eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 308/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 308/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2023 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 03 lutego 2023 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: G. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G., J. W.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa J. W. (ul. Klonowa 5,
66-131 Cigacice)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
(
ul. Międzyleśna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka)


przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum:
K. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usług Leśnych „PILKAR”
K. K., Pr
zedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „K.” Sp. j K. K., J. K.
(Ry
cerka Górna 228, 34-370 Rajcza)
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego
art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i II,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert (w zakresie części i i II), w tym
wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum: K. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usług
Leśnych „Pilkar” K. K., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „K.” Sp. j
K. K., J. K.
do uzupełnienia dokumentu wykazu osób skierowanych przez wykonawcę
do
realizacji zamówienia,

2. oddala
odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 224 ust. 1
us
tawy Prawo zamówień publicznych,

3.
kosztami postępowania obciąża:
-
Zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (ul. Międzyleśna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka)
w
wysokości 1/2,
-
Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum: G. G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Leśnych G. G., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma
Usługowa J. W. (ul. Klonowa 5, 66-131 Cigacice)
w wysokości 1/2

3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego:
-
kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Konsorcjum: G. G. prowa
dzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług
Leśnych G. G., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma
Usługowa J. W. (ul. Klonowa 5, 66-131 Cigacice)
tytułem wpisu od odwołania,
-
kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem kosztów
wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Konsorcjum: G. G. prowadzący działalność gospodarczą pod
fi
rmą Zakład Usług Leśnych G. G., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Firma Usługowa J. W. (ul. Klonowa 5, 66-131 Cigacice)
,

3.2.
zasądza od Zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka (ul. Międzyleśna 3, 57-500
Bystrzyca Kłodzka)
na rzecz Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Konsorcjum: G. G. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Zakład Usług Leśnych G. G., J. W. prowadząca działalność gospodarczą pod
firmą Firma Usługowa J. W. (ul. Klonowa 5, 66-131 Cigacice)
kwotę 9300 zł 00 gr
(
dziewięć tysięcy trzysta złotych zero groszy), w tym: kwotę 7500 zł 00 gr (siedem tysięcy
pięćset złotych zero groszy) tytułem kosztów postępowania odwoławczego w postaci ½
wysokości wpisu od odwołania, kwotę 1800 zł 00 gr (tysiąc osiemset złotych zero groszy)
tytułem ½ wysokości kosztów wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego,

Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019r. - Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie

14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewo
dniczący: ………..……………………..Sygn. akt: KIO 308/23
UZASADNIENIE

Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicz
nego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Wykonywanie
usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2023 -
przetarg II" (nr referencyjny SA.270.9.2022).
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 25 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskie pod nr 2022/S 228657727.

Odwołujący - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia G. G.,
prowadzący działalność pn. Zakład Usług Leśnych, J. W., prowadząca działalność pn. Firma
Usługowa wnieśli odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego dotyczących
pakietów 1 i 2, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie:
-
art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 16 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania konsorcjum
Pilkar do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
istotnych części składowych ceny na części 1 i 2 zamówienia;
-
art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 16 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych poprzez niezastosowanie i zaniechanie wezwania konsorcjum Pilkar
w zakresie pakietów 1 i 2 do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.

Odwołujący w zakresie pakietów 1 i 2 wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, a w jego wyniku wezwanie
konsorcjum Pilkar do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia
ceny lub istotnych części składowych ceny oraz uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych.

09.01.2023 r. Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w
zakresie wybranych cen jednostkowych. Zamawiający oczekiwał potwierdzenia, czy
Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania opisane w SWZ, w tym również dotyczące
minimalnego wynagrodzenia.
Odwołujący wskazał, że w innym, równolegle prowadzonym postępowaniu na wykonywanie
usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2023
obecne podmioty wchodzące w skład konsorcjum Pilkar złożyły ofertę na 3 pakiety.

Zaproponowane stawki są zbliżone. Wówczas Zamawiający skorzystał z uprawnień
wynikających z art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarazem otrzymane
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny były bardzo lakoniczne, a na ich kanwie zostało wywiedzione
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący wskazał także, że każda z pozycji objętych wezwaniem z dnia 09.01.2023 r.
dotyc
zy czynności, które zostały wycenione o kilkadziesiąt do kilkuset procent taniej
względem wyceny kosztorysowej Zamawiającego.
Zdaniem Odwołującego, obawy, które Zamawiający wyraził adresując do konsorcjum Pilkar
wezwanie z dnia 09.01.2023 r. powinny się tylko pogłębić na skutek otrzymanej odpowiedzi.
Wykonawca oświadczył m. in., że stawka godzinowa dla pracownika będzie wynosiła 26,30
zł. Odwołujący zwrócił uwagę, że Wykonawca nie wziął pod uwagę, że od 1 lipca br. (a więc
od połowy okresu obowiązywania umowy) pensja minimalna wzrośnie do 3600 zł. Ponadto,
w swoich wyliczeniach
nie uwzględnił absencji chorobowych. W rezultacie stawka godzinowa
jest realnie odpowiednio wyższa, niż przyjęte przez konsorcjum Pilkar 26,30 zł. Dlatego
zdaniem Odwołującego wystąpiły podstawy do żądania od Wykonawcy wyjaśnień, o których
mowa w art. 224 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z rozdziałem 7, pkt 7.1.4)c) cz. I a) SWZ w zakresie zdolności technicznej
Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował co najmniej 7 osobami, które ukończyły
z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006
r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
lub
w p
rzypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny leśnej typu harwester
powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu:
-
co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające
do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie bezpi
eczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej,
-
co najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester posiadającą
zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o

dozorze technicznym
(tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z późn. zm.) lub posiadającą
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej.

Jak wskazał Odwołujący, Konsorcjum Pilkar skorzystało z ww. alternatywy powołując się na
posiadanie maszyny typu harwester, operatora oraz dysponowanie 6 pilarzami. W wykazie
uwzględniono 6 osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do
pracy z pilarką oraz Pana A. P. na stanowisko „Operator Harvestera".
W kolumnie
„Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia" oświadczono, że „Nie dotyczy".
Tymczasem zgodnie z opisem w
arunku udziału w postępowania od osoby na stanowisko
operatora harwestera wymaga się zaświadczenia kwalifikacyjnego na podstawie art. 22 ust.
3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Zdaniem Odwołującego, w świetle treści złożonego podmiotowego środka dowodowego
(wspomnia
nego wykazu osób) należy uznać, że konsorcjum Pilkar nie wykazało spełniania
warunku udziału, bowiem w odniesieniu do Pana A. P. nie potwierdziło posiadania
wymaganych kwalifikacji. Wykonawca powinien być wezwany do uzupełnienia wykazu osób
w trybie art. 128 ust. 1 PZP, a zaniechanie tej czynności świadczy o tym, że wybór oferty jest
nieuzasadniony.

Zgodnie z rozdziałem 7, pkt 7.1.4)c) cz. II a) SWZ w zakresie zdolności technicznej
Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował co najmniej 8 osobami, które ukończyły
z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006
r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowi
ązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
lub
w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny leśnej typu harwester
powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu:
-
co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające
do pracy z pila
rką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie bezpiecze
ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów

albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej,
-
co najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester posiadającą
zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym
(tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z późn. zm.) lub posiadającą
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo o
dpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej,
Konsorcjum Pilkar skorzystało z ww. alternatywy powołując się na posiadanie harwestera,
operatora oraz dysponowanie 7 pilarzami. W złożonym wykazie uwzględniono 7 osób, które
ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką oraz Pana K.
B.
na stanowisko „Operator Harvestera".
W k
olumnie „Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia" oświadczono, że „Nie dotyczy".
Tymczasem zgodnie z opisem warunku udziału w postępowania od osoby na stanowisko
operatora maszyny typu
harwester wymaga się zaświadczenia kwalifikacyjnego na
podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Zdaniem Odwołującego, w świetle treści złożonego podmiotowego środka dowodowego
(
wspomnianego wykazu osób) należało uznać, że konsorcjum Pilkar nie wykazało spełniania
warunku udziału, bowiem w odniesieniu do Pana K. B. nie potwierdziło posiadania
wymaganych kwalifikacji. Wykonawca powinien być wezwany do uzupełnienia wykazu osób
w trybie art. 128 ust. 1 PZP, a zaniechanie tej czynności świadczy o tym, że wybór oferty jest
nieuzasadniony.

Izba ustaliła i zważyła co następuje:


Uwzględnieniu podlegał zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 128 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 16 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
poprzez niezastosowanie i zaniechanie we
zwania konsorcjum Pilkar w zakresie pakietów 1 i
2,
do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.

Zgodnie z rozdziałem 7, pkt 7.1.4)c) cz. I a) SWZ, w zakresie zdolności technicznej
Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował co najmniej 7 osobami, które ukończyły
z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006
r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie

poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
lub
w przypadku, gdy W
ykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny leśnej typu harwester
powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu:
- co
najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające
do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
za
kresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej,
- c
o najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester posiadającą
zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym
(tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z późn. zm.) lub posiadającą
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej.

Zgodnie z rozdziałem 7, pkt 7.1.4)c) cz. II a) SWZ, w zakresie zdolności technicznej
Zamawi
ający wymagał, aby wykonawca dysponował co najmniej 8 osobami, które ukończyły
z wynikiem pozytywnym szko
lenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006
r. Nr 161, poz. 1141) l
ub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych
Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
lub
w przypadku, gdy Wykonawca deklaruje posiadanie 1 maszyny l
eśnej typu harwester
powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, przy dysponowaniu:
-
co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające
do
pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z
zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej.

-
co najmniej 1 osobą na stanowisku operatora maszyny leśnej typu harwester posiadającą
zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o
dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. p
oz. 272 z późn. zm.) lub posiadającą
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów
albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej.

W rozdziale 9.1 SWZ Zamawiający wskazał, że: „na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób
skierowanych prz
ez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób,
które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie
z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki
leśnej (Dz. U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im
uprawnienia wydane
w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, (2) osób nadzoru
z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia
studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz (3) osób, które ukończyły
szkolenie w zak
resie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie szkoleń w zakresie środków
ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 824) lub posiadające odpowiednie im
uprawnienia wy
dane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają
do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin albo odpowiadające im uprawnienia
wydane w innych Państwach członkowskich Unii Europejskiej, które należy podać w Części
IV lit. C (pkt 2) JEDZ.
We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i
nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu
wykonywanych przez nich czynności, posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień
(jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób nadzoru należy
podać również ich wykształcenie.”

Zgodnie z pkt 9.2 lit. d SWZ:
„W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych: d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane),
wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ)."

Przystępujący nie kwestionował, że skorzystał z możliwości wykazania warunku udziału w
postępowaniu w wersji alternatywnej (w pakiecie nr I), powołując się na posiadanie maszyny
harvester, operatora harvestera oraz dysponowanie 6
osobami do pracy z pilarką. W
złożonym wykazie osób uwzględniono informację o 6 osobach, które ukończyły z wynikiem
pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką oraz Pana A. P., zaproponowanego
na
stanowisko „Operator Harvestera”.
W kolumnie „Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia” przedstawiono oświadczenie: „Nie
dotyczy
”.
Zgodnie z opisem w
arunku udziału w postępowaniu, od osoby na stanowisko operatora
harv
estera wymagane jest zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
W świetle treści środka dowodowego w postaci wykazu osób, złożonego przez
Przystępującego, nie przedstawiono informacji, czy zaproponowana przez Przystępującego
osoba na stanowisko operatora harvestera posiada wymagane uprawnienia.
Tymczasem, jak wskazano powyżej, zgodnie z treścią pkt 9.2 lit. d SWZ Zamawiający
wymaga
ł, aby Wykonawca złożył wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane).
W kon
sekwencji należy uznać, że Przystępujący nie wykazał spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, bowiem w odniesieniu do osoby zaproponowanej na stanowisko operatora
harvestera Pana A. P.
nie przedstawił informacji co do posiadania wymaganych kwalifikacji.
W konsekwencji
Przystępujący powinien zostać wezwany do uzupełnienia wykazu osób w
trybie art. 128 ust. 1 ustawy P
rawo zamówień publicznych.

Przystępujący nie kwestionował, że skorzystał z możliwości wykazania warunku udziału w
postępowaniu w wersji alternatywnej (w pakiecie nr II), powołując się na posiadanie maszyny
harvester, operatora harvestera oraz dysponowanie siedmioma osobami do pracy z
pilarką.
W złożonym wykazie osób uwzględniono informację o 7 osobach, które ukończyły z
wynikiem pozytywnym szk
olenie dopuszczające do pracy z pilarką oraz Pana K. B.,
zaproponowanego na stanowisko „Operator Harvestera”.

W kolumnie „Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia” przedstawiono oświadczenie: „Nie
dotyczy
”.
Zgodnie z opise
m warunku udziału w postępowaniu, od osoby na stanowisko operatora
harv
estera wymagane jest zaświadczenie kwalifikacyjne na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
W świetle treści środka dowodowego w postaci wykazu osób, złożonego przez
Przystępującego, nie przedstawiono informacji, czy zaproponowana przez Przystępującego
osoba na stanowisko operatora maszyny typu harvester posiada wymagane uprawnienia.
Tymczasem, jak wskazano powyżej, zgodnie z treścią pkt 9.2 lit. d SWZ, Zamawiający
wymag
ał, aby Wykonawca złożył wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane).
W konsekwencji należy uznać, że Przystępujący nie wykazał spełniania warunku udziału w
postępowaniu, bowiem w odniesieniu do osoby zaproponowanej na stanowisko operatora
harvestera Pana K. B.
nie przedstawił informacji co do posiadania wymaganych kwalifikacji.
W konsekwencji
Przystępujący powinien zostać wezwany do uzupełnienia wykazu osób w
trybie art. 128 ust. 1 ustaw
y Prawo zamówień publicznych.

Nie jest uzasa
dnione stanowisko Przystępującego, że Zamawiający nie wymagał podania
informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych, uprawnień dla osoby zaproponowanej na
stanowisko operatora maszyny typu harvester.
Wprawdzie
treść wykazu osób, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, nie przewidywała
osobnego wiersza dla osób proponowanych na stanowisko operatora maszyny typu
harvester, j
ednakże Wykonawca był zobowiązany wypełnić wykaz osób zgodnie z
wymaganiami pkt. 9.2 lit. d SW
Z, tj. prezentując wszelkie wymagane w tym punkcie
informacje dla osób, jakie przewidział do realizacji zamówienia, zgodnie z treścią warunku.
Na Wykonawcy ciążył obowiązek wykazania, że kierowane przez niego osoby do realizacji
zamówienia spełniają wymagania Zamawiającego. Skoro Przystępujący skierował do
realizacji zamówienia osobę na stanowisko operatora maszyny typu harvester (zgodnie z
wymaganiami warunku udziału w postępowaniu) i tę osobę wpisał do wykazu osób, to
stosownie do punktu 9.2 lit. d SWZ po
winien przedstawić w wykazie osób wszelkie
wy
magane informacje co do tej osoby, w tym także informację o posiadanych przez tę osobę
uprawnieniach/kwalifikacjach zawodowych.

Należy także zauważyć, że warunek został sformułowany w sposób alternatywny. Zatem
wypełniając wykaz, Wykonawca powinien był uwzględnić wymagania warunku i stosownie do
nich wypełnić wykaz.

Przystępujący załączył do pisma procesowego kopie uprawnień dla Pana Andrzeja Pajestki
oraz Pana K. B. -
operatorów maszyny typu harvester w ramach pakietu I i II. Jednakże
Wykon
awca był zobowiązany do złożenia wykazu osób jako środka podmiotowego. Izba
zatem nie dokonywała oceny złożonych kopii dokumentów, gdyż procedurę oceny
doku
mentów przeprowadza Zamawiający, a dotyczy ona tych dokumentów, które były
wymagane w SWZ.

Zgodnie
z artykułem 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca nie
złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych,
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne
lub zaw
ierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Wykonawca Konsorcjum: K. K.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Usług
Leśnych „PILKAR” K. K., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „K.” Sp. j K. K.,
J. K.,
powinien zostać wezwany do uzupełnienia wykazu osób w zakresie pakietu nr I i II w
try
bie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oddaleniu podlegał zarzut naruszenia przez Zamawiającego artykułu 224 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 16 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 224 ust. 1 usta
wy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaoferowana cena lub
koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawców wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.

Odwołujący nie wykazał, aby zaistniały podstawy do wezwania Przystępującego do złożenia
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub istotnych części
składowych ceny na części 1 i 2 zamówienia.

Zamawiający ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające w zakresie rażąco niskiej
ceny, jeżeli cena jest niższa o co najmniej 30% od stosunku badanej oferty do wartości
przedmiotu zamówienia oraz do średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.
W niniejszym postępowaniu taka sytuacja nie zachodzi.
Jak wskazał Przystępujący (czemu nie zaprzeczał Odwołujący), w zakresie usługi dotyczącej

wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej dla pakietu nr 1, cena oferty jest wyższa od
kwoty,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tylko
niezna
cznie niższa (6,47%) od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W
zakresie pakietu nr 2,
cena oferty jest również wyższa od kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tylko nieznacznie niższa (5,96%) od
średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.
Cen
a zaproponowana przez Przystępującego w obu pakietach jest wyższa od kwoty, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co oznacza, że nie
można mówić o uzasadnionych wątpliwościach co do realności ceny.
Znikoma różnica pomiędzy ofertą Przystępującego, a średnią arytmetyczną wszystkich
złożonych ofert wskazuje, że wycena jest ceną realna i nieodbiegająca od cen rynkowych, a
zatem nie istnieją przesłanki do zastosowania trybu wyjaśnień ceny.

Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty -
wzywając do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy Wykonawca uwzględnił wszystkie
wymagania opisane w SWZ, w tym również dotyczące minimalnego wynagrodzenia?
Wezwanie oparto na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pra
wo zamówień publicznych.
W treści wyjaśnień Przystępujący przedstawił zasady wyliczenia stawki godzinowej dla
pracownika. Wezwanie do wyjaśnienia nie wymagało od Przystępującego złożenia wyjaśnień
w trybie art.
224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przystępujący w treści wyjaśnień wskazał, że do wyliczenia przyjął stawkę średnią - dla 1
god
ziny pracy w wysokości 26,30 zł. Stawka ta jest wyższa od stawki minimalnego
wynagrodzenia (w ujęciu godzinowym), obowiązującej zarówno od stycznia, jak i od lipca
2023 roku. Odwołujący nie wykazał w żaden sposób, aby istniały podstawy, aby uznać, że
przyj
ęta stawka była nieprawidłowa, czy zaniżona. Poza ogólnym stwierdzeniem, nie
przedstawił żadnej kalkulacji, która pozwalałaby uznać, że zaoferowana stawka jest
ni
erealna, zaniżona. Tym samym, również w tym zakresie Odwołujący nie wykazał, aby
istniały przesłanki do zastosowania trybu wyjaśnień zaoferowanej przez Przystępującego
ceny.

W treści odwołania Odwołujący odwoływał się do porównania cen zaoferowanych przez
Przystępującego do cen z kosztorysu inwestorskiego Zamawiającego. Jednakże Odwołujący
nie prz
edstawił kosztorysu inwestorskiego Zamawiającego, a ponadto jako dowód
przedstawił nie kosztorys inwestorski Zamawiającego, a fragment oferty samego
Przystępującego w innym postępowaniu. Co więcej, Odwołujący w trakcie rozprawy
przyznał, że dokonywał porównania cen oferty Przystępującego do kosztorysów
inwestorskich w innym postępowaniu.

Odwołujący zatem nie tylko nie przedstawił żadnych dowodów, ale powoływał się na inne
dokumenty, w tym dotyczące zupełnie innego postępowania, które nie stanowią dokumentów
w postępowaniu niniejszym.
Oznacza to, że Odwołujący nie wykazał twierdzeń, na które się powołuje. Co więcej, jak
wskazano powyżej, cena zaoferowana przez Przystępującego zarówno w pakiecie nr I, jak
i
II jest wyższa od ceny szacunkowej Zamawiającego.
Twierdzenia Odwołującego są więc zatem bezpodstawne.
Bez znaczenia pozostaje także okoliczność, że w innym postępowaniu Przystępujący został
wezwany przez Zamawia
jącego do złożenia wyjaśnień co do zaoferowanej ceny.
Zamawiający dokonuje oceny oferty wykonawcy w danym postępowaniu, niezależnie od
innych
postępowań. Tym bardziej, że oferty i zaoferowane ceny mogą się różnić.

W konsekwencji należało stwierdzić, że Odwołujący nie wykazał, aby istniały uzasadnione
przypuszczenia
, że zaoferowana przez Przystępującego cena jest ceną rażąco niską w
rozumieniu art. 224 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołujący nie wykazał,
aby istniały wątpliwości co do zaoferowanej ceny lub co do złożonych przez Przystępującego
wyjaśnień. Tym samym Odwołujący nie wykazał, aby istniała konieczność do wezwania
Przystępującego do złożenia wyjaśnień co do zaoferowanej ceny.

O kosztach po
stępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku na podstawie
art.
557 oraz art. 574, 575 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019 ze z
m.) oraz w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 lit. a) oraz § 5 pkt 2b), § 7 ust. 2 pkt 1), § 7
ust. 3 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437), zaliczając w poczet
kosztów postępowania uiszczony przez Odwołującego wpis od odwołania oraz koszty z
tytułu zastępstwa procesowego pełnomocnika Odwołującego (w wysokości 3600 zł
stosownie do § 5 pkt 2 lit b) wskazanego rozporządzenia).
Uwzględniając powyższe przepisy, Zamawiającego oraz Odwołującego obciążono kosztami
postępowania odwoławczego proporcjonalnie do ilości zarzutów uwzględnionych i
oddalonych.
W odwołaniu zostały podniesione 2 zarzuty, z których jeden zarzut został uwzględniony,
jeden z zarzutów podlegał oddaleniu. Stosownie do powyższego wyniku postępowania
odwoławczego, Izba kosztami postępowania obciążyła Zamawiającego w wysokości 1/2 oraz
Odwołującego w wysokości 1/2.

W konsekwencji,
od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zasądzono kwotę 7500 zł 00 gr,
która stanowi 1/2 wysokości wpisu od odwołania, kwotę 1800 zł 00 gr, która stanowi 1/2
wartości wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Przewodniczący:

………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie