eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2040/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-08-19
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2040/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Tomasz Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 19 sierpnia 2022 r. w
Warszawie odw
ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 sierpnia
2022 r. przez Wykonawc
ę MrCertified Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miasto Zabrzepostanawia:


1. umo
rzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – Wykonawcy MrCertified Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty
6 750
zł 00 gr
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)
stan
owiącej 90% uiszczonego wpisu.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14

dni od dnia jego dor
ęczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 2040/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawia
jący – Miasto Zabrze – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.
„Miasto
Przestrzenią Rozwoju” – przeprowadzenie szkoleń przygotowujących osoby do
budowania/rozwijania proj
ektów startupowych w ramach Centrum Szkoleniowego Startupów,
Technologii Cyfrowych i Medycznych.


W dniu 3 sierpnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawcy MrCertified Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej jako
„Odwołujący”. Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czy
nności Zamawiającego polegającej na przyjęciu, że oferta złożona przez Odwołującego
wpłynęła po terminie składania ofert.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:

1. art. 219 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 222 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp poprzez
nieprawidłowe przyjęcie, że Odwołujący złożył ofertę z przekroczeniem terminu
składania ofert, podczas gdy termin ten został zachowany;
2. art.
16 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowe skonfigurowanie platformy
przetargowej i obciążenie Odwołującego negatywnymi konsekwencjami tego błędu,
co spowodowało brak możliwości dokonania przez Odwołującego potwierdzenia w
formie e-
mail, o którym mowa w regulaminie platformy i przyjęcie przez
Zamawiaj
ącego, że oferta została złożona z przekroczeniem terminu składania ofert;
3. ewentualnie
– naruszenie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 219 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie unie
ważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, pomimo zaistnienia nieusuwalnej wady
polegającej na błędnym
uznaniu, że oferta złożona przez Odwołującego została złożona z naruszeniem
terminu
składania ofert określonym w treści SWZ.

Podstawowe żądanie Odwołującego to uwzględnienie odwołania oraz nakazanie
Zamawiającemu:
a)
unieważnienia czynności odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego jako
złożonej po upływie terminu składania ofert;

b) dokonania ponownego badania i oceny ofert;
c) ewentualnie
– unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

Izba ustaliła, że do przedmiotowego postępowania odwoławczego żaden wykonawca
nie zgłosił przystąpienia.

Pismem z dnia 17 sierpnia
2022 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w
której wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Izba ustal
iła, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie wniesione w dniu 3 sierpnia 2022 r.

Z uwagi na to
, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofn
ięcie, zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.

Z tych wzg
lędów postanowiono jak w sentencji.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy
Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie