eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2518/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-10-07
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2518/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7
października 2022 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odw
oławczej w dniu 26 września 2022 r. przez
Odwołującego – Budimex Spółka Akcyjna, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, w
po
stępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Lublinie
, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
przy udziale
Wykonawcy
Baudziedzic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
, ul. Lotniskowa 8, 36-
060 Głogów Małopolski zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynność z
15.09.2022 r. polegającą na wyborze oferty Baudziedzic Sp. z o.o. sp. k. oraz
nak
azuje wezwać tego wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty przez wskazanie,
jakie urządzenie – sterylizator parowy, zostało wycenione w ofercie do zabudowy.
2. Kosztami post
ępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i:
2.1 z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania;
2.2 z
asądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 20.000 zł 00 gr. (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów poniesionych w
związku z wpisem od odwołania.


Stosownie do art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 wr
ześnia 2019 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia
jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do S
ądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodni
czący:
………………………………Sygn. akt: KIO 2518/22

U z a s a d n i e n i e

W
postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym przez Zamawiającego – Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie na „Budowę laboratorium mikrobiologicznego
w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi”
(sygnatura
postępowania: ADM-ZP.272.1.3.2022), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 3.06.2022 r. pod numerem 2022/S 107-294983, wobec
czynności
p
olegającej na badaniu i wyborze oferty najkorzystniejszej (Baudziedzic Sp. z o.o. sp. k.),
Wykonawca Bud
imex S.A. z siedzibą w Warszawie, wniósł w dniu 26.09.2022 r. odwołanie
do Prezesa Krajowej I
zby Odwoławczej (sygn. akt KIO 2518/22).
Odw
ołujący zarzucił Zamawiającemu:
1. naruszenie art. 224 ust. 1 w zw. z art. 16 i art. 17 ust. 2 Ustawy PZP
– poprzez
zaniechanie wezwania Baudzie
dzic do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w sytuacji gdy
zachodziły uzasadnione wątpliwości co do jej realności w zakresie jej istotnych części
składowych;
2. naruszenie art. 223 ust. 1 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 16 i art. 17 ust. 2
Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Baudziedzic do
złożenia wyjaśnień treści
oferty w sytuacji, gdy z
achodziły uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności z
warunkami zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu
unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejsze, dokonanie ponownego badania ofert,
wezwanie Baudziedzic do złożenia wyjaśnień i złożenia dowodów dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny oraz wyjaśnień w zakresie treści
oferty.
W
uzasadnieniu Odwołujący odnosząc się do podstawy faktycznej zarzutu związanego z
zaniechaniem wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów ceny wskazał na
znaczenie podany
ch w załączniku nr 1a cen za poszczególne prace i sprzęt na etapie
realizacji inwestycji i jej rozliczenia. C
hociaż globalna cena oferty Baudziedzic jest niższa o
około 13% od średniej arytmetycznej złożonych ofert, to zdaniem Odwołującego
poszczególne składowe ceny uzasadniały powzięcie podejrzenia zaoferowania rażąco niskiej
ceny. Ponadto
wycena sprzętu sugerować ma przyjęcie w ofercie rozwiązań niezgodnych z
narzuconymi przez Zamawiającego, co również uzasadniał wystąpienie o wyjaśnienie treści
oferty na podstawie art. 223 ust. 1 Ustawy.

Opisane w dokumentacji parametry sterylizatora parowego (autoklaw) det
erminowały
zaoferowanie jedynego urządzenia spełniającego wymagania, tj. Getinge GEB 6610, który
został wskazany również w projekcie wykonawczym. Wskazana w ofercie kwota 516.202,69
zł netto nie pokrywa nawet kosztów zakupu samego urządzenia, co potwierdzać ma
informacja skierowana do Odwołującego od producenta, w której wartość sprzętu z
wydłużoną gwarancją została określona na kwotę 839.000 zł netto. Cena ta nie podlega
rabatowaniu przez Getinge. P
orównanie cen innych ofert potwierdza nierealność wyceny w
ofercie wybranej i oferty Annabud.
Kolejnym
elementem wyceny, który budzi wątpliwości jest sprzęt laboratoryjny. W
pozostałych ofertach wycena tej pozycji była ponad trzykrotnie wyższa. Już tylko rynkowa
cena samego sekwenatora wyczerpu
je w zasadzie całą wskazaną kwotę. Najniższa oferta
pozyskana na to
urządzenie, bez kosztów wydłużonej gwarancji, opiewa na kwotę
528.596,79 zł netto. Cena nie pokrywa kosztów zakupu pozostałego sprzętu laboratoryjnego
i kosztów jego montażu.
Wycena
„Instalacji automatyki i BMS” – w porównaniu z wyceną pozostałych ofert wskazuje
na
nierynkowość ceny (zaniżona co najmniej trzykrotnie i nie pokrywa kosztów samych
materiałów).

Do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie Zamawiającego Wykonawca
Baudziedzic Sp. z o.o. sp
.k. z siedzibą w Głogowie Małopolski. Wykonawca w przystąpieniu
odniósł się do podstawy zarzutów i ich zasadności.
Odwołujący w piśmie z 6.10.2022 r., uwzględniając wyjaśnienia prezentowane przez
Przystępującego w przystąpieniu wycofał zarzut zdefiniowany w pkt 1 petitum odwołania
oraz w części zarzut z pkt 2 petitum odwołania. Odwołujący podtrzymał ten zarzut w zakresie
odnoszącym się do pkt II.1 uzasadnienia odwołania, tj. kwestii zgodności przyjętego do
wyceny oferty sterylizatora parowego
i żądania wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w za
kresie treści oferty.

Stanowisko Izby
Do rozpoznania zarzu
tów w odwołaniu zastosowanie znajdowały przepisy ustawy z dnia 11
w
rześnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.),
obowi
ązującej w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, zwana dalej
Usta
wą.

O
dwołanie nie podlegało odrzuceniu i takich wniosków również nie formułowano w pismach
procesowych, jak i w toku posiedzenia niejawnego przed otwarciem rozprawy.
Rozpoznaj
ąc odwołanie Izba miała na uwadze stan faktyczny ustalony w oparciu o
dokumentacj
ę postępowania złożoną do akt sprawy, w tym postanowienia swz, jak również
ofertę Baudziedzic Sp. z o.o. sp.k.

Izba ustaliła i zważyła.

W pkt IV swz
Zamawiający opisał w pkt 1 zakres prac objętych zamówieniem jako: budowę
budynku zgodnie z projektem
, z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu,
budowę układu komunikacyjnego, sieci i instalacji zewnętrznych, przebudowę sieci
centralnego ogrzewania, instalacji wodo
ciągowej, oświetlenia terenu oraz technologię
pomieszczeń laboratorium wraz z dostawą urządzeń. Przedmiot zamówienia szczegółowo
opisują projekty budowlane i wykonawcze, a także specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych, w skład których wchodzą: projekt budowlany oraz projekt
systemu BMS (dokumentacja projektowa). Zgodnie z pkt 11
– dokumentacja projektowa
stanowi integralną część swz i przy sporządzaniu oferty obowiązujący jest zawarty w niej
zakres projektowanych i przewidywanych robót. Charakter pomocniczy mają natomiast
przedmiary.
Zgodnie
z pkt XIV swz ppkt 3 ofertę należało sporządzić na formularzu ofertowym – zgodnie
z załącznikiem nr do swz. Wraz z ofertą należało złożyć m.in. formularz cenowy stanowiący
załącznik nr 1 a do swz. W formularzu oferty (załącznik nr 1) należało wskazać kwotę łączną,
za jaką wykonawca wykona zamówienie zgodnie z wymaganiami zawartymi w swz, na
warunkach ok
reślonych w istotnych postanowieniach umowy.
W
opisie sposobu obliczenia ceny (pkt XV) Zamawiający wskazał, iż cena jest ceną
ryczałtową i powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia. Zaoferowana cena dotyczyć ma całego przedmiotu zamówienia, uwzględniać
wszystkie wymagania swz oraz obejmować wszelkie koszty. Cenę oferty należało podać w
form
ularzu ofertowym (załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązany został również do złożenia
formularza cenowego
– rozbicia ceny ofertowej na ceny dotyczące poszczególnych pozycji
(załącznik nr 1A). Łączna wartość w oparciu o formularz cenowy 1A powinna zostać
przeniesiona do załącznika nr 1. Wyliczona cena brutto będzie służyć do porównania ofert.
Zgodnie z pkt III ppkt 11 i 12 swz, wykonawca wybrany
zobowiązany będzie przygotować w
terminie 5 dni roboczych po podpisaniu umowy harmonogram rzeczowo-finansowy,
uwzględniający zasady prowadzenia płatności częściowych wynikających z wzoru umowy
(załącznik 6 do swz), z podziałem robót i prac objętych przedmiotem Umowy na

wyod
rębnione grupy i kategorie ustalone zgodnie z warunkami dofinansowania Projektu,
które będą podlegały odbiorom częściowym, wraz ze wskazaniem ich wartości.
Zgodnie z
§ 2 wzoru umowy, Szczegółowy zakres rzeczowy robót, opis i sposób wykonania
przedmiotu umowy określa Specyfikacja Wykonania Zamówienia, w tym dokumentacja
projektowa, projekt budowlany
, projekty wykonawcze, przy czym zakres prac określony
proje
ktem wykonawczym należy traktować jako uzupełnienie i uszczegółowienie projektu
budowlanego, nadrzędnie względem projektu budowlanego, specyfikacje techniczne
wykonania i odbior
u robót, przedmiary robót i prac, oferta Wykonawcy, decyzja pozwolenia
na roboty, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zapisy niniejszej Umowy.

Zamawiający w projekcie wykonawczym, część XI opisał wymagane parametry sterylizatora
parowego (autoklaw), a w tabeli, str. 49,
wprost wskazał nazwę wymaganego urządzenia –
Autoklaw Getinge nowoprojektowany GEB 6610 EMB-2.
Wykonawca Baudziedzic Sp. z o.o. sp. k. w załączniku nr 1A, poz. XV ppkt 2 wycenił
sterylizator parowy na kwotę 516.202,69 zł netto, co stanowi znacząco niższą wartość od
wyceny
przyjętej w ofertach konkurencyjnych. Łączna wartość oferty netto wynosi
36.075.900,00 zł, co brutto zawiera się w cenie oferty 44.373.357,00 zł. – wskazana w
załączniku nr 1.
Oceniając ofertę Baudziedzic Sp. z o.o. sp. k., jako najkorzystniejszą Zamawiający nie
wzywał do wyjaśnienia jej treści.

Izba
uwzględniła odwołanie.

Zasadniczym dla wyniku sprawy
, było odniesienie się do twierdzenia o konieczności lub
braku
możliwości zweryfikowania treści oferty wybranej, w sytuacji gdy w samej ofercie nie
zostało nigdzie z nazwy podane urządzenie przyjęte do wyceny w ofercie. Z jednej strony
Odwołujący wskazywał na wątpliwości, jakie miały mieć uzasadnienie w świetle dokonanej
wyceny pozycji formularza 1A i potrzebie wyjaśnienia, jakie urządzenie zostało objęte taką
wyceną. Z drugiej strony Zamawiający wskazywał, że w sytuacji gdy nie wymagał
sprecyzowania w ofercie nazwy
urządzenia, jakie zostanie zabudowane w ramach projektu,
to nie stanowi
ono treści oferty, podlegającej badaniu w ramach oceny ofert. W opinii
Zamawiającego, przy braku w ofercie treści opisującej model urządzenia, nie można
zidentyfikować zaoferowanego rozwiązania, co miało stać na przeszkodzie temu, aby
p
odejrzewać niezgodność oferty z swz, która uzasadniać miałaby wezwanie wykonawcy do
złożenia wyjaśnień w zakresie treści oferty.

W sprawie
pomiędzy stronami nie budziło sporu stwierdzenie, że opisane w dokumentacji
wykonawczej,
zarówno z nazwy, jak i przez szczegółowe parametry techniczne urządzenie,
jakiego wymaga
ł Zamawiający do magazynu odpadów wysoce zakaźnych, to autoklaw
Getinge nowoprojektowany GEB 6610 EMB-2.
Wprawdzie w przystąpieniu do postępowania
odwoławczego Wykonawca wybrany podniósł argument, iż nie tylko to urządzenie miałoby
spełniać parametry techniczne, to poprzestał na gołosłownym stwierdzeniu. Na rozprawie
wskazał dodatkowo na brak spełnienia parametrów dotyczących wymiarów komory, co
zostało dostatecznie wyjaśnione przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytania do treści
swz,
iż wymiary te należy rozumieć jako minimalne. W piśmie procesowym, Przystępujący po
stronie Zamawiającego (wybrany w postępowaniu), odnosząc się do szerszej podstawy
za
rzutów, wskazał również na inne sterylizatory, niż opisany w dokumentacji wykonawczej
produkt Getinge,
jakie miał uwzględnić przy wycenie prac. Rozbieżność tą wyjaśniał w ten
spos
ób, że nie zostały one objęte ofertą, gdyż dopiero na etapie realizacji właściwe
urządzenie zostanie zgłoszone Zamawiającemu przed jego zabudową do akceptacji.
O
dnosząc się do tak zakreślonej podstawy zarzutu, skład orzekający uznał, iż Zamawiający
powinien był powziąć wątpliwość co do treści oferty Baudziedzic i wezwać do złożenia
wy
jaśnień przez tego Wykonawcę. Zamawiający uznał, iż treść oferty, w której podana
z
ostała cena ryczałtowa za całość prac objętych zamówieniem, nie uzasadniała powzięcia
wątpliwości, co do przedmiotu wyceny, który nie został opisany przez wskazanie nazwy
produktu wycenionego w oferc
ie. Jak wyjaśniał, decyzja o braku żądania podania nazwy
urządzenia, miała ułatwić ocenę ofert przez uniknięcie sporów o zgodność z wymaganiami
zamówienia.
O
dnosząc się w pierwszej kolejności do założenia Zamawiającego, jakie towarzyszyło ocenie
ofert, a
dotyczącego braku możliwości zidentyfikowania przedmiotu oferty, skład orzekający
uznał, iż nawet sama cena pozwalała w okolicznościach wyznaczonych treścią swz, na
powzięcie wątpliwości co do zgodności oferty Baudziedzic z OPZ. Brak żądania wskazania
nazwy autoklawu nie oznac
zał, że nie stanowi on przedmiotu oferty. Zamawiający
bezwzględnie wymagał dostawy tego urządzenia w ramach prac związanych z budową
laboratorium, a co ważne było ono objęte odrębną pozycją formularza cenowego – załącznik
nr 1A. Tym samym, jako element prz
edmiotu świadczenia podlegający wycenie, został objęty
ofertą Wykonawcy. Element ten został w sposób szczególny opisany w dokumentacji
projektowej przez wskazanie konkretnego
urządzenia dostarczanego w ramach prac
związanych z budową laboratorium, wycenianego w odrębnej pozycji. Powyższe prowadziło
do uznania za niedopuszczalne twierdzenie
, iż przedmiotem wyceny oferty przygotowanej w
zgodzie z
e szczegółowymi wymaganiami technicznymi, może być każde dostępne na rynku
urządzenie. Przeciwnie, w ofercie należało uwzględnić wszystkie wytyczne dotyczące

dostawy autoklawu
, jaki stanowić ma przedmiot zamówienia, co wiązało wykonawców na
etapie przygoto
wania i złożenia oferty. Powyższe zostało wprost również potwierdzone w
zapi
sach swz dotyczących konieczności przygotowania oferty w zgodzie z dokumentacją
projektową i wykonawczą. Zamawiający nie pozostawił wykonawcom swobody w doborze
urządzenia – sterylizatora parowego, jakie ma zostać dostarczone. Opisane w swz
parametry techniczne
determinowały przedmiot oferty podlegający wycenie. Nieuprawnione
były zatem wnioski, m.in. Przystępującego, że dobór urządzenia miał zostać przeniesiony
dopiero na etap realizacji
zamówienia. Powoływana procedura zgłoszenia materiału do
akceptac
ji Zamawiającego, przed jego zastosowaniem, nie modyfikowała treści oferty, jak
również nie zwalniała wykonawcy z obowiązku wyceny w ofercie urządzenia, które spełni
parametry techniczne opisane w OPZ.
N
ależy podkreślić znaczenie, jakie na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej ma ocena
merytoryczna oferty. Z
amawiający, chociaż nie wymagał podania nazwy urządzenia, to nadal
zobowiązany był zapewnić wybór oferty porównywalnej i zgodnej z warunkami zamówienia.
Nie zwal
niał z tego obowiązku zakres informacji wskazanych w ofercie. Niezależnie bowiem
od
precyzji oświadczenia wykonawcy, oferty miały być przygotowane w zgodzie z
wymaganiami
dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Skoro Zamawiający zdecydował o tym,
jaki
ch informacji oczekuje, to należałoby uznać, że te będą wystarczające do oceny
merytorycznej oferty. W
praktyce to założenie mogło prowadzić do wyboru oferty, która nie
spełnia wszystkich założeń na etapie jej złożenia. Nie można dopuszczać do stanu, w którym
oferta
na etapie realizacji może okazać się niezgodna z swz, co prowadzić może następczo
do stwierdzenia dokonania wyboru oferty, która nie była ofertą najkorzystniejszą i jako
sprzeczna z warun
kami zamówienia powinna być odrzucona. Takie podejście prowadzić
będzie do wypaczenia celu procedury o udzielenie zamówienia publicznego, którym
powini
en być wybór oferty najkorzystniejszej, co zawiera w sobie również imperatyw
zgodności tej oferty z wymaganiami granicznymi.
P
rzenosząc powyższe na stan fatyczny sprawy wynikający z wyceny pozycji formularza
cen
owego, nie było prawidłowym zawężanie przez Zamawiającego treści oferty do samej
ceny, bez
uwzględnienia przedmiotu dokonanej wyceny. Oferta jest bowiem dedykowana dla
konkretnego
zamawiającego w odpowiedzi na jego konkretne potrzeby. Zawiera
zobowiązanie do wykonania przedmiotu zamówienia za podaną cenę. Zamawiający
wskazywał, iż nie jest możliwe ustalenie tak rozumianej treści oferty w oparciu o samą cenę,
z czym nie można się zgodzić. Jak wskazano powyżej, w elemencie dostawy, jakim jest
sterylizator, to Zama
wiający z góry narzucił rozwiązanie wskazane w dokumentacji
projektowej,
zarówno przez opis jego parametrów minimalnych, jak i podanie nazwy własnej.
Z
łożona oferta miała zatem być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. W tym elemencie

przedmiot świadczenia był determinowany postanowieniami swz, co najmniej w zakresie
obejmującym opis parametrów technicznych. Postępowanie odwoławcze nie doprowadziło
do ustalenia
, iż występuje na rynku inne urządzenie spełniające wszystkie parametry ujęte w
OPZ, poza wskazanym w projekcie wykonawczym produktem Getinge.
S
łuszne były zatem wątpliwości Odwołującego, co do przedmiotu wyceny w elemencie
dotyczącym sterylizatora parowego, które wymagają wyjaśnienia z Wykonawcą w ramach
czynności badania jego oferty. Kwestia zgodności oferty z swz nie może być przemilczana,
jeżeli zachodzą uzasadnione podejrzenia co do przedmiotu, który został objęty ofertą
cenową. To nie sam formularz oferty, ale przede wszystkim formularz cenowy dostarczał
informacji, które wymagały wyjaśnienia. Porównanie ceny wskazanej w ofercie wybranej z
wymogiem zaoferowania
urządzenia spełniającego wszystkie wymagania techniczne,
uzasadnia wystąpienie do Wykonawcy z zapytaniem o przedmiot wyceny.
Nie m
a podstaw do twierdzenia, iż przedmiot dostawy stanowił niewielki fragment
zamówienia, który miałby uzasadniać odstąpienie od weryfikacji jego zgodności z
wymaganiami
Zamawiającego. Już to, że został objęty pozycją formularza cenowego (przy
takiej skali skomplikowania prac objętych świadczeniem) powinien skłonić do refleksji
Zam
awiającego na etapie badania ofert. Nie ma przeszkód prawnych do wystąpienia o
wyjaśnienie treści oferty, w szczególności gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do
zgodności oświadczenia determinującego zakres świadczenia, który podlegał wycenie.
Dopiero
po ustaleniu z udziałem wykonawcy wszystkich okoliczności dotyczących spornej
pozycji, w szczególności tego jakie urządzenie zostało przyjęte do wyceny, Zamawiający
będzie mógł podjąć dalsze decyzje względem oferty Baudziedzic. Nie można obecnie
wykluczyć różnych scenariuszy, w tym pozbawić możliwości oceny przez Zamawiającego,
czy
ewentualna niezgodność treści oferty kwalifikowałaby ofertę Baudziedzic do odrzucenia.
Na
obecnym etapie postępowania to nie przystąpienie identyfikować mogło treść oferty, ale
w
łaśnie wyjaśnienia co do treści powinny stanowić przedmiot dalszych czynności w
postępowaniu. W przystąpieniu stanowisko Wykonawcy nie było na tyle jednoznaczne, aby
rozstrzygnąć, jakie urządzenie zostało przyjęte do wyceny, a tym samym „zaoferowane
Zamawi
ającemu”. Wymaga to wyjaśnienia z udziałem Wykonawcy w ramach badania oferty,
co jest zgodne z żądaniem odwołania.
W
świetle powyższego Izba nakazała unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i
powtórzyć czynność badania oferty Baudziedzic Sp. z o.o. sp. k. w zakresie zgodności
zaoferowanego
w cenie 516.202,69 zł netto sterylizatora z wymaganiami Zamawiającego.
Dopiero jednoznaczne i kompletne
wyjaśnienia pozwolą rozwiać wątpliwość, co do
zgodności treści oferty z swz. Bez wykazania możliwości dostawy urządzenia, które

Zamawiający opisał w swz za zaoferowaną cenę, nie jest możliwe rozwianie wątpliwości,
które uzasadniają podejrzenie zaoferowania urządzenia niezgodnego z treścią swz.

O koszt
ach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. § 5, § 7 ust. 1
pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
szcze
gółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437).
Na poczet kos
ztów postępowania odwoławczego zaliczony został wpis w wysokości
20
.000,00 zł. i Izba obciążyła nimi Zamawiającego.

Przewodniczący:
……………………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie