eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1364/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-06-03
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1364/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Maksym Smorczewski, Robert Skrzeszewski Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 3 czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 maja 2022 r. przez wykonawcę POLAQUA Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Wólce Kozodawskiej
w postępowaniu prowadzonym
przez
Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie
– Oddział w Katowicach

przy udziale wykonawcy
Budimex Spółka akcyjna w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wólce
Kozodawskiej
kwoty 18 000
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

3. Zasądza od wykonawcy POLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Wólce Kozodawskiej
na rzecz zamawiającego - Skarbu Państwa – Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie – Oddział w Katowicach

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą

koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.……………………………………

……………………………………

……………………………………


Sygn. akt: KIO 1364/22
U z a s a d n i e n i e


Zamawiający - Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie
– Oddział w Katowicach – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy –
Bielsko-
Biała, Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła).

Postepowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), zwanej
dalej ustawą P.z.p.

W dniu 23 maja 2022 roku wykonawca POLAQUA Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej
(odwołujący) wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego w postaci oferty wykonawcy
Budimex SA w Warszawie jako najkorzystniejszej
i odrzuceniu oferty odwołującego

W dniu 3 czerwca, na posiedzeniu niejawnym Krajowej Izby Odwoławczej z udziałem
stron i uczestnika postępowania odwoławczego, odwołujący cofnął odwołanie z dnia 23 maja
2022 roku.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Izba umarza postępowania odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.
O
kosztach postępowania orzeczono na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpi
su od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).


……………….……..........

……………………………

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie