eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 740/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-04-05
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 740/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 marca 2022 r.
w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2021 r. przez wykonawcę Impel
Catering Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska
32, 50-
233 Wrocław

przy udziale wykonawcy
Ł. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Modernbud
Ł. Z. z siedzibą we Wrocławiu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:
1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Impel Catering Sp. z o.o. i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero
groszy)
uiszczoną przez Impel Catering Sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania, oraz kwotę
430 zł 55 gr (słownie: cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy)
stanowiącą koszty postępowania poniesione przez Impel Catering Sp. z o.o. tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie Izby.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..


Sygn. akt: KIO 740/22

U z a s a d n i e n i e


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
(dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie podstawowym bez negocjacji postępowanie
o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług całodobowego żywienia
pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 24 miesięcy”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019
r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: „ustawy
Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 9 lutego 2022
r. pod pozycją 2022/BZP 00051307/01.
W dniu 15 marca 2021 r. wykonawca Impel Catering Sp. z o.o.
z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec
czynności podjętej przez Zamawiającego:
1)
wyboru oferty wykonawcy MODERNBUD
Ł. Z. (dalej: MODERNBUD”) jako oferty
najkorzystniejszej;
2)
zaniechania
odrzucenia oferty wybranego wykonawcy jako oferty zawierającej rażąco
niską cenę;
3)
zaniechania odrzucenia oferty wybranego wykonawcy, mimo
że na wezwanie, o
którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Pzp nie przedstawił dowodów uzasadniających
podaną
w ofercie cenę i koszt.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 224 ust. 6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty uznanej za
najkorzystniejszą mimo, że wybrany wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 224
ust. 1 ustawy Pzp
nie przedstawił dowodów uzasadniających podaną w ofercie cenę lub
koszt,
a ponadto przedstawione przez niego wyjaśnienia są niepełne i nie uwzględniają wszystkich
okoliczności i kosztów wykonania zamówienia wynikających z SWZ;
2)
art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty uznanej za
najkorzystniejszą;
3)
art. 239 ustawy Pzp
poprzez wybór oferty najkorzystniejszej.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie
Zamaw
iającemu:
1)
uchylenia wyboru oferty najkorzystniejszej;
2)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert;
3)
odrzucenia oferty wykonawcy MODERNBUD jak
o zawierającej rażąco niską cenę
i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji;
4)
wyboru jako najkorzystniej
szej w postępowaniu oferty złożonej przez Odwołującego.
Ponadto,
Odwołujący wniósł o obciążenie kosztami postępowania odwoławczego
Zamawiającego, w tym zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od
wołujący stwierdził, że wybór jako najkorzystniejszej oferty MODERNBUD został
dokonany sprzecznie z przepisami ustawy
Pzp. Zdaniem Odwołującego, oferta wybranego
w
ykonawcy powinna zostać odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę oraz stanowiąca
czyn nieuczciwej konkurencji.
Odwołujący podniósł, że wyjaśnienia i kalkulacja przedstawione przez MODERNBUD
w dniu 9 marca 2022 r. nie zawierają dowodów. Jak zauważył Odwołujący, kalkulacja
sporządzona przez MODERNBUD jest oświadczeniem własnym wykonawcy, wyliczenia
i dane podane w kalkulacji nie zostały potwierdzone żadnym dowodem. Tym samym, w
ocenie Odwołującego, oświadczenia MODERNBUD co do wyceny poszczególnych kosztów
wykonania zamówienia mają charakter gołosłowny. Wybrany wykonawca, wbrew wezwaniu
Zamawiającego i wymogom art. 224 ust. 1 ustawy Pzp nie przestawił dowodów na złożone
przez siebie oświadczenia, a tym samym nie podołał obowiązkowi wynikającemu z art. 224
ust. 5 ustawy Pzp.
Jak wskazał Odwołujący, MODERNBUD w przedstawionej kalkulacji powołuje się na
dostępne swojemu przedsiębiorstwu rozwiązania. MODERNBUD podał ceny produktów
spożywczych oraz wysokość innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym.
min.
wydatki na transport i media. Odwołujący stwierdził, że wysokość ww. cen i kosztów nie
została w żaden sposób udowodniona przez ww. wykonawcę. W związku z powyższym,
zdaniem Odwołującego, MODERNBUD nie wykazał, że posiada dostęp do produktów
spożywczych
i surowców w cenach, które przyjął do obliczenia ceny ofertowej.
W zakresie dotyczącym kosztów transportu i mediów – Odwołujący wskazał, że
kalkulacja wybranego wykonawcy zawiera oświadczenie, że koszy te zostały ustalone na
podstawie obecnych kosztów tego wykonawcy z okresu ostatnich trzech (3) i sześciu (6).

MODERNBUD
założył, że ww. koszty będą stanowiły określony współczynnik procentowy
tychże kosztów. W przekonaniu Odwołującego, wykonawca ten nie udowodnił jednak, że
posiada jakiekolwiek zamówienia, które mogłyby wpływać na ww. koszty. Odwołujący
podniósł, że MODERNBUD nie wykazał dlaczego uważa, że np. koszt transportu będzie
stanowił 10% średnich kosztów z ostatnich sześciu (6) miesięcy. Odpowiednio dla kosztu
mediów. W ww. wyjaśnieniach i kalkulacji nie zostały podane jednoznaczne, rzetelnie
i
sprawdzalne informacje, które potwierdzają, że założenie (kalkulacja) wybranego
wykonawcy jest zasadne.
W ocenie Odwołującego, nie sposób również ocenić, czy ww.
wartość (10%) jest zagwarantowana przez cały okres realizacji zamówienia, czy też jest to
wyłącznie założenie ww. wykonawcy. Wykonawca nie wykazał bowiem, że skala
prowadzonej przez niego działalności oraz warunki wykonywania tej działalności
potwierdzają przyjęte w kalkulacji wskaźniki ekonomiczne. Wyjaśnienia nie zawierają żadnej
informacji, że wybrany wykonawca związany jest z innymi kontrahentami długoterminowymi
kontraktami, b
rak także innych danych, które uzasadniałyby ww. założenie.
Odwołujący zaznaczył również, że kalkulacja sporządzona została w oparciu
o uśrednione ceny i koszty. Wybrany wykonawca wprost oświadczył, że kalkulacja dotyczy
uśrednionych kosztów. Tymczasem, jak zaznaczył Odwołujący, w zakresie cen transportu
i mediów nie zostały wykazane dokumenty źródłowe potwierdzające wydatki na ww. koszty.
Tak samo w przypadku produktów spożywczych.
Wobec
powyższego, Odwołujący wskazał, że „wezwanie do wyjaśnienia ceny oferty
co do zasady jest konsekwencją stwierdzenia faktu, że cena ta w sposób zauważalny
odbiega od wartości zamówienia czy średniej arytmetycznej cen innych ofert. W odpowiedzi
na takie wezwanie wykonawca zobowiązany jest zatem wyjaśnić w sposób szczegółowy i
konkretny, że zaoferowana cena gwarantuje należytą realizację całego zamówienia,
uwzględnia wszelkie niezbędne do tego elementy, jak również wykazać, dlaczego był w
stanie zaoferować cenę na takim, a nie innym poziomie, czyli poziomie odbiegającym od
wartości zamówienia lub cen innych złożonych w postępowaniu ofert. Podkreślić przy tym
trzeba
, że nie jest wystarczające samo powołanie się na istnienie tego rodzaju okoliczności,
lecz
konieczne
jest
wykazanie
w sposób mierzalny, jak wpływają one na obniżenie kosztów realizacji zamówienia, jakie
mają przełożenie na poszczególne elementy składowe ceny. Nie mniej istotne znaczenie ma
również ustawowy obowiązek złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub
ich istotnych części składowych. Obowiązek ten wynika wprost z art. 224 ust. 1 p.z.p., gdzie
jednoznacznie wskazano, iż "zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych",
a potwierdzeniem istnienia powyższego obowiązku jest również art. 224 ust. 6 p.z.p.,

wskazujący na konieczność odrzucenia oferty "jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami
nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu”. Konieczność poparcia przedstawianych
wyjaśnień dowodami ma kluczowe znaczenie dla ich oceny, ponieważ same wyjaśnienia
rzadko kiedy mogą być uznane za w pełni obiektywne jako składane przez podmiot
bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem. Przedstawienie dowodów jest szczególnie
istotne w sytuacji, gdy wykonawca powołuje się na istnienie po jego stronie pewnych
szczególnie korzystnych warunków, które wpłynęły na sposób ukształtowania ceny.” (wyrok
KIO z dnia 13 lipca 2021 r. sygn. akt KIO 1679/21).
Odwołujący zaznaczył również, że „celem postępowania wyjaśniającego sposób
kalkulacji ceny jest ustalenie faktów świadczących o tym, że zaoferowana przez wykonawcę
cena jest realna, wiarygodna i zapewni prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia -
procedura wyjaśniająca musi zmierzać do klarownego wyjaśnienia sposobu skalkulowania
ceny oferty, a także wątpliwych jej kosztów. Wezwany do złożenia wyjaśnień wykonawca
w ramach odpowiedzi na wezwanie powinien przedłożyć wyjaśnienia i dowody, które w jego
ocenie uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia, zaś zamawiającemu pozwolą
zweryfikować wiarygodność i prawidłowość przedłożonych wyjaśnień sposobu wyliczenia
ceny. Wyjaśnienia wykonawcy powinny zawierać jednoznaczne informacje, przekładające
się na uchwytne i wymierne wartości ekonomiczne, co powinno zostać poparte adekwatnymi
i wiarygodnymi dowodami (art. 224 ust. 5 p.z.p.), ponieważ brak udowodnienia realności
ceny skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie 226 ust. 1 pkt 8 w. zw. z art. 224 ust. 6 p.z.p.
oraz z
łożenie wyjaśnień nieprzydatnych dla określenia kosztów przyjętych w cenie oferty
powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 p.z.p. w zw. z art. 224 ust. 6
p.z.p., ponieważ nie wykazano, że koszty te zostały skalkulowane w sposób prawidłowy, co
jest to równoznaczne z potwierdzeniem, że oferta zawiera rażąco niską cenę i podlega
odrzuceniu.
” (wyrok KIO z dnia 7 lipca 2021 r. sygn. akt KIO 1462/21 i KIO 1481/21).
Wobec powyższego, Odwołujący podniósł, że MODERNBUD nie podołał
obowiązkowi wykazania, że zaoferowana przez tego wykonawcę cena nie jest ceną rażącą
niską, nie przedstawił dowodów potwierdzających możliwość wykonania zamówienia w
zaoferowanej cenie i tym samym przedstawił wyjaśnienia, które nie usuwają wątpliwości
wskazanych w art. 224 ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, że wyjaśnienia złożone przez
wybranego wykonawcę są jego własnym oświadczeniem, a z uwagi na fakt, iż nie zostało
ono potwierdzone dowodami,
jest niewystarczające, aby oddalić podejrzenia o rażąco niską
cenę. Zdaniem Odwołującego, MODERNBUD nie podołał obowiązkowi, o którym mowa w
art. 224 ust. 5 ustawy Pzp. Ponadto z uwagi na fakt,
że wraz z wyjaśnieniami nie zostały
przez MODERNBUD
Ł. Z. przedstawione dowody potwierdzające wysokość cen i kosztów

przyjętych do kalkulacji, to w przekonaniu Odwołującego, oferta tego wykonawcy powinna
zostać odrzucona na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.
Odwołujący podniósł ponadto, że cena zaoferowana przez MODERNBUD Ł. Z.
stanowi rażąco niską cenę.
Odwołujący wskazał, że kalkulacja przedstawiona przez MODERNBUD potwierdza,
że w cenie ofertowej nie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
wynikające z SWZ oraz typowe dla działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu
usług żywienia.
Jak wskazał Odwołujący, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ pkt 5:
5.23
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby naczyń, sztućców,
narzędzi i wszelkiego innego sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji usługi od dnia
rozpoczęcia realizacji umowy i przez cały okres jej trwania. Wszystkie naczynia, pojemniki
(w tym także opakowania zbiorcze) muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub
deklaracje zgodności.
5.24
Dystrybucja napojów (kawa, herbata, kompot) powinna odbywać się przy pomocy
termosów z kranikiem.
5.25
Wykonawca zobowiązany jest do odrębnego pakowania i transportu posiłków
z podziałem na poszczególne diety oraz odpowiedniego oznakowania pojemników z
posiłkami. Pojemniki jednostkowe muszą zawierać następujące informacje: nazwa potrawy,
ilość porcji, rodzaj diety.
5.26
Diety specjalne Wykonawca będzie dostarczał w oddzielnych pojemnikach.
5.27
Wykonawca
zapewni pojemniki dla chorych (kubek z dzióbkiem i pokrywką), w ilości
min. 20 sztuk łącznie do każdego posiłku, na cały czas trwania umowy.
5.28
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy naczyń oraz sztućców także dla II śniadań
oraz podwieczorków, jeśli wynika to ze specyfiki diety.
5.29
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania, pojemników, brudnych naczyń,
sztućców, porcjometrów itp. w celu poddania ich procesowi mycia i wyparzania oraz
pojemników
z odpadami pokonsumpcyjnymi po każdym posiłku, w tym po kolacji, by odpadki nie
pozostawały na noc.
5.30
Wszelkie koszty związane z eksploatacją, zużyciem, konserwacją i wymianą sprzętu
niezbędnego do realizacji umowy ponosi wyłącznie Wykonawca.

5.31
Wszelkie koszty związane z procesem mycia i wyparzania brudnych naczyń i
sztućców oraz z postępowaniem z odpadami pokonsumpcyjnymi leżą po stronie
Wykonawcy.
5.32
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczy posiłki w opakowaniach
jednorazowych zgrzewczych.
Odwołujący podniósł, że MODERNBUD nie uwzględnił w kalkulacji cenowej
jednorazowego kosztu lub amortyzacji naczyń i sprzętu, którego dostarczenia wymaga
Zamawiający zgodnie z SWZ, tj. nie uwzględnił amortyzacji w wysokości ok. 500 zł
miesięcznie lub jednorazowego kosztu elementów zastawy obiadowej i innego sprzętu w
wysokości
ok.
12 000 zł w czasie realizacji kontraktu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ pkt 5 ppkt 5.23
i 5.24.
Odwołujący stwierdził, że koszty realizacji zadań wskazanych w Załączniku nr 3 pkt 5
ppkt 5.25 -
5.32 SWZ nie zostały w ogóle uwzględnione w kalkulacji MODERNBUD.
Odwołujący podał, że zgodnie z obowiązującymi cenami rynkowymi, koszty wykonania ww.
zadań kształtują się na poziome:
1)
dla naczyń jednorazowych - minimum 300 zł. brutto miesięcznie;
2)
dla środków czystości (Zamawiający wymaga zmywania naczyń) - minimum 300 zł
brutto miesięcznie;
3)
dla utylizacji odpadów (utylizacja resztek pokonsumpcyjnych oraz odpadów
wytworzonyc
h z związku z realizacją zamówienia obciąża wykonawcę) - minimum 700 zł
brutto miesięcznie.

Odwołujący zaznaczył ponadto, że MODERNBUD w swojej kalkulacji jedynie
częściowo uwzględnił koszty transportu, podczas gdy powinny zostać uwzględnione co
najmniej:
1)
koszt samochodu (amortyzacja lub leasing);
2)
paliwo -
biorąc pod uwagę, że odległość kuchni wybranego wykonawcy od siedziby
Zamawiającego wynosi 5,5 km, to wartość ww. kosztów powinna zostać uwzględniona
z uwzględnieniem: 5,5 km x 2 (dojazd z kuchni do Zamawiającego i powrót) = 11 km.
Realizacja zamówienia wymaga trzech transportów dziennie, skutkiem czego dzienna ilość
kilometrów pokonywanych z kuchni do Zamawiającego i z powrotem wynosi 33 km. (11 km x
3). Wartość miesięczna dojazdów wynosi 1006 km. W całym okresie realizacji zamówienia
wartość ta wynosi 24 156 km..

Przyjmując, że cena paliwa dla przedsiębiorcy w okresie składania ofert wynosiła: 5,60 zł, to
wartość ww. kosztu wynosi 13 527,36 zł przy uwzględnieniu współczynnika spalania przez
samoch
ód dostawczy w ruchu miejskim, wynoszący średnio 10l/100km.
3)
naprawy samochodu oraz koszt jego bieżącej eksploatacji (przeglądy, wymiany
płynów; koszt wymiany części np. wycieraczki, lampy, opony; myjnia);
4)
koszt pracy kierowcy - koszt powinien
zostać obliczony przy uwzględnieniu wymagań
SWZ tj.:
dostępności kierowcy na potrzeby związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Realizacja zadań kontraktowych wymaga dostępności kierowcy przez minimum 3 godziny
dziennie,
tj. 91 godzin miesięcznie, co stanowi 2196 godzin w ciągu 24 miesięcy
wykonywa
nia zamówienia. Ustalenie kosztów pracy kierowcy wymaga pomnożenia ww.
ilości godzin przez minimalną stawkę wynagrodzenia dla umowy cywilnoprawnej - 19,70 zł.
W wyniku dokonanego
działania koszt ten wynosi 43 261,20 zł w całym okresie realizacji
umowy.
Odwołujący wskazał, że MODERNBUD w swojej kalkulacji w zakresie wydatków na
transport podał, że koszt ten wynosi 284 zł brutto miesięcznie, co w okresie całej realizacji
umowy wynosi 8 400 zł. Zdaniem Odwołującego, kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie
koszt
ów zatrudnienia kierowcy. Koszt zatrudnienia kierowcy nie został wyodrębniony w innej
pozycji kalkulacji wybranego wykonawcy. Dodatkowo,
koszt ten nie pokrywa wydatków na
paliwo. Odwołujący zaznaczył, że wybrany wykonawca nie udowodnił, aby ww. koszt mógł
być w jakikolwiek sposób obniżony.
Odwołujący zauważył ponadto, że kalkulacja MODERNBUD nie zawiera żadnej
informacji o sposobie finansowania wydatków na:
1)
zastępstwa urlopowe i chorobowe;
2)
wyposażenie pracowników w odzież roboczą;
3)
badania osób realizujących zamówienia, tj. badania wymagane kodeksem pracy lub
badania wykonywane zgodnie z wymogami SANEPID;
4)
czynsze najemne kuchni lub podatki od nieruchomości dotyczące kuchni;
5)
koszty bieżącego utrzymania kuchni (koszty bieżących napraw i utrzymania kuchni
w stanie odpowiadającym wymogom SANEPID; koszty utrzymania czystości, koszty
obowiązkowej deratyzacji; koszty przeglądów technicznych kuchni);
6)
ubezpieczenie wymagane zgodnie z Załącznik nr 3 do SWZ pkt 2.8;

7)
obsługi administracyjnej i inne koszty ogólnozakładowe (np. wydatki związane
z obsługą kadrowo - płacową osób realizujących zamówienie).
Powyższe wydatki, jak zaznaczył Odwołujący, są typowymi wydatkami ponoszony przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi gastronomiczne.
Mając powyższe na uwadze, Odwołujący podniósł, że oferta MODERNBUD nie
zawiera danych
pozwalających przyjąć, że ww. wykonawca uwzględnił wszystkie koszty
niezbędne do obliczenia ceny ofertowej. Ponadto, złożone wyjaśniania i kalkulacja nie
potwierdzają, że cena jest obliczona prawidłowo ze względu na brak dowodów dotyczących
założeń kosztowych wskazanych w kalkulacji, brak też informacji o szczególnych warunkach
realizacji zamówienia przez MODERNBUD lub innych okolicznościach mogących wpłynąć na
obniżenie ceny ofertowej.
Odwołujący wskazał, że cena zaoferowana przez MODERNBUD nie pokrywa w pełni
kosztów wykonania zamówienia wykazanych w kalkulacji, tj. kosztu transportu a nadto w
ogóle nie uwzględnia niektórych kosztów realizacji wynikających z SWZ oraz innych
typowych kosztów realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia. W
ocenie Odwołującego, kalkulacja MODERNBUD dowodzi, że obliczając cenę ofertową nie
uwzględnił wszystkich kosztów wykonania zamówienia, a niektóre z kosztów zaniżył.
Skutkiem powyższego, wykonawca ten nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena jest
skalkulowana prawidłowo i nie jest ceną rażąco niską.
Zdaniem Odwołującego, cena zaoferowana przez MODERNBUD jest ceną rażąco
niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, gdyż odbiega od jego rzeczywistej wartości
zamówienia i nie jest uzasadniona obiektywnymi względami pozwalającymi wybranemu
wykonawcy bez strat finansowych wykonać przedmiotowe zamówienie. Odwołujący
stwierdził, że cena ofertowa MODERNBUD jest nierealistyczna, nieadekwatna do zakresu i
kosztów prac składających się na przedmiot zamówienia i jak dowodzi kalkulacja ww.
wykonawcy,
zakłada wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów. Tym
samym,
jest to cena rażąco niska.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania
w całości.

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej
sprawie, na podstawie zebranego mater
iału dowodowego wskazanego w treści
uzasadnienia,
jak też po zapoznaniu się z oświadczeniami i stanowiskami stron


i uczestnika
postępowania złożonymi pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku
rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji
ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania
zamówienia i jego realizacji, narażając tym samym Odwołującego na poniesienie w tym
zakresie wymiernej szkody.

Nie potwierdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 224 ust. 6 ustawy
Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty uznanej za najkorzystniejszą mimo, że
wykonawca MODERNBUD
na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy Pzp nie
przedstawił dowodów uzasadniających podaną w ofercie cenę lub koszt, a ponadto
przedstawione przez niego wyjaśnienia są niepełne i nie uwzględniają wszystkich
okoliczności i kosztów wykonania zamówienia wynikających z SWZ.
Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona przez Zamawiającego na kwotę
1 527
790 zł, co stanowi równowartość 343 046,07 euro.
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyło trzech wykonawców:
-
Odwołujący – 1 553 119,15 zł,
-
Jak Jeść Sp. z o.o. – 2 279 623,50 zł,
- MODERNBUD
– 1 466 276,35 zł.

Pismem z dnia 7 marca 2022 r. Zamawiający wezwał wykonawcę MODERNBUD na
podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp
do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów m.in.
szczegółowej kalkulacji planowanych kosztów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich
i
stotnych części składowych, w szczególności w zakresie:
1)
zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2)
wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług
albo związanych z realizacją robót budowlanych;
3)
oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4)
zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej s
tawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz
z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest
realiz
owane zamówienie;
5)
zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
6)
zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7)
zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8)
wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, wykonawca MODERNBUD
w piśmie z dnia 9 marca
2022 r. oświadczył, że zaoferowana cena uwzględnia wykaz produktów (dla jednej dekady)
wraz z kosztem wsadu do kotła, a także koszty zatrudnienia pracowników, opłaty za
transport i media
– za cały okres realizacji usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca MODERNBUD zauważył, że podana cena stanowi prawie 90% kwoty, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i jest niższa o niecałe 6%
od dru
giej najkorzystniejszej oferty. Wykonawca zapewnił, że usługa będzie wykonana z
należytą starannością oraz zgodnie z przedmiotem zamówienia, jak i obowiązującymi
przepisami dotyczącymi świadczenia usług wyżywienia, w ramach ceny zaproponowanej w
złożonej ofercie. Do ww. pisma wykonawca MODERNBUD załączył kalkulację kosztów.
Rozpoznając przedmiotowy zarzut Izba przychyliła się do poglądu ugruntowanego
w orzecznictwie, że oceny wyjaśnień wykonawcy dotyczących zaoferowanej ceny należy
dokonywać w świetle treści wezwania wystosowanego przez zamawiającego. Zgodnie z tym
poglądem, jeżeli wezwanie do wyjaśnień miało ogólnych charakter, nie wskazywało
elementów zamówienia, których wycena budziła wątpliwości zamawiającego, brak jest
podstaw do obciążania wykonawcy skutkami złożenia wyjaśnień o poziomie szczegółowości
właściwym według uznania wykonawcy.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wezwanie
wystosowane przez Zamawiającego, miało ogólnych charakter, oparte zostało o treść
przepisu art. 224 ust. 3 ustawy Pzp
. Zamawiający nie wskazał składników ceny, które budziły
jego szczególną wątpliwość, nie wyodrębnił elementów przedmiotu zamówienia, na które
wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę. Z tego względu należy przyjąć, że
wykonawca MODERNBUD składając wyjaśnienia był uprawniony do ujęcia kalkulacji ceny
na takim poziomie szczegółowości, który w jego ocenie najlepiej odzwierciedlał sposób

obliczenia ceny,
miał prawo skupić się na tych elementach składowych ceny, które zdaniem
wykonawcy
są najistotniejsze.
Wykonawca MODERNBUD pokazał Zamawiającemu w załączonej do wyjaśnień
kalkulacji, w jaki sposób obliczył koszt wsadu do kotła na podstawie 10-dniowego jadłospisu.
Średni koszt wyżywienia dziennego wyniósł 16,17 zł. Przykładowy jadłospis został
opracowany prz
ez specjalistę do spraw dietetyki. Wykonawca MODERNBUD przedstawił
również Zamawiającemu zaoferowaną cenę w rozbiciu na przychody ze sprzedaży, koszty
działalności operacyjnej, wsad do kotła, koszty pracownicze, transport i media. Wykonawca
wskazał też zakładany zysk.
W okolicznościach przedmiotowej sprawy Izba uznała, że złożone przez
MODERNBUD wyjaśnienia nie potwierdzają, że zaoferowana cena jest nierealna,
skalkulowana poniżej kosztów świadczenia usługi. Z uwagi na okoliczność, że cena
zaoferowana przez kolejnego w
rankingu ofert wykonawcę była wyższa zaledwie o 6% od
ceny MODERBUD,
brak jest również podstaw do twierdzenia, że cena ta odbiega od realiów
rynkowych.
Izba miała także na względzie okoliczność, że w toku rozprawy wykonawca
MODERNBUD
złożył dowody potwierdzające, że wydaje ponad 500 posiłków dziennie, co
niewątpliwie pozwala na rozłożenie kosztów prowadzenia działalności na poszczególne
zamówienia. MODERNBUD wskazał również, że miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
znajduje się na trasie, którą codziennie pokonuje, a co ma wpływ na obniżenie kosztów
transportu.
Izba zgadza się z poglądem, że wszelkie dowody potwierdzające realność
zaoferowanej ceny wykonaw
ca powinien złożyć zamawiającemu na etapie składania
wyjaśnień. Mając jednak na uwadze ogólną treść wezwania, Izba stwierdziła, że
dopuszczalne jest przedstawianie w toku rozprawy dowodów potwierdzających rzetelność
wcześniej złożonej kalkulacji. Na ich złożenie pozwala przepis art. 537 ustawy Pzp.
W ocenie Izby,
poziom szczegółowości wyjaśnień MODERNBUD nie uchybiał
przepisom ustawy Pzp, nie pozwalał na stwierdzenie, że zaoferowana cena nie pozwala na
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Izba stwierdziła,
że obciążanie wykonawcy skutkami zbyt ogólnego wezwania do wyjaśnień, stanowiłoby
naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
B
iorąc pod uwagę zakres informacji, jakie złożył MODERNBUD w kontekście zakresu
wezwania wystosowanego przez Z
amawiającego, brak było podstaw do odrzucenia oferty
ww. wykonawcy
. Izba zwraca uwagę, iż czynność odrzucenia oferty jest czynnością o dużym
stopniu dolegliwości dla wykonawcy, gdyż eliminuje go z możliwości ubiegania się o

udzielenie zamówienia, dlatego też Zamawiający przed podjęciem decyzji o odrzuceniu
oferty winien dokładnie zbadać czy istnieją ku temu podstawy.
Z uwagi na powyższe, Izba nie stwierdziła również podstaw do uwzględnienia zarzutu
naruszenia przez
Zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Tym samym, nie potwierdził się także zarzut naruszenia przez Zamawiającego art.
239 ustawy Pzp.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz
§ 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437, dalej jako „rozporządzenie”).
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego, z kolei
w myśl art. 575 ustawy Pzp strony oraz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący
sprzeciw ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Zgodnie
z § 5 rozporządzenia, do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się m.in. wpis (pkt 1),
oraz wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie
kwoty 3 600 złotych (pkt 2 lit. b).
Jak stanowi § 8 ust. 2 rozporządzenia, w przypadku oddalenia odwołania przez Izbę
w
całości, koszty ponosi odwołujący.
W świetle powyższych regulacji, Izba obciążyła kosztami postępowania wykonawcę
Impel Catering Sp. z o.o.
Przewodniczący: ……………………………..
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie