eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3757/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3757/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2022 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez
wykonawcę ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu
w
postępowaniu prowadzonym przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

przy
udziale
wykonawcy
International
Cleaning
Services
Polska
Z.
K.
H. K.
Sp. j. z siedzibą w Mostach
zgłaszającego przystąpienie do postępowania
odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 3757/21 po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – wykonawcę ZARYS International
Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu
i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(
słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego –
wykonawcę ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zabrzu
tytułem wpisu od odwołania;
2.2.
zasądza od Odwołującego - wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Zabrzu
na rzecz Zamawiającego – Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

kwotę 3 600
zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
za
mówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 3757/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie
[dalej „Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych (znak
postępowania: DZPUCK.262.094.2021).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu
17 września 2021 r. pod numerem 2021/S 181 - 468387.

W dniu 27 grudnia 2021 r. wykonawca ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Zabrzu [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie w zakresie części nr 2
zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
2. art. 239 u
st. 1 ustawy Pzp poprzez wybór zamówienia oferty firmy „International Cleaning
Services Polska Z. K., H. K.
” Sp. j., która nie była ofertą najkorzystniejszą
w rozumieniu przepisów ustawy oraz brak wyboru oferty firmy „ZARYS International Group”
Sp. z o. o. Sp. k, która była ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy,
w zakresie pakietu nr 2 zamówienia;
3. art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp poprzez brak odrzucenia oferty firmy „International
Cleaning Services Polska Z. K., H. K.
” Sp. j., jako niezgodnej z przepisami ustawy oraz
warunkami zamówienia;
4. art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp poprzez
brak odrzucenia oferty firmy „International
Cleaning Services Polska Z. K., H. K.
” Sp. j., jako niezgodnej z przepisami ustawy oraz
warunkami zamówienia;
5. art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy Pzp poprzez brak odrzucenia oferty firmy
„International Cleaning Services Polska Z. K., H. K.” Sp. j., jako niezgodnej
z przepisami ustawy oraz warunkami zamówienia.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o:
1) uwzględnienie odwołania w całości;
2) unieważnienie czynności wyboru oferty firmy „International Cleaning Services Polska Z.
K., H. K.
” Sp. j. w zakresie w pakietu nr 2 zamówienia;
3) nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
w pakiecie nr 2 zamówienia i wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty w tym

pakiecie;
4) zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrotu kosztów postępowania.

I.
Odwołujący przywołał wymagania Zamawiającego dla zadania nr 2 wynikające
z formularza asortymentowo
– cenowego.
Zgodnie z pkt VII Specyfikacji Warunków Zamówienia - wykaz przedmiotowych
środków dowodowych, Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą
„prospekty/foldery/opisy/karty katalogowe na potwierdzenie, że zaoferowany przedmiot
zamówienia spełnia wymagania opisane w Załączniku nr 2 do SWZ, stanowiącym formularz
asortymentowo -
cenowy, z zaznaczeniem, której części i pozycji dotyczą (w języku
polskim).” Firma „ICS Polska” złożyła ulotkę informacyjną, która nie zawierała wszystkich
wymaganych przez Zamawiającego informacji, w tym informacji w zakresie oznakowania
opakowania (data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób
medyczny klasy I
oraz środek ochrony indywidualnej klasy III). Pismem z dnia 10 listopada
2021 r. Zamawiający wezwał firmę „ICS Polska” do uzupełnienia złożonych przedmiotowych
środków dowodowych. W odpowiedzi „ICS Polska” przedłożyła szereg dokumentów
potwierdzających rejestrację wyrobu jako wyrobu medycznego, środka ochrony
indywidualnej, poziomu szczelności AQL oraz dokumentu określonego jako ”Zdjęcia
opakowania potwierdzające spełnienie wymaganych cech.”. Co istotne, dokument ten, jako
jedyny, mógł potwierdzić naniesienie wymaganych danych na opakowaniu oferowanych
rękawic. Dokument ten, określony przez „ICS Polska” jako „zdjęcie” będące wzorem
opakowania, zostało złożone wyłącznie w języku angielskim. W związku z art. 20 ust. 2
ustawy Pzp oraz zapisami zawartymi w SWZ (pkt II. 7; pkt VII. 1.1 oraz pkt XVI. 2), dokument
przedłożony przez „ICS Polska” jedynie w wersji anglojęzycznej, nie powinien być brany pod
uwagę przez Zamawiającego i nie może stanowić środka dowodowego. Co więcej,
w związku ze złożeniem dokumentu, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, dokument ten
nie może już podlegać uzupełnieniu.
II.
W pkt VIII SWZ Zamawiający określił wymagane, podmiotowe środki dowodowe,
w tym w pkt 2 dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego. Jednym
z wym
aganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych był: „Odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.” Firma „ICS Polska”, wraz z ofertą podpisaną w dniu 19 października
2021 r., złożyła informację z Krajowego Rejestru Sądowego wystawioną w dniu 26 kwietnia
2021 r.
W związku z tym, dokument ten nie spełnia wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz wymagań określonych w SWZ.
Dodatkowo
Odwołujący zauważył, iż w zakresie prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej, co do której stosowne informacje znajdują się w Krajowym
Rejestrze Sądowym, firma „ICS Polska” nie posiada sprzedaży wyrobów medycznych, które
stanowią przedmiot zamówienia.
Odwołujący wskazał, iż kolejnym z wymaganych przez Zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych była „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie: ▪ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p., ▪ art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p. dotycząca orzeczenia
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.” Firma „ICS Polska”, w związku z wezwaniem
Zamawiającego z dnia 5 listopada 2021 r., na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp
przedłożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego dla „ICS Polska” z dnia 2 sierpnia
2
021 r. oraz informację dla Pani E.H.K. oraz Pana Z.K.K. z dnia 9 sierpnia 2021 r. w
niepełnej formie, co budzi wątpliwości odwołującej. W ramach przedłożonych dokumentów
„ICS Polska” dokonała bowiem zatajenia częściowych informacji identyfikujących osobę
fizyczną, tj. numeru PESEL. Informacja ta jest bowiem powszechnie dostępna oraz
udostępniana przez wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania w postaci
przedłożonego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zdaniem Odwołującego przedstawione okoliczności dobitnie wskazują, że
Zamawiający uchybił przepisom ustawy tak poprzez odrzucenie oferty Odwołującej, jak
i wybór oferty firmy „ICS Polska”, która nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu ustawy,
wypaczając tym samym wynik postępowania i naruszając wskazane w petitum przepisy
ustawy.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 19 stycznia 2022 r. wniósł
o oddalenie odwołania.
W zakresie zarzutu pierwszego
Zamawiający wskazał, że w dniu 10 listopada 2021 r.
wezwał Przystępującego do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, który miał
potwierdzić, że na zewnętrznym opakowaniu znajdują się informacje na temat: daty
ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I oraz
środek ochrony indywidualnej klasy III. Przystępujący złożył przedmiotowy środek dowodowy
w postaci dokumentu zawierającego szablon opakowania. Przedmiotowy dokument
bezsprzecznie zawiera wszystkie informacje, które Zamawiający wymagał pismem z dnia 10
listopada 2021 r. Podkreślił, że wymagane informacje na opakowaniu zostały określone
poprzez zharmonizowane symbole medyczne i rozpoznawalne kody stosowane do
etykietowania wyrobów medycznych, które nie wymagają tłumaczenia na język polski.

Ponadto
wskazał, że w odniesieniu do informacji na zewnętrznym opakowaniu — daty
ważności, Przystępujący w dokumencie złożonym wraz z ofertą tj. w Karcie Produktu/Ulotka
Informacyjna wykazał na str. 3, iż na opakowaniu znajduje się informacja na temat daty
ważności poprzez sformułowanie „Zużyć do” W odniesieniu do pozostałych danych
i informacji zawartych
na szablonie opakowania należy stwierdzić, że Zamawiający nie
wymagał ich wykazania, a zatem należy je traktować jako dodatek niepodlegający ocenie.
W konsekwencji Przystępujący nie był zobowiązany do ich przetłumaczenia na język polski.
Reasumując Zamawiający wskazał, że oferta Przystępującego jest zgodna
z warunkami zamówienia i potwierdza spełnienie wymagań opisanych w Załączniku Nr 2 do
SWZ Formularz asortymentowo-
cenowy. W okolicznościach przedmiotowej sprawy
odrzucenie oferty Przystępującego byłoby wynikiem nadmiernego formalizmu, który nie
może być priorytetem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odrzucanie ofert,
w których zadeklarowano pełne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia należy
traktować jako zbytni i niepotrzebny formalizm.
Odnośnie zarzutu drugiego (informacja z KRS) Zamawiający wskazał, że
przedmiotowy zarzut również nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający oświadcza, że
przed wyborem oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej, dokonał sprawdzenia czy
Przystępujący nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Zamawiający omyłkowo jednak nie pobrał tego dokumentu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dlatego obecnie Zamawiający załącza do niniejszego pisma Informację odpowiadającą
odpi
sowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców dla Przystępującego. Przedmiotowy dokument
bezsprzecznie potwierdza, że wobec Przystępującego nie zachodzą podstawy wykluczenia.
Zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie wzywa wykonawcy
do złożenia podmiotowego środka dowodowego, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Niewątpliwie taką bazą danych jest Krajowy
Rejestr Sądowy przy Ministrze Sprawiedliwości. Faktem jest, że obecnie złożony dokument
zosta
ł wygenerowany z datą po wyborze oferty najkorzystniejszej. Niemniej, w ocenie
Zamawiającego, zbyt nadmiernym formalizmem byłoby unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej wyłącznie w celu pobrania tego dokumentu z bazy danych.
Zamawiający podkreślał, że w zakresie tego dokumentu nie wzywał Przystępującego,
a nawet w świetle art. 127 ust. 1 ustawy Pzp, nie może go wezwać do złożenia, bowiem
może go uzyskać za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych. „Zamawiający,
formułując wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o którym mowa
w art. 126 PZP, nie może wezwać do ich złożenia, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu InformPodPublU,
o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane
umożliwiające dostęp do tych środków” (zob. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red.

Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, rok:
2021, wydanie: 2). W tym stan
ie rzeczy obecnie złożona Informacja odpowiadająca odpisowi
pełnemu z rejestru przedsiębiorców potwierdza, że wobec Przystępującego nie zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
W zakresie zarzutu trzeciego (informac
ja z KRK) Zamawiający wskazał, że zarzut nie
zasługuje na uwzględnienie. Przystępujący na wezwanie z dnia 5 listopada 2021 r. złożył
informację z Krajowego Rejestru Karnego dla Pani E.K. oraz dla Pana Z.K., w których to
dokumentach numer PESEL jest widoczn
y. Zamawiający wyjaśnił, że w związku z ochroną
danych osobowych przekazując Odwołującemu ww. dokumenty zanonimizował numer
PESEL.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika
, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:


Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528
ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający w dniu 28 grudnia 2021 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę International
Cleaning Services Polska Z.
K.
H.
K.
Sp. j. z siedzibą w Mostach [dalej „Przystępujący” lub
„ICS”]
zgłaszającego
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego
w dniu 30
grudnia 2021 r. po stronie Zamawiającego.
P
rzy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzględniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz
wyjaśnieniami i modyfikacjami, ofertę Przystępującego wraz z wyjaśnieniami
i
uzupełnieniami oraz zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16 grudnia
2021 r.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
i Uczestnika z
łożone ustnie oraz pisemnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 21
stycznia 2022 r.

Izba ustaliła, co następuje:

Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych
niejałowych nitrylowych bezpudrowych.
W z
ałączniku nr 2 do SWZ stanowiącym formularz asortymentowo – cenowy
w ramach zadania nr 2 Zamawiający wymagał:
Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar XS, S, M, L, XL
jednorazowego użytku. O długości równej lub powyżej 240 mm, o grubości od 0,05 do 0,14
mm, mankiet rolowany. Przy zakładaniu rękawice nie mogą ulegać przerwaniu, pękaniu,
rozrywaniu, obr
ywaniu się mankietów. Zgodność z normą EN 455-1,2,3 AQL dla szczelności
1,5 lub poniżej i normą EN 374-2 . Kolor inny niż czarny. Pakowane po 100 szt.. Rękawice
nie mogą być posklejane ze sobą. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze
wyjmowanie rękawic z dyspensera.

Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym
minimum takie informacje jak:
-
datę ważności
- oznakowanie znakiem CE,
-
AQL dla szczelności,
-
wyrób medyczny klasy I,
-
środek ochrony indywidualnej klasy III.
Zgo
dnie rozdziałem II pkt 7 SWZ, postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Zgodnie z rozdziałem VII SWZ - WYKAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH:
1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych w postaci:
1)
W zakresie oferowanych produktów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca wraz
z ofertą zobowiązany jest złożyć: prospekty/foldery/opisy/karty katalogowe na potwierdzenie,
że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w Załączniku nr 2 do
SIWZ, stanowiącym formularz asortymentowo - cenowy, z zaznaczeniem, której części
i pozycji dotyczą (w języku polskim). W przypadku gdy powyższe dokumenty nie zawierają
informacji o parametrach wymaganych, Wykonawca składa oświadczenie producenta na
potw
ierdzenie spełnienia tych parametrów przez oferowane dostawy (jeżeli dotyczy).
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w pkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie
do
ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 2 SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia, tj.: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a)
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
▪ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
▪ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem,
b) (…)
c) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z rozdziałem XVI pkt 2 SWZ, oferta powinna być sporządzona w języku
polskim z zachowaniem formy elektronicznej oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Termin składania ofert upłynął w dniu 19 października 2021 r. W ramach części 2
ofertę złożył m.in. Przystępujący oraz Odwołujący.
Przystępujący w ramach części nr 2 zaoferował rękawice producenta Maxter Glove
Manufacturing o następujących numerach katalogowych: XS - MX93775, S - MX93776,
M - MX93777, L - MX93778 oraz XL MX93779
. Wykonawca wraz z ofertą złożył kartę
produktu/ulotkę informacyjną oferowanych rękawic o ww. numerach katalogowych.
W dniu 2 listopada 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego w trybie art. 126
ust. 1 ustawy Pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Przystępujący w odpowiedzi na ww. wezwanie złożył m.in. informację z Krajowego
Rejestru Karnego dla
ICS z dnia 2 sierpnia 2021 r. oraz informację dla Pani H. K. i Pana Z.
K. K. z dnia 9 sierpnia 2021 r.
Pismem z dnia 10 listopada 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego na
podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, do uzupełnienia przedmiotowych środków
d
owodowych, tj. materiałów informacyjnych uwiarygodniających cechy techniczne
zaoferowanych pro
duktów tj. rękawiczki diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe nr
katalogowy: XS MX93775S MX93776M MX93777L MX93778XL MX93779 wymienionych
w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularzu asortymentowocenowym. Informujemy, iż zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ – formularz
asortymentowo
– cenowy, Zamawiający wymagał, aby przedmiotowe środki dowodowe

potwierdzały m. in. posiadanie widocznych na zewnętrznym opakowaniu fabrycznym
minimum takich informacji jak: -
data ważności, - oznakowanie znakiem CE, - AQL dla
szczelności, - wyrób medyczny klasy I, - środek ochrony indywiduknej klasy III. W przypadku
gdy dokumenty, o których mowa powyżej, nie zawierają informacji o parametrach
wymaganych, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta na potwierdzenie
spełnienia tych parametrów przez oferowane dostawy.
W odpowiedzi na ww. wezwanie Przystępujący w piśmie z dnia 10 listopada 2021 r.
złożył: 1. Deklarację zgodności potwierdzającą zakwalifikowanie rękawic jako wyrób
medyczn
y klasy I. 2. Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zakwalifikowanie
rękawic jako środek ochrony osobistej klasy III. 3. Raport niezależnego laboratorium
potwierdzający poziom AQL dla szczelności. 4. Zdjęcia opakowania potwierdzające
spełnienie wymaganych cech. Jednocześnie Przystępujący wskazał, że wyraża wolę
przekazania próbek oferowanego asortymentu w celu dokonania przez Państwa oceny cech
użytkowych.
W dniu 16 grudnia 2021 r. Zamawiający w zakresie części nr 2 zamówienia wybrał
ofertę wykonawcy International Cleaning Services Polska Z.
K.
H.
K.
Sp. J. Na drugim
miejscu w rankingu ofert znalazła się oferta Odwołującego.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty firmy „International Cleaning Services Polska
Z. K.H. K.
Sp. j. jako niezgodnej z przepisami ustawy oraz warunkami zamówienia.
Stosownie do treści art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz 5 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy albo jej treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia. Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jednocześnie zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Pzp,
postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

W zakresie ww.
zarzutu Odwołujący stał na stanowisku, że złożone w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego, zdjęcie opakowania rękawic oferowanych przez Przystępującego
w celu wykazania takich informacji jak: data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla
szczelności, wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej klasy III, zostało
złożone wyłącznie w języku angielskim, co jest sprzeczne z zasadą prowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia w języku polskim wynikającą z art. 20 ust. 2 ustawy
Pzp oraz postanow
ień SWZ (rozdział II pkt 7, rozdział VII pkt 1.1 oraz rozdział XVI pkt 2).
W ocenie Izby jakkolwiek poza sporem było to, że zdjęcie opakowania oferowanych
przez Przystępującego rękawic diagnostycznych niejałowych nitrylowych bezpudrowych
zostało sporządzone w języku angielskim, to zauważyć należy, iż weryfikacja informacji
wymaganych przez Zamawiającego, które miały zostać uwidocznione na opakowaniu
fabrycznym produktów, tj. data ważności, oznakowanie znakiem CE, AQL dla szczelności,
wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej klasy III, jest możliwa i łatwa do
ustalenia dla osób niewykazujących się znajomością języka angielskiego. Co więcej,
zasadnicza część wymaganych informacji na opakowaniu została określona poprzez
zharmonizowane symbole medyczne i rozpoznawalne kody stosowane do etykietowania
wyrobów medycznych, które nie wymagają tłumaczenia na język polski. Powyższe było
spójne ze stanowiskiem Odwołującego, który w toku rozprawy przyznał, że jakkolwiek
informacje dotyczące AQL dla szczelności, daty ważności oraz oznakowania znakiem CE
można odczytać ze złożonego przez Przystępującego zdjęcia, to powyższe jest niemożliwe
w przypadku informacji dotyczących wyrobu medycznego klasy I oraz środka ochrony
indywidualnej klasy III.
Odnosząc się zatem do informacji dotyczących wyrobu medycznego
klasy I oraz środka ochrony indywidualnej klasy III stwierdzić należy, iż informacje w ww.
zakresie widnieją na opakowaniu fabrycznym rękawic, co potwierdza zwrot „Medical Device
Regulation 2017/
745 Class I” oraz „PPE Regulation (EU) 2016/425 Category III”. Zauważyć
należy, iż dla podmiotu będącego profesjonalistą w danej branży odesłanie do ww. regulacji
w sposób oczywisty winno wskazywać na klasę wyrobu medycznego czy też kategorię
środka ochrony indywidulanej, a rozumienie słowa „class” oraz „category” nie powinno
sprawiać trudności. Ponadto dostrzec należy, iż z załączonej wraz z ofertą ulotki produktu
oferowanego przez Przystępującego wynika, że rękawice zostały zaklasyfikowane jako
Środek Ochrony Indywidualnej – kategoria III zgodnie z Rozporządzeniem 2016/425 oraz
jako
Wyrób Medyczny – klasa I zgodnie z Dyrektywą 2017/745 (załącznik VIII). Tym samym
gdyby nawet uznać, że rozumienie ww. słów mogło budzić wątpliwości, to ww. dokumenty
czytane łącznie potwierdzają, że na opakowaniu fabrycznym oferowanych rękawic znajduje
się informacja dotycząca wyrobu medycznego klasy I oraz środka ochrony indywidualnej
klasy III. Bezspornie zatem
wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje, które
miały zostać uwidocznione na opakowaniu fabrycznym potwierdza złożone przez
Przystępującego zdjęcie oferowanego produktu.
Mając na uwadze powyższe podniesiony zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Za niezasadny Izba uznała zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie odrzucenia oferty firmy International Cleaning Services Polska

Z.
K.
H.
K.
S
p. j. jako niezgodnej z przepisami ustawy oraz warunkami zamówienia w
zakresie informacji z KRS Przystępującego.
W zakresie ww. zarzutu Odwołujący wskazał, że informacja z KRS Przystępującego
została sporządzona wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, co jest sprzeczne
z wymogami specyfikacji oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w s
prawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2415 ze zm.).
Zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do
tych środków. Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Prac
y i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonaw
cy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zamawiający może żądać odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Odnosząc się do podniesionego zarzutu na wstępie wskazać należy, iż Odwołujący
nie twierdził, że wykonawca ICS podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, a jedynie, że złożona przez ICS informacja z KRS została sporządzona
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w postępowaniu. Faktem jest, iż wykonawca
ICS wraz z ofertą złożył informację z KRS z dnia 26 kwietnia 2021 r. w celu wykazania
umocowania wspólnika spółki jawnej do reprezentacji Wykonawcy, zatem sporządzoną
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający w wezwaniu z dnia 2 listopada 2021 r. skierowanym w trybie art. 126 ust. 1
ustawy Pzp nie wezwał Przystępującego do złożenia informacji z KRS. W toku rozprawy
Zamawiający oświadczył, że przed wyborem oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej,
dokonał sprawdzenia, czy Przystępujący nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający omyłkowo jednak nie pobrał tego dokumentu
z Krajowego Rejestr
u Sądowego. Jednocześnie zauważyć należy, iż z treści oferty ICS
wynikają wszelkie możliwe dane, w szczególności nr KRS, umożliwiające weryfikację
podmiotową wykonawcy na podstawie dostępu do bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych

jaką jest Krajowy Rejestr Sądowy przy Ministrze Sprawiedliwości, co też Zamawiający
samodzielnie uczynił zgodnie z treścią art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Ponadto ze złożonej
przez Zamawiającego w toku rozprawy informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu
z rejestru przedsiębiorców dla Przystępującego wynika, że wobec wykonawcy ICS nie
zachodzą podstawy wykluczenia.
Wobec powyższego brak było podstaw do uznania ww. zarzutu za zasadny.

Nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy Pzp poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy International Cleaning Services Polska Z.
K.
H.
K.
Sp. j. jako niezgodnej z przepisami ustawy oraz warunkami zamówienia w zakresie
informacji z KRK dotyczących p. Z.K. oraz p. H.
K.
.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie ww. zarzutu Odwołujący stwierdził, iż złożone przez Przystępującego
informacje z KRK dla p. H.
K.
oraz p. Z.K. z dnia 9
sierpnia 2021 r. budzą wątpliwości
Odwołującego z uwagi na niepełną formę ww. dokumentów. Odwołujący wskazał, że w
ramach przedłożonych dokumentów Przystępujący dokonał zatajenia częściowych informacji
identyfikujących osobę fizyczną, tj. numeru PESEL, mimo że informacja ta jest powszechnie
dostępna i udostępniana przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu w postaci
przedłożonego odpisu z KRS.
Odnosząc się do powyższego zarzutu wskazać należy, iż Odwołujący po pierwsze nie
wykazał, w jaki sposób wątpliwości podniesione przez Wykonawcę miałyby przekładać się
na naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Po drugie, z ww. dokumentów
wynik
a, że wspólnicy spółki jawnej nie figurują w kartotece karnej Krajowego Rejestru
Karnego, zatem nie zostali skazani prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. A po trzecie, wbrew twierdzeniom Odwołującego wykonawca ICS
n
ie utajnił danych dotyczących numeru PESEL wspólników w spółce jawnej zawartych
w złożonych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego informacjach z KRK.
Zanonimizowanie numeru PESEL
– jak wyjaśnił Zamawiający – podyktowane było ochroną
danych osobowych w zw
iązku z przekazaniem ww. dokumentów Odwołującemu na jego
wniosek.
Wobec powyższego ww. zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

W konsekwencji powyższego nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 239 ust. 1
ustawy Pzp oraz art. 16 pkt 1 ustawy Pzp poprze
z wybór oferty Przystępującego jako
najkorzystniejszej w ramach części nr 2 zamówienia.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).
Przewodniczący: ……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie