eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 288/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 288/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Członkowie: Anna Chudzik, Danuta Dziubińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niej
awnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 23 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lutego 2023 r. przez wykonawcę
GRUPA E sp. z o.o. w Tychach

w postępowaniu prowadzonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w imieniu i na
rzecz której działa Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie


1) przy udziale wykonawcy Advanced Micro Devices (Poland) sp. z o.o. w Warszawie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,
2) przy udziale wykonawcy Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny R. P.
z siedzibą
w Warszawie

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
odwołującego,
3) przy udziale wykonawcy NTT Technology sp. z o.o. w
Zakręcie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,
4) przy udziale wykonawcy American Systems sp. z o.o. w Poznaniu,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
5) przy udziale wykonawcy Computex sp. z o.o. sp. k. w Warszawie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
6) przy udziale wykonawcy EUVIC S.A. w Gliwicach
, zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
7) przy udziale wykonawcy GALAXY Systemy Informatyczne sp. z o.o. w Zielonej
Górze
, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,
8) przy udziale wykonawcy Intaris sp. z o.o. w Warszawie
, zgłaszającego przystąpienie do
pos
tępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

9) przy udziale wykonawcy Integrated Solutions sp. z o.o. w Warszawie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
10) przy udziale wykonawcy MAXTO ITS sp. z o.o. w Modlniczce
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
11) przy udziale wykonawcy MBA System sp. z o.o. w Warszawie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,
12) przy udziale wykonawcy SUNTAR sp. z o.o. w Tarnowie
, zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


postanawia:
1. umarza pos
tępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy GRUPA E sp. z o.o. w Tychach kwoty 13.500
zł 00 gr
(słownie: trzynastu
tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:
…………………….

…………………….


Sygn. akt: KIO 288/23

U z a s a d n i e n i e

Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, w imieniu i na rzecz której działa Centrum
Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „zamawiającym”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu
komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby organów prowadzących
szkoły i placówki oświatowe.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 25 stycznia 2023 r., nr 2023/S 018-050444.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 2 lutego
2023 r. do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca GRUPA E sp.
z o.o. w Tychach, zwany dalej
„odwołującym”.
22 lutego 2023 r., przed otwarciem rozprawy, od
wołujący doręczył Prezesowi
Kra
jowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba Od
woławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
W myśl § 13 ust. 1
pkt 6 rozporz
ądzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),
skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa
w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w
art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp.

O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 ustawy Pzp, art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia
postanow
iła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
o
dwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437), w przypadku umorzenia pos
tępowania odwoławczego przez Izbę w
całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, najpóźniej w dniu


poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z
udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o
dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Poniewa
ż odwołujący cofnął odwołanie wcześniej niż w dniu wyznaczonego terminu
posiedzenia Izby, Izba na podstawie
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia,
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13.500,00
zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.


Przewodniczący: ………………….…

Członkowie:
…………………….

…………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie