opiera się na zasobach podmiotów trzecich,
a samodzielnie nie posiada żadnego doświadczenia.
Ad. B.a) - Kierownik projektu.
W ofercie złożonej przez SMCE na potwierdzenie, że wskazana osoba spełnia ten
warunek wskazano,
iż osoba ta pełniła funkcję kierownika projektu na zadaniu „Przebudowa,
remont konserwators
ki i zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na terenie
kompleksu Pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piotrkowskiej
272 A i B oraz Piotrkowskiej 274 w Łodzi”. Odwołujący oświadcza, że osoba wskazana przez
SMCE nie pełniła funkcji kierownika projektu na tym zadaniu (składający ofertę w tym
punkcie podał nieprawdę). Podmiotem wykonującym obowiązki inżyniera kontraktu na ww.
zadaniu była firma WPI WUDIMEKS Spółka z o.o. w Częstochowie (odwołujący), a
kierownikiem kontraktu przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego był Pan M. W.
(d
owód: wyciąg z umowy nr 333.94/DZ/2017 z dnia 31.10.2017 r., kopia protokołu odbioru
końcowego inwestycji).

Zamawiający analizując i oceniając złożone w postępowaniu oferty nie zauważył,
że w ofercie SMCE osobie wskazanej na funkcję kierownika projektu przypisano zadanie
inwestycyjne (kompleks Pałacowy Steinertrów w Łodzi) w sytuacji, gdy obowiązki kierownika
projektu na tym zadaniu inw
estycyjnym wykonywała inna osoba – osoba ta (M. W.) została
wskazana w ofercie o
dwołującego. Zamawiający nie dostrzegając tego istotnego faktu nie
przeprowadził w tym zakresie żadnego postępowania wyjaśniającego i bezkrytycznie przyjął,
że osoba wskazana przez SMCE na funkcję kierownika projektu spełnia warunek zakreślony
w specyfikac
ji (2 zadania inwestycyjne). Osobie wskazanej przez SMCE można przypisać
tylko jedno zadanie inwestycyjne. W tej sytuacji z
amawiający winien stwierdzić,
że osoba wskazana na kierownika projektu nie spełnia warunków wymaganych przez
z
amawiającego.
Ad. B.b) -
Inspektor nadzoru robót branży elektrycznej.
Wskazano osobę z uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budo
wy i robót. Zakres uprawnień jest niezgodny z zapisami
SWZ,
w której wymagano: winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, i
nstalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
do kierowania robotami budowl
anymi bez ograniczeń.
Wskazane uprawnienia nie upoważniają do nadzoru w zakresie sieci elektrycznych –
wskazana osoba nie spełnia warunków zakreślonych w specyfikacji (pkt 3 ust. 3 lit. a).
Ad B.c) -
Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej.
Wskazano o
sobę z uprawnieniami do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ogr
aniczeń.
Zakres uprawnień jest niezgodny z zapisami SWZ, w której wymagano: uprawnienia
bu
dowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń.
Wskazane uprawnienia nie upoważniają do nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
gazowych
– wskazana osoba nie spełnia warunków zakreślonych w specyfikacji (pkt 3 ust. 5
lit a).
Ad B.d) - Inspektor nadzoru ds. akustyki.
Nie wykazano spełnienia warunku posiadania minimum 10 letniego doświadczenia
zawodowe
go oraz nie podano daty ukończenia studiów natomiast zgodnie z SWZ: Okres
doświadczenia zawodowego liczony jest od momentu uzyskania dyplomu magisterskiego
wyższej uczelni technicznej na specjalności Akustyka do dnia składania ofert.

Również nie wykazano spełnienia warunku doświadczenia dla dwóch inwestycji w okresie
ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, ponieważ zdanie nr 1 dotyczy lat
2006/2007.
Wskazana osoba nie spełnia warunków zakreślonych w specyfikacji (pkt 3 ust. 8 lit b).
Ad B.e) - Inspektor nadzoru ds. elektroakustyki.
Nie wykazano spełnienia warunku posiadania minimum 10 letniego doświadczenia
zawodowego oraz nie podano daty ukończenia studiów natomiast zgodnie z SWZ: Okres
doświadczenia zawodowego liczony jest od momentu uzyskania dyplomu magisterskiego
wyższej uczelni technicznej na specjalności Akustyka do dnia składania ofert. Wskazana
osoba nie spełnia warunków zakreślonych w specyfikacji.
Konsekwencją w/w zaniedbań ze strony zamawiającego było uznanie, że oferta złożona
przez SMCE spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wnikliwie oceniając w/w ofertę,
z
amawiający winien stwierdzić, że firma składająca ofertę nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu, a tym samym zamawiający był zobowiązany do jej odrzucenia na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.
Zamawiający nie odrzucając tej oferty, która
podlegała odrzuceniu z mocy prawa, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firmy SMCE czym
naruszył art. 239 ust. 1 ustawy p.z.p.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia
zarzuty odwołania w całości. Zamawiający wskazał, co następuje.
W ramach przygotowania SWZ,
zamawiający dokonał analizy wymogów jakie powinny
spełniać osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją robót w poszczególnych zakresach.
Osobom tym postawiono wymogi z zakresu doświadczenia, które w ocenie zamawiającego
korespondują z wyzwaniami, jakie spodziewane są w ramach realizacji robót budowlanych,
stanowiących przedmiot zamówienia. Jednocześnie doświadczenie w tym obszarze, które
przekracza minimum oczekiwane przez z
amawiającego stanowi okoliczność, która może
mieć wpływ na jakość świadczonych usług – w związku z czym, doświadczenie osób
skierowanych do realizacji zamówienia, stanowi również jedno z kryteriów oceny ofert.
Jednym z warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Rozdziałem III pkt 3 ust. 1 b) jest
doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika projektu (z ramienia nadzoru
inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego) przy co najmniej dwóch
inwestycjach polegających na remoncie lub przebudowie budynku zabytkowego,
spełniającego określone parametry.
Wykonawca SMCE do pełnienia funkcji kierownika projektu wskazał na p. K. P.,
deklarując jednocześnie, że sprawował on funkcję kierownika projektu dla przebudowy
budynków położonych w Łodzi, na terenie kompleksu Pałacowego Steinertów, wskazując
jakoby p. P.
pełnił tę funkcję w okresie grudzień 2017 r. – luty 2020 r.

Jak słusznie wskazał odwołujący, w swojej ofercie również powołał (w tym przypadku –
w ramach kryteriów oceny ofert) doświadczenie kierownika projektu z tej samej inwestycji
w kompleksie Pałacu Steinertów – w okresie październik 2017 r. – grudzień 2020 r.
wskazując, iż kierownikiem projektu był p. M. W. .
Na tym tle należy wskazać na dwie okoliczności:
1) z
amawiający wprost wymagał doświadczenia w sprawowaniu funkcji kierownika
projektu, przez co najmniej
70% czasu realizacji inwestycji (zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3
ust. 1 d) SWZ,
2) z
amawiający posłużył się określeniem sprawowania/piastowania funkcji – co wiąże
się nie tylko z faktycznym wykonywaniem określonych czynności, ale również z formalnym
powi
erzeniem określonych zadań w ramach realizacji umowy i odpowiedzialności za ich
realizację, umocowaniem kontraktowym, w przypadku kierownika projektu mowa jest m. in.
o:
a.
osobistej odpowiedzialności za koordynację procesu inwestycyjnego po stronie
nadzoru,
b.
odpowiedzialności za organizację i jakość pracy całego zespołu inżyniera kontraktu,
oraz
c.
wypełnianiu określonych obowiązków, zgodnie z organizacją budowy wynikającą
z umowy na realizację robót budowlanych.
W świetle powyższego jest rzeczą oczywistą, że w ramach realizacji każdej inwestycji,
tylko jedna osoba mogła nabyć doświadczenie, które pokrywa się z wymaganiami
z
amawiającego dla doświadczenia Kierownika Projektu. Tym samym jeden z wykonawców
dopuścił się poświadczenia nieprawdy w złożonej ofercie. Z dokumentów dołączonych do
od
wołania wyraźnie wynika, że p. K. P. w ramach ww. inwestycji był inspektorem nadzoru
robót budowlanych – członkiem zespołu koordynowanego przez p. M. W. . Informacje te
z
amawiający potwierdził u inwestora. Funkcja inspektora nadzoru robót budowlanych jest
funkcją o charakterze technicznym, a zakres związanych z nią uprawnień
i obowiązków uregulowany jest w prawie budowlanym. Funkcja ta nie obejmuje obowiązków
natury kontraktowej, związanej z odpowiedzialnością za sprawne działanie, w ramach
procedur określonych w umowie z generalnym wykonawcą, całego zespołu nadzoru
inwestorskiego. Doświadczenie tego typu jest istotne dla zamawiającego z uwagi na pozycję
Kie
rownika Projektu, jaka została ukształtowana w ramach planowanych umów na realizację
inwestycji
oraz sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu. W przypadku rzeczonej inwestycji
nie ulega wątpliwości, że tego typu obowiązki przypisane były do osoby koordynatora
inspektorów nadzoru – a więc doświadczenie takie nabył p. M. W. . Tym samym nie jest
prawdą, jakoby w ramach inwestycji dot. Pałacu Steinertów osoba desygnowana przez
wykonawcę SMCE posiadła doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika Projektu. W

rezultacie nie wykazano, aby wy
konawca spełniał warunek udziału w postępowaniu – co
czyni odwołanie zasadnym.
Jednocześnie zamawiający wskazuje, że w zaistniałych okolicznościach nie jest celowe
przeprowadzanie jakiejkolwiek procedury wezwania wyko
nawcy do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
bowiem spełniła się przesłanka wykluczenia z postepowania, o której mowa w art. 109 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp
– tym samym zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, procedura
wzy
wania wykonawcy nie jest obligatoryjna. Wykonawca SMCE wskazując na
doświadczenie zawodowe osoby desygnowanej na stanowisko Kierownika Projektu,
wprowadził zamawiającego w błąd co do funkcji jaką kandydat pełnił w ramach projektu w
Łodzi. Ocena doświadczenia w tej mierze była kluczowa dla oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu.
W ocenie z
amawiającego podstawowym obowiązkiem wykonawcy, który towarzyszy
składaniu oferty, jest weryfikacja potencjału oferowanego zamawiającemu. W tym przypadku
minimum
staranności, jakiej należało oczekiwać od wykonawcy, było zweryfikowanie czy
przedstawieni mu kandydaci legitymują się niezbędnym doświadczeniem. Co więcej – mając
na uwadze, że doświadczenie to było również kryterium oceny ofert, można założyć,
iż wykonawca dokonywał swoistego przeglądu doświadczenia osób, które mogłyby pełnić
stanowisko Kierownika Projektu, celem wybrania osoby z najbogatszym doświadczeniem,
które musiało się wpisywać w oczekiwania zamawiającego. Nie można zatem uznać za
wiarygodne twie
rdzeń, aby wykonawca nie weryfikował doświadczenia osób desygnowanych
na konkretne stanowiska
– a jeżeli nawet tak było, to nosi to znamiona rażącego
niedbalstwa. Powyższe stanowisko koresponduje z tezą wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 26 kwietnia 2022 r. (KIO 918/22).
Zamawiający wskazuje również, że w konkretnym przypadku projektu w Łodzi, p. P. nie
mógł mieć żadnych wątpliwości co do tego, czy sprawowana przez niego funkcja inspektora
nadzoru robót budowlanych odpowiadała oczekiwaniom zamawiającego opisanym w SWZ –
skoro w ramach projektu miał nad sobą przełożonego, którego obowiązkiem było
koordynowanie pionu nadzoru inwestorskiego, a więc właśnie sprawowanie funkcji
Kierownika Projektu w rozumieniu SWZ. Należy również podkreślić, że nie ma mowy o
wątpliwościach interpretacyjnych co do tego, czy doświadczenie inspektora nadzoru robót
budowlanych jest wystarczające – wykonawca w złożonym wykazie osób nie określił
doświadczenia p. P. jako doświadczenia w sprawowaniu funkcji takiego inspektora
(uzupełniając to opisem zakresu wykonywanych obowiązków, czy też czekając na
ewentualne wezwanie do wyjaśnień), przeciwnie: w pozycji zatytułowanej daty sprawowania
funkcji i rodzaj funkcji, to sam wykonawca wpisał funkcję Kierownika Projektu, co nie jest
zgodne z prawdą i nie odpowiada funkcji sprawowanej przez kandydata – niezależnie od

tego, jak ocenimy jego faktyczny zakres obowiązków. Tym samym w ocenie zamawiającego
zachodzą przesłanki do wykluczenia wykonawcy w oparciu o przepis art. 109 ust. 1 pkt 8
ustawy Pzp
– wobec czego wystarczające będzie powtórzenie oceny ofert, bez konieczności
wzywania przystępującego wykonawcy do składania wyjaśnień

Przystępujący SMCE złożył pismo procesowe, w którym wskazał, co następuje.
M
imo tego, iż w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a także w
ramach realizacji zamówienia przystępujący postanowił wesprzeć się zasobami podmiotu
trzeciego, to jednak nieprawdziwe jest twierdzenie o
dwołującego, iż przystępujący nie
posiada żadnego doświadczenia. Poniżej przystępujący wskazuje własne doświadczenie w
realizacji zamówień tego typu, jakie jest przedmiotem postępowania, którego dotyczy
odwołanie:
1)
Inżynier Projektu oraz wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji
„Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy
ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły” – 17.04.2019 – 21.01.2021
(przekazanie obiektu do użytkowania) dla Gmina Miasto Świnoujście; wartość robót: ok. 50
mln PLN;
2)
Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pn. „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie
w rejonie Basenu Kaszubskiego”; Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A – od
28.03.2019 do obecnie; wartość robót: ok 223 mln PLN;
3)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji, pn. „Rozbudowa części morskiej
Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”; Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A – od 20.08.2020 do obecnie; wartość robót: ok. 100 mln
PLN.
Zarzut A
Odnośnie zarzutu A stanowisko odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie, choćby
z tego względu, że argumentacja przedstawiona w odwołaniu jest sprzeczna. Z jednej strony
o
dwołujący podnosi, iż przystępujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, a z
drugiej wsk
azuje, że w wykazie usług podano trzy zadania inwestycyjne spełniające warunki
postawione przez z
amawiającego. Kwintesencją zarzutu jest to, iż zadania te nie były
wykonane przez p
rzystępującego, lecz przez podmioty trzecie udostępniające mu zasoby.
Należy zatem podkreślić, iż zgodnie z art. 118 Pzp wykonawca może posługiwać się
doświadczeniem osób trzecich w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w postępowaniu. Co więcej, zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania
przez wykonawcę kluczowych zadań w ramach tego zamówienia. Najważniejsze jednak jest
to, iż argumentacja przedstawiona przez odwołującego w tym zakresie nie może uzasadniać
zarzutu braku spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem przystępujący

potwierdził ich spełnianie, a wskazane w wykazie doświadczenie podmiotów trzecich jest
adekwatne do wymagań zamawiającego.
Przystępujący zwraca uwagę, iż odwołujący nie postawił zarzutu naruszenia przez
z
amawiającego art. 118, 119, czy 462 Pzp, a zatem ewentualnie takich zarzutów, które
formalnie mogłoby stanowić kanwę do dyskusji w przedmiotowym zakresie. Już tylko z tego
powodu odwołanie odnośnie tego zarzutu nie podlega uwzględnieniu, albowiem nie
po
stawione zostały przez odwołującego takie zarzuty, na gruncie których można by
z podniesioną kwestią polemizować. Zarzut braku spełnienia warunku nie jest adekwatny do
przedstawionych okoliczności faktycznych.
Odwołujący stawia także zarzut (faktyczny), iż zobowiązania złożone przez podmioty
trzecie są nieprecyzyjne, bowiem podmioty te zapewniają udział w części prac związanych
z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu. W tej kwestii ponownie wskazać trzeba, iż jedynym
zarzutem, jaki postawiony został w odwołaniu jest zarzut niespełnienia warunku udziału
w postępowaniu, a sam odwołujący przyznaje wprost w treści odwołania, iż przystępujący
potwierdził spełnienie tychże warunków. Odnośnie sposobu potwierdzenia spełnienia
warunków brak jest jakiegokolwiek zarzutu. Ponadto, kwestia ta nie była przedmiotem ani
wyjaśnień, ani wezwania do uzupełnienia, a tym samym zarzut zmierzający do odrzucenia
oferty z tego powodu jest przedwczesny. Odwołanie zatem nie powinno być uwzględnione,
albowiem nie zawiera zarzutów braku wezwania przystępującego do wyjaśnienia tudzież do
uzupełnienia dokumentów w tym zakresie. Niezależnie od uchybienia w zakresie postawienia
zarzutów, przystępujący podnosi, iż jak już wyżej wykazano, posiada doświadczenie
w realizacji zamówień tego typu, a zatem ma potencjał do wzięcia udziału w realizacji
zamówienia, choćby w organizacji aspektów biurowo-administracyjnych, zapewnienia obsługi
prawnej czy wsparcia w zakresie rachunkowo-rozliczeniowym.
Zarzut B.a (kierownik projektu)
Przystępujący potwierdza, iż osoba wskazana w wykazie do sprawowania funkcji
kierownika proj
ektu nie pełniła tej funkcji na zadaniu „Przebudowa, remont konserwatorski i
zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na terenie kompleksu pałacowego
Steinertów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piotrkowskiej 272 A i B oraz
Piotrkowskiej 274 w
Łodzi”. Jednakże uchybienie to nie jest przejawem dążenia
p
rzystępującego do wprowadzenia zamawiającego w błąd, a jedynie zwykłą omyłką
skutkującą obowiązkiem wezwania do uzupełnienia. Przystępujący został w tej kwestii
wprowadzony w błąd oświadczeniem złożonym przez osobę wskazaną w wykazie, a osoba
ta także popełniła w tej kwestii pomyłkę.
O
koliczność powyższa nie może być rozpatrywana z punktu złożenia nieprawdziwych
informacji, albowiem w tej kwestii o
dwołujący nie postawił zamawiającemu zarzutu.
Odno
sząc tę część argumentacji do zarzutu braku spełnienia warunku udziału w

postępowaniu, w ocenie przystępującego żądanie odrzucenia oferty przystępującego jest
przedwczesny, ponieważ w tej sprawie i odnośnie tych okoliczności przystępujący nie był
wzywany ani do
uzupełnienia, ani do poprawienia wykazu. Jak sam odwołujący zauważa:
Zamawiający nie dostrzegając tego istotnego faktu nie przeprowadził w tym zakresie
żadnego postępowania wyjaśniającego […]
”. Jednakże odwołujący poniechał postawienia
zarzutów zarówno w zakresie wyjaśnienia jak i ewentualnego uzupełnienia dokumentów
podmiotowych, a zatem odwołanie nie może zostać uwzględnione.
Przys
tępujący nie może być karany tak dotkliwie tj. odrzuceniem oferty, jeżeli w istocie
osoba wskazana jako kierownik pro
jektu posiada doświadczenie, a zatem warunek jest
spełniony, a uchybienie w wykazie jest efektem ludzkiego błędu. Nie ma wątpliwości,
iż ta kwestia nie była badana przez zamawiającego w żaden sposób, a zatem żaden
z instrumentów przewidzianych w Pzp – służących ochronie prawidłowo złożonej oferty – nie
został zastosowany. Celem instytucji uzupełnienia dokumentów jest stworzenie możliwości
u
sunięcia braków lub uchybień w złożonych na wezwanie zamawiającego oświadczeniach
i dokumentach, tak aby wykonawca f
aktycznie zdolny do wykonania zamówienia nie był
eliminowany z postępowania jedynie ze względów formalnych, nie zaś merytorycznych.
Przyst
ępujący podnosi, iż przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do
istotnych nieprawidłowości postępowania. Dobrym przykładem są okoliczności faktyczne
ujawnione przez o
dwołującego, co do których zarówno zamawiający jak i przystępujący
pozostawali do
chwili otrzymania odwołania w nieświadomości. Gdyby uznać, że oferta
p
rzystępującego podlega odrzuceniu, w takim przypadku przystępujący w ogóle nie miałby
szansy na poprawienie złożonych dokumentów i polegałby wyłącznie na wnikliwości
z
amawiającego przy ich weryfikacji. Doszłoby zatem do zróżnicowania sytuacji i możliwości
wystąpienia dwóch przypadków: pierwszego, gdy zamawiający zdołałby zidentyfikować
wszystkie błędy w wykazie i wezwać do ich uzupełnienia i w takim przypadku przystępujący
miałby okazję wszystkie te błędy poprawić oraz drugiego, gdy zamawiający niektórych
nieprawidłowości nie zdołałby zidentyfikować, a wówczas przystępujący nie uzyskałby okazji
do poprawienia dokumentów, a zatem polegałby wyłącznie na wnikliwości zamawiającego.
Mając na uwadze powyższe zarzut ten nie powinien zostać uwzględniony.
Zarzut B.b (inspektor nadzoru branży elektrycznej)
Zarzut postawiony przez o
dwołującego nie uwzględnia stanowiska Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa przedstawionego w opinii zamieszczonej pod adresem
internetowym:
https://www.piib.org.pl/organy/krajowa-komisja-kwalifikacyjna/przykladowe-wyjasnienia-
dotyczacezakresu-uprawnien-budowlanych/rok-1975/1861-1975-r-uprawnienia-budowlane-
w-specjalnosciinstalacyjno-inzynieryjnej-w-zakresie-sieci-elektrycznych
Skrócone wnioski płynące z tego stanowiska przystępujący przedstawia poniżej:

Pierwotne brzmienie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d) wskazuje, że w specjalności „elektrycznej”
uprawnienia budowlane nadawane były wyłącznie do instalacji. Pod pojęciem tym mieściły
się na równi instalacje i dopisane w 1988 roku do rozporządzenia, sieci elektryczne. W tym
przypadku szczególnego znaczenia nabiera brzmienie cytowanego na wstępie § 1
rozporządzenia. Jedynie zakres praktyki zawodowej, dokumentowej przez osobę ubiegającą
się o nadanie uprawnień budowlanych, decydował o tym, czy uprawnienia obejmują
instalacje, sieci, czy łącznie instalacje i sieci elektryczne. Jeżeli w decyzji o stwierdzeniu
posiadania przygotowania zawodowego nie zawarto og
raniczenia zakresu uprawnień
wynikającego z zakresu odbytej praktyki zawodowej, w przypadku osób z wykształceniem
wyższym, uprawnienia obejmują pełny zakres specjalności, w brzmieniu określonym po
zmianie przepisów w tym zakresie wprowadzonej w 1988 roku
”.
Powyższe rozważania dotyczą rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r., które są podstawą uprawnień posiadanych przez
inspektora nadzoru branży elektrycznej. Stwierdzenie uprawnień nastąpiło na podstawie § 13
ust. 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, a zatem opinia PIIB jest adekwatna do sytuacji tej osoby.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż zarzut nie jest zasadny, ponieważ
wskazany przez p
rzystępującego w wykazie inspektor nadzoru branży elektrycznej posiada
odpowiednie uprawnienia spełniające warunek postawiony przez zamawiającego.
Z najdalej idącej ostrożności przestępujący podnosi, iż w tej kwestii także nie był wzywany
do uzupełnienia dokumentu podmiotowego.
Zarzut B.c (inspektor nadzoru robót branży sanitarnej)
Zarzut oparty jest na omyłce pisarskiej, albowiem uprawnienia do kierowania robotami
instalacyjnymi w zakresie sieci, in
stalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych nie istnieją. Nadaje się wyłącznie uprawnienia do
kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gaz
owych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Cała zatem omyłka
sprowadza się do pominięcia słowa „gazowych” w opisie uprawnień. Jednakże wskazana
osoba posiada stosowne uprawnienia, także w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych,
a zatem spełnia warunek postawiony w postępowaniu.
Zarzut B.d (inspektor nadzoru ds. akustyki)
Wbrew stanowisku o
dwołującego, w wykazie na str. 21 podana została dla wskazanej
osoby data ukończenia studiów tj. 29.06.1964 r. Wskazana osoba posiada doświadczenie
adekwatne do postawionego warunku, ale
zgodzić się trzeba z odwołującym, iż nie zostało
ono prawidłowo odzwierciedlone w złożonym przez przystępującego wykazie. W tej kwestii
p
rzystępujący w całości odwołuje się do argumentacji przytoczonej w punkcie poświęconym
zarzutowi B.a. w zakresie wezwa
nia do uzupełnienia/poprawienia wykazu.
Zarzut B.e (inspektor nadzoru ds. elektroakustyki)

Wbrew stanowisku o
dwołującego, w wykazie na str. 25 podana została dla wskazanej
osoby data ukończenia studiów tj. 14.07.2000 r. Wskazana osoba posiada doświadczenie
adekwatne do postawionego warunku, ale zgodzić się trzeba z odwołującym, iż nie zostało
ono prawidłowo odzwierciedlone w złożonym przez przystępującego wykazie. W tej kwestii
Przystępujący w całości odwołuje się do argumentacji przytoczonej w punkcie poświęconym
zarzutowi B.a. w zakresie wezwania do uzupełnienia/poprawienia wykazu.
Podsumowując przystępujący wskazał, iż analiza przedstawionego wykazu w świetle
zarzutów odwołania, a także w świetle niniejszego stanowiska przystępującego nie może
prowadzi
ć do wniosku, iż przystępujący nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, a co
najwyżej do wniosku, iż wykaz złożony przez przystępującego zawiera błędy. Odwołujący nie
udowodnił, iż przystępujący nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący nie
miał zresztą takiej możliwości, albowiem warunki te są przez osoby wskazane w wykazie
spełnione. Na chwilę obecną wykaz zawiera jednak pewne błędy, które powinny być
usunięte w drodze uzupełnienia/poprawienia wykazu. W kwestiach objętych odwołaniem
przy
stępujący nie był wzywany ani do wyjaśnienia, ani do korekty wykazu. Odwołujący na
mocy własnej decyzji tak ukształtował zarzuty odwołania, iż nie powinno ono zostać
uwzględnione. Gdyby odwołujący zdecydował się na uzupełnienie odwołania o zarzuty w
zakres
ie uzupełnienia bądź wezwania przystępującego do wyjaśnień (choćby postawione
ewentualnie), jego odwołanie miałoby – w ocenie przystępującego – szanse powodzenia.
Jednakże w braku tychże zarzutów, uchybienia objęte zarzutami odwołania nie mogą
prowadzić do odrzucenia oferty przystępującego, albowiem byłoby to przejawem
ewidentnego formalizmu w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Obecnie od takiego podejścia odchodzi się na rzecz takiego rozumienia i wykładni
przepisów, które prowadzą do utrzymania oferty w postępowaniu o ile merytorycznie nie ma
podstaw do jej odrzucenia. Najlepszym wyrazem zmiany jest odmienne niż na gruncie
poprzedniej ustawy ukształtowanie przepisów dających podstawę do „usunięcia” wykonawcy
z postępowania. O ile bowiem w ramach poprzedniej ustawy podstawę do wykluczenia oferty
z postępowania stanowił brak wykazania spełnienia warunku, o tyle obecnie podstawę
odrzucenia oferty stanowi
niespełnienie warunków udziału, a zatem ewidentnie akcent został
przeniesiony z pr
zesłanki formalnej (wykazanie) na przesłankę merytoryczną (brak
spełnienia warunku).

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi
przepis art. 528 ustawy Pzp.
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy

procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego za
mówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp,
co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron,
oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach
procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na
uwzględnienie.


Stan sprawy ustalony w toku postępowania (przepis art. 552 ust. 1 ustawy Pzp - wydając
wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania odwoławczego)
daje podstawy do twierdzenia, że co najmniej zachodzą podstawy faktyczne (pismo
procesowe przystępującego) i prawne (art. 128 ustawy Pzp) do wyjaśnienia i lub
uzupełnienia wadliwych dokumentów i informacji wynikających z treści posiadanych przez
zamawiającego dokumentów składających się na dokumentację przetargową.
W
przedmiotowej sprawie, zamawiający co prawda oświadczył, iż uwzględnia odwołanie
w całości, jednakże wniosek jaki konstruuje zamawiający w oparciu o ustalony przez siebie
stan faktyczny, zdaje się wybiegać ponad treść zarzutów postawionych przez odwołującego.
Odwołujący stawia bowiem zarzut zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez
przystępującego, pomimo że oferta złożona została przez wykonawcę niespełniającego
warunków udziału w postępowaniu. Natomiast zamawiający ustalił, iż oferta przystępującego
podlegała odrzuceniu, gdyż została złożona przez wykonawcę, który przedstawił informacje
nieprawdziwe
– art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zgodnie z powołanym przepisem,
z
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje
lub ni
e jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.
Tak daleko idące konsekwencje prawne i faktyczne dla wykonawcy, nie mogą być
bagatelizowane, tym bardziej, że Izba na mocy przepisu art. 555 ustawy Pzp, nie może
orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Skoro zatem odwołujący nie
postawił zarzutu podania przez przystępującego informacji wprowadzających zamawiającego

w błąd, to Izba nie jest uprawniona do przyjęcia stanowiska zamawiającego za ostatecznie
prawidłowe.
Jak wynika z akt postępowania, w tym pisma przystępującego, zachodzą podstawy do
wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia dokumentów, w
zakresie których zachodzi taka podstawa. Trzeba mieć bowiem na względzie skutek
czynności zamawiającego, który ma niebagatelne znaczenie dla wykonawcy. Prawidłowo
ustalony stan faktyczny, po uzyskaniu stosownych
wyjaśnień i uzupełnieniu dokumentów,
stanowić będzie podstawę do podjęcia prawidłowych czynności zamawiającego.
Nie można bowiem bezkrytycznie podchodzić do stanowiska przystępującego, jakie
prezentował w piśmie procesowym oraz na rozprawie, iż osoba wskazana w wykazie do
sprawowania funkcji kierownika projektu nie pełniła tej funkcji na zadaniu „Przebudowa,
remont konserwatorski i zmiana sposobu użytkowania budynków położonych na terenie
kompleksu pałacowego Steinertów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piotrkowskiej
272 A i B oraz Piotrkowskiej 274 w Łodzi”. Jak wskazał przystępujący, uchybienie to nie jest
przejawem dążenia przystępującego do wprowadzenia zamawiającego w błąd, a jedynie
zwykłą omyłką skutkującą obowiązkiem wezwania do uzupełnienia. Przystępujący został w
tej kwestii wprowadzony w błąd oświadczeniem złożonym przez osobę wskazaną w wykazie,
a osoba ta także popełniła w tej kwestii pomyłkę.
Okoliczność powyższa nie może być rozpatrywana z punktu złożenia nieprawdziwych
info
rmacji, albowiem w tej kwestii odwołujący nie postawił zamawiającemu zarzutu.
Odnosząc tę część argumentacji do zarzutu braku spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, w ocenie przystępującego żądanie odrzucenia oferty przystępującego jest
przedwczesny, p
onieważ w tej sprawie i odnośnie tych okoliczności przystępujący nie był
wzywany ani do uzupełnienia, ani do poprawienia wykazu. Jak sam odwołujący zauważa:
„Zamawiający nie dostrzegając tego istotnego faktu nie przeprowadził w tym zakresie
żadnego postępowania wyjaśniającego […]”. Jednakże odwołujący poniechał postawienia
zarzutów zarówno w zakresie wyjaśnienia jak i ewentualnego uzupełnienia dokumentów
podmiotowych.
Przystępujący nie może być karany tak dotkliwie tj. odrzuceniem oferty, jeżeli
w istocie
osoba wskazana jako kierownik projektu posiada doświadczenie, a zatem warunek
jest spełniony, a uchybienie w wykazie jest efektem ludzkiego błędu. Nie ma wątpliwości, iż
ta kwestia nie była badana przez zamawiającego w żaden sposób, a zatem żaden z
instrum
entów przewidzianych w Pzp – służących ochronie prawidłowo złożonej oferty – nie
został zastosowany. Celem instytucji uzupełnienia dokumentów jest stworzenie możliwości
usunięcia braków lub uchybień w złożonych na wezwanie zamawiającego oświadczeniach i
d
okumentach, tak aby wykonawca faktycznie zdolny do wykonania zamówienia nie był
eliminowany z postępowania jedynie ze względów formalnych, nie zaś merytorycznych.

Przystępujący wskazał, iż przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby prowadzić do
istotnych nie
prawidłowości postępowania. Dobrym przykładem są okoliczności faktyczne
ujawnione przez odwołującego, co do których zarówno zamawiający jak i przystępujący
pozostawali do chwili otrzymania odwołania w nieświadomości. Gdyby uznać, że oferta
przystępującego podlega odrzuceniu, w takim przypadku przystępujący w ogóle nie miałby
szansy na poprawienie złożonych dokumentów i polegałby wyłącznie na wnikliwości
zamawiającego przy ich weryfikacji. Doszłoby zatem do zróżnicowania sytuacji i możliwości
wystąpienia dwóch przypadków: pierwszego, gdy zamawiający zdołałby zidentyfikować
wszystkie błędy w wykazie i wezwać do ich uzupełnienia i w takim przypadku przystępujący
miałby okazję wszystkie te błędy poprawić oraz drugiego, gdy zamawiający niektórych
nieprawidłowości nie zdołałby zidentyfikować, a wówczas przystępujący nie uzyskałby okazji
do poprawienia dokumentów, a zatem polegałby wyłącznie na wnikliwości zamawiającego.
Rekapitulując Izba stwierdziła, iż zamawiający będąc w posiadaniu wiedzy pozyskanej
w wyniku pr
zeprowadzonego postępowania odwoławczego, jest w stanie prawidłowo
przeprowadzić czynność oceny złożonej oferty, w tym będzie mógł zastosować procedurę
wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów zawierających błędy lub braki, istotnie wpływające
na podmiotową ocenę wykonawcy.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 575
ustawy Pzp
oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437).

Przewodniczący:
…………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie