eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 962/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-04-29
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 962/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2022 roku przez
Wykonawc
ę PPH TESS M. i S. M. Sp. k. z siedzibą w Stargardzie w postępowaniu
prowadzonym przez Z
amawiającego Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział
Gospodarczy w Zegrzuorzeka:

1. u
względnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia, unieważnienie czynności
odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę PPH TESS M. i S. M.Sp. k. w zakresie
części 1 zamówienia oraz dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert w za-
kresie części 1 zamówienia z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę PPH
TESS M. i S.M.Sp. k.;
2. kosztami
postępowania obciąża Zamawiającego Skarb Państwa – 26 Wojskowy
Oddział Gospodarczy w Zegrzu i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania Odwoławczego kwotę 7 500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) uiszczoną przez
Odwołującego PPH TESS M. i S. M. Sp. k. z siedzibą w Stargardzie tytułem
wpisu od odwołania, kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych
00/100) stanowiącą uzasadnione koszty Odwołującego PPH TESS M. i S. M.
Sp. k. z siedzibą w Stargardzie z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz
kwotę 1291,19 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych

19/100)
stanowiącą uzasadnione koszty Odwołującego PPH TESS M. i S. M.
Sp. k. z siedzibą w Stargardzie poniesione z tytułu dojazdu na posiedzenie;
2.2.
zasądza od Zamawiającego Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział
Gospodarczy w Zegrzu
na rzecz Odwołującego PPH TESS M. i S. M. Sp. k.
kwotę 12 391,19 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden
złotych 19/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione
przez Odwołującego PPH TESS M. i S.M. Sp. k. z siedzibą w Stargardzie z
tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów
dojazdu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 962/22
Uzasadnienie


Skarb Państwa – 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu (dalej: „Zamawiający”
oraz
„Szpital”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji mające za
przedmiot Zakup i dostawę środków czystości i higieny oraz sprzętu do higienizacji (Nr
sprawy: ZP/36/2022) (dalej:
Postępowanie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
dnia 11 lutego 2022 roku pod numerem: 2022/BZP 00054194.

W dniu 31 marca 2022 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
P
ostępowania.
W dniu 5 kwietnia 2022 r. Wykonawca PPH TESS M. i S.M.
Sp. k. z siedzibą w
Stargardzie (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie od czynności podjętych przez
Zamawiającego w Postępowaniu polegających na wyborze oferty Wykonawcy Chemitech
Sp. z o.o., odrzuceniu oferty złożonej przez Odwołującego w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, zaniechaniu wezwania Odwołującego do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, zaniechan
iu dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1. art.
239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez błędny wybór oferty (w zakresie części nr 1)
Wykonawcy Chem
itech Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w sytuacji, gdy ofertę
najkorzystniejszą stanowi oferta złożona przez Odwołującego;
2. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty
złożonej przez Odwołującego jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia (w zakresie części nr 1 );
3.
art. 274 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak wezwania Odwołującego jako
Wykonawcy, którego oferta powinna zostać najwyżej oceniona, do złożenia
podmiotowych środków dowodowych (w zakresie części nr 1);
4. art. 239 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego,
która powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza (w zakresie części nr 1).

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w

całości i nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty Wykonawcy Chemitech Sp. z o.o. jako
najkorzystniejszej
(w zakresie części nr 1);
2.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego jako oferty, której treść
jest niezgodna z warunkami zamówienia (w zakresie części nr 1);
3. wezwania
Odwołującego jako Wykonawcy, którego oferta powinna zostać
najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
4.
wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 8 marca 2022 r. oraz w
dniu 22 marca 2022 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 233 ust. 1 ustawy
Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących produktów wskazanych w punkcie 4 i 6 formularza
ofertowego. Odwołujący złożył wyjaśnienia, w których wyjaśnił wątpliwości Zamawiającego.
W dniu 31 marca 2022 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze oferty
najkorzystniejszej w zakresie części nr 1 zamówienia – oferty złożonej przez Wykonawcę
Chemitech Sp. z o.o. Jednocześnie Zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty złożonej
przez Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wskazując, że oferta jest
niezgodna z warunkami zamówienia.
Odwołujący wskazał, że ww. działanie Zamawiającego stanowi naruszenie zasady
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
W zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 1 petitum
odwołania Odwołujący wskazał,
że oferta złożona przez Odwołującego jest ofertą najwyżej ocenioną – zajmującą pierwsze
miejsce w rankingu ofert w zakresie części nr 1. Ponadto oferta ta spełnia wszystkie
wymagania SWZ, dlatego Zamawiający nie powinien wybierać oferty złożonej przez
Wykonawcę Chemitech Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. Odwołujący wskazał także, że
cena lub koszt oferty złożonej przez Wykonawcę Chemitech przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponadto Odwołujący
wskazał, że Zamawiający naruszył zasadę efektywności uregulowaną w art. 17 ustawy Pzp.
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 2 petitum
odwołania Odwołujący
wskazał, że Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp.
W uzasadnieniu odrzucenia Zamawiający wskazał na brzmienie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006. Zgodnie z przywołanym przez Odwołującego stanowiskiem Zamawiającego,
dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy substancji lub mieszaniny kartę

charakterystyki sporządzoną zgodnie z zał. II w przypadku gdy substancja spełnia kryteria
kwalifikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
(propan-1-ol poz. 603-003-00-
0) bez względu na udział procentowy w mieszaninie
.
W ocenie Odwołującego stanowisko Zamawiającego jest błędne a zaoferowany
produkt i załączone karty charakterystyki są zgodne z SWZ. Odwołujący wskazał, że zgodnie
z załącznikiem I Wymagania w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin
stwarzających zagrożenie do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (podobnie WE 1907/2006)
przepisy wbrew twierdzeniom Zamawiającego określają procentowy udział, tj. wartości
graniczne w mieszaninie, które powodują konieczność zamieszczenia informacji o
zawartości toksycznej substancji w sekcji 8 pkt 8 karty charakterystyki. Odwołujący w treści
odwołania zamieścił wyciąg z ww. rozporządzenia w celu potwierdzenia udziału
procentowego w mieszaninie,
od którego aktywuje się obowiązek informacyjny w karcie.
Klasa zagrożeń: toksyczność ostra – kategoria 1-3. Podstawowe wartości graniczne, jakie
należy uwzględnić: 0,1%. Następnie Odwołujący wskazał, że zgodnie z punktem 1.1.2.2.1.
Załącznika I, wartości graniczne wskazują, kiedy obecność substancji należy wziąć pod
uwagę do celów klasyfikacji substancji lub mieszaniny zawierającej daną substancję
niebezpieczną, czy to jako zidentyfikowane zanieczyszczenie, dodatek, czy też jako
samoistny składnik (zob. art. 11)
.
Odwołujący podkreślił, że zaoferowana substancja nie przekracza wartości granicznej
– 0,1%. Substancja ta służy jedynie upłynnieniu gliceryny i obniżeniu lepkości. Odwołujący
podniósł, że nie był zobowiązany do wykazania w pkt 8 karty wartości najwyższego
dopuszczalnego stężenia dla substancji propan-1-ol.
Następnie Odwołujący powołując się na Prawo zamówień publicznych. Komentarz
pod red. H. Nowaka, M. Winiarza, wskazał: Zgodnie z definicją ustawową (art. 7 pkt 29
ustawy Pzp
) poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą
zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu
przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny
ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przepis ten odnosi się zatem do merytorycznego aspektu oferty
(treści zobowiązania) i co istotne odrzucenie nie odnosi się do dokumentu, w którym pewne
rozwiązania mają być ujęte
.

Odwołujący podniósł, że Zamawiający w SWZ określił poziom substancji propan-1-ol
do 10% nie podając dolnej granicy ani nie określając, czy ma być substancją czynną w
produkcie.
Dlatego też Odwołujący wskazał, że zaoferowany przez niego poziom mniejszy
niż 0,1% spełnia zapis SWZ, natomiast złożone karty charakterystyki są prawidłowe i zgodne
z wymogami SWZ. Dodatkowo Odwołujący wskazał, że brak udzielenia odpowiedzi na
wezwanie o udzielenie wyjaśnień w zakresie różnic występujących w treści złożonej przez

niego karty charakterystyki oraz karty charakterystyki tego samego produktu oferowanego
innym podmiotom wynika z faktu, że Odwołujący nie dostarczał produktu Biosfol fast hand
action do wskazanej przez Zamawiającego jednostki i nie był przedmiotem postępowania dla
31 WOG-
u. Tym samym w ocenie Odwołującego wyjaśnienia w tym zakresie były zbędne dla
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący wyjaśnił,
że ewentualne różnice jakie mogły pojawiać się w kartach charakterystyk w ostatnim czasie
związane były z faktem, że Odwołujący dysponował kilkoma pozwoleniami tymczasowymi
dla oferowanego asortymentu.
Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie 3. petitum odwołania Odwołujący
wskazał, że złożona przez niego oferta znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu ofert w
zakresie części nr 1 i powinien zdobyć 100 pkt w kryterium cena. Wobec tego Zamawiający
powinien wezwać Odwołującego do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 4 petitum
odwołania Odwołujący
zaznaczył, że wobec zaistniałego stanu faktycznego i prawnego wykazanego w powyższej
części argumentacji, Zamawiający powinien dokonać wyboru oferty Odwołującego jako
najkorzystni
ejszej w części 1.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w
której wniósł o oddalenie odwołania w całości jako bezzasadnego.
W części argumentacyjnej Zamawiający wskazał, co następuje.

Odnosząc się do zarzutu wskazanego w punkcie nr 1 odwołania Zamawiający
wskazał, że „(…) wybór najkorzystniejszej oferty następuje spośród ofert złożonych w
postępowaniu, spełniających wymagania zamawiającego, a także niepodlegających
odrzuceniu z innych względów (vide: komentarz do art. 239; M. Jaworska, D. Grześków iak-
Stojek, J.Jarnicka, A. Matus
iak, Prawo zamówień publicznych, 2020, Legalis).
Zatem tylko z
takiej bazy ofert zamawiający musi wybrać ofertę najkorzystniejszą, aby móc zrealizować cel
postępowania, tj. udzielić zamówienia. Wyboru tego dokonuje się w oparciu o kryteria oceny
ofert, sto
sując wybrane przez zamawiającego sposoby oceny ofert w oparciu o te kryteria, a
następnie, adekwatnie do wagi przypisanej przez zamawiającego poszczególnym kryteriom,
ustala się, która z ofert przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu do kryteriów
jakościowych.
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia, oferty złożyło
dwóch Wykonawców, tj. Odwołujący i spółka Chemitech Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że oferta
Odwołującego podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
najkorzystniejszą ofertą stała się oferta przywołanej spółki Chemitech. Tym samym chybiony

jest zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 239 ust. 1 ustawy Pzp polegający na
błędnym wyborze oferty spółki Chemitech Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej. W tej sytuacji
oferta Odwołującego nie podlegała ocenie, bowiem została odrzucona. Podstawy odrzucenia
oferty Odwołującego opisano w pkt 2 odpowiedzi.”
W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 2.
odwołania Zamawiający wskazał,
że „(…) Zamawiający w SWZ określił szczegółowe wymagania jakie muszą zostać spełnione
w odniesieniu do oferowanych środków czystości i higieny. W zakresie części 1 Zamawiający
wymagał, aby oferowane produkty spełniały wymagania określone w załączniku nr 2 do SWZ
- formularz c
enowym. Nadto Zamawiający wymagał, aby Wykonawca do oferty dołączył:
1.
opisy oferowanych środków chemicznych (w tym określone cechy
fizykochemiczne, dozowanie, zastosowanie i sposób użycia);
2.
karty
charakterystyki
substancji
niebezpiecznej
lub
preparatu
niebezpiecznego.
Zestawienie środków chemicznych, dla których należy dostarczyć
karty charakterystyki określa Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezw
oleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG,93/105/WE i 2000/21/WE.
3.
d
la poz. nr 1 „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru
umowy, zaświadczenie producenta o biodegradacji związków powierzchniowo
czynnych.
4.
d
la poz. nr 1, 2 „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1, należy
złożyć certyfikaty:
system zarządzania jakością ISO 9001;
system zarządzania środowiskowego ISO 14001: dotyczy producenta przedmiotu
zamówienia.
(…)
W odniesieniu do zaproponowanych przez Odwołującego w części 1 w LP 4 i 6
produktów, tj. BIOSOL FAST HAND ACTION oraz PROFI PLUS, na podstawie przesłanych
dokumentów Zamawiający powziął wątpliwość co do spełniania przez te produkty wymagań
określonych w SWZ. Wskazać należy, że zamawiający wymagał by wymieniony w LP 4 płyn
do dezynfekcji rąk był środkiem na bazie etanolu pow. 50% oraz propan-l-ol do 10%
niezawierający substancji zapachowych ani barwników, działający bakteriobójczo,
drożdżakobójczo oraz wirusobójczo (łącznie z norowirusami) opakowanie 0,75 l, natomiast w
LP 6 środek myjący był przeznaczony do mycia podłóg, blatów i ścian we wszystkich

obszarach przetwórstwa żywności, skutecznie usuwał tłuszcze zwierzęce, białka i inne
zabrudzenia, nadawał się do mycia manualnego oraz użycia w maszynach szorujących
zawierający kumenosulfonian sodu 1-10%, D-glukozyd heksylu 1-10% oraz etoksylonowe
alkohole tłuszczowe 1-10%, opakowanie 10 l.
(…)
Przedstawione przez Odwołującego dokumenty w odniesieniu do wyżej
wym
ienionych asortymentów w sposób jednoznaczny nie wskazywały, że zaproponowane
produkty spełniają wymagania SWZ. Szczególne wątpliwości Zamawiającego budził skład
chemiczny zaproponowanych produktów, w szczególności wymagany udział propan- l-ol w
mieszanini
e. W związku z tym, Zamawiający, dążąc do zachowania uczciwej konkurencji w
postępowaniu i prawidłowego zbadania wszystkich ofert, w dniu 8 marca 2022 r. na
podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień treści
oferty w nas
tępujących kwestiach:
1.
czy zaproponowany produkt w pozycji nr 4 formularza cenowego o nazwie:
BIOSOL FAST HAND ACTION
spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ,
Zamawiający w tej pozycji wymagał Płyn do dezynfekcji rąk- środek na bazie etanolu
pow 50% oraz propan -l-
ol do 10% nie zawierający substancji zapachowych ani
barwników, działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo oraz wirusobójczo (łącznie z
(norowirusami), opakowanie 0,75 1;
2.
czy zaproponowany produkt w pozycji nr 6 formularza cenowego o nazwie:
PROFI PLUS do mycia podłóg i innych powierzchni spełnia wymagania
Zamawiającego zawarte w SWZ, Zamawiający w tej pozycji wymagał środek myjący -
przeznaczony do mycia podłóg, blatów i ścian we wszystkich obszarach przetwórstwa
żywności, skutecznie usuwa tłuszcze zwierzęce, białka i inne zabrudzenia, nadający
się do mycia manualnego oraz użycia w maszynach szorujących, zawierający
kumenosulfonian sodu 1-10%, D-glukozyd heksylu 1-10% oraz etoksylonowe
alkohole tłuszczowe 1-10%, opakowanie 101.
(…)
Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia okazały się lakoniczne, niewystarczające,
niejasne oraz nie rozwiały wątpliwości Zamawiającego. Wykonawca ograniczył się
zasadniczo do potwierdzenia, że produkty spełniają wymagania określone w SWZ oraz
ponownego przesłania kart charakterystyki produktów.
(…)
Mając na względzie fakt, iż Zamawiający nie uzyskał w pełni przekonywających
wyjaśnień treści oferty w dniu 22 marca 2022 r. na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp,
wezwał Wykonawcę do złożenia uzupełnienia wyjaśnień i dokumentów w następujących
kwestiach:

1.
w poz. 4 formularza cenowego, Zamawiający wymagał produktu zwalczającego
norowirus
y. W zaoferowanym przez Wykonawcę produkcie BIOSOL FAST HAND ACTION
widnieje informacja o zwalczaniu koronawirusów, dlatego też Zamawiający wezwał do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego zwalczanie również norowirusów. Ponadto
Zamawiający wezwał o wyjaśnienie, dlaczego karta charakterystyki oferowanego przez
Wykonawcę produktu różni się składem względem tego samego produktu oferowanego w
postępowaniu przetargowym z lipca 2021 r. w 31 WOG oraz umieszczonego na stronie
www.efektbhp.pl,
zakładka HIGIENA I CZYSTOŚĆ (w karcie złożonej do 26 WOG produkt
zawiera wymagany propan-1-ol, natomiast w tej samej wersji karty opublikowanej w sieci nie
zawarto propan-1-
ol). Dodatkowo, w związku z upływającym terminem ważności pozwolenia
na udostępnienie przedmiotowego produktu w dniu 21.04.2022 r., Zamawiający wezwał o
przesłanie pozwolenia dopuszczającego produkt BIOSOL FAST HAND ACTION po
wskazanym terminie, ponieważ Zamawiający zamierza używać produktu po wskazanym
terminie ważności pozwolenia.
2. w pozycji 6 formular
za cenowego, Zamawiający wymagał produktu zawierającego
etoksylowane alkohole tłuszczowe, natomiast w zaoferowanym przez Wykonawcę produkcie
nie ma informacji o takim składniku.
(…)
Wykonawca w dniu 24 marca 2022 r. przesłał wyjaśnienia, które nadal nie były
wyczerpujące i nie przekonały Zamawiającego. Stanowiły w głównej mierze prezentację
wykładu z chemii nie zaś wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Zaś ocena treści wyjaśnień
wymaga
zaawansowanej wiedzy chemicznej i biegłego orientowania się w tematyce przez
Zamawiającego, de facto wiedzy na poziomie profesjonalnym, jaki posiada podmiot
zawodowo trudniący się produkcją preparatów chemicznych i ich dystrybucją. Nadto,
zaproponowany pr
zez Odwołującego produkt, jak wynika z dołączonej kary charakterystyki
przeznaczony jest do mycia ręcznego. Natomiast Zamawiający wymagał aby produkt
nadawał się również do użycia w maszynach szorujących.
W zakresie wyjaśnień do produktu BIOSOL FAST HAND ACTION Wykonawca
wyjaśnił, że posiada aktualne pozwolenie tymczasowe 4381/TP/2021 z dnia 31.05.2021 r.
ważne 180 dni od dnia 20.10.2021 r. i jest na ukończeniu procedury narodowej, która
zostanie zakończona najpóźniej do dnia wygaśnięcia pozwolenia tymczasowego, dlatego nie
jest wstanie na dzień składania wyjaśnień przedstawić kolejnego pozwolenia, ponieważ jest
w oczekiwaniu na podpisanie. Nadto podkreślić należy, że część istotnych pytań
Zamawiający nie uzyskał w ogóle odpowiedzi, w szczególności w zakresie wyjaśnienia
różnic w składzie proponowanego produktu ujętego w kartach charakterystyki odnoszących
się do tego samego produktu.
(…)

Zamawiający, po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów, w szczególności
przesłanych przez Wykonawcę dokumentów i wyjaśnień uznał, że oferta Wykonawcy TESS
jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Podnieść należy, że zgodnie z postanowieniami art. 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji,
o
ceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
, zwanej dalej „rozporządzeniem (WE) nr
1907/2006”, dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy substancji lub
mieszanin
y kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w przypadku, gdy
substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w spra
wie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i
uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006.

W świetle powołanego rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w załączniku nr VI w
tabeli nr 3, propan-l-
ol został wymieniony jako nr indeksowy 603-003-00-0 oznaczony kodem
H318 „Powoduje poważne uszkodzenie” oczu. Podnieść należy, że zgodnie z
postanowieniami pkt 8. 1. załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 informacje o
kontro
li narażenia i środkach ochrony podaje się w sekcji 8 karty charakterystyki w
odniesieniu do substancji lub każdej substancji w mieszaninie, jeżeli są dostępne,
wymienione krajowe dopuszczalne wartości aktualnie stosowane w państwie członkowskim,
w którym dostarczana jest karta charakterystyki, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich.
Wymieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego stosuje się tożsamość
chemiczną określoną w sekcji 3 karty. Wskazać należy, że w karcie charakterystyki produktu
BIOSOL FAST HAND ACTION
w sekcji 3 Wykonawca wskazał, że propan-1-ol w
mieszaninie będzie w stężeniu <5%. Jednakże w sekcji 8 karty brak informacji o kontroli
narażenia i środkach ochrony w odniesieniu do tej substancji wchodzącej w skład
mieszaniny. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, w karcie
charakterystyki podaje się parametry dotyczące kontroli w odniesieniu do substancji lub
każdej substancji w mieszaninie jeżeli są dostępne krajowe dopuszczalne wartości aktualnie
stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest karta charakterystyki wraz z
podstawą dla każdej z nich. Zaznaczyć należy, że w rozporządzeniu Ministra Rodziny. Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz. U. poz. 1286,
z późn. zm.) w załączniku nr 1 substancja chemiczna propan-1-ol została wykazana jako
czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy, w związku z czym powinna zostać
umieszczona w karcie charakterystyki produktu biobójczego.”
Następnie Zamawiający wskazał, że „(…) nie bez znaczenia pozostają również

postanowienia pkt 1 3.3.3.3.I. załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, w myśl
których aby wykorzystać wszystkie dostępne dane do celów klasyfikacji właściwości
mieszanin powodujących poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, przyjęto
następujące założenie i stosuje się je w stosownych przypadkach w podejściu
wielopoziomowym:
istotne składniki mieszaniny to te składniki, które występują w stężeniu >
1 % (m/m dla substancji stałych, ciekłych, pyłów, mgieł i par oraz v/v dla gazów), o ile nie
istnieją przesłanki (np. w przypadku składników działających żrąco na skórę), by sądzić, że
składnik obecny w stężeniu < 1 % może nadal być istotny z punktu widzenia klasyfikacji
mieszaniny pod względem możliwości spowodowania poważnego uszkodzenia oczu lub
działania drażniącego na oczy.
Odwołujący w złożonej karcie charakterystyki dotyczącej produktu BIOSOL FAST
HAND ACTION

nie zamieścił informacji o kontroli narażenia i środkach ochrony w
odniesieniu substancji propan-l-ol
w sekcji 8. pkt 8. który został wyspecyfikowany w sekcji 3
w stężeniu <5%.
Oceniając zaproponowany przez Odwołującego produkt pod względem spełniania
przez niego wymagań określonych w SWZ, nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w
obrocie funkcjonują karty charakterystyki dotyczące tego samego produktu BIOSOL FAST
HAND ACTION
opatrzone ta sama data opracowania prezentujące różny skład chemiczny
proponowanej mieszaniny, (vide:
karty przesłane Zamawiającemu i karta ze strony
www.efektbhp.pl.
zakładka HIGIENA I CZYSTOŚĆ). (…)”.

Z
amawiający podniósł także, że z uwagi na „(…) konieczność zachowania
tożsamości chemicznej mieszaniny w umieszczaniu informacjach o kontroli narażenia i
środkach ochrony w odniesieniu do substancji składają się na mieszaninę - w stosunku do
których procent stężenia w mieszaninie jest irrelewantny - a także wymogi określone
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, uprawniona jest teza, że karta charakterystyki winna
być opracowania zgodnie z postanowieniami załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr
1907/ bez wzgl
ędu na udział procentowy substancji w mieszaninie.
W tym stanie rzeczy, z uwagi na poważne wątpliwości co do spełniania przez
proponowane produkty wymagań określonych w SWZ. Dołączone karty charakterystyki
produktów jednoznacznie nie wyjaśniały czy proponowany produkt spełnia wymagania SWZ
co do składu proponowanego produktu, w szczególności brak informacji o zakresie
dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy substancji składających się na mieszaninę.
Wskazać należy, że brak stosownych informacji w zakresie ich wpływu na szkodliwość
środowiska pracy może narazić Zamawiającego na poniesienie ewentualnych wydatków
związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Dodatkowo nieudzielenie wyjaśnień lub
ich lakoniczność, a także występowanie w obrocie kart charakterystyki oznaczonych ta sama

data opracowania oraz wersją odnoszących się do tego samego produktu nie rozwiewały
wątpliwości Zamawiającego, a wręcz przeciwnie upewniały go w przekonaniu, że
zaproponowane produkty nie spełniają wymogów określonych w SWZ. Na tej podstawie
Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego jako niezgodną z warunkami określonymi w
SWZ.
(…)”
Następnie Zamawiający podkreślił, że funkcjonujące w obrocie karty charakterystyki
są opatrzone tą samą datą opracowania i dotyczą identycznego produktu, jednak różnią się
prezentowanym w sekcji nr
3 składem chemicznym tego produktu. Zamawiający podniósł, że
funkcjonujące w obiegu karty charakterystyki dotyczących tego samego produktu budzą
zastrzeżenia co do ich rzetelności i Zamawiający nie miał możliwości jednoznacznie i bez
wątpienia stwierdzić, że złożony dokument potwierdza, że produkt zaoferowany przez
Odwołującego odpowiada wymogom określonym w SWZ.
Następnie Zamawiający, odnosząc się do twierdzeń zawartych w odwołaniu wskazał,
że „(…) załącznik nr I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2006, do którego odsyła załącznik nr
II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w zakresie wypełniani i ujmowania w sekcji 3 karty
charakterystyki składników mieszaniny (pkt 3.2 załącznika nr II do rozporządzenia (WE) nr
1907/2006), określają wartości graniczne wskazując ich stężenie (procentowy udział w
mieszaninie), ale odnoszą się one do opracowania jak już wskazano sekcji 3 karty
charakterystyki nie zaś do opracowania sekcji 8 w tym pkt 8 tej sekcji. Po drugie wskazują
one jedynie podstawowe wartości ujęte w tabeli 1.1 załącznika nr I rozporządzenia (WE) nr
1272/2008, co Odwołujący uznał za jedyną podstawę wykazywania substancji w
mieszaninie. Jednakże postanowienia powołanego pkt wskazują na szereg szczegółowych
rozwiązań determinujących wskazywanie substancji wchodzących w skład mieszanin i ich
stosownych stężeń w tych mieszaninach (vide: pkt 3.2.1 załącznika nr II do rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006). Odwołujący zdaje się nie zauważać, że obowiązek wskazywania
substancji w związku z osiągnięciem granicznego stężenia w mieszaninie (procentowego
udziału) dotyczy tylko sekcji 3 karty charakterystyki. A contrario w przypadku, gdy substancja
nie osiąga wskazanych granicznych stężeń w mieszaninie nie musi być w tej sekcji
wymieniania. Jednakże wymienienie substancji w sekcji 3 karty charakterystyki, implikuje
konieczność wskazania jej w sekcji 8 pkt 8 karty charakterystyki (vide pkt 8.1.1 załącznika nr
II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006) w zakresie dopuszczalnych stężeń w środowisku
pracy. Podkreślenia wymaga, wbrew twierdzeniom Odwołującego, że umieszczanie
informacji w tej sekcji nie jest determinowane udziałem procentowym, tj. wartością graniczną
w mieszaninie. Co należy podkreślić prawodawca unijny wymaga, aby wymieniając
dopuszczalne wartości narażenia zawodowego stosować tożsamość chemiczną określoną w
sekcji 3. Tym samym wykazanie substancji wchodzącej w skład mieszaniny (sekcja 3) w
karcie charakterystyki implikuje konieczność, przy zachowaniu tożsamości chemicznej,

wskazania jej dopuszczalnej wartości narażenia zdrowotnego, czego Odwołujący nie zrobił i
nie wykazał w sposób logiczny i jednoznaczny w trakcie prowadzonego postępowania. Nadto
nie można zgodzić się również z tezą, że skoro w proponowanym przez Odwołującego
produkcie propan-1-ol
nie przekracza wartości granicznej, tj. 0,1%, a substancja ta, jak
twierdzi Odwołujący, służy jedynie upłynnieniu gliceryny w produkcie pomagając obniżyć jej
lepkość, to Odwołujący nie był zobowiązany, zgodnie z obwiązującym prawem, do wykazania
w pkt 8 karty wartości NDS dla substancji propan-1-ol. Jak wykazano wyżej, procentowa
wartość stężenia substancji w mieszaninie determinuje obowiązek jej wykazania w sekcji 3
karty charakterystyki nie zaś w sekcji 8. W sekcji tej określa się obowiązujące dopuszczalne
wartości narażenia zawodowego i konieczne środki zarządzania ryzykiem. Wymieniając
dopuszczalne wartości narażenia zawodowego stosuje się tożsamość chemiczną określoną
w sekcji 3 karty. W ocenie Zamaw
iającego, powyższa argumentacja Odwołującego o braku
obowiązku wykazywania w sekcji 8 substancji wykazanej w sekcji 3 karty, jest nielogiczna.
Przyjmując bowiem, założenie Odwołującego, że o konieczności uwidaczniania w składzie
mieszaniny substancji, o kt
órej mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2006 decydują jedynie
jej graniczne wartości wskazane w Tabeli 1.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr
1272/2006, a w proponowanej przez Odwołującego mieszaninie propan-1-ol stanowi mniej
niż 0.1%, tym samym Odwołujący nie powinien w ogóle wykazywać w mieszaninie substancji
propan-1-ol.
Nie wskazując tej substancji w sekcji 3 nie byłby zobowiązany do wskazania
informacji w odniesieniu do tej substancji w sekcji 8. Natomiast jak wynika z przesłanej karty
charaktery
styki Odwołujący dotyczącej produktu BIOSOL FAST HAND ACTION w sekcji 3 w
składzie tej mieszaniny udział substancji propan-1-ol wynosi <5%. Zatem wykazanie
substancji propan-1-ol -
powodującej poważne uszkodzenie oczu - w składzie mieszaniny
BIOSOL FAST HAND ACTION
nakładało na Odwołującego obowiązek opisania w sekcji 8.
W takiej sytuacji zastanawiające jest co obligowało Odwołującego do wykazania tej
substancji w składzie mieszaniny ujętej w sekcji 3 karty, jeżeli nie przepisy prawa, jak twierdzi
odwołujący. Analiza powyższego może prowadzić do konstatacji, że Odwołujący w
zależności od potrzeb Zamawiających ustala treść sekcji 3 karty charakterystyki nie
korygując innych treści tej karty. Mając powyższe na uwadze zaproponowany przez
Odwołującego produkt nie odpowiada treści SWZ i dokumentów zamówienia, natomiast
Odwołujący w toku postępowania nie wykazał i nie potwierdził, że produkty te spełniają
wymagania określone w SWZ. (…)”
W dalszej części pisma Zamawiający wskazał, że w jego ocenie produkty
zaproponowane przez
Odwołującego nie spełniały warunków przedmiotowych określonych
w SWZ oraz
Odwołujący w toku postępowania nie potwierdził spełniania tych warunków i nie
przedstawił rzetelnych wyjaśnień i dowodów wskazujących, że proponowane produkty są
zgodne z
treścią SWZ.

W odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie 4.
odwołania Zamawiający wskazał,
że zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ oferta Odwołującego podlegała
odrzuceniu i nie podlegała ocenie.


Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu roz-
prawy,
a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których sta-
nowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 505
ust. 1 ustawy Pzp, czyli istnienie po stronie O
dwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia
oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane czynności Za-
mawiającego.

Do niniejszego
postępowania odwoławczego żaden wykonawca nie zgłosił
przystąpienia.

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne:

Zgodnie z punktem 4. tabeli
Formularza cenowego na zakup i dostawę środków
czystości i higieny część nr 1 – Załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający wymagał zaoferowania
następująco wyspecyfikowanego produktu: płyn do dezynfekcji rąk – środek na bazie atanolu
po
wyżej 50% oraz propan-1-ol do 10% niezawierający substancji zapachowych ani
barwników, działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo oraz wirusobójczo (łącznie z
norowirusami), opakowanie 0,75 l.

Jednocześnie w punkcie 1 umieszczonym pod tabelą Zamawiający wskazał, że
oferowane produkty muszą spełniać wymagania zawarte w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Zamawiający wskazał w treści formularza cenowego katalog dokumentów, które
wykonawcy byli zobowiązani załączyć do oferty. Wśród dokumentów, które należało dołączyć
do oferty Zamawiający wskazał m.in. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub
preparatu niebezpiecznego. Zestawienie środków chemicznych, dla których należy
dostarczyć karty charakterystyki określa Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

Odwołujący złożył ofertę, w której w punkcie 4. tabeli Formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w rubryce „nazwa asortymentu” wskazał: środek na
bazie atanolu powyżej 50% oraz propan-1-ol do 10% niezawierający substancji
zapachowych ani barwników, działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo oraz wirusobójczo
(łącznie z norowirusami), opakowanie 0,75 l.

Jednocześnie Odwołujący załączył do złożonej oferty kartę charakterystyki
odpowiadającą ww. produktowi – wystawioną na produkt Biosol Fast Hand Action. W sekcji
nr 3 „Skład/Informacje o składnikach” wystawca karty charakterystyki wskazał następujące
składniki niebezpieczne:
Identyfikator substancji
Stężenie
[% w/w]
Klasyfikacja [wg 1272/2008
CLP]
Etanol (alkohol etylowy)
CAS: 64-17-5
WE: 200-578-6
Indeksowy: 03-002-00-5
Rejestracji: 01-2119457610-43-XXXX
70-80
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. H319
Propan-1-ol
CAS: 71-23-8
WE: 200-746-9
Indeksowy: 600-003-00-0
Rejestracji: 01-2119486761-29-0000
<5%
Flam. Liq. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
H225
H318
H336

W sekcji nr 8 „Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej” podmiot
wystawiający kartę charakterystyki wskazał m.in. następujące dane:
Dla substancji zawartych w produkcie
ustalono poniższe wartości dopuszczalnych stężeń w
środowisku pracy (rozp. MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 r. Dz. U. z 2018 poz. 1286):
Nazwa i nr CAS czynnika
szkodliwego dla zdrowia
Najwyższe dopuszczalne stężenie (w mg/m
3
) w zależności
od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej
NDS
NDSCh
NDSP

Etanol [64-17-5]
1900
---
---
Glicerol
– frakcja wdychalna
[56-81-5]
10
---
---
Nadtlenek wodoru [7722-84-
1]
0,4
---
---

Pismem z dnia 8 marca 2022 r. Zamawiający wezwał Odwołującego do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.

W treści wezwania Zamawiający żądał wyjaśnień m.in. w następującym zakresie:
1. czy zaproponowany produkt w pozycji nr 4 formularza cenowego o nazwie: Biosol
fast hand action spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ, Zamawiający w
tej pozycji wymagał: Płyn do dezynfekcji rąk – na bazie atanolu pow. 50% oraz
propan-1-
ol do 10% niezawierający substancji zapachowych ani barwników,
działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo oraz wirusobójczo (łącznie z
norowirusami), opakowanie 0,75 l.

Wezwany Odwołujący pismem z dnia 10 marca 2022 r. w odniesieniu do ww. kwestii
wskazał, co następuje: „Produkt zaoferowany przez nas w pozycji 4 formularza cenowego o
nazwie Biosol fast hand action 750 ml jest produktem przeznaczonym do dezynfekcji rąk o
d
ziałaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, drożdżakobójczym oraz wirusobójczym (w tym
norowirusy); został on przebadany pod względem skuteczności bójczej i dlatego spełnia
wymagania zapisane w SWZ. W załączeniu karta charakterystyki potwierdzająca wymagany
s
kład chemiczny produktu.”

Pismem z dnia 22 marca 2022 r. Zamawiający wezwał Odwołującego ponownie do
złożenia wyjaśnień na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.

W treści wezwania Zamawiający wskazał m.in.:
„Ponadto Zamawiający wzywa o wyjaśnienie, dlaczego karta charakterystyki oferowanego
przez Państwa produktu różni się składem względem tego samego produktu oferowanego w
postępowaniu przetargowym z lipca 2021 r. w 31 WOG oraz umieszczonego na stronie
www.efektbhp.pl
(w karcie złożonej do 26 WOG produkt zawiera wymagany propan-1-ol,
natomiast w tej samej wersji karty opublikowanej w sieci nie zawarto propan-1-ol).
(…)”

Odwołujący odpowiedział na ww. wezwanie pismem z dnia 24 marca 2022 r.
wskazując m.in., że „(…) zaproponowane przez nas produkty w ofercie spełniają wymagania
zapisane przez Zamawiającego w SWZ. (…) Produkt BIOSOL FAST HAND ACTION jest
produktem przebadanym i o potwierdzonej skuteczności bakteriobójczej, grzybobójczej,

drożdżakobójczej, prątkobójczej, wirusobójczej pełnej, tzn. wobec wirusów osłonkowych i
bezosłonkowych zarówno w obszarze żywnościowym, jak i medycznym. (…)”

W dalszej treści złożonych wyjaśnień Odwołujący wskazał, co następuje.
„Odnosząc się do karty charakterystyki preparatu to musi zawierać ona wykaz substancji
niebezpiecznych w produkcie. Substancje mają określone progi procentowe, które pozwalają
na określenie poziomu zagrożenia i na podstawie ich wielkości dopiero są umieszczane i
klasyfikowane w karcie charakterystyki. Jednakże w karcie można wykazywać inne
substancje, które znajdują się w produkcie a ich udział procentowy jest niewielki w stosunku
do całości i tak naprawdę wspomagają proces działania wiodącej substancji czynnej i tak jest
w tym przypadku. Zarówno na pozwoleniu jak i w rejestrze produktów biobójczych umieszcza
się tylko substancje czynne odpowiadające za potwierdzoną skuteczność bójczą, natomiast
substancje wspomagające ich działanie nie są istotne dla meritum sprawy. W naszym
produkcie jest kilka substancji pomocniczych dzięki, którym został osiągnięty bardzo szeroki
zakres bójczości produktu w krótkim czasie działania tj. 30 sekund. Preparaty to mieszaniny
różnych substancji, których istotna jest skuteczność wynikowa produktu. Zamawiający
wymagał w SIWZ: „płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu pow. 50% oraz propan -1-ol do
10% nie zawierający substancji zapachowych ani barwników, działających bakteriobójczo,
drożdżakobójczo oraz wirusobójczo łącznie z norowirusami…” I taki produkt zaoferowaliśmy.
Nasz produkt nie tylko spełnia wymagania SIWZ, ale jeszcze dodatkowo przewyższa
spektrum działania określone przez Zamawiającego, czyli jest lepszy. Produkt posiada
badania w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk jak i chirurgicznej, czyli nadaje się również
do stosowania w obszarze medycznym. Dodatkowo produkt został przebadany
dermatologiczne, co potwierdza bezpieczeństwo stosowania produktu.”

Pismem z dnia 31 marca 2022 r. Zamawiający poinformował o wyborze oferty
najkorzystniejszej. W treści pisma Zamawiający zawarł informację, z której wynikało, że
oferta złożona przez Odwołującego została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp.

Jako uzasadnienie faktyczne Zamawiający wskazał następującą argumentację.

„W dniu 08.03.2022 r. Zamawiający wystąpił z wezwaniem do wyjaśnień treści oferty
w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaoferowanych przez Wykonawcę produktów.
Wezwano do złożenia wyjaśnień i złożenia dokumentów w następujących kwestiach:
1.
czy zaproponowany produkt w pozycji nr 4 formularza cenowego o nazwie: Biosol
fast hand action spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ, Zamawiający w tej
pozycji wymagał Płyn do dezynfekcji rąk- środek na bazie atanolu pow 50% oraz propan -l-ol
do 10% ni
e zawierający substancji zapachowych ani barwników, działający bakteriobójczo,

drożdżakobójczo oraz wirusobójczo (łącznie z (norowirusami), opakowanie 0,75 1.
2.
czy zaproponowany produkt w pozycji nr 6 formularza cenowego o nazwie: Profi Plus
do mycia podłóg i innych powierzchni spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ,
Zamawiający w tej pozycji wymagał środek myjący - przeznaczony do mycia podłóg, blatów i
ścian we wszystkich obszarach przetwórstwa żywności, skutecznie usuwa tłuszcze
zwierzęce, białka i inne zabrudzenia, nadający się do mycia manualnego oraz użycia w
maszyn
ach szorujących, zawierający kumenosulfonian sodu 1-10%, D-glukozyd heksylu 1-
10% oraz etoksylonowe alkohole tłuszczowe 1-10%, opakowanie 101.
Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia okazały się niewystarczające, niejasne oraz
niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i w związku z wątpliwościami
Zamawiającego dnia 22.03.2022 r. na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wezwano
Wykonawcę do złożenia kolejnych wyjaśnień i dokumentów w następujących kwestiach:
1.
w poz. 4 Formularza Cenowego Zamawiający wymagał produktu zwalczającego
norowirusy
. W zaoferowanym przez Wykonawcę produkcie Biosol fast hand action
widnieje informacja o zwalczaniu koronawirusów, dlatego też Zamawiający wezwał do
przedłożenia dokumentu potwierdzającego zwalczanie również norowirusów.
Ponadto Zamawiający wezwał o wyjaśnienie, dlaczego karta charakterystyki oferowanego
przez Państwa produktu różni się składem względem tego samego produktu oferowanego w
postępowaniu przetargowym z lipca 2021 r. w 31 WOG oraz umieszczonego na stronie
www.efektbhp.pl
( w karcie złożonej do 26 WOG produkt zawiera wymagany propan-l-ol,
natomiast w tej samej wersji karty opublikowanej w sieci nie zawarto propan-l-ol).
Dodatkowo, w związku z upływającym terminem ważności pozwolenia na udostępnienie
przedmiotowego produktu w dniu 21.04.2022
r., wezwaliśmy o przesłanie pozwolenia
dopuszczającego produkt Biosol fast hand action po wskazanym terminie, ponieważ
Zamawiający zamierza używać produktu po wskazanym terminie ważności pozwolenia.
2. w
pozycji 6 Formularza Cenowego Zamawiający wymagał produktu zawierającego
etoksylowane alkohole tłuszczowe, natomiast w zaoferowanym przez Wykonawcę
produkcie nie ma informacji o takim składniku. Wezwaliśmy do złożenia stosownych
wyjaśnień oraz dokumentów.

Komisja Przetargowa uzgodniła, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia
ponieważ, zgodnie z art. 31 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów, dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy
substancji lub mieszaniny kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w

przypadku, g
dy substancja spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (propan-1-ol poz. 603-003-00-0) bez względu na
udział procentowy w mieszaninie. Ponadto, w nawiązaniu do ww. rozporządzenia, w karcie
charak
terystyki należy odnieść się do krajowej dokumentacji związanej z metodami
określenia substancji niebezpiecznych, gdzie w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. zał. nr 1 substancja chemiczna propan-1-ol
zost
ała wykazana jako czynnik szkodliwy dla zdrowia w środowisku pracy, w związku z czym
powinna zostać umieszczona w karcie charakterystyki produktu biobójczego.
P.P.H. TESS Tess M. i S. M. Sp. z o.o. ul. Gen. Okulickiego 3, 73-
102 Stargard w złożonej
karcie
charakterystyki nie zamieścił informacji o zawartości substancji propan-1-ol w sekcji 8.
pkt 8. Ponadto, w wezwaniu z dnia 22 marca 2022
r. Zamawiający wezwał o wyjaśnienie
dlaczego karta charakterystyki oferowanego produktu BIOSOL FAST HAND ACTION różni
s
ię względem karty charakterystyki tego samego produktu oferowanego innym podmiotom w
zakresie deklarowanej zawartości substancji propan-1-ol, na które nie otrzymał w
wyjaśnieniu odpowiedzi.”

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na
uwzględnienie.

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z brzmieniem przepisu art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami za-
mówienia. Przy czym zgodnie z poglądem doktryny „(…) Istota aktualnego rozwiązania pole-
ga na odniesieniu przesłanki odrzucenia oferty do określonych wymagań zamawiającego, a
nie do określonego dokumentu, w którym pewne rozwiązania powinny być zawarte. (…) Na
treść oferty składa się świadczenie wykonawcy. Niezgodność treści oferty z warunkami za-
mówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny z tymi warun-
kami, tj. w sposób nieodpowiadający wymaganiom zamawiającego w odniesieniu do przed-
miotu zamówienia, sposobu jego realizacji i innych warunków zamówienia określonych m.in.
w art. 91-
98 Pzp. Norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp odnosi się do merytorycznego aspektu
zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz merytorycznych wymagań zamawiają-
cego, w szczególności co do zakresu świadczenia jego ilości lub jakości, warunków realizacji
lub innych elementów istotnych dla wykonania zamówienia. (…)”, (Prawo zamówień publicz-
nych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021, s. 719).
Jako przykłady okoliczności, które powinny skutkować odrzuceniem oferty na pod-
stawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
doktryna wskazuje zdarzenia, które mogą
dotyczyć „(…) zaoferowania przez wykonawcę innego przedmiotu zamówienia niż wymaga-

ny przez zamawiającego, w tym przedmiotu nieodpowiadającego wymaganiom określonym
w warunkach zamówienia (np. zaoferowanie urządzeń o innych funkcjonalnościach niż wy-
magane przez zamawiaj
ącego, przedłożenie dokumentów przedmiotowych (próbek), które
nie potwierdzają, że produkt spełnia określone przez zamawiającego wymogi (…)” (Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, pod redakcją H. Nowaka, M. Winiarza, Warszawa 2021,
s. 719).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy w pierwszej kolej-
ności należy wskazać, że Izba ustaliła, iż Zamawiający w punkcie 4 Formularza cenowego
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ wskazał, że żąda zaoferowania produktu na bazie pro-
pan-1-olu do 10
%. Tym samym Zamawiający nie określił dolnej granicy wymaganego stęże-
nia.

W złożonej ofercie Odwołujący zawarł wskazanie, z którego wynikało, że oferuje pro-
dukt zgodny z produktem wyspecyfikowanym przez Zamawiającego w treści Formularza ce-
nowego
– załącznik nr 2 do SWZ (punkt 4. tabeli). Jednocześnie Odwołujący złożył odpo-
wiadającą temu produktowi kartę charakterystyki opracowaną przez niego dla produktu o
nazwie Biosol Fast Hand Action
. W sekcji nr 3 złożonej karty Odwołujący wskazał, że w
skład produktu wchodzi składnik propan-1-ol w stężeniu < 5%. W sekcji nr 8 karty charakte-
rystyki
Odwołujący nie uwzględnił ww. składnika.
W treści odwołania Odwołujący wyjaśnił, że stężenie substancji o nazwie propan-1-ol
w kwestionowanym produkcie
– Biosol Fast Hand Action – nie przekracza wartości 0,1 %.
Jednocześnie Odwołujący wyjaśnił, że zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do ww.
rozporządzenia nr 1272/2008 wartość graniczna substancji propan-1-ol, od której uzależnio-
ny jest obowiązek uwzględniania jej w sekcji nr 8 karty charakterystyki wynosi 0,1%. Zatem
nie miał obowiązku uwzględniania i wykazywania substancji propan-1-ol w sekcji nr 8 opra-
cowanej karty charakterystyki.
Jednocześnie w toku rozprawy Odwołujący podniósł, że
składnik o nazwie propan-1-ol został uwidoczniony w karcie charakterystyki w sekcji nr 3
jedynie w celu informacyjnym, przy czym nieumyślnie podano zawyżoną wartość stężenia na
poziomie <5
%, podczas gdy faktyczna jej zawartość to stężenie na poziomie < 0,1%.
W tym miejscu należy zauważyć, że złożona przez Odwołującego karta charaktery-
styki w jej pierwotnym brzmieniu potwierdza, że Odwołujący oferuje produkt o parametrach
zgodnych z tymi, k
tóre zostały wyspecyfikowane przez Zamawiającego – w zakresie sub-
stancji propan-1-
ol o stężeniu do 10%.
Izba wzięła także pod uwagę, że wyjaśnienia Odwołującego złożone na okoliczność
wyjaśnienia kwestii braku uwzględnienia składnika propan-1-ol w sekcji nr 8 opracowanej
karty charakterystyki, w których Odwołujący doprecyzował, że rzeczywista zawartość skład-
nika propan-1-
ol w oferowanym produkcie Biosol Fast Hand Action osiąga stężenie < 0,1%,

nie przeczą uznaniu, że zaoferowany przez Odwołującego produkt zawiera składnik propan-
1-
ol w stężeniu wymaganym przez Zamawiającego, tzn. do 10%. Jednocześnie należy
wskazać, że pierwotnie wskazana w sekcji nr 3 karty charakterystyki wartość stężenia skład-
nika propan-1-
ol na poziomie <5% nie stoi w sprzeczności z późniejszymi wyjaśnieniami
Odwołującego, który wskazał, że rzeczywista wartość stężenia substancji propan-1-ol osiąga
wartość <0,1%.
Izba uznała, że w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy niezamiesz-
czenie przez Odwołującego informacji dotyczących składnika propan-1-ol w sekcji 8 złożonej
karty charakterystyki
– co zostało wskazane jako podstawa faktyczna odrzucenia oferty – nie
może prowadzić do uznania, że złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia. Ma-
jąc to na uwadze Izba uznała, że Odwołujący wykazał, że oferuje produkt zgodny z wymaga-
niami Zamawiającego wskazanymi w treści SWZ w kwestionowanym zakresie i tym samym
nie potwierdziły się podstawy faktyczne odrzucenia jego oferty wskazane przez Zamawiają-
cego w piśmie z dnia 31 marca 2022 r.
W ocenie Izby w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy irrelewantna i
zbędna dla jej rozstrzygnięcia jest okoliczność istnienia alternatywnej karty charakterystyki
dla produktu Biosol
Fast Hand Action, w której nie uwzględniono składnika propan-1-ol.
Zgodnie z wyjaśnieniami Odwołującego karta ta została złożona w innym postępowaniu i nie
zawierała w sekcji nr 3 składnika propan-1-ol, ponieważ nie był on tam wymagany.

W odniesieniu do
zarzutów wskazanych w punkcie 1, 3 i 4 odwołania, tj. zarzutu na-
ruszenia art. 239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez błędny wybór oferty złożonej przez Wykonawcę
Chemitech Sp. z o.o. podczas gdy
ofertę najkorzystniejszą stanowi oferta złożona przez Od-
wołującego, zarzutu naruszenia art. 274 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania
Odwołującego do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz zarzutu naruszenia art.
239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w
postaci o
ferty Odwołującego, Izba uznała, że dla tych zarzutów nie została wskazana odręb-
na podstawa faktyczna i mają one charakter wynikowy w stosunku do zarzutu naruszenia art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi
na niezgodność z warunkami zamówienia. Wobec powyższego aktualne pozostaje stanowi-
sko Izby wyrażone w odniesieniu do zarzutu wskazanego w punkcie oznaczonym numerem
2 odwołania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Izba stwierdziła, że odwołanie zasługiwało
na uwzględnienie. Jednocześnie Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 zamówienia, unieważnienie czynności
odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę PPH TESS M. i S. M. Sp. k. w zakresie części

1 zamówienia oraz dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert w zakresie części 1
zamówienia z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę PPH TESS M. i S.M. Sp. k.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
oraz art. 575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2
lit. a) i b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w tym zakresie o
obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Zamawiającego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.


Przewodniczący:
...............................................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie