eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1052/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-05-16
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1052/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 kwietnia 2022 roku przez
wykonawc
ę G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Usługi
Transportowe G. G.
z siedzibą w miejsc. Kazimierzówka
w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego Gminę Uścimów z siedzibą w miejsc. Stary Uścimów


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu - Gminie Uścimów z siedzibą
w
miejsc. Stary Uścimów: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy G. G. prowadzącego działal-
ność gospodarczą pod firmą: Usługi Transportowe G. G. z siedzibą w miejsc. Kazi-
mierzówka, powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
2. kosztami
postępowania obciąża zamawiającego – Gminę Uścimów z siedzibą
w
miejsc. Stary Uścimów i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) uiszczoną przez wykonawcę
G. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Transportowe
G. G.
z siedzibą w miejsc. Kazimierzówka tytułem wpisu od odwołania oraz
kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) poniesioną
przez
wykonawcę G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Us
ługi Transportowe G. G. z siedzibą w miejsc. Kazimierzówka tytułem
kosztów wynagrodzenia pełnomocnika,

2.2.
zasądza od zamawiającego - Gminy Uścimów z siedzibą w miejsc. Stary
Uścimów na rzecz wykonawcy G. G. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą: Usługi Transportowe G. G. z siedzibą w miejsc. Kazimierzówka
kwotę 11 100,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 00/100)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania w kwocie 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych
00
/100) oraz z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika wykonawcy G. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Transportowe G. G.
z siedzibą w miejsc. Kazimierzówka w kwocie 3 600,00 zł (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych 00/100).


Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dni
a jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 1052/22


Uzasadnienie


Gmina
Uścimów z siedzibą w miejsc. Stary Uścimów (dalej: „Zamawiający” oraz
„Gmina Uścimów”) prowadzi na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019
roku
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm., dalej: „ustawa
Pzp”
) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w
2022/2023 r.
(Sprawa nr IPF.271.11.2022, dalej: Postępowanie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 9 marca 2022 roku pod numerem: 2022/BZP 00080899/01.

W dniu 14 kwietnia
2022 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
P
ostępowania. W informacji o rozstrzygnięciu Gmina Uścimów przekazała wykonawcom
ubiegającym się o udzielenie zamówienia, że za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną
przez K. K.
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa
„DANKOR” K. K. z siedzibą w miejsc. Włodawa (dalej: „FHU DANKOR”). Ponadto
Zamawiający zawiadomił, że w Postępowaniu została odrzucona oferta wykonawcy G. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Transportowe G. G. z siedzibą w
miejsc. Kazimierzówka (dalej: „Odwołujący” oraz „G. G.”).
19 kwietnia 2022 roku
Odwołujący wniósł odwołanie od czynności dokonanych przez
Zamawiającego w Postępowaniu polegających na:
1) odrzuceniu oferty G. G.
w Postępowaniu;
2)
wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez FHU DANKOR.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp w zw. z art. 128 ustawy Pzp poprzez wadliwe
odrzucenie oferty, przejawiające się w uznaniu, że Odwołujący nie spełnił warunków
udziału w postępowaniu, podczas gdy w rzeczywistości G. G. spełnił wszelkie
wymagania
postawione przez Zamawiającego oraz wszelka wymagana
dokumentacja została prawidłowo złożona Gminie Uścimów we właściwym terminie,
w tym dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywil
nej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w
wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wraz z
potwierdzeniem jej opłacenia, jeżeli nie wynika to z przedłożonego dokumentu
ubezpieczeniowego;

2) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp poprzez naruszenie
zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przejawiające
się w uznaniu, iż Odwołujący nie przedłożył na wezwanie Zamawiającego stosownej
dokumentacji p
otwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
w
wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wraz
z
potwierdzeniem jej opłacenia, jeżeli nie wynika to z przedłożonego dokumentu
ubezpieczeniowego, co doprowadziło do sytuacji, w której Zamawiający nie dokonał
rzetelnego zbadania złożonych ofert oraz nie uwzględnił, iż G. G. spełnił wszystkie
warunki udziału w postępowaniu i przedłożył wszystkie wymagane dokumenty i to w
wy
maganej formie, zaś samo odrzucenie oferty Odwołującego przez Gminę Uścimów
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, co w konsekwencji skutkowało zaniechaniem
odrzucenia
wyżej wymienionej oferty.
W związku z powyższym podstawowe żądania, jakie postawił Odwołujący to:
1)
uwzględnienie odwołania;
2)
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty oraz
czynności odrzucenia oferty G. G.;
3)
nakazanie
Zamawiającemu
powtórzenia
czynności
badania
ofert
z
uwzględnieniem odpowiedzi na wezwanie wysłanej Gminie Uścimów,
ewentualnie nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wezwania
Odwołującego do wyjaśnienia podmiotowych środków dowodowych oraz
czynności wezwania G. G. do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
w z
akresie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;
4)
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania,
według rachunków, które zostaną przedłożone na posiedzeniu lub rozprawie.

W
uzasadnieniu odwołania G. G. wskazał, że złożył na wezwanie Zamawiającego
wszelką prawidłową i wymaganą dokumentację, w tym również dokument potwierdzający
posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, jeżeli nie wynika to
z przedłożonego dokumentu ubezpieczeniowego. W ocenie Odwołującego nie doszło do
niespe
łnienia warunków udziału w postępowaniu. G. G. podniósł, że o powyższym świadczy
Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu
Krajowym/Międzynarodowym nr 1031859705. Odwołujący zaznaczył, że w Oświadczeniu do
Polisy
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu
Krajowym/Międzynarodowym nr 1031859705 w pkt 3 wskazano, że struktura przewożonych

towarów to „Odbiór i transport odpadów komunalnych”, a udział ubezpieczenia wynosi 100 %
tej polisy.

W dniu 6 maja 2022 roku do Prezesa Krajowej Izb
y Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości jako
bezzasadnego.

Zamawiający wskazał, że polisy złożone przez Odwołującego w odpowiedzi na
wezwa
nie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 25 marca 2022 roku tj.:
Polisa Ubezpieczeniowa
Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu
Krajowym/Międzynarodowym nr 1031859705 wydana przez PZU S.A. dnia 22 czerwca 2021
roku wraz z pot
wierdzeniem jej opłacenia oraz Polisa ubezpieczeniowa nr 2022-1534782841
wydana
przez UNIQA TU S.A. dnia 21 lutego 2022 roku dotycząca odpowiedzialności
cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego wraz z potwierdzeniem jej opłacenia– w jego
ocenie - nie potwi
erdzały posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).

Gmina Uścimów podniosła, że w związku z powstałymi wątpliwościami, w celu
prawi
dłowej weryfikacji przedłożonych polis OC, w dniu 5 kwietnia 2022 roku zwróciła się
z
prośbą do Agenta Ubezpieczeniowego PZU o weryfikację przedstawionych polis. Agent
Ubezpieczeniowy potwierdził, iż przedłożone przez Gabriela Gorzela polisy OC nie są
polisami ubezpieczeniowymi OC od prowadzonej działalności, wymaganymi w SWZ. Z
uzyskanych informacji wynika, że polisy dotyczą ubezpieczenia przewożonego mienia,
ładunku w transporcie – przewożonych towarów środkami transportu wskazanymi w polisach
(numery rejestracyjne pojazdów transportowych), a nie działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający pismem z dnia 5 kwietnia 2022 roku
wezwał Odwołującego do uzupełnienia brakujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdz
ających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jednak przedłożone
dokumenty
– zdaniem Gminy Uścimów - w dalszym ciągu nie potwierdziły posiadanego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z
przedmiotem zamówienia.

W ocenie
Zamawiającego brak należytego potwierdzenia posiadania ubezpieczenia
OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wypełnia
przesłankę przepisu art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp. Gmina Uścimów uznała, że
z
łożone przez Gabriela Gorzela polisy, zarówno wystawiona przez PZU jak i UNIQA, nie
potwierdzały posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. w zakresie odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów. Zdaniem Zamawiającego polisa ubezpieczeniowa

OC wykonawcy powinna zawierać co najmniej zakres wskazany w SWZ i Opisie przedmiotu
zamówienia, lub szerszy, a żadna z polis przedłożonych przez Odwołującego tego wymogu
nie spełnia.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu roz-
prawy, a także przedłożone dowody, ustaliła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Izba stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego
zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp, co
uprawniało go do złożenia odwołania.
Odwołanie zostało rozpoznane w granicach zawartych w nim zarzutów (art. 555
ustawy Pzp)
z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności postępowania (art. 534 ust. 1
ustawy Pzp). Rozpoznając przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze treść akt postę-
powania (§8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą).

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne dla sprawy:

Zgodnie z rozdziałem IV ust. 1 SWZ „Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport
i zagospodarowanie lub przekazanie do zagospodarowania wskazanych w opisie
zamówienia
odpadów
komunalnych
powstałych
i
zebranych
na
wszystkich
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach
administracyjn
ych Gminy Uścimów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich
p
oziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania. Dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów segregowanych w
ilości szacunkowej ok. 97 500 szt. przez cały okres trwania umowy (…)”
.
W myśl zapisów rozdziału VII ust. 2 pkt 3 SWZ „O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:


Wykonawca musi posiadać:
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia – w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł
00/100).
W przypadku ofert składanych wspólnie, wszyscy partnerzy muszą posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dopuszcza się
sumowanie wartości polis poszczególnych uczestników składających ofertę celem uzyskania
wartości nie mniejszej niż wymagana kwota”
.
Z kolei w rozdziale IX ust. 4 pkt 5 SWZ
Zamawiający wskazał, że: „Podmiotowe środki
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: (…) 5) dokument potwierdzający posiadane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia – w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł
00/100) wraz z potwierdzeniem jej opłacenie, jeżeli nie wynika to z przedłożonego
dokumentu ubezpieczeniowego
(…)”
.
Ponadto s
tosownie do brzmienia postanowienia rozdziału XIX ust. 5 pkt 3 SWZ
„Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: (…) 3) dokument
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
zgodnym z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem jej opłacenia (…)”
.
Zgodnie z
§ 4 ust. 4 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (dalej:
„Projekt umowy”) „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie
niższą niż 100.000,00 zł przez cały okres realizacji umowy”
.

W odpowiedzi na wezwa
nie Gminy Uścimów do złożenia podmiotowych środków
dowodowych z dnia 25 marca 2022 roku
Odwołujący złożył m.in.:
1) Polis
ę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu
Krajowym/Międzynarodowym nr 1031859705 wydaną przez PZU S.A. dnia 22 czerwca 2021
roku (dalej:
„Polisa OC PZU”) wraz z potwierdzeniem jej opłacenia oraz Oświadczeniem do
Polisy Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu
Krajowym/Międzynarodowym nr 1031859705 (dalej: „Oświadczenie do polisy OC PZU”);
2) Polis
ę ubezpieczeniową nr 2022-1534782841 wydaną przez UNIQA TU S.A. dnia 21
lutego 2022 roku dotycz
ącą odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego
(dalej:
„Polisa OC UNIQA”) wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

W dniu 7 kwietnia 2022 roku
odnosząc się do treści wezwania Zamawiającego z dnia
5 kwietnia 2022 roku do
uzupełnienia brakujących podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu G. G. przedłożył m.in.:
ponownie P
olisę OC PZU wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, Oświadczeniem do polisy
OC PZU
oraz z pisemnym wyjaśnieniem wykonawcy, zgodnie z którym „Zakres

ubezpieczenia OC:
– na trzeciej stronie polisy w punkcie 3 – struktura przewożonych
towarów: Odbiór i transport odpadów komunalnych, udział ubezpieczenia wynosi 100% tej
polisy; - w
pkt 5/3 polisy wyszczególnione są wszystkie środki transportu niezbędne do
realizacji tego kontraktu zgodnie z z
ałącznikiem nr 6 (wykaz narzędzi i wyposażenia
zakładu)”
.
Zamawiający odrzucił ofertę G. G. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp
tj.
jako złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
Gmina Uścimów stwierdziła, że polisy przedłożone przez Odwołującego nie potwierdziły
posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na
uwzględnienie.

Izba
stwierdziła, że Zamawiający w sposób bezzasadny uznał ofertę Odwołującego
za złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, co w
konsekwencji doprowadziło co odrzucenia oferty G. G. z naruszeniem przepisu art. 226 ust.
1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.
Izba nie podzieliła stanowiska Gminy Uścimów, zgodnie z którym przedłożone polisy
nie potwierdziły posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowa-
dzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W ocenie składu orzekającego
Odw
ołujący wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z
wymogami Zamawiającego, a tym samym iż spełnienia warunek udziału w postępowaniu
dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 3
SWZ.
Należy podkreślić, że Zamawiający wymagał, aby wykonawca posiadał ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmio-
tem zamówienia – w wysokości co najmniej 100 000,00 zł i – jak słusznie podniósł Odwołu-
jący w treści odwołania - takie ubezpieczenie G. G. niewątpliwie przedstawił składając polisę
OC PZU wraz z
Oświadczeniem do polisy OC PZU. Suma gwarancyjna przedłożonego
ubezpieczenia opiewa na kwotę 600 000,00 zł, a zatem na kwotę 6-krotnie wyższą niż wy-
magana. Ponadto
– jak to zostało wskazane w § 7 ust. 1 Ogólnych Warunków Ubezpiecze-
nia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej obowiązujących w PZU S.A. złożonych przez Odwo-
łującego podczas rozprawy - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez
ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem,
które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie

ubezpieczenia
będące następstwem: czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności
ustawowej (OC deliktowa)
bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
(OC kontraktowa). Polisa OC PZU
odnosi się do działalności przewoźnika drogowego w ru-
chu krajowym/międzynarodowym, a zatem – jak wynika z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (dalej: „CEiDG”) – pewnej części działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez Odwołującego, która związana jest z przedmiotem zamówienia tj. z odbio-
rem i transportem odpadów komunalnych, co zostało wprost wskazane w pkt 3 Oświadcze-
nia do polisy OC PZU.
Zasad
nym jest również podkreślenie, że celem przedłożenia polisy OC jest spraw-
dzenie zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawcy pod kątem zdolności wykonawcy do
ubezpieczenia własnej działalności na żądaną przez zamawiającego sumę i możliwości uzy-
skania ubezpieczenia. To ubezpieczyciel weryfikuje w takich sytuacjach dany podmiot za-
mierzający zawrzeć umowę ubezpieczenia pod względem jego wiarygodności, uczciwości
gospodarczej oraz możliwości zapłaty składek (tak: wyrok Sąd Okręgowy we Wrocławiu z
dnia 14 lipca 2011 roku o sygn. akt X Ga 213/11).
Żądanie przez Zamawiającego złożenia
polisy OC w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytua-
cji ekonomicznej lub finansowej jest zatem swego rodzaju przerzuceniem na profesjonalny
podmiot - tj. ubezpieczyciela -
analizy zdolności finansowej danego wykonawcy.
Należy zauważyć, że wymaganie w ramach warunków udziału w postępowaniu po-
siadania przez wykonawców ubezpieczenia na odpowiednim minimalnym poziomie nie może
być utożsamiane z wymaganiem posiadania ubezpieczenia na etapie realizacji zamówienia,
co
– zdaniem Izby – stara się czynić Gmina Uścimów. Niezrozumiałe są twierdzenia i zarzuty
Zamawiającego, zgodnie z którymi żadna z przedłożonych polis nie pokryłaby szkody z tytułu
uszkodzonej bramy na posesji podczas odbioru odpadów komunalnych, w sytuacji gdy Za-
mawiający w Postępowaniu na tę okoliczność wymaga złożenia odrębnego dokumentu
ubezpieczenia na etapie podpisywania umowy, zgodnie z postanowieniem
rozdziału XIX ust.
5 pkt 3 SWZ oraz
§ 4 ust. 4 Projektu umowy, a więc wykonawca zobowiązany jest do posia-
dania stosownego ubezpieczenia przez okres realizacji umowy.
Uzasadnione jest pr
zyjęcie, że wykazanie posiadania stosownej polisy ubezpieczenia
na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ma na celu wykazanie się
przez wykonawcę określonym statusem ekonomiczno-finansowym, nie zaś ubezpieczenie
danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest przedmiotem zamówienia.
Kr
ajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 kwietnia 2021 roku wydanym w sprawie
oznaczonej sygn. akt KIO 687/21
wskazała, że ubezpieczenie wymagane na potwierdzenie
spełniania warunku udziału w postępowaniu nie jest ubezpieczeniem realizacji konkretnego
kontraktu, lecz ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wykonawcy z tytułu prowadzenia
określonej działalności gospodarczej (por. m.in. wyrok KIO z dnia 12 lutego 2015 rok o sygn.

akt KIO 179/15). Rodzaj te
j działalności często jest wymieniony w dokumencie ubezpiecze-
nia. Nie oznacza to jednak, że ma być on w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia, o rea-
lizację którego ubiega się wykonawca w postępowaniu. Jak już wspomniano, ubezpieczenie
OC nie oznacza ubezpi
eczenia realizacji konkretnego przedmiotu zamówienia, lecz jest
ubezpieczeniem wykonawcy i ma służyć do potwierdzania spełniania warunku udziału w po-
stępowaniu tj. wiarygodności ekonomicznej wykonawcy. W wyrokach Krajowej Izby Odwo-
ławczej wskazuje się, że działalność objęta ubezpieczeniem OC powinna być jedynie zwią-
zana z
przedmiotem zamówienia, a nie pokrywać się z nim w całej rozciągłości (tak m.in.
wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2014 roku o sygn. akt KIO 56
4/14), nie musi być zgodna z
przedmiotem zamówienia, ale powinna w minimalnym przynajmniej zakresie być związana z
tym przedmiotem (zob. wyrok KIO z dnia 2 lipca 2013 roku o sygn. akt KIO 1515/13). Tym
samym, nieuzasadnione byłoby stawianie wymogu, aby przedmiot ubezpieczonej działalno-
ści był identyczny jak przedmiot danego zamówienia. Ponadto, należy zauważyć, że wymóg
określony w postanowieniach SWZ jak i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Techno-
logii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmioto
wych środków dowodowych oraz in-
nych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 roku poz. 2415, dalej:
„rozporządzenie”), stanowi o „związaniu” ubezpieczonej działal-
ności z przedmiotem zamówienia, a nie o „tożsamości”, czy takim samym rodzaju bądź za-
kresie działalności. Jednocześnie ani w SWZ, ani w rozporządzeniu, nie został określony
stopień tego „związania” (por. wyrok KIO z dnia 3 sierpnia 2018 roku o sygn. akt KIO
1454/18).
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy zasadnym jest stwierdzenie, że
rodzaj ubezpieczonej działalności wynikający z Polisy OC PZU oraz Oświadczenia do polisy
OC PZU tj. odbiór i transport odpadów komunalnych jest niewątpliwe związany z przedmio-
tem zamówienia, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 SWZ. Bez znaczenia pozostaje zatem
fakt, że w przedmiotowej polisie nie wskazano zagospodarowania odpadów komunalnych,
gdyż wystarczającym jest, iż przedmiot ubezpieczenia jest skorelowany z przedmiotem za-
mówienia, a więc nie musi być z nim tożsamy.

Ponadto
Izba wskazuje, że zgodnie z art. 555 ustawy Pzp związana jest zarzutami
przedstawionymi w odwołaniu, a zatem rozpoznaje odwołanie w granicach postawionych
w
nim zarzutów i nie może orzekać ponad te zarzuty. Należy podkreślić, że zarzut składa się
z podstawy prawnej i faktycznej, przy czym tę pierwszą można wywieść z uzasadnienia
faktycznego, podczas gdy braki w uzasadnieniu faktycznym są nienaprawialne. To
uza
sadnienie faktyczne wyznacza zakres rozpoznania odwołania (por. wyrok KIO z dnia 12
czerwca 2017 roku o sygn. akt KIO 1102/17). Niewątpliwie nie jest dopuszczalne
rozszerzanie zarzutów odwołania podczas rozprawy, jak miało to miejsce w niniejszej
sprawie.
Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przyjęcie, że Izba nie może orzekać w

zakresie
twierdzeń G. G. dotyczących prawidłowości Polisy OC UNIQA, które nie zostały
przywołane w treści uzasadnienia odwołania, a więc należy je uznać za tezy spóźnione,
które nie podlegają merytorycznemu rozpoznaniu. Tym samym Izba pominęła dowód z
dokumentu w postaci
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Zawodowej Przewoźnika Drogowego obowiązujących w UNIQA TU S.A. złożony przez
Odwołującego w trakcie rozprawy na okoliczność wykupionego przez G. G. zakresu
ubezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Izba stwierdziła, że odwołanie zasługiwało
na uwzględnienie i orzekła, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego rozstrzygnięto na podstawie art. 557, art.
574 i art. 575 ustawy Pzp oraz w oparciu o
przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2
lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w
tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Zamawiaj
ącego.

Przewodniczący:
....................................................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie