eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3671/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3671/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11
stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania
wni
esionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 grudnia 2021 r. przez
wykonawcę CertusVia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie

, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S
półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
, ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa

orzeka:
1.
Oddala odwołanie;
2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego: CertusVia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
, i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 3671/21

U z a s a d n i e n i e


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(dalej: Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej:
„Pzp”, postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. : "Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową
na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp.
Most do stacji Oborniki Wlkp.", numer referencyjny: 9090/1REZA5/18227/05038/21/P.
Wartość szacunkowa zamówienia została określona na kwotę przekraczającą progi unijne.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 24 września 2021 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2021/S 186-485112.
Zamawiający w dniu 10 grudnia 2021 r. zawiadomił wykonawców o dokonaniu
czynności odrzucenia oferty wykonawcy CertusVia Sp. z o.o. oraz odtajnienia informacji
zawartych w złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnieniach, zastrzeżonych jako tajemnica
przed
siębiorstwa. Wykonawca CertusVia Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”, „CertusVia” lub
„Wykonawca”) wniósł odwołanie wobec powyższych czynności, zarzucając Zamawiającemu
naruszenie:
1) art. 224 ust. 6 Pzp
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że złożone przez
Odwołującego wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny,
podczas gdy Odwołujący w wyjaśnieniach przedstawił wszystkie okoliczności
uzasadniające wskazanie w ofercie ceny i jej istotnych części składowych oraz wykazał,
że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, wobec czego Zamawiający nie był
uprawiony do odrzucenia oferty jako
zawierającej rażąco niską cenę;
2) art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że oferta CertusVia
zawiera rażąco niską cenę, co doprowadziło do jej odrzucenia, podczas gdy Odwołujący
z należytą starannością wykazał wszystkie okoliczności uzasadniające wskazanie
określonej w ofercie ceny oraz jej istotnych składników, tym samym udowadniając, że nie
jest rażąco niska, wobec czego Zamawiający nie był uprawiony do odrzucenia oferty
Odwołującego jako oferty z rażąco niską ceną;
3) art. 224 ust. 1 Pzp
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że wyjaśnienia
Wykonawcy nie s
ą wyczerpujące, z tej przyczyny, iż nie przedstawił dowodów
potwierdzających wskazane w treści wyjaśnień okoliczności wobec wezwania

Odwołującego do złożenia wyjaśnień w sposób sprzeczny z cytowanym przepisem
ustawy zastępując stwierdzenie ustawowe „do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów"
spójnikiem „oraz”, przez co skutkiem wezwania Zamawiającego o treści „do złożenia
wyjaśnień oraz dowodów” Zamawiający wymagał od Odwołującego więcej, niż wynika to
wprost z przepisów ustawy, co w konsekwencji doprowadziło do uznania przez
Zamawiającego, iż CertusVia nie wykazał, iż jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
oraz odrzuc
enia oferty Odwołującego;
4) art. 223 ust. 1 Pzp
poprzez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy Zamawiający posiadał
wątpliwości dotyczące treści złożonej oferty przez Odwołującego, w której zostało
w
skazane, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców na
zasobach których nie podlega, natomiast w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów
wskazano, iż Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu oraz potencjale kadrowym
podmiotu trzeciego, co
uzasadniało wezwanie Odwołującego do wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty, a wobec powyższego zaniechania Odwołujący został pozbawiony
możliwości wyjaśnienia treści oferty;
5) art. 253 ust. 1 Pzp
poprzez jego niezastosowanie i przekazanie Odwołującemu informacji
o odrzuceniu oferty w odrębnym piśmie, podczas, gdy zgodnie z art. 253 ust. 1 Pzp
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje równocześnie
wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i
prawne, tym samym Zamawiający uniemożliwił Odwołującemu zapoznanie się z
wynikiem postępowania oraz ewentualne podniesienie zarzutów do wybranej oferty;
6) naruszenie art. 18 ust. 3 Pzp poprzez jego niezastosowanie i odtajnienie informacji
zawartych w złożonych przez Odwołującego wyjaśnieniach, zastrzeżonych jako
tajemnica przedsiębiorstwa, podczas gdy stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i Odwołujący wraz z przekazaniem tych
informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, co w konsekwencji doprowadziło do nieuprawnionego ich
odtajnienia.
Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w
całości i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności odrzucenia jego oferty;
3)
unieważnienia czynności odtajnienia informacji zawartych w złożonych wyjaśnieniach,
zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa;

4)
uwzględniania tajemnicy przedsiębiorstwa zastrzeżonej w wyjaśnieniach Odwołującego z
18.11.2021 r. i utajnienie informacji zawartych w zastrzeżonym dokumencie, ewentualnie
nakazanie utajnienia Tabeli,
stanowiącej załącznik do wyjaśnień, skutecznie zastrzeżonej
jako tajemnica przedsiębiorstwa;
5)
dokonania ponownej oceny złożonych ofert;
6)
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem oferty złożonej przez
Odwołującego; ewentualnie zobowiązanie Odwołującego do złożenia ponownych
wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny lub kosztu.
W uzasadnieniu odwołania Odwołujący m.in. wskazał, że przesłanką do wezwania
Odwołującego do wyjaśniania ceny oferty był fakt, iż zaoferowana przez niego cena jest
niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należy podatek od
towarów i usług. Zdaniem Odwołującego z uwagi na to, że cena jego oferty jest niższa
jedynie o 21,65% w stosunku do średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, co
samo w sobie udo
wadnia rynkowość zaoferowanej ceny, oraz zawyżenia wartości
szacunkowej zamówienia, Zamawiający nie był zobowiązany do wezwania go do wyjaśnień.
Zamawiający winien uznać, iż zaoferowana przez Odwołującego cena nie odbiega znacząco
od cen innych wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Średnia arytmetyczna cen
wszystkich złożonych ofert wynosi 2 737 833,33 zł netto / 3 367 535 brutto. Zamawiający
natomiast,
zgodnie z informacją o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z 8
listopada 2021 r.,
zamierza przeznaczyć kwotę 3 550 000,00 PLN netto / 4 366 500,00 PLN
brutto. Oznacza to
, że szacunek Zamawiającego jest w znaczny sposób zawyżony.
P
owołując się na przywołane orzecznictwo Izby Odwołujący podkreślił, iż wezwanie z art.
224 ust. 2 pkt 1 Pzp
nie ma charakteru bezwzględnego i Zamawiający może zadecydować o
odstąpieniu od obowiązku wzywania w sytuacji, gdy rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.
Niezależnie od powyższego, zdaniem Odwołującego, złożone przez niego 18
listopada 2021 r.
wyjaśnienia oraz dowody wykazały, iż zaoferowana cena jest ceną rynkową
pozwalającą na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. W wyjaśnianiach wskazał na
kon
kretne elementy pozwalające na obniżenie ceny w stosunku do konkurencji.
Szczegółowa kalkulacja elementów ceny została przedstawiona w załączniku do wyjaśnień
tj. Tabeli nr 1 (dalej:
„Tabela”). Nieuzasadnione są zatem twierdzenia Zamawiającego, iż
Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Wręcz przeciwnie
CertusVia wykazał w sposób szczegółowy i konkretny wszystkie części składowe ceny, w
wyjaśnieniach powoływał się na konkretne okoliczności determinujące cenę na
zaoferowanym poziomie.

Następnie Odwołujący zauważył, że Zamawiający zarzucił Wykonawcy lakoniczność
wyjaśnień, stwierdzając, że ograniczają się jedynie do dwóch stron oraz brak przedstawienia
dowodów. Tymczasem zdaniem Odwołującego przedstawione przez niego wyjaśnienia są
konkretne i rzeczowe. To nie obszerność wyjaśnień oraz liczba przedstawionych dowodów
świadczą o braku wystąpienia rażąco niskiej ceny, a sama treść wyjaśnień oraz trafność i
wiarygodność dowodów. Odwołujący w wyjaśnieniach odniósł się do poszczególnych
czynników kształtujących cenę, z uwzględnieniem art. 224 ust. 3 Pzp, w tym w szczególności
pkt 4 i 6, czyniąc zadość wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w wezwaniu do
wyjaśnień. Oświadczył w wyjaśnieniach, iż koszty pracy zostały skalkulowane o wyższe
stawki,
niż wynikające z minimalnego wynagrodzenia. Natomiast wypracowane konkretnie
rozwiązania (o których mowa szczegółowo w wyjaśnieniach z dnia 18.11.2021 r.) pozwalają
na spadek kosztów pracy bez uszczerbku dla wynagrodzeń. Zamawiający w wezwaniu
wymagał wykazania, iż zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy
związane z należytym wykonaniem zamówienia. Wskazano, iż wyjaśnienie powinno
zawierać konkretne dane liczbowe i wskazywać poczynione założenia, które miały wpływ na
wylicze
nie ceny netto, tj. kalkulację wraz z jej uzasadnieniem oraz dowodami na jej poparcie.
Zamawiający oczekiwał, iż Wykonawca w ramach wyjaśnienia przedstawi szczegółową
kalkulację wszystkich czynników cenotwórczych i założeń, jakie miały wpływ na szacowanie
ceny netto. Odwołujący odpowiadając na powyższe załączył do wyjaśnień Tabelę
prezentującą szczegółowe kwoty składające się na cenę oferty. Wykonawca tym samym
wykazał, że zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy związane z
należytym wykonaniem zamówienia. Zamawiający jednakże zarzucił Wykonawcy, iż Tabela
nie zawiera kalkulacji odnoszących się do zaangażowania personelu, z których to kalkulacji
wynikałby średniomiesięczny koszt lub stawka godzinowa poszczególnych pracowników.
Takiego wym
ogu Zamawiający jednak nie zawarł w wezwaniu do wyjaśnień. Zamawiający
wymagał jedynie informacji na temat kosztów pracy oraz zgodności z przepisami z zakresu
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, nie wskazując konkretnej formy udzielenia
powyższych przez Wykonawcę. Odwołujący nie znając zatem intencji Zamawiającego, do
poszczególnych pozycji w Tabeli wliczył koszty wynagrodzenia za wykonanie danych prac.
Natomiast konkretne oświadczenie w przedmiocie kosztów pracy oraz zgodności z
przepisami z zakresu
prawa pracy zawarte zostały w samych wyjaśnieniach. Przy realizacji
z
amówień na opracowanie dokumentacji projektowej decydującym elementem kształtującym
cenę jest czynnik ludzki i wysokość wynagrodzenia za pracę ekspertów branżowych. Dlatego
też niemożliwym jest przedstawienie pojedynczych cen za poszczególne prace składające
się na całość zamówienia, z wyłączeniem należnego za nie wynagrodzenia pracowników.
Zamawiający podał również w uzasadnieniu faktycznym zawiadomienia o odrzuceniu oferty,
iż Wykonawca nie wskazał kosztów prac wykonania elementów dokumentacji projektowej,

składających się na zakres zamówienia zgodnie z pkt 2.2. OPZ, takich jak m.in.: prace
geologiczne, geodezyjne, pośrednia certyfikacja podsystemów infrastrukturalnych na etapie
projekto
wania oraz kosztów innych prac potrzebnych do ich sporządzenia, czyli:
szacowanych kosztów biurowych, kosztów zarządu, wykonania wizualizacji, kosztów polisy
ubezpieczeniowej oraz gwarancji. Tymczasem
powyższe koszty zostały uwzględnione w
ramach innych pozycji przedstawionych w Tabeli. W
ykonawca odniósł się do tych kosztów
szczegółowo w pkt 3 wyjaśnień z 18 listopada 2021 r. W kontekście wyceny prac
projektowych ugruntowaną praktyką jest dopuszczalność wpisania w kosztorysie ofertowym
pozycji „0”. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie. Jedną z częstych,
sto
sowanych przez przedsiębiorców budowlanych praktyk jest także wycena określonych
pozycji kosztorysu na poziomie 0,00 zł. W takich sytuacjach są to określone nieznaczne
pozycje,
mogące obejmować wykonanie drobnych prac, które bez szkody ujęte są w innych
po
zycjach kosztorysu łącznie z innymi zdaniami (tak: wyrok KIO z 10 listopada 2011 r. sygn.
akt
KIO 2344/11). Natomiast z uwagi na fakt, iż przedstawiona z wyjaśnianiami Tabela
została opracowana przez Odwołującego, nie zostały w niej wykazane drobne prace, które
zostały wkalkulowane w inne zadania, a przy których w innym wypadku (np. przy
konieczności przedłożenia szczegółowego kosztorysu ofertowego uwzględniającego
pozycje) Wykonawca wpi
sałby wartość „0”. Z uwagi jednak na fakt, iż Wykonawca odniósł
się do powyższych kosztów, w tym kosztów utrzymania biura, wydruków, gwarancji, polisy w
wyjaśnianiach, nie sposób uznać, że nie zostały one uwzględnione w cenie oferty. Ponadto,
zgodnie z wyrokiem
KIO z dnia 11 marca 2016 r., sygn. akt KIO 271/16: „Zarzut rażąco
niskiej ceny winien dotyczyć całej ceny, a nie jej poszczególnych składników. Oczywistym
jest przy tym, iż ocena zarzutu nierzadko polega na badaniu wartości pojedynczych pozycji,
ale
badanie to nie powinno odbywa się w oderwaniu od ogólnej ceny oferty”.

W dalszej kolejności Odwołujący podał, że Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia
podniósł także, iż Wykonawca w formularzu ofertowym podał, iż zrealizuje zamówienie bez
udziału podwykonawców, przy czym wskazał również, iż będzie polegał na zasobach
podmiotu trzeciego - TORPROJEKT Sp. z o.o. Tymczasem zakres prac planowanych do
wykonania przez podwykonawcę nie wynika z treści oferty oraz nie został wskazany w
złożonych wyjaśnieniach ceny. Zdaniem Odwołującego powyższe zarzuty Zamawiającego
nie powinny jedn
ak determinować odrzucenia oferty jako zawierającej rażąco niską cenę.
Skoro Zamawiający powziął wątpliwości, co do powyższych okoliczności, powinien on raczej
wezwać Wykonawcę do stosownych wyjaśnień w trybie art. 223 ust. 1 Pzp. Zamawiający
również nie podniósł powyższych niejasności w wezwaniu do wyjaśnień rażąco niskiej ceny,
wobec czego Wykonawca nie był zobowiązany na tym etapie do wytłumaczenia powyższych
elementów oferty. Powołując się na orzecznictwo Izby Odwołujący wskazał, że dokonywana

przez Zam
awiającego w oparciu o udzielone wyjaśnienia ocena czy zaoferowana cena jest
rażąco niska, w sposób nierozłączny związana powinna być z treścią samego wezwania do
złożenia wyjaśnień i zaznaczył, że złożone przez niego wyjaśnienia czynią zadość wszystkim
wy
maganiom Zamawiającego wskazanym w wezwaniu. W szczególności Wykonawca
przedstawił Tabelę z wyliczeniem kalkulacji wszystkich elementów istotnych przy należytym
wykonaniu zamówienia, przedstawił koszty wykonania poszczególnych prac w ramach
realizacji zamówienia z należytą starannością, uwzględniając wszystkie elementy cenowe
składające się na wskazane kwoty. Fakt, iż Odwołujący nie wyszczególnił pewnych pozycji,
wynika z praktyki branżowej, kiedy to drobne prace bez szkody zostają ujęte w innych
pozycjach,
łącznie z innymi zadaniami. Odwołujący w wyjaśnianiach wskazał również
elementy wpływające na wynagrodzenie pracowników z poszanowaniem przepisów
dotyczących kosztów pracy, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Natomiast zarzut, iż
wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie wyliczenia ceny oferty nie zawierają żadnej informacji na
temat kosztów podwykonawstwa, ani wypełniania przez Wykonawcę obowiązków
związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy, jest całkowicie
chybiony.
Zamawiający w wezwaniu do wyjaśnień nie wskazywał na konieczność
przedstawienia powyższych okoliczności. Dlatego też do wyjaśnień nie zostały dołączone
oferty zebrane od potencjalnych podwykonawców, świadczące o rynkowości wskazanych w
Tabeli kwot.
Następnie Odwołujący wskazał, iż Zamawiający nieprawidłowo zastosował przepis
art. 224 ust. 1 Pzp
zawężając jego brzmienie. Zamawiający żądał od Odwołującego w
wezwaniu do wyjaśnień z dnia 10 listopada 2021 r. złożenia dowodów dotyczących
wyliczenia ceny i jej is
totnych części składowych. Zgodnie natomiast z art. 224 ust. 1 Pzp,
Zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Zatem
działania Zamawiającego wprost stoją w sprzeczności w wyżej cytowanym przepisem. Tym
bardziej, iż Zamawiający wskazał w uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty, iż „złożone
przez Wykonawcę Wyjaśniania rażąco niskiej ceny nie zawierają żadnych dowodów, co jest
sprzeczne z art. 224 ust. 1 Ustawy
”. W powyższym stwierdzeniu widać błąd logiczny we
wnioskowaniu
Zamawiającego. Sam fakt braku złożenia dowodów do wyjaśnień rażąco
niskiej ceny nie powoduje naruszenia art. 224 ust. 1 Pzp
oraz nie stanowi o konieczności
nieuznania wyja
śniań oraz odrzucenia oferty. W orzecznictwie również wskazuje się, że z
samego braku dowodu nie można jeszcze wywodzić, że cena jest rażąco niska, a w takiej
sytuacji przedmiotem oceny pozostają wówczas wyjaśnienia. (tak: Wyrok KIO z dnia 10
czerwca 2021
r., sygn. akt KIO 1311/21). Zatem nawet jeżeli Zamawiający uznał, iż
wyjaśnienia przedstawione przez Odwołującego nie zawierają dowodów, nie powinien on z

urzędu odrzucać oferty, a dokonać odpowiedniej oceny i badania samych wyjaśnień. Nie
można zgodzić się jednak również z twierdzeniami Zamawiającego, iż Wykonawca nie
przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie braku rażąco niskiej ceny. Taki dowód
stanowi Tabela załączona do wyjaśnień. Co prawda zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą
wyjaśnienia przedstawione na pierwsze wezwanie, powinny być udzielone w taki sposób,
aby przekonać Zamawiającego co do prawidłowości zaoferowanej ceny, jednakże
Zamawiający jest uprawniony do ponownego skierowania wezwania w sytuacji, gdy
Zamawiający ma wątpliwości co do pierwotnie udzielonych wyjaśnień, są one dla niego w
jakimś zakresie niejasne, niejednoznaczne albo wzbudzają wątpliwości, których
Zamawiający nie miał na wcześniejszym etapie postępowania. Ustawodawca nie określił, ile
razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny.
Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w
sytuacji, gdy n
a podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości
wymagające wyjaśnienia. Skoro zatem Zamawiający miał wątpliwości co do udzielonych
wyjaśnień, zasadnym było ponowne wezwanie Odwołującego do wytłumaczenia niejasności.
Nadto zdaniem Odwołującego działanie Zamawiającego w postaci przekazania
Odwołującemu informacji o odrzuceniu oferty w piśmie z dnia 10 grudnia 2021 r. stoi wprost
w sprzeczności z art. 253 ust. 1 Pzp, Działania Zamawiającego uniemożliwiły Odwołującemu
zapoznanie się z wynikiem postępowania oraz ewentualne podniesienie zarzutów do
wybranej oferty, co jest niezgodne z ekono
miką postępowania.
Na koniec Odwołujący wskazał, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy,
w szczególności fakt zawyżenia szacunkowej kwoty zamówienia w stosunku do cen
złożonych ofert, odrzucenie oferty Odwołującego na tym etapie postępowania było co
najmniej przedwczesne. Za
mawiający pozbawił się obecnie możliwości udzielenia
zamówienia po cenie korzystniejszej, niż przewidywana, ale jednocześnie rynkowej, dającej
gwarancję należytego wykonania zamówienia. Działanie Zamawiającego w postaci
odrzucenia oferty j
est zatem przejawem jego niegospodarności i braku oszczędności.
Tymczasem jednymi z podstawowych zasad udzi
elenia zamówień publicznych są zasady:
proporcjonalności (art. 16 Pzp) oraz efektywności ekonomicznej (art. 17 Pzp). Działania
Zam
awiającego stoją zatem w sprzeczności z przepisami Pzp.
Uzasadniając zarzut odtajnienia informacji zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa, Odwołujący przywołał w art. 18 ust. 3 Pzp i stwierdził, że spełnił wszystkie
wymienione w nim
przesłanki konieczne do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa. CertusVia wraz z przekazaniem wyjaśnień zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji. Nieuzasadniona jest zatem decyzja Zamawiającego o odtajnieniu informacji
zawartych w złożonych wyjaśnieniach. Odwołujący podał, że Zamawiający w uzasadnieniu
swojej decyzji wskazał przede wszystkim, iż Wykonawca nie udowodnił, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tymczasem CertusVia dokładnie i z
należytą starannością wskazał, iż zastrzeżone informacje: są informacjami technicznymi,
technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa, posiadającymi wartość gospodarczą
dla Wykonawcy;
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są
powszechnie i
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób; w odniesieniu do których Wykonawca podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Udowodnił,
iż przedstawione w wyjaśnieniach informacje nie są powszechnie znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji i nie są łatwo dostępne dla takich osób. Już na
początku uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazał, iż dane zawarte w
wyjaśnieniach zostały opracowane specjalnie na potrzeby zamówienia i nigdy nie zostały
podane do wiadomości publicznej. Informacje ujawnione w ww. dokumencie stanowią dane
poufne, które nigdy nie zostały upublicznione przez Wykonawcę, co oznacza, że w
szczególności nie zostały opublikowane na stronie internetowej Wykonawcy, bądź w
jakichkolwiek broszurach, biuletynach czy katalogach, a także nie ujawniono ich na targach,
szkoleniach i innych spotkaniach branżowych. Odwołujący również wskazał, iż podjął
działania niezbędne do zachowania poufności informacji zawartych w wyjaśnianiach poprzez
wprowadzenie wewnętrznych procedur dotyczących obiegu informacji, zgodnie z którymi
dostęp do danych podlegających niniejszemu zastrzeżeniu mają wyłącznie osoby
odpowiedzialne za proces ofertowania. Ponadto CertusVia przedstawił konkretne
wprowadzone przez niego postanowienia
dotyczące zasad ochrony informacji w spółce,
które znane są wszystkim pracownikom i konsekwentnie egzekwowane. CertusVia zatem
wywiązał się z ciężaru wykazania niejawnego charakteru informacji zawartych w
wyjaśnieniach. Dlatego też całkowicie nieuzasadnienie są twierdzenia Zamawiającego, że
Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów, w tym nie przedstawił konkretnych klauzul
poufności, które stosuje w ramach prowadzonej działalności, czy postanowień praktyk
bezpieczeństwa. Wykonawca tymczasem wprost przytoczył w ostatniej części uzasadnienia
brzmieni
e konkretnych klauzul bezpieczeństwa oraz zachowania tajemnicy informacji,
wprowadzone i s
tosowane w Spółce. Zatem twierdzenia Zamawiającego nie znajdują
odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy. Ponadto
Zamawiający nie powinien przy
ocenie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bazować jedynie na
przedstawionych dowodach, al
e zbadać całość wyjaśnień Wykonawcy, w tym również
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ma prawa żądać,
aby każda przedstawiona w wyjaśnieniach argumentacja zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa poparta była dowodem. Odwołujący przedstawił szczegółowe wyjaśnienia,
gdzie z należytą starannością wskazał, iż spełniły się wszystkie przesłanki z art. 11 ust. 2
u.z.n.k. oraz art. 18 ust. 3 Pzp.
CertusVia w szczególności wskazał, iż zastrzeżone
informacje posiadają wartość gospodarczą dla Wykonawcy, w szczególności informacje
zawarte w załączonej do wyjaśnień Tabeli, które również mają charakter organizacyjny.
Wykonawca udowodnił również, iż przedstawione w wyjaśnieniach informacje nie są
powszechnie znane, ani łatwo dostępne, jak również on sam podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Tymczasem
Zamawiający nie zbadał wyjaśnień Odwołującego, wskazując w uzasadnieniu odtajnienia
informacji, iż Wykonawca nie wskazał przesłanek z art. 18 ust. 3 Pzp, jak również nie
wskazał, iż informacje zawarte w zestawieniu stanowiły dla niego wartość gospodarczą, by
nie były łatwo dostępne dla osób zajmujących się tym rodzajem informacji, jak również by
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Biorąc od uwagę przedstawioną wyżej argumentację, jak również samą treść uzasadnienia
zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie można się zgodzić w twierdzeniami
Zamawiającego, które nie mają oparcia w rzeczywistym stanie rzeczy. Zamawiający
podejmując decyzję o odtajnieniu informacji zawartych w złożonych wyjaśnieniach naraził
Odwołującego na szkodę poprzez udostępnienie konkurencji charakterystyki sposobu
realizacji zamówienia przez Wykonawcę, która decyduje o przewadze konkurencyjnej
CertusVia Sp. z o.o. Działania Zamawiającego stanowią zatem wprost naruszenie art. 18
ust. 3 Pzp
poprzez jego niezastosowanie, w sytuacji ziszczenia się wszystkich wskazanych
w nim przesłanek.
Na zakończenie Odwołujący podniósł, że nawet gdyby Zamawiający po zbadaniu
uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, powziął wątpliwości co do
zasadności zastrzeżenia całości wyjaśnień, w całą pewnością powinien on jednak uznać za
zasadne utajnienie
poszczególnych elementów wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, w
szczególności załączonej do nich Tabeli. Załącznik ten stanowi wartość gospodarczą dla
Odwołującego, co zostało wykazane. Czynniki cenotwórcze podane w Tabeli również nie są
znane osobom zwykle
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne
dla takich osób, a sam Wykonawca podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania
w celu utrzymania ich w poufności. W związku z powyższym przynajmniej ten element
wyjaśnień rażąco niskiej ceny winien być uznany przez Zamawiającego jako skutecznie
zastrzeżona tajemnica przedsiębiorstwa.

Pismem z 10 stycznia 2021 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc
o jego oddalenie. W uzasadnieniu swojego stanowiska Zamawiający wskazał m.in., że w
trakcie przeprowadzenia procedury nie narusz
ył żadnych przepisów, w tym w szczególności

nie doko
nał naruszenia, które miało wpływ lub mogło mieć istotny wpływ na wynik
postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaprzeczył twierdzeniom
Odwołującego, aby: zachodziły oczywiste okoliczności, które uzasadniały odstąpienie od
zwrócenia się do Odwołującego z wezwaniem o udzielenie wyjaśnień oraz dowodów
dotyczących wyliczenia ceny oferty; szacunkowa wartość zamówienia była „wyraźnie
zawyżona”, w szczególności aby wskazywała na to średnia arytmetyczna cen wszystkich
złożonych ofert; Odwołujący wykazał, iż „zaoferowana cena jest ceną rynkową pozwalającą
na należyte wykonanie przedmiotu umowy”; Odwołujący „wykazał w sposób szczegółowy i
konkretny wszystkie części składowe ceny”; Zamawiający wymagał od Odwołującego
„jedynie informacji na temat kosztów pracy oraz zgodności z przepisami z zakresu prawa
pracy i zabezpieczenie społecznego, nie wskazując konkretnej formy udzielenia powyższych
przez Wykonawcę”; przedstawione przez Odwołującego wyjaśnienia czyniły „zadość
wszystkim wymaganiom Zamawiaj
ącego wskazanym w wezwaniu.” oraz przedstawił
argumentację w tym zakresie, podnosząc brak zasadności twierdzeń Odwołującego.
Zamawiający, przedstawiając uzasadnienie dla swojej oceny, zaprzeczył także a
twierdzeniom Odwołującego, aby: wykazał on, że zastrzeżone przez niego informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji; „przedstawił szczegółowe wyjaśnienia, gdzie z należytą
starannością wskazał, iż spełniły się wszystkie przesłanki z art. 11 ust. 2 u.z.n.k. oraz art. 18
ust. 3 PZP”; „wywiązał się z ciężaru wykazania niejawnego charakteru informacji zawartych
w wyjaśnieniach”; „udowodnił również, iż przedstawione w wyjaśnieniach informacje nie są
powszechnie znane, ani łatwo dostępne, jak również on sam podjął przy zachowaniu
należytej staranności działania w celu utrzymania ich poufności”; „Zamawiający podejmując
decyzje o odtajnieniu informacji zawartych w złożonych wyjaśnieniach naraził Odwołującego
na szkodę poprzez udostępnienie konkurencji charakterystykę sposobu realizacji
zamówienia przez Wykonawcę, która decyduje o przewadze konkurencyjnej (…)”; „Działania
Zamawiającego stanowią zatem wprost naruszenie art. 18 ust. 3 PZP (…)”.
Odnosząc się do podniesionego przez Odwołującego zarzutu naruszenia art. 253 ust.
1 Pzp
Zamawiający wskazał, że wprowadzone do Pzp przepisy w zakresie obowiązków
informacyjnych zamawiającego wdrażają art. 55 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz art. 75
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych. Zgodnie z art. 75 dyrektywy 2014/25/UE: 1.Podmioty
zamawiające informują tak szybko, jak to możliwe, wszystkich kandydatów i oferentów o
podjętych decyzjach dotyczących zawarcia umowy ramowej, udzielenia zamówienia lub

dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów, w tym także o powodach podjęcia
ewentualnej decyzji o niezawieraniu umowy ramowej, o nieudzieleniu zam
ówienia, dla
którego opublikowano zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o ponownym wszczęciu
postępowania lub o niewdrażaniu dynamicznego systemu zakupów. 2. Na
wniosek
zainteresowanego kandydata lub oferenta, instytucja zamawiająca tak szybko, jak to
możliwe, a w każdym razie w terminie 15 dni od otrzymania pisemnego wniosku informuje: a)
każdego niewybranego kandydata o powodach odrzucenia jego wniosku o dopuszczenie do
udziału; b) każdego niewybranego oferenta o powodach odrzucenia jego oferty, w tym - w
przypadkach określonych w art. 60 ust. 5 i 6 - o powodach decyzji o braku równoważności
lub decyzji stanowiącej, że roboty budowlane, dostawy lub usługi nie spełniają wymagań
wydajnościowych lub funkcjonalnych; c) każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę,
o cechach i względnych przewagach oferty, która została wybrana, jak również o
nazwie/imieniu i nazwisku zwycięskiego oferenta lub nazwach/ imionach i nazwiskach stronu
mowy ramowej; d)
każdego oferenta, który złożył dopuszczalną ofertę, o przebiegu i postępie
negocjacji i dialogu z oferentami. W w/w regulacji „unijnej” brak jest obowiązku
jednoczesności informowania wszystkich Wykonawców o ofertach odrzuconych.
Jednoczesność dotyczy wyboru oferty najkorzystniejszej (lit. c). Natomiast lit. b) dotyczy
informowania każdego niewybranego oferenta o powodach odrzucenia jego oferty. Ponadto
mając na uwadze treść art. 515 Pzp w odniesieniu do momentu wystąpienia stanu
faktycznego, od którego następuje rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania, tj.
„od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia” (ust. 1) oraz „od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia” (ust. 3), wykonawca ma możliwość pozyskania wiedzy o odrzuceniu jego oferty
także w innym momencie, niż określony w art. 253 ust. 1 pkt 2 Pzp. Przepis art. 515 Pzp
dotyczy czynności, o których zamawiający ma obowiązek poinformować wykonawców i ten
obowiązek zrealizował, ale także będzie miał zastosowanie do czynności zamawiającego, co
do których nie miał on obowiązku poinformowania wykonawcy, jeżeli zamawiający przesłał
wykonawcy informację o tych czynnościach (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red.
H. Nowaka, M. Winiarza, UZP, Warszawa 2021, str. 1318). W związku z powyższym
zamawiający może poinformować wykonawcę o odrzuceniu oferty lub innych dokonanych w
postępowaniu
czynnościach
zamawiającego,
wcześniej
niż
przed
wyborem
na
jkorzystniejszej oferty, choć taki obowiązek nie wynika wprost z przepisów Pzp.
Dodatkowo w w/w komentarzu wskazano, że: „Przepis art. 515 ust. 3 Pzp będzie miał
zastos
owanie do: 1) czynności zamawiającego, co do których zamawiający nie przesłał
wykonawcy
zawiadomienia o ich dokonaniu, (…) 3) braku aktywności informacyjnej
zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do

wszystkich c
zynności podjętych w toku postępowania (…)”. Tym samym zamawiający
powinien mieć możliwość, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
informowania o każdej podjętej przez siebie czynności skutkującej lub mogącej skutkować
zaistnieniem stanu
faktycznego, stanowiącego podstawę wniesienia odwołania, w stosunku
do konkretnego wyk
onawcy. Niezależnie od powyższego termin zawiadomienia
Odwołującego o odrzuceniu jego oferty nie miał wpływu ani nie mógł mieć istotnego wpływu
na wynik postępowania. Wynik postępowania (odrzucenie oferty Odwołującego i wybór innej
oferty) byłby taki sam nawet gdyby zawiadomienie o odrzuceniu oferty Odwołującego
nastąpiło dopiero wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Odnosząc się do kolejnego zarzutu Zamawiający m.in. podał, że tajemnica
przedsiębiorcy winna być oceniana w sposób obiektywny, oderwany od woli danego
przedsiębiorcy. W innym przypadku, tajemnicą przedsiębiorcy byłoby wszystko, co arbitralnie
on za nią uzna, także w drodze czynności kwalifikowanych (np. poprzez zamieszczenie
odpowiedniej klauzuli) (por. wyrok NSA z dnia 14.09.2017 r., sygn. I OSK 2740/15). Dla
uznania informacji za "tajemnicę przedsiębiorstwa" muszą być spełnione 2 przesłanki:
formalna, jak i materialna. Przesłanka formalna dotyczy podjętych przez przedsiębiorcę
konkretnych działań w celu zachowania poufności informacji. Nie jest zatem wystarczające
przekonanie podmiotu dysponującego informacją o działalności przedsiębiorcy, że dane te
mają charakter poufny, ale konieczne jest wykazanie faktu zastrzeżenia przez przedsiębiorcę
poufności danych. Przesłanka materialna odnosi się natomiast do treści informacji (danych
technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych posiadających dla
przedsiębiorcy wartość gospodarczą), których ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na
sytuację przedsiębiorcy (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 30.12.2019 r., II SA/Rz
1266/19, wyrok WSA w Krakowie z dnia 24.11.2020 r., sygn. II SA/Kr 933/20). Zgodnie z
brzmieniem art. 18 ust. 3 Pzp ws
zystkie wskazane powyżej przesłanki warunkujące uznanie
informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa muszą zostać wykazane przez Wykonawcę.
Ograniczenie zasady jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy ma charakter wyjątku
od zasady i w związku z tym nie może być wykładane rozszerzająco, dlatego też,
wykonawca zastrzegający poufność nie może ograniczyć się do ogólnego stwierdzenia o
istnieniu takiej tajemnicy, w tym sformułowanego jedynie na podstawie własnej, subiektywnej
oceny. Tajemnica gospodarcza,
jak każda tajemnica ustawowo chroniona, ma charakter
obiektywny, nie można jej subiektywizować w oparciu jedynie o oświadczenia osób
reprezentujących przedsiębiorcę, które to osoby - z istoty rzeczy - nie będą zainteresowane
ujawnianiem jakichkolwiek faktów ze sfery prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu.
Przepis, uprawniający wykonawców do zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy
przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku wykazania skuteczności takiego

zastrzeżenia, służy ograniczeniu nadużywania przez wykonawców w/w instytucji w celu
uniemożliwienia weryfikacji ich ofert przez konkurentów (por. wyroki z dnia 23.10.2020 r.,
KIO 2432/20 oraz z dnia 20.10.2020 r., KIO 2472/20). Uznanie przez zamawiającego, że
wykonawca dokonał skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa powinno mieć
miejsce jedynie w sytua
cji, w której wykonawca w sposób niewątpliwy i jednoznaczny
wykazał, że zastrzegane informacje taką tajemnicę stanowią (por. wyrok z dnia 3.11.2020 r.,
KIO 2290/20). To
na wykonawcy ciąży obowiązek przekonywującego wykazania, że
zastrzegane przez niego in
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przy czym
wyrażenie "wykazać" oznacza coś więcej niż tylko "wyjaśnić". Nie jest wystarczające
stwierdzenie, że informacje należą do określonej kategorii i już z tego samo faktu należy im
przypisać wartość gospodarczą. Posiadanie wartości gospodarczej należy oceniać w
odniesieniu do konkretnych informacji i konkretnego wykonawcy. Zatem to wykonawca
dokonujący zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że konkretne
informacje stanowią dla niego wartość gospodarczą (por. wyrok z dnia 30.10.2020 r., KIO
2310/20). Dopóki wykonawca nie podejmie odpowiednich działań służących zapewnieniu
zachowania informacji w
poufności, a następnie nie wykaże, że działanie takie zostały przez
niego podjęte, nie jest spełniony konieczny warunek dla przyjęcia, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien wraz z zastrzeżeniem tajemnicy, przedstawić,
dostępne dla siebie dowody potwierdzające okoliczności, na jakie się powołuje, np. Praktyki
bezpiec
zeństwa, klauzule poufności (por. wyroki KIO z dnia 20.10.2020 r., KIO 2472/20 oraz
z 30.10.2020 r., KIO 2310/20). Odnosząc się do zastrzeżenia samych wyjaśnień
Zamawi
ający przytoczył wyrok KIO z dnia 29.09.2020 r., KIO 1965/20: „Na rynku istnieje
prakty
ka zastrzegania jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa także dokumentów
obejmujących samo uzasadnienie takiego zastrzeżenia. Taką praktykę co do zasady należy
uzn
ać za niewłaściwą oraz stanowiącą przejaw nadużywania przepisów odnoszących się do
możliwości stosowania takiej tajemnicy. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa powinno
stanowić przedstawienie argumentacji czyli powodów zastrzegania określonych informacji
złożonych w dokumentach jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa i jako takie
powinno być dostępne innym wykonawcom, aby mogli oni ocenić zasadność takiego
zastrzeżenia i podjąć w tym zakresie stosowne działania”.
Następnie Zamawiający wskazał, że zastrzeżenie przez Wykonawcę treści pisma z
dnia 18.11.2021 r. miało na celu wyłącznie utrudnienie pozostałym wykonawcom dokonanie
oceny zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Wbrew
twierdzeniom zawartym w w/w piśmie, nie zawiera ono żadnych informacji, w szczególności
informacji o charakterze organizacyjnym, które posiadałyby wartość gospodarczą. Zawarta w
piśmie argumentacja dotycząca zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jest ogólnikowa i

abstrakcyjna. Nie sposób przyjąć, by samo opracowanie tego typu wyjaśnień stanowiło
unikalne know-
how przedsiębiorcy lub by przyjęta argumentacja zawierała informacje, które
nie są powszechnie znane osobom zajmującym się tego typu informacjami. Ponadto,
argumentacja zawarta w piśmie, ze względu na swoją istotę, jest przeznaczona do jej
ujawnienia na zewnątrz, w tym w ramach ewentualnego postępowania przed KIO. Również
pozostałe informacje zawarte w piśmie z dnia 18.11.2021 r., tj. w szczególności informacje o
podejmowanych u Wykonawcy działaniach mających na celu ochronę poufności informacji,
są bardzo ogólnikowe i nieprecyzyjne. Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów, nie
załączył do pisma konkretnych procedur które wdrożył w swoim przedsiębiorstwie w celu
ochrony informacji. Skoro wykona
wca nie wykazał podjęcia czynności zamierzających do
zachowania informacji w poufności, nie sposób przyjąć, by przedmiotowe informacje
posiadały dla Wykonawcy jakąkolwiek wartość gospodarczą. Informacje zawarte w piśmie z
dnia 18.11.2021 r., w tym w Tabel
i nr 1, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca ni
e wykazał przesłanek z art. 18 ust. 3 Pzp. Wykonawca nie wykazał, by w/w
informacje stanowiły dla niego wartość gospodarczą, by nie były łatwo dostępne dla osób
zajmujących się tym rodzajem informacji jak również by podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W związku z powyższym
Zamawiający prawidłowo podjął decyzję o odtajnieniu informacji zawartych w zastrzeżonych
dokumentach.

Na posiedzeniu
Odwołujący złożył pismo zawierające replikę na odpowiedź
Zamawiającego na odwołanie, zarzucając Zamawiającemu m.in. brak dokonania oceny
przedstawionych przez
Odwołującego wyjaśnień i dowodów. Do pisma zostały załączone 4
oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, oferta
na wykonanie opracowań
geotechnicznych, Tabela
nr 1 z zastrzeżeniem jej jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Tabela z
rozbiciem na opracowania projektowe, z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, oferta
Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wydruk z Poradnika
Przedsiębiorcy dotyczący stawki za 1
km przebiegu pojazdu w 2022 r.
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania złożonej przez Zamawiającego
oraz dowody
, załączone do pisma Odwołującego.
Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając odwołanie, uwzględniając dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowiska Stron, a także
zgromadzone
dowody, ustaliła i zważyła co następuje:

Odwołanie nie zawiera braków formalnych. Wpis w prawidłowej wysokości został
wniesiony w ustawowym terminie. N
ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem odwołania, o których stanowi art. 528 ustawy Pzp.

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej
Odwołujący m.in. wskazał, że posiada interes prawny w rozstrzygnięciu niniejszego
odwołania, ponieważ w wyniku bezprawnych czynności Zamawiającego został pozbawiony
możliwości uzyskania przedmiotowego zamówienia i osiągnięcia z tego tytułu zysku. W
przypadku, gdyb
y Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, nie odrzucił oferty
Odwołującego, miałby on szansę na wybór jego oferty w postępowaniu.

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania ze środków
ochrony prawnej. Zostały bowiem wypełnione przesłanki, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp.
Następnie Izba ustaliła, co następuje:
W wezwaniu z 10 listopada 2021 r.
Zamawiający, podkreślając odnośne fragmenty
pisma,
wskazał: (…) w celu wykazania, że złożona przez Państwa oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny, wzywa Państwa na podstawie art. 224 ustawy z dnia 1 1 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej zwanej Ustawą, do
złożenia wyjaśnień oraz dowodów dotyczących wyliczenia ceny oferty i jej części składowych
w szczególności w zakresie wskazanym w art. 224 ust. 3 Ustawy, ze szczególnym
uwzględnieniem art. 224 ust. 3 pkt 4) i 6) Ustąwy tfl.:
• zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do
ustalenia ceny
nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie;
• zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane test zamówienie.
Wykonawca winien wykazać czy zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie
elementy związane z należytym wykonaniem zamówienia. Wyjaśnienie powinno zawierać
konkretne dane liczbowe i wskazywać poczynione założenia, które miały wpływ na
wyliczenie ce
ny netto, tj. kalkulację wraz z jej uzasadnieniem oraz z dowodami na jej
poparcie. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w ramach ww. wyjaśnienia przedstawi
szczegółową kalkulację wszystkich czynników cenotwórczych i założeń, jakie miały wpływ na
oszacowanie
ceny netto. Ponadto wyjaśnienie winno wskazywać czy istnieją konkretne
uwarunkowania
i obiektywne czynniki, jakie towarzyszyć będą realizacji zamówienia, które
wpłynęły na wysokość oferowanej ceny wraz ze wskazaniem opisu tych czynników i skali ich
wpływu na wysokość zaoferowanej ceny.


Przedłożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
Oceniając wyjaśnienia Zamawiający weźmie pod uwagę tylko obiektywne czynniki
bezpośrednio wskazujące na zdolność wykonania zamówienia za cenę wskazaną w ofercie
(tym samym nie jest
wystarczającym złożenie jakichkolwiek wyjaśnień).
Zamawiający zwraca uwagę, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia i
udowodnienia Zamawiającemu poprawności oszacowania oferty, którą przedłożył w
niniejszym postępowaniu, co oznacza również, że Wykonawca samodzielnie decyduje o
zakresie wy
jaśnień, jak również ma swobodę w prezentowaniu dowodów. Jednakże,
wskazuje się, że przedstawione wyjaśnienia będą następnie stanowiły podstawę do
dokonania przez
Zamawiającego oceny, czy zachodzi podstawa do odrzucenia oferty z
uwagi na zastosowanie rażąco niskiej ceny.
Niezłożenie wyjaśnień w nw. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 8) Ustawy, w związku z art. 224 ust. 6 Ustawy. Na podstawie ww.
p
rzepisów Ustawy oferta zostanie odrzucona, jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami
nie uzasadnią podanej w ofercie ceny.

W zakreślonym terminie CertusVia Sp. z o.o. złożyła wyjaśnienia. Nastąpiło to za
pismem z 18 listopada 2021 r.,
do którego zostało załączone pismo oznaczone „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”, zawierające w pięciu punktach jakie jego działania wpływają na
konkurencyjność złożonej przez niego oferty i ”Wyjaśnienia konieczności zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa”, oraz Tabela Nr 1, zastrzeżona jako tajemnica
przedsiębiorstwa.
Pismem z 10 grudnia 2021 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o odrzuceniu jego
oferty oraz odtajnieniu informacji zawartych w złożonych przez Odwołującego wyjaśnieniach
zastrzeżonych lako tajemnica przedsiębiorstwa, podając, jako podstawę prawną art. 226 ust.
1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 Pzp.
W piśmie tym Zamawiający stwierdził m.in., że (…)
w
yjaśnienia są lakoniczne (ograniczają się właściwie do dwóch stron) oraz nie zawierają
żadnych dowodów (trudno za taki dowód uznać sporządzoną przez Państwa tabelę).

Zamawiający przytoczył fragment wyjaśnień oraz podał, że „Wykonawca nie
prze
dłożył w tym zakresie żadnych dowodów, więc trudno uznać, że wyjaśnił (w tym
udowodnił), iż w częściach składowych ceny wziął pod uwagę wymóg wskazany w art. 224
ust. 3 pkt 4) Ustawy
Do złożonych wyjaśnień Wykonawca załączył Tabelę z rozbiciem na
opracowan
ia projektowe, w której wskazał cenę jednostkową „c.j.” dla poszczególnych
opracowań projektowych. Tabela nie zawiera jednakże jakichkolwiek kalkulacji, odnoszących
się do zaangażowania personelu własnego oraz personelu podlegającego udostępnieniu w
stosun
ku do poszczególnych części przedmiotu zamówienia, z których to kalkulacji


wynikałby średniomiesięczny koszt lub stawka godzinowa poszczególnych pracowników.
Wykonawca w swoich wyjaśnieniach nie podał jakie konkretne stawki czy wynagrodzenie
otrzymuje pers
onel zatrudniony u Wykonawcy. Jednocześnie wyliczenia nie zostały poparte
żadnymi dowodami mogącymi potwierdzić prawidłowość kalkulacji ceny oferty. Wykonawca
nie złożył żadnych dokumentów uwiarygadniających cenę oferty w wymaganym przez
Zamawiającego zakresie. Ponadto Wykonawca nie wskazał kosztów prac wykonania
elementów dokumentacji projektowej, składających się na zakres zamówienia zgodnie z pkt
2.2. OPZ, takich jak m.in.: prace geologiczne, geodezyjne, pośrednia certyfikacja
podsystemów infrastrukturalnych na etapie projektowania oraz kosztów innych prac
potrzebnych do ich sporządzenia, czyli: szacowanych kosztów biurowych, kosztów zarządu,
wykonania wizualizacji, kosztów polisy ubezpieczeniowej oraz gwarancji. Zgodnie z
oświadczeniem zawartym w Formularzu Ofertowym, Wykonawca zrealizuje zamówienie bez
udziału podwykonawców, na zasobach których nie polega. Jednakże wykazując spełnianie
w
arunków, o których mowa w art. 57 ust. 2 Ustawy, na zasadach określonych w art. 118 ust.
1 i 3 Ustawy, Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego - TORPROJEKT
Sp.
z o.o. Z dokumentów złożonych wraz z Ofertą, w szczególności ze zobowiązania do
udostępnienia zasobów, wynika że Wykonawca w zakresie wskazanym w pkt 8.6.1 oraz
8.6.2 IDW będzie polegał na doświadczeniu oraz potencjale kadrowym podmiotu trzeciego -
TORPROJEKT Sp. z o.o., który to podmiot jako podwykonawca będzie uczestniczył w
realiza
cji zamówienia. Zakres prac planowanych do wykonania przez podwykonawcę nie
wynika jednak z treści oferty, nie został on również wskazany w złożonych wyjaśnieniach
ceny. Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie wyliczenia ceny oferty nie zawierają żadnej
informacj
i na temat kosztów tego podwykonawstwa, ani wypełniania przez Wykonawcę
obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. W
Jednolitym Dokumencie Zamówienia Wykonawca zawarł oświadczenie, że nie naruszył
obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, ani obowiązków w
dziedzinie prawa pracy. W złożonych wyjaśnieniach Wykonawca nie odniósł się jednak do
kwestii zgodności z przepisami dotyczącymi prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
czego żądał Zamawiający, ani nie przedłożył żadnych dowodów na potwierdzenie tej
okoliczności, więc trudno uznać, że Wykonawca wyjaśnił (w tym udowodnił), iż w częściach
składowych ceny wziął pod uwagę wymóg wskazany w art. 224 ust. 3 pkt 6) Ustawy. (…) Na
podstawie złożonych przez Państwa materiałów nie można stwierdzić, że wyjaśnienia
uzasadniają podaną w ofercie cenę. Wobec braku załączenia do wyjaśnień jakichkolwiek
dowodów (co Zamawiający podkreślił już na początku niniejszego uzasadnienia) nie można
ustalić, czy cena zaoferowana za wykonanie zamówienia jest rzetelna i wiarygodna. (…)”


Dalej Zamawiający podał, że: odtajnia informacje zastrzeżone przez Państwa jako
tajemnica
przedsiębiorstwa zawarte w piśmie L. dz.: OF/710/002/2021 - BM z dnia 18.11.202
Ir. oraz w Załączniku nr 1 - Tabela z rozbiciem na opracowania projektowe. (…) Składając
wyj
aśnienia dotyczące ceny Wykonawca zastrzegł jako tajemnice przedsiębiorstwa:
1.
Tabelę nr 1 z rozbiciem na opracowania projektowe Załącznik do pisma nr
07710/002/2021-BM z dnia 18.11.2021r.,
2.
Pismo z dnia 18.11.2021 r. nr OF/710/002/2021-
BM dotyczące wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny (RNC) oraz wyjaśnień zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
(…) Wykonawca nie wykazał, iż przedłożone materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
choć to na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodowy w tym zakresie. Przede wszystkim
Wykonawca nie wykazał że podjął przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu
utrzymania informacji w
poufności np. poprzez przedstawienie konkretnych klauzul
poufn
ości, które stosuje w ramach prowadzonej działalności, czy postanowienia praktyk
bezpieczeństwa, a co za tym idzie informacje zawarte w Tabeli nr 1 nie stanowią tajemnica
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie wykazał przesłanek z art. 18 ust. 3 Ustawy Wykonawca
nie wykazał, by informacje zawarte w zestawieniu stanowiły dla niego wartość gospodarczą,
by nie były łatwo dostępne dla osób zajmujących się tym rodzajem informacji tak również by
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w
poufności.(…)
Zamawiający uznał: że zastrzeżenie przez Wykonawcę treści pisma z dnia 18.11.2021 r. w
zakresie wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa miało na celu włącznie utrudnienie
pozostałym Wykonawcom dokonania oceny zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa. Wbrew twierdzeniom zawartym w rzeczonym piśmie, nie zawiera ono
żadnych informacji w szczególności informacji o charakterze organizacyjnym, które
posiadałyby wartość gospodarczą. Zawarta w piśmie argumentacja dotycząca zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa, jest ogólnikowa i abstrakcyjna. Nie sposób przyjąć, by samo
opracowanie tego typu wyjaśnień stanowiło unikalne know - how przedsiębiorcy oraz by
przejęta argumentacja zawierała informacje, które nie są powszechnie znane osobom
zajmującym się tego typu informacjami. Ponadto, argumentacja zawarta w piśmie, ze
względu na swoją istotę, jest przeznaczona do jej ujawnienia na zewnątrz, w tym w ramach
ewentualnego postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Również pozostałe
informacje zawarte w piśmie z dnia 18.11.2021 r. dotyczące wyjaśnień rażąco niskiej ceny r.,
tj. w szczególności informacje o podejmowanych u Wykonawcy działaniach mających na
celu ochronę poufności informacji, są bardzo ogólnikowe i nieprecyzyjne. Wykonawca nie
przedstawia żadnych konkretnych działań, nie wymienia nazw konkretnych regulacji, nie


cytuje konkretnych wpracowanych
klauzul poufności. nie przedstawia wreszcie żadnych
dowodów. Nawet jeśli z przepisów powszechnie obowiązujących, tj. z kodeksu pracy
wynikają obowiązki dla pracownika w zakresie konieczności zachowania tajemnicy
służbowej, to pracownicy nie są jedynymi osobami, w stosunku do których przedsiębiorca
musi podjąć kroki zmierzające do utrzymania informacji w poufności, a osobami takimi są np.
kontrahenci. Wykonawca
nie przedstawił jednak brzmienia konkretnych klauzul poufności,
nie załączył do pisma konkretnych procedur, które wdrożył w swoim przedsiębiorstwie w celu
ochrony informacji. Skoro Wykonawca nie
wykazał podjęcia czynności zmierzających do
zachowania informacji w poufności, nie sposób przyjąć, by przedmiotowe informacje
posiadały dla Wykonawcy jakąkolwiek wartość gospodarczą.
W świetle powyższego informacje zawarte w piśmie z dnia 18.11.2021 r. nie stanowią
tajemnicy
Przedsiębiorstwa. Wykonawca nie wykazał przesłanek z art. 18 ust. 3 Ustawy
Wykonawca nie wykazał, by informacje objęte wyjaśnieniami w zakresie rażąco niskiej ceny
oraz
wyjaśnień zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa stanowiły dla niego wartość
gospodarczą by nie były łatwo dostępne dla osób zajmujących się tym rodzajem informacji
jak
również by podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu utrzymania ich
w poufności. (…).

Iz
ba zważyła, co następuje:

Odwołanie podlega oddaleniu. Nie potwierdziły się bowiem zarzuty odwołania, które
miałyby wpływ na wynik postępowania.
Ad zarzuty nr 1, 2, 3 i 4
dotyczące naruszenia art. 224 ust. 6 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 8
Pzp oraz art. 224 ust. 1 Pzp

W myśl art. 224 ust. 1 Pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp:
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub
koszt
em, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub
kosztu.

Stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
.

Na wstępie, odnosząc się do obszernie przedstawionej w odwołaniu argumentacji
dotyczącej zawyżenia przez Zamawiającego wartości szacunkowej zamówienia i w związku
z tym braku
podstaw do wystąpienia o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, należy zwrócić
uwagę, że Odwołujący nie zakwestionował tej czynności Zamawiającego w ustawowym
terminie, lecz złożył wyjaśnienia, które zostały ocenione przez Zamawiającego, jako
niepozwalające na obalenie domniemania rażąco niskiej ceny w ofercie Wykonawcy. Nadto,
jak zauważył na rozprawie Zamawiający, ceny ofert złożonych w postępowaniu, z których
dwie przekraczają określoną przez niego wartość szacunkową, a cztery oferty są w
granicach dokonanego
przez niego szacunku, w dobie wzrostu cen, nie potwierdzają
twierdzeń Odwołującego o zawyżeniu szacunkowej wartości zamówienia, a w konsekwencji,
o istnieniu podstaw do zaniechania wezwania do wyjaśnień ceny Wykonawcy, którego oferta
stanowi ok. 63% tej kwoty.
Następnie stwierdzenia wymaga, że wbrew stanowisku Odwołującego Zamawiający
miał prawo oczekiwać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień wraz z dowodami. Użycie w
wezwaniu spójnika „oraz”, podczas, gdy ustawa Pzp używa sformułowania „do złożenia
wyjaśnień, w tym dowodów” nie oznacza, że Zamawiający naruszył przepis art. 224 ust. 1
Pzp. Wbrew ocenie
Odwołującego, nie wymagał bowiem więcej, niż to wynika z ustawy, lecz
tego, na co ustawa Pzp wyraźnie wskazuje, także w art. 224 ust. 6.
W dalszej kolejności należy wskazać, że w aktualnym stanie prawnym zachowuje
aktualność stanowisko, iż rozstrzygając sprawę w kontekście przywołanych powyżej
przepisów, Izba bada nie tyle samą cenę oferty, lecz czynność Zamawiającego, polegającą
na ocenie złożonych przez wykonawcę wyjaśnień i prawidłowość decyzji o odrzuceniu albo
nieodrzuceniu oferty tego wykonawcy.
Wezw
anie wykonawcy przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień w przedmiocie
rażąco niskiej ceny tworzy domniemanie, że zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku
do p
rzedmiotu zamówienia, co w konsekwencji oznacza, iż ciężar dowodu w zakresie
wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, spoczywa na wykonawcy.
Wykonawca działając we własnym dobrze pojętym interesie musi zatem udowodnić, że cena
jego oferty nie
jest rażąco niska, bowiem gdy to nie nastąpi, przyjmuje się, że jest to
równoznaczne z potwierdzeniem, że cena jego oferty jest rażąco niska. Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu o udzielenie publiczne są profesjonalistami, od których wymaga się
podwyższonego miernika staranności zgodnie z art. 355 k.c. w związku z art. 8 ust. 1 Pzp.
Tym samym
brak zastosowania się do wezwania i brak złożenia odpowiednich wyjaśnień
niesie negatywne konsekwencje dla wykonawcy
. Złożenie wyjaśnień niepełnych,
lakonicznych l
ub takich, które nie obalają domniemania istnienia w ofercie rażąco niskiej
ceny, skutkuje bowiem zaistnieniem
podstawy do odrzucenia złożonej przez niego oferty na

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 226 ust.6 Pzp.
Zauważenia przy tym wymaga, iż
nie istnieje jeden, uniwersalny, odnoszący się do wszystkich zamówień, wzorzec
prawidłowych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jak również jeden wzorzec
odnoszący się do katalogu dowodów, które winny być przedłożone przez wykonawcę dla
uzyskania g
warancji uznania, iż wywiązał się z obowiązku wykazania, iż jego oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. W każdym przypadku ocena wyjaśnień ceny winna być
zindywidualizowana, powinna uwzględniać m.in. specyfikę przedmiotu zamówienia i realia
towarzyszące jego realizacji. Chodzi bowiem w szczególności o ustalenie czy zamówienie za
zaoferowaną cenę może być wykonane zgodnie z SWZ, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, sztuki zawodowej, przy zastosowaniu odpowiednich nakładów, w tym
osobowych, z zachowani
em określonych standardów. Każdy przypadek, ze względu na
przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji oraz wartość zamówienia, należy rozpatrywać
indywidualnie.
Punktem odniesienia do określenia istnienia w ofercie rażąco niskiej ceny jest
przedmiot zamówienia. Przyjmuje się że cena rażąco niska to taka, która jest nierealistyczna,
nie pozwala na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, nie uwzględnia jego specyfiki,
jak też jest ceną nierynkową, tj. nie występuje na danym rynku, na którym ceny wyznaczane
są m.in. poprzez ogólną sytuację gospodarczą panującą w danej branży i jej otoczeniu
biznesowym, postęp technologiczno-organizacyjny. Wykonawca przy kalkulowaniu ceny
oferty powinien uwzględniać specyfikę zamówienia, zapewnienie jego należytego wykonania
i osiągnięcie celów jego realizacji.
W określonych sytuacjach, w zależności od przedmiotu zamówienia, treści wezwania
do wyjaśnień oraz udzielonej odpowiedzi wykonawcy, w tym treści załączonej kalkulacji
ceny, w tym stopnia jej szczegółowości, możliwe jest uznanie, że złożona przez wykonawcę
kalkulacja ceny jest wystarcz
ającym dowodem na wykazanie rzetelności kalkulacji ceny
oferty.
Jednak w okolicznościach analizowanej sprawy, wbrew stanowisku Odwołującego
zaprezentowanemu w postępowaniu odwoławczym, złożonej przez niego Tabeli nr 1 nie
można uznać za spełniającej takie wymogi. Zamawiający zatem prawidłowo ocenił, że
złożone przez Odwołującego wyjaśnienia w zakresie ceny nie są wystarczające dla obalenia
domniemania
, że cena oferty Wykonawcy jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
P
rzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac
przygotowawczych dla po
wyżej wskazanego projektu. Stosownie do Tomu III SWZ (OPZ) pkt
2.2 celem realizacji Umowy jest dostarczenie Zamawi
ającemu, w terminach określonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
Prawem opiniami, uzgodnieniami, dopuszczeniami, warunkami, decyzjami niezbędnymi do
zrealizowania robót budowlanych oraz świadczenie usług przewidzianych na etapie


przetargów. Głównymi rezultatami Zamówienia jest uzyskanie: 1) Koncepcji Programowo -
Przestrzennej (KPP); 2)
projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i
geologiczno-
inżynierską; 3) materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) – dalej
jako „ustawa o udost. inf. o środ.” W szczególności raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko; 4) kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę, w
tym m.in.: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej
oceny oddziaływania na środowisko – jeśli ponowna ocena oddziaływania na środowisko
będzie wymagana. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku projektów, dla
których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny
oddziaływania na środowisko, nie ma możliwości realizacji prac budowlanych w trybie
zgłoszenia robót; 5)projektów wykonawczych; 6) materiałów przetargowych niezbędnych do
wyłonienia wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys
Inwestorski, STWiORB), PFU dla branży automatyki i telekomunikacji oraz udział w
postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót poprzez przygotowanie i
przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do
wyłonienia wykonawcy robót, (lecz nie dłużej niż do zakończenia okresu rękojmi/gwarancji
jakości udzielanej w ramach niniejszego zamówienia) oraz wynikających z tych pytań
niezbędnych modyfikacji opracowanych dokumentów; 7) certyfikacji na etapie projektowania.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 1)przygotowania wniosku o
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), 2)
uzupełniania złożonego wniosku o
wydanie decyzji lokali
zacyjnych oraz udzielania wyjaśnień na każde żądanie organu do
momentu uzyskania ostateczności lub uprawomocnienia decyzji, 3) dostarczenia
Zamawiającemu geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, w tym: a) mapy
sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych, b) sprawdzenia zgodności granic działek
ewidencyjnych stanowiących kolejowy teren zamknięty ze stanem faktycznym, 4)
dostarczenia
Zamawiającemu
pośrednich potwierdzeń
weryfikacji
podsystemów,
5)dostarczenia Zamawiającemu wizualizacji wybranych obiektów, 6)dostarczenia
Zamawiającemu Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 7)
dost
arczenia Zamawiającemu opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), przedmiarów robót oraz
kosztorysów inwestorskich, 8) dostarczenia Zamawiającemu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, 9) dostarczenia Zamawiającemu kompletnych wniosków o
wydanie
kolejnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub/i wniosków o wydanie


decyzji zmieniających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku, gdy
będzie potrzeba uzyskania kolejnych lub/i zmiany już wydanych decyzji, 10) dostarczenia
Zamawiaj
ącemu raportu/ów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach
ponownej oceny oddziaływania na środowisko, o ile ponowna ocena oddziaływania na
środowisko będzie wymagana, 11) dostarczenia Zamawiającemu wniosków o wydanie zgód
wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi, 12)
dostarczenia Zamawiającemu
operatów dendrologicznych oraz wniosków o wydanie decyzji/zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów, 13) dostarczenia Zamawiającemu innych dokumentów koniecznych do realizacji
robót budowlanych, 14) dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych danych potrzebnych do
sporządzenia wniosków dla wystąpienia przez Zamawiającego o określenie warunków
przebudowy/zabezpieczenia
sieci
elektroenergetycznej
do
Przedsiębiorstwa
Energetycznego, 15) dostarczenia Zamawiaj
ącemu niezbędnych danych potrzebnych do
sporządzenia wniosków dla wystąpienia przez Zamawiającego o określenie nowych
warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Energetycznego, 16)
przygotowania treści umów z gestorami o przyłączenie oraz uczestnictwo Wykonawcy wraz z
Zamawiającym w procesie ich podpisywania, 17) uzyskania i uzgodnienia warunków
usunięcia wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną należącą do osób trzecich, (w
przypadku żądania gestora sieci zobowiązania się Zamawiającego do ustanowienia
służebności, ewentualna umowa/porozumienie musi zawierać zapis, zgodnie z którym: a. w
przypadku, gdy inw
estycja realizowana jest na gruntach stanowiących własność Skarbu
Państwa, w użytkowaniu wieczystym PKP PLK S.A., bądź stanowiących własność PLK, że
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, zostanie dokonane po uzyskaniu zgody
właściwego organu korporacyjnego PKP PLK S.A.; b. w przypadku, gdy inwestycja
realizowana jest na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste osób
trzecich, PKP PLK S.A. nie może zobowiązać się do ustanowienia bądź spowodowania
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach osób trzecich. PKP PLK S.A. może
zobowiązać się jedynie do podjęcia działań mających na celu ustanowienie przez
właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości służebności przesyłu na rzecz gestora
sieci dla urządzeń, do których dostęp jest konieczny dla realizacji Przedmiotu Umowy. (…)

W
wezwaniu do wyjaśnień Zamawiający wyraźnie zaznaczył m.in., że oczekuje nie
tylko wyjaśnień oraz dowodów dotyczących wyliczenia ceny i jej części składowych, w tym
zgodności ze wskazanymi przepisami m.in. w odniesieniu do kosztów pracy, ale też
podkreślił, że nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, a także wymagał
wykazania, że zaoferowana cena rzeczywiście uwzględnia wszystkie elementy związane z
należytym wykonaniem zamówienia, a zatem powinny zawierać konkretne dane liczbowe
(szczegółową kalkulację wszystkich czynników cenotwórczych) i wskazywać poczynione

z
ałożenia, które miały wpływ na wyliczenie ceny tj. kalkulację wraz z jej uzasadnieniem oraz
dowodami na jej poparcie.
Odwołujący natomiast, wbrew twierdzeniem przedstawionym w
odwołaniu, nie zastosował się do jasno przedstawionych w wezwaniu oczekiwań
Zama
wiającego.
Zgodzić się należy ze stanowiskiem Zamawiającego, z którego wynika, że otrzymane
od Wykonawcy
wyjaśnienia (zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, w związku z tym
zostają omówione uzasadnieniu wyroku w sposób ogólny) nie pozwalają na przyjęcie, że
obalają domniemanie istnienia w ofercie rażąco niskiej ceny. Zostało potwierdzone, że
w
yjaśnienia zawierają się w pięciu niezbyt rozbudowanych punktach, nie zawierających
konkretnych
, wskazujących na określone oszczędności czy szczególne uwarunkowania, w
jakich działa Wykonawca, informacji. Są to ogólne stwierdzenia możliwe do przedstawienia w
r
óżnych postępowaniach. Zgodzić się należy z Zamawiającym, że brak jest w nich
wyjaśnienia wszystkich czynników cenotwórczych, przyjętych założeń, jak też dowodów, jak
też, jak stwierdził w odpowiedzi na odwołanie, że mogłyby one być traktowana jedynie jako
tło dla rzeczowych i pełnych informacji, a nie jako ich podstawa czy zasadnicza treść.
Informacje podawane w wyjaśnieniach powinny być konkretne, tak aby możliwe było ich
przynajmniej przybliżone przełożenie na uchwytne i wymierne wartości ekonomiczne, a także
by możliwa była ich weryfikacja oraz ocena wiarygodności.
Załączona do wyjaśnień ceny Tabela Nr 1 (także zastrzeżona jako tajemnica
przedsiębiorstwa) jakkolwiek zawiera szereg pozycji, to jednak w zdecydowanej ich
większości wskazany jest ryczałt, bez wskazania jak został obliczony. Nie wynika to także z
opisowej części wyjaśnień. Nie jest zatem wiadomo czy przyjęta przez Odwołującego kwota
ryczałtu pozwala na pokrycie wszystkich kosztów, w tym wynagrodzenia odpowiedniej liczby
specjalistów danych branż i wymaganego ich zaangażowania dla realizacji zamówienia. Nie
jest podana stawka tego wynagrodzenia
, co skutkuje brakiem możliwości oceny, czy została
p
rzyjęta na poziomie stosowanym w danej branży. Brak jest konkretnych informacji o
kosztach
wskazanych w powyżej przedstawionej informacji Zamawiającego o odrzuceniu
oferty Wykonawcy, w tym
związanych z utrzymaniem biura, czy objętych przedmiotem
zamówienia w tym prac geologicznych i geodezyjnych. Tabela nie pozwala zatem na
przyjęcie jej za wystarczający element do wykazania rzetelności i realności kalkulacji ceny
oferty.
Nie zmienia tej oceny okoliczność, iż Tabela zawiera również pozycje: „inne koszty i
o
pracowania projektowe”, gdzie, jak stwierdził na rozprawie, Odwołujący przewidział rezerwę
finansową w danym zakresie, jak też, że zawiera wypełnioną pozycję zysk. Brak wykazania
prawidłowości kalkulacji poszczególnych pozycji, nie pozwala bowiem na ocenę realności
także tych pozycji.

W odwołaniu Odwołujący przyznał, że nie wyszczególnił wszystkich pozycji,
uzasadniając, iż wynika to z praktyki branżowej, zgodnie z którą drobne prace zostają ujęte
w innych pozycjach,
łącznie z innymi zadaniami. Tymczasem braki wyjaśnień oraz Tabeli nr
1
nie dotyczą tylko drobnych prac, lecz istotnych kwestii. Z doświadczenia życiowego
wynika, że w przypadku usług projektowych wynagrodzenia stanowią istotny składnik
cenotwórczy oferty, natomiast wyjaśnienia nie zawierają informacji, jaki konkretnie poziom
wynagrodzeń został przyjęty w kalkulacji. Nie znajduje zatem potwierdzenia zawarte w
odwołaniu stwierdzenie, że w wyjaśnianiach wskazały elementy wpływające na
wynagrodzenie pracowników z poszanowaniem przepisów dotyczących kosztów pracy,
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.
Nie można podzielić stanowiska Odwołującego, z którego wynika, że skoro w
wezwaniu Zamawiający odrębnie nie wskazał na konieczność wyjaśnienia kosztów
podwykonawstwa,
to Odwołujący zwolniony był z wyjaśnienia tych kosztów w odpowiedzi na
wezwanie wystosowane w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny oferty tego
wykonawcy. W sytuacji gdy, jak wyżej ustalono, Zamawiający bardzo wyraźnie wymagał
przedstawienia wszystkich czynników cenotwórczych i założeń, jakie miały wpływ na
oszacowanie ceny netto, to w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał korzystać z
podwykonaw
stwa powinien koszty z tym związane oraz dowody na ich rzetelność
przedstawić wraz z wyjaśnieniami, załączając do wyjaśnień oferty zebrane od potencjalnych
podwykonawców. Wprawdzie na rozprawie, jako załączniki do złożonego ww. pisma,
Odwołujący przedstawił szereg dowodów, w tym oferty, jednak Zamawiający nie dysponował
tymi dokumentami
, a zatem nie mógł ich uwzględnić przy ocenie wyjaśnień. Jak natomiast
wyżej wskazano, Izba dokonuje czynności oceny przez Zamawiającego otrzymanych
wyjaśnień. W związku z tym dowody te należy uznać za spóźnione.
Nadto na rozprawie Odwołujący stwierdził, że jeśli Zamawiający miał wątpliwości, to
powinien ponownie
wezwać go do wyjaśnień, wskazując w jakim zakresie złożone
wyjaśnienia budzą jego wątpliwości. Zważywszy na treść wezwania do wyjaśnień oraz treść
udzielonych wyjaśnień, która nie odpowiada na wyraźnie przedstawione oczekiwania
Zamawiającego, nie można zgodzić się z takim stanowiskiem. Oznaczałoby to bowiem
nierówne traktowanie wykonawców i w rzeczywistości oczekiwanie na złożenie nowych, tym
razem pełnych wyjaśnień. Samo zasygnalizowanie w wyjaśnieniach złożonych
Zamawiającemu pewnych elementów jako uwzględnianych przy kalkulacji oferty, bez ich
przedstawienia w sposób pełny i konkretny, powiązany z tym zamówieniem, jak też podanie
w Tabeli określonych kwot, bez wykazania, co się na nie składa, nie oznacza, że w ten
sposób powstały podstawy do wystąpienia o wyjaśnienia zawartej w nich treści. W
okolicznościach sprawy uwzględnienie oczekiwań Odwołującego, oznaczałoby wystąpienie

nie tyle o wyjaśnienia, co o uzupełnienie ich istotnych braków, a w efekcie złożenie nowych,
tym razem pełnych, odpowiadających wezwaniu, wyjaśnień.
Również argumentacja Odwołującego, że Zamawiający skupił się na aspekcie
szczegółowej wyceny kosztów pracy, podczas gdy SWZ tylko dla nielicznej grupy osób
narzuca,
jak ma dany personel być zatrudniony (pkt 6.2. OPZ), natomiast zważywszy na
możliwy okres badania ofert, brak jest uzasadnienia dla utrzymywania zatrudnienia przez tak
długi okres czasu wszystkich dedykowanych do realizacji zamówienia pracowników, nie
oznacza, że Wykonawca mógł wobec brzmienia wezwania do wyjaśnień, zrezygnować z
wykazania, że przy kalkulacji ceny oferty uwzględnił realny poziom kosztów z tytułu
wynagrodzeń wymaganego dla realizacji zamówienia także tego personelu.
Ad zarzut nr 5 dotyczący naruszenia art. 253 ust. 1 Pzp
Art. 253 ust. 1 Pzp stanowi:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Przepis ten przewiduje przekazywanie
informacji wykonawcom niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty. Obecnie ustawa przewiduje zatem skumulowany
obowiązek informacyjny. Tymczasem, jak wynika z ustaleń, Zamawiający zawiadomił o
odrzuceniu oferty Odwołującego niezwłocznie po dokonaniu tej czynności, co nastąpiło przed
dokonaniem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołujący nie wykazał jednak, że w okolicznościach sprawy, zawiadomienie go o
odrzuceniu jego
oferty przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty ma lub może mieć
istotny wpływ na wynik postępowania. To, że ewentualnie mógłby kwestionować czynność
wyboru na
jkorzystniejszej oferty, bez np. wskazania, że ma podstawy, choćby
uprawdopodobnione, ku temu, aby
twierdzić, że wybór ten miałby zostać dokonany z
naruszeniem przepisów ustawy, nie jest wystarczającą okolicznościom przemawiającą za
istnieniem wpływu na wynik postępowania. Zgodnie natomiast z przepisem art. 554 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp,
Izba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie
przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o
udziele
nie zamówienia, konkursu lub systemu kwalifikowania wykonawców.


Ad zarzut naruszenia art. 18 ust. 3 Pzp poprzez jego niezastosowanie i odtajnienie informacji
zawartych w złożonych przez Odwołującego wyjaśnieniach zastrzeżonych jako tajemnica
przedsiębiorstwa
Zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia
jest jawne. 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 3. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz.
1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być
one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.
5.

Stosownie do art. 11 ust. 2
przywołanej w ww. przepisie ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (w treści: „ustawa znk.”) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub roz
porządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Na wstępie zaznaczenia wymaga, że powyższe przepisy określą jedną z
podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, tj. jest zasadę
jawności postępowania, a także wyjątek od tej zasady, który nie może być interpretowany
rozszerzająco. Wykonawcy decydując się na udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego muszą się zatem liczyć z ujawnieniem przekazywanych przez
siebie informacji. Dla
skuteczności zastrzeżenia informacji, wykonawca musi wykazać łączne
wystąpienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, tj.
1)
informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
2) informac
je jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są
powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są
łatwo dostępne dla takich osób,
3) uprawniony do kor
zystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Wykonawca zastrzegający określone informacje, jako tajemnica przedsiębiorstwa jest
zobowiązany odpowiednim terminie w sposób pełny i niebudzący wątpliwości wykazać,
wypełnienie się ww. przesłanek, mający przy tym na uwadze zasadę minimalizacji
utajnianych informacji.
Zamawiający jest natomiast zobowiązany do zbadania skuteczności
zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, na podstawie otrzymanego
uza
sadnienia zastrzeżenia, a w razie stwierdzenia nienależytego wykazania przez
wykonawcę, że zastrzegane przez niego informacje stanowią tajemnicę jego
przedsiębiorstwa, obowiązany jest do ich ujawnienia. Celem zastrzeżenia informacji nie
może być jedynie uniemożliwienie pozostałym wykonawcom zapoznania się z ich treścią.
Objęcie dokumentów tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być stosowane w celu uniknięcia
ewentualnego odwołania, jakie mogliby wnieść konkurenci. Zasada jawności postępowania
służy bowiem transparentności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Badaniu przez Izbę podlega czynność zamawiającego polegająca na ocenie
przedstawionego przez wykonawcę uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa i
zasadność wyprowadzonych przez zamawiającego wniosków. Nie jest rolą Izby dociekanie,
czy zastrzeżone informacje obiektywnie mogą stanowić informacje podlegające ochronie,
lecz to, czy zamawiający prawidłowo uznał, że wykonawca w ustawowym terminie wykazał w
sposób wystarczający dokonane zastrzeżenie. Podkreślenia przy tym wymaga, że treść i
zakres uzasadnienia przez wykonawcę poczynionego zastrzeżenia informacji przesądza o
tym, czy zostały spełnione warunki dla uznania, że pomimo, że postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne, zastrzeżone informacje mogą nie być ujawnione.
Wykonawca zastrzegając określone informacje, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinien
mieć na uwadze zasady obowiązujące na gruncie zamówień publicznych i nie nadużywać
przepisu przewidującego takie uprawnienie, w szczególności nie naruszać zasady uczciwej
konkurencji, poprzez zastrzeganie informacji głównie po to, aby uniemożliwić weryfikację
przez konkurentów wypełniania przez niego wymagań zamawiającego.
W analizowanym post
ępowaniu Izba uznała, że Zamawiający przeprowadził analizę
otrzymanych od Odwołującego pism, w tym zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
złożonego przez Odwołującego wraz z wyjaśnieniami ceny oferty i prawidłowo je ocenił,
uznając, że Odwołujący nie wykazał, że zastrzeżone przez niego dokumenty stanowią
tajemnicę jego przedsiębiorstwa.
Odwołujący nie wykazał, że podane przez niego informacje spełniają, tym bardziej, że
obejmują także uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, spełniają łącznie ww.
przesłanki. Zgodzić się należy z Zamawiającym, że uzasadnienie tego zastrzeżenia jest
ogólnikowe, nie zawiera informacji, co do których zostałoby wykazane przez Odwołującego,
że posiadają one wartość gospodarczą, że nie są powszechnie znane osobom zwykle

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, że
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów.
Zauważenia wymaga, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa odnosi się do
wyjaśnień rażąco niskiej ceny, które, jak wyżej wskazano, są ogólnikowe. Dotyczy to także
Tabeli nr 1.
Stopień ogólności wyjaśnień nie pozwala na poznanie przez konkurencję
wewnętrznego sposobu organizacji przedsiębiorstwa Odwołującego. Nie zostało wykazane,
że mają one wartość gospodarczą. Sam fakt traktowania przez wykonawcę określonych
informacji jako poufnych nie jest wystarczający dla potwierdzenia ich wartości gospodarczej,
gd
yż oznaczałby zwolnienie wykonawcy z wykazywania tej przesłanki wynikającej z art. 11
ustawy uznk, zaś obowiązek „wykazania” winien być traktowany jako zbliżony do obowiązku
„udowodnienia” w rozumieniu k.p.c. Zamawiający musi natomiast otrzymać odpowiedni
zasób argumentacji tak, aby mógł właściwie ocenić ich znaczenie ekonomiczne. Mając na
uwadze podstawowe założenie w tym zakresie, a mianowicie, że wartość ta musi być realna,
wykonawca powinien dokonać odpowiedniej ich wyceny z rozbiciem na każdą informacje
poddawana klauzuli
poufności wraz z uzasadnieniem. Dla spełnienia tego warunku będzie
konieczne wskazanie ewentualnej ich pieniężnej wartości rynkowej, a niekiedy księgowej
(np. jeśli chodzi o dobra „niematerialne”), co umożliwi ich obiektywna weryfikację przez
zamawiającego. (por. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 października 2021 r.
sygn. akt XXIII zs 53/21).
Odwołujący nie podniósł i nie wykazał, że wykorzystanie przez innego wykonawcę
zastrzeżonych przez niego dokumentów posiada realna wartość gospodarczą, że da lub
może dać temu wykonawcy wiedzę pozwalającą na zaoszczędzenie wydatków czy
przysporzenie zysków. Wbrew stanowisku Odwołującego przedstawionemu na rozprawie,
nie pozwalają one np. na przyjęcie, iż po zapoznaniu się z nimi konkurencyjni wykonawcy
mogliby poznać podwykonawców i ich stawki wynagrodzenia. Zauważenia przy tym wymaga,
że na rozprawie Odwołujący złożył w poczet dowodów oferty podwykonawców bez
zastrzeżenia ich poufności, zastrzegając poufność tylko co składanych dokumentów
odnoszących się do Tabeli. Oznacza to, że nie traktuje takich ofert jako poufnych.
Nie można też podzielić stanowiska Odwołującego przedstawionego w odwołaniu, że
udowodnił, iż przedstawione w wyjaśnieniach informacje nie są powszechnie znane osobom
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji i nie są łatwo dostępne dla takich osób.
Odwołujący nie wykazał, że podjął określone działania niezbędne do zachowania poufności
informacji zawartych w wyjaśnianiach, nie przedstawił dowodów np. w postaci wyciągów z
wewnętrznych procedur dotyczących obiegu informacji, zgodnie z którymi dostęp do danych
podlegających niniejszemu zastrzeżeniu mają wyłącznie osoby odpowiedzialne za proces

ofertowania
, czy dowodów na obowiązywanie klauzul poufności w odniesieniu do elementów
wyjaśnień ceny. Nie wywiązał się zatem z obowiązku wykazania niejawnego charakteru
informacji zawartych w wyjaśnieniach ceny.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 553 zdanie pierwsze ustawy Pzp,
orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 557 ustawy Pzp,
w wyroku oraz w postanowieniu kończącym
postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
Izba
oddaliła odwołanie. W związku z tym odpowiedzialność za wynik postępowania ponosi
Odwołujący, który został obciążony kosztami postępowania, na które składał się uiszczony
przez Odwołującego wpis od odwołania.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono
stosownie do wyniku postępowania w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 rozporządzenia Prezes
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ………………….………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie