eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: 314/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

314/23


odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lutego 2023 r. przez wykonawcę Taxi Van A.
W.
, ul. Słowackiego 6B/2, 62-200 Gniezno
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto
Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200

orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej, a w toku ponowionej czynności badania i oceny ofert
odrzucenie oferty wykonawcy
Alfa Bus sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na podstawie
art. art. 226 ust. 1 pkt 2 a) i b)
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
kosztami postępowania obciąża Miasto Gniezno i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy), uiszczoną prze odwołującego tytułem wpisu od odwołania.
3.
zasądza od Miasta Gniezno na rzecz Taxi Van A. W., ul. Słowackiego 6B/2, 62-200
Gniezno

kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy),
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania
(
7.500 zł) oraz uzasadnionego wynagrodzenia pełnomocnika (3.600 zł).
Stosownie do art. 579 i
580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………Sygn. akt: 314/23
Uzasadnienie


Zamawiający: Miasto Gniezno prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publiczne
go pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Gniezna do placówek
oświatowych w okresie od 13.02.2023 r. do 31.12.2024 r.” Ogłoszenie nr 2022/BZP
00527041/01 z dnia 30.12.2022 r. opublikowano
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Odwołujący: Taxi Van A. W. ul. Słowackiego 6B/2, 62-200 Gniezno
wniósł odwołanie na niezgodne z przepisami ustawy czynności i zaniechania Zamawiającego
podjęte w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. na:
1)
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Alfa Bus sp. z o.o. (dalej: Alfa Bus)
pom
imo faktu, że wskazany wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący wymaganej przez Zamawiającego zdolności zawodowej (potencjał
kadrowy - opiekunow
ie) oraz pomimo faktu, że działania Alfa Bus wpisują się w przesłankę
wyklucze
nia, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp, 2) a w konsekwencji – uznanie jako
najkorzystniejszej oferty ww. wykonawcy.
II.
Zamawiającemu zarzuca naruszenie:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Alfa Bus sp. z
o.o. pomimo faktu, że wskazany wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący potencjału kadrowego w postaci dysponowania min. 3 osobami
pełniącymi obowiązki opiekunów dzieci,
2)
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Alfa Bus sp. z o.o. pomimo faktu, że wskazany wykonawca powinien być
wyklucz
ony z postępowania, gdyż celowo wprowadził Zamawiającego w błąd, że spełnia
warune
k udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej (osoby pełniące
obowiązki opiekunów dzieci).
III.
W związku z powyższym, na podstawie art. 554 ust. 3 pkt 1 a) i b) Pzp wnosi o
nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
2)
odrzucenie oferty wykonawcy Alfa Bus sp. z o.o., 3)
ponowne badanie i ocenę ofert.
oraz o rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, w tym kosztach zastępstwa procesowego
według norm przepisanych.

I.
Stan faktyczny
Sedno zarzutów koncentruje się na wadliwości działań Zamawiającego w zakresie oceny
spełniania przez Alfa Bus sp. z o.o. warunku udziału w postępowaniu w postaci zdolności
zawodowej ww. wykonawcy, a konkretnie dysponowania osobami o konkretnych

uprawnieniach, pełniącymi funkcje opiekunów. W rozdziale V SWZ Zamawiający wskazał,
że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają m.in. określony
przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu tj. dysponują min. 3 osobami do
pełnienia obowiązków opiekunów dzieci.
Jak wskazał Zamawiający „każda osoba pełniąca obowiązki opiekuna dzieci
niepełnosprawnych musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe do opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi tj. ukończony kurs z zakresu BHP, ukończony kurs pierwszej
pomocy
przedmedycznej oraz ukończony kurs lub szkołę uprawniające do opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi”.
W ramach formalnych aspektów wykazania przez wykonawców, że spełniają powyższy
wymóg, Zamawiający wskazał, że oferent, którego oferta została najwyżej oceniona
przedstawi „wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zaw
odowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ)”.
Zamawiający zakreślił termin składania ofert na dzień 11.01.2023 r. Zamawiający uzyskał
dwie oferty
– Alfa Bus i Odwołującego. Zamawiający wstępnie ocenił najwyżej ofertę Alfa
Bus wzywając wykonawcę do przedłożenia stosownych podmiotowych środków
dowodowych. Wśród oświadczeń i dokumentów złożonych przez Alfa Bus znalazł się także
wspomniany wyżej wykaz osób. Wykonawca wskazał w nim, że funkcje opiekunów pełnić
będą: R. C., A. C., P. A. . Treść wykazu nie zawierała wszystkich informacji wymaganych,
zabrakło danych dot. wymaganych kompetencji.
Zamawiający uznał, że Alfa Bus wykazało spełnianie warunków i wybrał ofertę wykonawcy
jako najkorzystniejszą informując o tym wykonawców w dn. 27.01.2023 r.
Zamawiający zorientował się, że rozstrzygnął postępowanie przedwcześnie. Uznał, że Alfa
Bus faktycznie nie wykazało spełniania warunku potencjału kadrowego we wspomnianym
zakresie, czynność wyboru oferty najkorzystniejszej została unieważniona 30.01.2023 r.
Zamawiający wezwał Alfa Bus do uzupełnienia wykazu 30.01.2023 r. Alfa Bus uzupełnił
wykaz, i
przedłożył szereg dokumentów na potwierdzenie, że R. C., A. C. oraz P. A. mogą
pełnić obowiązki opiekuna dzieci niepełnosprawnych, posiadają odpowiednie przygotowanie
zawodowe do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi tj. ukończony kurs z zakresu BHP,
ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ukończony kurs lub szkołę
uprawniające do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Analiza oświadczeń i dokumentów wskazuje, że informacje w uzupełnionym wykazie nie
znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Uprawnienia i kursy trojga „opiekunów” na które

powołuje się Alfa Bus zrealizowane zostały po terminie składania ofert. Wykonawca nie
wykazał, że na dzień składania ofert osoby które wskazał posiadają odpowiednie
przygotowanie. Z
całokształtu dokumentów złożonych w ramach procedury uzupełnień
wynika, że na dzień składania ofert R. C., A. C. oraz P. A. wskazanych kompetencji nie
posiadali. Pomimo tego Zamawiający ponownie wybrał ofertę.

Odwołujący wskazał szczegółowe informacje i daty dotyczące ww. kursów i uprawnień wraz
z odniesieniem do sk
utków prawnych jakie dla oferty Alfa Bus powinny wystąpić.

Zamawiający zobowiązani są opierać się o oświadczenia wstępne oferentów, a następnie o
podmiotowe środki dowodowe składane przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona. Oświadczenie wstępne składane jest przez oferentów wraz z ofertą i dotyczy
warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia wykonawcy. Jak wskazuje art.
125 ust. 3 Pzp, ww. oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo
zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W
niniejszej sprawie Alfa Bus oświadczył wstępnie, że warunki udziału spełnia, ale z
uzupe
łnianego wykazu osób i towarzyszących mu dokumentów wynika coś zupełnie
przeciwneg
o. Nawet jeśli przyjąć, że w dacie uzupełniania dokumentów podmiotowych R.C.,
A. C. i P. A.
posiadali już wymagane kursy, to nabyli stosowne kompetencje zbyt późno, tj.
kilkanaście dni po terminie składania ofert. Nie został zatem spełniony podstawowy wymóg,
aby stan spełniania warunku udziału w postępowaniu był przez Alfa Bus utrzymywany przez
cały czas trwania postępowania.

Zarzut dotyczący nieodrzucenia oferty Alfa Bus z uwagi na niespełniania warunku udziału w
postępowaniu.
Próbując sprostać wymogom zamawiającego w zakresie legitymowania się przez opiekunów
kursem BHP Alfa Bus załączył do uzupełnianego wykazu dla każdej z osób po dwie
kategorie
dokumentów: zaświadczenie oraz certyfikat. Dane zaświadczenie i dany certyfikat
d
otyczy dla każdego z ww. „opiekunów” tego samego kursu. O ile zaświadczenie dla każdej
z ww. osób zawiera w swojej treści datę 5.01.2023 r., o tyle każdy z towarzyszących
cer
tyfikatów podaje prawdziwość aktualności dokumentu w wątpliwość.
W
ystawcą i zaświadczeń i certyfikatów jest sam R. C., a więc jedna z osób wskazanych w
wykazie, która w oczywisty sposób zainteresowana jest pozyskaniem zamówienia. Biorąc to
pod uwag
ę, Zamawiający nie może mieć żadnej pewności, że kurs BHP faktycznie został
zrealizowany w dn. 5.01.2023 r. W
ątpliwości wzmaga treść certyfikatów rzekomo odbytych
przez troje „opiekunów” kursów BHP. Dodatkowe wątpliwości powoduje data rzekomego
szkolenia n
iemożliwa do zaistnienia, tj. 31.01.2023-5.01.2023 r.

Po trzecie, ani w prawie
, ani na rynku szkoleniowym nie istnieje kurs „BHP dla stanowisk
robotniczych
– opieka dzieci niepełnosprawnych”. Połączenie tematyki bezpieczeństwa i
higieny pracy z tematem
niepełnosprawności dzieci jest sztucznym zabiegiem.
Przedłożone przez Alfa Bus materiały wskazują, że wykonawca nie potwierdził, iż osoby
posiada
ły najpóźniej w terminie składania ofert odbyty kurs pierwszej pomocy medycznej.
Alfa
Bus przedłożył wraz z wykazem osób zaświadczenia z firmy „Internetowe Centrum
Edukacji BHP Luxcontrol Po
lska” o tożsamej treści dla każdego. Jak wynika z każdego z
zaświadczeń, kurs ukończono 24.01.2023 r., a więc trzynaście dni po terminie składania
ofert:

Powyższe uwidacznia, że troje „opiekunów” wymienionych nie posiadało kursu z pierwszej
pomocy medyc
znej w dacie składania ofert. Jaki byłby bowiem sens jego powtórnego
odbywania 24
stycznia 2023 r. jeżeli warunek ten były przy składaniu oferty spełniony?
Na rzekomy dowód spełniania przez trójkę „opiekunów” z Alfa Bus ww. wymogu kursu opieki
nad dziećmi niepełnosprawnymi wykonawca przedłożył dla każdej osób po dwa
zaświadczenia wystawione przez Centrum Badań i Usług Psychologicznych „Psychodia” z
Lub
aczowa. Każda para zaświadczeń dotyczy tego samego kursu internetowego – jedno z
zaświadczeń to dyplom zwykły, drugi to dyplom spełniający wymogi Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Szczegóły kursu internetowego firmy „Psychodia”, którym legitymuje się Alfa
Bus oraz wspomniany
wyżej sposób certyfikacji jego ukończenia dostępny jest pod adresem:
https://ekursyonline.pl/ opiekunka-dziecieca/ .
Patrząc na treść zaświadczeń ukończenia ww.
kursu przez R. C., A. C. oraz P. A.
, łatwo zauważyć, że zaświadczenia wystawione zostały
dnia 30.01.2023 r. Jest to równocześnie data ukończenia ww. kursu przez każdą z ww. osób.
Powyższe okoliczności jasno wskazują, że „opiekunowie” Alfa Bus ukończyli szkolenie
kilkanaście dni po terminie składania ofert, co dowodzi, że we wspomnianej, granicznej z
perspektywy wymogów Pzp dacie nie posiadali wymaganego przez Zamawiającego kursu
opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
Należy zaznaczyć, że Alfa Bus nie ma w ww. okoliczności możliwości uzupełnienia wykazu
osób, gdyż dokument ten był już jednokrotnie uzupełniany na wezwanie Zamawiającego.
Opisane okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty Alfa Bus wskutek niewykazania
s
pełniania warunku udziału w postępowania są jednocześnie podstawą do odrzucenia
przedmiotowej oferty z uwagi na to,
że Alfa Bus podlega wykluczeniu na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 8 Pzp
Zgromadzone w sprawie dowody
wskazują, że w dacie składania ofert R. C., A. C. i P. A. nie
posiadali wymaganych kompetencji. Elementarne zasady logiki i doświadczenie życiowe nie
pozw
ala zakładać, że wykonawca nie wiedział o tym składając oświadczenie wstępne o
posiadaniu przez ww. „opiekunów” wspomnianych kursów. Działanie Alfa Bus należy w tej
sytuacji oceniać jako w pełni intencjonalne, w ostateczności – rażąco niedbałe (chyba tylko

zupełny brak lektury SWZ skutkowałby zorientowaniem się po terminie składania ofert, że
Zamawiający formułuje wymogi w zakresie potencjału kadrowego) i nakierowane na
wprowadzenie Zamawiającego w błąd.
Warto zauważyć, że przedmiotowe zależności (wykazanie jako opiekunów osób będących
właścicielami i zarządzającymi spółką) oraz fakt, że Alfa Bus siedzibę ma w Kielcach, a
zamówienia realizowane ma być w Gnieźnie wzbudziło zainteresowanie Zamawiającego,
który starał się ustalić jak osoby kierujące spółka na co dzień w innym rejonie Polski mogą
jednoc
ześnie być na co dzień opiekunami dzieci niepełnosprawnych ponad 300 km dalej. Co
ciekawe, wykonawca wyjaśnił wówczas w piśmie z dn. 17.01.2023 r.: „(…) Posiadamy
doświadczenie w zakresie zorganizowania działalności poza Kielcami. Długość kontraktu
zawartego z Urzędem Miasta skłania nas ku temu, że zdecydowaliśmy się do uczestnictwa w
postępowaniu. Zatrudnimy pracowników z terenu Gniezna, ( trwa już w zasadzie rekrutacja),
którzy dostaną pojazdy 9 osobowe na stan, zostanie zawarta umowa na wynajem na
wypadek awarii
pojazdu zastępczego, kierowcy wskażą miejsca postoju pojazdów, ( własne
podwórka lub parkingi), posiadamy umowę z PK Orlen na bezgotówkowe tankowanie
pojazdów, zostanie zawarta umowa z serwisem , który będzie dbał o należyty stan
pojazdów”.
Z uwagi na prz
edmiot zamówienia, postawa Alfa Bus jest szczególnie naganna. Opieka nad
dziećmi niepełnosprawnymi wymaga szczególnych kompetencji, wrażliwości, empatii i
doświadczenia – cech, które w niniejszej sprawie wykonawca zdaje się całkowicie ignorować
wykazując zamiar powierzenie ww. zadań osobom zupełnie do tego nieprzygotowanym.

Zamawiający: Gmina Miasto Gniezno w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie
odwołania jako całkowicie bezzasadnego.
W przedstawi
onym stanowisku wskazał, co następuje.
W postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, 11 stycznia 2023 r., złożono 2 oferty:
1.
Alfa Bus Sp. z o.o. z/ w Kielcach
( „Alfa Bus”) - cena 688.999,50 zł brutto
2.
Taxi Van A. W. z/s w Gnie
źnie („Taxi Van”) - cena 680.400,00 zł brutto
W nin
iejszej sprawie kalendarium czynności przedstawia się następująco:
1)
W dniu 12.01.2023 r. Odwołujący Taxi Van złożył wniosek o udostępnienie ofert
złożonych w przedmiotowym postępowaniu;
2)
W dniu 12.01.2023 r. Zam
awiający przekazał Odwołującemu ofertę Alfa Bus;
3)
W dniu 13.01.2023 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Alfa Bus do złożenia
podmiotowych środków dowodowych;
4)
W dniu 14.01.2023 r. Odwołujący Taxi Van złożył wniosek o udostępnienie ofert i
innych dokument
ów złożonych w przedmiotowym postępowaniu;

5)
Zamawiający na bieżąco bez zbędnej zwłoki przekazywał składane przez wykonawcę
Alfa Bus podmiotowe środki dowodowe;
6)
W dniu 17.01.2023 r. Wykonawca Alfa Bus złożył podmiotowe środki dowodowe;
7)
W dniu 2
0.01.2023 r. Zamawiający wezwał Alfa Bus do uzupełnienia środków
dowodowych (ZUS, wykaz narzędzi);
8)
W dniu 23.01.2023 r. Zamawiający wezwał Alfa Bus do uzupełnienia środków
dowodowych (wykaz usług, referencje);
9)
W dniu 23.01.2023 r. Wykonawca Alfa B
us uzupełnił referencje;
10)
W dniu 2
7.01.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty;
11)
W dniu 30.01.2023 r. Zamawiający unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty;
12)
W dniu 30.01.2023 r. Zamawiający wezwał Alfa Bus do uzupełnienia środków
dowodowych (wykaz osób);
13)
W dniu 31.01.2023 r. Wykonawca Alfa Bus uzupełnił wykaz osób;
14)
W dniu 01.02.2023 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty;
15)
W dniu 06.02.2023 r. Odwołujący Taxi Van złożył odwołanie do KIO.

W związku z uznaniem oferty Wykonawcy Alfa Bus jako najkorzystniejszej, Zamawiający w
dniu 13.01.2023 r. wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych na
podstawie art. 274 ust. 1 PZP. Po ich przeanalizowaniu złożonych podmiotowych środków
dowodowych, Zamawiający na podstawie art. 128 ust 1 PZP wezwał do uzupełnienia:
1.
Oryginału zaświadczenia w wersji xml właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
ZUS
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS
potwierdz
ającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpiecz
enia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
Powyższe zaświadczenie zostało złożone w niepoprawnej formie.
2.
Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (załącznik nr 4
SWZ) z doprecyzowanymi informacjami dotyczących funkcji i parametrów pojazdów zgodnie
z wymaganiami określonymi w pkt Vd) tiret drugi SWZ.
Wykonawca Alfa Bus prawidłowo uzupełnił powyższe dokumenty.

Ponadto w dniu 23.01.2023 r. Zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnień lub
ewentualnego uzupełnienia referencji na podstawie art. 128 ust 1 i 4 PZP. Wykonawca
poprawnie uzupełnił wymagany dokument.
W dniu 27.01.2023 r.
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W e-mailu z
dnia 27.01.2023 r. Odwołujący wskazał, iż wykaz osób Wykonawcy Alfa Bus nie spełnia
warunków udziału w postępowaniu.

W dniu 30.01.2023 r. Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz ponownie dokonał badania i oceny ofert. Zamawiający wezwał Wykonawcę Alfa Bus do
uzupełnienia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego zgodnego z warunkiem udziału w postępowaniu określonym przez
Z
amawiającego w pkt Vd) tiret trzeci SWZ.

W dniu 31.01.2023 r. Wykonawca uzupełnił wykaz osób z datą aktualną na dzień złożenia.
Ponadto załączył dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wskazanych w wykazie.
Należy podkreślić, iż Zamawiający nie wymagał złożenia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje, a jedynie wykazu osób.

Odwołujący zarzuca, że dokumenty złożone przez Alfa Bus były nieprawidłowe, jednakże
pomija całkowicie treść przepisu art. 126 ust. 1 PZP, zgodnie z którym składane na
wezwanie
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, mają być
„aktualne na dzień złożenia”. W wyroku z dnia 3 stycznia 2022 r. (KIO 3628/21) Izba
dokonała wykładni językowej i wskazała, iż „Aktualny”, zgodnie z definicją z internetowego
Słownika języka polskiego, oznacza „dotyczący tego, co się dzieje obecnie, ważny w czasie
obecnym”. Innymi słowy, podmiotowe środki dowodowe, składane na wezwanie
zamawiającego, winny oddawać stan faktyczny istniejący w momencie ich złożenia.

Należy przypomnieć, że intencją ustawodawcy europejskiego, jak i krajowego, który
konstruował w taki właśnie sposób przepisy ustawy Pzp, było to, aby ocena sytuacji
podmiotowej wykonawców odbywała się na podstawie możliwie najbardziej aktualnych
informacji. Niezależnie wyposażono także zamawiającego w uprawnienie do weryfikowania
posiadania odpowiedniej zdolności podmiotowej wykonawcy, na każdym etapie
postępowania. Zgodnie z motywem 84 Preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE
„Instytucje zamawiające powinny być także uprawnione do zwrócenia się w każdej chwili o
całość lub część dokumentów potwierdzających, gdy uważają, że jest to niezbędne dla
właściwego przebiegu postępowania (...)”, zaś w motywie 85 wskazano, iż: „Istotne jest, by
decyzje instytucji zamawiających opierały się na aktualnych informacjach, w szczególności
jeśli chodzi o podstawy wykluczenia, z uwagi na to, że ważne zmiany mogą zachodzić dość
szybko (...)”. Warto również zaznaczyć, że powyższe, jak i treść art. 59 ust. 4 wskazanej
dyrektywy, znalazło odzwierciedlenie na gruncie prawa krajowego, o czym stanowi art. 126

ust. 3 ustawy Pzp, umożliwiający wezwanie wykonawcy, na każdym etapie postępowania, do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, które będą
aktualne na dzień ich złożenia. W konsekwencji należy przyjąć, że zarówno ustawodawca
unijny, jak i ustawodawca krajowy, odszedł od zasady, że składane podmiotowe środki
dowodowe mają potwierdzać stan istniejący jedynie na moment przystąpienia do
postępowania - moment złożenia oferty lub wniosku.

Powyższe potwierdza również wyrok KIO 3743/21 i 3628/21), uznając je za własne.
Ponadto Izba wskazała, że: „podkreślenia wymaga, iż w zależności od tego w jakiej dacie
zamaw
iający skieruje do wykonawcy wezwanie do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, przedłożone w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokumenty, nie
zawsze będą odzwierciedlały stan istniejący w dacie, kiedy wykonawca składa swoją ofertę.”
Zamawiający nie wymagał złożenia wraz z wykazem osób dokumentów potwierdzających
kwalifikacje osób w nim wskazanych, ponieważ takie działanie byłoby niezgodne z
rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów /…/. Zgodnie z wyrokiem KIO
1213/13 oraz KIO 2356/10 Zamawiający może żądać tylko dokumentów wymienionych w
wyżej wspomnianym rozporządzeniu i na nich opierać weryfikację podmiotową Wykonawcy.
Odnosząc się zatem do zarzutów Odwołującego w tym zakresie wskazać trzeba, że
niemożliwe jest określenie dokumentów przedłożonych przez zwycięskiego wykonawcę jako
„nieprawidłowe”, albowiem nie istnieją wzorcowe dokumenty do których można by
przyrównać dokumenty złożone przez tego wykonawcę. Wszelkiego rodzaju dokumenty
potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby skierowanej do realizacji zamówienia muszą
być zaakceptowane w formie, w jakiej zostały złożone albowiem Zamawiający nie miał
podstaw do kwestionowania autentyczności tychże dokumentów a i Odwołujący nie
sformułował w tym zakresie zarzutów.

Zamawiający w swz dopuścił także zmianę osób w przypadku niemożności pełnienia przez
nich powierzonych funkcji, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą
spełniać warunki określone w SWZ. Ubocznie tylko warto zauważyć, że przepisy prawa
powszechnie obowiązującego nie wprowadzają żadnych wymogów formalnych w zakresie
kompetencji lub kwalifikacji opiekuna osoby niepełnosprawnej podczas przewozu. Funkcję
taką może sprawować także rodzic dziecka.

Reasumując, odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zarzuty nieaktualności
przedłożonych dokumentów jak również kwestionowanie przez Odwołującego ich strony
merytorycznej są chybione. Przedłożone Zamawiającemu przez zwycięskiego wykonawcę
dokumenty (w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia) mogły być opatrzone datą po dniu
składania ofert albowiem istotne jest, że dokumenty potwierdzają pewien stan (status) który

istniał także w dniu składania ofert. Z kolei wykaz osób złożony przez Wykonawcę Alfa Bus
potwierdza wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji warunków
zamówienia zaś kwestionowane przez Odwołującego dokumenty potwierdzające ww.
wymagania nie mogą być przez Zamawiającego weryfikowane w kontekście spełniania (lub
nie) określonych wymogów przez osoby wyszczególnione w ww. wykazie. Co więcej nie
istnieją oficjalne urzędowe zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające spełnienie ww.
wymogów stąd uwagi Odwołującego co do formy lub terminologii używanej w treści ww.
dokumentów pozostają bez znaczenia.

Strony postępowania odwoławczego przedstawiły stanowiska na rozprawie.

Odwołujący przypomniał wymagane warunki w obszarze potencjału kadrowego z wymogiem
wskazania trzech osób dysponujących określonymi kwalifikacjami/kompetencjami.
Wskazał na czynności Zamawiającego, w tym w zakresie dokumentów pozyskiwanych od
spółki ALFA BUS niezależnie od wątpliwości dot. treści składanych dokumentów. Podkreślił
znaczenie dat ukończenia określonych kursów przypadających po terminie składania ofert.
Stwierdz
ił, że stan spełnienia warunków powinien utrzymywać się co najmniej od daty
złożenia oferty do złożenia podmiotowych środków dowodowych i całego postępowania.
Oznacza to również wymóg zgodności oświadczenia wstępnego z treścią podmiotowych
środków dowodowych. Na poparcie stanowiska powołał orzeczenie Izby o sygn. akt: KIO
3753/21.
Przypom
niał, że stwierdzony brak w zakresie potencjału kadrowego był już uzupełnianym, co
uniemożliwiał ponowienie tej czynności. Podkreślił znaczenie treści i dat pozyskania przez
wykonawcę określonych zaświadczeń. Stwierdził, że treść takich dokumentów nie może być
przez Zamawiającego pomijana przy analizie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Poda
ł przykłady kursów opisane w odwołaniu.

Zama
wiający wniósł o oddalenie odwołania. Podtrzymał stanowisko przedstawione w
odpowiedzi na odwołanie. Przypomniał, że „poświadczenie kwalifikacji” nie było wymogiem
specyfikacji i nie występuje rodzajowo w rozporządzeniu dokumentowym, a zatem nie
podstaw ta
kich dokumentów żądać.
Stwierdz
ił, że złożonym wykazem wykonawca poświadczył podsiadane kompetencje zgodnie
z wymogiem specyfikacji, a
niezależnie od tego, w toku realizacji umowy, okoliczności te
będą na bieżąco monitorowane i sprawdzane.

Krajowa Izba O
dwoławcza
po rozpatrzeniu sprawy na rozprawie, uwzględniając
zgromadzony materiał dowodowy przedstawiony przez strony oraz dokumentację

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez zamawiającego, ustaliła i
zważyła, co następuje.

Oczywisty jes
t interes odwołującego w rozumieniu art. 505 ustawy pzp, jako ubiegającego
się o uzyskanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania.

Skład orzekający uznał, że odwołanie podlega uwzględnieniu wobec potwierdzenia
zasadności zarzutów przedstawionych przez odwołującego.

Jak słusznie stwierdził zamawiający w odpowiedzi na odwołanie „przedłożone
Zamawiającemu przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty (w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia) mogły być opatrzone datą po dniu składania ofert albowiem istotne jest, że
dokumenty potwierdzają pewien stan (status) który istniał także w dniu składania ofert. Z
kolei wykaz osób złożony przez Wykonawcę Alfa Bus potwierdza wymagania postawione
przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia /…/.
W stanie faktycznym sprawy w
odpowiedzi na wezwanie, Alfa Bus uzupełnił złożony wykaz,
a wraz z nim przedłożył dokumenty mające na celu potwierdzenie, że R. C., A. C. oraz P. A.
mogą pełnić obowiązki opiekuna dzieci niepełnosprawnych, posiadają odpowiednie
przygotowanie
zawodowe do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi tj. ukończony kurs z
zakresu BHP, ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ukończony kurs lub
szkołę uprawniające do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Analiza oświadczeń i
dokumentów wskazuje, że informacje zawarte w uzupełnionym wykazie nie znajdują
potwierdzenia w rzeczywisto
ści stanu faktycznego na dzień składania ofert. Uprawnienia i
kursy trojga opiekunów zrealizowane zostały po terminie składania ofert wskazanym na
dzień 11.01.2023 r. Zatem wykonawca nie wykazał, że na dzień składania ofert osoby, które
wskazał w wykazie posiadają odpowiednie, opisane w SWZ przygotowanie do opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi.
Skład orzekający stwierdza, że postawione przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu wykonawca ma spełniać przez cały czas trwania postępowania, tj. od
wyz
naczonego dnia składania ofert. Jak wynika z przepisów art. 126 ust. 1 i art. 128 ust. 2
ustawy Pzp wykonawca, udzielając odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wystosowane
na podstawie art. 126 ust. 1 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
składa podmiotowe środki
dowodowe aktualne
na dzień ich złożenia. Pojęcie aktualności odnosi się do środka
dowodowego rozumianego jako wystawionego np.
na dzień złożenia, jednakże oznacza też
domniemanie, że warunek wykonawca spełnia co najmniej od dnia składania ofert. W
sprawie
natomiast wykonawca złożył dokumenty, które de facto potwierdzały, że w dniu
składania ofert osoby wskazane nie posiadały jeszcze określonych kwalifikacji i kompetencji,

jako że legitymowały się dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursów w terminie
późniejszym niż dzień składania ofert. Ta informacja wynikała jednoznacznie z
przedstawionych dokumentów i nie mogła być przez zamawiającego pominięta, niezależnie
od fakt
u, że poświadczenia kwalifikacji pochodzące od podmiotów trzecich nie były
wymagane.
Należy zauważyć, że przepisy ustawy wymagają, by informacje w ofercie były zgodne i
zachowały aktualność w dokumentach składanych przez wykonawcę wezwanego do ich
przedstawienia. Jak stwierdzono w komentarzu do ustawy
wydanego przez Urząd
Zamówień Publicznych (Warszawa 2021 red. Hubert Nowak i Mateusz Winiarz, napisanego
przez następujące osoby: Bogdan Artymowicz, Rafał Baczewski, Jakub Biernacki, Brygida
Brańko, Anna Dunajewska-Bańka, Krzysztof Fijołek, Izabela Fundowicz, Agnieszka Ilińska-
Rozbicka, Małgorzata Jurek, Karol Kacprzak, Paulina Kalińska-Jagoda, Joanna Knapińska,
Artur Kowalski, Izabela Królikowska, Urszula Krynicka, Martyna Mieszkowska, Anna
Narewska, Hubert Nowak, Magdalena Olejarz, Aleksandra Osuch, Mateusz Paczkowski,
Justyna Pożarowska, Olga Starzyk, Remigiusz Stępień, Sebastian Szaładziński, Katarzyna
Tyc-
Okońska, Anna Węcławska, Grzegorz Wicik, Mateusz Winiarz: „W myśl art. 125 ust. 3
Pzp
„oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Również oświadczenie
przedkładane po terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert (np. w razie wezwania do uzupełnienia jego złożenia w sytuacji, o której mowa w
art. 128 ust. 1 Pzp
, albo w procedurze odwróconej), musi potwierdzać stan istniejący na
dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Nie oznacza
to jednak, że nie może być wystawione z datą późniejszą.”
Ponadto w tezie drugiej do art. 126 stwierdzono w
tymże komentarzu: „należy przypomnieć,
że wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji przez
cały okres postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (zob. komentarz do art. 112
Pzp). Ponadto wykonawca od chw
ili wszczęcia postępowania aż do zawarcia z nim umowy
ani przez chwilę nie może podlegać wykluczeniu (zob. komentarz do art. 110. Pzp). Dlatego
składane podmiotowe środki dowodowe powinny być aktualne na dzień ich złożenia, co
ozna
cza, że mają poświadczać pożądane okoliczności na ten właśnie dzień.”
Izba stwierdza ponadto, że w sprawie spełniona została przewidziana w specyfikacji
warunków zamówienia przesłanka wykluczenia wybranego wykonawcy z postępowania
wobec faktu, że przedstawił on w ofercie informacje niezgodne z rzeczywistością co do
dysponowania osobami o wymaganych kwalifikacjach, których w dacie otwarcia ofert nie

posiadały. To wprowadzenie w błąd miało istotny wpływ na decyzję zamawiającego, jaką był
wybór oferty najkorzystniejszej.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy -
Prawo zamówień publicznych oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu
wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437) uznając, że uwzględnienie zarzutu
prowadzi do zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie