eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 912/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-04-15
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 912/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 kwietnia 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28
marca 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Megatherm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz A. Ś.,
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ś. A. „ANN-POL” Przedsiębiorstwo
U
sługowo-Handlowe w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
przy udziale wykonawcy „Skromak” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Megatherm spółka
z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz A. Ś., prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą Ś. . „ANN-POL” Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe,
kwoty 13 500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych), stanowiącej 90 %
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………..

Sygn. akt: KIO 912/22


Uzasadnienie
W dniu 28 marca 2022 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
Megatherm s
półka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu oraz A. Ś.,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ś. A. „ANN-POL” Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe (dalej jako „Odwołujący”), wnieśli odwołanie na czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej dokonan
ą przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w bud. oraz na terenach
przyległych do tych nieruch., adm. przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,
znajdujących się w VI Rejonach Numer referencyjny TZ.PNU.260.1.2021” oraz na
„zaniechanie zwrócenia się do wykonawcy SKROMAK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Góraczewska
80 lok 18 01-401 Warszawa (dalej: Skromak
) o udzielenie wyjaśnień w sytuacji, gdy jego
cena w
ydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, w zakresie części 1
przedmiotowego przetargu
” i „zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy SKROMAK Sp.
z o.o.
” w ww. postępowaniu.
W dniu 14
kwietnia 2022 r. Odwołujący złożyli pismo, w którym oświadczyli, że cofają
ww. odwołanie. Oświadczenie zostało złożone przez A. Ś., która jest przy tym osobą
uprawnioną do reprezentowania Megatherm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą w Opolu zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach postępowania
odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako „Pzp”), „odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia
rozprawy”, zaś stosownie do art. 568 pkt 1) Pzp, „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania”. Z treści tego przepisu wynika, że
Izba związana jest oświadczeniem odwołującego o cofnięciu odwołania. W powyższym
stanie
rzeczy wobec spełnienia hipotezy normy wynikającej art. 568 pkt 1) Pzp Izba
zobowiązana była postępowanie umorzyć, w związku z czym orzeczono jak w pkt 1
postanowienia.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
Pzp ora
z § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp
„w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o
kosztach postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do art. 575 Pzp strony oraz uczestnik
postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku. § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) ww. rozporządzenia stanowi,
iż „w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości, na skutek
cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na
który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników
postępowania odwoławczego - odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku
Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem
wpi
su, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba nakazała dokonanie zwrotu na rzecz odwołującego
90% kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie