eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 393/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-03-02
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 393/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Anna Kurowska, Anna Kuszel - Kowalczyk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na p
osiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 2 marca 2022 roku,
w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
14 lutego 2022 roku, przez
wykonawcę J.W. prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W., ul. Wł. Łokietka 4; 41-
933 Bytom,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Bytom Miejski
Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35; 41-902 Bytom,

postanawia:
1. O
drzuca odwołanie
.
2. K
osztami postępowania obciąża wykonawcę J.W. prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W., ul.
Wł. Łokietka 4; 41-933 Bytom
i:
1) z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę J.W.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowy Konserwacja
Terenów Zielonych J.W., ul. Wł. Łokietka 4; 41-933 Bytom,
tytułem wpisu od
odwołania,
2)
zasądza od wykonawcy J.W. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W., ul. Wł. Łokietka 4; 41-
933 Bytom
na rzecz
zamawiającego Gmina Bytom Miejski Zarząd Dróg i Mostów,

ul. Smolenia 35; 41-902 Bytom,
kwotę: 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy), tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.)
, na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dn
i od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący
…………………………..

Członkowie:
………………………….

…………………………

sygn. akt: KIO 393/22
Uzasadnienie

Zamawiający - Gmina Bytom Miejski Zarząd Dróg i Mostów, w dniu 18 stycznia 2022r.
zawarł umowę w przedmiocie zimowego utrzymania pasa drogowego i konserwacji zieleni
w pasie drogowym na terenie Miasta Bytomia do 31 stycznia 2022r. (umowa nr
5.DZO.2621.2002.U, dalej: Umowa).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Zamawiający zawarł Umowę na podstawie art. 30 ust 4 ustawy Pzp, udzielając
zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż określone we wskazanym przepisie kwoty,
ponieważ wartość tej części zamówienia była mniejsza niż 130 000 zł.
Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp,
przepisy stosuje się do udzielania zamówień
klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza
kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.
Natomiast zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp,
w przypadku zamówień
udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może
stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest
mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz
1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi
nie więcej niż 20% wartości zamówienia.
Zgodnie z oświadczeniem zamawiającego, część zamówienia będąca przedmiotem
Umowy,
została
wydzielona
z
zamówienia
głównego
oznaczonego
nr
DNP.260.52.2020.PN.U., której wartość szacunkowa została ustalona w wysokości ponad 50
mln. zł.
Natomiast wartość szacunkowa zamówienia, dla zamówienia w ramach którego została
zawarta Umowa, została ustalona w wysokości 114 417,73 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba stwierdziła, że skoro wartość wydzielonej, na
podstawie przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp części zamówienia, nie przekraczała 20 %
łącznej wartości zamówienia części ustalonych przez zamawiającego oraz łącznie nie
przekraczała progu określonego przepisem art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. 130 000 zł, to
przedmiotowe zamówienie zostało wyłączone z rygorów stosowania ustawy Pzp.
W związku z powyższym, przedmiotowe odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie
przepisu art. 528 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi,
że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy.

Skoro bowiem z
amówienie, którego udzielił zamawiający, a dotyczyło ono świadczenia
usługi na okres 12 dni, tj. od 18 do 31 stycznia 2022 roku, nie przekracza progu, od którego
zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy, a contrario do progu 130 000 zł
wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy Pzp, to odwołanie wniesione na czynność
zamawiającego nie podlegało merytorycznemu rozpoznaniu, gdyż w tym zakresie nie
znajdują swojego zastosowania przepisy ustawy Pzp, co z kolei obligowało Izbę do
odrzucenia odwołania na podstawie ww. przepisu ustawy Pzp.
Za niezasadne Izba uznała stanowisko odwołującego, który wskazywał, że w związku
z przepisem art. 513 pkt 3 ustawy Pzp, możliwe jest wniesienie odwołania. Zgodnie
z powołanym przepisem odwołanie przysługuje na zaniechanie przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że prawidłowa wykładnia ww. przepisu prowadzi do
wniosku, że wykonawca jest uprawniony do wniesienia odwołania w przypadku stwierdzenia
okoliczności, w których zamawiający zaniechał przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia lub zorganizowania konkursu ale tylko w przypadku, gdy zaniechał
przeprowadzenia takiego post
ępowania na podstawie ustawy Pzp. Tym samym uprawnienie
wykonawcy realizuje się tylko w przypadku, gdy dane zamówienie miało być lub było
realizowane w trybie przepisów ustawy Pzp.
Natomiast, aby stwierdzić, czy dane zamówienie podlega stosowaniu przepisów ustawy
Pzp, konieczne jest ustalenie przez zamawiającego szacunkowej wartości takiego
zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający skorzystał z uprawnienia
wynikającego z przepisu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, i ustalił wartość zamówienia, którego
sz
acunek nie przekraczał wartości 130 000 zł, co z kolei doprowadziło do prawidłowego
wniosku o wyłączeniu stosowania przepisów ustawy Pzp. Tym samym zamawiający
skorzystał z wewnętrznej procedury, określonej §8 ust. 4 pkt 2a Regulaminu udzielania
zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2021 r. Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
udzielan
ia zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 8 ust. 1 zdanie pierwsze
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r., poz. 2437),
z którego wynika, że w przypadku odrzucenia odwołania przez Izbę koszty ponosi
odwołujący.

Przewodniczący:
…….……………………

Członkowie:
………………………….

………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie