eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3177/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-11-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3177/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 listopada 2021 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do P
rezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 października 2021r. przez
wykonawcę SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Łodzi ul. Częstochowska 38/52, 93-
121 Łódź
w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z
siedzibą w Gdańsku ul. Dębniki 7 80-952 Gdańsk


przy udziale wykonawcy
ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabrzu
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka
1. Odda
la odwołanie
2.
Kosztami postępowania obciąża odwołującego SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w
Łodzi i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy)
złotych uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania
2.2
zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego

Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne z siedzibą w Gdańsku kwotę 3 600,00 (trzy tysiące sześćset) złotych
tytułem zwrotu kosztu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wr
ześnia 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący ………………………

Sygn.. KIO 3177/21
UZASADNIENIE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku ul. Dębniki 7, 80-952 Gdańsk,
zwane dalej „zamawiającym” prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony indywidualnej na potrzeby
szpitala oraz rękawic chirurgicznych do UCK (znak sprawy: 106/PN/2021) – pakiet nr 9; o
wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2021 r. i opublikowane pod numerem 2021/S
128-338944 w dniu 6 lipca 2021 r.

Zamawiający w dniu 14 października 2021 r. w drodze korespondencji elektronicznej
poinformował wykonawców o podjętych czynnościach w postępowaniu w zakresie pakietu 9,
od której to czynności wykonawca SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Łodzi ul.
Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, dalej „odwołujący” wniósł odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby odwoławczej. Za najkorzystniejszą w ramach tego pakietu zamawiający uznał
ofertę wykonawcy ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabrzu, który to
wykonawca skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego.
W wniesionym odwołaniu odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1)
art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 104 – 106 ustawy Prawo zamówień
publicznych
– poprzez bezpodstawne zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez
Wykonawcę Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą przy ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze (dalej „Zarys”) w zakresie
pakietu 9;
2)
art. 239 ust. 1 i 2 i art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
– poprzez wybór w zakresie
pakiecie 9 oferty złożonej przez Wykonawcę Zarys mimo niezgodności oferty z wymaganiami
Zamawiającego;
Podnosząc powyższe zarzuty wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1)
uwzględnienie odwołania w całości,
2)
nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności ponownej oceny ofert spółki Zarys
w zakresie pakietu nr 9,
3)
nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności odrzucenia oferty spółki Zarys w
zakresie pakietu nr 9,
4)
nakazanie dokonania ponownej czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty
Odwołującego.

Na wstępie podał, że w przedmiotowej sytuacji zamawiający, czyniąc wbrew
przepisom ustawy (w szczególności naruszając zasadę równego traktowania), nie dokonał
badania ofert w sposób określony w SWZ. Ta czynność zamawiającego stoi w sprzeczności
z podstawowymi zasadami prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ponieważ prowadzi de facto do nierównego traktowania wykonawców.
Przedmiot
zamówienia został podzielony na części/pakiety. W zakres pakietu nr 9 (którego
dotyczy przedmiotowe odwołanie) wchodził asortyment w postaci rękawic diagnostycznych
nitrylowych bezpudrowych.
W ramach pakietu 9 Zamawiający wymagał zaoferowania rękawic nitrylowych
bezpudrowych w rozmiarach od XS do L (pozycja 1) oraz XL (pozycja 2). Jednym z
parametrów wymaganych dla rękawic w obu pozycjach był poziom szczelności mniejszy od
1,5 (punkt 6 załącznika 3 do SWZ dla pakietu nr 9).
Podał ,że wykonawca Zarys zaoferował rękawice diagnostyczne nitrylowe marki easyCARE
(numer katalogowy RNB-X-
100, gdzie X oznacza rozmiar rękawic).

Jednocześnie przystępujący w ramach przedmiotowych środków dowodowych złożył:
1) kart
ę techniczną
2)
„Raport z inspekcji”
3)
próbka
Wskazał, że załączniku 3 zamawiający wymagał, by karta techniczna oferowanego wyrobu
zawierała parametry na zgodność z normami i była potwierdzona przez akredytowane
laboratorium. Załączona karta nie zawiera danych potwierdzonych przez akredytowane
laboratorium, lecz wyłącznie dane potwierdzone przez producenta rękawic – Zarys. Zatem,
zdaniem
odwołującego dokument ten nie może być brany pod uwagę, jako przedmiotowy
środek dowodowy potwierdzający spełnianie wymagań w niniejszym postępowaniu.
Zauwa
żył, że zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 117 dopuścił możliwość złożenia
deklaracji zgodności oraz Raportu inspekcji w miejsce ww. karty technicznej. Z możliwości tej
skorzystał wykonawca Zarys, składając Raport inspekcji oraz deklarację zgodności.
Odwołujący analizując treść odpowiedzi zamawiającego na pytanie 117 podał, że nie ma
wątpliwości, że złożony raport z badań (inspekcji) winien potwierdzać przeprowadzenie
badań zgodnie z wymaganiami normy EN 455 oraz podać wyniki tych badań. Złożony przez
Wykonawcę Zarys raport inspekcji z dnia 2019-09-25 nie wypełnia wymagań określonych w
normie EN 455-
1, co stoi w sprzeczności z ww. dopuszczeniem. Norma EN 455-1 w punkcie
7 jasno precyzuje, jakie
informacje musi zawierać raport z badań.
Według odwołującego w załączonym raporcie brak jest informacji o ilości rękawic
niespełniających wymagań. Ponadto, norma EN 455-1 w punkcie 6 precyzuje jak należy
badać AQL rękawic zgodnych z tą normą.

Podane w Raporcie inspekcji złożonym przez
w
ykonawcę Zarys w części „Brak dziur” i opisane jako „Jednostka” (ilości rękawic pobranych

do badań AQL) są niezgodne ze standaryzowanymi tabelami. Ponadto, całkowicie brak
informacji o ilości rękawic niespełniających wymagań. Nadto, w raporcie wskazano, że
badania przeprowadzono z
godnie z normą EN 4551:2000, podczas gdy ze złożonej
deklaracji zgodności wynika, że badanie winno być wykonane zgodnie z normą EN 455-1:
2020.
Reasumując powyższe uwagi podał, iż załączony raport inspekcji nie potwierdza w sposób
niebudzący wątpliwości wymaganego przez zamawiającego poziomu AQL. Nadmienił, że
oczywistym źródłem informacji użytych w oznakowaniu opakowań rękawic są raporty
inspekcji, tym samy poziom AQL podany na opakowaniu budzi uzasadnione wątpliwości.

Zamawiający w katalogu przedmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w
załączniku 3 do SWZ wskazał w punkcie 6 próbki na potwierdzenie spełniania wymogów
bezwzględnych oraz wymagań jakości.

W zakresie załączonej próbki odniósł się do długości zaoferowanych rękawic i podał,
że zamawiający w katalogu przedmiotowych środków dowodowych wyszczególnionych w
załączniku 3 do SWZ wskazał w punkcie 6 próbki, składanych na potwierdzenie spełniania
wymogów bezwzględnych oraz wymagań jakości. Traktując próbkę jako przedmiotowy
środek dowodowy będący dokumentem, nie można pominąć oznakowania opakowania
zaoferowanych rękawic. Z oznakowania załączonej próbki jednoznacznie wynika, iż długość
minimalna rękawic dla rozmiaru XS wynosi minimum 220 mm, dla rozmiaru S minimum 230
mm. Wartości te nie odpowiadają wymogowi SWZ zawartemu w punkcie 5 załącznika 3 do
SWZ: długość rękawic min. 240 mm. Ponadto, oznakowanie wskazuje, że minimalne
długości rękawic dla rozmiaru L wynoszą 250 mm, zaś dla rozmiaru XL 260 mm, co nie
znajduje potwierdzenia w rzeczywiste
j długości rękawic.
Żaden z przedłożonych środków dowodowych, tj. próbka i jej oznakowanie oraz
raport z inspekcji nie może być traktowany, jako wiarygodne potwierdzenie wymaganych w
SWZ parametrów. Zwrócił uwagę, że np. dla rozmiaru XL raport z inspekcji wskazuje długość
250 mm, tj. niezgodną z informacją z opakowania wg. której długość minimalna powinna
wynosić co najmniej 260 mm.
W ocenie odwołującego informacje zawarte w przedmiotowych środkach dowodowych
muszą być konkretne i zgodne ze sobą. Niewyobrażalnym jest, by zamawiający mógł
wybierać w sposób dowolny wartości, które są zgodne z SWZ z jednego z przedmiotowych
środków dowodowych, podczas gdy wartości tych samych parametrów w innych środkach
dowodowych różnią się i są niezgodne z SWZ.
Podkre
ślił, że w związku z tym, że dane zawarte w Raporcie inspekcji w zakresie badania
AQL są niezgodne z normą, zaś oznakowanie rękawic nie znajduje potwierdzenia w
złożonych w niniejszym postępowaniu dokumentach to tym samym, w ocenie odwołującego
zaoferowane przez w
ykonawcę Zarys rękawice nie spełniają wymagań zamawiającego, w

związku, z czym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (2019), oferta wykonawcy
Zarys podlega odrzuceniu.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, wniósł o odrzucenie odwołania, a w
przypadku nieuwzględnienia tego wniosku o jego oddalenie, jako niezasadnego. Na wstępie
podał, że Pakiet 9 w poz. 1 dotyczy rękawicy diagnostycznej i ochronnej nitrylowej
bezpudrowej w rozmiarze od XS do L, natomiast pakiet 9 poz. 2 dotyczy rękawicy
diagnostycznej i ochronnej nitrylowej bezpudrowej w rozmiarze XL.
Zamawiający wymagał

złożenia wraz z ofertą próbek w rozmiarze M (poz.1), tj. rękawic diagnostycznych i
ochronnych nitrylowych bezpudrowych, na potwierdzenie wymogów jakości.
Wskazał, że przedmiotowy wybór najkorzystniejszej oferty jest drugim wyborem w zakresie
tego postępowania. Pierwotnie została wybrana oferta odwołującego Skamex, a oferta
przystępującego Zarys była ofertą odrzucona. W wyniku wniesionego odwołania wykonawcy
Zarys ( sygn.. K
IO 2805/21) zamawiający uwzględniał zarzuty odwołania, co skutkowało
umorzeniem
postępowania odwoławczego przez KIO. W wyniku ponownego badania i oceny
ofert
w oparciu o wyjaśnienia złożone przez wykonawcę Zarys, oferta tego wykonawcy
została uznana najkorzystniejszą w postępowaniu, a oferta odwołującego Skamex została
sklasyfikowana na drugim miejscu.

Podstawą odrzucenia oferty Zarys w zakresie pierwszego
wyboru
była
n
iezgodność między kartą katalogową, a zapisami na opakowaniu. Wymagana
była min długość rękawicy dla każdego rozmiaru 240 mm. Na opakowaniach próbek widnieje
zapis, że rękawica w rozmiarze XS ma długość 220 mm, a w rozmiarze S: 230 mm -
Natomiast w Karcie Katalogowej jest zapis, że rękawica w każdym rozmiarze ma długość
min 240 mm. Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę Zarys International Group Sp. z o.o. sp.
k. zostały uznane za niewystarczające. Do tego postępowania odwoławczego przystąpił
wykonawca Skamex, który pomimo uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania
i
zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie
wniósł sprzeciwu od uwzględnienia zarzutów odwołania, a ostatecznie cofnął przystąpienie.
Z tego faktu zamawiający wywiódł wniosek, że odwołujący Skamex już na etapie pierwszego
postępowania winien był popierać stanowisko zamawiającego o odrzuceniu oferty
wykonawcy Zarys. W tym zakresie dla poparcia wniosku o odrzucenie odwołania
odwołującego Skamex przywołał treść przepisu art. 528 ust.5 Pzp zgodnie, z którym, Izba
odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający
wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub w przypadku uwzględnienia zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
Podkreślił, że próba ponownego rozpoznawania tych samych zarzutów wobec oferty
wykonawcy Zarys
należy uznać za niedopuszczalne, gdyż czynność zamawiającego
wykonana zgodnie z wyrokiem Izby nie może być już przedmiotem odwołania.

Podał, że zamawiający nie zgadza się także z zarzutem odwołania dotyczącym braku
potwierdzenia
poziomu
AQL
2
,5 dokumentami przedmiotowymi, które według
zamawiającego potwierdzają prawidłowość zaoferowanych rękawic. Wskazał, że
zamawiający odpowiedzią na pyt 117 dopuścił złożenie „raportu z badań producenta lub
wystawioną przez niego deklaracją zgodności”. Dodał, że przystępujący w ramach
przedmiotowych środków dowodowych przedłożył oba dokumenty. Odnosząc się do
przedłożonego raportu inspekcji i zastrzeżeń odwołującego w zakresie niezgodności
przedstawionych wyników z wymaganiami określonymi w normie EN 455-1 pkt. 7 podkreślił,
że zgodnie ze wskazaniem odwołującego raport z badań powinien zawierać między innymi
wynik badania (liczebność serii, liczebność próbki, liczbę rękawic niespełniających
wymagań). Podkreślił, że przedstawiony raport zawiera wszystkie z powyżej wymienionych
informacji.
Wskazał, iż liczebność próbki została przedstawiona w kolumnie „Jednostka" zaś
informacja o liczbie rękawic niespełniających wymagań znajduje się w kolumnie „akceptacja",
gdzie wskazano odpowiednio poziomy AQL 1,0; AQL 2,5 oraz AQL 4,0. W Tablicach
stanowiących załączniki do normy ISO 2859-1 wskazano granice akceptowanej, jakości w
procentach jednostek niezgodnych i liczbie jednostek niezgodno
ści na 100 jednostek miary.
Wynik „pozytywny" wskazuje spełnienie minimalnej wartości określonej w normie ISO 2859-
1.
Ponadto, w raporcie
omyłkowo wskazano zgodność z normą EN 455-1:2000, co
stanowi oczywistą omyłkę pisarską. Badanie przeprowadzono zgodnie z EN 455-1: 2020 jak
wskazano w DZ. Nieprawdą jest twierdzenie odwołującego, że „obie wersje normy w
zakresie punktu 6 różnią się" gdyż norma EN 455-1: 2000 nie istnieje. Aktualnie
obowiązującą normą jest norma EN 455-1:2020 wersja angielska, która zastąpiła normę EN
455-1: 2004_wersja polska. Poprzednie wydania normy to EN 455-1: 2002 wersja angielska
oraz EN 455-1: 1997 wersja polska. https://sklep.pkn.pl/pn-en-455-1 -2002e.html
Dodał, iż zarówno przedłożony raport z inspekcji jak i pozostałe złożone dokumenty
przedmiotowe tj. DZ, karta techniczna czy przywołane próbki potwierdzają wymagania
zamawiającego określone w SWZ w tym zarówno zgodność z normą EN 455:1 jak i poziom
AQL < 1,5.

W dalszej części odpowiedzi na odwołanie zamawiający odniósł się do zarzutu

błędnego oznakowania wyrobu w zakresie długości zaoferowanych rękawic, a także
rozbieżności z przedłożonym raportem z badania. Należy zauważyć, iż zamawiający określił
oczekiwaną minimalną długość rękawic na poziomie 240mm, co jest zgodne z wymaganiami
normy EN 455.
Ponadto, rękawice easyCARE nitrile są wyrobem podwójnej klasyfikacji tj. są
zarówno wyrobem medycznym jak i środkiem ochrony indywidualnej (SOI) kategorii III, co
jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Rękawice te podlegają dwóm niezależnym
Rozporządzeniom UE oraz zharmonizowanymi z nimi normami. W przypadku wyrobu

medycznego wymagana jest zgodność z normą EN 455, a w przypadku klasyfikacji, jako SOI
z normą EN 420. Obie normy zawierają jednak odrębne wymagania, co do przewidzianej
minimal
nej długości rękawic, która w przypadku normy EN 455 wynosi min. 240mm dla
każdego rozmiaru, podczas gdy norma EN 420 rozróżnia różne długości minimalne w
zależności od rozmiaru, co obrazuje tabela na opakowaniu.
Jako iż oba wymogi wykluczają się wzajemnie, zastosowanie ma tutaj punkt 5.1.3 normy EN
420, w którym to „dopuszcza się, aby długość rękawic przeznaczonych do specjalnych
zastosowań nie była zgodna z wartościami podanymi w tablicy(...)", do którego zalicza się
właśnie rękawic medyczno - ochronne, tj. będącego jednocześnie wyrobem medycznym,
diagnostycznym, do ochrony dłoni. Tym samym wymogiem nadrzędnym staje się wytyczne
normy EN 455 tj. min. 240mm dla każdego rozmiaru rękawicy i takie długości posiadają
zaoferowane rękawice.

Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
wykonawca Zarys

International Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zabrzu, zwany
„przystępującym” poparł stanowisko zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania. Podał,
że zamawiający pierwotnie na zgodność z normą oferowanych rękawic wymagał zgodności z
normą EN 455-1 w oparciu o kartę danych technicznych wraz z akredytacją, natomiast po
udzieleniu odpowiedzi na pytanie 117 z
amawiający dopuścił, aby wykazanie potwierdzenia
przez zaoferowane rękawice określonych wymagań mogło nastąpić poprzez przedłożenie
raportu z badań lub wystawionego przez producenta dokumentu deklaracji zgodności. Tym
samym z
amawiający nie wymagał, aby były to dokumenty dotyczące kart technicznych wraz
z akredytacją wydaną przez akredytowane laboratorium. Firma Zarys z ostrożności złożyła
kartę techniczną, bez akredytacji, której nie posiada, dodatkowo przedłożono raport z badań
oraz deklarację zgodności. Przystępujący uznał, że to jest wystarczające a zamawiający to
zaakceptował.

Po przepro
wadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie zebranego materiału
dowodowego w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk stron zaprezentowanych na
rozprawie, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje – odwołanie nie
jest zasadne, gdyż podniesione zarzuty nie znalazły potwierdzenia w dowodach i
dokumentach postępowania.


Na wstępie Izba ustaliła, że nie została w pełni wypełniona żadna z ustawowych przesłanek,
o których stanowi art. 528 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
Za podstawę rozstrzygnięcia Izby został uznany stan faktyczny sprawy, ustalony na
podstawie dokumentacji postępowania przesłanej przez zamawiającego, treści odwołania,
pism i dowodów oraz stanowisk stron i przystępującego podanych do protokołu rozprawy.

Na wstępie odniesienia Izby wymaga stanowisko zamawiającego o zaistnieniu
podstaw do odrzucenia odwołania. Zamawiający upatrywał podstawę do odrzucenia
odwołania tym, że w przedmiotowej sprawie toczyło się już postępowanie odwoławcze (sygn.
KIO 2805/21) zainicjowane pr
zez wykonawcę Zarys, którego oferta została odrzucona. Do
tego postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie zamawiającego
wykonawca Skamex. W związku z uwzględnieniem zarzutów odwołania zgłaszający
przystąpienie mógł zgłosić sprzeciw, co do uwzględnienia zarzutów wobec oferty wykonawcy
Zarys i tym samym doprowadzić do rozpatrzenia przez KIO prawidłowości oferty wykonawcy
Zarys.
Jednakże wykonawca Skamex nie tylko nie zgłosił sprzeciwu, ale cofnął zgłoszenie
przystąpienia.
Oceniając powyższe Izba uznała zasadność stanowiska zamawiającego, ale tylko w zakresie
zarzutów, jakie w odwołaniu w sprawie KIO 2805/21 podniósł wykonawca Zarys. Niespornym
w sprawie jest fakt, że zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Zarys z powodu niezgodności
oferty w za
kresie długości zaoferowanych rękawic, gdyż inna wskazana

była długość rękawic
w załączonej karcie katalogowej, a inna w treści zawartej na opakowaniu rękawic. Nie
oceniając zasadności zarówno czynności zamawiającego, co do odrzucenia oferty
wykonawcy Zary
s, jak i uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego, gdyż są to
czynności zamawiającego spoza tego postępowania odwoławczego Izb uznała, że
niedopuszczalne jest na etapie obecnego odwołania kwestionowanie długości
zaoferowanych rękawic, gdyż ta kwestia stanowiła przedmiot zarówno czynności
zamawiającego jak i zarzutów odwołania w sprawie KIO 2805/21. Izba uznaje, że brak było
przeszkód, aby Skamex popierał stanowisko zamawiającego w tym zakresie, a w przypadku
uwzględnienia zarzutów odwołania wnieść sprzeciw.

Biorąc pod uwagę fakt, że kwestia dotycząca długości zaoferowanych przez
wykonawcę Zarys rękawic stanowiła tylko część zarzutu dotyczącego niezgodności
zaoferowanych rękawic z wymogami SWZ, Izba nie odrzuciła tego zarzutu, lecz jako element
spóźniony pozostawiła zarzut w tym zakresie bez rozpoznania, co ma taki sam skutek
prawny jak jego częściowe odrzucenie.

W kolejnej części zarzutu odwołujący wskazywał na brak potwierdzenia poziomu AQL
1,5 właściwymi dokumentami przedmiotowymi Izba oddaliła ten zarzut uznając, że czynność
zamawiającego w tej kwestii była czynnością prawidłową. W tym zakresie Izba wzięła pod
uwagę dowody złożone przez odwołującego jak i przystępującego i uznała, że w myśl
odpowiedzi na pytanie 117 stanowisko zamawiającego jak i przystępującego są prawidłowe i
zostało wykazane, że przedłożony raport z inspekcji jak i pozostałe dokumenty jak karta
techniczna oraz DZ potwierdzają zgodność zaoferowanych rękawic z SWZ i normą EN 455-
1. Zauważyć należy, że osią sporu pomiędzy stronami w tym zakresie była kwestia czy
Raport z inspekcji
zawierał cały zakres danych, które taki raport powinien, zdaniem

odwołującego w oparciu o PN zawierać.

W szczególności zdaniem odwołującego raporcie w
punkcie dotyczącym wyników badań winna być podana wielkość partii, wielkość próbki i
liczba rękawic niezgodnych. Natomiast w tym zakresie nie ma podanej liczby rękawic
niezgodnych z wymaganiami.
Nadto w oparciu o złożony dowód nr 2 odwołujący wskazywał,
że, aby uznać prawidłowość zaoferowanych rękawic to wielkość pobranej próbki do badań
winna wynosić 200 sztuk. Natomiast przystępujący wskazując na zastosowany plan badania
wystarczającym jest poddanie badaniom próbki w ilości 50 sztuk. Niespornym pomiędzy
stronami była kwestia, że zgodnie z raportem z inspekcji wielkość użytych próbek do badania
rozmiaru XS było 80 sztuk, dla rozmiarów S, M, i L było to 125 sztuk i dla rozmiaru XL 80
sztuk.
Odwołujący w tym zakresie podnosił także, że jeśli chodzi o złożoną kartę techniczną
to jej złożenie jest nieprawidłowe, gdyż zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane
wyroby spełniają wymagania zamawiającego żądał przedłożenia karty danych technicznych
potwierdzonych przez akredytowane laboratorium wraz z certyfikatem akredytacji jednostki
wykonującej badania.
W
tym zakresie Izba uznaje niezasadność zarzutu gdyż zamawiający odpowiedzią na pyt.
117
dopuścił, iż raport z badań lub deklaracja zgodności wystawiona przez producenta są
wystarczającym dokumentem potwierdzającym zgodność zaoferowanych rękawic z EN 455.
Za
mawiający w tej odpowiedzi odstąpił od wymogu, aby potwierdzenie zgodności z
obowiązująca normą było wydane przez akredytowane laboratorium. Nadto zamawiający
oczekiwał tylko zgodności z normą EN 455, natomiast nie wskazywał, w jaki sposób mają
być przedstawione wyniki tej zgodności.
Oceniając powyższe Izba uznała, że przedłożony przez przystępującego Raport z
badań został złożony w prawidłowej formie i postaci. Zawiera wielkość serii, ilość próbek
przedłożonych do badania oraz liczbę rękawic niezgodnych.
B
iorąc pod uwagę powyższe Izba w zakresie rozpatrywanej nie uwzględniła
zasadności stawianych zarzutów naruszenia art. 226 ust.1 pkt 5 i 239 ust 1 i 2 i tym samym
odwołanie oddaliła.
Biorąc powyższe pod uwagę, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono
stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 557, 574 i 575 Pzp oraz § 5 pkt 1 i 2 lit. b) w zw.
z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437).

Przewodniczący: ………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie