eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3706/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3706/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022
roku w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2021 r. przez
wykonawcę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego – Województwo Podkarpackie – Urząd
Mar
szałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

przy udziale wykonawcy
Sagitum Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1. oddala
odwołanie.
2. kosztami postępowania obciąża odwołującego – Asseco Poland Spółka Akcyjna z
siedzibą w Rzeszowie
i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7
500 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez
wykonawcę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie tytułem wpisu od
odwołania,
Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 14
dnia od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

…………………………………..

Sygn. akt: KIO 3706/21 Uzasadnienie

Zamawiający - Województwo Podkarpackie prowadzi postępowanie pn. „Pełnienie funkcji
Administratora Regionalnego Centrum Informacji Medycznej RCIM” o wartości zamówienia
nie przekraczającej progi unijne o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Znak sprawy: OR-1V.272.1.32.2021

Odwołujący - Asseco Poland S.A. w Rzeszowie wniósł odwołanie od:
1 . czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Sagitum S.A. z siedzibą w
Rzeszowie (dalej „Sagitum”).
2.
czynności oceny Wyjaśnień RNC złożonych przez Sagitum w trybie art. 224 PZP;
3.
zaniechania odrzucenia oferty Sagitum na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP;
Zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 239 ust. 1 z zw. z art. 16 PZP, przez wybranie jako najkorzystniejszej oferty Sagitum;
2.
art. 224 PZP przez nieprawidłową ocenę złożonych przez Sagitum Wyjaśnień RNC,
podczas gdy treść złożonych wyjaśnień nie obala domniemania rażąco niskiej ceny oferty
Sagitum. Wskazane tam wartości są istotnie zaniżone oraz niepoparte dowodami.
O
dwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1 .
Unieważnienia czynności oceny ofert;
2.
Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
3.
Odrzucenie oferty Sagitum
— na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 PZP;
4.
Ponowną ocenę ofert i wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
Oferta Odwołującego jest obecnie druga w rankingu ofert. Jednakże wygrywająca oferta
Sagitum powinna zostać odrzucona z uwagi na RNC. Dodatkowo w wyniku naruszeń
przepisów Ustawy może dojść do następczego unieważnienia postępowania, co także
naraziłoby Odwołującego na poniesienie szkody.
1.
W postępowaniu oferty złożyły Asseco Poland S.A. oraz Sagitum S.A.
2.
O
ferta Sagitum to 440.000 zł. Zamawiający wezwał Sagitum do wyjaśnienia RNC.
Sagitum złożył wyjaśnienia z informacją, że kalkulację do wyjaśnień oraz załączniki należy
uznać za tajemnicę.
3.
Odwołujący złożył odwołanie na zastrzeżenie tajemnicy i KIO wyrokiem z 30 listopada
2021 r. (KIO 3373/21) uznała odwołanie za zasadne, nakazując unieważnienie wyboru i
odtajnienie dokumentów. 16 grudnia 2021 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty

Sagitum,
a 17 grudnia 2021 r. przesłał do Asseco wyjaśnienia Sagitum w trybie art. 224 PZP
wraz z załącznikami.
4.
Analiza dokumentu prowadzi do wniosku, że przedstawione wyliczenia są istotnie
zaniżone, a podane kwoty nie zostały poparte dowodami, wobec poniższego złożenie
niniejszego odwołania stało się konieczne.
5.
Odwołujący skupia się na dokumencie Sagitum zatytułowanym wyjaśnienia rażąco niskiej
ceny.
6.
Zamawiający formułując wezwanie RNC oczekiwał konkretnych wyjaśnień, natomiast
wyliczenia zarówno w dokumencie „wyjaśnienia” jak i w kalkulacji to wskazanie kwot
(zdaniem Odwołującego istotnie zaniżonych), bez poparcia dowodami.
7.
Odwołujący wskazuje za orzecznictwem, jakie te wyjaśnienia muszą być.
8.
Wyjaśnienia Sagitum są ogólne, nie ma w nich meritum czyli wyliczeń, wartości, kosztów,
cen. Pomimo, że załącznik podaje kalkulacje np. ilość rbg i wartość, to w żadnym miejscu nie
ma wykazane skąd taka wartość, co się w niej zawiera, jaka jest koncepcja wyliczania rbh.
9.
W pkt. 1
a), wyjaśnień Sagitum deklaruje, że podstawą do obliczeń był wykaz realnie
przepracowanych godzin w ramach realizacji projektu w roku 2020 wyliczony na średnio 174
godziny miesięcznie. Jednocześnie pisze, że chodzi o czas wykonywania konkretnych zadań
związanych z realizacją zgłoszeń administracyjnych. Podana liczba nie jest dokumentowana,
i nawet jeśli podana liczba godzin jest prawdziwa, nie oznacza ona całości wymaganego
zaanga
żowania: Zamawiający wyraźnie, w punkcie WYMOG.2 wskazuje, że wymaga
dyżurów w trybie 24/7/365. W ciągu roku jest to 8760 h, co oznacza, że przytoczona liczba
wykonanych godzin pracy nie zapewnia świadczenia. Wpunkcie 2a) Sagitum wskazuje, że
„oddelegowani pracownicy pełnić będą m.in. dyżury zgodnie z założonym harmonogramem
zadań i tzw. kalendarzem gotowość”, nigdzie w przedstawionej kalkulacji nie wykazuje
godzin przeznaczonych na dyżury i na gotowość, ani w jaki inny sposób pokrywać będzie
koszty dyżurów. Sagitum nierzetelnie skalkulowało ofertę także w br., gdyż, jest to liczba
wynikająca tylko z realizacji bezpośrednich zadań związanych z realizacją zgłoszonych
zadań.
10.
W punkcie 1 b) Sagitum wskazuje, że liczba h przeznaczona w 2020 na realizację
bezpośrednich zadań została na potrzeby bieżącego projektu powiększona o 35% jako
rekompensata obniżonego użycia systemu w 2020 z powodu Covid-19). Przyjmując, że
rzeczywiście liczbę h przeznaczonych na zadania związane z bezpośrednią realizacją
umowy należy powiększyć, Odwołujący wskazuje, że zakres przedmiotowy umowy w 2020
był znacznie niższy, niż w bieżącym postępowaniu, gdyż w 2020 do systemu podłączonych
było 29 podmiotów leczniczych, a w roku 2021 podłączono kolejnych 8, co oznacza, że w
2022 podłączonych będzie 37 podmiotów. Większa liczba podmiotów leczniczych
bezpośrednio, proporcjonalnie wpłynie na zakres i liczbę zadań związanych z realizacją

umowy. P
rzyjęty współczynnik powiększenia pracochłonności jest niewiarygodny i
nierzetelny
— w celu realnego oszacowania pracochłonności należałoby liczbę godzin
przeznaczonych na realizację zadań powiększyć o 27% wynikających ze wzrostu liczby
podmiotów ( (37-29)/29 ), a dopiero później o współczynnik rekompensujący wpływ epidemii
Covid-
19 (35%). Wykonane obliczenia dają 300 h/mc, czyli 3600 h rocznie — więcej niż
przewidziała firma Sagitum.
11.
Firma nie przedstawia dowodów na poparcie kosztów wynagrodzeń i nie przedstawia
sposobu
obliczeń kosztu rbg. Podaje tylko „stawkę godzinową projektu” obliczoną na kwotę
126,69 złotych. Nie podaje sposobu obliczenia, ani jej nie dokumentuje. Przytoczone przez
Sagitum oferty firm podające stawkę godzinową nie mogą być traktowane jako dowód, gdyż
w postępowaniu tym Sagitum nie wykazało żadnych podwykonawców.
12.
W punkcie 3a) Sagitum odnosi się do kosztów związanych z zapewnieniem
stanowiska pracy. Podanych kosztów Sagitum nie dokumentuje, nie podaje sposobu
obliczenia przedstawionych kosztów, a tylko podaje ułamek kosztów przypadający na liczbę
godzin wyliczonych w pkt. 1, co do której wykazano powyżej, że jest obliczona
nieprawidłowo. Przyjęcie proporcji związanej z nieprawidłowej liczbą godzin powoduje, że
podana liczba kosztów związanych z zapewnieniem miejsca pracy jest znacząco zaniżona.
13.
Kolejne nieścisłości pojawiają się w punkcie 3c). Sagitum podając koszt utrzymania
łącza VPN podaje koszt utrzymania miesięcznego tegoż łącza, stwierdzając, że ze względu
na świadczone usługi w roku 2020 nie są wymagane koszty zestawienia łącza. Podane
twierdzenie jest nieprawdziwe, gdyż przez rok 2021 Sagitum nie świadczyło usług, więc nie
mogło posiadać zestawionego łącza do siedziby Zamawiającego. Nawet jeśli rzeczywiście
nie jest konieczne nabycie żadnych licencji ani urządzeń, to czas pracy i koszt związany z
inicjalnym skonfigurowaniem i przetestowaniem łącza z całą pewnością jest większy od 0.
Jest to tym bardziej istotne, że Sagitum przewidziało wyjątkowo niski koszt pracy (100 zł/mc)
związany z konserwacją łącza (i np. przywracaniem łącza w przypadku awarii jakie na pewno
pojawią się w przypadku łącza działającego 24/7/365). W kosztach podanych przez Sagitum
jako koszt godziny pracy podana kwota oznacza średnio 47 minut pracy miesięcznie.
14.
Szczeg
ólnie rażąco zaniżone zostały koszty związane z podłączaniem nowych
podmiotów do systemu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania 8 takich
przyłączeń w okresie obowiązywania umowy. Sagitum przewidziało na rzecz przyłączenia
1200 złotych, co oznacza przy przyjęciu stawki godzinowej zaproponowanej przez Sagitum
9,5 godziny pracy na podmiot leczniczy. Zaplanowany czas jest rażąco niewystarczający. W
ramach przyłączenia nowego podmiotu Wykonawca musi wykonać szereg czynności:
Zestawienie łącza VPN-a z podmiotem leczniczym, Prace wdrożeniowe, Konfiguracja
jednostki
na
środowisku
testowym,
Testy
techniczne
i
funkcjonalne
z

wdrożeniami,Konfiguracja i przepięcie jednostki na środowisko produkcyjne, Dodanie
użytkowników wewnętrznych.
Odwołujący jest autorem oprogramowania z którym dokonywana będzie integracja i
świadczył usługi podłączania nowych podmiotów w roku 2021. Teza jakoby firma Sagitum,
nie posiadając doświadczenia w podłączaniu jednostek wykona te czynności prawie
dziesięciokrotnie szybciej niż autor oprogramowania jest pozbawiona uzasadnienia.
15.
W
zasadzie żaden z załączników nie może być uznany za dowód. W przedmiotowym
zamówienia głównym kosztem jest „koszt pracy specjalistów”. Aby wykazać realny,
prawdziwy koszt pracy tych osób należy — pokazać dokumenty na podstawie których osoby
świadczą pracę/usługi. Natomiast Sagitum przedkłada „oświadczenie Zarządu” o wysokości
wynagrodzenia. Taki dokument nie ma „waloru dowodowego”. Równie dobrze takie
oświadczenie mogłoby się znaleźć w samym dokumencie RNC (też przecież pochodzącym
od Sagitum). Także przedłożenie faktur (na kwoty 100 zł netto czy kilkaset złotych) w
oderwaniu od kontekstu, nie stanowi dowodu dla niniejszego zamówienia.
16.
Idąc dalej przedłożenie dwóch ofert od firm które de facto nie są podwykonawcami w
tym postępowaniu — także nie można uznać za dowód w sprawie. Dowodem w
wyjaśnieniach RNC owszem są oferty firm podwykonawczych ale „wiążące” czyli od tych
podmiotów które faktycznie zrealizują część zamówienia. Wskazane dokumenty, nazwane
ofertam
i to „niewiążące” oświadczenia (zapewne od zaprzyjaźnionych podmiotów). Nie
można przypisać im żadnego waloru dowodowego.
17. Mając powyższe na uwadze oferta Sagitum powinna zostać odrzucona.

Na rozprawie s
trony i uczestnik postępowania odwoławczego przedstawili stanowiska.

Odwołujący wskazał, że jest autorem systemu, którego dotyczy przedmiot zamówienia i
administrował go w 2019 i 2021 r., natomiast w 2020 r. Przystępujący za kwotę powyżej
660
000 zł, co jest kwotą wyższą w stosunku do obecnie oferowanej. Stwierdził, że w okresie
świadczenia usługi przez Sagitum nie były dokonywane przyłączenia nowych placówek i
podmiot nie ma w tym zakresie doświadczenia, na co może także wskazywać treść
wyjaśnień w tym zakresie; tylko w poz. 3d wyjaśnień wskazano na tę okoliczność zaniżoną
wycenę. Przypomniał, na czym polega utworzenie łącza VPN z czynnościami opisanymi w
odwołaniu. Również koszt utrzymania istniejącego łącza przedstawiony w wyjaśnieniach w
wys. 100 zł na miesiąc jest nierealny i w żaden sposób niewykazany. Podtrzymał
stanowisko, że wykonawca założył znacząco zaniżony koszt roboczogodziny. Stwierdził, że
w wyjaśnieniach nie przedstawiono tez wyceny wymaganych dyżurów. Zauważył, że mimo
wzrostu liczby placówek i, w konsekwencji, zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia,
cena oferty Przystępującego jest niższa w porównaniu z poprzednimi o 30%. W odniesieniu

do założeń zauważył, że Sagitum przewidział 2 823 godziny przy wymogu całorocznego
dyżuru. Na okoliczność potwierdzenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania integracji
jednostek
złożył planowany harmonogram integracji proponowany przez podwykonawcę,
wskazał też czynności zestawienia VPN (wskazano na 4 czynności) i przykładowy protokół
przeprowadzanych testów w ramach integracji w celu uzyskania pozytywnego efektu. W
odróżnieniu od Przystępującego ocenił potrzebę poświęcenia około 9,5 dnia roboczego na
dokonanie
przyłączenia. Stwierdził, że Przystępujący nie zakwestionował skutecznie zarzutu
o nierealności deklarowanego kosztu przyłączenia i utrzymania. Podkreślił brak wyceny
szeregu elementów, w tym dyżurów i z tym związanych ewentualnych kosztów, a także
doświadczenia, o czym wcześniej wspomniano. Wskazał na ciężar dowodu obciążający
Przystępującego. Zauważył, że Przystępujący przedstawił nowe argumenty dotyczące
oferowanej ceny dopiero na etapie rozprawy, a nie w postępowaniu wyjaśniającym przed
Zamawiającym. Wskazał na szeroki zakres zadań administratora, co rodzi dodatkowe,
nieopisane w wyjaśnieniach koszty. Podkreślił niedoszacowanie oferty, którego nie pokryją
nawet założone ryzyka i zysk.

Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Wskazał, że wykonawca Sagitum w odpowiedzi
na wezwanie złożył wyjaśnienia wraz z dowodami, że zaoferowana cena nie jest rażąco
niska. W ocenie Zamawiającego złożone dokumenty, w tym oświadczenia, mają walor
dowodowy. Zauważył, że oferowana cena co roku spada. Stwierdził, że stworzony przez
Odwołującego system działa prawie bezawaryjnie, co może mieć wpływ na wysokość
kalkulowanej ceny. Stwierdz
ił, że podłączenie kolejnych 8 podmiotów będzie czynnością
jednorazową przy całorocznych usługach utrzymaniowych. Przypomniał, że system jest
znany obydwu wykonawcom. Zauważył, że podstawowy składnik cenotwórczy to koszty
osobowe. Stwierdz
ił, że nie ma przeszkód w dowodzeniu realności kosztów w oparciu o
informacje podmiotów trzecich. Przypomniał, że historycznie Odwołujący wykonywał usługi
od początku 2014 do 2019 r., w kolejnym 2020 r. Przystępujący i w roku 2021 r. Asseco.
Kwestionuje stwierdzenie Odwołującego o niezbędnym czasie konfiguracji. Stwierdził, że
Sagitum wykonywał integrację dwóch podmiotów, jakkolwiek nie dokończono tych czynności
jednakże z przyczyn leżących po stronie jednostek przyłączanych. Stwierdził, że
Przystępujący dysponuje spornym doświadczeniem. Obecnie system ocenia jako stabilny.
Stwierdz
ił, że czynność integracji może wykonywać każdy, kto jednocześnie wykonuje usługi
utrzymaniowe w ciągu całego roku.

Przystępujący poparł stanowisko Zamawiającego. Podtrzymał stwierdzenia o realności
wykazanych kosztów. Wskazał na postanowienia umowy o sposobie monitorowania, w tym
wymaganym czasie reakcji, sposobie reakcji, łączności między Zamawiającym a wykonawcą

zauważając brak konieczności rzeczywistego wykonywania usługi w wymiarze pełnorocznym
w systemie
„365/7/24”. Wskazał na treść złożonych wyjaśnień z uwzględnieniem założeń do
wyceny opartych na własnym doświadczeniu co do obciążenia czasowego (tabela 1 pkt 1) i z
uwzględnieniem założeń do tabeli oraz kalkulacji w załącznikach. Stwierdził, że przyłączenie
nowego podmiotu nie wymaga wielkiego nakładu czasu pracy, a w dużym zakresie
wykonywane jest przez podmiot przyłączany (w tym testy). Złożone przez Odwołującego
dokumenty nie wskazują nakładu pracy, a jedynie daty czynności. Poparł w całości
stanowisko Zamawiającego, także w zakresie oceny złożonych dowodów. Zauważył, że
większość czynności usługowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia może być
wykonywana w dni robocze w godzinach pracy 8-16. Potwierdz
ił tezę Zamawiającego o
przewidywanym czasie przyłączenia. Przypomniał składniki cenotwórcze przedstawione w
kalkulacji.

Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również biorąc pod uwagę stanowiska stron i uczestnika przedstawione w pismach,
jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie w zakresie rozpoznawanych
zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie.


Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przystępującego.
Czynność ta została dokonana w wyniku ponownej oceny dwóch złożonych ofert przy
zas
trzeżonym jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena. Argumenty odwołującego
oparte są na znaczącej różnicy cen oferowanych przez dwóch wykonawców i treści
wyjaśnień udzielonych zamawiającemu przez wybranego wykonawcę na wezwanie, z racji
spełnienia ustawowej przesłanki obligującej zamawiającego do przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego. Pierwotnie zastrzeżona przez wykonawcę – przystępującego,
treść wyjaśnień, jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, została w wyniku nakazu
zawartego w wyrok
u KIO 3373/21 z dnia 30 listopada 2021 r., ujawniona „w zakresie
wyliczenia ceny”. W dniu 16 grudnia 2021 r. zamawiający dokonał wyboru jako oferty
najkorzystniejszej oferty złożonej przez przystępującego, a w dniu następnym przedstawił
treść otrzymanych wyjaśnień firmie Asseco Poland S.A., która z zachowaniem
pięciodniowego terminu złożyła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
W złożonym odwołaniu Asseco S.A. wskazał, że cena oferty Sagitum S.A. została
skalkulowana w oparciu
o zaniżone składowe ceny oferty odnosząc się do poszczególnych
elementów ujętych w kalkulacji oceniając je zarówno jako zaniżone, jak i wymagające
rozwinięcia o elementy w kalkulacji nieuwzględnione.

Skład orzekający zauważa, że ceny obydwu złożonych ofert przez kolejny rok konkurujących
wykonawców miały znamiona rażąco niskich i w odniesieniu do każdej z nich zamawiający
przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w wyniku którego uznał, że obalone zostało
domniemanie rażąco niskich cen. Warte również przypomnienia jest wskazanie, w oparciu o
niesporne stwierdzenie zamawiającego, że oferowane ceny są niższe o ponad 30% od
deklarowanych wstępnie przez wykonawców w ramach informacji pozyskiwanych przez
zamawiającego na etapie rozpoznania rynku właściwego dla przedmiotu zamówienia.
Za ustalone uznano także, iż wykonawcy dysponują wymaganą wiedzą i doświadczeniem
niezbędnymi do realizacji zamówienia, jakkolwiek autorem systemu jest odwołujący,
natomiast
przystępujący realizował już przedmiot zamówienia przez okres jednego roku.
Przypomnieć należy, że przystępujący w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień
dotyczących ceny oferty złożył obszerne wyjaśnia w zakresie sposobu kalkulacji ceny wraz z
dowodami. Odpowied
ź na wezwanie zawierała: Założenia do wyceny - Załącznik nr 1,
Kalkulacja wyceny
— Załącznik nr 2, Szczegółowe wyjaśnienia — dla założeń i kalkulacji
opisanych w załącznikach. Ponadto przedstawił oferty cenowe podmiotów trzecich. W
wyjaśnieniach przedstawił także Oświadczenie Zarządu Sagitum S.A. o wynagrodzeniach i
stanowiskach technicznych w Spółce z dnia 3 listopada 2021 r., kopie faktur, referencje i
wydruki z portali internetowych.
Zważywszy, że podstawowym elementem kosztotwórczym, a finalnie cenotwórczym, jest
nakład pracy rodzący koszty osobowe wymagający wynagrodzenia, wykonawca dokonał
kalkulacji roboczogodziny
i uwzględnił liczbę niezbędnego wymaganego czasu pracy z
uwzględnieniem czynników zwiększających zakładaną czasochłonność. Wielkości te
uwidoczniono w załączniku do wyjaśnień pn. założenia do wyceny (dwie tabele). W
przedstawionych danych nie stwierdzono,
by został popełniony błąd, a jedynie odwołujący
konsekwentnie formułował tezę o zaniżeniu wielkości w poszczególnych pozycjach uznając
je za nierealne. Stwierdzić jednak należy, że ta teza nie została poparta wskazaniem
wielkości, które w ocenie odwołującego mogłyby być uznane za poprawne. W szczególności,
wobec wyżej sygnalizowanego podstawowego składnika cenotwórczego, za wiarygodne
uznać należy informacje zawierające wskazanie wynagrodzeń minimalnych, maksymalnych i
średnich oraz stanowisk pracy przewidzianych do realizacji zamówienia. Fakt, iż informacje
te przedstawiono w odrębnym dokumencie stanowiącym oświadczenie zarządu spółki
Sagitum S.A.
załączonym do wyjaśnień wykonawcy, nie odbiera im waloru wiarygodności.
Bez znaczenia pozostaje w tym kontekście ocena, czy dokument jest samodzielnym
dowodem w sprawie, czy istotną informacją stanowiąca oświadczenie wiedzy strony.

W konsekwencji, w ocenie składu orzekającego z przedłożonej dokumentacji wynika, iż
oferowana cena jest realną ceną rynkową, pozwalającą na należyte zrealizowanie
za
mówienia zgodnie z wymaganiami SWZ. Przedstawiona cena za roboczo godzinę

zaoferowana przez Sagitum S.A jest realna
, a założona wielkość nakładu pracy odpowiada
potrzebom zamawiającego, dla którego okoliczności te są znane także z racji korzystania z
usługi w okresie kilku kolejnych lat, począwszy od 2014 roku..

Reasumując powyższe wskazać należy, że podniesione przez odwołującego zarzuty nie
zasługują na uwzględnienie.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
575 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
gru
dnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania
(Dz. U. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie