eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 970/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-04-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 970/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2022 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 kwietnia 2022 r. przez
wykonawcę Z. F. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-OGRÓD Z.F.
Konserwacja Terenów Zielonych w Tychach
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę
Miasta Tychy
– Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

przy udziale wykonawcy BIO-EKOS Sp. z o.o. s
p. k. siedziba Nowe Chechło

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO
970/22 po stronie Zamawiającego

orzeka:

1. Oddala odwo
łanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawcę Z. F. prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów
Zielonych w Tychach
i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(
słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 970/22

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Gmina Miasta Tychy – Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
[dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1-5 (znak
postępowania: DO.261.2.2021).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu
12 października 2021 r. pod numerem nr 2021/S 198-516792.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. wykonawca Z. F.
prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą EKO-OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych w Tychach [dalej „Odwołujący”]
wni
ósł odwołanie w zakresie zadania nr 3 zamówienia zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty BIO-EKOS
sp. z o.o. sp. k. pomimo, że Wykonawca wprowadził Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć
isto
tny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia oraz art. 16 pkt 1) ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji
w związku z czynnościami wyjaśnienia przedstawionych przez BIO-EKOS
sp. z o.o. sp. k. podmiotowych środków dowodowych;
2. art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty BIO-EKOS
sp. z o.o. sp. k. pomimo niespełnienia przez tego Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności technicznej i zawodowej.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Z
amawiającemu:
1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. odrzucenie oferty BIO-EKOS Sp. z o.o. sp. k.;
3. w
ybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy.
W przedmiocie zarzutu zawartego w punkcie 1. petitum
odwołania Odwołujący wskazał, że
treść wykazu usług złożonego przez BIO-EKOS nie wskazywała na jakąkolwiek
powierzchnię koszenia trawy w pasach zieleni dróg publicznych na terenach miejskich oraz

rowów. Oznacza to, że sam wykaz, będący oświadczeniem własnym Wykonawcy nie
potwierdzał spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący podkreślał, że umowa
wskazana przez BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k., w wykazie usług, na potrzeby wykazania
wymaganego doświadczenia była realizowana w ramach konsorcjum z Odwołującym. Ku
zdziwieniu Odwołującego, w poświadczeniu wydanym przez MZUiM Tychy (ale
przygotowanym przez BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k., co zostanie wykazane poniżej) wskazano
zakres prac p
olegający na - Utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych w rejonie I
i Il na terenie miasta Tychy (poz. III), w tym: koszenie rowów na terenie miasta w ilości
908.350 m
2
, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Odwołujący wskazał, że w ramach zadania pn.: „Remonty i utrzymania pasa
drogowego wzdłuż dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach
w latach 2017-
2019” prace były wykonywane w następujący sposób:
-
w Rejonie I prace realizował Odwołujący i w tym zakresie wykonano m.in. koszenie rowów,
o ilości mniejszej niż wskazana w poświadczeniu, tj. 908.350 m2;
- w Rejonie II
prace realizował BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. lecz zakres umowy nie obejmował
koszenia rowów.
Odwołujący wskazał, że w dniu 17 lutego 2022 r. w trybie dostępu do informacji
publicznej wystąpił do MZUiM Tychy o przedstawienie dokumentów, z których wynika, że
wykonawca BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. oraz Od
wołujący w ramach realizacji zamówienia
publicznego: „Remonty i utrzymania pasa drogowego wzdłuż dróg administrowanych przez
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w latach 2017-2019” wykonali usługę dotyczącą
u
trzymania i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych w rejonie I i Il na terenie miasta Tychy:
koszenie rowów na terenie miasta w ilości 908.350 m
2
za kwotę 1.115.270,50 zł.
O fakcie przekazania powyższego pisma do MZUiM Tychy Odwołujący poinformował
Zamaw
iającego w dniu 4 marca 2022 r. W efekcie, sam Zamawiający w dniu 9 marca 2022
r. wystąpił do MZUiM Tychy o jak najszybsze udzielenie informacji czy faktycznie „doszło do
omyłki w powyższym referencjach”? Jeżeli tak prosimy o przesłanie kopii sprostowania
przedmiotowego poświadczenia.” Odwołujący wskazał, że kuriozalnym i niezrozumiałym jest
w tym przypadku działanie Zamawiającego, które w sposób jednoznaczny narusza zasady
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zamawiający bezpodstawnie SUGERUJE
MZUIM
Tychy, że mogło dość do OMYŁKI, nie mając żadnych dowodów na potwierdzenie
takiego stanu f
aktycznego. Przedłożone przez BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. poświadczenie
zawiera jednoznaczne informacje w zakresie powierzchni koszenia rowów na terenie miasta
i wskaz
aną nawet w tym zakresie kwotę. Z treści tego poświadczenia jednoznacznie wynika,
że zostało wystawione przez MZUiM Tychy i podpisane przez Zastępcę Dyrektora ds.
technicznoadministracyjnych mgr inż. Wojciech Łyko.

Odwołujący wskazał, że w odpowiedzi na przedmiotowe pismo Zamawiającego do
MZUiM Tychy
wskazało, że: analiza szczegółowa wartości liczbowych wskazanych w w/w
dokumencie, KTÓRY TO DOKUMENT NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W NASZEJ
JEDNOSTCE, skłoniła nas do ponownego, dogłębnego przeanalizowania ich prawidłowości.
W dalszej części pisma MZUiM Tychy wskazał, że: „Wobec powzięcia wątpliwości, czy
potwierdzając
fakt
wykonania
przez
Konsorcjum
wartości
wskazanych
ww.
PRZEDŁOŻONYM NAM PRZEZ JEDNEGO Z KONSORCJANTÓW DOKUMENCIE, nie
doszło do omyłki - poddaliśmy analizie dokumentację źródłową zamówienia, którego
dokument Poświadczenia miał dotyczyć”.
Odwołujący podniósł, że z przytoczonego pisma wynika, że: poświadczenie złożone
przez BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. nie zostało sporządzone w MZUiM Tychy i zostało
przygoto
wane przez jednego z konsorcjantów. Autorem tego poświadczenie nie jest
Odwołujący. Skoro konsorcjum składało się z dwóch wykonawców, nie budzi żadnej
wątpliwości, że autorem przedmiotowego poświadczenia jest BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. Co
niezmiernie istot
ne, MZUiM Tychy zobowiązał się do przesłania Zamawiającemu
sprostowania przedmiotowego dok
umentu, co według wiedzy Odwołującego do dnia
wniesienia niniejszego odwołania nie nastąpiło, pomimo kolejnego pisma Zamawiającego
w tym zakresie z dnia 16 marca 202
2 r. W odpowiedzi na to pismo Zamawiający otrzymał
wyłącznie tabelaryczne zestawienie powierzchni wykonywanej usługi, a nie sprostowanie
Poświadczenia z dnia 25 listopada 2020 r. Co ważne, pismo MZUiM Tychy do
Zamawiającego nie zawierało żadnej oceny należytego wykonania przedmiotowej usługi.
Odwołujący podniósł, że z powyższego wynika, iż BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. w treści
wykazu usług nie wskazała zakresu realizowanej usługi, a niezgodny ze stanem faktycznym
dokument, stworzony przez BIO-EKOS sp. z
o.o. sp. k., a następnie przedłożony do podpisu
ówczesnemu Zamawiającemu (MZUiM Tychy) jako poświadczenie wykonania usługi,
zawierał nieprawdziwe informacje mające na celu wykazanie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu. Tak przedstawione doświadczenie wprowadziło Zamawiającego w błąd co
do oceny spe
łnienia warunków udziału w postępowaniu, o czym świadczy próba
Zamawiającego
szczegółowego
ustalenia
właściwego
zakresu
doświadczenia
przedstawionego przez BIO-EKOS sp. z o.o. sp.
k. Gdyby nie pisma Odwołującego do
MZUiM Tychy i Zamawiającego, wskazujące na nieprawdziwe informacje zawarte w treści
poświadczenia z dnia 25 listopada 2020 r., Zamawiający oceniałbym doświadczenie BIO-
EKOS
wyłącznie na ich podstawie, a co za tym idzie, według nieprawdziwej informacji
w
zakresie koszenia rowów na terenie miasta w ilości 908.350 m2.
W związku z tym, że BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k., będąc autorem treści poświadczenia
z dnia 25 listopada 2020 r. musiała być świadoma nieprawdziwości zakresu wykonanych
prac, skoro była stroną realizowanej umowy, należy przyjąć, że wprowadzenie

Zamawiającego w błąd było przejawem co najmniej rażącego niedbalstwa ze strony BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. Ponieważ, ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie przedłożonych przez BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. podmiotowych środków
do
wodowych wpływa bezpośrednio na decyzję Zamawiającego w zakresie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, a co za tym idzie konieczności odrzucenia złożonej
oferty, należy przyjąć, że posłużenie się przez BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. nieprawdziwą
informac
ją w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu co najmniej mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Odwołujący podkreślał, że zaistnienie fakultatywnej podstawy wykluczenia określonej
w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp sta
nowi samodzielną podstawę wykluczenia
z postępowania i Zamawiający nie może np. w drodze zastosowania art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp doprowadzić do sytuacji, w której informacja wprowadzająca go w błąd zostanie
zastąpiona nową informacją. Stanowisko takie został przedstawione w orzecznictwie KIO.
Odnośnie zarzutu określonego w punkcie 2. petitum odwołania Odwołujący wskazał,
iż po uzyskaniu jednoznacznej informacji, od MZUiM Tychy, że poświadczeniem z dnia 25
l
istopada 2020 r. nie może posługiwać się żaden za konsorcjantów, Zamawiający na
podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. do uzupełnienia
wykazu zrealizowanych usług, przedłożonego w dniu 23 grudnia 2021 r. poprzez podanie
dokładnej powierzchni dot. koszenia traw w pasach zieleni dróg publicznych na terenach
miejskich oraz odrębnie powierzchni rowów. Tym samym nie ulega wątpliwości, że
Zamawiający wezwał o nowy wykaz usług wraz z dowodami, ponieważ uzupełnienie wykazu
o nowe inf
ormacje niezbędne do oceny spełnienia warunku udziału nie stanowi jego
wyjaśnienia, a wyłącznie uzupełnienie.
Odwołujący wskazał, że w związku z treścią ww. wezwania, Zamawiający zażądał
podania przez BIO-E
KOS sp. z o.o. sp. k. informacji, które powinien od samego początku
zawierać wykaz usług, czyli wymaganych warunkiem powierzchni wykonywanej usługi.
Oznacza to, że w dniu 23 grudnia 2021 roku (odpowiedź na wezwanie z art. 126 ust. 1
ustawy Pzp), BIO-EKOS s
p. z o.o. sp. k. składając wykaz usług oraz nieprawdziwe
oświadczenie będące dokumentem mającym na celu wykazanie należytego wykonania
usługi, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu z dwóch powodów:
1. wykaz zrealizowanych usług nie potwierdzał spełniania warunku udziału w postępowaniu,
2.
poświadczenie wydane przez MZUiM Tychy było nieprawdziwe.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, kierowane do BIO-EKOS sp. z o.o. sp.
k., na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca ten uzupełnił nowy wykaz usług,
w którym uzupełniono powierzchnię pasów drogowych, poboczy i rowów. W piśmie
przewodnim z dnia 18 marca 2022 r. dołączonym do uzupełnionego wykazu usług

Wykonawca BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. wskazał co prawda, że „(...) w odpowiedzi na
wezw
anie za dnia 17 marzec br. udzielam wyjaśnień w zakresie podania dokładnej
powierzchni zarówno koszenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenach miejskich
(...)” niemniej jednak podstawa prawna wezwania Zamawiającego była jasna - art. 128 ust. 1
us
tawy Pzp. Tym samym nie ulega wątpliwości, że Zamawiający zażądał uzupełnienia
wykazu usług (złożenia nowego wykazu usług), a nie jego wyjaśnienia. Do uzupełnionego
wskutek wezwania na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wykazu usług BIO-EKOS
dołączył również inne dokumenty, w tym: 1. wykaz powierzchni, który sporządzony przez
BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k., 2. faktury VAT wystawione przez BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. na
rzecz MZUiM Tychy, 3. protokoły odbioru wykonanych robót, 4. zestawienie wskazujące
powierzchnie wykonanych usług, przy czym wymaga podkreślenia, że ww. oświadczenia
i dokumenty dołączone do wykazu usług w żadnej mierze nie potwierdzają należytego
wykonania usługi zrealizowanej na rzecz MZUiM Tychy. Tym samym Wykonawca BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k., w odpowiedzi na wezwanie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, po raz
kolejny przedstawił Zamawiającemu dokumenty, które nie potwierdzają spełnienia warunku
udziału w postępowaniu, przy czym zgodnie z ugruntowaną przez orzecznictwo Krajowej
Izby Odwoławczej zasadą jednokrotności wezwania, brak jest podstawy do sanacji
błędu/zaniechania Wykonawcy.
Odwołujący wskazał na brzmienie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. Podkreślał, że
w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniały okoliczności uzasadniające zastąpienie
dowodów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (MZUiM
Tychy), oświadczeniem lub dokumentami własnymi Wykonawcy BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k.
Jednostka jaką jest MZUiM Tychy nadal istnieje, funkcjonuje i obsługuje interesantów, a tym
samym Wykonawca BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. mógł uzyskać dowody określające, że usługi
zostały wykonane na rzecz tej jednostki zostały wykonane należycie. Niemiej jednak nawet
przyjmując, że Wykonawca mógł posłużyć się dokumentami własnymi należy wskazać, że
BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. do uzupełnionego wykazu usług dołączyła faktury VAT oraz
protokoły odbioru wykonanych robót, przy czym fakt wystawienia faktur na rzecz MZUiM
Tychy nie jest w żadnym wypadku dowodem na to, że usługi za którą BIO-EKOS sp. z o.o.
sp. k. wystawił dokumenty księgowe, zostały wykonane należycie. Tak samo należy ocenić
protokoły odbioru wykonanych robót, gdyż po pierwsze są to dokumenty sporządzone przez
BIO-EKOS sp. z
o.o. sp. k., a po drugie nie zawierają żadnej oceny wykonania usługi przez
MZUiM
Tychy. Ponadto co równie istotne żaden z przedstawionych przez BIO-EKOS sp.
z o.o. sp. k. protokołów nie został podpisany przez przedstawiciela MZUiM Tychy.

W ocenie Odwołującego powyższe jednoznacznie potwierdza, że BIO-EKOS nie
wykazała spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w treści SWZ zarówno
poprzez złożenie wykazu usług w odpowiedzi na wezwanie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, jak
i poprze
z złożenie Zamawiającemu nowego wykazu usług oraz dokumentów
potwierdzających ich należyte wykonanie, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 21 kwietnia 2022 r. wniósł
o oddalenie od
wołania.
Zamawiający wskazał, że w toku powtórnego badania i oceny ofert, po wniesionym
uprzednio Odwołaniu z dnia 10 lutego 2022 r., Zamawiający w dniu 4 marca 2022 r. otrzymał
pismo od Odwołującego o skierowaniu w dniu 17 lutego 2022 r. wniosku w trybie informacji
publicznej do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100
Tychy, (dalej: MZUiM), dot. przedstawienia dokumentów, z których wynika, że Wykonawca
BIO
– EKOS sp. z o.o. sp. k. oraz Odwołujący w ramach wspólnej realizacji zamówienia
publicznego: „Remonty i utrzymanie pasa drogowego wzdłuż dróg administrowanych przez
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w latach 2017-2019” wykonali usługę dotyczącą
utrzymania i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych w Rejonie I i II na terenie miasta Tychy:
koszenie rowów na terenie miasta w ilości 908.350 m² za kwotę 1.115.270,50 zł. Kierując się
powyższym Zamawiający w celu wyjaśnienia, zwrócił się w trybie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp,
do MZUiM o udzielenie informacji czy poświadczenie z dnia 25 listopada 2020 r., na które
powołuje się Odwołujący w piśmie dostarczonym Zamawiającemu w dniu 4 marca 2022 r.,
nie zawiera omyłki. MZUiM zobowiązał się do niezwłocznego przeanalizowania dokumentacji
archiwalnej dot. wskazanego zamówienia. Wobec oczekiwania na odpowiedź od MZUiM
Zamawiający w dniu 17 marca 2022 r. wezwał na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawcę BIO – EKOS sp. z o.o. sp. k. w zakresie przedłożonego w dniu 23 grudnia 2021
r. wykazu usług do uzupełnienia zrealizowanych przez BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. usług,
zgodnie ze zmianą treści SWZ z dnia 28 października 2021 r., o których mowa powyżej,
z dokładnym podaniem powierzchni zarówno dot. koszenia traw w pasach zieleni dróg
publicznych na terenach miejskich oraz odrębnie powierzchni rowów. W dniu 22 marca 2022
r. Zamawiający otrzymał ww. Wykonawcy uzupełniony wykaz usług o wymagane warunkiem
udziału powierzchnie w m² wraz z fakturami oraz protokołami potwierdzającymi wykonanie
wspomnianych usług. Zamawiający nadmienił, iż treść przedstawionego przez Wykonawcę
BIO
– EKOS sp. z o.o. sp. k. poświadczenia z dnia 25 listopada 2020 r. nie wzbudziła
u Zamawiającego żadnych wątpliwości ponieważ zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO
Zamawiający nie może bowiem podważać treści referencji jako niekompletnych/
nieprzydatnych w postępowaniu z tego względu, że nie zawierają one wszystkich informacji,
jakie chciałby z nich wywieść Zamawiający. Rolą referencji jest bowiem potwierdzenie

należytego wykonania opisanej w nich usługi/ dostawy/ roboty budowlanej i z natury rzeczy
mają one bardziej ogólny charakter. Wykonawca nie jest zobligowany (ani nawet, biorąc pod
uwagę okres, za jaki mogą być przedkładane referencje, nie ma takiej możliwości) do
dostosowywania treści referencji do warunków konkretnego postępowania, w tym - nie może
domagać się od wystawcy referencji zamieszczenia w nim elementów dostosowanych do
treści, niekiedy bardzo szczegółowych (jak np. w niniejszej sprawie) warunków udziału
w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe znajduje
potwierdzenie w licznych orzeczeniach KIO - np. wyrok z dnia 30.03.2018 r., KIO 477/18,
wyrok z dnia 21.06.2020r., KIO 1116/18, wyrok z dnia 13 maja 2015 r., KIO 889/15, wyrok
z dnia 14 kwietnia 2015 r., KIO 550/15” (Wyrok z dnia 18 lutego 2022 r., sygn. akt. 282/12).
Tak więc zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, referencje
stanowią potwierdzenie należytego wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, których
rodzaj, przedmiot, wartość, daty i miejsce wykonania wykonawca podaje w wykazie dostaw,
usług lub robót budowlanych. Zamawiający, w związku z powyższym, wezwał Wykonawcę
BIO
– EKOS sp. z o.o. sp. k. do uzupełnienia wykazu usług o powierzchnie wskazane
warunkiem udziału w postępowaniu.
W dniu 24 marca 2
022 r. Zamawiający zwrócił się do MZUiM o zweryfikowanie
powyższej dokumentacji otrzymanej od Wykonawcy BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. w zakresie
zgodności z zrealizowanym przez ww. Wykonawcę zakresem zamówienia pn.: „Remonty
i utrzymanie pasa drogow
ego wzdłuż dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg
i Mostów w Tychach w latach 2017-2019”.
MZUiM w dniu 25 marca 2022 r. przekazał Zamawiającemu zakres zrealizowanych
usług przez Wykonawcę BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k., które potwierdziły spełnienie warunku
udziału w Postępowaniu. Ponadto w dniu otrzymania niniejszego odwołania Zamawiający
zwrócił się jeszcze raz do MZUiM o zajęcie stanowiska w związku z wniesionymi zarzutami
(dowód nr 1). MZUiM pismem z dnia 8 kwietnia 2022 r. udzielił odpowiedzi, iż podtrzymuje
swoje stanowisko wyrażone w poprzedniej korespondencji (dowód nr 2) czym jeszcze raz
dokonał potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k.
Zamawiający podkreślał, że oceniał spełnienie warunku udziału w postępowaniu
przez Wykonawcy BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. na podstawie szeregu dowodów tj.:
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, kopii protokołów odbioru oraz faktur
z wyszczególnionymi zakresami zrealizowanych prac, jak również pisemnego oświadczenia
MZUiM potwierdzającego zgodność ze stanem faktycznym tychże dokumentów. Wszystkie
podjęte przez Zamawiającego czynności w toku badania ofert mające na celu wyjaśnienie
ewentualnych zarzutów, świadczą bezsprzecznie o tym, że działania Zamawiającego
prowa
dzone były z należytą starannością. Mając powyższe na uwadze, z całą pewnością nie

można stwierdzić, iż Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 16 pkt 1) ustawy Pzp
stanowiącej jedną z głównych zasad prawa zamówień publicznych, tj. zasady
przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Tym bardziej
podniesiony przez Odwołującego zarzut odnośnie braku możliwości zastosowania wezwania
z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
przy przewidzeniu w dokumentacji przetargowej przesłanki
fakultatywnej w postaci art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, która to stanowi samodzielną
przesłankę wykluczenia, Zamawiający wyjaśnia, że wskazana przesłanka ma zastosowanie
jedynie w sytuacji gdy prz
edstawione przez Wykonawcę, w tym przypadku podmiotowe
środki dowodowe, wprowadziłyby Zamawiającego w błąd co do spełniania warunków udziału
w postępowaniu i gdyby w przypadku przedstawienia poprawnych informacji oferta
w postępowaniu podlegałaby odrzuceniu (Prawo Zamówień publicznych, Komentarz, Urząd
Zamówień Publicznych, Warszawa 2021, str. 407-408), co w zaistniałej sytuacji nie miało
miejsca.
W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. spełniał
warunki udziału, o czym MZUiM zaświadczył pismem z dnia 25 marca 2022 r., które to pismo
stanowiło uzupełnienie poświadczenia z dnia 25 listopada 2020 r. zatwierdzonego przez
MZUiM. Zarzut Odwołującego w zakresie braku wskazania w piśmie z dnia 25 marca 2022 r.
należytego wykonania usług, Zamawiający uważa za nadmierny, ponieważ już w samym
poświadczeniu z 25 listopada 2020 r. MZUiM potwierdził, iż „usługi były wykonywane
terminowo i z należytą starannością”.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
od
woławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika
, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 7 kwietnia 2022 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.

Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę BIO-EKOS
Sp. z o
.o. sp. k. siedziba Nowe Chechło zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego w dniu 7 kwietnia 2022 r. po stronie Zamawiającego.
P
rzy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu wraz ze zmianami, specyfikację warunków zamówienia wraz
z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami, korespondencję prowadzoną między
Zamawiającym a Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tychach, ofertę Przystępującego wraz
z wyjaśnieniami i uzupełnieniami dotyczącą zadania nr 3 oraz zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
i Uczestnika z
łożone ustnie i pisemnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 25
kwietnia 2022 r.
Izba zaliczyła w poczet materiału sprawy dowody złożone przez Zamawiającego przy
piśmie z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz dokument - ogłoszenie wyników postępowania
z 5.01.2021 r.
złożony przez Przystępującego w toku rozprawy.

Izba ustaliła, co następuje:

Zgodnie z Działem VI pkt 2 SWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę
w przypadkach, o których mowa w:
2.1. art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Pzp (obligatoryjne
przesłanki wykluczenia);
2.2. art. 109 ust. 1 pkt 8) i 10) Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia).
Zgodnie z Działem VI pkt 3.2.1.3. SWZ (po zmianie SWZ z dnia 28 października 2021
r.)
, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
3.2.1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje
usługi obejmujące niżej podany zakres (dot. Zadań nr 1-3):
koszenie trawy w pasach zieleni dróg publicznych na terenach miejskich o powierzchni nie
mniejszej niż 500.000 m2 i rowów nie mniejszej niż 290.000 m2 – usługa ta (1 usługa)
powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6
miesięcy w ramach jednej umowy – dot. Zadania nr 3.

Zgodnie z Działem VIII pkt 2.1.1.1. SWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego w Dziale VI pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia

następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1.1.1. wykazu usług wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane
w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie (…).

W zadaniu nr
3 oferty złożyło dwóch wykonawców, tj. Odwołujący i Przystępujący.
Pismem z dnia 16 grudnia 2021 r. Zamawiający wezwał BIO-EKOS w trybie art. 126
ust. 1 ustawy Pzp
do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywan
ych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi,
czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami
, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 mie
sięcy. Okres wskazany w latach w pkt. 3.2.1. Dział VI
SWZ, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu usług
określa załącznik nr 4 do wezwania.
W odpowiedzi na ww. wezwanie wykonawca BIO-
EKOS przedstawił wykaz usług
dotyc
zący zadania nr 3, w którym wskazał następującą usługę: Remonty i utrzymanie pasa
drogowego
wzdłuż dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach
w latach 2017-
2019 o wartości 1 115 270,50 zł. Jednocześnie wykonawca BIO-EKOS złożył
poświadczenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 25 listopada 2020 r.
wydane dla konsorcjum firm: BIO-EKOS Sp. z o.o. sp. k. oraz EKO-OGR
ÓD Z.F.
Konserwacj
a Terenów Zielonych, z którego wynika, że ww. usługa była wykonywana
terminowo i z należytą starannością. Ponadto z ww. dokumentu wynika, że w zakres
rzeczowy przedmiotowej usługi wchodziło m.in. utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach
drogowych w rejoni
e I i II na terenie miasta Tychy, w tym koszenie rowów na terenie miasta
w ilości 908 350 m2 za kwotę 1 115 270,50 zł.
Pismem z dnia 28 grudnia 2021 r. Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy
Pzp wystąpił do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach o udzielenie informacji, czy

wykonawca BIO-
EKOS Sp. z o.o. sp. k. realizował w okresie od 14 listopada 2018 r. do 31.
12.2019 r. usługi polegające na koszeniu trawy w pasach zieleni dróg publicznych na
terenach miejskich o powierzchni
nie mniejszej niż 500 000 m2 i rowów nie mniejszej niż
290 000 m2
– usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób
ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy.
W odpowiedzi na ww. pismo Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach pismem z dnia
29 grudnia 2021 r. wskazał, że wykonawca BIO-EKOS Sp. z o.o. sp. k. realizował w okresie
14.11.2018 r.
– 31.12.2019 r. usługę polegającą na koszeniu trawy w pasach zieleni dróg
publicznych w Tychach. Ww. podmiot podał, że:
Zgodnie z SWIZ tere
n ten został podzielony na IV zadania. Firma BIO-EKOS wykonywała
Zadania w zakresie:

1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych w rejonie II

2. Utrzymanie i pielęgnacja rowów w dzielnicach obrzeżnych
Powierzchnia 1- krotnego
„koszenia trawy” w pasach drogowych w Rejonie II w Tychach to -
430 414,00 m2, natomiast Firma wykonała zadanie na powierzchni - 2 358 166,00 m2
(zgodnie z umową wielokrotność powierzchni).
Powierzchnia 1-
krotnego „koszenia poboczy” na dzielnicach obrzeżnych to - 216 613,00
m2, natomiast firma wykonała zadanie na powierzchni - 649 839,00 m2 (zgodnie z umową
wielokrotność powierzchni).
Powierzchnia 1 -
krotnego „koszenia rowów” w dzielnicach obrzeżnych to - 240 062,00 m2,
natomiast firma wykonała zadanie na powierzchni - 720 186,00 m2 (zgodnie z umową
wielokrotność powierzchni).

Pismem z dnia 17 lutego 2022 r. Odwołujący w trybie dostępu do informacji
publicznej wystąpił do MZUiM Tychy o przedstawienie dokumentów, z których wynika, że
wykonawca BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k. o
raz Odwołujący w ramach realizacji zamówienia
publicznego: „Remonty i utrzymania pasa drogowego wzdłuż dróg administrowanych przez
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w latach 2017-2019” wykonali usługę dotyczącą
utrzymania i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych w rejonie I i Il na terenie miasta Tychy:
koszenie rowów na terenie miasta w ilości 908.350 m
2
za kwotę 1.115.270,50 zł.

W dniu 4 marca 2022 r. Odwołujący poinformował Zamawiającego o przekazaniu
powyższego pisma do MZUiM Tychy.

Pismem z dnia 9 marca 2022 r. Zamawiający w trybie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp
wystąpił do MZUiM Tychy w zw. z pismem Odwołującego z dnia 3 marca 2022 r. (data
wpływu 4 marca 2022 r.) z prośbą o jak najszybsze udzielenie informacji czy faktycznie
doszło do omyłki w referencjach. Jeśli tak to Zamawiający zwrócił się z prośbą o przesłanie
kopii sprostowania przedmiotowego poświadczenia.

W odpowiedzi na
ww. pismo MZUiM Tychy w piśmie z dnia 11 marca 2022 r.
wskazał, że referencje przekazane przez Zamawiającego (poświadczenia z dnia 25 listopada
2020 r.) obrazują wartości dotyczące całego konsorcjum. Z całą pewnością nie obrazują one
zakresu prac zrealizo
wanych przez jego poszczególnych członków i nie mogą być
wykorzystywane przez poszczególnych członków konsorcjum dla wykazania ich własnego
doświadczenia. Jednocześnie MZUiM Tychy poinformował, że analiza szczegółowa wartości
liczbowych wskazanych w w/w do
kumencie, który to dokument nie został sporządzony
w naszej jednostce, skłoniła nas do ponownego, dogłębnego przeanalizowania ich
prawidłowości. Wobec powzięcia wątpliwości, czy potwierdzając fakt wykonania przez
Konsorcjum wartości wskazanych ww. przedłożonym nam przez jednego z konsorcjantów
dokumencie, nie doszło do omyłki - poddaliśmy analizie dokumentację źródłową zamówienia,
którego dokument Poświadczenia miał dotyczyć. MZUiM zobowiązał się do przesłania
Zamawiającemu
sprostowania
przedmiotowego
dokumentu,
niezwłocznie
po
przeanalizowaniu archiwalnej dokumentacji dotyczącej zamówienia, do którego dokument
się odnosi.

Pismem z dnia 16 marca 2022 r. Zamawiający wystąpił do MZUiM Tychy w trybie
art. 128 ust. 5 ustawy Pzp o podanie daty, do której MZUiM dostarczy dokument zawierający
prawidłowe dane. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo MZUiM w piśmie z dnia 24 marca
2022 r. zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie, jakie informacje są niezbędna dla
Zamawiającego (roczne czy wieloletnie) oraz czy dane mają być przedstawione dla
konkretnej firmy wykonawczej.

W dniu 17 marca 2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę BIO-EKOS w trybie
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia wykazu usług. Zamawiający zwrócił się z prośbą
o podanie dokładnej powierzchni zarówno dotyczącej koszenia traw w pasach zieleni dróg
publicznych na terenach miejskich oraz odrębnie powierzchni rowów.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Zamawiającego wykonawca BIO-EKOS w piśmie
z dnia 18 marca 2022 r. udzielił wyjaśnień w zakresie podania dokładnej powierzchni
zarówno koszenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenach miejskich oraz
odrębnie powierzchni rowów. Wykonawca wskazał, iż z załącznika nr 1 wykaz powierzchni
wynika
, że zrealizował dużo powyżej minimalnych powierzchni wskazanych w SWZ. Do
pisma BIO-
EKOS załączył:
1. wykaz powierzchni dla pasów zieleni dróg publicznych i rowów;
2. udokumentowanie zatwierdzenie zafakturowania ww. powierzchni przez MZUiM
w Tychach;
3.
wykaz dzielnic z rozbiciem na powierzchnie poboczy i rowów, zgodnie z załącznikiem do
SIWZ;
4.
wykaz usług.

Z uzupełnionego wykazu usług dotyczącego zadania nr 3 wynikało, iż wykonawca
BIO-
EKOS w ramach ww. zadania publicznego w roku 2019 zrealizował koszenie
o powierzchni:
- pasy drogowe
– 1 853 104 m2,
- pobocza
– 649 839 m2,
- rowy
– 736 680 m2.
Pismem z dnia 24 marca 2022 r. Zamawiający przekazał MZUiM dokumentację
otrzy
maną od wykonawcy BIO-EKOS uzupełnioną w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego z dnia 16 marca 2022 r. w celu oceny spełniania/niespełniania warunku
udziału w postępowaniu przez ww. wykonawcę.
W odpowiedzi MZUiM pismem z dnia 25 marca 202
2 r. przekazał Zamawiającemu
dane będące podsumowaniem umowy 184/DDT/2017 w zakresie, którym firma BIO-EKO
sp. z o.o. sp.k. wykonywała zadania dotyczące zieleni niskiej.
Z zawartej w ww. piśmie tabeli wynikało, iż tylko w roku 2019 wykonawca BIO-EKOS
wyk
onał zadania dotyczące zieleni niskiej, tj.:
- pasy rejon II
– 1 857 867 m2,
- pasy dzielnice
– 649 839 m2,
- rowy dzielnice
– 720 186 m2.
W dniu 29
marca 2022 r. Zamawiający za najkorzystniejszą w zadaniu nr 3 uznał
ofertę wykonawcy BIO-EKOS Sp. z o.o. sp. k. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła
się oferta Odwołującego.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Nie potwierdziły się zarzuty naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy Pzp w zw.
z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty BIO-
EKOS sp. z o.o. sp. k. pomimo, że wykonawca
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki
udziału w postępowaniu w zakresie wymaganej zdolności technicznej lub zawodowej, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz pomimo niespełnienia przez tego Wykonawcę
ww.
warunku udziału w postępowaniu. Nie zasługiwał na uwzględnienie również zarzut
naruszenia art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej

konkurencji w związku z czynnościami wyjaśnienia przedstawionych przez BIO-EKOS
sp. z o.o. sp.k. podmiotowych środków dowodowych.
Izba odniesienie się do zarzutów odwołania łącznie, jako że oparte zostały na
wspólnych okolicznościach faktycznych.
Stosownie do treści art. 16 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza
p
ostępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny.
Zgodnie z art. 226
ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu. Z kolei stosownie do treści art. 109
ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, z
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może
wykluczyć wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych.
Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie była okoliczność, czy wykonawca BIO-EKOS
wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale VI pkt 3.2.1.3
SWZ
oraz czy przy przedstawieniu informacji dotyczących spełniania ww. warunku udziału
w postępowaniu podano informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd.
Odwo
łujący argumentował, że w poświadczeniu z dnia 25 listopada 2020 r. wydanym
przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach [dalej „MZUiM Tychy”] dla konsorcjum firm:
BIO-EKOS Sp. z o.o. sp.k. oraz EKO-
OGRÓD Z.F. Konserwacja Terenów Zielonych
wskazano zakres
prac polegający na utrzymaniu, pielęgnacji zieleni w pasach drogowych
w rejonie I i II na terenie miasta Tychy, w tym koszenie rowów na terenie miasta w ilości
908
350 m2, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zdaniem Odwołującego
w ramach zadania pn.
„Remonty i utrzymanie pasa drogowego wzdłuż dróg
administrowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach w latach 2017 – 2019”
p
race były wykonywane w następujący sposób, tj. w Rejonie I prace realizował Odwołujący
i w tym zakresie wykonano m.in. ko
szenie rowów, o ilości mniejszej niż wskazana
w poświadczeniu, tj. 908.350 m2, a w Rejonie II prace realizował BIO-EKOS lecz zakres
u
mowy nie obejmował koszenia rowów.
Odnosząc się do zarzutów odwołania Izba wskazuje, iż Odwołujący wbrew regule,
o której mowa w art. 534 ust. 1 ustawy Pzp nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie
twierdzeń podniesionych w odwołaniu. W szczególności Odwołujący nie złożył do akt sprawy
dokumentów dotyczących podziału prac pomiędzy poszczególnymi członkami konsorcjum

składającego się z Odwołującego i Przystępującego realizującego usługę referencyjną, na
którą powołał się Przystępujący w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego celem wykazania spornego warunku.
Wobec braku dowodów przeciwnych Izba
nie zn
alazła podstaw do podważenia oświadczenia Przystępującego zawartego
w uzupełnionym wykazie usług (załączonym do pisma z dnia 18 marca 2022 r.),
z którego wynika, że wykonawca BIO-EKOS w ramach referencyjnej usługi w roku 2019
zrealizował koszenie o powierzchni: pasy drogowe – 1 853 104 m2, pobocza – 649 839 m2
oraz rowy
– 736 680 m2. Z powyższego wynika, iż wykonawca BIO-EKOS w ramach
omawianej
usługi zrealizował koszenie trawy na obszarach znacznie przekraczających
powierzchnię określoną w specyfikacji. Co więcej, przedstawione przez wykonawcę BIO-
EKOS w piśmie z dnia 18 marca 2022 r. informacje zostały zweryfikowane u wystawcy
referen
cji, tj. MZUiM Tychy, który w piśmie z dnia 25 marca 2022 r. przekazał
Zamawiającemu dane będące podsumowaniem umowy 184/DDT/2017 w zakresie, którym
firma BIO-EKO sp. z o.o. sp.
k. wykonywała zadania dotyczące zieleni niskiej. Z ww. pisma
wynika, iż tylko w roku 2019 wykonawca BIO-EKOS wykonał zadania dotyczące zieleni
niskiej w zakresie powierzchni koszenia trawy w pasach zi
eleni dróg oraz rowów znacznie
szerszym niż określony warunkiem postawionym przez Zamawiającego. Jednocześnie dane
wynikające z ww. pisma były zbieżne z danymi przedstawionymi przez BIO-EKOS
w uzupełnionym wykazie usług. Ponadto jak wyjaśnił w odpowiedzi na odwołanie
Zamawiający, w dniu otrzymania niniejszego odwołania zwrócił się jeszcze raz do MZUiM
o zajęcie stanowiska w związku z wniesionymi zarzutami, co potwierdza pismo z dnia
7 kwietnia 2022 r. MZUiM Tychy pismem z dnia 8 kwietnia 2022 r. udzielił odpowiedzi, iż
podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w poprzedniej korespondencji z dnia 11 i 25 marca
2022 r., czym jeszcze ra
z dokonał potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu przez wykonawcę BIO-EKOS sp. z o.o. sp. k.
Następnie Izba stwierdziła, iż nie sposób podzielić stanowiska Odwołującego, jakoby
wykonawca BIO-
EKOS nie przedstawił dokumentu potwierdzającego należytą realizację
referencyjnej usługi. Wskazać należy, iż za taki dokument należy uznać poświadczenie
z dnia 25 listopada 20
20 r. złożone przez BIO-EKOS, z którego wprost wynika, że usługi były
wykonywane terminowo i z należytą starannością. Słusznie zauważył Przystępujący, iż
MZUiM Tychy
na żadnym etapie postępowania nie odwołał oświadczenia wiedzy zawartego
w
poświadczeniu z dnia 25 listopada 2020 r., co do tego, że usługi świadczone przez
konsorcjum składające się z Przystępującego i Odwołującego wykonywane były należycie.
W korespondencji przedstawionej Zamawiającemu MZUiM Tychy podniosło wyłącznie, że
z uwagi na podział obowiązków w ramach konsorcjum, poszczególni wykonawcy nie mogą
powoływać się na doświadczenie całego konsorcjum. Z powyższego jednak w żadnej mierze
nie można wysnuć wniosku, że usługi świadczone przez BIO-EKOS realizowane były

nieprawidłowo. Dowodów na powyższą okoliczność nie przedstawił zresztą Odwołujący.
Ponad
to słusznie zauważył Zamawiający, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Izby
z
amawiający nie może bowiem podważać treści referencji jako niekompletnych czy też
nieprzydatnych w postępowaniu z tego względu, że nie zawierają one wszystkich informacji,
jakie
chciałby z nich wywieść zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu. Rolą referencji jest bowiem potwierdzenie należytego wykonania opisanej
w nich usługi/ dostawy/ roboty budowlanej i z natury rzeczy mają one bardziej ogólny
charakter. Wykonawca nie jest zobligowany (ani nawet, biorąc pod uwagę okres, za jaki
mogą być przedkładane referencje, nie ma takiej możliwości) do dostosowywania treści
referencji do warunków konkretnego postępowania, w tym - nie może domagać się od
wys
tawcy referencji zamieszczenia w nim elementów dostosowanych do treści, niekiedy
bardzo szczegółowych warunków udziału w konkretnym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Celem referencji jest potwierdzenie należytego wykonania dostaw,
usług lub robót budowlanych, których rodzaj, przedmiot, wartość, daty i miejsce wykonania
wykonawca podaje w wykazie dostaw, usług lub robót budowlanych. Powyższa koncepcja
jest zresztą spójna z treścią § 9 ust. 3 pkt 2 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Izba wskazuje, iż Odwołujący błędnie wywiódł, że
złożone przez Przystępującego dodatkowo (oprócz wykazu usług) faktury oraz protokoły
odbioru prac miały zastąpić poświadczenie MZUiM Tychy z dnia 25 listopada 2020 r.
Zauważyć należy, iż Zamawiający w ramach wezwania w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
wezwał Przystępującego do uzupełnienia wykazu usług, a nie poświadczenia, które nie
budziło wątpliwości Zamawiającego, co do tego, iż usługa referencyjna została wykonana
należycie. Trudno zatem przypisać Przystępującemu zamiar zastąpienia dowodu
sporz
ądzonego przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oświadczeniem
lub dokumentami własnymi.
Izba nie podzieliła także optyki, którą próbował narzucić Odwołujący, jakoby
BIO-EKOS
– autor poświadczenia z dnia 25 listopada 2020 r., w sposób świadomy
wprowadził Zamawiającego w błąd dotyczący zakresu wykonanych prac wskazanych w poz.
III
pisma. Odnosząc się do powyższego Izba wskazuje, że osobą, która podpisała się pod
poświadczeniem z dnia 25 listopada 2020 r. jest p. W. . – Zastępca Dyrektora ds. techniczno
– administracyjnych w MZUiM Tychy, a nie Przystępujący. Ponadto gdyby przyjąć, jak
wskazał MZUiM Tychy, że projekt spornego poświadczenia został przygotowany przez
jednego z
konsorcjantów, to za ewentualne uchybienia czy też nieścisłości wynikające z ww.
dokumentu nie sposób obarczać wykonawcę. Trudno bowiem zakładać, iż osoba, która

składa oświadczenie wiedzy dotyczące prawidłowości wykonania danej usługi czyni to
bezrefleksyjnie
i bez weryfikacji jego treści.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy Izba nie stwierdziła naruszenia przez
Zamawiającego naczelnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyrażonych w art. 16 ustawy Pzp w związku z prowadzoną pomiędzy
Zamawiającym a MZUiM Tychy korespondencją mającą na celu zweryfikowanie
posiadanego
przez Przystępującego doświadczenia zawodowego wymaganego warunkiem
udziału w postępowaniu. Izba wskazuje, iż działanie Zamawiającego znajduje umocowanie
w przepisie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp
, którego naruszenia nie zarzucał Odwołujący. Co
więcej, zauważyć należy, iż to sam Odwołujący był inicjatorem pism kierowanych do
Zamawiającego, jak i MZUiM Tychy, w których sygnalizował nieprawidłowości
w poświadczeniu z dnia 25 listopada 2020 r. w zakresie poz. nr III dotyczącej koszenia
rowów na terenie miasta w ilości 908 350 m2. Zdaniem składu orzekającego
w okolicznościach przedmiotowej sprawy pozytywnie należy ocenić postawę
Zamawiającego, który reagował na pisma składane przez Odwołującego w toku
postępowania o udzielenie zamówienia i weryfikował informacje przedstawiane przez
Wykonawcę. Dostrzec należy, iż analiza spełniania warunku udziału w postępowaniu przez
wykonawcę BIO-EKOS dokonana została kompleksowo, na podstawie szeregu dokumentów
podmiotowych, jak również stanowiska przedstawionego przez wystawcę referencji. Wobec
powyższego stwierdzić należy, iż czynności Zamawiającego podejmowane w toku badania
ofert wykonawcy BIO-
EKOS zmierzające do wyjaśnienia zarzutów zgłaszanych przez
Odwołującego, prowadzone były z należytą starannością i bez uchybienia zasadzie uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.
W końcu Izba wskazuje, iż Odwołujący podniósł szereg argumentów oderwanych od
zas
adniczego wątku odwołania (wykazania/niewykazania warunku udziału w postępowaniu
i/lub podania/niepodania nieprawdziwych informacji w tymże zakresie), z których wywodził
nieprawidłowe, szczątkowe wnioski, nie bacząc na holistyczną ocenę niniejszej sprawy. I tak,
za bez znaczenia
w okolicznościach przedmiotowej sprawy Izba uznała akcentowany przez
Odwołującego argument, iż pierwotnie złożony przez Przystępującego wykaz usług nie
wskazywał na jakąkolwiek powierzchnię koszenia trawy w pasach zieleni dróg publicznych
na tere
nach miejskich oraz rowów, skoro rzeczony wykaz usług został uzupełniony przez
BIO-EKOS o ww. informacje w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Następnie za bez znaczenia
należało uznać stanowisko Odwołującego, iż MZUiM Tychy nie przedstawił Zamawiającemu
sp
rostowania poświadczenia z dnia 25 listopada 2020 r., mimo przyjętego na siebie
zobowiązania w tym zakresie, jak również twierdzenia Odwołującego, że pismo MZUiM
Tychy z dnia 25 marca 2022 r. nie zawierało żadnej oceny należytego wykonania usługi,
skoro MZ
UiM Tychy nie zmienił czy odwołał oświadczenia wiedzy zawartego w piśmie z dnia

25 listopada 2020 r.
Za irrelewantną należy uznać także okoliczność podnoszoną przez
Odwołującego, iż wezwanie skierowane do BIO-EKOS pismem z dnia 17 marca 2022 r.
stanowiło wezwanie do uzupełnienia wykazu usług, wbrew temu, że Przystępujący w piśmie
z dnia 18 marca 2022 r. oświadczył, iż „udziela wyjaśnień”, skoro jak przyznał sam
Odwołujący, podstawa prawna wezwania była jasna.
Izba oddaliła wniosek dowodowy Przystępującego - ogłoszenie o wyniku
postępowania z 5 stycznia 2021 r. z uwagi na to, że nie potwierdza on okoliczności
faktycznej, na poparcie
której został złożony. Z ww. dokumentu nie można wywnioskować,
że w postępowaniu o udzielenia zamówienia, do którego referuje dowód, Odwołujący
posłużył się poświadczeniem z dnia 25 listopada 2020 r.
Konkludując powyższe, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, Odwołujący nie
wykazał, że Przystępujący przedstawił Zamawiającemu informacje nieprawdziwe, a tym
samym nie wprowadził Zamawiającego w błąd. Przystępujący złożył poświadczenie
wystawione przez MZUiM Tychy
z dnia 25 listopada 2020 r. potwierdzające należyte
wykonanie referencyjnej usługi. Powyższy dokument nie został w żaden sposób
zmodyfikowany czy t
eż zanegowany przez MZUiM Tychy w związku z korespondencję
prowadzoną między Zamawiającym a wystawcą referencji. Powyższe wskazuje również, iż
brak jest podstaw do stwierdzenia, że wykonawca BIO-EKOS nie spełnił warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 3,
w szczególności wobec treści uzupełnionego wykazu usług. Tym samym zarzuty naruszenia
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, art. 16 pkt 1 ustawy Pzp
oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b usta
wy Pzp nie mogły zostać uwzględnione.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 zd. pierwsze rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020
r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie