eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 64/22, KIO 74/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-28
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 64/22
KIO 74/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Magdalena Rams Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozpr
awie z udziałem stron w dniu 24 stycznia 2022 r. odwołań
wniesionych
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu:

A. 10 stycznia 2022
r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR M.
G.,

Sękocin Nowy
(KIO 64/22);
B. 10 stycznia 2022
r. przez wykonawcę MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach
(KIO 74/22),

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa,

przy udziale:
A. wykonawcy Korporacja
Budowlana Doraco Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku,

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO
64/22
po stronie odwołującego,
B. wykonawcy
MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 64/22 po stronie
odwołującego,
C. Wykonawcy Mostostal
Warszawa S.A., z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 74/22 po
stronie odwołującego,


orzeka:

1. Umarza
postępowanie w sprawie o sygn. akt: KIO 64/22 w zakresie zarzutu
naruszenia art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 Pzp
dotyczącego
punktu 2.14, 2.15, 2.17, 2.41
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – Oświetlenie
Estrady.

2.
W pozostałym zakresie uwzględnia odwołanie o sygn. akt: KIO 64/22 i nakazuje
zamawiającemu dokonanie zmiany opisu wymagań urządzeń wskazanych w pkt 2.1,
2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12 Specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robót –
Oświetlenie Estrady poprzez wykreślenie/zmianę parametrów wskazujących na
jednego producenta urządzeń.

3.
Oddala odwołanie o sygn. akt: KIO 74/22.

4.
Kosztami postępowania w sprawie o sygn. akt: KIO 64/22 obciąża zamawiającego
Miasto Stołeczne Warszawa
i:

4.1 zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR M. G.,

Sękocin Nowy
tytułem wpisu od
odwołania.

4.2
zasądza od zamawiającego Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz wykonawcy
Przedsiębiorstwa Specjalistycznego TEATR M. G.,

Sękocin Nowy
kwotę 23 600
zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem
zwrotu wpisu od odwołania i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

5. Kosztami po
stępowania w sprawie o sygn. akt: KIO 74/22 obciąża wykonawcę
Mirbud S.A., z siedzibą w Skierniewicach i:

5.1 zalicza w
poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Mirbud S.A., z siedzibą w Skierniewicach tytułem wpisu od odwołania.

5.2
zasądza od wykonawcy Mirbud S.A., z siedzibą w Skierniewicach na rzecz
zamawiającego Miasta Stołecznego Warszawy kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy

tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………….Sygn. akt: KIO 64/22
KIO 74/22


UZASADNIENIE

Sygn. akt: KIO 64/22

W dniu 10 stycznia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie w
postępowaniu na Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania” ("Postępowanie") wykonawcy
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr M. G. (dalej „Odwołujący 1”) zarzucając
zamawiającemu Miastu St. Warszawa (dalej „Zamawiający) naruszenie art. 99 ust. 1, 2 i 4
Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób
nie uwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na
sporządzenie oferty, w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, a w szczególności poprzez
dobór parametrów technicznych i preferencje określonych rozwiązań technicznych, które
charakteryzują produkty konkretnego producenta, doprowadzając przy tym do
wyeliminowaniu innych wykonawców, w tym Odwołującego 1 i jego produktów, co prowadzi
do zachwiania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Odwołujący 1 wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
dokonania zmian w SWZ -
zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania.

Odwołujący 1 wskazał, że przedmiotem Postępowania jest wykonanie robót budowlanych
dotyczących modernizacji Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i w
pomieszczeniach niezbędnych dla jej funkcjonowania. Szczegółowy opis przedmiotu
zam
ówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SWZ. W ocenie Odwołującego, analiza ww.
dokumentów postępowania, a w szczególności dokumentu „Sala Kongresowa PKiN —
Oświetlenie Estrady — Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót” (dalej „STWIOR”) pozwala
na stwie
rdzenie, że Zamawiający rażąco naruszył podstawowe zasady przyświecające
prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem sporządzając opis
przedmiotu zamówienia nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć
wpływ na treść oferty. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia rozwiązania
techniczne, które charakteryzują produkty konkretnego producenta (dla większości urządzeń
oświetleniowych jest to firma MARTIN należąca do koncernu HARMAN), przez co

uniemożliwił Odwołującemu 1 złożenie oferty. Poszczególne urządzenia zostały opisane w
taki sposób, że Odwołujący 1 - będąc czołowym dostawcą technologii scenicznych i
oświetlenia - nie jest w stanie złożyć konkurencyjnej oferty, pomimo tego, że oferowane
przez niego ur
ządzenia zapewniają osiągnięcie zakładanej przez Zamawiającego,
funkcjonalności, wydajności i jakości. W ramach swojej działalności Odwołujący
zaprojektował i przebudował wiele scen polskich teatrów, obiektów kultury i sal
koncertowych, dostarczając i montując m.in. urządzenia oświetlenia technologicznego sceny,
zapadnie sceniczne, sztankiety, mosty oświetleniowe, urządzenia elektroakustyczne, czy
urządzenia napędowe sceny. Pomimo bogatego doświadczenia i posiadania stosownych
uprawnień, wiedzy oraz dysponując odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym,
finansowym, Odwołujący 1 nie może złożyć ważnej i konkurencyjnej oferty w niniejszym
Postępowaniu.

Odwołujący 1 wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania w całości i przywrócenie zasady
równego traktowania wykonawców poprzez dokonanie modyfikacji SWZ i opisu przedmiotu
zamówienia w zakresie wszystkich podniesionych w odwołaniu spornych kwestii.

Odwołujący 1 podniósł następujące szczegółowe zarzuty dotyczące parametrów urządzeń
wyspecyfikowanych w STWI
OR, punkcie 2.1 „Specyfikacja Techniczna Urządzeń”:

Tab. 2.1 Specyfikacja techniczna
— Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED; 1500W;
8-
531 dostawa, montaż uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
u
rządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin Mac Ultra Performance. Urządzenie to pochodzi od jednego
polskiego dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia,
które mają porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki
parametrów technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom
technicznym zawartych w Tab. 2.1 . Specyfikacji Technicznej. W celu dopuszczenia
swobodnej konkurencji Odwołujący oczekuje zmiany parametrów, które będą spełniały
wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i typu. Odwołujący 1 wniósł o
nakazanie Zamawiającemu zmiany opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego
brzmienia, z
godnie z poniższą tabelą:

Tab. 2.1 Specyfikacja techniczna -
Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED;
1500W; 8-53;
dostawa, montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
40 kpl.
Źródło światła
Moc modułu LED min 1050W; min. 20000h
Temperatura barwowa
Temperatura barwowa źródła (stała) w przedziale 6000-7000K
Strumień świetlny
Min. 400001m
Kąt świecenia
Zakres zoom 8-52 stopnie

Regulacja temp. barwowej w zakresie 3000-6000K

W sumie 10 gobo rotacyjnych

Tarcza 6 kolorów

Wirtualna lub fizyczna tarcza animacji
Wyposażenie
System noży profilowych

Soczewka z efektem pryzmatu
Pobór mocy
Maks. 1500W
Masa maksymalna
47 kg

Tab. 2.2 Specyfikacja techniczna
— Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED; 460W;
15-
46; dostawa, montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1, zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin Encore LCD. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego
dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.2. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wnosi o zmianę parametrów,
które będą spełniały wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i typu i o
nakazanie Zamawiającemu zmiany opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego
brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
24 kpi.

Źródło światła
Moduł białego światła LED o mocy co najmniej 420W; deklarowana żywotność modułu
dla jasności powyżej 70% - min. 50000h
Temperatura barwowa
Stała - natywna temperatura barwowa nie większa niż 7000K
CRI
Jakość odwzorowania barw CRI co najmniej 80
Kąt świecenia
Zoom o zakresie od co najmniej 15 stopni do co najmniej 43 stopni
Funkcje
Zakres ruchu PAN co najmniej 540 stopni, TILT co najmniej 240 stopni

System mieszania kolorów CMY, tarcza
kolorów bezpośrednich zawierająca co
najmniej 6 wymiennych filtrów + otwarcie,
Płynna regulacja temperatury barwowej

Tarcza co najmniej 5 wymiennych rotacyjnych przesłon gobo z systemem gobo shake

Wirtualna lub fizyczna tarcza animacyjna

System kadrowania oparty na 4 niezależnych przesłonach o możliwości
indywidulanych zmian k
ta oraz ws ólne o obrotu zespołu

Dimmer oraz frost
regulowany płynnie w zakresie 0-100%.

Zdalnie sterowana ostrość z systemem śledzenia - autofocus.
Wyposażenie
Haki do podwieszenia do rury 50 mm

Linka zabezpieczająca

Przewód zasilający unishuko
Wymiary maksymalne
660mm x 600mm x 840mm
Masa maksymalna
44 kg

3. Tab. 2.3 Specyfikacja techniczna
— Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED;
1500W; 13-
45; dostawa, montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie MAC Ultra Wash. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego
dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.3. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wniósł o dokonanie zmiany
parametrów, które będą spełniały wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i
typu poprzez zmianę opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie
z poniższą tabelą:

Tab. 2.3 Specyfikacja techniczna -
Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED;
1500W; 13-
45; dostawa, montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
16 kpi.
Źródło światła
Moc
modułu LED min. 950W; żywotność gwarantowana 20000h
Temperatura barwowa
Temperatura barwowa źródła (stała) w przedziale 6000-6800K
Strumień świetlny
Min. 400001m
Kąt świecenia
Zakres zoom 13-45 stopni
Funkcje
Regulacja temp. barwowej w zakresie 2850-6000K

System zmiany barw CMY

Tarcza temperatury barwowej

Tarcza 6 kolorów

Średnica soczewki min 180mm

Filtr frost

Przesłona Irys

Dodatkowe uchwyty -
na ramionach oprawy, umożliwiające przenoszenie
w pozycji pionowej, bez
konieczności odwracania
Pobór mocy
Maks. 1500W
Masa maksymalna
40kg

Tab. 2.4 Specyfikacja techniczna
— Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 1000W;
7-
58; dostawa, montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie MAC Aura PXL. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego
dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.4. Specyfikacji Technicznej. W celu dopuszczenia swobodnej
konkurencji Odwołujący 1 wnosi o zmianę opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego
brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Tab. 2.4 Specyfikacja techniczna -
Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 1000W; 7-
58; dostawa, montaż, uruchomienie

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
32 kpi.
Źródło światła
Moc źródeł światła min 19 x 40W RGBW; żywotność gwarantowana 50000h
Strumień świetlny
Min. 105001m
Kąt świecenia
Zakres zoom 7-58 stopni - 8:1 lub szerszy
Protokoły sterujące
Protokoły sterowania urządzeniem i efektami: DMX, RDM, Art-Net, sACN
Złącza
In/out RJ45 dla sygnału sterującego
Funkcje
Sterowanie temperaturą barwową źródła w zakresie 2800* 8000K
Pobór mocy
Maks. 1000W
Masa maksymalna
16kg

Tab. 2.5 Specyfikacja techniczna
— Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 850W;
12-
52; dostawa, montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w/w punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin MAC Quantum Wash - discounted. Urządzenie to pochodzi
od jednego polskiego dystr
ybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe
urządzenia, które mają porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej,
sztucznej mozaiki parametrów technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim
parametrom technicznym zawartych w Tab. 2.5. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wniósł o dopuszczenie
parametrów, które będą spełniały wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i
typu poprzez zmianę opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie
z poniższą tabelą:

Tab. 2.5 Specyfikacja techniczna -
Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 850W; 12-
52; dostawa, montaż, uruchomienie

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
24 kpi.
Źródło światła
50 diod LED RGBW; min. moc diody 15W; lub 19 x 40W deklarowana
przez producenta żywotności źródła 50000h.

Strumień Świetlny
nie mniejszy niż 10 200 lumenów
Kąt świecenia
Zoom w zakresie nie mniejszym niż 11-50
Dodatkowe Efekty
Efekty pierścienia kolorów: dodatkowe 36 LED lub obracana tarcza
soczewki z efektem kalejdoskopu wraz z dodatkowym oświetleniem
zewnętrznym rigu -LED
Protokoły sterujące
Obsługa DMX/RDM
Funkcje
Regulacja temperatury barwowej w zakresie 2500-8000K
(zdefiniowanej w urządzeniu)
Wyposażenie
Haki do podwieszenia do rury 50mm

Linka zabezpieczająca

Przewód zasilający unishuko
Masa maksymalna
29kg

Tab. 2.6 Specyfikacja techniczna
— Reflektor profilowy typu LED; 300W; 5; dostawa,
montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin ELP WMI. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego
dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.6. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący wniósł o zmianę opisu parametrów,
w celu dopuszczenia urządzeń więcej niż jednego producenta i typu poprzez dokonanie
zmiany opisu ww
. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą
tabelą:

Tab. 2.6 Specyfikacja techniczna -
Reflektor profilowy typu LED; 300W; 5; dostawa, montaż,
uruchomienie
Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
32 kpi.
Źródło światła
Co najmniej 60 pojedynczych diod LED składających się na źródło;
żywotność modułu LED 30000h
Temperatura barwowa
30001<-3200K
Strumień świetlny
Min. 96701m

CRI
Min. 94
Kąt świecenia
W komplecie optyka 5 stopni
średnie natężenie oświetlenia
9m@z optyką 25 stopni - 700 luksów lub 10m@z optyką 5stopni - 7620
luksów
Protokoły sterujące
Sterowanie poprzez protokół DMX512 i RDM
Złącza
Zasilanie rozwiązane standardem Powercon lub True 1 - wejście/wyjście
Funkcje
Płynny dimmer z wyborem 4 krzywych ściemniania

Kompatybilność z optykami i akcesoriami z firmy ETC
Pobór mocy
Maks. 300W

Tab. 2.7 Specyfikacja Techniczna
– Reflektor profilowy typu LED; 300W; 10; dostawa,
montaż, uruchomienie.

W
ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin ELP WMI. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego
dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.6. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wniósł o zmianę opisu
parametrów, w celu dopuszczenia urządzeń więcej niż jednego producenta i typu poprzez
dokonanie
zmiany opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z
poniższą tabelą:

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka

Ilość
30 kpl.
Źródło światła
Co najmniej 60 pojedynczych diod LED składających się na źródło; żywotność
modułu LED 30000h
Temperatura barwowa
Typu tungsten 3000K
– 3200K
Strumień świetlny
Min. 9670lm
CRI
Min. 94
Kąt świecenia
W komplecie optyka 10 stopni
Średnie natężenie
oświetlenia
9m@ z optyką 25 stopni – 700 luksów lub 10m@zoptyką 5 stopni – 7620
luksów
Protokoły sterujące
Sterowanie poprzez protokół DMX512 i RDM
Złącza
Zasilanie rozwiązane standardem Powercon lub True 1 - wejście/wyjście
Funkcje
Płynny dimmer z wyborem 4 krzywych ściemniania

Kompatybilność z optykami i akcesoriami z firmy ETC
Pobór mocy
Maks. 300W
Tab. 2.9 Specyfikacja techniczna
— Reflektor profilowy typu LED; 300W; 15-30; dostawa,
montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na
jednego producenta tj
. urządzenie Martin ELP WW. Urządzenie to pochodzi od jednego
polskiego dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia,
które mają porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki
parametrów technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom
technicznym zawartych w Tab. 2.9. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wniósł o zmianę opisu
parametrów w celu dopuszczenia więcej niż jednego producenta i typu poprzez zmianę
opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Tab. 2.9 Specyfikacja techniczna - Reflektor profilowy typu LED; 300W; 15-30; dostawa,
montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
60 kpi.
žródło światła
Co najmniej 60 pojedynczych diod LED składających się na źródło;
żywotność modułu LED 30000h
Temperatura barwowa
3000K-3200K
Strumień świetlny
Min. 96701m
CRI
Min. 94
Kąt świecenia
W komplecie optyka 15-30 stopni
Średnie natężenie oświetlenia
9m@z optyką 25 stopni - 700 luksów lub 1 Om@z optyką 5stopni - 7620
luksów
Protokoły sterujące
Sterowanie poprzez protokół DMX512 i RDM
Złącza
Zasilanie rozwiązane standardem Powercon lub True 1 - wejście/wyjście
Funkcje
Płynny dimmer z wyborem 4 krzywych ściemniania

Kompatybilność z optykami i akcesoriami z firmy ETC
Pobór mocy
Maks. 300W

Tab. 2.12 Specyfikacja techniczna
— Naświetlacz typu LED; 540W; 7-58; dostawa,
montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na
jednego producenta tj. urządzenie Luxibell B P9Z Urządzenie to pochodzi od jednego
polskiego dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia,
które mają porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki
parametrów technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom
technicznym zawartych w Tab. 2.12. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wniósł o zmianę opisu
parametrów w celu dopuszczenia więcej niż jednego producenta i typu poprzez zmianę
opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka

Ilość
32 kpl.
Źródło światła
36 x 15W RGBW
Kąt świecenia
Zakres Zoom 7-
58 , dopuszcza się zmianę konta przez stałe dyfuzory o
kątach, 20º 40º 100º, 60x10º, 10x60º,
Średnie natężenie
oświetlenia
Jasność 4280 lux z 6 m @7º dla stałych dyfuzorów 6803lux@6M13,5º -
14º
Protokoły sterujące
Sterowanie DMX+RDM
Funkcje
Możliwość generowania efektów poprzez sterowanie 4 sekcjami na matrycy
urządzenia
Obudowa
Obudowa IP 65
Masa maksymalna
Waga 19 kg

Tab. 2.14 Specyfikacja techniczna
— Stroboskop typu LED; dostawa, montaż, uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin Atomic 3000 LED. Urządzenie to pochodzi od jednego
polskiego dystrybutora unie
możliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia,
które mają porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki
parametrów technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom
technicznym zawartych w Tab. 2.14. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący 1 wniósł o zmianę opisu
parametrów w celu dopuszczenia więcej niż jednego producenta i typu poprzez zmianę
opisu ww. urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
8 kpi.
Źródło światła
żywotność gwarantowana źródeł 30000h
Strumień świetlny
180000 lumenów , nie mniej niż 16741x@3m
Protokoły sterujące
Sterowanie DMX+ RDM
Funkcje
Efekt stroboskopu + zmiana kolorów RGB
Masa maksymalna
Waga 14 kg

Tab. 2.15 Specyfikacja techniczna
— Reflektor prowadzący typu LED; dostawa, montaż,
uruchomienie

W ocenie Odwołującego zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. Rj ARTHUR. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego dystrybutora
uniemo
żliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.15. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwołujący oczekuje zmiany parametrów,
które będą spełniały wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i typu. Dlatego
Odwołujący 1 wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany opisu ww. urządzenia i nadanie
mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:
Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka
Ilość
4 kpl.
źródło światła
Źródło światła LED mocy min. 450W
Temperatura barwowa
Maks. 76001<
Strumień świetlny
Strumień źródła min. 420001m lub strumień światła nie mniej niż
2640Lux@22m@7
0

CRI
Min. 83
Kąt świecenia
Optyka zoom z kątami od nie więcej niż 7
0
do minimum 13
0

Złącza
Min. 2x XLR 5-pin
Funkcje
Niezależna kontrola ostrości

Zintegrowane dimmerowanie elektroniczne źródłem światła w zakresie 0-
100%

Umieszona w wymiennej kasecie przysłona irys

Zintegrowany potencjometr regulacji jasności

Mechaniczny zmieniacz 6 kolorów

Dedykowany ergonomiczny uchwyt tylny do prowadzenia

Poziom głośności maks. 37dB(A)
Wyposażenie
Dedykowany statyw trójnożny
Masa maksymalna
69kg

12. Tab. 2.17 Specyfikacja techniczna
— Wytwornica ciężkiego dymu; dostawa, montaż,
uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden model produktu dostępny na rynku, jak i na jednego
producenta tj. urządzenie Martin Glaciator. Urządzenie to pochodzi od jednego polskiego
dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe urządzenia, które mają
porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej, sztucznej mozaiki parametrów
technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim parametrom technicznym
zawartych w Tab. 2.17. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej
konkurencji Odwołujący 1 wskazał, że oczekuje zmiany
parametrów, które będą spełniały wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i
typu. Dlatego Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany opisu ww. urządzenia
i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Parametr urządzenia
Wartość, Opis, Jednostka

Ilość
1 kpl.
Sterowanie
DMX
Wydajność
Min. 43m2 dymu/min
Zużycie płynu
Nie więcej niż 90 ml przy max mocy/ min
Funkcje
Maszyna ze względu na gabaryty wyposażona w kółka i uchwyty
transportowe

Dopuszczalne rozwiązania bazujące na suchym lodzie, lodzie czy cieczy
chłodzącej dostarczanej do urządzenia

Tab. 2.41 Specyfikacja techniczna
— Konsoleta oświetleniowa; dostawa, montaż,
uruchomienie

W ocenie Odwołującego 1 zestawienie parametrów wyspecyfikowanego w ww. punkcie
urządzenia wskazuje wyłącznie na jeden produkt tj. GRAND MA. Urządzenie to pochodzi od

jednego polskiego dystrybutora uniemożliwiając swobodną konkurencję. Inne pozostałe
urządzenia, które mają porównywalne możliwości nie spełniają tak skonstruowanej,
sztucznej mozaiki parametrów technicznych. Tylko jedno urządzenie odpowiada wszystkim
parametrom technicznym zawartych w Tab. 2.41. Specyfikacji Technicznej.

W celu dopuszczenia swobodnej konkurencji Odwo
łujący 1 wskazał, że oczekuje zmiany
parametrów, które będą spełniały wymagania techniczne więcej niż jednego producenta i
typu. Dlatego Odwołujący 1 wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany opisu ww.
urządzenia i nadanie mu następującego brzmienia, zgodnie z poniższą tabelą:

Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

2 kpi.

Ekran dotykowy

Min.2 wbudowane panoramiczne monitory wielodotykowe min. 15" z
mechaniczną z regulacją kąta nachylenia ekranów

Min. 3 wbudowane niskoprofilowe ekrany z technologią wielodotykową
min. 14", dedykowane dla kół wyboru parametrów i playbacków lub 3
zewnętrze dotykowe monitory o przekątnych nie mniej niż 22”

Złącza

Min. 4 niezależnych wyjść sygnału DMX512-A (wbudowane)

Obsługa protokołu RDM (Remote Device Managment) na wszystkich
złączach DMX512-A

Min. 1 wbudowane gniazdo sygnału wejściowego DMX512-A lub
możliwość dowolnej programowej konfiguracji gniazd wyjściowych na
wejściowe

Min. 6 wbudowanych złącz USB w tym min. 2x USB 30

Funkcje

Możliwość podłączenia min. 2 monitorów zewnętrznych. Obsługa
rozdzielczości min. HD 1080.

Wbudowane 3 porty ethernet RJ45

Wbudowane makra.

Możliwość tworzenia własnych widoków (określania jakie informacje i
w jakiej proporcji zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich
zapamiętywania i przełączania.

Min. 2 lampki oświetlenia konsolety

Podświetlane klawisze.

Wbudowany zasilacz awaryjny UPS (uninterruptible power supply)
umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku braku
zasilania

Główny zmieniacz z przyciskami Go

Dwa zmotoryzowane suwaki o długości min. 100mm.

Min. 15 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej
zmotoryzowany suwak i przycisk) umożliwiających odtwarzanie
kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach jednocześnie

Suma wszystkich playbacków nie mniej niż 42

Dedykowany suwak sumy generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia
lub pokrętło sumy generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia

Wbudowane klasyczne pionowe koło do edycji jasności kanałów i
urządzeń

min. 4 podświetlane koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń
inteligentnych.

dostarczony z klawiaturą numeryczną

Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury
alfanumerycznej.

Programowanie scen świetlnych w systemie tracking (śledzenie) i
klasycznie

Możliwość cofnięcia min. 4 ostatnio wykonanych operacji

Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów

Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez przybornik kolorów
uwzględniający mieszanie RGB, CMY

Programowanie pozycji dla ruchomych głów w systemie PAN/TILT

Wbudowana trójwymiarowa wizualizacja wszystkich podstawowych
funkcji reflektorów i ruchomych głów jak np. , jasność, zoom, kolor,
gobo, ruch, pryzmat.

Wbudowany generator efektów z co najmniej 20 krokami dla każdego
efektu z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru
urządzenia, kanału oraz ich edycji. Zapis efektu jako preset oraz scena
świetlna.

Odwołujący 1 wskazał, że zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP przedmiot zamówienia opisuje się w
sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych
określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. W my
śl natomiast art. 99 ust. 4 PZP Zamawiającemu nie wolno opisywać przedmiotu
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Są to wymagania, które

Możliwość tworzenia efektów na podstawie presetów ze śledzeniem
zmian w presetach.

Możliwość tworzenia własnych krzywych w edytorze efektów.

Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla
każdego kanału, parametru w dowolnej scenie świetlnej.

Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla
efektów w każdej scenie świetlnej.

Wbudowana baza bibliotek dla urządzeń oświetleniowych, możliwość
jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w
konsolecie. Obsługa standardu GDTF (General Device File Format) dla
bibliotek urządzeń oświetleniowych.

Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi w standardach
SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane).

Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który
pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z
wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym,

Możliwość mapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego
przycisku, suwaka kontrolera.

Możliwość mapowania wchodzącego kanału DMX do kanału w edytorze.

Wbudowany dysk SSD (flash disk) o minimalnej pojemności 120 GB do
archiwizacji danych (niedopuszczalne są rozwiązania z dyskiem typu
HDD).

Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą
komputera, tabletu, telefonu posiadającego przeglądarkę internetową bez
konieczności instalowania dedykowanej aplikacji na konsolecie.
Możliwość jednoczesnego podłączenia minimum 2 niezależnych paneli
zdalnego sterowania.

Możliwość rozbudowy o dedykowaną dodatkową sekcję
zmotoryzowanych kontrolerów.

Off-line edytor konsolety dla komputerów posiadający te same
możliwości programowe co oferowana konsoleta wraz z opcją
przenoszenia spektakli pomiędzy konsoletą i off-line edytorem. Praca
jako backup i niezależne stanowisko operatora w połączeniu z
oferowaną konsoletą i konwerter/procesorem przez sieć.

Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć
Ethernet i jej pracy jako backup.

Wbudowany odtwarzacz dźwięków.

zasadniczo nie zmieniły się wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp. Ustawodawca
utrzymał naczelne zasady odnoszące się do opisywania przedmiotu zamówienia w sposób
obiektywny. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany unikać stosowania wszelkich
parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób lub konkretnego wykonawcę.
Ustawodawca wprowadz
ił także przykładowy katalog naruszeń, jakie mogłyby wpływać na
uprzywilejowanie bądź wyeliminowanie niektórych wykonawców lub produktów, tj.
opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów czy nawet
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Oznacza to, że specyfikacje techniczne
powinny być opracowywane w taki sposób, aby uniknąć sztucznego zawężania konkurencji
poprzez wymogi, które faworyzują konkretnego wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe
cechy dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych zwykle przez tego wykonawcę.

Opisanie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (co niewątpliwie ma miejsce w
niniejszej sprawie) skutkuje ograniczeniem możliwości złożenia ważnej, konkurencyjnej
oferty w Postępowaniu przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu z Postępowania i
posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz ekonomicznym do
wykonania zamówienia.

W ocenie Odwołującego 1 w tym względzie nadal aktualne pozostaje orzecznictwo
wypracowane na bazie art. 29
uchylonej już ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r.,
w którym utrwalił się pogląd o niedopuszczalności opisywania przedmiotu zamówienia w
sposób nawet pośrednio ograniczający konkurencję (nie mówiąc już o bezpośrednim jej
utrudnianiu innymi sposobami). W uchwale z dnia 31 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 58/16
Krajowa Izba Odwoławcza zaznaczyła, że „Przejawem naruszenia zasady uczciwej
konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń
wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów
wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także
określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są
uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawi
ającego i które uniemożliwiają udział
niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów
zdolnych do wykonania zamówienia.” (podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia
10 sierpnia 2016 r. o sygn. KIO/KD 48/16). W ocenie Od
wołującego 1 Zamawiający powinien
umożliwić składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, norm i
specyfikacji technicznych na rynku, w tym ofert opracowanych na podstawie kryteriów

wykonania związanych z cyklem życia procesu produkcji robót budowlanych, dostaw i usług
oraz ich zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podobne przepisy zawarte były
także w dotychczasowej ustawie, tyle że w części dotyczącej kryteriów oceny ofert.

W ocenie Odwołującego 1, mając na uwadze postawione zarzuty odwołania stwierdzić
należy, iż Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w niniejszym Postępowaniu naruszył
ww. standardy. Jak widać, tendencyjne opisanie przedmiotu zamówienia, bez uwzględniania
różnorodności rozwiązań na rynku, stanowi zaprzeczenie zasady, aby cechy produktów były
proporcjonalne m.in. do celu danego zamówienia. Zamawiający obowiązany jest
ukształtować opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby otworzyć Postępowanie na
konkurencję i umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań
technicznych dostępnych na danym rynku. Ustawodawca w art. 16 pkt 1 Pzp utrzymał także
jedną z naczelnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Bez
wątpienia również i ta zasada została naruszona przez Zamawiającego poprzez opisanie
przedmiotu zamówienia w sposób tendencyjny.

Sygn. akt: KIO 74/22

W dniu 10 stycznia 10 stycznia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wykonawcy MIRBUD S.A. (dalej „Odwołujący 2”) zarzucając Zamawiającemu
naruszenie: (1) art. 16 ustawy Pzp
oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust. 1
Ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1 Ustawy
Pzp, poprzez przyjęcie wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy w pkt 12.1 pkt 3) 1 lit. b) SWZ poprzez
określenie wymagań w zakresie wykazania się: „1. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie
wykonał łącznie co najmniej: „jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury posiadającego salę ze
stałą widownią na co najmniej 500 miejsc siedzących ze stałą sceną lub estradą,
wyposażoną w elementy dolnej i górnej technologii scenicznej, oświetlenie sceniczne i
elektroakustykę, o wartości wykonanych robot co najmniej 80.000.000,00 złotych netto
(słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) i budynek został dopuszczony do użytkowania po
wykonanych robotach; co zostało zaostrzone dalej poprzez doprecyzowania: „Pojęcie
„budynek użyteczności publicznej w zakresie kultury" należy rozumieć budynek teatru, opery,
filharmonii, sali koncertowej, sali kongresowej, sali widowiskowej z wyłączeniem: sal

sportowych, widowiskowo-
sportowych, stadionów, multiplexów, kin.”, tj. w sposób, który
utrudnia i narusza uczciwą konkurencje i zasadę równego traktowania wykonawców oraz
zasadę udzielenia zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem
zmówienia, co równocześnie narusza zasadę proporcjonalności w obszarze ukształtowania
warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia i nie odzwierciedla
minimalnych poziomów przez co Postępowanie straciło wymiar przejrzystości; (2) art. 16
ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust. 1 ustawy Pzp w związku z
art. 112 ust. 2 pkt 4 u
stawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1 Ustawy Pzp, poprzez przyjęcie
wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej
doświadczenia wykonawcy w pkt 12.2 lit. b), c), d), e) pkt iii) SWZ, poprzez określenie
wymagań w zakresie wykazania się dla: Kierownika budowy, Kierownika robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Kierownika robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych: „brał
udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzealiów.”, tj. w sposób, który utrudnia
i narusza uczciwą konkurencje i zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę
udzielenia zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem
zmówienia, co równocześnie narusza zasadę proporcjonalności w obszarze ukształtowania
warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia i nie odzwierciedla
minimalnych poziomów przez co Postępowanie straciło wymiar przejrzystości; (3) art. 16
ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust. 1 Ustawy Pzp w związku
z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1 Ustawy Pzp w związku z art.
241 § 1 i § 2 Ustawy Pzp w związku z art. 242 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp poprzez przyjęcie
wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej nie odnoszących się
do przedmiotu zamówienia i które nie są związane z przedmiotem zamówienia, w tym
preferujące jednego wykonawcę na skutek przyjęcia kryterium oceny ofert „K2
„DOŚWIADCZENIE PERSONELU": „W kryterium K2 Zamawiający oceniał będzie
doświadczenie osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji funkcji Kierownika
Kontraktu i Kierownik Budowy, przyznając za każdą inwestycję potwierdzającą poniższe
warunki odpowiednią ilość punktów:

a)
za każdą dodatkową inwestycję, spełniającą wymagania wskazane w 12.1. pkt 3 ppkt
2 lit. a) SWZ dla Kierownika Kontraktu, Zamawiający przyzna 2 punkty częściowe,
jednak nie więcej niż 10 punktów;

b)
za każdą dodatkową inwestycję, spełniającą wymagania wskazane w 12.1. pkt 3 ppkt
2 lit. b) ii SWZ dla Kierownika Budowy, Zamawiający przyzna 4 punkty częściowe,
jednak nie więcej niż 20 punktów;
Łącznie, maksymalna ilość punktów jak przyzna Zamawiający w tym kryterium wynosi - 30
pkt częściowych.

Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana w oparciu o deklarację zawartą w
ofercie i przedmiotowy środek dowodowy tj. wykaz osób na potrzeby oceny w ramach
kryterium K2. Wykonawca, który nie złożył deklaracji w ofercie w tym zakresie, nie składa
przedmiotowego środka dowodowego.”

Odwołujący 2 wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu, aby
dokonał zmiany treść Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ w sposób wskazany w uzasadnieniu
odwołania, dokonaną zmianę ogłoszenia o zamówieniu i SWZ przekazał niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ, oraz zamieścił zmianę Ogłoszenia o
zamówieniu i SWZ na stronie internetowej, na której Ogłoszenie o zamówieniu lub SWZ jest
udostępniana, stosownie wydłużył termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na
sporządzenie ofert lub wprowadzenie zmian w ofertach.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący 2 wskazał, co następuje:

Zarzut naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art
. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust.
1 Ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1
Ustawy Pzp, poprzez przyjęcie wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy w pkt 12.1 pkt 3) 1 lit. b) SWZ poprzez
określenie wymagań w zakresie wykazania się: „1. w okresie ostatnich 15 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie
wykonał łącznie co najmniej: „jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie budynku użyteczności publicznej na potrzeby kultury posiadającego salę ze
stałą widownią na co najmniej 500 miejsc siedzących ze stałą sceną lub estradą,
wyposażoną w elementy dolnej i górnej technologii scenicznej, oświetlenie sceniczne i
elektroakustykę, o wartości wykonanych robot co najmniej 80.000.000,00 złotych netto
(słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) i budynek został dopuszczony do użytkowania po
wykonanych robotach; co zos
tało zaostrzone dalej poprzez doprecyzowania: „Pojęcie
„budynek użyteczności publicznej w zakresie kultury" należy rozumieć budynek teatru, opery,
filharmonii, sali koncertowej, sali kongresowej, sali widowiskowej z wyłączeniem: sal
sportowych, widowiskowo-
sportowych, stadionów, multiplexów, kin.”, tj. w sposób, który

utrudnia i narusza uczciwą konkurencje i zasadę równego traktowania wykonawców oraz
zasadę udzielenia zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem
zmówienia, co równocześnie narusza zasadę proporcjonalności w obszarze ukształtowania
warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia i nie odzwierciedla
minimalnych poziomów przez co Postępowanie straciło wymiar przejrzystości.

W ocenie Odwołującego w/w warunek udziału w Postępowaniu w zakresie doświadczenia
został określony nieprecyzyjnie i dodatkowo wadliwie, czym Zamawiający narusza zasadę
uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę udzielania
zamówienia zapewniającego najlepszą jakość uzasadnioną charakterem zamówienia, nie
jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, więc i nie odzwierciedla minimalnych
poziomów, przez co Postępowanie straciło walor przejrzystości.

W pierwszej kolejności Odwołujący 2 zwrócił uwagę na niewytłumaczalne rozróżnienie
pojęciowe, którego użył Zamawiający: „na potrzeby kultury” vs. „w zakresie kultury",
wykonawca nie wie czy to dla Zamawiającego oznacza to samo, względnie jak spełnić
warune
k udziału w postępowaniu, gdy Zamawiający posługuje się równocześnie dwoma
różnymi pojęciami. Dodatkowo tak ukształtowany warunek udziału w postępowaniu w
zdecydowany sposób prowadzi do ograniczenia spełnienia warunku poprzez wykazanie
posiadania przez Wyk
onawcę doświadczenia w przedmiocie budowy co najmniej jednego
nowego budynku użyteczności publicznej zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów
Budowlanych (PKOB) wprowadzonej do porządku prawnego Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) klasa PKOB 1261 obejmuję
ogólnodostępne obiekty kulturalne, to jest:

kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.;

sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale wykorzystywane głównie do
celów rozrywkowych;

kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.;

budynki schronisk dla zwierząt;

budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych

Jak powszechnie wiadomo nawet najbardziej prestiżowe koncerty, czy inne wydarzenia
kulturalne (nawet wysokiej ra
ngi) odbywają się na placach publicznych czy stadionach albo
halach widowiskowo-
sportowych. Z tego też prostego powodu, takie zawężenie warunku
udziału w postępowaniu przez Zamawiającego nie znajduje racjonalnego uzasadnienia oraz
nie jest podyktowane obi
ektywnymi potrzebami Zamawiającego.

Odwołujący 2 wskazał, że jest wykonawcą posiadającym bogate i wieloletnie doświadczenie,
dotyczące budowy nowych budynków użyteczności publicznej, pozwalające na realizację
przedmiotowego zamówienia. Odwołujący 2 zrealizował bowiem wiele robót budowlanych
polegających na kompleksowej budowie / przebudowie dużych obiektów użyteczności
publicznej, w których zakres wchodziły roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i
wykończeniowe obejmujące instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze,
chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu,
telewizji dozoru, multimedialne, w tym w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat kilka tego typu
budów, o powierzchni min. 10.000,00 m2 o wartości robót nie mniejszych niż 100.000.000,00
zł. Brak jest więc logicznych podstaw aby odmówić Odwołującemu 2 doświadczenia, które
gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

W ramach wywiązania się z obowiązku kontradyktoryjności postępowania odwoławczego
Odwołujący 2 przedstawi szereg referencji (niezależnie od tego że wiedza taka jest łatwo
dostępna także dla Zamawiającego), które potwierdzają wykonanie przez Odwołującego 2 w
ciągu ostatnich ośmiu lat inwestycji dotyczących budowy nowego obiektu użyteczności
publicznej. Odwołujący 2 uważa, że jego nietuzinkowe doświadczenie dowodzi, iż
Odwołujący 2 jest w stanie należycie i terminowo wykonać przedmiotową robotę budowlaną.

N
ależy zaznaczyć, że pojęcie budynku użyteczności publicznej reguluje §3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r., Nr 75,
p
oz. 690, z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, budynek użyteczności publicznej może być
rozumiany jako budynek przeznaczony na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wy
chowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Ponadto,
budynkiem użyteczności publicznej może być budynek biurowy lub socjalny. W praktyce
oznacza
to, że zaliczając dany budynek do kategorii użyteczności publicznej, należy wziąć
pod uwagę zaspokajanie zbiorowych i powszechnych potrzeb społecznych. Prawo
budowlane oraz wspomniane wcześniej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa
jednolite wymog
i techniczne, jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej. Zasady
te mają zapewnić bezpieczne i wygodne użytkowanie budynku wszystkim osobom. Przede
wszystkim, budynki użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób

niepełnosprawnych. Kluczowe w tej kwestii jest zapewnienie podjazdów i ramp
umożliwiających dostęp do budynku osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Każdy
budynek użyteczności publicznej musi również spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego.
W szczególności chodzi tu o konieczność poddawania takiego obiektu regularnym kontrolom
straży pożarnej. Ponadto, budynek użyteczności publicznej musi spełniać normy związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa przebywających w nim osób. Istotne jest zwłaszcza
bezpieczeństwo konstrukcji pod kątem przemieszczania się czy odkształcania i naprężeń
konstrukcji.

Wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej, jak i te wprowadzane do obrotu (muszą
posiadać tzw. certyfikat energetyczny. Określa on klasę energetyczności obiektu w skali od A
do G. Certyfikat wydawany jest na 10 lat przez licencjonowanego certyfikatowa
energetycznego.

Ponadto Odwołujący 2 wskazał, iż pojęcia użyte w warunku udziału w postępowaniu nie
mają definicji legalnej, np. „sala koncertowa”, a samo stwierdzenie, i iż jest to „miejsce, sala,
w której odbywają się koncerty byłoby tu rzeczywiście bezprzedmiotowe, ponieważ koncerty
odbywają się w różnych miejscach, które w sposób oczywisty nie mają charakteru ani
przeznaczenia sal koncertowych, np. klubach, halach sportowych,
szkołach, pałacach,
altanach parkowych, na scenach budowanych na świeżym powietrzu. Podobnie rzecz się
przedstawia co do teatru, opery, filharmonii, sali koncertowej, sali kongresowej, sali
widowiskowej, sal sportowych, widowiskowo -
sportowych, stadionów, multiplexów, kin.
Dlatego też zdaniem Odwołującego 2 nie ma podstaw do tego, aby obiekty o
porównywalnym stopniu skomplikowania zostały wyłączone z warunku weryfikującego
kwalifikacje wykonawcy, ani tym bardziej, aby obiekty o wyższym stopniu skomplikowania
zostały pominięte, skoro doświadczenie zdobyte podczas ich realizacji gwarantuje należytą
realizację budynku będącego przedmiotem postępowania. Tym samym brak jest podstaw do
zawężania kręgów potencjalnych wykonawców, tak jak uczynił to Zamawiający.

„Istotne jest aby przedmiot zamówienia został opisany w sposób neutralny i nieutrudniający
uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia
wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego wykonawcę, bądź które
eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub
powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej
uprzywilejowany od pozostałych. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest na
tyle
rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie
jest to uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie ogranicza

krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. (wyrok KIO z dnia 21

września 2010 r., sygn.
akt
KIO
1954/10, wyrok KIO z
dnia

7
października 2010 r. sygn. akt KIO 2053/10, które zostaje aktualne na kanwie ustawy Pzp z
2019 r.).” „Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, iż Zamawiający zobowiązany jest do
sporządzenia tzw.: <<neutralnego>> opisu przedmiotu zamówienia, wyczerpująco oraz
sporządzonego w sposób przejrzysty. Opis przedmiotu zamówiona powinien umożliwiać
wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych
przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.” (wyrok KIO z dnia 22 lipca
2013 r., sygn. akt: KIO 1589/13, które zostaje aktualne na kanwie ustawy Pzp z 2019 r.).
„Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję. Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby
nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej przyczyny chociażby jednego wykonawcy z
możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom.”
(wyrok KIO z dn
ia 20 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1314/13, które zostaje aktualne na
kanwie ustawy Pzp z 2019 r.).

W ocenie Odwołującego 2, z tych też względów prawidłowo sformułowany warunek udziału
w postępowaniu powinien być ukształtowany w sposób następujący (czego domaga się
Odwołujący 2): „b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku użyteczności
publicznej o pojemności minimum 5000 miejsc siedzących zadaszonych o wartości robót co
najmniej 80 mln netto i budynek został dopuszczony do użytkowania po wykonanych
robotach.”

Zarzut naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust.
1 Ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1
Ustawy Pzp, poprzez przyjęcie wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy w pkt 12.2 lit. b), c), d), e) pkt iii) SW tj.
poprzez określenie wymagań w zakresie wykazania się dla: Kierownika budowy, Kierownika
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych: „brał udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza
muzealiów.”

W ocenie Odwołującego 2 wiedza i doświadczenie uczestnika postępowania w obsłudze
budynków użyteczności publicznej jest wystarczającą gwarancją na realizację
przedmiotowego postępowania i należytego jego wykonania. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod
uwagę rzadkość tego rodzaju budynków i które jednocześnie są salami kongresowymi
(cokolwiek to znaczy), zatem brak jest podstaw do takie zawężenia. Jako absolutnie
niezrozumiałe i logicznie niewytłumaczalne jest aby dany kierownik „brał udział przez co
najmniej 18 miesięcy”. Przecież to nie formalna długość doświadczenia danego kierownika
świadczy o gwarancji należytego sprawowania odpowiedniego nadzoru w toku modernizacji
Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tym bardziej jeśli spojrzeć na
przedmiot zamówienia, którego celem jest ulepszenie, unowocześnienie obiektu, które
podniesie jego wartość techniczną, użytkową, jak i funkcjonalną poprzez nadanie nowych
cech użytkowych. Zatem to takie aspekty jeśli już to powinny być premiowane.

W ocenie Odwołującego 2 długość pełnienia funkcji o niczym nie świadczy, ani o rozmiarze
inwestycji, ani stopniu skomplikowania, ani o długości realizacji inwestycji wykonywanej z
należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną, czy o ciągłości danych robót. Z tych
też względów tak ukształtowany warunek udziału w postępowaniu może świadczyć o
faworyzowaniu jednego wykonawcy względem innych. Odwołujący 2 powołał się na wyrok
KIO o sygn. akt: wyroku KIO 2683/13.

Odwołujący 2 wskazał, że Zamawiający oczywiście może, jako gospodarz postępowania,
formułować szczegółowe warunki udziału w postępowaniu odzwierciedlające jego
oczekiwania, pamiętając jednakże o naczelnej zasadzie ich związku i proporcjonalności do
przedmiotu zamówienia, zachowując zasady niedyskryminacji i równego traktowania
wykonawców,
przejrzystości
postępowania
i
unikając
sztucznego
zawężania
konkurencyjności. Z kolei według art. 58 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE „Instytucje
zamawiające mogą nakładać na wykonawców kryteria, o których mowa w ust 2, 3 i 4,
wyłącznie jako wymogi dotyczące udziału. Ograniczają wymogi do tych, które są
odpowiednie do zapewnienia, że kandydat lub oferent posiadają zdolność prawną,
finansową, techniczną i zawodową niezbędne do realizacji udzielanego zamówienia.
Wszystkie wymagania muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do
tego przedmiotu”. Przepis art. 78 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE wymaga, aby kryteria te były
obiektywne. Ochrona konkurencji w rozumieniu traktatu i dyrektywy 2014/24
/UE, obejmująca
zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość czy miejsce prowadzenia działalności,
skutkuje także - według Odwołującego 2 - zakazem takiego kształtowania warunku
doświadczenia, aby mogli go spełnić wyłącznie wykonawcy, którzy wykonali tożsamy
przedmiot zamówienia. Za poglądami z doktryny, stwierdzić w tym miejscu należy, że zasada

proporcjonalności wymaga dwustopniowej oceny wprowadzanego środka. Po pierwsze
należy ocenić, czy przyjmowany środek jest właściwy dla osiągnięcia zakładanego celu.
Jeśli środek jest właściwy i nadaje się do realizacji zakładanego celu, to w drugiej kolejności
należy się zastanowić, czy nie wykracza poza to, co jest niezbędne, a tym samym czy nie
jest on nadmierny, czy inne środki nie byłyby wystarczające do osiągnięcia planowanego
efektu, a także czy założonego celu nie można osiągnąć za pomocą innych, mniej
szkodliwych lub mniej ingerujących środków. Stosowanie w praktyce zasady
proporcjonalności wymaga od zamawiającego doboru odpowiednich środków i metod
pozwa
lających na jednoczesne urzeczywistnienie wartości, pozostających wobec siebie w
opozycji. Osiągnięcie tej równowagi oznacza, że musi się on zaangażować w prowadzoną
procedurę, znać relacje panujące na rynku, znać przedmiot zamówienia oraz rynek właściwy
d
la danego typu dostaw, usług lub robót budowlanych - tak, aby zastosowane metody i
środki zmierzające do osiągnięcia zakładanych celów nie skutkowały zaburzeniem
wymaganej w postępowaniu o udzielenie zamówienia równowagi.

Odwołujący 2 zwrócił uwagę, że na etapie przygotowania postępowania zasada
proporcjonalności przekłada się na obowiązek takiego opisania przez zamawiającego
warunków udziału w postępowaniu, by były one uzasadnione: wartością zamówienia,
charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia, a
także by nie ograniczały dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego
jego wykonania. Oznacza to, iż granicą dla określenia przez Zamawiającego wymogów, jakie
spełnić muszą wykonawcy ubiegający się o dany rodzaj zamówienia jest najniższe z
możliwych wymagań pozwalające na wykonanie zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości. Odwołujący 2 powołał się na orzeczenie KIO z 12.11.2013 r., KIO 2516/13.

W ocenie Odwołującego 2 każdy nadmiarowy, nieproporcjonalny i nieuzasadniony
przedmiotem zamówienia warunek jest niezgodny z przepisami ustawy Pzp. Mając na
uwadze powyższe, zdaniem Odwołującego 2 określone przez Zamawiającego ww. warunki
udziału w postępowaniu w zakwestionowanym zakresie, nie spełniają kryteriów ustalonych w
Pzp, a to z uwagi na fakt, że ograniczają dostęp do przedmiotowego zamówienia mimo, iż
ograniczenie to nie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zamówienia.
Konsekwencją tego stwierdzenia jest uznanie, że ww. warunki określone zostały z
naruszeniem zasady proporcjonalności i nakazu równego traktowania wykonawców.
Dostrzec też trzeba, iż zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający określa warunki
udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne

poziomy zdolności. Proporcjonalność należy rozumieć przy tym jako zakaz ustanowienia
wymogów nadmiernie wygórowanych, eliminujących w sposób nieuzasadniony wykonawców
zdolnych do wykonania zamówienia. Postawiony przez Zamawiającego warunek udziału w
postepowaniu w zakresie zdolności zawodowej wykonawcy winien być miernikiem tego, czy
dany
wykonawca wykona w sposób prawidłowy przedmiotowe zamówienie.

W ocenie Odwołującego 2 nie oznacza to przy tym, że zamówienie, którym ma się
legitymować wykonawca, ma być tożsame z przedmiotem zamówienia. Zamówienie to ma
potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia, a więc obejmować takie
elementy, które są istotne dla ustalenia czy wykonawca posiada odpowiednie
doświadczenie. „Izba nie odmawia Zamawiającemu prawa decydowania o kształcie warunku
udziału w postepowaniu, niemniej powinno się to odbywać w określonych ramach: z jednej
strony, ustalony warunek powinien być adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia, z drugiej – nie może bez uzasadnienia ograniczać uczciwej konkurencji.
Niewątpliwie warunek postawiony przez Zamawiającego w SIWZ (w ogłoszeniu w pkt. III.1.3
,,Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Zamawiający jedynie odesłał do SIWZ). Nie
oznacza to, że Zamawiający tak powinien sformułować warunek, aby mógł go spełnić każdy
wykonawca, ale powinien uczynić to tak, aby spełniał go wykonawca, który rzeczywiście jest
zdolny do wykonania zamówienia; Zamawiający nie może w sposób sztuczny ograniczać
konkurencji” (tak KIO w wyroku z dnia 30 listopada 2015 r. sygn. akt: KIO 2112/16, który
pozostaje adekwatny również na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy Pzp).

Odwołujący 2 wskazał, że co do zasady, Zamawiający, konkretyzując wymogi ustawowe,
samodzielnie ustala
w SWZ, jaką wiedzą i doświadczeniem winien legitymować się
wykonawca, aby mógł zostać dopuszczony do konkretnego postępowania. Przepis art. 112
ust. 1 ustawy Pzp ustanawia jednak barierę dla zbyt wygórowanych wymagań
zamawiającego, a więc niepożądanych z punktu widzenia otwarcia zamówień publicznych na
konkurencję. Przepis ten stanowi bowiem, że opis sposobu dokonania oceny spełnienia
warunków, o których mowa w ust. 1 powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien określać warunki udziału
w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności
wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Również Krajowa Izba Odwoławcza,
dokonując wykładni przedmiotowej normy podkreśla, że „opis warunku nie musi być
identyczny z przedmiotem zamówienia, gdyż ma jedynie wykazywać z nim związek, a
ponadto powinien być proporcjonalny, co oznacza, że nie może być nadmierny, czyli
wykluczać wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia” (wyrok z dnia 21 lipca 2015 r.,

sygn.
akt KIO 1431/15, który pozostaje adekwatny również na gruncie aktualnie
obowiązującej Ustawy Pzp). Tak też w wyroku KIO z dnia 13 maja 2015 r. o sygn. akt: KIO
874/15. Opis oceny spełniania warunków powinien być sformułowany w sposób obiektywy,
podyktowa
ny specyfiką zamówienia, jego zakresem, stopniem złożoności. Zamawiający
formułując opis oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu musi mieć pewność, że
nie spowoduje to wykluczenia wykonawców, którzy byliby w stanie wykonać zamówienie.
Dlatego też w celu wyeliminowania owej dyskryminacji, Odwołujący 2 wskazał, że domaga
się wykreślenia wskazanych warunków udziału w postępowaniu.

Zarzut naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust.
1 Ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1
Ustawy Pzp w związku z art. 241 § 1 i § 2 Ustawy Pzp w związku z art. 242 ust. 2 pkt 5
Ustawy Pzp poprzez przyjęcie wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej nie odnoszących się do przedmiotu zamówienia i które nie są związane z
przedmiotem zamówienia, w tym preferujące jednego wykonawcę na skutek przyjęcia
kryterium oceny ofert „K2 „DOŚWIADCZENIE PERSONELU":

„W kryterium K2 Zamawiający oceniał będzie doświadczenie osób wskazanych przez
wykonawcę do realizacji funkcji Kierownika Kontraktu i Kierownik Budowy, przyznając za
każdą inwestycję potwierdzającą poniższe warunki odpowiednią ilość punktów:

c)
za każdą dodatkową inwestycję, spełniającą wymagania wskazane w 12.1. pkt 3 ppkt
2 lit. a) SWZ dla Kierownika Kontraktu, Zamawiający przyzna 2 punkty częściowe,
jednak nie więcej niż 10 punktów;
d)
za każdą dodatkową inwestycję, spełniającą wymagania wskazane w 12.1. pkt 3 ppkt
2 lit. b) ii SWZ dla Kierownika Budowy, Zamawiający przyzna 4 punkty częściowe,
jednak nie więcej niż 20 punktów;

Łącznie, maksymalna ilość punktów jak przyzna Zamawiający w tym kryterium wynosi - 30
pkt częściowych. Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana w oparciu o
deklarację zawartą w ofercie i przedmiotowy środek dowodowy tj. wykaz osób na potrzeby
oceny w ramach kryterium K2. Wykonawca, który nie złożył deklaracji w ofercie w tym
zakresie, nie składa przedmiotowego środka dowodowego.”

Zdaniem Odwołującego 2 już samo oczekiwanie Zamawiającego aby przyznawanie punktów
i to w dodatku na poziomie 30 % odbywało się na podstawie gołosłownej deklaracji
wykonawcy, zdaniem Odwołującego dyskwalifikuje to kryterium. Zdaniem Odwołującego

przedmiotowe kryterium zostało wykreowane dla jednego podmiotu, który potencjalnie może
dysponować osobami z takim doświadczeniem.

Zdaniem Odwołującego 2 absolutnie poprawnym byłoby ukształtowanie przedmiotowego
kryterium w następujący sposób: „Kierownik kontraktu: W kryterium K2 Zamawiający oceniał
będzie doświadczenie osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji funkcji Kierownika
Kontraktu i Kierownik Budowy, przyznając za każdą inwestycję potwierdzającą poniższe
warunki odpowiednią ilość punktów: za każdą dodatkową inwestycję, spełniającą wymagania
wskazane w 12.1
. pkt 3 ppkt 2 lit. a) SWZ dla Kierownika Kontraktu, Zamawiający przyzna 5
punktów częściowych, jednak nie więcej niż 10 punktów.

Kierownik budowy: za każdą dodatkową inwestycję, spełniającą wymagania wskazane w
12.1. pkt 3 ppkt 2 lit. b) ii SWZ dla Kier
ownika Budowy, Zamawiający przyzna 10 punktów
częściowych, jednak nie więcej niż 20 punktów.;

Łącznie, maksymalna ilość punktów jak przyzna Zamawiający w tym kryterium wynosi - 30
pkt częściowych.

Ocena w ramach tego kryterium będzie dokonywana w oparciu wykaz osób na potrzeby
oceny w ramach kryterium K2.”

Względnie Odwołujący 2 wskazał, że domaga się usunięcia przedmiotowego kryterium
oceny ofert „K2 „DOŚWIADCZENIE PERSONELU" z treści SWZ oraz treść ogłoszenia i
zwiększania wagi kryterium ceny do 90%.

Termin składania ofert:

Odwołujący 2 wskazał, że po zmodyfikowaniu kwestionowanych warunku udziału w
postępowaniu treść Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ tak znacznie się zmienią, że konieczne
będzie umożliwienie wszystkim potencjalnym wykonawcom ponownego, kompleksowe
przeanalizowanie własnych zasobów w celu weryfikacji spełnienia nowego warunku udziału
w Postępowaniu.

Z uwagi na fakt, że kwestionowane warunki udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny
ofert są niezgodne z przepisami ustawy Pzp, Odwołujący 2 wskazał, że zmuszony jest do
wstrzymania się z przygotowaniem oferty do czasu modyfikacji odnośnych ustępów
Ogłoszenia o zamówienia i SWZ. Sam Zamawiający przygotowywał się do przeprowadzenia

Postępowania przez wiele miesięcy, zatem powinien był rozumieć, że również wykonawcy
stosownego czasu będą potrzebować.

W związku z powyższym Odwołujący 2 wniósł o dokonanie modyfikacji postanowień
Ogłoszenia o zamówieniu i treści SWZ również poprzez stosowne wydłużenie terminu
składania ofert np. o co najmniej 15 dni, jako czasu niezbędnego do rzetelnego
przygotowania i złożenia oferty.

Izba ustaliła co następuje:

Izba us
taliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie pn.:

Modernizacja Sali Kongresowej w
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jej
funkcjonowania.

Izba ustaliła, że w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – Oświetlenie Estrady –
Zamawiający zawarł następujące wymagania co do zakwestionowanych przez
Odwołującego 1 urządzeń:

Tab. 2.1 Specyfikacja techniczna
– Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED; 1500W;
8-
53; dostawa, montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

40 kpl.

Źródło światła

Moc modułu LED min 1100W; min. 20000h

Temperatura barwowa

Temperatura barwowa źródła (stała) w przedziale 6000-6800K

Strumień świetlny

Min. 40000lm

Kąt świecenia

Zakres zoom 8-53 stopnie

Regulacja temp. barwowej w zakresie 2850-6000K

Wymiar wewnętrzny obrazu gobo min. 28mm

10 gobo rotacyjnych

Tarcza 6 kolorów

Średnica soczewki 160mm

Tarcza efektowa fizyczna (np. aluminiowa) i generowana z modułów
LED

Dodatkowe uchwyty -
na ramionach oprawy, umożliwiające
przenoszenie w pozycji pionowej, bez konieczności odwracania

Wyposażenie

System noży profilowych

Soczewka z efektem pryzmatu

Pobór mocy

Maks. 1500W

Masa maksymalna

44 kg

Tab. 2.2 Specyfikacja techniczna
– Automatyczna ruchoma głowa profile typu LED; 460W;
15-
46; dostawa, montaż, uruchomienie

Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

24 kpl.

Źródło światła

Moduł białego światła LED o mocy co najmniej 460W; deklarowana
żywotność modułu dla jasności powyżej 70% - min. 50000h

Temperatura barwowa

Stała - natywna temperatura barwowa źródła poniżej 6600K

CRI

JakośćY odwzorowania barw CRI co najmniej 80

Kąt świecenia

Zoom o zakresie od co najmniej 15 stopni do co najmniej 46 stopni

Funkcje

Zakres ruchu PAN co najmniej 540 stopni, TILT co najmniej 260
stopni

System mieszania kolorów CMY, tarcza kolorów bezpośrednich
zawierająca co najmniej 6 wymiennych filtrów + otwarcie, płynna
regulacja temperatury barwowej

Tarcza co najmniej 5 wymiennych rotacyjnych przesłon gobo z
systemem gobo shake

Tarcza animacyjna

System kadrowania oparty na 4 niezależnych przesłonach o
możliwości indywidualnej zmiany kąta oraz wspólnego obrotu
zespołu

Dimmer, irys oraz frost regulowany płynnie w zakresie 0-100%.

Zdalnie sterowana ostrośćY z systemem śledzenia,

Dodatkowe uchwyty -
na ramionach oprawy, umożliwiające
przenoszenie w pozycji pionowej, bez konieczności odwracania

Wyposażenie

Haki do podwieszenia do rury 50 mm

Linka zabezpieczająca

Przewód zasilający unishuko

Wymiary maksymalne

660mm x 600mm x 840mm

Masa maksymalna

44kg

Tab. 2.3 Specyfikacja techniczna
– Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 1500W;
13-
45; dostawa, montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

16 kpl.

Źródło światła

Moc modułu LED min. 1100W; żywotność gwarantowana 20000h

Temperatura barwowa

Temperatura barwowa źródła (stała) w przedziale 6000-6800K

Strumień świetlny

Min. 40000lm

Kąt świecenia

Zakres zoom 13-45 stopni

Funkcje

Regulacja temp. barwowej w zakresie 2850-6000K

System zmiany barw CMY

Tarcza temperatury barwowej

Tarcza 6 kolorów

Średnica soczewki min 180mm

Filtr frost

Przesłona Irys

Dodatkowe uchwyty -
na ramionach oprawy, umożliwiające
przenoszenie w pozycji pionowej, bez konieczności odwracania

Pobór mocy

Maks. 1500W

Masa maksymalna

40kg

Tab. 2.4 Specyfikacja techniczna
– Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 1000W; 7-
58; dostawa, montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

32 kpl.

Źródło światła

Moc źródeł światła min 19 x 40W RGBW; żywotność gwarantowana
50000h

Strumień świetlny

Min. 10500lm

Kąt świecenia

Zakres zoom 7-58 stopni -
8:1 przy czym nie węższy deklarowany
przez producenta jak 58 stopni

Protokoły sterujące

Protokoły sterowania urządzeniem i efektami: DMX, RDM, Art-Net,
sACN

Złącza

In/out RJ45 dla sygnału sterującego

Funkcje

Sterowanie temperaturą barwową źródła w zakresie 2700- 8000K

Dodatkowy efekt urządzenia oparty na dodatkowych diodach ponad
19 modułów

Pobór mocy

Maks. 1000W

Masa maksymalna

16kg

Tab. 2.5 Specyfikacja techniczna
– Automatyczna ruchoma głowa wash typu LED; 850W;
12-
52; dostawa, montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

24 kpl.

Źródło światła

50 diod LED RGBW; min. moc diody 15W; deklarowana przez
producenta żywotność źródła 50000h

Strumień świetlny

Min. 14000lm

Kąt świecenia

Zoom w zakresie 1:4 przy czym max zoom nie węższy niż 50 stopni

Protokoły sterujące

Obsługa DMX/RDM

Funkcje

Regulacja temperatury barwowej w zakresie 2500-8000K
(zdefiniowanej w urządzeniu)

Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Wyposażenie

Haki do podwieszenia do rury 50mm

Linka zabezpieczająca

Przewód zasilający unishuko

Masa maksymalna

29kg

Tab. 2.6 Specyfikacja techniczna
– Reflektor profilowy typu LED; 300W; 5; dostawa, montaż,
uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

32 kpl.

Źródło światła

60 pojedynczych diod LED składających się na źródło; żywotność
modułu LED 30000h

Temperatura barwowa

Typu tungsten 3000K

Strumień świetlny

Min. 11500lm

CRI

Min. 94

Kąt świecenia

W komplecie optyka 5 stopni

Średnie natężenie
oświetlenia

Natężenie plamy światła z 9m dla kąta ok 25 stopni - 700lux

Protokoły sterujące

Sterowanie poprzez protokół DMX512 i RDM

Złącza

Zasilanie rozwiązane standardem Powercon lub True 1 -
wejście/wyjście

Funkcje

Płynny dimmer z wyborem 4 krzywych ściemniania

Kompatybilność z optykami i akcesoriami z firmy ETC

Pobór mocy

Maks. 300W

Tab. 2.7 Specyfikacja techniczna
– Reflektor profilowy typu LED; 300W; 10; dostawa,
montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

30 kpl.

Źródło światła

60 pojedynczych diod LED składających się na źródło; żywotność
modułu LED 30000h

Temperatura barwowa

Typu tungsten 3000K

Strumień świetlny

Min. 11500lm

CRI

Min. 94

Kąt świecenia

W komplecie optyka 10 stopni

Średnie natężenie
oświetlenia

Natężenie plamy światła z 9 m dla kąta ok 25 stopni - 700 lux

Protokoły sterujące

Sterowanie poprzez protokół DMX512 i RDM

Złącza

Zasilanie rozwiązane standardem Powercon lub True 1 -
wejście/wyjście

Funkcje

Płynny dimmer z wyborem 4 krzywych ściemniania

Kompatybilność z optykami i akcesoriami z firmy ETC

Pobór mocy

Maks. 300W

Tab. 2.9 Specyfikacja techniczna
– Reflektor profilowy typu LED; 300W; 15-30; dostawa,
montaż, uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

60 kpl.

Źródło światła

60 pojedynczych diod LED składających się na źródło; żywotność
modułu LED 30000h

Temperatura barwowa

Typu tungsten 3000K

Strumień świetlny

Min. 11500lm

CRI

Min. 94

Kąt świecenia

W komplecie optyka zoom 15-30 stopni

Średnie natężenie
oświetlenia

Natężenie plamy światła z 9 m dla kąta ok 25 stopni - 700lux

Protokoły sterujące

Sterowanie poprzez protokół DMX512 i RDM

Złącza

Zasilanie rozwiązane standardem Powercon lub True 1 -
wejście/wyjście

Funkcje

Płynny dimmer z wyborem 4 krzywych ściemniania

Kompatybilność z optykami i akcesoriami z firmy ETC

Pobór mocy

Maks. 300W

Tab. 2.12 Specyfikacja techniczna
– Naświetlacz typu LED; 540W; 7-58; dostawa, montaż,
uruchomienie
Parametr urządzenia

Wartość, Opis, Jednostka

Ilość

32 kpl.

Źródło światła

36 x 15W RGBW

Kąt świecenia

Zakres Zoom 7-58

Średnie natężenie
oświetlenia

Jasność 4280 lux z 6 m dla najniższego kąta

Protokoły sterujące

Sterowanie DMX+RDM

Funkcje

Możliwość generowania efektów poprzez sterowanie 4 sekcjami na
matrycy urządzenia

Obudowa

Obudowa IP 65

Masa maksymalna

Waga 19 kg

W pkt 2 STWiOR, Zamawiający zawarł następujące zapisy: „Wszystkie materiały
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Ap
aratura i urządzenia powinny
posiadać również aktualną dokumentację technicznoruchową. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.

Ponieważ niniejsza dokumentacja będzie służyć dalszemu zamówieniu publicznemu na
wykonanie zaprojektowanych systemów, w poniższych tabelach podano minimalne
wymagania w zakresie funkcjonalności oraz parametrów technicznych i jakościowych jakim
muszą odpowiadać zaprojektowane systemy technologiczne oraz ich poszczególne
komponenty. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów funkcjonalnych, technicznych i
ilościowych dla poszczególnych elementów z poniższych tabel jest konieczne, aby uzyskać
zakładany efekt funkcjonalny, techniczny i artystyczny, zgodny z przyjętymi założeniami i
wymaganiami zamawiającego. Jeżeli w poniższej dokumentacji znajdują się jakiekolwiek
znaki towarowe, patenty czy pochodzenie należy przyjąć, że Projektant ze względu na
specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
stosowanie urządzeń równoważnych, o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych
niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających jednocześnie wszystkie zapisy
niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż stosowane przez niego
urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Projektanta, zarówno pod
względem parametrów technicznych, funkcjonalnych jak i ilościowych, pod warunkiem, że
zastosowanie rozwiązań równoważnych nie będzie skutkowało istotnym odstąpieniem od
projektu budowlanego w rozumieniu Art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, a wszystkie
zmiany, modyfikacje w zakresie zaprojektowanych systemów i ich wpływu na pozostałe

branże muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego opracowania i głównego
projektanta na zasadach określonych w Art. 36a ust. 5 oraz Art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo
Budowlane. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć takie rozwiązanie, które pozwala
Zamawiającemu na uzyskanie zaprojektowanej funkcjonalności przy użyciu urządzeń o nie
gorszych parametrach technicznych niż zawarte w projekcie. Wszystkie zmiany i modyfikacje
w zakresie zaprojektowanych systemów muszą uzyskać pisemną akceptację autorów tego
opracowania.


Izba ustaliła, że Zamawiający przewidział następujące warunki udziału w postępowaniu:

3)
zdolności technicznej lub zawodowej — wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że:
w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał łącznie co najmniej:
a)
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie budynku
użyteczności publicznej o wartości wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i
instalacyjnych co
najmniej 80.000.000,00 złotych netto (słownie: osiemdziesiąt milionów
złotych netto) i budynek został dopuszczony do użytkowania po wykonanych robotach;
b)
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku
użyteczności publicznej na potrzeby kultury posiadającego salę ze stałą widownią na co
najmniej 500 miejsc siedzących ze stałą sceną lub estradą, wyposażoną w elementy dolnej i
górnej technologii scenicznej, oświetlenie sceniczne i elektroakustykę, o wartości
wykonanych robót co najmniej 80.000.000,00 złotych netto (słownie: osiemdziesiąt milionów
złotych) i budynek został dopuszczony do użytkowania po wykonanych robotach;
c)
dwie roboty budow
lane polegające na budowie i/lub przebudowie, budynku
wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych, o wartości wykonanych przez Wykonawcę
robót budowlanych i instalacyjnych dla każdego z budynków nie mniejszej niż 10.000.000 zł
netto (słownie: dziesięć milionów zł netto).

Wykonawca może wskazać jedną lub dwie inwestycje spełniające łącznie warunki wskazane
w podpunktach a) i c) lub b) i c).
Zamawiający nie dopuszcza wskazania jednej inwestycji dla łącznego spełnienia warunków
a) i b).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe warunki
będą oceniane łącznie dla wykonawców wspólnie ubiegających się.

4.
dysponuje osobami spełniającymi następujące wymagania:

a)
Kierownik kontraktu:

wymagane doświadczenie z okresu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert
pełnienie funkcji Kierownika kontraktu, Dyrektora kontraktu lub równorzędne stanowisko na
co najmniej dwóch inwestycjach polegających na budowie i/lub przebudowie budynku
użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 50.000.000,00 zł netto (słownie:
pięćdziesiąt milionów złotych netto) każda, a funkcja była pełniona przez okres nie krótszy
niż
12 miesięcy na każdej z nich;

b)
Kierownik budowy:
osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń; ii. wymagane doświadczenie z okresu ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy, zgłoszonego do
nadzoru budowlanego, przy co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub/i
przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż
30.000.000,00 zł netto (słownie: trzydzieści milionów złotych netto); funkcja była pełniona
przez okres co najmniej 12 miesięcy i wskazana osoba uczestniczyła w odbiorze końcowym
robót, iii. brał udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzealiów.

c)
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
osob
a posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.:
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instal
acyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych; ii. pięć lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika
robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, lub funkcji kierownika budowy w tym pełnił funkcję
kierownika w danej specjalności i zakresie lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej
jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o
wartości robót budowalnych nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł iii. brał udział przez co
najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzealiów.

d)
Kierownik
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych:
osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.:
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; ii.
pięć lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub funkcji kierownika budowy w
tym pełnił funkcję kierownika w danej specjalności i zakresie lub kierownika budowy przy
realizacji co najmniej jednej
inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku
użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 30.000.000,00 PLN;
iii. brał udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchom
ych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzealiów.

e)
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych:

osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.:
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; ii. pięć lat
doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych lub funkcji kierownika budowy w tym pełnił funkcję kierownika
w danej specjalności i zakresie lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej
inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o
wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 30.000.000,00 PLN; brał udział przez co
najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzealiów.

Izba zważyła co następuje:

W pierwszej kolejności, Izba wskazuje, że postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt:
KIO 64/22 podlegało częściowemu umorzeniu. Odwołujący 1 na posiedzeniu z udziałem
stron złożył oświadczenie o cofnięciu zarzutów dotyczących punktów 2.14, 2.15, 2.17, 2.41
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – Oświetlenie Estrady, z uwagi na zmianę przez
Zamawiającego postanowień SWZ w w/w zakresie.

W zakresie podlegającym rozpatrzeniu merytorycznemu przez Izbę, zarzuty podniesione w
odwołaniu o sygn. akt: KIO 64/22 okazały się zasadne.

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na
sporządzenie oferty. W ust. 4 ustawodawca wskazał, że przedmiotu zamówienia nie można
opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów.

Izba wskazuje, że art. 99 ust. 4 ustawy Pzp wskazuje, iż Zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję na rynku.
Przepis ten nie wymaga
pełnego udowodnienia naruszenia konkurencji, a wystarczające jest
udowodnienie możliwości wystąpienia takiego naruszenia, a więc jego prawdopodobieństwa.
Powyższe osłabienie „celu dowodowego” nie oznacza jednak w ogóle braku obowiązku
udowodnienia okoliczności, do których hipoteza przepisu referuje – powołane
prawdopodobieństwo niedozwolonego ograniczenia uczciwej konkurencji musi więc być
rzeczowe, realne i przede wszystkim wykazane.
W szczególności, w ocenie Izby, dla
wykazania powyższego nie jest wystarczające samo podniesienie, iż produkt oferowany
przez odwo
łującego nie spełnia wymagań określonych w SWZ. Okoliczność, że na rynku
występują wykonawcy nieprodukujący danego przedmiotu zamówienia lub dla których jego
realizacja jest utrudniona czy nieopłacalna, nie przesądza wcale o możliwości naruszenia
zasady uczciwej konkurencji. Dla stwierdzenia takiego naruszenia
niezbędne jest zbadanie i
ocena, co najmniej kilku okoliczności, w szczególności takich jak kształt rynku, którego
zamówienie dotyczy oraz skutki ograniczenia konkurencji dla ilości potencjalnych
wykonawców mogących ubiegać się o uzyskanie zamówienia, i z drugiej strony waga
potrzeb zamawiającego, których realizacji takie ograniczenie służy. Przy czym Izba
zaznacza, że do zamawiającego stosuje się ten sam obowiązek dowodowy wykazania
obiektywnych i rzeczywistych potrzeb uzasadniających ograniczenie konkurencji jaki ma
zastosowanie do wykonawcy w zakresie
konieczności wykazania możliwości naruszenia
konkure
ncji. Nie może być bowiem tak, iż na wykonawców nakłada się obowiązek realnego
uprawdopodobnienia ograniczenia konkurencji poprzez przeprowadzenie częstokroć
skomplikowanego i trudnego postępowania dowodowego w zakresie możliwości naruszenia

konkurencji, z
aś zamawiający uzasadniając takie ograniczenia opierają się na ogólnych i
gołosłownych oświadczeniach o realizacji bliżej nieokreślonych potrzeb jednostek
publicznych. Nale
ży podkreślić, że takie obiektywne potrzeby publiczne muszą być po
pierwsze skonkretyzowane, a po drugie
zamawiający winien wykazać, że ich realizacja może
nastąpić wyłącznie drogą ograniczenia konkurencji na rynku.

Uwzględniając powyższe postulaty oraz ustalając wskazane okoliczności warunkujące ocenę
stopnia dopuszczalności ograniczenia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu,
w odniesieniu do zarzutów odwołania, Izba stwierdza, że Odwołujący 1 wykazał, że opis
parametrów zakwestionowanych urządzeń potencjalnie ogranicza konkurencję w stopniu
absolutnym, tzn. umożliwia zaoferowanie tylko jednego produktu w zakresie urządzeń
wymaganych w punktach 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12 Specyfikacji
Wykonania i Odbioru Robót – Oświetlenie Estrady. Izba dała wiarę złożonym przez
Odwołującego 1 dowodom tj. zestawienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego z
parametrami urządzeń dostępnych na rynku oraz kartom katalogowym. Z zestawienia wynika
w sposób jednoznaczny, że w/w punktach jest możliwe zaoferowanie tylko jednego,
konkretnego
urządzenia. Twierdzenia Odwołującego 1 zostały poparte kartami
katalogowymi.
Zdaniem Izby Odwołujący 1 wykazał, iż opis parametrów wprowadzony przez
Zamawiającego do SWZ potencjalnie ogranicza konkurencję, gdyż możliwe jest
zaoferowanie wyłącznie jednego urządzenia w poszczególnych tabelach spełniającego
łącznie wszystkie wymagania. Zamawiający zaś w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że w
zakresie zakwestionowanym przez Odwołującego 1 możliwe jest co najmniej zaoferowanie
dwóch urządzeń. Okoliczności tych jednak Zamawiający w żaden sposób nie wykazał.
Dowód złożony przez Zamawiający do akt sprawy tj. karat katalogowa dla urządzenia JB
Lighting P18 została złożona w języku angielskim. Ponadto, zdaniem Izby nawet analiza
danych technicznych zawartych w karcie nie potwierdza st
anowiska Zamawiającego o
możliwości zaoferowania dwóch urządzeń – Tabela 2.1. W karcie katalogowej brak jest
bowiem danych potwierdzających spełnienia wymagań w zakresie średnicy soczewki.
Zamawiający nie przedstawił dodatkowych dowodów na potwierdzenie, iż parametry
wskazane w spornych tabelach
są spełnione przez urządzenie jakie Zamawiający wskazał w
odpowiedzi na odwołanie. Izba uznała, że dowód z zeznań świadka na wykazanie
okoliczności, na które powołuje się Zamawiający nie jest prawidłowym środkiem dowodnym
na wykazanie takich okoliczności. Zdaniem Izby okoliczności takie powinny być
uprawdopodobnione poprzez
dowód z dokumentu tj. kart katalogowych i innych oficjalnych
dokumentów pochodzących od producentów urządzeń.

Zdaniem Izby,
konsekwencją ustalenia w/w okoliczności, tj. okoliczności, iż wprowadzony
przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych tabelach potencjalnie
ogranicza konkurencję do jednego produktu, jest konieczność ustalenia czy takie
ograniczenie konkurencji na rynku jest uzasadnione istnieniem obiektywnych potrzeb
Z
amawiającego w tym zakresie, które takie ograniczenie konkurencji mogłoby sankcjonować
i usprawiedliwiać. Okoliczności takie winny zostać dowiedzione przez Zamawiającego,
których jednakże w ich nie wykazał w analizowanym stanie faktycznym. Stanowisko
Zamawiającego sprowadzało się po pierwsze do twierdzenia, że co najmniej dwa produkty
spełniają wymagania Zamawiającego, a w związku z tym opis przedmiotu zamówienia uznać
należy za prawidłowy. W tym zakresie Izba wskazuje, że nawet gdyby hipotetycznie zgodzić
się z Zamawiającym, że co najmniej dwa produkty spełniają wymagania techniczne
określone w STWiOR, to okoliczność taka sama w sobie nie sankcjonuje prawidłowości
opisu przedmiotu zamówienia. Możliwość zaoferowania dwóch urządzeń nadal nie stanowi
odp
owiedzi na pytanie jakie uzasadnione i obiektywne potrzeby Zamawiającego uzasadniały
ograniczenie konk
urencji tylko do dwóch urządzeń. Które parametry mają tak istotne
znaczenie dla Zamawiającego z punktu widzenia przedmiotu zamówienia, że uzasadniają
ogra
niczenie konkurencji do dwóch urządzeń. Ogólne stwierdzenia o znaczeniu Sali
Kongresowej, akustyce pomieszcz
enia i oczekiwanym efekcie końcowym przebudowy, są
zdaniem Izby, zbyt ogólnymi oświadczeniami Zamawiającego. Oświadczenia te nie odnoszą
się do konkretnych wymagań dotyczących urządzeń, parametrów wskazanych w tabelach i
obiektywnie uzasadnionych korzyści jakie Zamawiający osiągnie poprzez zawężenie
konkurencji.

Izba oceniając całokształt materiału dowodowego nie znalazła podstaw do przyjęcia, że
w
ymagania kwestionowanych parametrów jest uzasadnione obiektywnymi potrzebami
Zamawiającego. Jeżeli dla Zamawiającego jakiś szczególny parametr techniczny ma istotne
znaczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia, to taką okoliczność winien wykazać.
Tymczas
em w okolicznościach analizowanej sprawy zestawienie parametrów zamawianych
urządzeń jednoznacznie wskazuje, że możliwe jest tylko zaoferowanie jednego konkretnego
urządzenia. Nie wiadomo przy tym z jakich powodów dostawcy innych, porównywalnych
urządzeń, mieliby zostać wyeliminowani z udziału w postępowaniu. W przypadku
całkowitego wyłączenia konkurencji, tj. ograniczenia możliwego przedmiotu dostawy jedynie
do jednego produktu
, należałoby wykazać nie tylko preferencje zamawiającego, ale wręcz
konieczność zakupu wyspecyfikowanych rozwiązań. Ponadto tego typu wyłączenie
konkurencji ze względu na konieczność określonego zakupu należałoby odzwierciedlić w
trybie zamówienia z wolnej ręki, a nie w przetargu nieograniczonym, który co do zasady jest

trybem otwarty
m umożliwiającym złożenie ofert z góry nieograniczonemu kręgowi
wykonawców.

Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, iż z pkt 2 STWOiR wynika, że Zmawiający w
zakwestionowanych przez Odwołującego 1 parametrach wskazał wyłącznie wartości
minimalne lub maksymalne więc wykonawca może zaoferować urządzenia z innymi niż
wskazane parametry. I tak Zamawiający wskazał, że dla temperatury barowej w urządzeniu
wskazanym w pkt 2.6, 2.7 i 2.9 wartość 3000K jest wartością niejako referencyjną, zaś
wykonawcy mogą zaoferować urządzenia z inną wartością. Zdaniem Izby sposób w jaki
Zamawiający dokonał opisu wymaganych parametrów urządzeń w tabelach wskazuje, że w
zakresie w jakim dopuszczona została możliwość zaoferowania urządzeń o parametrach
wyższych niż minimalne, taka informacja została wprost określona przy konkretnym
parametrze.
Przykładowo odnosi się to do takich wymagań jak kąt świecenia, liczba gobo
rotacyjnych, zoom o minimalnym zakresie, masa maksymalna i inne. Izba nie ma
wątpliwości, że Zamawiający skonkretyzował wymagania minimalne/maksymalne co do
poszczególnych parametrów w spornych tabelach i tylko co do tych paramentów wykonawca
może ewentualnie zaoferować urządzenia o odmiennych niż te podane przez
Zamawiającego parametrach. Gdyby przyjąć odmiennie i zgodzić się z Zamawiającym, to
bezcelowym i niezasadnym byłoby jakiekolwiek wskazywanie przez Zamawiającego
minimalnych i maksymalnych zakre
sów dopuszczalnych paramentów w poszczególnych
tabelach
, skoro zastosowanie mają zapisy w pkt 2 STWOiR. Zdaniem Izby, zapisy pkt 2
STWOiR muszą być czytane łącznie z zapisami zawartymi w tabelach. W konsekwencji,
możliwość
zaoferowania
urządzeń
z
parametrami
wyższymi/niższymi
niż
minimalne/maksymalne ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do tych parametrów w
stosunku do których Zamawiający zawarł takich opis „min”/”max” w tabelach.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała za zasadne nakazanie Zamawiającemu dokonanie
zmian w postanowieniach SWZ - pkt 2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – Oświetlenie Estrady poprzez wykreślenie/zmianę
parametrów wskazujących na jedno urządzenie. Zamawiający winien tak opisać wymagania
co do urządzeń, aby umożliwić na rynku rzeczywiste konkurowanie pomiędzy wykonawcami.
W ocenie Izby zmiany w SWZ stworz
ą warunki do uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami i umożliwią złożenie ofert przez wykonawców, którzy zaoferują urządzenia
spełniające oczekiwania zamawiającego co do oświetlenia Sali Kongresowej. Izba podkreśla,
że jeśli jakieś określone parametry techniczne mają dla Zamawiającego istotne znaczenie z
uwagi na uwarunkowania przedmiotu zamówienia, to Zamawiający winien w pierwszej
kolejności określić swoje obiektywne potrzeby, zidentyfikować w jaki sposób dany parametry

służy do realizacji tak zidentyfikowanych potrzeb i dlaczego właśnie poprzez ograniczenie
konkurencji i możliwość zaoferowania tych konkretnych urządzeń potrzeby Zamawiającego
mogą być zrealizowane. W innym zaś przypadku, Zamawiający winien opisać wymagania
techniczne w sposób umożliwiający zaoferowanie porównywanych urządzeń. Taki opis
będzie przykładowo możliwy właśnie dzięki szerszemu wprowadzeniu w poszczególnych
tabelach granicznych parametrów wyznaczających progi minimalne/maksymalne. Nie jest
zadaniem Izby określenie takich progów, bowiem to Zamawiający realizuje swoje potrzeby i
cele w ramach zamówienia i to zadaniem Zamawiającego jest określenie takich wartości.

Mając na uwadze powyższe, Izba orzekła jak w sentencji.

Sygn. akt: KIO 74/22

Zdaniem Izby nie potwierdziły się zarzuty podniesione w odwołaniu. W konsekwencji
odwołanie podlegało oddaleniu.

Zarzut naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w związku art. 112 ust.
1 Ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp w związku z art. 116 ust. 1
ustawy Pzp, poprze
z przyjęcie wygórowanego warunku w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy w pkt 12.1 pkt 3) 1 lit. b) SWZ


W ocenie Izby zarzut nie potwierdził się. Należy wskazać, że zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy
Pzp, z
amawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do
przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp, w
odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej
zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby
wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania
środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
dokumentach zamówienia.

Izba wskazuje, że ustawodawca nie nałożył na zamawiających obowiązku formułowania
warunków udziału w postępowaniu. Ustawodawca uprawnia zamawiających do określenia

takich warunków jako narzędzie służące do weryfikacji rzetelności wykonawców. Naczelną
zasadą jaką zamawiający winien kierować się określając warunki udziału w postępowaniu
jest zasada proporcj
onalności. Zasada ta oznacza zobowiązanie do podejmowania środków
proporcjonalnych do zakładanego celu i unikania środków nadmiernych, niekoniecznych.
Przy czym, wykonawca kwestionujący dany warunek udziału w postępowaniu winien
wykazać w jaki sposób zasada proporcjonalności jest naruszona, w jaki sposób dane
wymaganie zamawiającego jest nadmierne w stosunku do zakładanego celu. W tym
kontekście kluczowe jest ustalenie celu jaki zamawiający zamierza osiągnąć poprzez
wprowadzenie określonego warunku udziału w postępowaniu. Ustawodawca wskazał w art.
112 ust. 1
ustawy Pzp, że warunki udziału w postępowaniu mają służyć zweryfikowaniu
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, tym samym ocena ich
proporcjonalności musi obywać się właśnie przez pryzmat weryfikacji zdolności wykonawcy
do należytego wykonania zamówienia.

Nie ulega wątpliwości, że w interesie zamawiającego leży, by jego zamówienie realizowane
było przez wykonawcę dysponującego niezbędną wiedzą i doświadczeniem nabytym przy
wykonywaniu
prac o takim samym lub podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.
Takie bowiem doświadczenie minimalizuje ryzyko nieprawidłowego wykonania zamówienia.
To uprawnienie zamawiającego podlega weryfikacji względem reguł wyrażonych w art. 16
ustawy Pzp i usta
leniu czy zamawiający zachował niezbędną równowagę między jego
interesem polegającym na uzyskaniu gwarancji należytego wykonania zamówienia, a
interesem potencjalnych wykonawców, których nie wolno w drodze wprowadzenia w
specyfikacji nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w przetargu. Ocena zaś
powyższych reguł odbywa się w realiach konkretnego postępowania przetargowego,
przedmiotu zamówienia i celu jaki Zamawiający zamierza osiągnąć wprowadzając określony
warunek udziału w postępowaniu.

Zdaniem Izby,
Odwołujący 2 w sposób ogólny i lakoniczny odwołuje się do zasad jakie
Zamawiający winien przestrzegać określając warunki udziału w postępowaniu tj. zasady
proporcjonalności i równego traktowania wykonawców, bez odniesienia owych zasad do
postępowania prowadzonego przez Zmawiającego. W uzasadnieniu podniesionego zarzutu,
Odwołujący 2 przedstawił szereg okoliczności związanych z własnym doświadczeniem w
budowie ob
iektów użyteczności publicznej, wskazując, iż pomimo bogatego doświadczenia
nie ma możliwości ubiegania się o przedmiotowe zamówienie. Ani Zamawiający, ani tym
bardziej Izba nie neguje doświadczenia wykonawcy, jednakże istotą sporu jest możliwość
wykorzystania posiadanego przez Odwołującego 2 doświadczenia w realizacji przedmiotu
zamówienia. Izba zauważa, że nie wymaga wiedzy specjalistycznej stwierdzenie

okoliczności, iż akustyka koncertów odbywających się na stadionach jest odmienna od
akustyki koncertów odbywających się w salach kongresowych czy filharmoniach, a więc
pomieszczeniach wewnętrznych. Oczywistym dla Izby również jest to, że niektóre koncerty
mogą odbyć się wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych posiadających odpowiednią
akustykę zapewniającą odpowiednie brzmienie instrumentów muzycznych. Takie
okoliczności przywołał również Zamawiający. Wskazał na specyfikę Sali Kongresowej,
docelowe funkcje jakie ma ona spełniać, zakres prac jakie mają być wykonane w ramach
zam
ówienia, a więc również prace związane z akustyką Sali, nagłośnieniem, wyposażeniem
estrady/sceny, w
yposażeniem widowni, wyposażeniem zaplecza scenicznego. Należy
zgodzić się z Zamawiającym, że uzyskanie wymaganego, końcowego efektu jakościowego w
tego typ
u obiektach w dużej mierze polega na osiągnięciu odpowiednich parametrów
akustycznych, sprawnego i niezawodnego funkcjonowania mechaniki scenicznej i
oświetlenia scenicznego, „Marka” obiektu powstaje dzięki akustyce sali koncertowej,
możliwościach realizacyjnych zapewnionych przez sprawnie i wysokiej jakości zaplecze
techniczne, odbiór wizualny (architektura) i funkcjonalny (wygoda użytkowania, wystrój
wnętrz). Dlatego tak istotne znaczenie ma fakt posiadania doświadczenia w realizacji tego
typu obiektów, nie zaś wyłącznie doświadczenie w realizacji budynków użyteczności
publicznej, jakie posiada Odwołujący 2. Należy wskazać, że charakter budynków
mieszczących się w kategorii budynków użyteczności publicznej w żaden sposób nie jest
powiązana funkcjonalnie z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający zaś
dysponując środkami publicznymi zobowiązany jest do ukształtowania warunków ubiegania
się o zamówienia w taki sposób, aby mieć pewność, że wykonawca składający ofertę poradzi
sobie z tak s
pecyficznym miejscem realizacji zamówienia. Temu właśnie służy, zdaniem
Izby, zakwestionowany warunek udziału w postępowaniu.

Ponadto, zdaniem Izby,
wydłużenie czasookresu wymaganego doświadczenia służy właśnie
umożliwieniu udziału w postępowaniu większej liczby wykonawców. Jak wyjaśnił
Zamawiający dokonał rozpoznanie rynku i inwestycji o podobnym charakterze i
zidentyfikował co najmniej dwanaście inwestycji spełniających wymagania Zamawiającego.
Okoliczność podnoszona przez Odwołującego 2, iż nie są to inwestycje powszechnie
realizowane na rynku nie stanowi, zasadnego argumentu do zmiany treści kwestionowanego
warunku. O ile naczelną zasadą zamówień publicznych jest otwarcie rynku dla możliwie
największej liczby wykonawców i umożliwienie im uczciwego konkurowanie na równych
zasadach, o tyle ustawa Pzp umożliwia zamawiającym weryfikację doświadczenia
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia poprzez określenie warunków
udziału w postępowaniu. Jak Izba wskazała powyżej, taki warunek udziału w postępowaniu
musi być proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Innymi słowy warunek nie może

nadmiernie ogranicz
ać konkurencji i musi stanowić właściwy środek do osiągnięcia
zakładanego celu. Zdaniem Izby, Odwołujący 2 nie wykazał w żaden sposób naruszenia
zasa
dy proporcjonalności przez Zamawiającego. Izba zauważa, że Zamawiający wymaga
wyłącznie wykazania doświadczenia w realizacji jednej inwestycji na potrzeby kultury Po
drugie,
Zamawiający zdefiniował szeroko pojęcie obiektów na potrzeby kultury, dopuszczając
możliwość powoływania się na doświadczenie zdobyte w realizacji obiektów takich jak
budynek teatru, opery, filharmonii, Sali koncertowej, Sali kongresowej, Sali widowiskowej. Po
trzecie, warunek jest związany z przedmiotem zamówienia, gdyż obiekty wskazane przez
Zamawiającego należą do tej samej klasy obiektów co Sala Kongresowa. W tym zakresie
Izba podkreśla, że są to obiekty wewnętrzne, z określoną infrastrukturą nagłośnienia i
wyposażenia. W sposób oczywisty różną się one od obiektów typu stadion czy hala
widowiskowo
– sportowa, gdzie ze względu rozwiązane techniczne, umiejscowienie, nie ma
możliwości zapewnienia takiej samej akustyki jak przy obiektach wewnętrznych. Po czwarte,
Izba nie zgadza się z Odwołującym 2, że zmiana spornego warunku poprzez dopuszczenie
obiektów użyteczności publicznej jest właściwym narzędziem do weryfikacji doświadczenia
wykonawcy koniecznego do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Tak
ukształtowany warunek umożliwiłby dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców,
którzy nie posiadają żadnego doświadczenia w wykonaniu prac zbliżonych swoim
charakterem i zakresem do prac objętych przedmiotem zamówienia. To zaś nie stanowi
skutecznego narzędzia do zminimalizowania ryzyka wyboru wykonawcy niedającego rękojmi
prawidłowego wykonania zamówienia.

Okoliczności przywołane przez Odwołującego 2 o doświadczeniu zdobytym przy realizacji
skomplikowanych budynków użyteczności publicznej, spełniających wymagania w zakresie
bezpieczeństwa, wymagań energetycznych czy potrzeb osób niepełnosprawnych nie mają
znaczenia dla sprawy. Rozważania te odnoszą się do ogólnych wymagań związanych z
budową/przebudową budynków użyteczności publicznej, nie odnoszą się zaś do specyfiki
przedmiotu zamówienia i pomijają aspekt przeznaczenia i funkcji budynku.

W ocenie Izby sporny
warunek udziału jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie zawęził warunku tylko i wyłącznie do obiektów odpowiadających
parametrami Sali Kongresowej, ale uwzględnił inne budynki o podobnej funkcji i
przeznaczeniu, eliminując jednocześnie budynki, których związek z przedmiotem
zamówienia nie pozwala na rzetelną weryfikację doświadczenia wykonawcy w realizacji prac
zbliżonych do prac objętych przedmiotem zamówienia. Tym samy, zdaniem Izby, zarzut
podniesiony przez Odwołującego 2 uznać należy za niezasadny.

Odnosząc się do zarzut dotyczącego naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1
ustawy
Pzp w związku art. 112 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pzp w
związku z art. 116 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przyjęcie wygórowanego warunku w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej doświadczenia wykonawcy w pkt
12.2 lit. b), c), d), e) pkt iii) SWZ
, Izba uznała zarzut za niezasadny. Argumentacja
Odwołującego 2 sprowadzała się do twierdzenia, że wymagany czasookres doświadczenia
18 miesięcy jest nieproporcjonalny, zaś długość pełnienia funkcji nie świadczy ani o
rozmiarze inwestycji, ani stopniu skomplikowania, ani o długości realizacji inwestycji
wykonywanej z należytą starannością i zgodnie ze sztuką budowlaną, czy o ciągłości danych
robót. Z tych też względów tak ukształtowany warunek udziału w postępowaniu, zdaniem
Odwołującego 2, może świadczyć o faworyzowaniu jednego wykonawcy względem innych.
Izba nie podziela stanowiska wykonawcy. Po pierwsze,
zasadnie Zamawiający powołał się
na art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2021
r., poz. 710 ze zm.), jak również z pkt 3 Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr WZW.5142.657.2021.AKO z dnia 21 września 2021 r. i nr
5142.1054.2020.AKO z dnia 25 sierpnia 2020 r.
Zgodnie z przywołanym przepisem,
r
obotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone
przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 3 pkt 8 w/w ustawy, roboty budowalne to roboty w
rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu
zabytku. Zdaniem Izby, mając na uwadze definicję robót budowlanych zawartą w art. 3 pkt 7
w zw. z art. 3 pkt 6 i pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie ma podstaw, aby z zakresu
wymaganego czasookresu doświadczenia wyłączać kierownika robót w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robót w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i
ograniczyć wymóg wyłącznie do kierownika budowy. Izba zauważa również, że obu decyzji
złożonych przez Zamawiającego wynika, że przed rozpoczęciem robót jest on zobowiązany
do przekazania danych osób kierujących robotami, jak również dokumentów
potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w art. 37c przywołanej ustawy.
Zniesienie powyższego wymagania oznaczałby zatem, że inwestycja nie będzie mogła się
rozpocząć.

Niezależnie od powyższego, Izba wskazuje, że żądanie Odwołującego 2 zawarte w
odwołaniu o wykreśleniu spornego warunku udziału w postępowaniu nie zostało poparte
żadnym konkretnym uzasadnieniem. Odwołujący 2 przedstawił obszerne teoretyczne
rozważania na temat zasady proporcjonalności, jednakże nie wykazał w jaki sposób ta
zasada proporcjonalności została naruszona przez Zamawiającego poprzez wprowadzenie
wymogu 18
– miesięcznego doświadczenia i jakie inne narzędzie byłoby właściwe do
weryfikacji doświadczenia osób z pomocą, który będzie realizowane zamówienie. Żądanie
usunięcia takich wymagań Zamawiającego nie jest, zdaniem Izby, właściwym narzędziem
służącym zapewnieniu udziału w realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednie
doświadczenie minimalizujących ryzyko nieprawidłowego wykonania zamówienia. Ponadto,
Odwołujący 2 nie wskazał jaki inny czasookres byłyby jego zdaniem właściwy i dlaczego.

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała zarzut za niezasadny.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 17 ust. 1 ustawy Pzp w
związku art. 112 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w związku z
art. 116 ust. 1 ustawy Pzp
w związku z art. 241 § 1 i § 2 ustawy Pzp w związku z art. 242 ust.
2 pkt 5 u
stawy Pzp poprzez przyjęcie wygórowanego warunków w zakresie zdolności
technic
znej i zawodowej nie odnoszących się do przedmiotu zamówienia i które nie są
związane z przedmiotem zamówienia, w tym preferujące jednego wykonawcę na skutek
przyjęcia kryterium oceny ofert „K2 „DOŚWIADCZENIE PERSONELU", Izba uznała zarzut
za niezasadny. Zdaniem Izby analiza stanowiska
Odwołującego 2 zawarta w odwołaniu
pozwala
na przyjęcie, że wykonawca choć kwestionuje przyjęte przez Zamawiającego w/w
kryterium oceny ofert, to
w swojej argumentacji dąży wyłącznie do zmiany sposobu
przyznawania punktów poprzez procentową zmianę wartości. Nie jest jasne przy tym - gdyż
Odwołujący 2 nie uzasadnił w tym zakresie swojego stanowiska - dlaczego odmienny sposób
punktowania doświadczenia personelu byłby bardziej prawidłowy w procesie wyboru oferty
najkorzystniejszej. Po drugie,
nie można zgodzić się z Odwołującym 2, że zakwestionowane
kryterium miałoby preferować jednego wykonawcę (którego Odwołujący 2 nie
zidentyfikował), gdyż kryterium odnosi się do potencjału osobowego, a ten przecież nie jest
przypisany do wykonawcy w sposób nierozerwalny. Po trzecie, twierdzenia Odwołującego 2,
że Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie „gołosłownej deklaracji”, co winno
skutkować dyskwalifikacją kryterium nie może stanowić podstawy do uwzględnienia zarzutu.
Należy wskazać, że Odwołujący 2 wniósł wyłącznie o zmianę sposobu punktowania, nie zaś
o zmianę kryterium. Ponadto, Odwołujący 2 nie wskazuje w jaki inny sposób miałaby
nastąpić ocena oświadczeń wykonawcy w ramach tego kryterium. Wykonawca deklaruje na

etapie składania ofert, że zapewni podczas realizacji zamówienia odpowiednio
doświadczoną kadrę. Odwołujący 2 nie wykazał, że wymagani specjaliści nie są dostępni na
rynku, co może wpływać na ograniczenia konkurencji. Ewentualne koszty zapewnienia takiej
kadry wykonawca, zdaniem Izby, ma możliwość uwzględnienia w kosztach realizacji
zamówienia. W konsekwencji, Izba uznała zarzut za niezasadny.

Odnosząc się do żądania Odwołującego 2 dotyczącego wydłużenia terminu składania ofert,
Izba nie znalazła podstaw do nakazania Zamawiającemu dokonania zmiany takiego terminu
wobec uznania, że zarzuty podniesione przez Odwołującego 2 okazały się niezasadne.

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego w sprawie o sygn.. akt: KIO 64/22 orzeczono na
podstawie art. 575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
stosownie do wyniku postępowania oraz na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

O kosztach postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 74/22 orzeczono na
podstawie
575 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosownie
do wyniku postępowania oraz § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. poz. 2437).

Przewodniczący: …………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie