eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 128/22, KIO 152/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-02-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 128/22
KIO 152/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot Członkowie: Andrzej Niwicki, Aneta Mlącka Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 4, 17 i 21 lutego 2022 r. w Warszawie
odwołań
wniesionych do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) w dniu 17 stycznia 2022 r. przez
wykonawcę T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
z
siedzibą we Wrocławiu
(sygn. akt KIO 128/22),
2) w dniu 17 stycznia 2022 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Orange
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
(sygn. akt KIO 152/22),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych
z
siedzibą w Warszawie
przy udziale:
1)
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Integrated
Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Orange Polska S.A. z siedzibą
w
Warszawie, NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszających
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 128/22 po stronie
odwołującego,
2) wykonawcy
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do
postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 128/22 oraz KIO 152/22 po stronie
zamawiającego,

3) wykonawcy
DAMOVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 152/22 po stronie
zamawiającego,
4) wykonawcy T-
SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 152/22
po stro
nie zamawiającego,


orzeka:

W sprawie o sygn. akt KIO 128/22:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów nr 2 lit. a i b odwołania
w
związku z ich wycofaniem przez odwołującego - T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.;
2.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów nr 1 i 2 odwołania oraz nakazuje
zamawiającemu - Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych: unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
odrzucenie ofert złożonych przez wykonawcę Netia S.A i wykonawcę DAMOVO
POLSKA Sp. z o.o.;
3.
Kosztami postępowania obciąża po 1/2 wykonawcę Netia S.A. oraz zamawiającego –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i:
3.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez odwołującego - T-SYSTEMS
POLSKA Sp. z o.o.
tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych 00/100) poniesioną przez odwołującego - T-SYSTEMS
POLSKA Sp. z o.o. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika;
3.2
zasądza od zamawiającego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz
odwołującego - T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. kwotę 9 300,00 zł (słownie: dziewięć
tysięcy trzysta złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego
poniesione z tytułu 1/2 wysokości wpisu od odwołania w kwocie 7 500,00 zł (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) oraz z tytułu 1/2 wysokości kosztów
poniesionych tytułem wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego - T-SYSTEMS
POLSKA Sp. z o.o. w kwocie 1 8
00,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych
00/100);
3.3
zasądza od wykonawcy – Netia S.A. na rzecz odwołującego - T-SYSTEMS POLSKA
Sp. z o.o. kwotę 9 300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu 1/2 wysokości
wpisu od odwołania w kwocie 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych

00/100) oraz z tytułu 1/2 wysokości kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia
pełnomocnika odwołującego - T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. w kwocie 1 800,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).

W sprawie o sygn. akt KIO 152/22:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2 lit. b odwołania z uwagi
na jego wycofanie przez odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się
o
udzielenie zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o., Orange Polska S.A., NTT
Poland Sp. z o.o.;
2.
Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego odrzucenia oferty wykonawcy
Netia S.A. z uwagi na zaoferowanie terminala wideokonferencyjnego oraz
przełączników sieciowych niezgodnych z warunkami zamówienia oraz nakazuje
zamawiającemu – Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych: unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert,
odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę Netia S.A.;
3.
W pozostałym zakresie odwołanie oddala;
4.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Netia S.A. w części 1/6 oraz
odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Integrated Solutions Sp. z o.o., Orange Polska S.A., NTT Poland Sp. z o.o.
w części
5/6 i:
4.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez odwołującego - wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o.,
Orange Polska S.A., NTT Poland Sp. z o.o.
tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3
600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) poniesioną przez
odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Integrated Solutions Sp. z o.o., Orange Polska S.A., NTT Poland Sp. z o.o.
tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika oraz kwotę 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych 00/100) poniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika;
4.2
zasądza od wykonawcy Netia S.A. na rzecz odwołującego - wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o., Orange
Polska S.A., NTT Poland Sp. z o.o.
kwotę 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto
złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu
1/6
wysokości wpisu od odwołania w kwocie 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych 00/100) oraz z tytułu 1/6 wysokości kosztów poniesionych tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o., Orange Polska S.A.,
NTT Poland Sp. z o.o. w kwocie 6
00,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);
4.3
zasądza od odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o., Orange Polska S.A., NTT Poland Sp.
z o.o. na rzecz
zamawiającego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 3 000,00
zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego –
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w wysokości 5/6).Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………

Członkowie:
……………………………

…………………………
Sygn. akt:
KIO 128/22
KIO 152/22Uzasadnienie


Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający” oraz
„ZUS”) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „System
telefonii stacjonarnej IP dla C/ZUS
oraz podległych jednostek terenowych ZUS”
(Znak
postępowania: TZ/271/3/21) (dalej: „Postępowanie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia 5 maja 2021 r. pod numerem: 2021/S 087-224398.

W dniu 5 stycznia 2022 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
Postępowania.

sygn. akt KIO 128/22

W dniu 17 stycznia 2022 r. wykonawca T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą
we Wrocławiu (dalej: „Odwołujący” oraz „T-SYSTEMS”) wniósł odwołanie wobec
niezgodnych z przepisami ustawy Pzp
czynności i zaniechań Zamawiającego w
Postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp:
1. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1
– 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Netia S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej:
„Netia”), pomimo że jest ona niezgodna z warunkami zamówienia
w
zakresie, w jakim oferowane przez Netia urządzenie jest niezgodne z
wymogami wymienionymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji warunków
zamówienia (dalej: „SWZ”) – Opis przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) tj.
zaoferowany przez Netia przełącznik sieciowy nie umożliwia zasilania urządzeń
końcowych na wszystkich portach zgodnie ze standardem IEEE 802.3af PoE typ
1;
ewentualnie
a.
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania do uzupełnienia
dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
w
sytuacji gdy dokument złożony przez Netia na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.4.2. SWZ,

stanowi wyłącznie tłumaczenie, a nie oryginał certyfikatu dotyczącego normy
zarządzania jakością ISO 9001:2015;
2. art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1
– 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez DAMOVO POLSKA Sp. z o.o.
z
siedzibą w Warszawie (dalej: „DAMOVO”), pomimo że jest ona niezgodna
z
warunkami zamówienia w zakresie, w jakim oferowane przez DAMOVO
urządzenia są niezgodne z wymogami wymienionymi w OPZ tj. zaoferowany
przez DAMOVO termin
al audiokonferencyjny nie posiada możliwości zasilania za
pomocą lokalnego zasilacza, a zaoferowany przez DAMOVO przełącznik sieciowy
nie umożliwia zasilania urządzeń końcowych na wszystkich portach zgodnie ze
standardem IEEE 802.3af PoE typ 1 (15,4 W na port);
ewentualnie
a. art. 122 ustawy Pzp w zw. z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wezwania DAMOVO do zastąpienia Damovo Deutschland GmbH Co. KG
(dalej:
„Damovo Deutschland”) innym podmiotem udostępniającym zasoby
albo wykazania, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w
sytuacji gdy zobowiązanie Damovo Deutschland do udostępnienia zasobów
dołączone do oferty DAMOVO oraz zadeklarowany sposób wykorzystania
tych zasobów w formularzu ofertowym nie potwierdza realności udostępnienia
zasobów, a co za tym idzie nie potwierdza również spełniania przez DAMOVO
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.4.1. SWZ,
b. art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania DAMOVO do
uzupełnienia:
• dokumentów potwierdzających umocowanie osoby, która podpisała
dołączone do oferty DAMOVO zobowiązanie do udostępnienia
zasobów, do reprezentowania Damovo Deutschland,
• zobowiązania do udostępnienia zasobów w sytuacji, gdy zostało ono
złożone w niewłaściwej formie – dokument nie został podpisany
pierwotnie w wersji papierowej, a zatem przedstawiciele DAMOVO nie
byli uprawnieni do poświadczenia go za zgodność z oryginałem
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania
i
nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem zarzutów
postawionych w odwołaniu tj.:

a.
odrzucenie oferty złożonej przez Netia;
ewentualnie
w przypadku nieuwzględnienia zarzutu z ust. III pkt 1 odwołania –
wezwanie Netia do złożenia oryginału certyfikatu dotyczącego normy zarządzania
jakością ISO 9001:2015;
b.
odrzucenia oferty złożonej przez DAMOVO;
ewentualnie
w przypadku nieuwzględnienia zarzutu z ust. III pkt 2 odwołania –
wezwanie DAMOVO do zastąpienia Damovo Deutschland innym podmiotem
udostępniającym zasoby albo wykazania, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
ewentualnie
w przypadku nieuwzględnienia zarzutu z ust. III pkt 2 lit. a odwołania
– wezwanie DAMOVO do uzupełnienia zobowiązania do udostępnienia zasobów
poprzez jego złożenie w prawidłowej formie wraz z dokumentami
potwierdzającymi umocowanie osoby, która podpisała przedmiotowy dokument;
3.
ponowienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu.

W treści uzasadnienia odwołania Odwołujący wskazał, że zaoferowany przez
wykonawcę Netia przełącznik sieciowy producenta Extreme model X435-8T-4S nie spełnia
wyma
gań Zamawiającego określonych w pkt 5.1.10 lit. a. OPZ. T-SYSTEMS zauważył, że
zaoferowany przez Netia przełącznik sieciowy posiada osiem portów, ale nie są one zgodne
ze wskazanym w OPZ standardem IEEE 802.3af (PoE). Jak podkreślił Odwołujący, porty te
ni
e mają możliwości zasilania urządzeń końcowych podłączonych do tego przełącznika, co
wynika z dokumentacji dostępnej na oficjalnej stronie internetowej producenta Extreme.
W
ocenie Odwołującego, gdyby przełącznik producenta Extreme model X435-8T-4S spełniał
wymóg w zakresie zasilania urządzeń końcowych na wszystkich portach zgodnie ze
standardem IEEE 802.3af PoE typ 1
, to taka informacja znalazłaby się w specyfikacji
technicznej. Z uwagi na to, że dostępna na oficjalnej stronie producenta dokumentacja
techn
iczna nie zawiera takiej informacji, należy przyjąć, że przełącznik ten nie posiada takiej
funkcjonalności, a zatem urządzenie zaoferowane przez Netia jest niezgodne z warunkami
zamówienia.
Odnośnie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania Netia do uzupełnienia
oryginału zaświadczenia dotyczącego normy ISO Odwołujący wskazał, że Netia, w
odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów, na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.4.2. SWZ złożyła dokument, z którego
wynika
, że Netia została oceniona i certyfikowana jako spełniająca wymagania zawarte w
ISO 9001:2015. Z dokumentu tego wynika, że jego autorem jest SGS United Kingdom Ltd.
Na górze przedmiotowego oświadczenia widnieje jednak informacja, że jest to tłumaczenie
certyfikatu nr PL17/0641.01, a nie jego oryginał. Z przedmiotowego certyfikatu wynika zatem,

że został on wystawiony w innym niż polski języku. T-SYSTEMS podniósł, że Netia złożyła
więc wyłącznie przetłumaczony na język polski certyfikat bez jednoczesnego przedstawienia
dokumentu oryginalnego,
co nie jest właściwym wypełnieniem obowiązku przedstawienia
dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący
zauważył, że podmiotowy środek dowodowy sporządzony w języku obcym powinien być
złożony wraz z tłumaczeniem, co wynika z brzmienia pkt 4.5.13. SWZ oraz § 5
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elek
tronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego lub konkursie, a nie wyłącznie jako tłumaczenie. Tłumaczenie jest
zatem niezbędnym elementem dokumentu wystawionego pierwotnie w języku obcym, ale nie
za
stępuje tego dokumentu.

W zakresie zarzutów dotyczących niezgodności treści oferty złożonej przez DAMOVO
z warunkami zamówienia T-SYSTEMS wskazał, że wykonawca ten zaoferował terminal
audiokonferencyjny porducenta Mitel Networks model Mitel 6970 IP Conference Phone, który
nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w pkt 5.1.8. ppkt 1 lit. m. OPZ.
Odwołujący podniósł, że zaoferowany przez DAMOVO terminal audiokonferencyjny nie
posiada możliwości zasilania za pomocą lokalnego zasilacza, z uwagi na to, że nie posiada
złącza umożliwiającego podłączenie lokalnego zasilacza. T-SYSTEMS podkreślił, że zgodnie
z pub
licznie dostępną dokumentacją producenta terminal można zasilać tylko przez PoE
(Power over Ethernet). W ocenie Odwołującego ze wskazanej dokumentacji wynika, że
zaoferowany przez DAMOVO terminal audiokonferencyjny nie zapewnia więc możliwości
podłączenia lokalnego zasilacza. Terminal ten może być zasilany wyłącznie z
wykorzystaniem PoE (Power over Ethernet). Jak zaznaczył T-SYSTEMS w związku z tym, że
Zamawiający użył w OPZ koniunkcji, wymagał on zapewnienia obu możliwości zasilania tj.
zarówno zasilania z portu przełącznika (zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af) jak i za
pomocą lokalnego zasilacza. Budowa zaoferowanego przez DAMOVO terminala nie
umożliwia jednak zasilania za pomocą lokalnego zasilacza. Ponadto odnośnie braku
możliwości zasilania PoE na wszystkich portach przełącznika zgodnie ze standardem IEEE
802.3af PoE typ 1 (15,4 W na port) Odwołujący wskazał, że wykonawca DAMOVO
zaoferował przełącznik sieciowy producenta Edgecore Networks model ECS2100-10PE tj.
urządzenie, które nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w pkt 5.1.10 lit. a. OPZ.
Odwołujący zauważył, że zgodnie z dokumentacją producenta dostępną na stronie
internetowej zaoferowany przełącznik zapewnia 65 W mocy dla wszystkich portów. W OPZ
Zamawiający wymagał jednak, aby przełącznik posiadał osiem portów, a zasilanie urządzeń
końcowych na każdym z portów odbywało się z mocą 15,4 W, a zatem z prostego rachunku
matematycznego wynika, że budżet mocy w ośmiu portach powinien wynosić w sumie min.

123,2 W. Jak podkreślił T-SYSTEMS, jeżeli przełącznik nie posiada odpowiedniego budżetu
mocy dla PoE, to nie wszystkie porty będą mogły być zasilane z mocą 15,4 W na port.

Odwołujący podniósł również, ze z treści zobowiązania do udostępnienia zasobów
wynika, że Damovo Deutschland zamierza udostępnić DAMOVO jednie dokumenty
wykazujące należyte wykonanie zamówienia, natomiast w przedmiotowym dokumencie brak
jest informacji o udostępnieniu doświadczenia wymaganego zgodnie z warunkiem udziału
w
postępowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.1.4.1 SWZ. W ocenie T-SYSTEMS przedłożone
zobowiązanie podmiotu trzeciego nie jest wystarczające, aby potwierdzić spełnienie
wskazanego powyżej warunku udziału w postępowaniu. Zawiera ono wyłącznie ogólne
stwierdzenia, które z żaden sposób nie przekładają się na gwarancję, że podmiot, z którego
zasobów miałby korzystać wykonawca DAMOVO będzie brał realny i bezpośredni udział
w
realizacji zamówienia w zakresie wynikającym z warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt 4.1.1.4.1 SWZ. Jak zaznaczył Odwołujący, z treści dokumentów wynika,
że poleganie na zasobach innego podmiotu ma w tym wypadku jedynie charakter formalny.
Aby istniała realna możliwość korzystania przez DAMOVO z zasobów podmiotu trzeciego –
w
ocenie Odwołującego - konieczny jest udział wskazanego podmiotu przy realizacji
niniejszego zamówienia w charakterze podwykonawcy. Natomiast ani z treści przedłożonego
wraz z ofertą DOMOVO zobowiązania podmiotu trzeciego ani z samego formularza
ofertowego nie wynika, że Damovo Deutschland będzie brało faktyczny udział w realizacji
zamówienia. Odwołujący wskazał, że posłużenie się zdolnościami innych podmiotów przez
wykonawcę jest dopuszczalne pod warunkiem wykazania przez niego realnego charakteru
udostępnienia wymaganych zasobów, w zakresie gwarantującym wykorzystanie tych
zasobów na etapie realizacji zamówienia. Wykonawca posługując się na potencjał podmiotu
trzeciego, ma zatem obowiązek wykazania, że realizując zamówienie, będzie faktycznie i w
wymaganym zakresie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, co w niniejszym
przypadku nie mia
ło miejsca.
Ponadto T-
SYSTEMS zwrócił uwagę na kwestie formalne związane z zobowiązaniem
podmiotu trzeciego. Po pierwsze,
Odwołujący zaznaczył, że na dokumencie zobowiązania
(poza kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli DAMOVO) widnieje podpis,
na podstawie którego trudno jest zweryfikować, kto podpisał przedmiotowy dokument. Na
podstawie dokumentów dołączonych do oferty nie można ustalić, czy osoba, która podpisała
zobowiązanie do udostępnienia zasobów w imieniu Damovo Deutschland była uprawniona
do reprezentacji tej spółki. Po drugie, podpis (należący rzekomo do przedstawiciela Damovo
Deutschland
), który widnieje na tym dokumencie nie stanowi ani podpisu odręcznego ani
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Odwołujący wskazał, że po otworzeniu
przedmiotowego dokumentu w wersji elektronicznej
w formacie PDF widać, że podpis ten
został wklejony na dokumencie jako skan podpisu. Dokument ten nie został więc wystawiony

w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektroniczny, ani tym bardziej w postaci
papierowej. T-
SYSTEMS powołując się na § 7 ust. 1, 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub
konkursie,
wskazał, że aby DAMOVO było uprawnione do poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, to zobowiązanie Damovo
Deutschland
do udostępnienia zasobów musiałoby zgodnie z przytoczonymi powyżej
przepisami, zostać sporządzone w postaci papierowej i zostać opatrzone własnoręcznym
podpisem. Tak jak wskazano powyżej dokument ten nie został sporządzony w formie
„papierowej”, wobec czego przedstawiciele DAMOVO nie byli uprawnieni do poświadczenia
go za zgodność z oryginałem.
Dnia 3 lutego 2022 r. do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzut odwołania ust. III pkt 1
dotyczący oferty złożonej przez Netia oraz wniósł o:
1.
umorzenie postępowania wywołanego wniesieniem odwołania w zakresie
uwzględnionego zarzutu ust. III pkt 1 odwołania;
2. pozostawienie
bez rozpoznania zarzutu ewentualnego z ust. III pkt 1a odwołania,
ewentualnie umorzenie w zakresie tego zarzutu postępowania odwoławczego;
3.
oddalenie odwołania w pozostałym zakresie, to jest w zakresie zarzutów odwołania
ust. III pkt 2, 2a i 2b;
4.
dopuszczenie dowodów z dokumentacji Postępowania, na wykazanie faktów
wskazanych poniżej w uzasadnieniu;
5.
obciążanie Odwołującego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa
procesowego.
W uzasadnieniu przedmiotowego pisma ZUS wskazał, że uznał za uzasadniony
oznaczony w odwołaniu ust. III pkt 1 zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Netia, pomimo że jest ona niezgodna
z
warunkami zamówienia w zakresie, w jakim oferowane urządzenia są niezgodne
z
wymogami OPZ tj. zaoferowany przełącznik sieciowy nie umożliwia zasilania urządzeń
końcowych na wszystkich portach zgodnie ze standardem IEEE 802.3af PoE typ 1.
Zamawiający stwierdził, że po zapoznaniu się z argumentacją zawartą w uzasadnieniu
odwołania należało zgodzić się z tezą, że wykonawca Netia zaoferował w złożonej ofercie
sprzęt – przełącznik sieciowy, nie spełniający wymagań określonych przez Zamawiającego
w
dokumentach zamówienia w zakresie parametrów i funkcjonalności.
Odnośnie zarzutu oznaczonego w odwołaniu ust. III pkt 1a Zamawiający wskazał, że
ma on
charakter zarzutu ewentualnego, co wprost wynika z poprzedzenia jego treści słowem

„ewentualnie”. Odwołujący zarzucił naruszenie art. 128 ust.1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie
wezwania przez Zamawiającego wykonawcy Netia do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt 4.1.1.4.2.
SWZ, poprzez przedstawienie wyłącznie tłumaczenia, a nie oryginału
certyfikatu dot
yczącego normy zarządzania jakością ISO 9001:2015. Z zarzutem tym jest
skorelowane żądanie odwołania nr 2a, sformułowane „ewentualnie w przypadku
nieuwzględnienia zarzutu z ust. III pkt 1 odwołania”.
W związku z powyższym - w ocenie Zamawiającego - zarzut ust. III pkt 1a mógłby
podlegać merytorycznemu rozpoznaniu jedynie na wypadek nieuwzględnienia zarzutu z ust.
III pkt 1 odwołania, który zmierza do dalej idącego skutku w postaci odrzucenia oferty
wykonawcy Netia.
ZUS wskazał, że uwzględnienie odwołania co do zarzutu z ust. III pkt 1
powinno skutkować pozostawieniem bez rozpoznania zarzutu ust. III pkt 1a. Ewentualnie
w
takiej sytuacji można byłoby też uznać postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu ust.
III pkt 1a odwołania za zbędne i umorzyć postępowanie w tej części na podstawie art. 568
pkt 2 P.z.p.
Ponadto zdaniem Zamawiającego zarzut z ust. III pkt 2 odwołania tj. zarzut
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1
– 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez DAMOVO, pomimo że jest ona niezgodna z
warunkami zamówienia w zakresie, w jakim oferowane przez DAMOVO urządzenia są
niezgodne z wymogami wymienionymi w OPZ, pozbawiony jest usprawiedliwionych podstaw,
wobec czego odwołanie w tej części powinno zostać oddalone.
ZUS
podkreślił, że powyższy zarzut jest niezasadny, gdyż w OPZ Zamawiający nie
wskazał, iż wymaganie o zasilaniu 15,4 W na port ma być spełnione w każdym momencie
jednocześnie. Typowym urządzeniem zasilanym przez wskazane przełączniki będą telefony
pracujące w klasie energetycznej 1 lub 2 IEEE 802.3af, co oznacza maksymalny pobór mocy
6,49
W na port. Taki maksymalny pobór mocy na port przekłada się na łączny budżet na
poziomie 51,92 W, przy założeniu, że wszystkie podłączone urządzenia będą pracowały
jednocześnie (z maksymalną mocą). W ocenie Zamawiającego zaproponowane przez
w
ykonawcę urządzenie pozwala na zasilanie na wszystkich portach z mocą 15,4 W.
Ponadto, odnosząc się do zarzutu w zakresie w jakim dotyczy on zasilacza dla
terminala audiokonferencyjnego ZUS podni
ósł, że w ofercie rynkowej m.in. Mitel są dostępne
zasilacze, które są przejściówką dla kabla sieciowego i pozwalają na zasilanie telefonu
konferencyjnego w przypadku braku funkcjonalności PoE w przełączniku bezpośrednio
poprzez gniazdo ethernet. Takie zasilacze spełniają wymagania OPZ, gdyż zamysłem
Zamawiającego nie było posiadanie przez terminal audiokonferencyjny dwóch niezależnych
sposob
ów zasilania jednocześnie, lecz zasygnalizowanie sytuacji, w której właśnie
przełączniki nie mają funkcjonalności PoE i w związku tym terminale audiokonerencyjne

potrzebują dodatkowego zasilacza. Wskazane zasilacze są elementem oferty wykonawcy
DAMOVIO i z
daniem Zamawiającego takie rozwiązanie odpowiada wymaganiom
sformułowanym w OPZ.
ZUS wskazał, że również zarzuty z ust. III pkt 2 a i b odwołania tj. zarzuty dotyczące
zobowiązania do udostępnienia zasobów dołączonego do oferty DAMOVO, pozbawione są
uspraw
iedliwionych podstaw, wobec czego odwołanie w tej części powinno zostać oddalone.
Zamawiający zaznaczył, że Odwołujący formułując powyższe zarzuty nie wziął pod uwagę,
że w niniejszej sprawie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest
w trybie przewidzianym w art. 139
ustawy Pzp. ZUS podniósł, że oferta wykonawcy
DAMOVO
nie została oceniona najwyżej, wobec czego Zamawiający nie był obowiązany do
dokonania oceny udostępnionych zasobów na zasadach art. 119 ustawy Pzp, ani też do
wystosowania wezwań o jakich mowa w art. 122 ustawy Pzp i art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, a w
konsekwencji nie mogło dojść do naruszenia tych przepisów.

sygn. akt KIO 152/22

W dniu 17 stycznia 2022 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Orange Polska S.A.
z
siedzibą w Warszawie oraz NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Odwołujący” oraz „Integrated Solutions”) wnieśli odwołanie na niezgodną z przepisami
ustawy Pzp
czynność Zamawiającego polegającą na wyborze oferty najkorzystniejszej oraz
na zaniechanie przez Zamawiającego czynności odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami
zamówienia w Postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
Pzp
poprzez niżej wymienione czynności oraz zaniechania:
1. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Netia
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Netia”) jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia, ponieważ wykonawca ten
zaoferował w złożonej ofercie sprzęt – terminale wideokonferencyjne, przełączniki
sieciowe, centralne serwery sterujące tj. Centralny System sterowania połączeniami,
nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentach
zamówienia w zakresie parametrów i funkcjonalności – w konsekwencji wybór jako
najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu, co stanowi naruszenie art. 226 ust.
1 pkt 5 ustawy Pzp;
2. zaniechanie wezwania
przez Zamawiającego wykonawcy do uzupełnienia:
a) wykazu wykonanych zamówień wraz dowodami potwierdzającymi należyte
wykonanie zamówień,
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

c) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
z uwagi na fakt, że złożone przez wykonawcę Netia wykaz wykonanych zamówień wraz
z
dowodami należytego wykonania zamówień, wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, nie potwierdzają,
że Netia spełnia warunki udziału w postępowaniu, w tym że skutecznie dysponuje
zasobami udostępnionymi przez inny podmiot w celu wykazania przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- co stanowi naruszenie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i art. 119 ustawy Pzp;
3. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy DAMOVO POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą
w Warszawie (dalej:
„DAMOVO”) jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia,
ponieważ wykonawca ten zaoferował w złożonej ofercie produkty:
a) telefony typ I, telefony typ II, w sposób uniemożliwiający identyfikację zaoferowanych
telefonów i weryfikację parametrów zaoferowanych telefonów, co skutkuje brakiem
możliwości dokonania przez Zamawiającego badania i oceny czy zaoferowany sprzęt
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia,
b) centralne serwery sterujące tj. Centralny System sterowania połączeniami, nie
spełniający wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia
w
zakresie parametrów i funkcjonalności,
- co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
4. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy DAMOVO
jako złożonej w warunkach czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm., dalej:
„u.z.n.k.”) z uwagi na
złożenie w treści oferty nieprawdziwego oświadczenia dotyczącego poboru energii przez
oferowany telefon typ III, w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert
P3 Energooszczędność Systemu,
- co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
5. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą
we Wrocławiu (dalej: „T-SYSTEMS”) jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia,
ponieważ:
5.1. wykonawca T-SYSTEMS
zaoferował w złożonej ofercie sprzęt – telefony typ I – IV,
przystawka do telefonu typ IV, terminal audiokonferencyjny, w sposób uniemożliwiający
identyfikację zaoferowanych telefonów i weryfikację parametrów zaoferowanych
telefonów, co skutkuje brakiem możliwości dokonania badania i oceny czy zaoferowany
sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia,
- co stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;

6.
zaniechanie dokonania oceny, czy udostępniane wykonawcy T-SYSTEMS przez
podmiot udostępniający zasoby – DIR W. R., zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w
postępowaniu,
- co stanowi naruszenie art. 119 ustawy Pzp w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
odrzucenia oferty wykonawców: Netia, T-SYSTEMS oraz DAMOVO na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
jako niezgodnych z warunkami zamówienia;
3. odrzucenia oferty wykonawcy DAMOVO na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp
jako oferty złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4.
z ostrożności procesowej – wezwanie wykonawcy Netia do uzupełnienia wykazu
wykonanych zamówień wraz dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie
zamówień, wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia i dokonanie
ponownej oceny spełniania przez wykonawcę Netia warunków udziału
w post
ępowaniu;
5.
z ostrożności procesowej – dokonanie oceny, czy udostępniane wykonawcy T-
SYSTEMS
przez podmiot udostępniający zasoby zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp;
6.
dokonanie ponownego badania i oceny oferty z wyłączeniem ofert odrzuconych.

W
treści uzasadnienia odwołania Odwołujący wskazał, że Zamawiający w OPZ
wymaga, aby dostarczany terminal wideokonferencyjny był wyposażony w kamerę
dostarczającą obraz w rozdzielczości 4K (określanej również jako 2160p). Jednakże Netia
w
swojej ofercie proponuje terminal wideokonferencyjny Avaya XT4300, który nie spełnia
tego wymagania.
Ponieważ wspomniany terminal wideokonferencyjny posiada konstrukcję
modułową i nie posiada własnej wbudowanej kamery, należy do niego dołączyć kamerę
zewnętrzną. Kamery obsługiwane przez ten terminal wideokonferencyjny są
wyspecyfikowane przez producenta w dokumencie „Avaya Room System XT4300"
dostępnym w Internecie. Tabela znajdująca się na stronie 6 odwołania, w wierszu „Video
Format with XT" (zaznaczonym czerwoną ramką) specyfikuje rozdzielczości obrazu osiągane
przez terminale wideokonferencyjne z rodziny XT
– w tym oferowany przez Netia model

XT4300
– we współpracy z poszczególnymi kamerami. Odwołujący zwrócił uwagę na fakt, iż
żadna ze wskazanych kamer oraz innych certyfikowanych przez Avaya kamer firm trzecich
nie zapewnia dla oferowanego terminala wideokonferencyjnego model XT4300 wymaganej
przez ZUS
rozdzielczości 4K/2160p, a więc terminal jako całość nie spełnia wszystkich
wymagań Zamawiającego opisanych w OPZ w pkt. 5.1.9. „Terminal wideokonferencyjny".
Ponadto Integrated Solutions doda
ł, że dwie spośród kamer wymienionych w tabeli
znajdującej się na stronie 6 odwołania (modele RC100 i HC020) oferują rozdzielczość
4K/2160p, jednak rozdzielczość ta jest osiągalna wyłącznie w połączeniu kamery z
laptopem, na co wskazuje tytuł wiersza zawierającego te dane: „Video formats with laptop"
(czyli formaty/rozdzielczości obrazu wideo [w połączeniu] z laptopem), zatem nie można tej
cechy brać pod uwagę w kontekście funkcjonalności terminala wideokonferencyjnego.
Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający w pkt 5.1.9. ppkt 1.e. OPZ wymaga,
aby dostarczany w ramach
Postępowania terminal wideokonferencyjny obsługiwał m.in.
protokół sieciowy NTP. Jednakże Netia w swojej ofercie zaproponowała terminal
wideokonferencyjny model Avaya XT4300, który nie obsługuje wymaganego protokołu NTP,
a
jedynie jego uproszczoną wersję zwaną SNTP (Simplified Network Time Protokol), którego
zakres
funkcjonalny
jest
podzbiorem
wymaganych
przez
ZUS
funkcjonalności
zdefiniowanych
jako
NTP.
Protokoły obsługiwane przez ten terminal zostały
wyspecyfikowane w dokumencie „Avaya Room System XT4300" dostępnym w Internecie.
Odwołujący podkreślił, że funkcjonalności protokołu SNTP stanowią podzbiór funkcjonalności
protokołu NTP, a więc protokół SNTP nie posiada wszystkich cech protokołu NTP, co
oznacza, że terminal wideokonferencyjny w ofercie wykonawcy Netia obsługujący jedynie
protokół SNTP nie spełnia wymagania Zamawiającego, który według OPZ oczekuje
dostarczenia terminala wideokonferencyjnego obsługującego protokół NTP.
Odnośnie przełączników sieciowych Integrated Solutions podkreślił, że Zamawiający
w pkt
5.1.10. ppkt 1.a. OPZ oczekuje dostarczenia przełączników sieciowych, które będą
realizowały „zasilanie urządzeń końcowych na wszystkich portach zgodne ze standardem
IE
EE 802.3af PoE typ 1 (15,4 W na port)". W skrócie funkcjonalność tą określa się ogólnie
jako „PoE". Odwołujący zauważył, że przełączniki sieciowe wskazane w ofercie Netia tj.
„Producent: Extreme Model: X435-8T-4S", nie spełniają tego wymagania. Jak wskazał
Odwołujący, z dokumentacji producenta oferowanych przez Netia przełączników sieciowych
tj.
firmy Extreme Networks, dostępnej w Internecie, wynika, że dla żadnego z portów tego
przełącznika nie została opisana funkcja zasilania urządzeń końcowych PoE. Integrated
Solutions zaznaczył, że dla modelu X435-8T-4S producent nie zapewnia zasilania według
standardu PoE , a takie zasilanie zapewnia jedynie dla modelu X435-8P-4S lub X435-8P-2T-
W.

Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający sformułował wymaganie dotyczące
centralnych serwerów sterujących, zgodnie z którym komponenty sprzętowe centralnych
serwerów sterujących muszą być skonfigurowane w układzie klastra Active-Active (pkt 6.2
ppkt 2.c. OPZ). Integrated Solutions
podkreślił, że Netia jako Centralny System sterowania
połączeniami zaoferowała rozwiązanie oparte na serwerach producenta Avaya
Model/Wersja: Avaya Aura r. 8.1 lub nowszej.
W ocenie Odwołującego centralne serwery
sterujące w rozwiązaniu Avaya Aura nie spełniają jednak zapisów SWZ o trybie pracy active-
active, co potwierdza dokumentacja producenta
przytoczona w treści odwołania.
Odnośnie zarzutów dotyczących niewykazania przez Netia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu Integrated Solutions stwierdził, że Netia nie spełnia warunków
opisanych w pkt 4.1.1.4.1. oraz pkt 4.1.1.4.3.1. SWZ.
W zakresie wykazania wykonania co najmniej dw
óch zamówień każde polegające na
dostawie i wdrożeniu systemu telefonii IP w strukturze rozproszonej, obejmującego co
najmniej 10 różnych lokalizacji dla co najmniej 2000 użytkowników (numerów abonenckich),
Netia wskazała dwa zamówienia tj.: zamówienie realizowane na rzecz Gminy Miasta
Gdańska - Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział Infrastruktury (od 27 maja 2018 r. do
nadal
) oraz zamówienie wykonywane na rzecz Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(od 1 grudnia 2019 r. do nadal).
Odwołujący zwrócił uwagę, że zamówienie dla Gminy Miasta Gdańska - Urzędu
Miejskiego
w Gdańsku Wydział Infrastruktury (umowa w sprawie zamówienia publicznego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.) dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą
systemu telekomunikacyjne
go i świadczenia usług konserwacji systemu na rzecz Urzędu
Miejskiego w Gdańsku. We wskazanym postępowaniu – jak wynika z dokumentacji
postępowania dostępnej w Internecie - zamawiający wymagał dostarczenia systemu
telefonicznego realizującego usługi telekomunikacyjne zarówno w technologii TDM jak
i
technologii IP. Przy czym wymagana ilość aparatów IP to zaledwie 198 szt. terminali.
Natomiast telefonów pracujących w standardzie cyfrowym (TDM) Gmina Miasta Gdańska -
Urz
ąd Miejski w Gdańsku Wydział Infrastruktury wymagała w ilości 1354 sztuki (wymaganie
sformułowane w pkt. 2.2.2 Rodzaje i możliwości obsługiwanych terminali SIWZ - sygnatura
postępowania: BZP.271.91.2017).
O
dnośnie zamówienia zrealizowanego na rzecz Izby Administracji Skarbowej we
Wrocławiu – w ocenie Odwołującego - analiza udostępnionych publicznie dokumentów
postępowania znajdujących się w Internecie również pozwala na wysunięcie uzasadnionego
wniosku, że zakres tego zamówienia nie potwierdza spełnienia warunku udziału
w
postępowaniu opisanego w pkt. 4.1.1.4.1. SWZ. Integrated Solutions wskazał, że
z
amówienie dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, grupy urzędów skarbowych
województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno – Skarbowego (umowa

w
sprawie zamówienia publicznego z dnia 23 października 2019 r.) dotyczy świadczenia
usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz dzierżawy systemów na rzecz
zamawiającego (część 1). Patrząc na wymagania ilościowe w zawarte w Załącznik nr 3 do
OPZ dla części I zamówienia „Zestawienie jednostek, w których mają być zainstalowane
dzierżawione systemy telekomunikacyjne PABX wraz z ich wymaganą minimalną
pojemnością”, zamawiający – Izba Administracji Skarbowej, wymagał dostarczenia systemu
PBX o określonej ilości portów analogowych (w sumie 2620) oraz portów systemowych
(w
sumie 212) (załącznik nr 3 do OPZ). Odwołujący zaznaczył, że żaden z tych portów nie
jest jednak po
rtem telefonii IP. Urządzenia włączone do tych portów nie posiadają adresu IP i
nie wykorzystują sieci LAN. Wykorzystują jedynie okablowanie strukturalne w budynku, ale to
nie jest sieć IP.
Natomiast
odnośnie zarzutu dotyczącego niewykazania przez wykonawcę Netia, że
spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj.
i
ż dysponuje potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia, który będzie brał
udział w realizacji przedmiotu zamówienia, Odwołujący podkreślił, że Netia w wykazie osób
w
odniesieniu do osoby kierownika projektu wskazała dwa zamówienia realizowane na
rzecz: Poczty Polskiej S.A. (od 12 lutego 2015 r. do 30 listopada 2019 r.) oraz
Państwowej
Inspekcji Pracy (od 4 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.).
W zakresie umowy wykonywanej
w postępowaniu na „Świadczenie usług operatora
sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej”, Odwołujący wskazał na brzmienie § 2 ust. 3
projektu umowy, zgodnie z którym „Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy albo do
momentu wyczerpania kwoty określonej w § 10 ust. 1 Umowy. Pierwsze 12 miesięcy będzie
obejmowało wykonanie Prac Wdrożeniowych przez Wykonawcę, a 36 kolejnych miesięcy
będzie obejmowało faktyczne świadczenie Usług, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Umowy”
. Mając
n
a uwadze treść przywołanego postanowienia projektu umowy – zdaniem Integrated
Solutions -
należy przyjąć, iż zakres zamówienia obejmujący dostawę i zakończenie
wdrożenia rozproszonego systemu teleinformatycznego dla umowy WAN Poczta Polska
zakończył się do dnia 12 lutego 2016 r., czyli przekracza to okres realizacji 5 lat przed
upływem terminu składania ofert wymagany w opisie warunku udziału w postępowaniu.
Z kolei
odnośnie projektu dla Państwowej Inspekcji Pracy Odwołujący wskazał, że
zgodnie z treścią umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania na „Zaprojektowanie,
dostaw
ę i wdrożenie zintegrowanego Systemu informatycznego w zakresie elektronicznego
obiegu dokumentów Państwowej Inspekcji Pracy oraz budowa i obsługa sieci podkładowej
PIP WAN” dostawa i zakończenie wdrożenia rozproszonego systemu informatycznego
dostarczanego w ramach realizacji Umowy WAN PIP zakończyło się 20 listopada 2015 r.,
a
wdrożenie sieci WAN będącej odrębnym komponentem dostarczanym w ramach umowy

zakończyło się 20 marca 2016 r., a zatem przekracza to okres realizacji 5 lat przed upływem
terminu składania ofert wymagany w opisie warunku udziału w postępowaniu.
Tym samym
– w ocenie Odwołującego - doświadczenie osoby wskazanej na
stanowisko kierownika projektu nabyte podczas realizacji zamówienia zarówno dla Poczty
Polskiej
jak i Państwowej Inspekcji Pracy nie potwierdza spełnienia wymagań opisanych
w
warunku udziału w postępowaniu w pkt 4.1.1.4.3.1. SWZ.
Odwołujący podniósł również, że wykonawca Netia złożył wraz z ofertą pisemne
zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia udzielone przez konsorcjum podwykonawców zawiązane na potrzebę
realiz
acji zamówienia dla ZUS przez firmy: Andra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Eversis
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
z
siedzibą w Krakowie. Przedmiotem udostępnienia są zasoby w postaci osób mających
wziąć udział w realizacji zamówienia. Integrated Solutions wskazał, że Netia nie wykazała,
że skutecznie dysponuje wyżej wymienionymi zasobami innego podmiotu w celu wykazania
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a tym samym nie
potwierdziła, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Odwołujący wskazał, że podstawy prawne i faktyczne powstania i działania
konsorcjum skutkują tym, iż powstałe wspólne przedsięwzięcie gospodarcze jest tworem, na
który składają się indywidualne zasoby poszczególnych członków konsorcjum. Zawiązanie
konsorcjum nie powoduje „przejścia” zasobów w postaci wiedzy, doświadczenia,
kompetencji, potencjału osobowego z poszczególnych firm tworzących konsorcjum na nowo
powstałą organizację. Zasoby te: wiedza, doświadczenie, kompetencje, potencjał osobowy –
pozostają przy firmach, które je nabyły i nadal posiadają, a jedynie są wykorzystywane przez
poszczególnych członków konsorcjum przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia. W ocenie
Integrated Solutions zobo
wiązanie do udostępnienia zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia udzielone wykonawcy Netia przez konsorcjum firm Andra Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, Eversis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. jest nieskuteczne, gdyż konsorcjum nie posiada zasobów, które są
przedmiotem udostępnienia, i jako konsorcjum nie może tymi zasobami rozporządzać.
Ponadto Odwołujący podniósł, że zgodnie z treścią umowy konsorcjum z dnia 16 sierpnia
2021 r.
zobowiązania do udostępnienia zasobów winien udzielić każdy z podmiotów
tworzących konsorcjum odrębnie. Zdaniem Integrated Solutions udostępnienie zasobów
przedstawione przez Netia nie jest skuteczne
również na gruncie przepisów ustawy Pzp.
Odwołujący podkreślił, że przepisy ustawy Pzp nie przewidują „wspólnego udostępnienia
zasobów przez kilka podmiotów – tak jak czynią to w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp).

Odnośnie zarzutów dotyczących oferty złożonej przez wykonawcę DAMOVO
Integrated Solutions wskazał, że oferta ta jest niezgodna z warunkami zamówienia co do
sposobu sporządzenia oferty oraz z uwagi na zaoferowanie telefonów nie posiadających
parametrów i funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego. Odwołujący podkreślił, że
z
aoferowane modele Telefonów Typ I i Typ II tj. Mitel Entry, nie zostały określone przez
DAMOVO co do modelu i wersji, co
– w ocenie Integrated Solutions - skutkuje tym że nie są
możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, a co więcej brak jest możliwości ustalenia czy
takie urządzenia istnieją. Odwołujący powołał się na listę modeli telefonów IP dostępną na
stronie internetowej producenta Mitel. Ponadto
Odwołujący zwrócił uwagę na treść wyjaśnień
dotyczących treści oferty udzielonych przez DAMOVO w piśmie z dnia 17 listopada 2021 r.
Zdaniem Integrated Solutions n
ie można uznać za wyjaśnienie treści oferty takiej deklaracji,
w
której wykonawca jedynie potwierdza, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego, nie uzasadniając tej deklaracji.
N
adto Odwołujący podniósł, że złożona przez wykonawcę DAMOVO oferta jest
niezgodna z warunkami zamówienia z uwagi na zaoferowanie centralnych serwerów
sterujących nie posiadających parametrów i funkcjonalności wymaganych przez
Zamawiającego. Jako Centralny System sterowania połączeniami firma DAMOVO
zaoferowała rozwiązanie oparte na serwerach producenta Mitel Networks Model/Wersja:
MiVoice MX-One 7.3.
Odwołujący powołał się na ogólnodostępny w Internecie dokument
producenta oferowanego systemu - firmy Mitel pn.
„MiVoice MX-ONE Overview Guide”, który
opisuje
mechanizmy wysokiej dostępności możliwe do skonfigurowania na tym systemie.
Z
opisu na stronie 14 tego dokumentu wynika, iż serwery MiVoice MX-One mogą realizować
mechanizmy wysokiej dostępności na 4 sposoby. Jak wskazał Integrated Solutions metody
z punkt
ów od 2 do 4, o których mowa na stronie 32 odwołania, producent opisał w wyżej
wymienionym dokumencie jako mechanizmy typu
„warm standby” (ciepłej rezerwy) lub „hot-
standby
” (gorącej rezerwy), a więc nie jest to rozwiązanie oferujące wymaganą przez ZUS
arc
hitekturę active-active, przez co nie spełniają wymagania Zamawiającego zawartego
w OPZ w pkt 6.2 ppkt 2 lit. c.
: ” komponenty sprzętowe muszą być skonfigurowane w
układzie klastra Active-Active w celu zwiększenia niezawodności Systemu”. Z kolei pierwsza
z
opisanych na stronie 32 odwołania metod zapewnienia redundancji w systemie Mitel MX-
One, nazwana HLR, działa w architekturze active-active, ponieważ w tym przypadku serwery
wchodzące w skład klastra dzielą pomiędzy sobą obciążenie. Odwołujący podniósł, że
k
luczowy jest jednak fakt, iż konfiguracja HLR nie spełnia wymogu Zamawiającego
dotyczącego zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu w czasie awarii, który został
wyspecyfikowany w pkt 6.2 ppkt 2. OPZ.
Mając na uwadze powyższe Integrated Solutions
wska
zał, że żadna z czterech dostępnych metod zapewnienia redundancji w systemie Mitel
MX One nie spełnia wymagań ZUS wyspecyfikowanych w OPZ w pkt 6.2.

Odnośnie zarzutu dotyczącego złożenia oferty DAMOVO w warunkach czynu
nieuczciwej konkurencji
Odwołujący wskazał, że oświadczenie tego wykonawcy o poborze
energii przez telefon typ III (telefon firmy Mitel Networks, model Mitel 6867i) na poziomie 2,2
W nie jest prawdziwe. Integrated Solutions
zaznaczył, że według dostępnych w Internecie
danych producenta oferowany telefon IP model Mitel 6867i pobiera energię elektryczną na
poziomie wyższym niż 2,2 W. Odwołujący wskazał na pobór energii na poziomie 3,8 W, a
także 3,4 W. Integrated Solutions podniósł, że poziom energii zużywanej przez telefon,
określony w dokumentach wymienionych w treści odwołania, wskazuje, że produkowane
przez firm
ę Mitel telefony zużywają energię na podobnym poziome bez względu na tryb
działania (tj. w trybie oczekiwania lub trybie używania; pobór mocy jest stały niezależnie czy
jest to stan oczekiwania, czy też normalne użycie). W tym zakresie Odwołujący powołał się
na fragment dokumentu pn.
„Mitel IP Sets Engineering Guidelines”, gdzie na stronie 16
zamieszczon
e zostało wyjaśnienie następującej treści: „Moc wymagana dla telefonów IP
Mitel jest stała, niezależnie od tego, czy telefon jest w danej chwili używany, czy bezczynny
(czyli w trybie oczekiwania). Bardzo głośno ustawiony dzwonek czy zestaw głośnomówiący
mogą pobierać więcej energii niż normalnie. Proszę zwrócić uwagę, że gdy dodatkowe
urządzenia peryferyjne lub akcesoria są podłączone do telefonu IP (takie jak PKM, LIM,
stacja konferencyjna, lub akcesorium bezprzewodowe DECT), moc wymagana przez telefon
wzrośnie”
. Ponadto Odwołujący podkreślił, że producent nie zamieścił żadnej informacji, aby
w jakichkolwiek okolicznościach telefon ten mógł pobierać energię na zadeklarowanym przez
DAMOVO poziomie 2,2 W. W ocenie Integrated Solutions wykonawca DAMOVO
, działając
sprzecznie z
dobrymi obyczajami (a więc bezprawnie) i deklarując nieprawdziwy parametr
poboru mocy przez oferowany telefon typ III, zmierza do uzyskania dodatkowych punktów w
ramach kryterium oceny ofert, czego skutkiem jest
zagrożenie interesu pozostałych
wykonawców ubiegających się o zamówienie, w tym interesu Odwołującego wyrażającego
się w chęci uzyskania zamówienia.
W zakresie
zarzutów dotyczących niezgodność treści oferty wykonawcy T-SYSTEMS
z warunkami zamówienia Odwołujący podkreslił, że urządzenia opisane przez wyżej
wymienionego
wykonawcę w pozycjach od 1 do 6 tabeli zawartej w pkt 2.2. Formularza
oferty (telefony typ I, II, III, IV, przystawka klawiszowa do telefonu typ IV, terminal
audiokonferencyjny) nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego. Odwołujący
pod
niósł, że urządzenia wskazane w ofercie T-SYSTEMS nie są oferowane przez
producenta DIR W. R..
Zdaniem Integreted Solutions świadczą o tym informacje i dokumenty
udost
ępnione przez producenta na stronie internetowej, które nie wskazują na istnienie
takich urządzeń. Brak jest bowiem jakichkolwiek informacji i danych dotyczących
produkowanych i
oferowanych telefonów. Ponadto Odwołujący zauważył, że Przedsiębiorca
DIR W. R.
w informacji zawartej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (dalej:
„CEIDG”) w odniesieniu do wykonywanej działalności gospodarczej
(kody PKD) nie wskazał kodu 26.30.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego, a jedynie
działalność obejmującą działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji kod 61.90.Z jako
działalność podstawową oraz dwanaście innych działalności. Integrated Solutions podkreślił,
że kod 26.30 jest prawnie wymagany do produkcji telefonów. Odwołujący zwrócił również
uwagę na treść wyjaśnień dotyczących treści oferty udzielonych przez T-SYSTEMS w piśmie
z dnia 9 listopada 2021 r.
, w których wykonawca ten nie udzielił wyjaśnień, a jedynie złożył
własną deklarację iż „potwierdza, że wskazane w ofercie i wymienione w Wezwaniu modele
urządzeń – telefonów i terminali – spełniają wymagania wskazane w SWZ.” Ponadto w
ocenie
Odwołującego załączone do wyjaśnień oświadczenie DIR W. R. nie stanowi
potwierdzenia, że oferowane urządzenia – telefon typ I, telefon typ II, telefon typ III, telefon
typ IV, terminal audiokonferencyjny, spełniają wymagania opisane w OPZ. Treść tego
oświadczenia jest w istocie wyłącznie przekopiowaniem treści wezwania Zamawiającego.
Integrated Solutions podniósł, że wyjaśnienia takiej treści nie mają w istocie żadnej wartości
merytorycznej, nie niosą ze sobą żadnej informacji będącej odpowiedzią na pytania ZUS i
nie pozwalają Zamawiającemu na dokonanie oceny oferty.
Odwołujący odniósł się również do zarzutu dotyczącego braku wykazania przez
wykonawcę T-SYSTEMS dysponowania zasobami niezbędnymi w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. Integrated Solutions wskazał, że Zamawiający
dysponując zobowiązaniem podmiotu trzeciego, posiada pełną informacją o tym, że zasoby
podmiotu trzeciego powinny podlegać jego ocenie, której przeprowadzenie wymagane jest
przepisem art. 119 ustawy Pzp.
Odnosząc się do powyższego Odwołujący podniósł, że podmiot udostępniający
zasoby
– DIR W. R.zobowiązał się do udostępnienia na rzecz T-SYSTEMS zasobów
w
postaci wiedzy, doświadczenia tj.: dostawa i wdrożenie systemu telefonii IP w strukturze
r
ozproszonej, obejmujące 10 różnych lokalizacji dla 2000 użytkowników (numerów
abonenckich)
– zamówienie realizowane na rzecz Telewizji Polskiej S.A. (od 23 grudnia 2019
r. do 31 stycznia 2020 r.) oraz dostawa
i wdrożenie systemu telefonii IP w strukturze
rozproszonej, obejmujące 36 różnych lokalizacji dla 2000 użytkowników (numerów
abonenckich)
– zamówienie realizowane na rzecz Gminy Miejskiej Kraków (od 17 września
2020 r. do 27 stycznia 2021 r.).
Z informac
ji udzielonych przez Telewizję Polską S.A., w trybie przepisów o dostępie
do informacji publicznej, wynika, że przedsiębiorca DIR W. R. nie wykonał dostawy i
wdrożenia systemu telefonii IP w strukturze rozproszonej, obejmujące 10 różnych lokalizacji
dla 2000 użytkowników (numerów abonenckich) dla Telewizji Polskiej S.A., gdyż Telewizja
Polska S.A. nie zawierała z tym podmiotem umowy w trybie zamówienia publicznego na
dostawę i wdrożenie systemu telefonii IP w strukturze rozproszonej, obejmujące 10 różnych

lokalizacji dla 2000 użytkowników (numerów abonenckich), realizowanej w terminie od 23
grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Z kolei z informacji udzielonych
przez Gminę Miejską Kraków, w trybie przepisów
o
dostępie do informacji publicznej, wynika, że przedsiębiorca DIR W. R., w ramach
zamówienia dla Gminy Miejskiej Kraków nie dostarczył i nie wdrożył kompletnego systemu
telefonii IP, a dostarczył jedynie oprogramowanie do centrali telefonicznej IP (będące
odpowiednikiem oprogramowania do centralnych systemów sterujących) wraz ze 107
bramkami analogowymi.
O tym, że nie jest to projekt spełniający wymóg SWZ świadczy też
fak
t, że jego wartość wynosiła jedynie 157 194,00 zł brutto.
Mając na uwadze powyższe - w ocenie Integrated Solutions - zobowiązanie DIR W.
R. do udost
ępnienia wykonawcy T-SYSTEMS zasobów w postaci opisanego w treści
zobowiązania wiedzy i doświadczenia, nie potwierdza, że T-SYSTEMS spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Podmiot udostępniający zasoby nie legitymuje się bowiem wiedzą i
doświadczeniem, które – jako zasób własny – użyczył T-SYSTEMS w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Dnia 3 lutego 2022 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na
odwołanie, w której Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzut odwołania nr 1 dotyczący
oferty złożonej przez Netia oraz wniósł o:
1.
umorzenie postępowania wywołanego wniesieniem odwołania w zakresie
uwzględnionego zarzutu nr 1;
2. pozostawienie bez rozpoznania zarzutu ewentualnego nr 2, ewentualnie umorzenie
w
zakresie tego zarzutu postępowania odwoławczego;
3.
oddalenie odwołania w pozostałym zakresie, to jest w zakresie zarzutów 3 - 6;
4.
dopuszczenie dowodów z dokumentacji Postępowania, na wykazanie faktów
wskazanych poniżej w uzasadnieniu;
5.
obciążanie Odwołującego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa
procesowego.
W uzasadnieniu przedmiotowego pisma ZUS wskazał, że uznał za uzasadniony
oznaczony w odwołaniu nr 1 zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Netia jako oferty niezgodnej z warunkami
zamówienia. Zamawiający stwierdził, że po zapoznaniu się z argumentacją zawartą
w
uzasadnieniu odwołania należało zgodzić się z tezą, że wykonawca Netia zaoferował
w
złożonej ofercie sprzęt – terminale audiokonferencyjne i przełączniki sieciowe nie
spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia
w
zakresie parametrów i funkcjonalności. Podczas rozprawy w dniu 17 lutego 2022 r.
w zakresie zarzutu nr 1
odwołania tj. odrzucenia oferty wykonawcy Netia jako oferty
niezgodnej z warunkami zamówienia, Zamawiający sprostował, że w jego ocenie,

wykonawca Netia
zaoferował niezgodne z SWZ urządzenia w postaci terminali
wideokonferencyjnych i
przełączników sieciowych.
Odnośnie zarzutu oznaczonego w odwołaniu nr 2 Zamawiający wskazał, że ma on
charakter zarzutu ewentualnego, co wprost wynika z
e skorelowania z tym zarzutem żądania
nr 4 odwołania sformułowanego „z ostrożności procesowej”. W związku z powyższym –
w ocenie Zamawi
ającego - zarzut nr 2 mógłby podlegać merytorycznemu rozpoznaniu
jedynie na wypadek nieuwzględnienia zarzutu nr 1, który zmierza do dalej idącego skutku w
postaci odrzucenia wskazanej w nim oferty. ZUS
stwierdziłł, że uwzględnienie odwołania co
do zarzutu
nr 1 powinno skutkować pozostawieniem bez rozpoznania zarzutu nr 2.
Ewentualnie w takiej sytuacji można byłoby też uznać postępowanie odwoławcze w zakresie
zarzutu nr 2 odwołania za zbędne i umorzyć postępowanie w tej części na podstawie art. 568
pkt 2 P.z.p.
Ponadto zdaniem Zamawiającego zarzut nr 3 odwołania tj. zarzut naruszenia art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez DAMOVO,
pomimo że jest ona niezgodna z warunkami zamówienia w zakresie, w jakim oferowane
przez DAMOVO
urządzenia są niezgodne z wymogami wymienionymi w OPZ, pozbawiony
jest usprawiedliwionych podstaw, wobec czego odwołanie w tej części powinno zostać
oddalone.
ZUS podkreślił, że w szczególności nie są trafne zarzuty co do sposobu określenia
w ofercie DAMOVO
modeli telefonów Mitel Entry. Zamawiający wskazał, że przy dzisiejszych
możliwościach technicznych wykonawców oraz skali przedmiotu zamówienia (kilkadziesiąt
tysięcy telefonów IP) wykonawcy są w stanie dostarczyć urządzenia spełniające jego
wymagania. Dodatkowo -
jak podkreślił ZUS - istnieją przypadki, w których dostęp do
źródłowej dokumentacji dotyczącej oferowanych urządzeń nie jest możliwy. Dlatego też
Zamawiający zdecydował się oprzeć weryfikację spełnienia wymagań OPZ oferowanych
telefonów poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy. W odniesienia do części zarzutu
dotyczącej architektury active-active Zamawiający podniósł, że zawarty w odwołaniu wywód
oraz przedstawiona wraz z odwołaniem dokumentacja nie są wystarczające do wykazania
tego, że rozwiązanie bazujące na centralnych serwerach sterujących Mitel Networks
wykluczają, aby komponenty sprzętowe umożliwiały konfigurację w układzie klastra active-
a
ctive w celu zwiększenia niezawodności Systemu.
Z
amawiający wskazał, że również zarzut nr 4 odwołania tj. zarzut dotyczący
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy DAMOVO jako złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu
ustawy
o
zwalczaniu
nieuczciwej
konkurencji,
pozbawiony
jest
usprawiedliwionych podstaw, wobec czego odwołanie w tej części powinno zostać oddalone.

W
ocenie
ZUS
wbrew
twierdzeniom
zawartym w odwołaniu odnośnie
energooszczędności telefonu klasy III, przedstawiona przez Odwołującego dokumentacja nie
potwierdza, że złożone oświadczenie o zużyciu mocy w stanie oczekiwania telefonu Mitel
6867i na poziomie 2,2 W jest nieprawdziwe.
Jak wskazał Zamawiający, przedstawiona
dokumentacja odnosi się do sytuacji zużycia mocy w przypadku typowego użycia
(pojedynczej rozmowy).
Ponadto, odnosząc się do zarzutu nr 5 odwołania tj. zarzutu dotyczącego naruszenia
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy T-
SYSTEMS jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia, Zamawiający podniósł, że jest
on pozbawiony usprawiedliwionych podstaw, wobec czego
odwołanie w tej części powinno
zostać oddalone. ZUS wskazał, że producent nie ma obowiązku publikować danych
technicznych wszystkich swoich produkt
ów. Nie można też wykluczyć, że ewentualne
zamówienie o znacznym rozmiarze spowoduje wdrożenie produkcji zmodyfikowanych
modeli, dostosowanych do określonych wymagań. Zdaniem Zamawiającego z tych przyczyn
za nieuprawnione trzeba uznać przyjęte przez Odwołującego domniemanie, że z faktu
niezamieszczenia na stronie internetowej należącej do podmiotu wskazanego przez
w
ykonawcę T-SYSTEMS jako producent (DIR W. R.) wyszczególnienia modeli i specyfikacji
urządzeń miałoby wynikać, że sprzęt wskazany w ofercie nie jest i nie może być
produkowany.
Zamawiający wskazał również, że do podobnie błędnego wniosku
doprowadziło Integrated Solutions stwierdzenie, że w informacji zawartej w CEIDG nie
wpisano kod
u działalności przypisanego do produkcji sprzętu telekomunikacyjnego. Trzeba
mieć na uwadze, że produkcja aparatów telefonicznych i podobnych urządzeń nie jest
działalnością koncesjonowaną, tj. możliwą do wykonywania jedynie za zezwoleniem
uprawnionego organu. W takiej sytuacji
– jak podkreślił Zamawiający - wpis kodu działalności
do CEIDG ma jedynie znaczenie porządkowe, a jego brak może co najwyżej obarczać
przedsiębiorcę odpowiedzialnością finansową za wykroczenie przeciwko temu
porządkowemu obowiązkowi, ale nie stanowi prawnej przeszkody dla produkcji określonych
urządzeń.
W zakresie zarzutu nr 6 odwołania ZUS również wskazał, że jest on pozbawiony
usprawiedliwionych podstaw, wobec czego odwołanie w tej części powinno zostać oddalone.
Zamawiający zaznaczył, że Odwołujący formułując zarzut naruszenia art. 119 ustawy Pzp
w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp,
nie wziął pod uwagę, że w niniejszej sprawie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przewidzianym
w art. 139
ustawy Pzp. ZUS podniósł, że badanie udostępnionych zasobów dotyczyć
powinno takiego wykonawcy,
co do którego Zamawiający obowiązany jest dokonać
kwalifikacji podmiotowej, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, czyli w stosunku, do wykonawcy którego oferta została najwyżej

oceniona. Tymczasem oferta wykonawcy T-SYSTEMS
nie została oceniona najwyżej, wobec
czego Zamawiający nie był obowiązany do dokonania oceny udostępnionych zasobów na
zasadach art. 119 ustawy Pzp
, a w konsekwencji nie mogło dojść do naruszania tego
przepisu, ani też do naruszenia przepisu art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołania
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołań, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Ponadto Izba stwierdziła, że Odwołujący posiadają interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp, co uprawniało ich do złożenia odwołania.
Izba
stwierdziła skuteczność zgłoszonych przystąpień do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego – w sprawach o sygn. akt KIO 128/22 i KIO 152/22
oraz po stronie Odwołującego - w sprawie o sygn. akt KIO 128/22.
Odwołania zostały rozpoznane w granicach zawartych w nich zarzutów (art. 555
ustawy Pzp), podtrzymanych na rozprawie z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności
postępowania (art. 534 ust. 1 ustawy Pzp). Rozpoznając przedmiotowe odwołania Izba miała
na uwadze treść akt postępowania (§8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę
Odwoławczą).

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne:

W formularzu ofert
y stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ wykonawcy biorący udział
w
Postępowaniu mieli zadeklarować urządzenia w ramach oferowanego Systemu,
spełniające wymagania określone w OPZ - Załączniku nr 1 do SWZ. Tabela znajdująca się
na stronie 2 formularza oferty
zawierała 10 kolejno ponumerowanych wierszy:
1. Telefon typu I,
2. Telefon typu II,

3. Telefon typu III,
4. Telefon typu IV,
5. Przystawka klawiszowa do telefonu typu IV
6. Terminal audiokonferencyjny,
7. Terminal wideokonferencyjny,
8.
Przełącznik sieciowy,
9.
Centralny System sterowania połączeniami,
10. System
zarządzania telefonami IP.
W
wyżej wymienionej tabeli w kolumnie nr 2 należało wpisać: producenta
i
model/wersję.
Zamawiający w formularzu oferty zawarł zapis, zgodnie z którym niespełnienie przez
ofertowane modele wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SWZ nawet w jednym
punkcie, będzie powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z pkt 2.1.3. SWZ
„Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu
zamówienia”
.
W
pkt 1 OPZ Zamawiający wprowadził definicje Systemu, zgodnie z którą System to
zbiór powiązanych ze sobą elementów, w tym sprzętu komputerowego, oprogramowania
i
infrastruktury sieciowej, którego funkcją jest przetwarzanie i przesyłanie danych.
Stosownie do treści pkt 4.2. ppkt 2 OPZ „System musi być dedykowanym
rozwiązaniem sprzętowym i programowym”
.
Z kolei w pkt 4.3. ppkt 1, 2, 5 i 6 OPZ ZUS wskazał:
„1. System musi być zaprojektowany zgodnie z wymaganiami, na bazie założeń
przedstawionych w niniejszym dokumencie. Poszczególne elementy Systemu będą miały
takie
parametry, aby System działał bezawaryjnie.
2. Wykonawca dostarczy platformę sprzętową (serwery oraz maszyny wirtualne, o ile
architektura Systemu je zakłada). System komunikacyjny telefonii IP musi być dostarczony
w
modelu redundantnym, tj. musi posiadać zdublowaną platformę serwerową.
5. Wirtualizacja Systemu (o ile jest ona zakładana przez Wykonawcę), musi mieć
wsparcie techniczne producenta rozwiązania do wirtualizacji.
6. Jeżeli Wykonawca zakłada wykorzystanie wirtualizacji serwerów, rozwiązanie musi
umożliwiać spójne centralne zarządzanie Systemem złożonym z wszystkich serwerów
sprzętowych (hostów)”
.
Zgodnie z pkt 5.1.10. ppkt 1 lit. a. OPZ
„1. Z uwagi na fakt, iż w lokalizacji Senatorska
6/8 w
Warszawie nie ma wystarczającej liczby gniazdek PEL, Wykonawca dostarczy
i
skonfiguruje (minimum w zakresie QoS oraz VLAN) przełączniki sieciowe 8-mio portowe,


spełniające poniższe wymagania: a. zasilanie urządzeń końcowych na wszystkich portach
zgodne ze standardem IEEE 802.3af PoE typ 1 (15,4 W na port)
.
W pkt 5.1.8. ppkt 1 lit. m. OPZ
Zamawiający wskazał, co następuje: „1. Terminal
audiokonferencyjny przeznaczony do umieszczenia na stole w salach konferencyjnych
umożliwiający prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym o funkcjonalności co najmniej:
m. możliwość zasilania z portu przełącznika (zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af)
oraz za pomocą lokalnego zasilacza”
.
Stosownie do brzmienia pkt 5.1.9. ppkt 1 lit. a.i. oraz lit. e. OPZ
„1. Terminal
wideokonferencyjny przeznaczony będzie do małych sal konferencyjnych (do 6-8 osób)
o
wyposażeniu i funkcjonalności jak niżej: a. kamera o parametrach co najmniej:
i.
rozdzielczość 4K; e. obsługa protokołów sieciowych SIP i H.323, BFCP, H.239, DHCP,
NTP, HTTP, HTTPS
.
Zgodnie z pkt 6.2. ppkt 2 lit. c. OPZ
„2. Centralne serwery sterujące muszą spełniać
następujące wymagania: c. komponenty sprzętowe centralnych serwerów sterujących muszą
być skonfigurowane w układzie klastra Active-Active w celu zwiększenia niezawodności
Systemu -
w wypadku awarii lub niedostępności jednego z węzłów jego rolę przejmie drugi
węzeł przy zachowaniu poniższej funkcjonalności Systemu:
i. obsługa wszystkich telefonów w Systemie jak w bezawaryjnym trybie pracy;
ii.
obsługa połączeń głosowych jak w bezawaryjnym trybie pracy;
iii. obsługa połowy pojemności portów mostka audio i wideo oraz bram multimedialnych
w stosunku do bezawaryjnego trybu pracy;
iv. pozostałe funkcjonalności – jak w bezawaryjnym trybie pracy (…)”
.

Stosownie do brzmienia pkt 6.3. ppkt 3 OPZ
„W przypadku awarii serwerów, łączy
WAN lub połączenia z operatorem telekomunikacyjnym, w jednym centrum danych,
wszystkie telefony, połączenia głosowe i funkcje muszą być obsługiwane przez serwery
znajdujące się w drugim centrum danych (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w
rozdziale 6.2 p. 2. lit. b. Wymagane jest, aby serwery w każdej z dwóch lokalizacji
(DC1/DC2) były w stanie samodzielnie obsłużyć wszystkie telefony IP w Systemie. W czasie
nor
malnej pracy sygnalizacja będzie rozkładana równomiernie pomiędzy serwery w obu
lokalizacjach. Przełączenie na tryb awaryjny nie może powodować zerwania trwających
połączeń telefonicznych”
.
W pkt 4.1.1.4.1. SWZ Zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu
w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o następującym brzmieniu: „Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał
co najmniej dwa zamówienia każde polegające na dostawie i wdrożeniu systemu telefonii IP
w strukturze rozproszonej, obejmującego co najmniej 10 różnych lokalizacji dla co najmniej


2000 użytkowników (numerów abonenckich). W przypadku zamówień wykonywanych
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zakres każdego z nich obejmuje wykonaną
dostawę i zakończone wdrożenie systemu telefonii IP, spełniające ww. wymagane cechy”
.
Stosownie do pkt 7.2. SWZ jednym z kryteriów oceny ofert jest „Energooszczędność
Systemu”. Punkty we wskazanym kryterium zostaną przyznane, jeżeli wykonawca
zadeklaruje, że pobór mocy telefonów typu III pracujących w klasie energetycznej 2 IEEE
802.3af w s
tanie oczekiwania będzie nie większy niż 4,0 W. Punkty będą obliczone według
wzoru
określonego przez Zamawiającego. Ponadto ZUS zdefiniował pojęcie „stanu
oczekiwania”. Zgodnie z postanowieniami SWZ stan oczekiwania to oczekiwanie na
połączenie, w którym telefon zapewnia wszystkie funkcjonalności (w szczególności
możliwość odbierania połączeń), ale z wyłączonym podświetleniem ekranu.
Zgodnie z pkt 1.3.5. SWZ
„Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu
postanowienia art. 139 ustawy.
W związku z powyższym, Zamawiający najpierw dokona
badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku, Wykonawca nie jest obowiązany do
złożenia wraz z ofertą JEDZ, które będzie składane na żądanie Zamawiającego, wyłącznie
przez tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona”
.

Wykonawca Damovo w formularzu oferty
zaoferował:
• Telefon typu I – Producent: Mitel Networks, Model: Mitel Entry;
• Telefon typu II – Producent: Mitel Networks, Model: Mitel Entry;
• Terminal audiokonferencyjny – Producent: Mitel Networks, Model: Mitel 6970 IP
Conference Phone;
• Przełącznik sieciowy – Producent: Edgecore Networks, Model: ECS2100-10PE;
• Centralny System sterowania połączeniami – Producent: Mitel Networks,
Model/Wersja: MiVoice MX-One 7.3.

Ponadto DAMOVO w pkt 2.4.2. formularza oferty
zadeklarował pobór mocy telefonów
typu III pracujących w klasie energetycznej 2 IEEE 802.3af w stanie oczekiwania na
poziomie 2,2 W.

Wykonawca Netia
w formularzu oferty zaoferował:
• Terminal wideokonferencyjny – Producent: Avaya, Model: XT4300;
• Przełącznik sieciowy – Producent: Extreme, Model: X435-8T-4S;

• Centralny System sterowania połączeniami – Producent: Avaya, Model/Wersja: Avaya
Aura r. 8.1 lub nowszej.

Netia
złożył w Postępowaniu wykaz zamówień – załącznik nr 6A do SWZ, w którym
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt
4.1.1.4.1. SWZ wskazał:
• zamówienie dla Gminy Miasta Gdańska - Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydział
Infrastruktury
, którego przedmiotem jest świadczenie usług głosowych w tym dostawa
i wdrożenie telefonii IP oraz dzierżawa łączy cyfrowych. w ramach którego
zrealizowano: dostawę i wdrożenie w strukturze rozproszonej w liczbie 11 różnych
lokalizacji (co najmniej 10) i liczbie 2200 użytkowników/numerów abonenckich/ (co
najmniej 2000)
– zamówienie realizowane od 27 maja 2018 r. do nadal;
• zamówienie dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, którego przedmiotem
jest d
ostawa, wdrożenie i świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii IP wraz
z
dzierżawą systemu telekomunikacyjnego dla IAS oraz grupy urzędów skarbowych
województwa dolnośląskiego w ramach którego zrealizowano: dostawę i wdrożenie
w
strukturze rozproszonej w liczbie 45 różnych lokalizacji (co najmniej 10) i liczbie
5000 użytkowników/numerów abonenckich/ (co najmniej 2000) – zamówienie
realizowane od 1 grudnia 2019 r. do nadal.

Ponadto wykonawca Netia
wraz z ofertą złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego tj.
konsorcjum: ANDRA Sp. z o.o., EVERSIS Sp. z o.o. oraz Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie zostało podpisane przez osobę
umocowaną do reprezentowania ANDRA Sp. z o.o. tj. członka zarządu tej spółki.
Zgodnie z
§ 4 ust. 1 lit. h umowy konsorcjum z dnia 16 sierpnia 2021 r. strony
ustanowiły pełnomocnika konsorcjum tj. firmę ANDRA Sp. z o.o. Pełnomocnik konsorcjum
został upoważniony do reprezentowania konsorcjum, jak również każdej ze stron z osobna
w Pos
tępowaniu, a także m.in. do podpisywania i składania wszelkich oświadczeń w tym
oddania do dyspozycji zasobów na rzecz Netia S.A. Ponadto stosownie do treści § 1 ust. 7
umowy konsorcjum
„Każda ze Stron uczestniczyć będzie swoim potencjałem w realizacji
cel
u określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu”
. Celem konsorcjum jest natomiast złożenie
oferty do Netii w Postępowaniu oraz realizacja udzielonego zamówienia w przypadku, gdy
oferta zostanie uznana
przez ZUS za najkorzystniejszą (§ 1 ust. 4 umowy konsorcjum).

Wykonawca T-SYSTEMS
w formularzu oferty zaoferował:
• Telefon typu I – Producent: DIR W. R., Model: T110;

• Telefon typu II - Producent: DIR W. R., Model: T120;
• Telefon typu III - Producent: DIR W. R., Model: T310;
• Telefon typu IV - Producent: DIR W. R., Model: T410,
• Przystawka klawiszowa do telefonu typu IV - Producent: DIR W. R., Model: EM410,
• Terminal audiokonferencyjny - Producent: DIR W. R., Model: AT550.

T-
SYSTEMS wraz z ofertą złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego tj. przedsiębiorcy
DIR W. R.
do udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. DIR W. R. zobowiązała się do udostępnienia na rzecz T-
SYSTEMS zasobów w postaci wiedzy, doświadczenia tj.:
• Dostawa i wdrożenie systemu telefonii IP w strukturze rozproszonej, obejmujące 10
różnych lokalizacji dla 2000 użytkowników (numerów abonenckich). Podmiot, na
rzecz którego usługa została wykonana: Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawła
Woronicza 17, 00-999 Warszawa wykonana w terminie od 23 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r.;
• Dostawa i wdrożenie systemu telefonii IP w strukturze rozproszonej, obejmujące 36
różnych lokalizacji dla 2000 użytkowników (numerów abonenckich). Podmiot, na
rzecz którego usługa została wykonana: Gmina Miejska Kraków, ul. Plac Wszystkich
Świętych 3-4 , 31-004 Kraków, wykonana w terminie od 17 września 2020 r. do 27
stycznia 2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Izba zważyła, co następuje.

sygn. akt KIO 128/22

Zarzuty
nr 2 lit. a i b odwołania podlegają umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 1
ustawy Pzp w zw. z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na ich wycofanie przez
Odwołującego.
Przystępujący Netia oświadczył, że wnosi sprzeciw wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego zarzutu nr 1 odwołania.
W zakresie zarzutu nr 1 i
2 odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.
Odnośnie zarzutu nr 1 lit. a odwołania Izba wskazuje, że nie podlegał on rozpoznaniu
jako zarzut ewentualny.

W zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Netia z uwagi na
niezgodność z warunkami zamówienia Izba wskazuje, że zaoferowany przełącznik sieciowy

producenta Extreme model: X435-8T-
4S nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych
w pkt 5.1.10 ppkt 1 lit. a. OPZ
tj. przełącznik sieciowy nie umożliwia zasilania urządzeń
końcowych na wszystkich ośmiu portach zgodne ze standardem IEEE 802.3af PoE typ 1.
Porty nie mają bowiem możliwości zasilania urządzeń końcowych podłączonych do
zaoferowanego przełącznika zgodnie z określonym standardem, co wynika jednoznacznie z
dokumentacji dostępnej na oficjalnej stronie internetowej producenta. Przystępujący Netia w
piśmie procesowym z dnia 3 lutego 2022 r. wskazał, że przełącznik sieciowy firmy Extreme
Networks model: X435-8T-4S
spełnia funkcjonalność zasilania urządzeń końcowych na
wszystkich portach zgodnie ze standardem PoE, ale w konfiguracji z injectorem PoE.
Wykonawca Netia podkreślił, że zaproponowane rozwiązanie w całości spełnia parametry
zdefiniowane w pkt 5.1.10 ppkt 1 lit. a. OPZ.
Netia wskazała, że wyżej wymieniony injector
jest możliwym, zaproponowanym przez producenta, rozwiązaniem konfiguracyjnym
przełącznika sieciowego umożliwiającym funkcję PoE, które jest rozwiązaniem bardziej
optymalnym dla Zamawiającego i jest ono tożsame wobec propozycji innych wykonawców.
Mając na uwadze brzmienie OPZ skład orzekający Izby stwierdził, że wymogiem
Zamawiającego było zasilanie urządzeń końcowych poprzez każdy z portów zaoferowanego
przełącznika sieciowego, a nie przez dodatkowe urządzenie, którym de facto jest injector.
Zamawiający wymagał, aby zaoferowane urządzenie spełniało określoną funkcjonalność, nie
wskazując jednocześnie, że możliwe jest zastosowanie dodatkowego urządzenia.
Izba zwr
aca również uwagę na istotę rozwiązań równoważnych, na które powoływał
się Przystępujący Netia w trakcie rozprawy w dniu 4 lutego 2022 r. Skład orzekający Izby
wskazuje, że Zamawiający nie przewidywał w dokumentach zamówienia, że dopuszcza
rozwiązania
równoważne
w
zakresie
wymaganych
przełączników
sieciowych.
W
okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy należy zauważyć, że jeśli Przystępujący
Netia chciał zaoferować rozwiązanie równoważne mógł zwrócić się do Zamawiającego
z
pytaniem, czy dopuszcza on takie rozwiązanie, w drodze wyjaśnień treści SWZ lub wnieść
odwołanie w przedmiotowym zakresie, jednak tego nie uczynił. Wobec powyższego zapisy
SWZ przyjęły charakter ostatecznych i wiążą zarówno Zamawiającego, wykonawców i Izbę.
Zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania Netii do
uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, Izba
pozostawia bez rozpoznania jako zarzut ewentualny, z uwagi na uwzględnienie zarzutu
naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który zmierza do dalej idącego skutku w postaci
odrzucenia oferty wykonawcy Netia jako niezgodnej z warunkami zamówienia. Izba podziela
stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym wzywanie wykonawcy do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych w sytuacji odrzucenia jego oferty należy uznać za
niecelowe.

Odnośnie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty DAMOVO z uwagi na
niezgodność z warunkami zamówienia Izba po pierwsze uznała, że zaoferowany przez
DAMOVO terminal audiokonferencyjny producenta Mitel Networks, model: Mitel 6970 IP
Conference Phone nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych w pkt 5.1.8 ppkt 1 lit. m.
OPZ tj. nie posiada możliwości zasilania za pomocą lokalnego zasilacza, z uwagi na to, że
nie posiada złącza umożliwiającego podłączenie lokalnego zasilacza. Należy podkreślić, że
Zamawiający stwierdził, że dopuszczalne jest zasilanie zasilaczem zewnętrznym, który –
w jego ocenie
– został zaoferowany w ofercie DAMOVO i stanowi on de facto przejściówkę
dla kabla sieciowego
. Izba wskazuje, że nawet gdyby przyjąć, że zaoferowany terminal
audiokonferencyjny ma możliwość zasilania z lokalnego zasilacza przez zastosowanie
dodatkowego zasilacza dedykowanego dla zaoferowanego urządzenia i tym samym spełnia
funkcjonalność opisaną w pkt 5.1.8 ppkt 1 lit. m. OPZ, to jest to dodatkowy element, który nie
wynika z treści OPZ. Podobnie jak w przypadku przełączników sieciowych zadeklarowanych
przez Netię, Izba podkreśla, że Zamawiający wymagał, aby zaoferowane urządzenie
spełniało określoną funkcjonalność, nie wskazując jednocześnie, że możliwe jest
zastosowanie dodatkowego urządzenia. Nadto skład orzekający Izby przyznał rację
Odwołującemu, że zawarta w wyżej wymienionym postanowieniu OPZ koniunkcja poprzez
użycie spójnika „oraz”, świadczy o tym, że Zamawiający dla terminala audiokonferencyjnego
wymagał zapewnienia obu możliwości zasilania tj. zarówno zasilania z portu przełącznika
(zgodnie ze standardem PoE IEEE 802.3af
) jak i za pomocą lokalnego zasilacza. Izba
wskazuje, że zgodnie z poglądami doktryny, spójnikami koniunkcji są głównie wyrażenia
„oraz", „lecz, „a także", „i", natomiast w tekstach odpowiednikiem koniunkcji jest przecinek
(Logika dla prawników, red. Andrzej Malinowski, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis,
Warszawa 2002, s. 97). Koniunkcja nazywana jest związkiem współprawdziwości dwóch
zdań, bowiem zdanie połączone za pomocą funktora koniunkcji jest tylko wtedy prawdziwe,
gdy obydwa zakresy połączone funktorem koniunkcji są prawdziwe, a zatem gdy posiadane
są obie kategorie uprawnień (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie z dnia 9 stycznia 2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 942/18).
Mając
na uwadze powyższe okoliczności oferta DAMOVO winna podlegać odrzuceniu z powodu
niespełnienia wymogów określonych w pkt 5.1.8. ppkt 1 lit. m. OPZ.
Ponadto Izba wskazuje, że zaoferowany przez DAMOVO przełącznik sieciowy
producenta
Edgecore
Networks
model:
ECS2100-
10PE nie spełnia wymagań
Zamawiającego określonych w pkt 5.1.10 ppkt 1 lit a. OPZ. Wspomniany przełącznik nie
umożliwia zasilania na wszystkich portach zgodnie ze standardem IEEE 802.3af PoE typ 1
(15,4 W na port). Posiada on budżet mocy dla PoE na poziomie 65 W, czyli nie jest w stanie
obsłużyć 8 portów po 15,4 W jednocześnie (wymagane 123,2 W), a zatem zgodnie z
wymaganiami zawartymi w OPZ. Izba uznała za trafne stwierdzenie Odwołującego, iż skoro

Zamawiający przyjmuje, iż wystarczającym jest jednoczesne działanie czterech portów, a nie
ośmiu, to równie dobrze można by przyjąć, że prawidłowym byłoby działanie jednego portu,
a
w ocenie Odwołującego nie taka była intencja Zamawiającego. Powyższe stanowisko
wyraził również Przystępujący Integrated Solutions, który stwierdził, że twierdzenie
Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie jakoby ZUS nie wymagał by zasilanie
było realizowane na wszystkich portach jednocześnie, jest zmianą treści SWZ po terminie
składania ofert, w toku postępowania odwoławczego, w celu dopasowania treści SWZ do
treści oferty złożonej przez jednego z wykonawców ubiegających się o zamówienie – takie
wymaganie będzie odpowiadać specyfikacji zaproponowanego w ofercie przez DAMOVO
przełącznika. Przystępujący Integrated Solutions podkreślił również, że Zamawiający
określając w OPZ wymagania przełącznika sieciowego opisał, że zasilanie PoE na każdym z
8 portów ma być na poziomie 15,4 W, co potwierdza użycie słowa „na wszystkich portach”.
Mając na uwadze powyższe okoliczności zdaniem Izby oferta DAMOVO jest niezgodna z
warunkami zamówienia również w zakresie braku odpowiedniej mocy umożliwiającej
zasilanie wszystkich portów jednocześnie.
Odnosząc się do braku zgodności zaoferowanych urządzeń z warunkami zamówienia
należy również zauważyć, że na rozprawie w dniu 21 lutego 2022 r. Zamawiający na pytanie
Izby, czy gdyby w ofercie pojawił się injector, to czy ZUS przyjąłby, że zaoferowane
urządzenia są zgodne z warunkami zamówienia, Zamawiający nie był w stanie odpowiedzieć
na to pytanie. Kolejno, Przystępujący Netia przypomniał, że Zamawiający na pierwszym
terminie rozprawy
uznał, iż wykorzystanie injectora przez DAMOVO, pomimo zawarcia go w
ofercie, b
yło dopuszczalne. Zamawiający wskazał wówczas na zasilacze dostępne w ofercie
rynkowej producenta Mitel
, które są przejściówką dla kabla sieciowego i – w jego ocenie – są
elementem oferty DAMOVO
. Zdaniem Zamawiającego takie rozwiązanie odpowiada
wymaganiom
sformułowanym w OPZ. W ocenie Izby powyższe pokazuje pewną
niekonsekwencję i sprzeczność w twierdzeniach ZUS.
Ponadto skład orzekający wskazuje, że niewątpliwie zarówno wykonawca Netia jak
i wykonawca DAMOVO zaoferowali dodatkowy element, a zatem zadeklarowane
urządzenia
nie spełniają swoich funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w OPZ. Wobec faktu, że Zamawiający uwzględnił zarzut nr 1 odwołania
uznając, że zaoferowany przez Netię przełącznik sieciowy nie spełnia wymagań określonych
w dokumentach zamówienia w zakresie parametrów i funkcjonalności, niezrozumiałym jest
zatem dlaczego w zakresie oferty wykonawcy DAMOVO
stwierdził, że jest ona zgodna
z
warunkami zamówienia.

sygn. akt KIO 152/22

Zarzuty nr 2 lit. b
odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy
Pzp w zw. z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na ich wycofanie przez Odwołującego.
Przystępujący Netia oświadczył, że wnosi sprzeciw wobec uwzględnienia przez
Zamawiającego zarzutu nr 1 odwołania.
Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na uwzględnienie w zakresie zarzutu
dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Netia z uwagi na zaoferowanie
terminala wideokonferencyjnego oraz przełączników sieciowych niezgodnych z warunkami
zamówienia, natomiast w pozostałym zakresie odwołanie podlegało oddaleniu.
Izba uznała za zasadne twierdzenie Odwołującego, że zaoferowany przez Netia
terminal wideokonferencyjny producenta
Avaya model: XT4300 nie spełnia wymagań
Zamawiającego zawartych w pkt 5.1.9 ppkt 1 lit. a.i. OPZ. Izba podziela stanowisko
Odwołującego, zgodnie z którym Netia próbuje wywieść, niezależnie od wymogu z pkt 5.1.9
ppkt 1 lit.
a.i. OPZ, że kamera spełnia ten wymóg pomimo braku wskazania tej rozdzielczości
w
wierszu „Video Formats with XT”, który determinuje jaką rozdzielczość kamera obsługuje
przy podłączeniu do terminala wideokonferencyjnego. W ocenie Integrated Solutions
interpretacja Netii
prowadzi do nieuprawnionego stanowiska, że skoro dwie z kamer (RC100
i
HC020) po podłączeniu do laptopa (Video Formats with Laptop) posiadają parametr
rozdzielczość 4K, to zarazem spełniają one wymóg Zamawiającego, pomimo że po
podłączeniu do zaoferowanego terminala Avaya XT4300, nie będą w stanie osiągnąć
wymaganej rozdzielczości 4K. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że z broszury
producenta
przedstawionej przez Przystępującego Netia wynika, iż sama kamera może
obsługiwać rozdzielczość 2160p, czyli wskazaną przez Zamawiającego rozdzielczość 4K, ale
już w zaoferowanym formacie XT tj. wymaganym przez Zamawiającego formacie
wideokonferencyjnym
– Video Formats with XT, brak jest wykazania, że posiada
rozdzielczość 2160p, a zatem nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych w OPZ.

Ponadto Izba stwierdziła, że zaoferowany terminal wideokonferencyjny – wbrew
twierdzeniom Odwołującego – obsługuje protokół sieciowy NTP, a więc spełnia
funkcjonalność opisaną w pkt 5.1.9. ppkt 1 lit. e. OPZ. Powyższe wynika z broszury
producenta
przedstawionej przez wykonawcę Netia, w której wskazano możliwość
synchronizacji zegara systemowego z sieciowym zegarem i dostosowaniem czasu z
wykorzystaniem protokołu NTP oraz, że urządzenia z serii Avaya XT mogą zostać połączone
do serwerów NTP (wewnętrznie lub zewnętrznie). Nadto zostało to potwierdzone w
deklaracjach producenta Avaya z dnia 27 stycznia 2022 r. Izba podziela stanowisko
Przyst
ępującego Netia, zgodnie z którym zapewnienie konkretnej wersji protokołu NTP nie
zostało przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób określone. Istotą wymagań ZUS jest

zatem zapewnienie niezawodnego źródła czasu obsługiwanego zgodnie z protokołem NTP i
takie wymaganie oferowany terminal wideokonferencyjny spełnia.

Odnośnie zarzutu dotyczącego zaniechania odrzucenia oferty Netia z uwagi na
niezgodność z warunkami zamówienia w zakresie zaoferowanych przełączników sieciowych
producenta Extreme model: X435-8T-
4S Izba uznała – jak w odwołaniu KIO 128/22 – że
zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w pkt 5.1.10
ppkt 1 lit. a. OPZ.

Izba oddaliła odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania wezwania
wykonawcy Netia do uzupełnienia wykazu wykonanych zamówień z uwagi na brak
wykazania przez Przystępującego Netia spełnienia warunku udziału w postępowaniu z pkt
4.1.1.4.1. SWZ. Zgodnie z brzmieniem pkt 4.1.1.4.1.
SWZ wykonawca miał wykonać co
najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i wdrożeniu systemu telefonii IP w
strukturze rozproszonej, obejmującego co najmniej 10 różnych lokalizacji dla co najmniej
2000 użytkowników (numerów abonenckich). Z treści wyżej wymienionego warunku nie
wynika, że wszyscy użytkownicy tj. co najmniej 2000, mają być – jak wskazywał Odwołujący
-
użytkownikami IP. Taką interpretację warunku udziału w postępowaniu przedstawiał
Zamawiający podczas rozprawy. W ocenie Zamawiającego istotna jest ogólna liczba
użytkowników abonenckich w systemie IP stworzonym przez wykonawcę i nie muszą to być
wyłącznie użytkownicy IP. Odwołujący zatem błędnie przyjmuje, że z treści postawionego
warunku udziału w postępowaniu wynika, że użytkownikami (numerami abonenckimi) nie
mogą być użytkownicy analogowi czy cyfrowi. Odnosząc się do twierdzeń Odwołującego, iż
w Projektowanych postanowieniach umowy (dalej:
„PPU”) został zdefiniowany „System
telefonii IP” słusznie wskazał Zamawiający, że jest to zwrot użyty wyłącznie na potrzeby
umowy.
Izba podzieliła stanowisko wyrażone przez Zamawiającego oraz Przystępującego
Netia, zgodnie z
którym ani w SWZ ani w OPZ nie został zdefiniowany „system telefonii IP”,
o
którym mowa w pkt 4.1.1.4.1. SWZ, pisany z małej litery. Nigdzie też nie ma zapisu, że
elementem systemu muszą być wyłącznie użytkownicy telefonów IP. Izba przyznała rację
Zamawiającemu, że wobec rozbieżności i nieprecyzyjnych zapisów w dokumentach
zamówienia, należało przyjąć bardziej liberalne rozwiązanie i uznać zamówienia wykazane
przez wykonawcę Netia. W stanie faktycznym niniejszej sprawy nawet gdyby przyjąć, iż treść
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nie jest
jednoznaczna, t
o należy go rozumieć na korzyść wykonawcy. Zamawiający nie może zatem
dokonywać zawężającej interpretacji treści tego warunku. Ponadto Izba wskazuje, że zakres
zamówień, które zostały wymienione przez Netię na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu nie musi być tożsamy z zakresem przedmiotu zamówienia w
niniejszym postępowaniu. Nie jest bowiem konieczne, aby treść warunku interpretować przez
pryzmat przedmiotu zamówienia. Warunek powinien korespondować z przedmiotem

zamówienia i pozwalać na stwierdzenie, iż wykonawca posiadający np. określone
doświadczenie podoła realizacji zamówienia, jednakże posiadane doświadczenie nie musi
być tożsame z przedmiotem zamówienia, gdyż wówczas mogłoby ograniczać dostęp do
pozyskania zamówienia podmiotom zdolnym do realizacji zamówienia. Wobec powyższego
skład orzekający Izby stwierdził, iż słusznym jest stanowisko Zamawiającego, iż
P
rzystępujący Netia wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 4.1.1.4.1. SWZ.

W zakresie zarzutu dotyczącego braku wykazania przez wykonawcę Netia, że
skutecznie dysponuje zasobami innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu Izba stwierdziła, że zarzut ten podlegał oddaleniu. W ocenie składu
orzekającego wykonawca Netia faktycznie przedstawił nietypowe rozwiązanie udostępnienia
zasobów podmiotu trzeciego, natomiast nie można powiedzieć, że jest to rozwiązanie
niemożliwe i to tylko z tego powodu, iż ustawa Pzp nie przewiduje takiego sposobu
oddalania zasobów do dyspozycji wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Należy wskazać, że ustawa Pzp nie zabrania takiego rozwiązania,
natomiast z
analizy treści umowy konsorcjum z dnia 16 sierpnia 2021 r. (dalej: „umowa
konsorcjum”
) i udzielonego w jej treści pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnik konsorcjum
został upoważniony do reprezentowania konsorcjum, jak również każdej ze stron z osobna
w
postępowaniu, a także do podpisywania i składania wszelkich oświadczeń, w tym oddania
do dyspozycji zasobów na rzecz Netia S.A. (§ 4 ust. 1 lit. h umowy konsorcjum). Ponadto
z
treści umowy konsorcjum wynika, że strony tejże umowy zrealizują udzielone zamówienie
przez Zamawiającego (§ 1 ust. 4), a także, że każda ze stron uczestniczyć będzie swoim
potencjałem w realizacji wskazanego powyżej celu (§ 1 ust. 7). Spółka ANDRA Sp. z o.o.
została ustanowiona pełnomocnikiem konsorcjum i dlatego jej przedstawiciel, w imieniu
wszystkich konsorcjantów podpisał zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Należy zatem uznać, że oświadczenia
w
powyższym zakresie zostały złożone przez wszystkie strony umowy konsorcjum. Mając na
uwadze powyższe Izba stwierdziła, że Przystępujący Netia powołując się na zasoby
konsorcjum
potwierdził, że gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, a zatem spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Odnośnie zarzutów dotyczących zaoferowania przez wykonawcę NETIA oraz
DAMOVO centralnych
serwerów sterujących tj. Centralny System sterowania połączeniami
Izba wskazuje, że Odwołujący nie wykazał, że zaoferowane przez tych wykonawców
centralne serwery sterujące nie spełniają wymagań określonych przez zamawiającego w
dokumentach zamówienia.

Należy zauważyć, że Przystępujący Netia w piśmie procesowym z dnia 21 lutego
2021 r. szczegółowo odniósł się do zarzutów Integrated Solutions w zakresie zaoferowanych

przez Netię centralnych serwerów sterujących oraz treści ekspertyzy Izby Rzeczoznawców
Polskiego
Towarzystwa
Informatycznego
. W przeciwieństwie do Odwołującego,
Przystępujący Netia w przedmiotowym piśmie wykazał, że Centralny System sterowany
połączeniami producenta Avaya Model/Wersja: Avaya Aura r. 8.1 lub nowszej spełnia
wymagania Zamawiającego z pkt 6.2. i 6.3. OPZ, a także w pozostałym zakresie
odnoszącym się do centralnych serwerów sterujących, powołując się jednocześnie na
dowody
przedłożone w toku niniejszego postępowania, w szczególności w postaci
dokumentacji producenta Avaya
oraz oświadczenia producenta w kwestii funkcjonalności
serwerów sterujących Avaya Aura z dnia 15 lutego 2022 r.
K
olejno skład orzekający zauważa, że Odwołujący stwierdził, iż Centralny System
sterowania połączeniami zaoferowany przez DAMOVO oparty na serwerach producenta
Mitel Networks, Model/Wersja: MiVoice MX-One 7.3 realizuje mechanizm wysokiej
dostępności w konfiguracji Home Location Register (HLR) redundancy. Rozwiązanie to
w ocenie Integrated Solutions oferuje
architekturę active-active, ale nie spełnia
funkcjonalności opisanych w pkt 6.2. ppkt 2 lit. c. i., iv. OPZ. Przystępujący DAMOVO
podkreślił, że Zamawiający w pkt 6.2. OPZ wymaga, aby komponenty sprzętowe centralnych
serwerów sterujących były skonfigurowane w układzie klastra active-active, jednocześnie nie
określając sposobu realizacji tego wymagania. Wykonawca DAMOVO wskazał, że
zaoferowane przez niego rozwi
ązanie spełnia wymagania z pkt 6.2. ppkt 2 lit. c. i. oraz iv.
OPZ
, ponieważ bazuje na oprogramowaniu MiVoice MX-One producenta Mitel oraz
platformie sprzętowej i wirtualizacyjnej zbudowanej w układzie active-active. Spełnienie tego
wymagania jest zrealizo
wane jako połączenie opisanych w dokumentacji producenta Mitel
natywnych mechanizmów wysokiej dostępności z mechanizmami wysokiej dostępności
realizowanych przez warstwę sprzętową oraz wirtualizacyjną, a to tym samym pozwoli na
zachowanie pełnej funkcjonalności Systemu. Przystępujący DAMOVO słusznie podniósł, że
na możliwość zaoferowania takiego rozwiązania wprost wskazują postanowienia pkt 4.2 ppkt
2 OPZ oraz pkt 4.3 ppkt 1,2,5 i 6 OPZ, zgodnie z którymi System musi być dedykowanym
rozwiązaniem sprzętowym oraz programowym i może wykorzystywać wirtualizację
serwerów. Na dowód powyższego Przystępujący DAMOVO przedłożył oświadczenie
producenta Mitel z dnia 10 lutego 2022 r., z którego wynika, że zaoferowane przez DAMOVO
rozwiązanie sprzętowe i wirtualizacyjne, które następnie zgodnie z wymogiem ZUS zostaną
skonfigurowane, spełniają wymagania Zamawiającego opisane w pkt 6.2. ppkt 2 lit. c. OPZ i
zapewniają niezawodność na najwyższym poziomie. Izba uznała tym samym, że
Przystępujący DAMOVO wykazał, że zaoferował Centralny System sterowania połączeniami
spełniający wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.

Skład orzekający podzielił stanowisko Netii oraz DAMOVO, zgodnie z którym
ekspertyza
Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego nie odnosi do

zaoferowanych systemów jako całości, a jedynie do poszczególnych komponentów czy – jak
w przypadku DAMOVO
– pojedynczego modułu. Należy wskazać, że opinia została
przygotowana na zlecenie strony postępowania, a zatem nie jest opinią niezależną.

Ponadto
prywatna ekspertyza
odnosiła się do błędnych jednostek redakcyjnych i powoływała
nieobowiązujące już brzmienie postanowień OPZ, a zatem nie została przygotowana w
sposób rzetelny. Rzeczoznawca oparł się w opinii wyłącznie na linkach dostępnych w
Internecie,
podczas gdy zarówno Netia jak i DAMOVO przedstawili dowody w postaci
oświadczeń producentów o spełnianiu wymagań Zamawiającego.

Odnośnie zarzutów dotyczących Przystępującego DAMOVO oraz Przystępującego T-
SYSTEMS w zakresie zaoferowania przez nich
urządzeń w sposób uniemożliwiający
identyfikację zaoferowanych urządzeń Izba wskazuje, że wykonawcy ci w odpowiedziach na
wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty potwierdzili, że zaoferowane
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. T-SYSTEMS oparł
swoją deklarację na oświadczeniu producenta urządzeń tj. wiarygodnym i rzetelnym źródle
informacji w zakresie zaoferowanego sprzętu. Wykonawca DAMOVO co prawda nie złożył
wraz z wyjaśnieniami oświadczenia producenta, ale taki dokument nie był przez
Zamawiającego wymagany. Niezależnie od powyższego Przystępujący DAMOVO, w celu
rozwiania jakichkolwiek wątpliwości w zakresie możliwości dostarczenia telefonów
wymaganych przez ZUS, wraz z pismem procesowym z dnia 4 lutego 2022 r.
złożył
oświadczenie producenta Mitel z dnia 20 października 2021 r., które potwierdza, że model
telefonu Mitel Entry został wprowadzony tylko na polski rynek. Przystępujący DAMOVO
wykazał zatem, że dostarczy na rzecz Zamawiającego urządzenia dedykowane, co jest
możliwe i zgodne z postanowieniem zawartym w pkt 4.2 ppkt 2. OPZ.

Skład orzekający wskazuje, że Zamawiający nie wprowadził do dokumentacji
postępowania żadnych szczególnych wymogów co do potwierdzania zgodności
zaoferowanych przez wykonawcę produktów z wymaganiami SWZ. Zamawiający nie
wymagał złożenia przez wykonawców dokumentów przedmiotowych takich jak np. karty
katalogowe
, instrukcje obsługi czy specyfikacje techniczne, które potwierdzałyby zgodność
oferowanych urządzeń z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w OPZ. Ponadto z
żadnego punktu dokumentacji postępowania nie można wywieść także, że ZUS przyjął w
SWZ sposób weryfikacji zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z postawionymi
wymaganiami w oparciu o strony
internetowe producenta. Zamawiający zgodnie z treścią
SWZ i
wyjaśnieniami do SWZ z dnia 27 sierpnia 2021 r. (pytanie nr 27) przyjął, że
weryfikacja zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami ZUS opierać się
będzie wyłącznie na oświadczeniu wykonawców.

Postanowienia SWZ były zatem jasne i
klarowne. Odwołujący miał świadomość jak będzie przebiegała weryfikacja zaaferowanych
urządzeń. Skład orzekający podkreśla, że nie jest to etap kwestionowania zapisów SWZ,

które przyjęły charakter ostatecznych i wiążą zarówno Zamawiającego, wykonawców i Izbę.
Należy podkreślić, że uznanie, wbrew złożonym oświadczeniom, że przedmiot zamówienia
nie spełnia wymagań stawianych w SWZ, wymagałoby uzyskania co do tego całkowitej
pewności i nie może opierać się na dedukcji czy domysłach. W ocenie Izby Odwołujący nie
przedstawił żadnego wiarygodnego dowodu, na podstawie którego można by przyjąć, że
urządzenia zaoferowane przez wykonawców DAMOVO oraz T-SYSTEMS nie zostaną
dostarczone do Zamawiającego.

Integrated Solutions
podnosił, że brak jest możliwości ustalenia czy rzeczywiście
urządzenia zaoferowane przez DAMOVO oraz T-SYSTEMS istnieją, gdyż nie ma ich na
stronach internetowych producent
ów tj. Mitel oraz DIR W. R. Ponadto o tym, że nie istnieją
urządzenia zaoferowane przez T-SYSTEMS ma świadczyć fakt, że przedsiębiorca DIR W.
R.
nie wskazał w CEIDG kodu 20.60.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego, co w ocenie
Odwołującego potwierdza, iż DIR W. R.nie prowadzi działalności gospodarczej w tym
zakresie. Skład orzekający wskazuje, że Przystępujący DAMOVO słusznie zauważył, że z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika powinność czy też obowiązek
zamieszczania przez producentów, na swoich stronach internetowych wszystkich
produkowanych czy oferowanych przez nich produktów. Co więcej, informacje publikowane
na stronach internetowych mogą zawierać nieścisłości techniczne i mogą być na nich
wprowadzane okresowo zmiany
, a zatem może zdarzyć się tak, że dane zawarte na
stronach nie będą aktualne. Odnośnie natomiast braku wskazania w CEIDG kodu 26.30.Z
Izba w całości podzieliła stanowisko Przystępującego T-SYSTEMS, zgodnie z którym fakt, że
przedsiębiorca nie wskazał powyższego kodu PKD w CEIDG nie oznacza, że nie może on
wykonywać danego rodzaju działalności. Wpis kodów PKD w CEIDG ma bowiem jedynie
charakter deklaracji przedsiębiorcy, a kody te służą wyłącznie celom statystycznym i
informacyjnym. Jak za
uważył T-SYSTEMS produkcja telefonów nie stanowi działalności
regulowanej, nie wymaga koncesji, zezwolenia czy wpisu do jakiegokolwiek rejestru, wobec
tego brak wskazania tego kodu PKD w CEIDG nie stoi na przeszkodzie prowadzenia tego
rodzaju działalności.
Niezależnie od powyższego zasadnym jest podkreślenie, że w przypadku odrzucenia
oferty wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
należy w sposób
jednoznaczny i niebudzący wątpliwości ustalić co i w jakim zakresie w ofercie wykonawcy
jest niezgodne z jasno określonymi wymaganiami przedmiotu zamówienia. W argumentacji
Odwołującego trudno jednak doszukać się wskazania z jakimi konkretnymi postanowieniami
SWZ oferty DAMOVO oraz T-
SYSTEMS są niezgodne. Integrated Solutions w sposób
ogólnikowy sformułował twierdzenie o niezgodności treści ofert wyżej wymienionych
wykonawców z wymaganiami ZUS nie wyjaśniając ani nie uprawdopodabniając przy tym na
czym ta n
iezgodność miałaby polegać, ani jakie wymagania Zamawiającego z SWZ nie

zostały spełnione, podczas gdy oferty DAMOVO i T-SYSTEMS odpowiadają wymogom
Zamawiającego zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego złożenia oferty wykonawcy DAMOVO
w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji
skład orzekający podziela stanowisko
Przystępującego DAMOVO, zgodnie z którym Odwołujący nie udowodnił, że klauzula
dobrych obyczajów, na którą wskazuje Integrated Solutions, została naruszona poprzez
złożenie w ofercie przez wykonawcę DAMOVO nieprawidłowego oświadczenia, ani nie
udowodnił, że w ogóle doszło do działania wypełniającego znamiona z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Ponadto
– w ocenie DAMOVO – Odwołujący nie udowodnił również działanie polegające na
rzekomym zadeklarowaniu przez Przystępującego DAMOVO nieprawdziwego parametru
poboru mocy przez oferowany Telefon typu III miało wpływ na interes innego przedsiębiorcy
lub klienta w
ten sposób, że interes został zagrożony lub naruszony.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że Zamawiający wymagał podania
wartości konsumpcji energii telefonów typ III w stanie oczekiwania zdefiniowanym przez
Zamawiającego w SWZ tj. w stanie oczekiwania na połączenie, w którym telefon zapewnia
wszystkie funkcjonalności (w szczególności możliwość odbierania połączeń), ale
z
wyłączonym podświetleniem ekranu. Integrated Solutions powołuje się w odwołaniu na
dokumentację producenta Mitel dostępną w Internecie, w której w żadnym z punktów nie
została przedstawiona wartość konsumpcji energii w przypadku wymaganym przez
Zamawiającego tj. w stanie oczekiwania, zgodnie z przytoczoną powyżej definicją. Jak
słusznie zauważył Przystępujący DAMOVO z tabeli na stronie 35 odwołania wynika, że
parametr, na który powołuje się Integrated Solutions tj. 3,8 W dotyczy maksymalnego poboru
energii
, w sytuacji ekstremalnej. Natomiast wartość 3,4 W zawarta w tabeli na stronie 36
odwołania również nie odnosi się do poboru energii w stanie oczekiwania tylko przedstawia
pob
ór energii przez telefony w przypadku aktywnej rozmowy (pojedyncza rozmowa przez
słuchawkę, włączone podświetlenie ekranu). Mając na uwadze powyższe należy wskazać,
że zarówno parametr 3,8 W jak i parametr 3,4 W nie odnoszą się do zużycia mocy w
przypadku stanu oczekiwania zgodnie z wymaganiami ZUS.
Ponadto Zamawiający słusznie
zauważył, że w treści odwołania na stronie 37 Odwołujący błędnie przetłumaczył fragment
instrukcji telefonu tj. pominął słowo „fairly”, co oznacza „raczej”, co całkowicie zmienia sens i
wskazuje, iż moc wymagana dla telefonów IP Mitel jest raczej stała. Jest to zatem
ogólnikowe zastrzeżenie producenta, który tak naprawdę wskazuje wartość maksymalną.
Wskazane przez Odwołującego dowody nie mają zatem znaczenia dla rozstrzygnięcia
sprawy, tym bardziej, że Przystępujący DAMOVO potwierdził, że wartość konsumpcji energii
dla telefonu typ III Mitel 6867i w stanie oczekiwania wymaganym przez Zamawiającego
wynosi
nie więcej niż 2,2 W składając na tą okoliczność do akt sprawy dowód w postaci

oświadczenia pracownika producenta Mitel z dnia 31 stycznia 2022 r. Skład orzekający
ocenił ten dowód jako wiarygodny.

Odno
śnie ostatniego zarzutu odwołania tj. zaniechania dokonania oceny, czy
udostępniane wykonawcy T-SYSTEMS przez podmiot udostępniający zasoby – DIR W. R.,
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Izba stwierdziła, że zarzut ten podlega oddaleniu jako
przedwczesny. Na
leży wskazać, że niniejsze Postępowanie prowadzone jest w trybie art.
139 ustawy Pzp
tj. tzw. „procedury odwróconej”. Przy stosowaniu trybu opisanego w art. 139
ustawy Pzp
ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu dotyczy tylko tego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp
ocena zasobów udostępnianych przez podmiot trzeci dotyczy
takich zasobów, które stosownie do art. 118 ustawy Pzp udostępniane są w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli ocena taka da
negatywny wynik, to na mocy art. 122 ustawy Pzp
zamawiający żąda, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Badanie
udostępnionych zasobów dotyczyć zatem powinno takiego wykonawcy, co do którego
Zamawiający obowiązany jest dokonać kwalifikacji podmiotowej, w zakresie braku podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, czyli w stosunku, do
wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona. W odpowiedzi na odwołanie
Zamawiający przyznał, że z uwagi na pozycję T-SYSTEMS w rankingu ofert (3 pozycja) nie
dokonywał oceny udostępnionych zasobów na zasadach określonych w art. 119 ustawy Pzp.
Odwołujący nie może więc na tym etapie czynić Zamawiającemu zarzutu z faktu, że
skorzystał z przysługującego mu zgodnie z ustawą Pzp uprawnienia. Słusznie wskazał
Przystępujący T-SYSTEMS, że Odwołujący zarzucił zaniechanie dokonania oceny w
zakresie warunku udziału w postępowaniu w sytuacji, gdy Zamawiający nie musiał tej oceny
na tym etapie dokonywać.

Należy podkreślić, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 119 ustawy Pzp
Zamawiający zobowiązany jest do oceny, czy udostępnione zasoby są wystarczające dla
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, a także, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, przewidziane w postępowaniu
w stosunku do wykonawcy. D
okumentami, na podstawie których Zamawiający dokonuje
wskazanej powyżej oceny są: zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3
ustawy Pzp)
, oraz oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby (art. 125 ust. 5

ustawy Pzp), które wykonawca zobowiązany jest złożyć obok własnego oświadczenia JEDZ
(art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).
Na podstawie tych oświadczeń i dokumentów Zamawiający
dokonuje oceny, o
której mowa w art. 119 ustawy Pzp. W niniejszym Postępowaniu
bezspornym jest, że wykonawca wraz z ofertą zobowiązany był do złożenia wyłącznie
z
obowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia sporządzonego zgodnie
z z
ałącznikiem nr 8 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
w
ykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów oraz pełnomocnictwo – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
(pkt 4.4.1.1. oraz 4.4.1.2. SWZ).
Do złożenia swojego oświadczenia JEDZ jak i oświadczenia
JEDZ podmiotu trzeciego, zobowiązany był jedynie wykonawca, którego oferta została
najwyżej oceniona (pkt 4.4.2.1. oraz 4.4.2.3. SWZ). Zamawiający skorzystał zatem
z
uprawnienia jakie ustawodawca przewidział w art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, które pozwala
mu
na żądanie oświadczenia JEDZ jedynie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, jeśli zamawiający przewidział taką możliwość w SWZ.

Z
godnie z poglądem doktryny stosując procedurę odwróconą z art. 139 ustawy Pzp
zamawiający dokonuje badania i oceny ofert przed podjęciem jakichkolwiek czynności
związanych z weryfikacją sytuacji podmiotowej wykonawców. Przed badaniem i oceną ofert
zamawiający nie bada nawet oświadczeń wykonawców składanych w formie JEDZ,
stanowiących dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, wymagane
w
postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków
udziału w postępowaniu. Również w przypadku gdy wykonawca, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na udostępnianych zasobach,
zamawiający na tym etapie (etapie weryfikacji podmiotowej) dokonuje oceny, na podstawie
złożonego oświadczenia JEDZ dotyczącego podmiotu udostępnianego zasoby oraz
pochodzącego od niego zobowiązania do udostępnienia zasobów lub innych
odpowiadających temu zobowiązaniu podmiotowych środków dowodowych, czy
udostępnione zasoby pozwalają na wykazanie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
przewidziane w postępowaniu wobec wykonawcy (art. 119 ustawy Pzp). W przypadku
negatywnej weryfikacji zamawiający wzywa wykonawcę do zastąpienia tego podmiotu innym
lub innymi podmiotami albo wykazania, że samodzielnie spełnia on warunki udziału w
postępowaniu (zob. M. Jaworska [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz red.
Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak,
Warszawa 2021).

Mając na uwadze powyższe skład orzekający stwierdził, że skoro oferta wykonawcy
T-SYSTEMS
nie została oceniona najwyżej, to Zamawiający nie był obowiązany do

dokonania oceny udostępnionych zasobów na zasadach art. 119 ustawy, a w konsekwencji
nie mogło dojść do naruszania tego przepisu, ani też do naruszenia przepisu art. 112 ust. 2
pkt 4
ustawy Pzp. Należy zatem uznać, że odwołanie we wskazanym zakresie jest
przedwczesne.

O kosztach postępowania w sprawie KIO 128/22 orzeczono stosownie do wyniku na
podstawie art. 574 i art. 575 ustawy Pzp oraz w oparciu o § 7 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 5 pkt 1
i
pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

O kosztach postępowania w sprawie KIO 152/22 orzeczono stosownie do wyniku na
podstawie art. 574 i art. 575 ustawy Pzp oraz w oparciu o § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 i 2
w
zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz.
2437).

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.


Przewodniczący:
...................................................

Członkowie:
…………………………………….

……………………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie