eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3181/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-12-15
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3181/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Agnieszka Trojanowska, Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posie
dzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 15 grudnia
2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 grudnia
2022r. przez
odwołującego:
Z. S. działający pod firmą Zakład Oczyszczania Miasta Z. S.
Korzonek 98, 42-274 Konopiska
w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego:
Związek Międzygminny „Czysty Region” ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

postanawia:
1.
Umorzyć postępowanie odwoławcze
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500 zł. 00 gr. (słownie: trzynaście tysięcy pięćset
złotych zero groszy) na rzecz odwołującego:
Z. S.
działający pod firmą Zakład
Oczyszczania Miasta Z. S. Korzonek 98, 42-274 Konopiska t
ytułem zwrotu 90%
uiszczonego w
pisu od odwołania

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. j.t. z 2022r. poz. 1710) na niniejsze postanowienie
– w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie
Przewodniczący: …………………………….
Członkowie: …………………………….

……………………………Sygn. akt KIO 3181/22
Uzasadnienie


O
dwołanie złożono w postępowaniu: „Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od
właścicieli nieruchomości z terenu związku międzygminnego „Czysty Region” w obrębie
Sektora nr 3
– Kędzierzyn Koźle – nieruchomości zamieszkałe”. Nr ogłoszenia o
zamówieniu 2022/BZP 00448013/01 z dnia 21 listopada 2022r.; Numer referencyjny:
ZP.271.59.2022.KD.
W dniu 14 grudnia 2022r., to jest przed terminem wyznaczonego posiedzenia/rozprawy na
dzień 15 grudnia 2022r., pełnomocnik odwołującego skutecznie złożył oświadczenie o
cofnięciu odwołania.
Zgodnie z art. 520 ust.1 i ust.2 Pzp
odwołujący może cofnąć odwołanie aż do czasu
zamknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie Pzp wiąże
z wniesieniem odwołania.
Stosownie do art. 568 pkt.1 Pzp, Izba
umarza postępowanie odwoławcze, w formie
postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy - odwołującemu zwraca się 90%
wpisu.
W związku z powyższym odwołujący spełnił warunki do zwrotu wpisu. Izba orzekła o
dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w
wysokości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący uiścił wpis w wysokości
15.0
00zł., to do zwrotu pozostała kwota 13.500,00 zł. o czym orzeczono w pkt. 2 sentencji
postanowienia.

Przewodniczący: …………………………….
Członkowie: …………………………….

……………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie