eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2981/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-11-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2981/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 listopada 2022
r. odwołania
wniesionego d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 listopada 2022 r. przez
wykonawcę Inov8 I. Ż. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


orzeka:

1. Oddala
odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego Inov8 I. Ż. spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez
odwołującego Inov8 I. Ż. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od
odwołania,


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………….Sygn. akt KIO 2981/22

Uzasadnienie

Zamawiający – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - prowadzi
postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710
z późn. zm. – dalej „ustawa pzp”), pn. „Wyroby medyczne dla Oddziałów Okulistyki”, nr
postępowania: DZP/151/2022.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 sierpnia 2022 r., za numerem 2022/S 156-447071.
W dniu 10 listopada 2022
r. odwołanie wniósł wykonawca Inov8 I. Ż. spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie
wobec wyboru jako najkorzystniejszej w pakiecie nr 30 oferty wykonawcy OCUSTAR sp. z
o.o.
z siedzibą w Poznaniu – dalej OCUSTAR oraz zaniechania odrzucenia oferty tego
Wykonawcy.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 239 ust. 1 ustawy pzp,
poprzez wybór oferty OCUSTAR pomimo, że oferta tego
wykonawcy podlega odrzuceniu i nie powinna być oceniana według kryteriów oceny ofert
obowiązujących w postępowaniu,
2. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty OCUSTAR
pomimo, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, gdyż zaoferowane w pakiecie
nr 30 gazy okulistyczne nie zawierają w zestawie strzykawki 75 ml, nie są gazami
wielo
krotnego użytku, oraz nie posiadają pojemnika 75 ml,
3. art. 223 ust. 1 ustawy pzp,
poprzez zaniechanie przez Zamawiającego żądania od
OCUSTAR
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków
dowodowych w sytuacji kiedy Odwołujący w piśmie z dnia 25 października 2022 r. wskazał
niezgodno
ści zaoferowanych przez OCUSTAR gazów okulistycznych w pakiecie nr 30
z wymogami SWZ,
4. art. 16 pkt 1 ustawy pzp albowiem poprzez zaniechanie odrzucenia oferty OCUSTAR
w
okolicznościach uzasadnionych wymogami SWZ oraz przepisami ustawy pzp
Zamawiający traktuje w sposób dyskryminujący Odwołującego w postępowaniu naruszając
tym samym zasady prowadzenia postępowania w sposób zapewniający równe traktowanie i
uczciwą konkurencję wykonawców.

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności polegającej na wyborze oferty OCUSTAR jako najkorzystniejszej
w pakiecie nr 30
postępowania,
2) odrzucenia w zakresie pakietu nr 30 oferty CUSTAR jako niezgodnej z warunkami
zamówienia,
3) dokonania ponownej oceny ofert w zakresie pakietu nr 30.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że zgodnie z postanowieniami
rozdziału III SWZ przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do Zamawiającego
wyrobów medycznych dla Oddziałów Okulistyki w ilościach i w asortymencie wymienionych
w Tomie nr III SWZ
– szczegółowy przedmiot zamówienia. Zamówienie podzielone zostało
na 40 pakietów. Odwołanie dotyczy pakietu nr 30 – gazy okulistyczne 2 pozycje
asortymentowe, Pakiet nr 30 w poz
ycji nr 1 zakłada dostawę 45 sztuk gazów okulistycznych
SF6 zawierający 4 zestawy do iniekcji: 75 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na
nadgarstek p
acjenta. Objętość: 75 ml, wielowarstwowy sterylny pojemnik aluminiowy. Do
użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika.
Pakiet nr 30 w pozycji nr 2 zakłada dostawę 140 sztuk gazów okulistycznych C3F8
zawierających 4 zestawy do iniekcji: 75 ml strzykawka, igła 30G, filtr, łącznik, opaska na
nadgarstek pacjenta.
Objętość: 75 ml, wielowarstwowy sterylny pojemnik aluminiowy. Do
użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostawaniu się gazu z pojemnika.
Na etapie p
rzed ofertowym, w piśmie z dnia 15 września 2022 r., w odpowiedzi na
pytanie nr 21 Zamawiający oświadczył, że nie wyraża zgody na gaz okulistyczny SF6
zawierający 30 ml sterylny pojemnik; filtr 0,22цm; strzykawka 60 ml; igła 30G, zestaw 5
etykiet, opaska dla pacjenta.
Nadto, w tym samym piśmie w odpowiedzi na pytanie nr 22
Zamawiający oświadczył, że nie wyraża zgody na gaz okulistyczny C3F8 zawierający: 30 ml
sterylny pojemnik; f
iltr 0,22цm; strzykawka 60 ml; igła 30G, zestaw 5 etykiet, opaska dla
pacjenta
(poniżej stosowne fragmenty pisma).
Wykonawca Ocustar w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 30 pozycja
nr 1 zaoferował gaz okulistyczny Arceole SF6 o numerze katalogowym 311, producenta
Arcad BVI (obecnie BVI Medical). Natomiast w pakiecie nr 30
pozycja nr 2 zaoferował gaz
okulistyczny Arceole C3F8 o numerze katalogowym 313, producenta Arcad BVI (obecnie BVI
Medical).

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2 SWZ Zamawiający wymagał przedłożenia
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Wykonawca Ocustar nie dołączył do
oferty oryginalnych kart
katalogowych gazów okulistycznych Arceole wraz z stosownymi
tłumaczeniami. Do oferty zostały dołączone katalogi stworzone przez Wykonawcę Ocustar
na potrzeby niniejszego postępowania. Zaoferowane przez Ocustar w pakiecie nr 30 pozycja
nr 1 oraz pozycja nr 2 gazy okulistyczne nie spełniają wskazanych w SWZ parametrów.
Odwołujący podniósł, że z zapisów zawartych w instrukcji użytku dołączanych do
każdego opakowania gazów okulistycznych Arceole wynika wyraźnie, że gazy Arceole
składają się z sterylnego, jedno dawkowego pojemnika zawierającego 30 ml niesterylnego
gazu do chirurgii okulistycznej, sterylnej plastikowej strzykawki 50 ml z pod
ziałką
z
możliwością montażu filtra 0,22 um, igły 30G, opaski na nadgarstek pacjenta
umożliwiającej identyfikację użytkownika. Gaz dostarczany jest w zestawie z 5 etykietami dla
pacjenta. Nie wskazane jest zastępowanie akcesoriów do podaży gazu Arceole innymi,
niezatwierdzonymi produktami.
Podobne zastrzeżenia zawiera broszura produktu dostępna
na s
tronie internetowej producenta gazów okulistycznych Arcad BVI pod adresem
https://www.bvimedical.com/products/arceole/. Broszura ta wprost wskazuje, że gazy
okul
istyczne Arceole składają się z 30 ml pojemnika jednorazowego użytku, filtra 0,22цm;
strzykawki
50 ml; igły 30G, zestawu 5 etykiet, opaski dla pacjenta. Zdjęcie dostępne na
stronie interneto
wej producenta Arcad BVI przedstawia autentyczny pojemnik gazów
ok
ulistycznych na którym wyraźnie zaznaczona jest pojemność – 30 ml. To samo zdjęcie
znajduje się na oficjalnej stronie Ocustar.
Odwołujący wskazał, że Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 21 oraz 22
jednoznacznie wyłączył możliwość zaoferowania gazów okulistycznych, które cechują
wspomniane powyżej gazy Arceole. Analizując inne wyjaśnienia dostrzegł, że Zamawiający
miał skonkretyzowane oczekiwania względem gazów okulistycznych. Wyjaśnienia do SWZ
stanowią rodzaj wykładni autentycznej wiążącej zarówno zamawiającego jak i wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ponadto przekazując wyjaśnienia do SWZ,
Zamawiający musi wyraźnie stwierdzić, że w powyższym zakresie dokonuje zmian SWZ,
ponieważ wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla wykonawców i
stanowią ze swojej istoty uzupełnienie treści SWZ, które wykonawcy muszą brać pod uwagę
sporządzając ofertę. Powyższe stanowisko jest jednomyślne w orzecznictwie Krajowej Izby
O
dwoławczej (wyrok z dnia 11.01.2019 roku sygn. akt 2642/18)

Wskaza
ł dalej, że Odwołujący w dniu 10 października 2022 r. za pośrednictwem
platformy przetargowej z
wrócił się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie oferty firmy
Ocustar. Oferta została udostępniona przez Zamawiającego za pośrednictwem platformy
przetargowe
j w dniu 25 października 2022 r. W wyniku analizy oferty złożonej przez Ocustar
Odwołujący wprost stwierdził, że zaoferowane w pakiecie nr 30 gazy okulistyczne, w żaden
sposób nie spełniają wymagań postawionych przez Zamawiającego w SWZ. Nadto,
przedłożone przez Ocustar katalogi produktów zostały wykonane na potrzeby niniejszego
postępowania. Nie pokrywają się z rzeczywistością. Ocustar w katalogu produktów
przedłożonych w niniejszym postępowaniu w pakiecie nr 30 użył zdjęcia opakowania gazów
Arceole oraz s
kopiował opis gazów okulistycznych wymaganych przez Zamawiającego.
W
dniu 25 października 2022 r. Odwołujący skierował do Zamawiającego pismo, w którym
opisał niezgodności zaoferowanych przez Ocustar gazów okulistycznych w pakiecie nr 30
z wymogami SWZ. Na
pismo Odwołującego Zamawiający nie odpowiedział. Wskazał, że
Zamawiający zaniechał odpowiedniej analizy treści pisma przesłanego przez Odwołującego.
Zamawiający ma obowiązek każdorazowo badania czy wykonawca ubiegający się
o udzielenie
zamówienia złożył informacje prawdziwe. Zamawiający dokonuje tego na
podstawie dostępnych mu danych i nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania
dochodzeniowego w celu sprawdzenia, czy wszystkie informacje są zgodne z
rzeczyw
istością. Jednak, jeśli dysponuje informacjami znanymi mu np. z urzędu (z innych
prowadzonych przez niego postępowań, czy z racji nałożonych ustawowo kompetencji), z
informacji pozyskanych od innych zamawiających czy wykonawców, to ma obowiązek tę
wiedzę zweryfikować i zbadać wpływ złożonej i niezgodnej z rzeczywistością informacji na
wynik prowadzonego postępowania. (wyrok KIO z dnia 28 czerwca 2012 roku, sygn. akt KIO
1262/12)
Mając na uwadze powyższe względy ofertę złożoną przez Ocustar należało w ocenie
Odwołującego odrzucić na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, a zaniechanie tych
czynności stanowi o naruszeniu przez Zamawiającego wskazanego przepisu,
a w konsekwencji art. 239 ust 1 ustawy pzp.
Odwołujący w sposób jednoznaczny wykazał na czym polega niezgodność oferty
z war
unkami zamówienia oraz wskazał w ofercie Ocustar w jaki sposób ta niezgodność
występuje w konfrontacji z wyraźnie określonymi i ustalonymi warunkami zamówienia.
Zamawiający musi mieć świadomość różnorodności kart katalogowych funkcjonujących
w obiegu rynko
wym oraz faktu iż Wykonawcy mogą składać karty katalogowe niezgodne
z
rzeczywistością jedynie w celu uzyskania zamówienia. Każdy z wykonawców składających

ofertę w postępowaniu chce wygrać zamówienie, chce zawrzeć kontrakt ale nie jest to
wystarczającym uzasadnieniem dla sanowania błędów w ofercie jednego wykonawcy
kosztem możliwości uzyskania zamówienia przez innego wykonawcę, bowiem naruszenie
zasad określonych w ustawie zawsze należy odnosić do wszystkich podmiotów będących
uc
zestnikami postępowania, bowiem wszystkich zasady te obowiązują (wyrok KIO z dnia 10
marca 2021 roku, sygn. akt KIO 509/21) Tym samym skoro wy
konawca zaoferował produkty
zawierające konkretne numery katalogowe, które nie spełniają wymogów SIWZ w zakresie
kształtu i wysokości oraz wymiarów jego oferta winna być odrzucona, jako niezgodna z
treścią SIWZ. (wyrok KIO z dnia 19 marca 2021, sygn. akt KIO 616/21)
W dniu 23 listopada 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie wniesionego odwołania w całości. W złożonej odpowiedzi oraz na
rozprawie przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska.

Izba ust
aliła, co następuje:

Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie int
eresu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 ustawy pzp do postępowania
odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami (w tym dowody: Załącznik nr 3 Wyciąg z instrukcji użytku
gazów Arceole, Załącznik nr 4 Broszura gazów Arceole, Załącznik nr 5 Zdjęcie pojemnika
gazów Arceole udostępnione na stronie Arcad BVI, Załącznik nr 6 Zdjęcie pojemnika gazów
Arceole udo
stępnione na stronie Ocustar, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami oraz
dowody
złożone przez Odwołującego na rozprawie: zrzut ze strony internetowej OCUSTAR
2
szt. (gaz Arceole Set Multidose Pure SF6) oraz dowód z okazania produktu gaz Arceole
Set Multidose Pure SF6.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa
Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

W zakresie podniesionych zarzut
ów Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt III SWZ:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: „1. Przedmiotem zamówienia są
Wyroby medyczne dla Oddziałów Okulistyki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony z
ostał w Tomie III SWZ. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na
pakiety (części).”

W myśl pkt VIII SWZ: INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH
DOWODOWYCH:
„1. Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
Zamawiający przypomina, że Wykonawca ma obowiązek załączyć przedmiotowe środki
dowodowe wraz z ofertą i zwraca uwagę na treść art. 107 ust. 3 PZP. 2. Przedmiotowe
środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego: a) Deklaracje zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów
medycznych. b) Opis zawierający szczegółowe dane/parametry przedmiotu zamówienia,
które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz
będą podstawą dokonania oceny jakościowej/technicznej (o ile dotyczy), w postaci ulotek
informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy
pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i
zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez
Zamawiającego. Szczegółowe wymagania zawiera w tom III SWZ. 3. Zamawiający akceptuje
równoważne przedmiotowo środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że zaoferowany przedmiot
dostawy spełnia określone przez Zamawiającego wymagania określone w Tomie III SWZ. 4.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych. 5. jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych
lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia
wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych,
jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego


środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.”

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 30 w pozycji nr 1 zakładał dostawę 45
sztuk gazów okulistycznych SF6 zawierający 4 zestawy do iniekcji: 75 ml strzykawka, igła
30G, filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta. Objętość: 75 ml, wielowarstwowy sterylny
pojemnik aluminiowy. Do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym
wydostawaniu się gazu z pojemnika. Pakiet nr 30 w pozycji nr 2 zakładał dostawę 140 sztuk
gazów okulistycznych C3F8 zawierających 4 zestawy do iniekcji: 75 ml strzykawka, igła 30G,
filtr, łącznik, opaska na nadgarstek pacjenta. Objętość: 75 ml, wielowarstwowy sterylny
pojemnik aluminiowy. Do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym
wydostawaniu się gazu z pojemnika.
W dniu 15 w
rześnia 2022 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SWZ m.in.:
„Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 gazy okulistyczne wraz z zestawami
do iniekcji bez strzykawek? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 30 gazy okulistyczne wraz z zestawami
do iniekcji z strzykaw
kami 60 ml? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 21: (pakiet nr 30, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści SF6 zawierający: 30 ml sterylny
pojemnik; filtr 0,22цm; strzykawka 60 ml; igła 30G, zestaw 5 etykiet, opaska dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22: (pakiet nr 30, poz. 2
) Czy Zamawiający dopuści C3F8 zawierający: 30 ml
sterylny pojemnik; filtr 0,22цm; strzykawka 60 ml; igła 30G, zestaw 5 etykiet, opaska dla
pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.”

Wykonawca OCUSTAR
złożył wraz z ofertą Katalog przetargowy OCUSTAR 2022, w którym
dla poz. 1 wskazał: „GAZ OKULISTYCZNY ARCEOLE SF6 Producent: ARCAD NR
KATALOGOWY: 311, Zawiera 4 zestawy do iniekcji: Objętość: 75 ml, wielowarstwowy
sterylny pojemnik aluminiowy Do
użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym
wydost
aniu się gazu z pojemnika - 75 ml strzykawka - igła 30G – filtr – łącznik - opaska na
nadgarstek pacjenta, a dla poz. 1 wskazał: GAZ OKULISTYCZNY ARCEOLE C3F8
Producent: ARCAD NR KATALOGOWY: 313 Zawiera 4 zestawy do iniekcji 75 ml strzykawka
Igła 30G Filtr Łącznik Opaska na nadgarstek pacjenta Objętość: 75 ml, wielowarstwowy
sterylny pojemnik aluminiowy Do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym
wydostaniu się gazu z pojemnika.”
Obok zdjęcie produktu ARCEOLE SF6. Do oferty załączył
Deklaracj
ę zgodności EC dla zaoferowanego gazu oraz Certyfikat CE dla „Gaz do użycia

okulistycznego
”, w tym „ARCEOLE Set Multidose C2F6, ARCEOLE Set Multidose C3F8,
ARCEOLE Set Multidose SF6
.”
Ponadto, w formularzu rzeczowo
– cenowym Wykonawca dla pakietu 30 zaoferował: w poz.
1: Arcole SF6 Set Multidose, w poz. 2: Arcole C3F8 Set Multidose.
Pismem z dnia
26 października 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę OCUSTAR do
złożenia wyjaśnień wskazując: „Do Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:
„Szanowni Państwo, Po analizie oferty umieszczonej w załączniku nr 1 do ww.
postępowania, złożonej przez firmę Ocustar sp. z o.o. ul. Młyńska 5/9, 61-729 Poznań do
pakietu nr 30 stwierdziliśmy liczne niezgodności oferowanego towaru z Państwa wymogami
określonymi w SWZ z dnia 16.08.2022 roku I tak prosimy o uwzględnienie iż: - zaoferowane
przez firmę Ocustar sp. z o.o. gazy okulistyczne w pakiecie nr 30 nie spełniają wymagań
Zamawiającego gdyż nie zawierają w zestawie strzykawki 75 ml – zgodnie z specyfikacją
techniczną udostępnioną na stronie internetowej producent oferuje strzykawkę 50 ml, -
zaoferowane przez firmę Ocustar sp. z o.o. gazy okulistyczne w pakiecie nr 30 nie spełniają
wymagań Zamawiającego gdyż nie są gazami wielokrotnego użytku – zgodnie z specyfikacją
technicz
ną udostępnioną na stronie internetowej producent oferuje gazy jednorazowego
użytku - zaoferowane przez firmę Ocustar sp z o.o. gazy okulistyczne w pakiecie nr 30 nie
spełniają wymagań Zamawiającego gdyż, nie są gazami w pojemniku wielowarstwowym o
pojemno
ści 75 ml – zgodnie z specyfikacją techniczną udostępnioną na stronie internetowej
producent oferuje gazy w pojemnikach 30 ml -
na pytania dotyczące dopuszczenia gazów w
pojemnikach 30 m
l Zamawiający odpowiedziami z dnia 15.09.2022 roku (pytanie nr 21,
pyta
nie nr 22) nie wyraził zgody. Do analizy użyto oficjalnej broszury gazu Arceole oraz
informacji dostępnych na oficjalnej stronie producenta, zaoferowanych gazów -
https://www.bvimedical
.com/products/arceole/”. Zamawiający wzywa Wykonawcę do
wyjaśnień w zakresie złożonych, niezgodnych ze stanem faktycznym przedmiotowych
środków dowodowych oraz wzywa do ustosunkowania się do zarzutów o niezgodności
zaoferowanego przedmiotu zamówienia z treścią SWZ.”

Pismem z dnia 31 października 2022 r. Wykonawca OCUSTAR wyjaśnił: „Dostarczamy
najnowszą ulotkę gazów Arceole Multi oraz zdjęcie etykiety z oryginalnego opakowania
dowodzącą o spełnieniu parametrów wymaganych przez zamawiającego. W Państwa piśmie
porównywaliście i wymieniliście Państwo parametry gazu jednorazowego, który nie został
przez nas zaoferowany. Zaoferowaliśmy gaz Arceole Multi czyli gaz wielokrotnego
zastosowania posiadający: - strzykawkę o pojemności 75 ml -pojemnik metalowy
wielowarst
wowy o całkowitej pojemności 75 ml Dostępność produktu potwierdziliśmy również


dostarczając wraz z ofertą dokumenty rejestrowe produktu. Ze względu na przejęcie firmy
Arcad przez koncert BVI strona internetowa producenta nie posiada jeszcze wszystkich
aktu
alizacji, dlatego wraz z tym wyjaśnieniem załączamy oryginalną broszurę oraz etykietę.”

Do wyjaśnień Wykonawca załączył:
-
ulotkę gazów Arceole Multi: „Gazy okulistyczne do endotamponady siatkówki ARCEOLE
SF6 ARCEOLE C2F6 ARCEOLE C3F8 EN - Zestaw gazu wielorazowy Czysty gaz
ARCEOLE jest obecny w sterylnym zestawie wielokrotn
ego użycia gotowym do użycia w
celu endotamponaty siatkówki. Zapewnia bezpieczne użycie w kilku-dawkowej formie na sali
operacyjnej. (…) Kompletny zestaw akcesoriów do gazu wielokrotnego użycia. Sterylny kit
zawierający wszystkie potrzebne akcesoria • 3 filtry o średnicy 0.22 μm ilter • 75 mL
strzykawka • 30G igła • 3 bransoletki dla pacjentów • Metalowy wielowarstwowy pojemnik o
pojemności całkowitej 75 ml”

-
zdjęcie etykiety z oryginalnego opakowania Arceole Set Multidose C3F8: PL -
Multidawkowy zestaw gazu okulistycznego, 3 x strzykawka 75 ml, 1 x gaz (brak informacji o
pojemności).
Dowody
Odwołujący:
-
wyciąg z instrukcji użytku gazów Arceole,
-
Broszura gazów Arceole – nie wynika z niej, że dotyczy produktu Multidose, część broszury
przetłumaczona przez Odwołującego, pozostała treść Broszury nie została przedstawiona
w
języku polskim,
-
zdjęcie pojemnika gazów Arceole udostępnione na stronie Arcad BVI – zdjęcie nie dotyczy
produktu Multidose,
-
zdjęcie pojemnika gazów Arceole udostępnione na stronie Ocustar – zdjęcie dotyczy gazu
Arceole SF6 pojedynczej dawki, kod produktu 301,
- zrzut ze strony internetowej OCUSTAR 2 szt. (gaz Arceole Set Multidose Pure SF6): gaz
jednorazowy o pojemności 30 ml, 3 strzykawki 50 ml i 3 filtry.
-
dowód z okazania produktu gaz Arceole Set Multidose Pure SF6: gaz o pojemności 30 ml,
3 strzykawki 50 ml i 3 filtry.

Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy pzp przez przedmi
otowe środki dowodowe należy rozumieć:
„środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych

z
wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub
opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.”

Artykuł 16 pkt 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.”

W myśl art. 239 ust. 1 ustawy pzp: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
p
odstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.”


Przedmiot sporu w zakresie postawionych zarzutów sprowadzał się do odpowiedzi na
pytanie czy oferta Wykonawcy OCUSTAR
powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp
z uwagi na zaoferowanie w pakiecie 30 produktów niezgodnych
z warunkami zamówienia. Analiza dokumentacji postępowania oraz zgromadzonego w
sprawie materiału dowodowego doprowadziła Izbę do przekonania, że zarzuty odwołania nie
zasługują na uwzględnienie z uwagi na niewykazanie podnoszonych w odwołaniu
niezgodności.
Na wstępnie podnieść należy, że zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp: „1. Zamawiający
odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.”
Natomiast
w
myśl art. 7 pkt 29 ustawy pzp: „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 29) warunkach
zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu
zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego.”

Podkreślić należy, że zamawiający aby odrzucić ofertę na podstawie przywołanego przepisu
jest
zobowiązany przeprowadzić analizę porównawczą treści oferty oraz warunków
zamówienia (w szczególności, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych
elementów istotnych dla wykonania zamówienia), które stanowią merytoryczne
postanowienia oświadczeń woli odpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez
opis przedmiotu zamówienia precyzuje i uszczegóławia, jakiego świadczenia oczekuje po
zawarciu umowy w
sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje
się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego oferty
(zdefiniowanej w art. 66 kodeksu cywilnego) jako najkorzystniejszej. Dokonanie takiego
porównania przesądza o tym, czy treść złożonej w postępowaniu oferty odpowiada

warunkom zamówienia. Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia zachodzi więc,
gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada
ukształtowanym przez zamawiającego i zawartym w SWZ wymaganiom. Istotnym jest, że
niezgodność oferty z warunkami zamówienia musi po pierwsze być oczywista i niewątpliwa,
czyli zamawiający musi mieć pewność co do niezgodności oferty z jego oczekiwaniami, przy
czym postanowienia SWZ powi
nny być jasne i klarowne (tak też: wyrok z dnia 22 września
2020 roku, sygn. akt: KIO 1864/20; wyrok z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. akt: KIO
69/20). Po drugie, odrzucenie oferty nie może nastąpić z błahych, czysto formalnych
powodów nie wpływających na treść złożonej oferty, jak również gdy zamawiający ma
możliwość poprawienia błędów jakie zawiera oferta.
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy w pierwszej kolejności wskazania
wymaga, że w odwołaniu Odwołujący podnosił niezgodność produktów zaoferowanych w
pakiecie nr 30
przez Wykonawcę OCUSTAR z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
wymagania, aby zestawy gazów okulistycznych zawierały strzykawki 75 ml, były gazami
wielokrotnego użytku oraz posiadały pojemnik 75 ml.
Dokonując zatem na wstępie porównania treści oferty Wykonawcy OCUSTAR wraz ze
złożonymi wyjaśnieniami z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia wskazać należy, że
nie wykazuje ona niezgodności podnoszonych przez Odwołującego. Wykonawca OCUSTAR
zaoferował w formularzu rzeczowo – cenowym dla pakietu 30 w poz. 1: Arcole SF6 Set
Multidose, a w poz. 2: Arcole C3F8 Set Multidose.
Do oferty dołączono również
przedmiotowy środek dowodowy w postaci Katalogu Wykonawcy OCUSTAR, który
potwierdza zaoferowanie zestawów zawierających strzykawki 75 ml, gaz wielokrotnego
użytku oraz pojemnik 75 ml. W odniesieniu do powyższego Odwołujący poddawał w
wątpliwość możliwość złożenia przedmiotowych środków dowodowych pochodzących od
Wykonawcy oraz prawdziwość informacji zawartych w Katalogu. Zauważyć jednak trzeba, że
Zamawiający precyzując jakich przedmiotowych środków dowodowych oczekuje nie
wska
zał, że powinny one pochodzić od producenta, nie określił także konkretnej postaci tych
środków. Tym samym, należało uznać, że Katalog przetargowy złożony wraz z ofertą przez
Wykonawcę OCUSTAR spełniał wymagania przedmiotowego środka dowodowego w tym
postępowaniu, a więc opisu zawierającego szczegółowe dane/parametry przedmiotu
zamówienia, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez
Zamawiającego w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla
wszystkich oferowanyc
h dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Nawet
jeśliby twierdzić inaczej, z czym Izba się nie zgadza, to Zamawiający dopuścił w niniejszym

postępowaniu możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. W wyniku
wyjaśnień treści oferty takie dodatkowe przedmiotowe środki dowodowe zostały złożone
przez Wykonawcę OCUSTAR. Z tych dokumentów (ulotki gazów Arceole Multi oraz zdjęcia
etykiety z oryginalnego opakowania
) wynika potwierdzenie parametrów oferowanych
produktów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
Mając zatem na względzie, że oferta Wykonawcy OCUSTAR była spójna co do oferowanych
produktów oraz ich zgodności z warunkami zamówienia to po stronie Odwołującego leżało
wykazanie, że w rzeczywistości produkty te nie spełniają opisu przedmiotu zamówienia.
W
ocenie Izby Odwołujący temu obowiązkowi dowodowemu nie podołał.
Zauważenia wymaga, że w odwołaniu Odwołujący wszelkie twierdzenia oraz dowody odnosił
do produktu Arceole a nie Arceole Multidose
, a więc produktu, który nie został przez
Wykonawcę OCUSTAR zaoferowany. W tym zakresie złożone do odwołania dowody Izba
uznała za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia, jako dotyczące innego produktu niż zaoferowany
przez OCUSTAR.
Dopiero na rozprawie Odwołujący złożył dowody i podniósł argumentację
dotyczącą produktu Arceole Multidose wskazując, że dokumenty przedstawione przez
Wykon
awcę OCUSTAR są niezgodne z rzeczywistością.
Odnosząc się do argumentacji Odwołującego przedstawionej na rozprawie wskazania
wymaga, że w świetle złożonego dowodu z okazania produktu Arceole SF6 Set Multidose
Odwołujący wycofał się z twierdzenia podnoszonego w odwołaniu, że produkt zaoferowany
przez Wykonawcę OCUSTAR jest produktem jednorazowym. W ocenie Izby, zaoferowanie
produktu wielodawkowego wynika również już z samej nazwy produktu „Multidose” co
w
tłumaczeniu na język polski oznacza „wielodawkowy”. Ponadto Odwołujący przyznał, że
istnieje możliwość zamiany produktów zawartych w zestawie ale wyłącznie w zakresie
pojemności strzykawki, co jednoznacznie wskazuje, że Wykonawca OCUSTAR mógł produkt
o deklarowanych parametrach zaoferować. Odwołujący podtrzymał jedynie twierdzenia
o
niezgodności pojemnika gazu z wymaganiem dotyczącym pojemności. Odwołujący
podnosił, że Wykonawca OCUSTAR nie mógł zaoferować pojemnika o pojemności 75 ml,
ponieważ producent nie produkuje pojemników o takiej pojemności. Okoliczność ta nie
została jednak przez Odwołującego wykazana i pozostaje gołosłownym twierdzeniem.
Odwołujący nie przedstawił wiarygodnego dowodu chociażby w postaci oświadczenia
producenta na potwierdzenie stawianych tez. W świetle powyższego Izba uznała dowody
przedłożone przez Odwołującego za niewystarczające dla stwierdzenia, że Wykonawca
OCUSTAR nie mógł zaoferować produktów w pakiecie nr 30 o deklarowanych przez
Wykona
wcę parametrach. Irrelewantne dla przesądzenia o takiej niezgodności są także

twierdzenia podnoszone w
odniesieniu do złożonych przez Wykonawcę OCUSTAR
wyjaśnień. Odwołujący nie kwestionował przy tym aby nie doszło do przejęcia firmy Arcad
przez koncert BVI
, a jedynie że nieprawdziwe są informacje dotyczące aktualizacji stron
internetowych oraz przedstawione w
złożonych przez Wykonawcę OCUSTAR dokumentach:
ulotka i broszura.
Okoliczności te nie zostały wykazane, a Odwołujący opierał się w tym
zakresie na własnych domysłach i podejrzeniach. Odwołujący podnosił także, że Deklaracja
zgodności EC dla zaoferowanego gazu oraz Certyfikat CE dla „Gaz do użycia
okulistycznego” są datowane na 2019 r., co w ocenie Odwołującego potwierdzało
niemożliwość zaoferowania innych produktów niż okazane przez Odwołującego na
rozprawie. Jak słusznie wskazał Zamawiający, dokumenty te dotyczą gazu okulistycznego a
nie jego pojemności, a więc argumentacja Odwołującego również w tym zakresie była
niezasadna.
W konsekwencji uznać należało, że oferta Wykonawcy OCUSTAR spełnia wymagania
Zamawiającego, a zarzuty odwołania nie potwierdziły się.
Na uwzględnienie nie zasługiwał również zarzut naruszenia art. 223 ust. 1 ustawy pzp,
poprzez zaniechanie przez Zamawiającego żądania od OCUSTAR wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych w sytuacji kiedy
Odwołujący w piśmie z dnia 25 października 2022 r. wskazał niezgodności zaoferowanych
przez OCUSTAR gazów okulistycznych w pakiecie nr 30 z wymogami SWZ. Powyższy
zarzut nie został wycofany, pomimo że Odwołujący na rozprawie odnosił się do treści
złożonych w postępowaniu przez Wykonawcę OCUSTAR wyjaśnień. Okolicznością
bezsporną było zatem, że Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy OCUSTAR z wezwaniem
do wyjaśnień cytując zarzuty Odwołującego stawiane wobec oferty OCUSTAR w piśmie z
dnia 25
października 2022 r. Niewątpliwie w postępowaniu nie doszło więc do naruszenia art.
223 ust. 1 ustawy pzp polegającego na zaniechaniu wyjaśnień treści oferty Wykonawcy
OCUSTAR
, a zatem zarzut nie potwierdził się.
Mając na względzie, że pozostałe zarzuty odwołania miały charakter wynikowy w odniesieniu
do zarzutów głównych odwołania, które nie zasługiwały na uwzględnienie Izba uznała, że nie
potwierdziły się również pozostałe zarzuty naruszenia art. 16 ust. 1 oraz art. 239 ustawy pzp.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2
zdanie pierwsze
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze
zm.) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od
odwołania uiszczony przez Odwołującego.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie