eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1133/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-05-18
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1133/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 18 maja 2022 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25
kwietnia 2022 r. przez Wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia:
Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z o.o. z
si
edzibą we Wrocławiu, Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ARS
Medica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
w Krakowie,
postanawia:

1.
umorzyć postępowania odwoławcze;

2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego – Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia:
Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility Services Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ARS Medica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………...........................Sygn. akt: KIO 1133/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie, dalej jako
„Zamawiający” – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa
sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie",
dalej
jako
„Postępowanie”.

I
W dniu 25 kwietnia 2022
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia działających
jako konsorcjum firm:
Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Impel Facility
Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Hospital Service Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ARS Medica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako „Odwołujący”.
Odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego polegającej na:
1.
zaniechaniu odtajnienia zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa części
oferty
Wykonawcy Konsorcjum Izan+ Sp. z o.o. i Naprzód Hospital Sp. z o.o.;
2. zaniechania odrzucenia oferty ww. Wykonawcy.


II

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 18 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
z
walczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odtajnienia zastrzeżonej
jako tajemnica przedsiębiorstwa części oferty Wykonawcy Konsorcjum Izan+ Sp. z
o.o. i Naprzód Hospital Sp. z o.o., tj.:
a) koncepcji;
b)
wykazu środków;
2. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy
Konsorcjum Izan+ Sp. z o.o. i Naprzód Hospital Sp. z o.o., mimo że jej treść jest
niezgodna z warunkami zamówienia.
III
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1. odtajnien
ia zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa części oferty
Wykonawcy Konsorcjum
Izan+ Sp. z o.o. i Naprzód Hospital Sp. z o.o.;

2.
udostępnienie Odwołującemu zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa
części oferty Wykonawcy Konsorcjum Izan+ Sp. z o.o. i Naprzód Hospital Sp. z
o.o. tj.:
a) koncepcji;
b)
wykazu środków;
3.
odrzucenie oferty Wykonawcy Konsorcjum Izan+ Sp. z o.o. i Naprzód Hospital Sp.
z o.o. jako niezgodnej z warunkami zamówienia;
4.
wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili
Wykonawc
y wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia Izan+ Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie i Naprzód Hospital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Izba ustaliła, że zgłaszający
prz
ystąpienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia Izan+ Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie i Naprzód Hospital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie wskazali interesu
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępują.
Zgodnie
z brzmieniem przepisu art. 525 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzy
ść strony, do której przystępuje. Zgodnie z art. 525 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy,
którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść
jednej ze stron.
Z uwagi na brak wskazania interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpienie zgłosili ww. Wykonawcy, Izba uznała zgłoszenie przystąpienia za
nieskuteczne i postanowiła o niedopuszczeniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
uzyskanie zamówienia Izan+ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Naprzód Hospital Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi do postępowania odwoławczego w charakterze uczestnika postępowania.

Izba ustaliła, że w dniu 17 maja 2022 r. Odwołujący złożył pismo, w którym
oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odtajnienia
zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa części oferty Wykonawców wspólnie
ubiegających się o uzyskanie zamówienia Izan+ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Naprzód
Hospital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, tj.:
a) koncepcji;
b)
wykazu środków.

Jednocześnie Odwołujący oświadczył, że podtrzymuje odwołanie w zakresie zarzutu
dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty ww. Wykonawcy mimo iż jej treść jest niezgodna
z w
arunkami zamówienia.

Pismem z dnia 18 maja 2022 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania i wskazał, że nie rozstrzygnął postępowania i jest w trakcie
badania złożonych ofert.

Odnosząc się do zarzutu oznaczonego punktem II.1 petitum odwołania, tj. zarzutu
naruszenia art. 18 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
należy wskazać, że z uwagi na to, że odwołanie można cofnąć w
każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie art. 568 pkt 1 ustawy z 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) oznacza, że
postępowanie odwoławcze w tym zakresie podlega umorzeniu.

W odniesieniu do zarzutu oznaczonego punktem II.2 petitum od
wołania, tj. zarzutu
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Izba
stwierdziła, że Zamawiający nie dokonał
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i jest w trakcie badania złożonych ofert, w tym
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia
Izan+ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Naprzód Hospital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, tym
samym
postępowanie odwoławcze w tym zakresie podlega umorzeniu na podstawie art. 568
pkt 2 ustawy Pzp.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz § 9
ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), przy czym
Izba uznała, że cofnięcie odwołania w zakresie zarzutu oznaczonego numerem II.1
odwołania jest wynikiem czynności Zamawiającego polegającej na odtajnieniu
kwestionowanych dokumentów i udostępnieniu ich Odwołującemu, co było działaniem
zgodnym z żądaniem Odwołującego wyrażonym w punkcie III.1 i 2 petitum odwołania. Z tego

względu Izba, kierując się zasadą słuszności, postanowiła nakazać zwrot Odwołującemu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ………...........................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie