eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 71/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-27
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 71/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2022 r. w Warszawie o
dwołania
wni
esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez
odwołującego: IBC GROUP Central Europe Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (ul.
Mokotowska 1,
00­640 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
(
al. Niepodległości 34, 61­714 Poznań),

przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
Konsorcjum: Grupa BST Sp. z o.o., Kreatus Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach
(ul.
Mieczyków 12, 40-748 Katowice) zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego,

orzeka:
1. Oddala
odwołanie:
2. Koszta
mi postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: IBC GROUP Central
Europe Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
(ul. Mokotowska 1, 00­640 Warszawa) i:
2.1. zalicza w poczet ko
sztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł 00 gr (słownie:
siedem
tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem
wpisu od od
wołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art.
580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
za
mówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia j
ego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..


Sygn. akt: KIO 71/22
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w dniu 10 stycznia 2022 r. przez odwołującego: IBC GROUP
Central Europe Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w trybie podstawowym „Wykonanie usługi
badania społecznego pn.: „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji
energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej
– wyzwania i potrzeby”. Numer referencyjny:
DPR­II­6­1.433.1.2021. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP
00298747/01w dniu 3/12/2021. O
dwołujący podał, że wnosi odwołanie:
1) od ni
ezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegającej na dokonaniu wyboru
jako najkorzystniejsze
j oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
zamówienia, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
2) na zaniechanie przez Z
amawiającego wykluczenia z Postępowania wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum firm Grupa BST Sp. z
o.o. i Kreatus Sp. z o.o. (dal
ej jako „BST) z uwagi na przedstawienie Zamawiającemu
nieprawdziwych informacji w zakresie
spełniania warunku udziału w postępowaniu
odnoszącego się do zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego doświadczenia;
3)
na zaniechanie przez Zamawiającego wykluczenia BST z Postępowania również z
uwagi na przedstawienie Zamawiaj
ącemu nieprawdziwych informacji w zakresie
spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej i
zawodowe
j dotyczącego doświadczenia, a w konsekwencji zaniechaniu odrzucenia
oferty Konsorcjum BST;
4)
ewentualnie jakby powyższe zarzuty nie znalazły potwierdzenia w ocenie Izby - na
zaniechanie
wezwania
BST
do
uzupełnienia
dokumentów
i
oświadczeń
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do
zdo
lności technicznej i zawodowej dotyczącego doświadczenia
Zdaniem wykonawcy wskazane c
zynności i zaniechania naruszają przepisy ustawy Pzp:
1) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp - zaniechanie wykluczenia BST,
który w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
1) art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp - zaniechanie wykluczenia wykonawcy BST,
który w
wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,

co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) art. 128 ust. 1 ustawy Pzp - zaniechanie wezwania BST do uzu
pełnienia dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
3) art. 239 ust. 1 ustawy Pzp - dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — BST podlegających
wykluczeniu, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu.
W
skazując na powyższe zarzuty wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (1) powtórzenia czynności oceny
ofert oraz uznanie, iż BST podlega wykluczeniu, ewentualnie nakazanie
Zamawiającemu: (2) wezwania Konsorcjum BST do uzupełnienia dokumentów i
oświadczeń potwierdzających spełnienie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej i zawodowej odnoszącej się do doświadczenia w zakresie pkt.
VII.1.1) b SWZ,
2)
zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego od Zamawiającego na rzecz
Odwołującego prawem przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie
z fakturą, która zostanie na rozprawie złożona.
3) Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:
a. zapytania ofertowego z dn. 14.06.2016 podpisanego przez Burmistr
za Miasta (dowód nr
1) oraz za
łącznika nr 1 do tego zapytania – tj. Opisu przedmiotu zamówienia - dokument
Zapytanie ofertowe na usługi zgodnie z zasadami zachowania uczciwej konkurencji,
równego traktowania wykonawców i przejrzystości oraz zasadą racjonalnego
gospodarowania środkami publicznymi z pominięciem trybów określonych w ustawie z
dnia 29 styczni
a 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią art. 4 pkt 8
ustawy na zadanie: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice
do r
oku 2023” (dowód nr 2) na okoliczność, iż usługa pn. opracowanie „Lokalnego
Progr
amu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023” nie spełnia warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt. VII.1.1).b) dokument dostępny pod adresem:
https://eurzad.finn.pl/gmpyskowice/#!/zamowienie/11126 -
data dostępu 10.01.2022 r.
b.
Dokumentu „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA PYSKOWICE DO
ROKU 2023” (dowód nr 3) na okoliczność, iż usługa pn. opracowanie „Lokalnego
c. Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice d
o roku 2023” nie spełnia warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt. VII.1.1).b) Dokument dostępny pod adresem:
https://bip.pyskowice.pl/res/serwisy/pliki/15303690?version=1.0
data
dostępu
10.01.2022;

d. Dokumentu
„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pyskowice -
część „a” uwarunkowania” (dowód nr 4) na
okoliczność iż miasto Pyskowice nie stanowi rejonu górniczego
e. Dokumentu
„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pyskowice -
część „b” ustalenia” (dowód nr 5) na okoliczność iż
miasto Pyskowice nie stanowi rejonu
górniczego Mapa Mapa granic obszarów
górniczych (dowód nr 6) – źródło: geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego -
Państwowy Instytut Badawczy iż miasto Pyskowice nie stanowi rejonu górniczego
(d
ostęp 10.01.2022 r.).

Wskazał, że „Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 505
ust.1 ustawy Pzp,
bowiem jest wykonawcą w rozumieniu ustawy PzP, nie podlega
wykluczeniu i złożył ważną i niepodlegającą odrzuceniu ofertę w Postępowaniu. Odwołujący
posiada interes we wniesieniu odwołania, bowiem Zamawiający dokonał oceny
podmiotowyc
h środków dowodowych tylko w stosunku do BST. Zamawiający nie wezwał do
złożenia i nie dokonał badania podmiotowych środków dowodowych pozostałych
wykon
awców, w skutek czego, w przypadku uwzględnienia odwołania i niewykazania
spełniania warunków udziału przez BST, a także drugiego wykonawcę, oferta złożona przez
Odwołującego nadal może zostać uznana za najkorzystniejszą. Oferta Odwołującego jest
trzecią ofertą w rankingu złożonych ofert, jednakże na obecnym etapie postępowania
niemożliwe jest przesądzenie faktu spełniania warunków udziału przez wykonawcę, którego
oferta pla
suje się na pozycji drugiej tego rankingu, z uwagi na brak dokonania przez
Zamawiającego oceny podmiotowych środków dowodowych dotyczących tego wykonawcy.
Gdyby działania Zamawiającego podjęte zostały w sposób zgodny z ustawą i prawidłowy,
oferta Odwołującego nadal mogłaby zostać uznana za ofertę najkorzystniejszą. Niezgodne z
przepisami
ustawy PZP działania i zaniechania Zamawiającego uniemożliwiają
Odwołującemu pozyskanie niniejszego Zamówienia, pomimo że złożył on ważną i
niepodlegającą odrzuceniu ofertę w Postępowaniu. W konsekwencji niezgodnych z
przepisami ustawy PZP działań Zamawiającego Odwołujący, nie uzyskując zamówienia,
poniesie szko
dę przejawiającą się utratą korzyści, z jakimi wiązałoby się uzyskanie
przedmiotowego zamówienia. Wykazane powyżej okoliczności jednoznacznie przesądzają o
uprawnieniu Odwołującego do wniesienia przedmiotowego odwołania oraz konieczności
rozpatrzenia podniesionych w nim zarzu
tów. Zamówienie nie zostało jeszcze udzielone (nie
została zawarta umowa), a wybór oferty Odwołującego nadal jest możliwy”.


W uzasadnieni
u zarzutów wskazał w szczególności:

Zamawiający na podstawie warunku określonego w rozdz. VII pkt. 1 ust 2 pkt. b SIWZ
wymagał wykazania minimum jednej usługi, której cel główny/pytania badawcze związane
były bezpośrednio ze zmianami społeczno-gospodarczymi rejonów górniczych wynikającymi
z transformacji energetycznej, rozumianymi jako skutek oddz
iaływania transformacji
energetycznej na sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych.
Wykonawca Konsorcjum BST
wykazał na potwierdzenie spełniania tego warunku usługę
opraco
wania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023” (dalej
usługa „LPR”). Informacjami zawartymi w wykazie usług, BST mógł wprowadzić
Zamawia
jącego w błąd, bowiem analiza treści zapytania ofertowego, szczegółowego opisu
przedmiotu
zamówienia (https://eurzad.finn.pl/gmpyskowice/#!/zamowienie/11126 - dostęp w
dn. 10.01.2022 r.) o
raz dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do
roku 2023” ((,,,) dostęp w dn. 10.01.2022 r.) prowadzi do ustalenia, że:
1.
Celem głównym LPR, w tym pytań badawczych i badań przeprowadzonych w ramach
LPR, było opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku
2023 i wyznaczenie obszaru zdegradowanego, ni
e zaś jak wymagał tego warunek
„analiza zmian społeczno-gospodarczych rejonów górniczych wynikających z
transformacji energetycznej, rozumia
nych jako skutek oddziaływania transformacji
energetycznej na sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych”.
2.
Przeprowadzone w ramach LPR badania, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia LPR, dostępnym na stronie Miasta Pyskowice, prowadzić miały do
wyzn
aczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, obejmując czynniki
społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Ani więc
cel główny usługi LPR, ani też główne pytania badawcze (zadane w toku wykonywania
LPR), nie od
powiadały obszarowi merytorycznemu określonemu w treści warunku.
3. Dokument Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023, nie dotyczy
transfo
rmacji energetycznej, ani oddziaływania transformacji energetycznej na sytuację
społeczno-gospodarczą mieszkańców. Warunek udziału był natomiast sformułowany
precyzyjnie i stanowczo,
cel główny wykazywanej usługi lub pytań badawczych miał być
związany bezpośrednio ze zmianami społeczno-gospodarczymi rejonów górniczych,
wynika
jącymi z transformacji, zgodnie z doprecyzowaniem zawartym w treści warunku.
Dokument ten w żadnym punkcie nie porusza kwestii górnictwa, ani transformacji
energetycznej. Wątki te nie występują w LPR w żadnym miejscu w treści dokumentu,
bowiem ter
min „górnictwo/górnicza” występuje w LPR tylko 11 razy, z czego 10 razy w
kontekście nazwy ulicy Górniczej w mieście Pyskowice. Natomiast termin „transformacja” nie
występuje w treści dokumentu ani razu. Analiza merytoryczna w zakresie takim jak wymagał
tego warun
ek, nie została przeprowadzona w toku badań i LPR, w tym nie została też

przedstawiona za pomocą i przy użyciu innych pojęć czy synonimów/sformułowań
wskazanych w warunku terminów.
4. Us
ługa LPR obejmowała realizację badań społecznych, jednakże nie w obszarze
merytorycznym takim,
jak wymagał tego warunek udziału. Badania zrealizowane w
ramach LPR, zgodnie z pkt.
7 załącznika nr 1 do dokumentacji zapytania ofertowego z dn.
15.06.2016 r. podpisanego przez Burmistrza Miasta Pyskowice w dn. 14.06.2016 r.
obejmow
ały diagnozę zjawisk:
‒ społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lu
b kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym),
‒ gospodarczych (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
‒ środowiskowych (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia, ludzi lub
stanu środowiska), - przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności w zakresie
niewys
tarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego
stanu technic
znego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,
niedostosowania rozw
iązań urbanistycznych do zmieniających si funkcji obszaru, niskiego
pozio
mu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
‒ technicznych (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Jak wynika więc z treści dokumentacji zapytania ofertowego LPR, wśród badanych zjawisk,
brak b
yło oceny zmian społeczno-gospodarczych rejonów górniczych wynikających z
transformacji energetycznej, rozumianych jako sku
tek oddziaływania transformacji
energetycznej na sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych.
5.
LPR to dokument, który zapewnia integrację działań władzy samorządowej, społeczności
lokalnej i innych uczestników, mając na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z
sytuacji kryzysowej i nie jest związany w żaden sposób z transformacją energetyczną
rejonów górniczych. Lokalny Program Rewitalizacji nie jest też sam w sobie, dokumentem
specyficznym dla terenów górniczych, bowiem do opracowania LPR mogła przystąpić w
Polsce każda gmina, bez względu na jej położenie.
6. LPR
nie powinien zostać uznany za usługę, której przedmiotem były zmiany społeczno-
gospodarcze rej
onów górniczych wynikające z transformacji energetycznej, rozumiane
jako skutek od
działywania transformacji energetycznej na sytuację społeczno-

gospodarc
zą mieszkańców terenów górniczych, ponieważ obszar Miasta Pyskowice nie
jest ter
enem górniczym. Mając na uwadze aktualny stan prawny:
• obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony
do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz
prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji” (art. 6 ust. 1 pkt 5 z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269,
dalej Ustawa P.g.g.)
• terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót
górniczych zakładu górniczego (art. 6 ust. 1 pkt 15 P.g.g.). Oznacza to zatem strefę
prognozowanego negatywnego
oddziaływania zakładu górniczego przede wszystkim na
środowisko przyrodnicze.
W te
rminie ogłoszenia o zamówieniu i w terminie składania ofert stan faktyczny i prawny jawił
się w taki sposób, że Miasto Pyskowice nie było (i nadal nie jest) ani terenem ani obszarem
górniczym. Powyższy wniosek wypływa także z analizy:
• dokumentu „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pyskowice -
część „a” uwarunkowania (2018 rok): „Na obszarze
miasta Pyskowice nie występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie przepisów
odrębnych” (s. 33 cyt. dokumentu); „Na obszarze miasta Pyskowice nie ma
udokumentowanych i opisanych złóż surowców nadających do wydobycia. Aktualnie na
terenie miasta nie jest prowadzona eksploatacja żadnych kopalin” (s. 32 cyt. dokumentu)
• dokumentu „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pyskowice -
część „b” ustalenia”: „Górnictwo węgla kamiennego
na o
bszarze miasta Pyskowice reprezentowane było przez KWK Gliwice. Kopalnia ta
została zlikwidowaną w oparciu o programy wynikające z restrukturyzacji sektora
górniczego. Obszar / teren górniczy KWK Gliwice zajmował niewielki fragment miasta w
sołectwie Łabęd na pograniczu z Gliwicami, praktycznie z zerowymi skutkami eksploatacji
górniczej - bez wyznaczonego filaru ochronnego” (s. 38 cyt. dokumentu);
‒ Dodać należy, że wymieniona powyżej KWK Gliwice została założona w 1901 i zamknięta
w roku 2000. Obecnie na terenie Pyskowic od ponad 20 lat nie jest prowadzona
działalność wydobywcza, a samo miasto nie jest uznane za teren i obszar górniczy, co
znajduje swoje odzwierciedleni
e także w danych Państwowego Instytutu Geologicznego
przedstawionymi w dowodzie nr. 6 poch
odzącym z państwowego elektronicznego zasobu
geodezyjnego, Pyskowice nie
leżą na terenie górniczym. (Źródło: portal
http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web
dostęp dn. 10.01.2021)

W prowadzonym postępowaniu, Zamawiający mógł zostać więc złożonymi na wezwanie
podmiotowymi środkami dowodowymi wprowadzony w błąd, na skutek przedstawienia w
opisie usługi LPR miasta Pyskowic jako „miejscowości-sypialni kilku kopalni na górnym
śląsku, której społeczność lokalna doświadczała negatywnych skutków zmian społeczno-
go
spodarczych typowych dla rejonów górniczych” i skierowania tym samym uwagi
Zamawiającego na samo położenie Gminy Pyskowice na terenie Górnego Śląska jako rejonu
górniczego. Charakter usługi LPR i jej zakres został natomiast przedstawiony w sposób,
który mógł zniekształcać faktyczny obraz badanych w toku LPR zjawisk oraz faktyczny cel
badań, w taki sposób, aby ukierunkować Zamawiającego na błędne uznanie, jakoby celem
g
łównym LPR i badań przeprowadzonych, była analiza zmian społeczno-gospodarczych
rejonów górniczych wynikających z transformacji energetycznej.

Konkludując powyższe podał, że: „Jeżeliby złączyć następujące trzy fakty,
stanowiące że 1. celem głównym badań przeprowadzonych w ramach LPR było
opracowanie programu rewit
alizacji i diagnoza zjawisk przedstawionych w odwołaniu
zgodnie z materi
ałem dowodowym oraz, że 2. celem głównym lokalnego programu
rewitalizacji nie b
yła analiza zmian społeczno-gospodarczych rejonów górniczych
wynikających z transformacji energetycznej, rozumianych jako skutek oddziaływania
transformacji energetycznej na syt
uację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów
górniczych, oraz, że 3. Pyskowice nie leżą na obszarze terenu/rejonu górniczego, to
konkluzja jest taka, że badania przeprowadzone w celu wykonania tego programu
rewitalizacji, nie mogły dotyczyć rejonu górniczego i oddziaływania transformacji
energetycznej n
a sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych. W
związku z powyższym, wykazanie usługi LPR na potwierdzenie posiadania doświadczenia
określonego w rozdz. VII pkt. 1 ust 2 pkt. b nie powinno odnieść zamierzonego skutku, a fakt
posiadania d
oświadczenia wymaganego treścią SIWZ nie został przez BST wykazany i
potwierdzony.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 25.01.22) wniósł o jego
oddalenie,
a także o zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów
zastępstwa prawnego. Stwierdził, co następuje (cyt.):
(
….)
Zamawiający podejmując decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty bazował na
szeregu
dokumentów, które pozyskał w postępowaniu przetargowym DPR-II61.433.1.2021.
Kluczowym dokumentem
w niniejszym postępowaniu odwoławczym jest Załącznik nr 5
„Wykaz usług” do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o którego dosłanie, wraz z
załącznikiem nr 6 do SIWZ pt. „Wykaz osób”, zostało poproszone Konsorcjum firm Grupa
BST Sp. z o. o. i Kreatus Sp. z o. o. (zwane dal
ej BST), które po procesie oceny ofert, po

zbadaniu wag kryterium oceny ofert, tj. zaproponowanej ceny realizacji badania o
raz dwóch
dodatko
wych kryteriów oceny: „dodatkowe doświadczenie ekspertów zespołu badawczego” i
„zwiększenie próby badawczej (dodatkowa liczba IDI/TDI)”, otrzymało największą liczbę
punktów – 92 pkt.
1.
Konstrukcja załączników nr 5 i nr 6 do SWZ wymagała od Wykonawców podania
kluczowych danych odnoszących się do zdolności technicznej i zawodowej, po to, aby
Zamawiający był w stanie zweryfikować spełnienie bądź niespełnienie warunków udziału w
postępowaniu. W załączniku nr 5 „Wykaz usług”, Wykonawcy poza wskazaniem przedmiotu
usługi; tytułu raportu pobadawczego; podmiotu - na rzecz którego wykonane zostało
badanie; warto
ści brutto (zł) oraz terminu realizacji, byli zobligowani do uzupełnienia rubryki
„Wskazanie celu głównego/pytań badawczych zgodnie z warunkiem określonym w SWZ”,
który brzmiał: „Cel główny/pytania badawcze związane były bezpośrednio ze zmianami
społeczno-gospodarczymi rejonów górniczych wynikającymi z transformacji energetycznej,
rozumianymi jako skutek oddziaływania transformacji energetycznej na sytuację społeczno-
gospodarczą mieszkańców terenów górniczych”. BST w przedmiotowym punkcie –
„Wskazanie celu głównego/pytań badawczych zgodnie z warunkiem określonym w SWZ”, w
przypadku raportu Diagnoza problemów społecznych na terenie Pyskowic, który powstał w
wyniku
realizacji usługi Badania społecznego na potrzeby opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Pyskowice
do roku 2023. Projekt obejmował realizację m.in. badań
ilościowych i jakościowych, wykonanie pajęczyny problemów społecznych oraz mapy
potencja
łów społecznych, wpisał następującą treść:
Pyskowice to miejscowość-sypialnia kilku kopalni na Górnym Śląsku. Powstała w latach 20 i
30 XX wieku. W ostatnich latach społeczność lokalna doświadczyła wielu daleko idących
negatywnych skutk
ów zmian społeczno-gospodarczych typowych dla rejonów górniczych, a
związanych głównie z transformacją energetyczną (odejście od węgla kamiennego). Wśród
zagadnień badawczych były m.in. wpływ likwidacji kopalń na liczbę osób długotrwale
bezrobotnych oraz p
ogórnicze rodziny dysfunkcyjne
”.
2.
Zamawiający po wnikliwej analizie złożonych dokumentów, łącznie z analizą treści
diagnozy będącej integralną częścią Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do
roku 2023 (dalej zwanego LPR), wraz z całością zapisów LPR oraz innych materiałów dot.
usytuowania terytorialnego Miasta Pyskowice, zapisów dokumentów strategicznych Miasta
oraz innych
dokumentów strategicznych o charakterze ponadlokalnym uznał, że nie ma
przesłanek do odrzucenia wskazanej przez Wykonawcę usługi, jako niespełniającej zapisów
wymogu
– „Cel główny/pytania badawcze związane były bezpośrednio ze zmianami
społeczno-gospodarczymi rejonów górniczych wynikającymi z transformacji energetycznej,
rozumianymi jako skutek oddziaływania transformacji energetycznej na sytuację społeczno-

gospodarczą mieszkańców terenów górniczych”, który explicite został wskazany przez BST
w załączniku nr 5 do SWZ.
3.
Zamawiający stosując zapis „cel główny/pytania badawcze”, wskazał, że dane
wykorzystane/zaprezentowane w opracow
aniu mają odnosić się do celu głównego lub
pytania badawczego, nie wskazał natomiast, że te elementy powinny wystąpić łącznie.
Zamawiający nie zawęził również zakresu przedmiotowego badania/projektu badawczego
tylko i wyłącznie do kwestii transformacji, nie wskazał nigdzie, że „Cel główny/pytania
badawcze związane były bezpośrednio ze zmianami społeczno-gospodarczymi rejonów
górniczych wynikającymi z transformacji energetycznej, rozumianymi jako skutek
oddziaływania
transformacji
energetycznej
na
sytuację
społeczno-gospodarczą
mieszkańców terenów górniczych” mają być jedynym celem lub pytaniem badawczym
wskazanego prze
z Wykonawcę badania/projektu badawczego. Zamawiający przyjął, że to
zagadnienie może stanowić np. jeden z kilku wątków analizy, natomiast kluczowe było
porusze
nie w niej aspektów przemian społecznych i gospodarczych.
4.
Poniżej przedstawiono czynniki, które wpłynęły na podjęcie przez Zamawiającego decyzji
o braku przesłanek do odrzucenia i tym samym zaakceptowaniu usługi „Diagnozy problemów
sp
ołecznych na terenie Pyskowic”, jako spełniającej warunek określony w rozdz. VII ust. 1
pkt. 1 SWZ:
a)
Zamawiający w postępowaniu przetargowym założył, że każdy Wykonawca
przygotowując dokumenty i składając adekwatne oświadczenia działa w dobrej wierze, a
złożone oświadczenia są zgodne ze stanem faktycznym.
5.
BST w Załączniku nr 5 do SWZ, w punkcie cel główny/pytania badawcze zgodnie z
warunkiem określonym w SWZ, dla dokumentu „Diagnoza problemów społecznych na
terenie Pyskowic” wyraziło explicite fakt spełnienia tego kryterium. Dla Zamawiającego
kluczowym był fragment: (…) wśród zagadnień badawczych były m.in. wpływ likwidacji
kopalń na liczbę osób długotrwale bezrobotnych oraz pogórnicze rodziny dysfunkcyjne”
.
Problem badawczy/cel główny badania są niewątpliwie zagadnieniami badawczymi.
c)
Zamawiający dotarł do wskazanej przez BST publikacji i zapoznał się z „Diagnozą
proble
mów społecznych na terenie Pyskowic” oraz treścią LPR i uznał ją za spełniającą
warunki do przystąpienia do postępowania, z uwagi na:
• odniesienie się do problemów społecznych mieszkańców m. Pyskowice,
• lokalizację m. Pyskowice,
• właściwy zakres czasowy realizacji usługi;
6.
W opinii Zamawiającego zarzuty stawiane przez IBC Group są niezasadne, gdyż
zastrzeżenie co do niezgodności celów dotyczy LPR, a przedmiotem oceny była „Diagnoza
problemów społecznych na terenie Pyskowic”, która powstała na podstawie raportu
pobadawczego. P
rzywołane argumenty przez IBC Group dotyczą tylko i wyłącznie LPR,

natomiast BST, w załączniku nr 5 wyraźnie wskazała Diagnozę, która powstała w oparciu o
badanie społeczne.
7.
W Diagnozie znajduje się opis problemów społecznych mieszkańców m. Pyskowice, w
dalszej części dołączony jest LPR – „Szczegółowy opis projektów”, a końcowa część
dokumentu zawiera wykaz proj
ektów podstawowych, m.in. (str. 212) utworzenie „Centrum
aktywizacji społecznej”, którego jednym z oczekiwanych rezultatów ma być „Dostosowanie
zdegradowanych budynków pokolejowych i pokopalnianych do nowych funkcji
umożliwiających ich szerokie wykorzystanie m.in. do celów społecznych”. W tym punkcie
wskazano na występowanie na terenie m. Pyskowice infrastruktury pokopalnianej.
8.
Odnosząc się do zarzutu firmy IBC Group dotyczącego usytuowania m. Pyskowice poza
terenem górniczym, Zamawiający uznaje ten zarzut za całkowicie bezzasadny. Mając na
uwadze cele szczegółowe badania „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu
transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej
– wyzwania i potrzeby”, m.in.
rozpoznanie wpływu transformacji energetycznej na sytuację społeczną mieszkańców
Wielkopolski Wschodniej,
Zamawiający uznaje teren górniczy w szerszym kontekście jako
tereny kopalniane ora
z tereny leżące w sferze oddziaływań społeczno-gospodarczych
zakładów górniczych na mieszkańców, tj. jako tereny zamieszkiwane przez mieszkańców,
którzy odczuwają wpływ działalności związanej z wydobyciem kopalin oraz transformacji
energetycznej.
Odnosząc ten argument do Pyskowic – leżą one w powiecie gliwickim,
formalnie zaliczanym do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Założenia badania
Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w
Wielkopolsce Wschodniej
– wyzwania i potrzeby
” są szeroko omówione w załączniku nr 2a
do SWZ, gdzie analogicznie Zamawiający w zakresie przestrzennym badania wskazał całą
Wielkopolskę Wschodnią, a nie tylko tereny bezpośredniego wydobycia węgla brunatnego.
W zakres
ie podmiotowym, Zamawiający wskazał wyraźnie w pkt. II.5.2, że badaniem
zostaną objęci mieszkańcy powiatów kolskiego, słupeckiego, konińskiego i tureckiego, m.
Konina, w tym przede wszystkim: rodziny pracowników branży wydobywczej i energetycznej
oraz bran
ż zależnych, oraz młodzież i młodzi dorośli.
9.
Również, jak wynika z literatury przedmiotu – cały teren Górnego Śląska określany jest
jako obszar podleg
ający transformacji energetycznej związanej z wygaszaniem działalności
wydob
ywczej węgla kamiennego czy brunatnego. Ponadto, takie podejście prezentowane
jest w założeniach Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, gdzie Region Śląski
w całości wymieniony jest jako 1 z 5 regionów w Polsce (obok Wielkopolski Wschodniej) jako
obszar, który zostanie objęty wsparciem w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji.
Trudno więc Zamawiającemu przyjąć zarzut odnoszący się do lokalizacji
Pyskowic jak
o nie podlegającej wpływom transformacji energetycznej. Zwłaszcza, że w
dokumencie „Plan działań transformacji regionu” , znaleźć można mapę z lokalizacją miejsc

zamieszkania osób pracujących w sektorze w ramach Działu 05 – Wydobywanie węgla
kamiennego i b
runatnego PKD, z której wynika, że na terenie gminy Pyskowice licznie
za
mieszkują osoby, które zawodowo związane są z branżą wydobywczą.
10.
Ponadto, w przywołanym powyżej dokumencie, teren Pyskowic został wyróżniony na
mapie „Indeks niedostosowania społecznego w powiatach województwa śląskiego w 2017 r.”
jako teren, na
którym występuje wysoki poziom indeksu niedostosowania społecznego, co
wskazuje na nasilone występowanie negatywnych zjawisk społecznych. Zamawiający
uznaje,
że nie można wyraźnie wykluczyć wpływu toczącej się na tym terenie od lat
restrukturyzacji przem
ysłu kopalnianego na negatywne zjawiska społeczne typu: bezrobocie,
wysoka przestępczość, problem rodzin dysfunkcyjnych, problemy alkoholowe, korzystanie z
pomocy spo
łecznej. Należy raczej założyć, że mogą to być odroczone w czasie
konsekwencje zmian w prz
emyśle górniczym. Zwłaszcza, że zarówno w bezpośrednim
sąsiedztwie, jak i na terenie samych Pyskowic w ubiegłych latach miały i mają miejsce
procesy transformacji energetycznej, polega
jące na wygaszaniu wieloletniej działalności
zakładów górniczych.
11.
Zasięg negatywnego oddziaływania transformacji energetycznej rozpatrywany jest więc
przez Zamawiającego w kontekście występowania w jej konsekwencji określonych skutków
s
połeczno-gospodarczych dla mieszkańców regionu, a nie wpływu, jaki wywiera ona na
środowisko przyrodnicze, do czego odnosi się w przytoczonych definicjach obszaru/terenu
górniczego IBC Group. W opinii Zamawiającego prezentowane podejście jest niezasadne w
kontekście zakresu przedmiotowego postępowania przetargowego (treść SWZ, SOPZ), co
do
którego IBC Group wniosło odwołanie. Zamawiający w całości przygotowanej
dokumentacji przetargowej w sposób spójny i jednoznaczny wskazuje na intencję zbadania
społeczno-gospodarczego wymiaru zmian zachodzących w wyniku transformacji
energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

przystąpili
wykonawcy
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: Konsorcjum:
Grupa BST Sp. z o.o., Kreatus Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach (Przystępujący) wnosząc
t
akże o oddalenie odwołania. W piśmie procesowym z dnia 26/01/2022 wskazał na
orzecznictwo KIO oraz ETS, a w zakresie merytorycznym - o
dnosząc się do zarzutów oraz
wniosków odwołania, w szczególności podał:

1) Dokonanie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Przystępujący), którzy nie
spełniają warunków udziału w postepowaniu.


W postanowieniach SWZ Za
mawiający wskazał następujące warunki udziału w
postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej dotyczącego
doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, że:
1) wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia dz
iałalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 3 usługi badania
społecznego/projekty badawcze, których cel główny/pytania badawcze związane były
bezpośrednio z: rewitalizacją społeczną, wsparciem rodzin, kwestiami społecznymi tj.
przemocą, ubóstwem, bezrobociem, itp. i ich wpływem na życie członków określonych
społeczności, w tym:
a)
minimum 1 (jednego) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;
b)
minimum 1 (jednego), którego cel główny/pytania badawcze związane były bezpośrednio
ze zmianami
społeczno-gospodarczymi rejonów górniczych wynikającymi z transformacji
energetycznej, rozumianymi jako skutek oddziaływania transformacji energetycznej na
sy
tuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych
”.
Odwołujący zakwestionował jedną z usług zawartych w złożonym przez
Przyst
ępującego załączniku nr 5 do SWZ tj. Badanie społeczne na potrzeby opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Py
skowice do roku 2023 (projekt obejmował
realizację m.in. badań ilościowych i jakościowych, wykonanie pajęczyny problemów
s
połecznych oraz mapy potencjałów społecznych) jako niespełniającą wymagań SWZ
(rozdz. VII pkt. 1 ust 2 pkt. b SWZ).
Osią sporu w odniesieniu do przedmiotowego zadania
referencyjnego pozostaje przeświadczenie Odwołującego, że LPR nie powinien zostać
uznany za usługę, której przedmiotem były zmiany społeczno-gospodarcze rejonów
górniczych wynikające z transformacji energetycznej, rozumiane jako skutek oddziaływania
transformacji energetycznej na sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów
górniczych, ponieważ obszar Miasta Pyskowice w ocenie Odwołującego „nie jest terenem
górniczym”. Takie wnioski wywodzi Odwołujący opierając się na definicjach ustawowych tj.
art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 20
11 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 6
ust. 1 pkt 15
tejże ustawy. W ocenie Przystępującego dokonana przez Odwołującego
interpretacja w zakresie spornego warunku udziału w postępowaniu pozostaje
nieuprawniona i całkowicie bezpodstawna. Przede wszystkim Zamawiający w opisie
przedmiotu zamówienia jak i w warunkach udziału w postępowaniu nie wskazał odniesień
do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a co więcej znaczenie pojęcia/terminu „teren
górniczy” czy „rejon górniczy” występuje w języku powszechnym w kontekście
znaczeniowym znacznie szerszym, odbiegaj
ącym od literalnego brzmienia definicji
ustawowej.
Znaczenie w ujęciu szerszym aniżeli wynika to z ustawy Prawo geologiczne i
górnicze pojęcia/terminu „teren górniczy” czy „rejon górniczy” występuje nie tylko w języku

powszechnym ale także w wielu źródłach naukowych, których dowodem pozostaje opinia z
dnia 18.01.2022 r. dr inż. T. S., w której sam autor jaki i przywołane w opinii źródła
wielokrotnie odwołują się do terenu górniczego w kontekście choćby terytorium dotkniętego
skutkami społeczno-gospodarczej transformacji działalności. Dowód: opinia ekspercka z dnia
18.01.2022 r. dr inż. T. S. z Politechniki Śląskiej — na okoliczność wykazania definicyjnego
ujęcia terminu „rejon górniczy”.
W ocenie Przystępującego opracowanie pn. „Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023”, którego przedmiotem pozostawały
zmiany społeczno-gospodarcze rejonów górniczych wynikające z transformacji
energetycznej, rozumiane jako skutek oddz
iaływania transformacji energetycznej na sytuację
społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych w pełni spełnia wymagania
postawione Wykonawcom w SWZ.
Potwierdzeniem powyższego pozostają m.in. następujące, przykładowe fragmenty
przedmiotowego opracowania:
Pod względem dostępności połączeń komunikacyjnych najgorsza sytuacja jest w obszarze
2, 5, 6. Sytuacja wymagająca usprawnień panuje prawie w całym mieście.
Istotnym problem
em jest niewystarczająca liczba połączeń pomiędzy Gliwice — Dworzec
PKP
— Rynek — Dzierżno oraz pomiędzy wyraźnym podziałem miasta na 2 części. (LPR,
str. 73).
Pamiętać należy, że problemy społeczne są nierozerwalnie związane z problemami
przestrzenno-funk
cjonalnymi, wręcz z nich wynikają. Likwidacja wielu kopalni na terenie
G
órnego Śląska spowodowała, że kolej przestała być potrzebna w Pyskowicach, a podział
miasta na 2 części poprzez magistralę kolejową. W tym kontekście warto zauważyć, że m.in.
projekt u
względniony w LPR pn. Przebudowa Dworca PKP i terenu wokół wraz utworzeniem
Centrum Organizacji I Aktywności Społecznych W Dworcu PKP wynika ze zmian społeczno-
gospodarczych.
O kwalifikacji terenu m. Pyskowic stanowić może nw. Opracowanie pn.
Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego w Polsce, autorstwa Adam Frużyński, Muzeum
G
órnictwa Węglowego rok wyd. 2012.1

( ) kolej z Py
skowic do Mysłowic gdzie funkcjonowała kopalnia węgla, zaś w Pyskowicach
kopania piasku "Pyskowice” która była integralną częścią procesu wydobywania węgla z
wykorzystaniem piasku.(...)”- str. 68.
„(...) Węgiel wybierano początkowo wyłącznie na zawał. Jednak, gdy w pobliżu kopalń
zaczęły powstawać inne zakłady przemysłowe i osiedla mieszkalne, zapadający się teren
mógł doprowadzić do ich uszkodzenia lub zniszczenia. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo
zapadnięcia pustek powstałych po wybranym węglu, w latach 70. XIX w. rozpoczęto
stosowanie podsadzki suchej (kamień, żużel hutniczy). W ten sposób wybierano gruby na 12
m pokład węgla w kopalni „Niwka” w Sosnowcu. W 1901 r. w kopalni „Mysłowice”
wprowadzono podsadz
kę płynną (piasek zmieszany z wodą), którą za pośrednictwem
systemu rurociągów i drewnianych rynien kierowano do pustych wyrobisk, otoczonych

drewnianymi tamami. Stosowanie podsadzki p
odnosiło koszt wydobycia węgla, lecz
równocześnie lepiej chroniło obiekty znajdujące się na powierzchni.
W celu dostawy pi
asku wybudowano specjalne linie kolejowe łączące piaskownie z szybami
podsadzkowymi. W 1905 r. uruchomiono państwową kolej piaskową Kopalnia „Królowa
Luiza” — Bezchlenie, a w 1913 r. powstała kolej Pyskowice — Biskupice — Ruda,
wybudowana wspólnie przez koncerny Borsiga i Ballestrema78. W 1918 r. na zawał
wybierano 76% węgla, przy pomocy podsadzki płynnej — 19%, a suchej — 4%.(...)".-str. 67.
Co istotne Zamawiający w SWZ nie określił własnej definicji „rejonu górniczego”,
dedykowanej dla
przedmiotowego postępowania w tym oceny ofert. Definicji takiej brak
również przepisach prawa. W tym stanie rzeczy zasadnym i prawidłowym pozostaje również
odwołanie się do powszechnego rozumienia pojęcia „rejon górniczy”. Zgodnie z definicją
wynikającą ze SJP:
„rejon
1.
obszar wyróżniający się geograficznie, etnograficznie lub gospodarczo; okolica, dzielnica,
okręg, region;
2.
okręg wyznaczony administracyjnie dla celów zarządzania określonym działem gospodarki
lub usług
;” .
Śląsk, w tym również położone w województwie śląskim Pyskowice jako region górniczy
określa sam Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
Region -
regionalny; oznacza obszar, który jest połączony np. podobną architekturą
krajobrazu czy też kulturą społeczno-gospodarczą. Region może być regionalny (położenie
geograficzne, przyroda ożywiona i nieożywiona) lub antropogeniczny (odrębność językowa,
religijna, etniczna). Wśród regionów można wyróżnić region: naturalny (klimatyczny,
zoogeograficzny), kulturowy (o wsp
ólnych cechach kulturowych), gospodarczy
(przemysłowy, rolniczy) i administracyjny (podział administracyjny).
Jeśli chodzi o uwarunkowania gospodarcze, z całą pewnością można przyjąć, że Pyskowice
były "zapleczem mieszkaniowym" dla pracowników kopalni Gliwice w dzielnicy Łabędy,
graniczącej z Pyskowicami funkcjonował szyb Łabędy w tzw. "Polu Łabędy" tej kopalni.
Znaczna część mieszkańców Pyskowic pracowała w Kopalni do czasu jej likwidacji.
Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje, że w miejscowości Pyskowice znajdowała się
odkr
ywkowa kopalnia piasku ("Piaskownia Pyskowice") należąca do kopalni "Kotlarnia",
funkcjonująca do lat 60. ub. wieku w obecnej dzielnicy Pyskowic - Dzierżno.
Maj
ąc na względzie, że Zamawiający w żadnym fragmencie SWZ nie zdefiniował również
pojęcia „teren górniczy” w rozumieniu przepisów par. 6 pkt 15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i górnicze, brak podstaw aby na etapie badania i oceny ofert nadawać
nowe brzmienie warunkom udziału w postępowaniu i dokonywać tego w sposób niekorzystny
dla
wykonawców. Za całkowicie błędne i niedopuszczalne uznać należy próby definiowania

„rejonu górniczego” przez Odwołującego na etapie badania i oceny ofert, w sposób
zapewniający uzyskanie korzystnej dla siebie sytuacji w postępowaniu przetargowym, w
całkowitym oderwaniu od treści SWZ, w tym powszechnego znaczenia terminu oraz
podejmowanie prób przypisania ww. określeniu definicji prawnej z ustawy Prawo geologiczne
i górnicze jedynie celem stworzenia korzystnej dla siebie sytuacji w postępowaniu
odwoławczym. Zgodnie z posiadaną przez Przystępującego opinią ekspercką (dowód nr 1)
zdefiniowanie terminu „teren górniczy” należy rozpocząć od określenia definicji terenu
p
oprzemysłowego. Jak już wspomniano, autor opinii jednoznacznie wskazuje, że zarówno
piśmiennictwo jak i praktyka czyni rozróżnienie względem pojęcia terenu i obszaru
górniczego, wskazując iż pierwsze jest szersze, natomiast jako obszar górniczy częściej
pr
zyjmuje się zwarte terytorium, na którym operuje przedsiębiorstwo wydobywcze. Brak
zatem przes
zkód aby określenia „teren górniczy” używać w kontekście społeczno-
gospodarczym, w tym odnoszącym się do określonych zmian społeczno- gospodarczych. W
takim duchu
, w przekonaniu Przystępującego określony został warunek udziału w
postepowaniu przez Zamawiaj
ącego i na aktualnym etapie postępowania Zamawiający nie
jest uprawniony do dokonywania zawężającej wykładni postawionych na etapie ogłoszenia
postępowania przetargowego. W myśl zasady wynikającej z art. 16 Pzp, Zamawiający
przygotowuje i przeprowadza pos
tępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1)
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2)
przejrzysty; 3) proporcjonalny. O
bowiązkiem Zamawiającego pozostaje więc przestrzeganie
ustalonych warunków, na jakich dokonywana miała być weryfikacja złożonych wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokonanie zawężającej wykładni warunków
udziału w postępowaniu już po złożeniu ofert powoduje, że warunki te ulegają
niedopuszczalnej zmianie, a zatem dalsze, kolejno po
dejmowane czynności Zamawiającego
prowadzić będą z samej zasady do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców. Jedynie wiec stosowanie się do ustalonych na początku
postępowania zasad uchronić może Zamawiającego przed stosownymi zarzutami tak ze
strony uczestników postępowania, jak i innych organów kontrolujących proces udzielania
zamówień i wydatkowania środków publicznych.
(…)
2) Zaniechanie wykluczenia
Przystępującego z postepowania na zasadach art. 109 ust. 1
pkt
8) oraz pkt 10) ustawy Pzp.
W przedmiotowym zamówieniu, Zamawiający w pkt VI SWZ przewidział fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania, w tym przewidziane w art. 109 ust. 1 pkt 8) oraz pkt
10) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8) i pkt 10) Ustawy PZ
P z postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który:

8) w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków
dowodowych;
10) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
”.
Przystępujący wskazał, że Ustawa nie definiuje pojęcia "rażącego niedbalstwa",
natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że "przypisanie określonej osobie
niedbalstwa uznaje się za uzasadnione wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym
miejscu i czasie w sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej
star
anności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych
(elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w danej sytuacji. O przypisaniu pewnej
osobie winy w tej postaci decyduje więc zachowanie się przez nią w określonej sytuacji w
sposób odbiegający od miernika staranności minimalnej" (wyrok SN z dnia 10 marca 2004 r.,
sygn. akt IV CK 151/03). Jest to zatem nar
uszenie reguły ostrożności, wymaganej w danych
okolicznościach bez wykorzystania w pełni możliwości intelektualnych przez osobę
dopuszczającą się rażącego niedbalstwa. W doktrynie i orzecznictwie nie ma wątpliwości co
do tego, iż za rażące niedbalstwo należy uznać działanie, odpowiadające kwalifikowanej
postaci braku
należytej staranności (m.in: wyrok SN z dnia 25 września 2002 r. sygn. akt ).
Jak wskazuje się w doktrynie „do informacji, które wprowadzają zamawiającego w błąd,
należy zaliczyć takie informacje, które nie są zgodne z rzeczywistością, istniejącym stanem
faktycznym.
Są to więc informacje nieprawdziwe, oddające fałszywie stan faktyczny, który
ma znaczenie dla danego post
ępowania. Na skutek podania takich informacji zamawiający
pozostaje w błędzie, czyli ma mylne wyobrażenie o rzeczywistości lub też nie ma
jakiegokolwiek
wyobrażenia o niej (taką definicję błędu podaje Z. Radwański [w:] System
prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne
— część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2008, s.
397).” — Lex, Prawo zamówień publicznych, Dzierżanowski Włodzimierz i inni.
Pomimo, że nie wynika to wprost w treści odwołania, Przystępujący z ostrożności zakłada,
że Odwołujący dopuszcza możliwość, jakoby złożenie przez wybranego w spornym
postępowaniu Wykonawcę tj. Przystępującego oświadczenia, że spełnia on ww. warunki
udziału w postępowaniu z oświadczeniami zawartymi w Wykazie usług, złożonymi dla
potwierdzenia tych okoliczności mogło potencjalnie wpłynąć na podjęcie decyzji błędnej o
wyborze oferty Przystępującego, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.
Tym niemniej oświadczenie, w którym Przystępujący zapewniał Zamawiającego w spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu podlega na całkowitej prawdzie (o czym szerzej w
uzasadnieniu pkt 1) i w tym zakresie Z
amawiający nie został wprowadzony w błąd, co do
istotnej okoliczności mającej wpływ na decyzje Zamawiającego podejmowane w
postępowaniu. Wybór zatem oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej w niniejszym
postępowaniu nie został dokonany z naruszeniem przepisów Pzp wskazanych w zarzutach
odwołania. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku KIO 620/21, „należyta
staranność” nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty itp. aby upewnił się, czy
deklarowany w nich stan faktyczny odpowiada rzecz
ywistości. Jak wykazano w początkowej
części pisma (pkt 1), w realiach niniejszej sprawy złożone dokumentu na potwierdzenie
wykazu usług pozostają w pełni zbieżne ze stanem faktycznym, a co więcej potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bez konieczności dokonywania ewentualnych
wezwań w tym zakresie, w oparciu o art. 128 Pzp. Obowiązkiem Przystępującego na gruncie
niniejszego postępowania było zweryfikowanie oświadczeń i informacji, na które następnie
zamierzał się on powołać, w kontekście spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Przystępujący kierując się powyższą zasadą zweryfikował prawdziwość swoich oświadczeń i
informacji w kontekście zdobytego doświadczenia, w tym m.in. na zadaniu dot. opracowania
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023” jako potwierdzającego
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1 ust 2 pkt. b)
SWZ.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 10) Pzp, Przystępujący wskazuje, że
w przypadku tej
podstawy wykluczenia, jak podnosi się w doktrynie, wykonawca podlega
wyklucz
eniu, jeżeli informacje wprowadzające w błąd przedstawia w sposób zawiniony, przy
czym wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej w postaci lekkomyślności (kiedy
wykonawca nie
ma zamiaru działać bezprawnie, ale podejmuje działania świadom tego, że
m
ogą one naruszać prawo) lub niedbalstwa (kiedy wykonawca, podejmując decyzję co do
przyszłego postępowania, nie zdaje sobie sprawy z tego, że może ono być bezprawne).

(…)
W realiac
h rozważanej sprawy Przystępującemu nie sposób zarzucić wypełnienia dyspozycji
art. 109
ust. 1 pkt 10) Ustawy Pzp, jako okoliczności uprawniających Zamawiającego do
wykluczenia Przystępującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W
pierwszej
kolejności podkreślenia wymaga, że załączony do oferty wykaz usług zawarty w
załączniku nr 5 do SWZ złożony został w sposób rozważny i świadomy tak w odniesieniu do
wynikających z niego treści jak również warunku udziału w postępowaniu, na potwierdzenie
k
tórego przedmiotowy wykaz został złożony, a zatem o lekkomyślności czy też niedbalstwie
nie może być mowy. Na gruncie przedmiotowej sprawy nie znajdzie zastosowania również
ewentualny argument dotyczący wprowadzenia Zamawiającego w błąd poprzez przedłożenie
nieprawdziwych informacji.
Znamiennym bowiem pozostaje okoliczność, że sporna usługa

referencyjna tj. opracowanie LPR pozostaje powszechnie dostępna, w tym również dla
Zamawiającego, który, jak wnioskuje Przystępujący, po dokonaniu jej wnikliwej analizy uznał
rzeczoną usługę za w pełni wystarczającą oraz adekwatną w kontekście postawionego
warunku udziału w postępowaniu. (…) Na marginesie Przystępujący zauważył, że jako
chybiony uznać należy także zarzut oraz w następstwie zarzutu sformułowany wniosek
Odwołującego w kontekście wykluczenia Przystępującego bez uprzedniego wezwania go na
zasadach art. 128 PZP do ewentualnego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Działanie jakiego oczekuje
Odwołujący pozostawałoby bowiem w całkowitej sprzeczności z przepisami oraz
podstawowymi za
sadami Prawa zamówień publicznych. Przystępujący wskazuje, że zgodnie
ze stanowiskiem KIO (wyrok KIO 2170/20) w przypadku wykluczenia wykonawcy z powodu
podania informacj
i wprowadzających w błąd, występuje: „konieczność ustalenia informacji,
które pozostają w sprzeczności z istniejącym stanem faktycznym. Innymi słowy są to
informacje nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością, a których podanie przez wykonawcę
skutkuje mylnym przekonaniem zamawia
jącego co do istniejącej rzeczywistości. Nie jest
wystarczającym dla uznania złożenia informacji wprowadzających w błąd w ofercie
zaistnienie pewnego stanu niepewności, czy wywołanie pewnych wątpliwości, że być może
podane informacj
e nie są ścisłe lub błędne, ale niezbędne jest wykazanie tej kwestii."
Zamawiający dokonał stosownej oceny ofert, w tym również przedłożonego przez
Przystępującego wykazu usług, zapoznał się z nim, i w następstwie powyższego nie
stwierdził podstaw uzasadniających skierowanie do Przystępującego wezwania w zakresie
stosownych uzupełnień czy też wyjaśnień treści oferty na zasadach opisanych w art. 128
Pzp.

Przystępujący w tym miejscu wskazuje, że podstawę formalnoprawną uzupełniania
oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi
art. 128 ust. 1 Pzp. Zgodnie
z tym przepisem w przypadku niezłożenia przez wykonawcę
oświadczeń wstępnych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
brak podstaw do wykluczenia (oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp),
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w tym też oświadczeń i
dokumentów potwierdzających sytuację podmiotową wykonawcy (spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania), lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, jak też w sytuacji, gdy te
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia. Norma zawarta w przywołanej regulacji wskazuje nie
tyle na możliwość, ile na konieczność skierowania takiego wezwania do wykonawcy w
sytuacji ziszczenia się okoliczności przewidzianych w dyspozycji art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
Zaniechanie ze strony Zamawiającego w tym zakresie stanowiłoby o naruszeniu przepisów
Prawa zamówień publicznych.

Izba
ustaliła i zważyła co następuje:


Odwołujący zarzucił, że przedstawione przez Konsorcjum firm: Grupa BST Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach i Kreatus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum BST lub Przystępujący BST)
w W
ykazie usług (zał. Nr 5 do SWZ) opracowanie „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta
Pyskowice do roku 2023” (projekt LPR) na potwierdzenie warunku z rozdz. VII ust. pkt 1 lit.
b) SWZ, nie odpowiada temu warunkowi. Zdaniem
Odwołującego z uwagi na wskazane
opracowanie,
Przystępujący przedstawiając Wykaz usług wykonanych wprowadził także
Zamawiającego w błąd, mający wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego,
wobec czego podlega wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w art. 109 ust.
1 pkt 8) i pkt 10) ustawy Pzp.
Wskazał również na zarzut ewentualny naruszenia art. 128
Pzp, który to przepis stanowi podstawę – w uzasadniających to okolicznościach -
skierowanie do wykonawcy wezwania w zakresie stosownych uzup
ełnień czy też wyjaśnień
treści oferty na zasadach opisanych w tym przepisie.

Odwołanie podlega oddaleniu w całości.

N
iniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczy usługi p.n.: „Wykonanie
usługi badania społecznego pn.: „Mieszkańcy i instytucie polityki społecznej w obliczu
transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej
— wyzwania i potrzeby
”. W rozdz.
IV.2 SWZ wskazano: „2.Przedmiotem zamówienia jest usługa mająca na celu diagnozę
a
ktualnej sytuacji społecznej i zawodowej, wyzwań i potrzeb mieszkańców oraz
funkcjonowania instytucji działających w obszarze polityki społecznej na terenach górniczych
objętych transformacją gospodarczą w Wielkopolsce Wschodniej obejmującej miasto Konin
oraz powiaty: kolski, słupecki, koniński i turecki”
.

Zgodnie ze wskazanym warunkiem rozdz. VII ust. 2 SWZ z jego punktem pkt. 1 lit. b):
„2.Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
należycie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia dzi
ałalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 3 usługi badania
społecznego/projekty badawcze, których cel główny/pytania badawcze związane były
bezpośrednio z: rewitalizacją społeczną, wsparciem rodzin, kwestiami społecznymi tj.
przemocą, ubóstwem, bezrobociem, itp. i ich wpływem na życie członków określonych
społeczności, w tym:
a) minimum 1 (jednego) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;


b) minimum 1 (
jednego), którego cel główny/pytania badawcze związane były bezpośrednio
ze zmianami
społeczno-gospodarczymi rejonów górniczych wynikającymi z transformacji
energetycznej, rozumianymi jako skutek oddziaływania transformacji energetycznej na
sytuację społeczno-gospodarczą mieszkańców terenów górniczych.
Uwaga! Zamawiający uzna usługi obejmujące wykonanie badań społecznych/projektów
badawczych, których cel główny/pytania badawcze związane są bezpośrednio ze
wskazany
mi obszarami i zakończone raportem/publikacją pobadawczą î sporządzoną przez
Wykonawcę
”.

Z kolei w punkcie 2) tego
postanowienia SWZ odnoszącym się do wymaganego
zespołu badawczego warunki odniesiono (zarówno dla Kierownika/koordynatora badania jak
i członka oraz eksperta) również do doświadczenia w prowadzeniu badań społecznych,
których cel główny/pytania badawcze związane były bezpośrednio z: rewitalizacją społeczną,
wsparciem rodzin, kwestiami społecznymi m.in.: przemocą, ubóstwem, bezrobociem, itp. i ich
wpływem na życie członków określonych społeczności oraz wiedzy w zakresie problemów
społecznych i aktualnych trendów w polityce społecznej.

Odwołujący kwestionując zadanie referencyjne wg Wykazu wskazał przede
wszystkim,
że obszar Miasta Pyskowice „nie jest terenem górniczym”. W tym przypadku
powołał definicje z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - art. 6 ust. 1 pkt 5 i pkt 15 tej
ustawy.

Izba nie uwzględniła tej argumentacji, albowiem przede wszystkim w opisie
przedmiotu zamówienia jak i w warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający użytych w
SWZ (w warunku)
pojęć ”rejonów górniczych” i „terenów górniczych” nie odniósł do ustawy
Prawo geologiczne i górnicze. Wobec tego Izba nie znalazła podstaw, aby kwestionować
przy definiowaniu tych pojęć szerszy kontekst znaczeniowy nadany tym terminom przez
Zamawiającego używany – jak wskazywał - przede wszystkim w źródłach naukowych. Takie
znaczenie wynika z
przedłożonej przez Przystępującego opinii z dnia 18.01.2022 r. dr inż. T.
S.
, w której autor jaki i przywołane w opinii źródła wielokrotnie odwołują się do terenu
górniczego w kontekście choćby terytorium dotkniętego skutkami społeczno-gospodarczej
transformacji działalności. Autor opinii zwraca uwagę, że zarówno piśmiennictwo jak i
praktyka czyni rozróżnienie względem pojęcia terenu i obszaru górniczego, wskazując że
pierwsze jest szersze, natomiast jako obszar górniczy częściej przyjmuje się zwarte
terytorium, na którym operuje przedsiębiorstwo wydobywcze. Brak zatem przeszkód aby
określenia „teren górniczy” używać w kontekście społeczno-gospodarczym, w tym
odnoszącym się do określonych zmian społeczno-gospodarczych. Tym samym na aktualnym

etapie postępowania przetargowego nie jest możliwe dokonywanie zawężającej wykładni
warunku SWZ
, jak domaga się Odwołujący.

Izba dodatkowo (za orzecznictwem)
odsyłając do przepisów ustawy Pzp, w tym jej
art. 117 ust.1
zwraca uwagę, że warunki udziału w postępowaniu powinny być adekwatne i
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i jednocześnie umożliwiające ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Tym samym także w tym postępowaniu
warunki udziału – następnie ich zastosowanie do oceny - powinny zapewnić wybór
wykonawcy zdolnego do wykonania danego
zamówienia (rzetelnego i profesjonalnego),
dającego rękojmię jego należytego wykonania, z zastrzeżeniem, że warunki muszą być
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, określone w szczególności, poprzez wyrażenie
minimalnych poziomów tej zdolności.

W tym
postępowaniu Zamawiający dokonując oceny opierał się – jak wykazywał - nie
tylko na W
ykazie usług. Analiza dotyczyła także treści diagnozy będącej integralną częścią
„Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Pyskowice do roku 2023” (dalej zwanego LPR), wraz
z całością zapisów LPR oraz innych materiałów dotyczących usytuowania terytorialnego
Mi
asta Pyskowice, zapisów dokumentów strategicznych Miasta oraz innych dokumentów
strategicznych o charakterze ponadlokalnym. Na tej podstawie
uznał, że nie ma przesłanek
do odrzucenia wskazanej przez Wykonawcę usługi, jako niespełniającej zapisów wymagania
– „Cel główny/pytania badawcze związane były bezpośrednio ze zmianami społeczno-
gospodarczymi rejonów górniczych wynikającymi z transformacji energetycznej,
rozumianymi jako skutek oddziaływania transformacji energetycznej na sytuację społeczno-
gospo
darczą mieszkańców terenów górniczych”, który explicite został wskazany przez BST
w załączniku nr 5 do SWZ. Izba – jak już zaznaczono - nie znalazła uzasadnienia do
zastosowania wykładni zawężającej prezentowanej w odwołaniu i, tak jak już sygnalizowano,
o
bowiązkiem Zamawiającego było przestrzeganie ustalonych warunków, na jakich
dokonywana miała być weryfikacja ofert. Dokonanie zawężającej wykładni warunku po
złożeniu ofert powodowałoby, że warunek ulegałby niedopuszczalnej zmianie. Tym samym,
kolejno podejmowan
e czynności Zamawiającego prowadziłyby z zasady do naruszenia
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dokonując oceny projektu
(usługi) Zamawiający stosując się do SWZ i opisu wymagania nie zawęził zakresu
przedmiotowego badania/projektu badawczego tylko do kwestii transformacji. P
rzyjął, że to
zagadnienie może stanowić jeden z wątków analizy. Ponadto mając na uwadze cele
szczegółowe badania „Mieszkańcy i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji
energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej
– wyzwania i potrzeby”, m.in. rozpoznanie
wpływu transformacji energetycznej na sytuację społeczną mieszkańców Wielkopolski

Wschodniej, Zamawiający mógł uznać teren górniczy w szerszym kontekście, jako tereny
kopalniane oraz ter
eny leżące w sferze oddziaływań społeczno-gospodarczych zakładów
górniczych na mieszkańców, jako tereny zamieszkiwane przez mieszkańców, którzy
odczuwają wpływ działalności związanej z wydobyciem kopalin oraz transformacji
energetycznej. I tak jak poda
ł, odniósł ten argument do Pyskowic – terenów leżących w
powiecie gliwickim, formalnie zaliczanym do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Izba
ponownie zwraca
uwagę, że Zamawiający analogicznie w Założeniach badania „Mieszkańcy
i instytucje polityki społecznej w obliczu transformacji energetycznej w Wielkopolsce
Wschodniej
– wyzwania i potrzeby” (opisane w załączniku nr 2a do SWZ) - w zakresie
przestrzennym badania wskazał całą Wielkopolskę Wschodnią, a nie tylko tereny
bezpośredniego wydobycia węgla brunatnego. W pkt. II.5.2 podano, że badaniem zostaną
objęci mieszkańcy powiatów kolskiego, słupeckiego, konińskiego i tureckiego, m. Konina, w
tym przede wszystkim: rodziny pracowników branży wydobywczej i energetycznej oraz branż
zależnych, oraz młodzież i młodzi dorośli. Izba zwraca ponadto uwagę, że analiza
Zamawiającego, w kontekście spornego warunku SWZ, oparta została także na okoliczności
(pkt 9 odpowiedzi), że (…) cały teren Górnego Śląska określany jest jako obszar podlegający
transformacji energetycznej związanej z wygaszaniem działalności wydobywczej węgla
kamiennego czy brunatnego. Ponadto, takie podejście prezentowane jest w założeniach
Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji3, gdzie Region Śląski w całości
wymieniony jest jako 1 z 5 regionów w Polsce (obok Wielkopolski Wschodniej) jako obszar,
który zostanie objęty wsparciem w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej
Transformacji
”.
Tym samym zarzut odnoszący się do lokalizacji Pyskowic jako nie
podlegającej wpływom transformacji energetycznej nie jest zasadny. Z dokumentu „Plan
działań transformacji regionu” (mapa 2 z lokalizacją miejsc zamieszkania osób pracujących
w sektorze w ramach Działu 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego PKD)
wynika, że na terenie gminy Pyskowice licznie zamieszkują osoby, które zawodowo
związane są z branżą wydobywczą
. Zamawiający także słusznie wskazywał, że cyt. W
dokumencie
teren Pyskowic został wyróżniony na mapie „Indeks niedostosowania
społecznego w powiatach województwa śląskiego w 2017r.” jako teren, na którym występuje
wysoki poziom indeksu niedostosowania społecznego, co wskazuje na nasilone
występowanie negatywnych zjawisk społecznych skutkiem odroczonych w czasie
konsekwencji zmian w prz
emyśle górniczym. Zwłaszcza, jak podkreślał Zamawiający (…)
zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie, jak i na terenie samych Pyskowic w ubiegłych latach
miały i mają miejsce procesy transformacji energetycznej, polegające na wygaszaniu
wieloletniej działalności zakładów górniczych”.
Tym samym (pkt 11 odpowiedzi) „Zasięg
negatywnego od
działywania transformacji energetycznej rozpatrywany jest więc przez
Zamawiającego w kontekście występowania w jej konsekwencji określonych skutków


społeczno-gospodarczych dla mieszkańców regionu, a nie wpływu, jaki wywiera ona na
środowisko przyrodnicze, do czego odnosi się w przytoczonych definicjach obszaru/terenu
górniczego IBC Group”
.

M
ając zatem na uwadze kontekst zakresu przedmiotowego postępowania
przetargowego (treść SWZ, SOPZ), którego dotyczy odwołanie Izba nie znalazła podstaw
do kwestionowania stanowiska
Zamawiającego, że jego intencją – formułując wymagania co
do warunku
doświadczenia wykonawcy i kwalifikacji kadry - był wybór wykonawcy dającego
rękojmię należytego wykonania zamówienia, którego celem i przedmiotem jest zbadanie
społeczno-gospodarczego wymiaru zmian zachodzących w wyniku transformacji
energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej.

Wobec powyższych ustaleń, w realiach tej sprawy nie można zarzucić
Zamawiającemu naruszenie dyspozycji art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10) ustawy Pzp z uwagi na
nieuwzględnienie, jako okoliczności wykluczających Przystępującego z tego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, przesłanek z tych przepisów. Załączony do oferty wykaz
usług zawarty w załączniku nr 5 do SWZ złożony został w odniesieniu do wynikających z
niego treści jak również warunku udziału w postępowaniu, na potwierdzenie którego
przedmiotowy wykaz z
ostał złożony, a zatem nie skutkiem lekkomyślności czy też
niedbalstwa wykonawcy. Na gruncie przedmiotowej sprawy nie znajdzie zastosowania
również ewentualny argument dotyczący wprowadzenia Zamawiającego w błąd poprzez
przedłożenie nieprawdziwych informacji. W szczególności, sporna usługa referencyjna -
op
racowanie LPR pozostaje powszechnie dostępna, w tym również dla Zamawiającego,
który jak wskazywał dokonał jej wnikliwej analizy i uznał, że ta usługa jest adekwatna w
kontekście spornego warunku udziału w postępowaniu.

Tym samym t
akże ewentualny zarzut
naruszenia art. 128 Pzp - zaniechania skierowania do P
rzystępującego wezwania w zakresie
sto
sownych uzupełnień czy też wyjaśnień treści oferty na zasadach opisanych w przepisie –
wobec wskazanych ustaleń podlega oddaleniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na
podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp oraz rozporz
ądzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z
2020r. poz. 2437)

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

………………………………………

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie